Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

Stamvader van vele nazaten ..... Gommers en Gommeren

 

V-c Gommaar Thomas Bartels is geboren omstreeks 1560, zoon van Thomas Bartholomeus Dierick Reyns (zie IV-n) en .... Gommaar is overleden, ongeveer 87 jaar oud. Hij is begraven op 18-08-1647 in Gr-Zundert, als Gommarus Thomas.

de Ouders van Gommaar,  onderaan"deze"  pagina:   IV-n

 


Rond 1560 wordt te Groot Zundert het patroniem Gommers geboren, omstreeks dat moment geven Thomas Bartholomeus Dierick Reyns en zijn vrouw één van hun kinderen de voornaam Gommaar.
In navolging van de heilige Gommarus van Lier (zie ook onderaan deze pagina) hebben vele zonen en dochters deze voornaam gekregen.
Vooral in de streek van Lier kwam deze voornaam veelvuldig voor.


Als ’n soort van "volksverhaal"
In 1506 en 1520 worden Cornelis en Gielis Jansz. van Lyer (Lier) vermeld wonende op de Wildert te Zundert, hun percelen Oost en Westwaarts grenzend aan die van Bartholomeus Dierick Reijns wiens zoon Thomas later aan zijn zoon de voornaam Gommaar gaf.
Het zou niet gek staan om te zeggen dat Cornelis en/of Gielis de naam Gommaar geïntroduceerd zouden kunnen hebben bij de familie.
Zeker is dat bij Gommaar Thomas Bartels en Maria Anthonis Henrick Geerts het verhaal begint van de uit Zundert afkomstige "Gommersen".


Een groot gedeelte blijft gedurende lange tijd in Zundert, Wernhout, Achtmaal en Rijsbergen wonen en werken tot op heden.
Langzaam waaieren ze uit naar diverse plaatsen, o.a. Meer, Meerle, Minderhout enz.
Het betreft hier Anthonis Gommer Thomas en Elisabeth Peters die een groot gezin hadden met vele nakomelingen.
Te Essen/Nispen verschijnt een Henricus Gommari die met Heijlwigis Jansen trouwde en er kinderen kreeg,
niet duidelijk is of het hier Henricus Gommer Thomas uit Zundert betreft, en of er verder nageslacht is.
Ook in Sprundel/ Rucphen en Roosendaal ontspruit een familie Gommers en Gommeren, hun gezamenlijke voorvader is Adrianus Gommers.

 

ORZ 397 fol.114v dd.22.01.1596
koopt, samen met zijn vrouw Maria Henrick Anthonis Henrick Geerts van Henrick, Adriaen en Judith Anthonis Henrick Geerts en van Cornelis,
hun broers weeskind met name Cornelie, een erfstede etc., groot 1 veertels.,
gestaan en gelegen op de Wildert, idem een stuk heiveld daar tegenover gelegen,
met alzulke kommer die wijlen Anthonis Henrick Geerts placht uit te reiken.

ORZ 289 fol.124 dd.22.01.1596
Gommer Thomas Bartels genoemd als toeziender van Cornelie,
Cornelis Antheunis Henrick Geertsen dochter, daar moeder af is Dympna Simon Pauwels [Simons] dtr.

ORZ 292 fol. 37 dd.02.12.1604
Hendrik Huybrecht Faes bekent dat Gommer Thomas aan hem gelost heeft een jaarl.rente van 35 Stv,
die Hendrik van zijn 2e vrouws wege, met name Maria Henrik Simons, placht te heffen op de stede etc.
die Anthonis Gijs placht toe te behoren, gelegen op de Wildert.

ORR 747 fol. 58 dd.05.03.1607
koopt van Mr.Laureys van de Merckden een perceel land en weide, genaamd de "Waeyenbergschen Acker",
groot 2 bunder, aan de Laerheyde onder Zundert, en nog 1 gemet goren in den "Coppelberck"
onder Zundert gelegen.

ORZ 292 fol.162 dd.05.03.1607
Gommer Domus [Bartels] koopt van juffr.Elisabeth van der Brant, wettige huisvrouw van
heer en meester Theodore Schott, licentiaat in de rechten en schepen der stad Brussel,
een akker, genaamd "de Waeynbergse Acker", gelegen in de Laerheyde,
en nog een goorke, gelegen in de Cappelberg.

ORZ 292 fol.181v dd.27.08.1607
Gommer Domus genoemd als gekozen voogd in deze van Elisabeth Cornelis [Jacob Faes Leyssen],
weduwe Huybrecht Willems.

ORZ 295 fol. 21v dd.22.03.1627
Gommer Domus [Bartels] heeft gekocht van Goris Goort Vergouwen een stuk weide,
genaamd "de Verbrande Stede, groot omtrent 1 gemet, gelegen op de Wildert.


bron: Harrie Roelands

 

Gommaar trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1580 met Maria Anthonis Henrick Geerts, ongeveer 18 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1562, dochter van Anthonis Henrick Geerts en .... Maria is overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 07-11-1624 in Gr-Zundert, aan dysenteria.

 

ORZ 289 fol.113 dd.17.10.1594
Gommer Thomas Bartels, als getrouwd hebbende Mariken Antheunis Henrick Geeritsen,
verkoopt, samen met de andere erfgen. wijlen Henrick Henrick Geeritsen en Adriane Jans van Huyse,
erfgoederen aan Cornelis Henricx van Eede.

ORZ 289 fol.181v dd.23.10.1600+ORZ 290 fol.50 dd.23.10.1600
Marie Anthonis Gheertsen dtr met Gommer Thomas [Bartels], haar man en voogd, Henrick Anthonis Gheertsen en Judich Anthonis Henrick Gheertsen dtr met Aert Jan Aertssen haar man en voogd en de voogd van het weeskind van Cornelis Anthonis Henrick Gheertsen, daar moeder af is Dingena Sijmon Pauwels Sijmons dtr, zijnde enige erfgenamen wijlen Anthonis Henrick Gheertssen, hun vader was, bekenden dat Maria Rombout Sijmon Rombouts dtr, geassisteerd met Adriaen Merten Hereijgens, haar man en voogd, tegen hen in huwelijkse staat geallieerd is geweest met voors. Anthonis Henrick Gheertssen, hun vader. Dat Marie zal gehouden zijn te betalen Gommer Thomas [Bartels] t.b.v. het weeskind van Cornelis Anthonis Geertssen de som van 5 Kar.gld eens.

bron: Harrie Roelands.

 

Kinderen van Gommaar en Maria:

1 Anthonis Gommer Thomas, geboren omstreeks 1580 in zundert.

Volgt VI-f.  

2 Henricus Gommer Thomas, echtgenote en kinderen niet zeker!, geboren omstreeks 1582. 

3 Cornelis Gommer Thomas, geboren omstreeks 1585.  Volgt VI-h

4 Maria Gommer Thomas Bartels, geboren omstreeks 1588. Volgt VI-i

5 Jan Gommer Thomas, gedoopt op 01-06-1589 in Gr-Zundert rk, get: Art Bevers en Elisabeta Domus. Volgt VI-j.  

Adriaan Gommer Thomas, gedoopt op 08-03-1592 in Gr-Zundert rk, get: Sijmon Rommens en Lijske Adriaens. Volgt VI-k

Simon Gommer Thomas, Schepen en Man van Leen van Wernhout in 1674, ook genaamd Gomaert, Thomas en Domus, wonende op de Wildert, gedoopt op 12-12-1594 in Gr-Zundert rk, get: Cornelis Peter Haest en Maria Dommus.

Volgt VI-l.   

 

ORZ 1356, nr. 3013. Anthonis Gommer Domis tegen Adriaen Gommer Domis, 5 september 1647

Aenspraecke ende conclusiën voor Anthonis Gommer Domis voor sijn selven,
Merck Janssen uuyten name van sijne huysvrouwe, ende andere
Rommen Symon Rombouts uuyten name van sijne huysvrouwe voorkynderen die
wijlen Jan Gommer Domis aen haer hadde verweckt, arrestanten
Jeghens Adriaen Gommer Domis gearresteerde.

De voorschreven arrestanten hun funderende van den arreste ende naertenoemene
conclusiën seggen waerachtich te sijne ende in gevalle van ontkennen in feyt te stellen
alsdat wijlen Gommer Domis partijen respective vadere ende grootvadere hem ende
sijne goeden te borge heeft gestelt voor den gearresteerde ter causen van opgelichten
gelde metten interest derselver volgens d’obligatiën daeraff gepasseert ende
namentelijcken mede aen Cornelis Bertholomeeus Servaessen ende andere die hem
gearresteerde beeter best[...] sijn als hun arrestanten, waeromme ende (niet leesbaar)
de crediteuren van de voorschreven obligatiën het goet bij hunnen voorschreven vadere
ende grootvadere respective achtergelaten oft hun arrestanten [...] voor soo vele sij
erffgenamen van wijlen hunnen voorschreven vadere ende grootvader sijn sijn crijgende
te compelleren tot voldoeninge van deselve obligatiën ende interesten die voorschreven
sijn ende alnoch totte volle betalinge sullen comen te verschijnen t’en ware saecke dat sij
die tot uuytstel of delay hadden versocht ende meer andere suo tempore et loco te
allegereren concluderende soo contenderen d’arrestanten ten eynde dat de gearresteerde
met vonnis van uwer eerw. sal worden gecondemneert d’arrestanten die voorschreven
obligatiën aff te dragen ende hun ende hunne goeden daeraff costeloos ende schadeloos te
ontlasten ende indemneren, ende oock dat de gearresteerde wel schuldich ende gehouden
sal sijn inne te brengen het ’tgene dat uuyten havelijcken coopdach van den sterffhuys sijns
moeders is geremployeert oft ondergehouden tot (doorhaling) betalinge van sijns
gearresteerde schult oft dat hij anderssins sal gaen ende blijven in gijselinge donec et usque,
oft tot alsulcken anderen eynde concluderende als u. eerw. uuytte deductiën der saecke sal
bevonden worden te behooren, maeckende mede heyssch van costen, schaden ende interest
om die in tijde te begrooten soo recht is. implorerende etc.

Aenspraecke ende conclusiën voor Anthonis Gommer Domis cum suis arrestant
Jegens Adriaen Gommer Domis gearresteerde.

Extraordinarie. Extract den 5en septembris 1647.

Bron: RAWB, transcriptie Pauwel en Ron.

 

VI-g Henricus Gommer Thomas, echtgenote en kinderen niet zeker! is geboren omstreeks 1582, zoon van Gommaar Thomas Bartels (zie V-c) en Maria Anthonis Henrick Geerts. Henricus is overleden.

getuige bij de doop van Anthonis Anthonis Gommaer Thomaes te Groot-Zundert op 26 januari 1603.

Het is erg verleidelijk deze Henricus Gommers toe te bedelen aan Heijlwigis Janssen die te Nispen trouwen op 25 november 1608.
Gezien de namen van hun kinderen met hun doopgetuigen en het tijdsvak,
lijkt het er sterk op dat het hier om Henricus Gommers uit Zundert gaat ondanks hard bewijs.

Henricus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 25-11-1608 in Essen/Nispen rk, get:  Henricus Anthonissen en Cornelis Gommaerts met Heijlwigis Janssen, nadat zij op 04-11-1608 in Essen/Nispen rk, get: Hendrick Jan Anthonissen en Johannes Michielssen in ondertrouw zijn gegaan, Heijlwigis is geboren omstreeks 1578. Heijlwigis is overleden. Heijlwigis is weduwe van Gerardus Cornelissen van Gorp (±1560-±1608) zie hier

 

Kinderen van Henricus en Heijlwigis:

 

 

1 Thomas Gommari. Hij is gedoopt op 13-08-1609 in Nispen rk, get: Nicolaus Sebastiani en Cornelia Joh...?. Thomas is overleden.

tweelingbroer van Johannes

2 Johannes Gommari. Hij is gedoopt op 13-08-1609 in Nispen rk, get: Marcellus Wilhelmi en Petronella Cornelij. Johannes is overleden.

tweelingbroer van Thomas

3 Maria Gommaerts. Zij is gedoopt op 24-12-1610 in Nispen rk, get: Adrianus Gommaerts en Maria Peter Hove?. Maria is overleden.

4 Adriana Gommari. Zij is gedoopt op 09-06-1619 in Nispen rk, get: Adrianus Adriani en Petronella Cornelij. Adriana is overleden.

 

VI-h Cornelis Gommer Thomas is geboren omstreeks 1585, zoon van Gommaar Thomas Bartels (zie V-c) en Maria Anthonis Henrick Geerts. Cornelis is overleden, ongeveer 75 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1660 in Gr-Zundert, als Cornelis Gommarus, subito modo sine sacramentis.

 

ORZ 293 fol.211 dd.06.02.1612
Adriaen de Bever heeft verhuurd aan Cornelis Gommer Domus een stede,
genaamd "Thomas de Hooge stede", voor de termijn van 6 jaar, voor 3 zester rogge jaarl.
De huurder zal de verhuurder betalen 1 zester rogge in specie en 60 Gld jaarl.. Belast met verschillende renten, die de verhuurder betalen moet.

 

ORZ 295 fol. 18v dd.11.03.1627
Cornelis Gommer Domus huurt van Cornelis Cornelis Jan Jacobs zijn huis etc.,
met de helft van de schuur, gelegen op Klein Maerbergen, voor de tijd van 4 jaar, voor 8 veertel rogge jaarl.

 

ORZ 296 fol.204 dd.31.01.1636
Cornelis Gommer Domus is schuldig aan Jan Adriaens alias Coninck de som van .. Gld, geleend geld.

 

ORZ 296 fol.216 dd.26.02.1636
Cornelis Gommer Domus huurt van Cornelis Cornelis Jan Jacobs diens stede etc, daarvan de andere helft Cornelis Peters van Aerde toekomt, voor de termijn van 3 jaar, vanaf 1631 1635(?), voor 8 veertel rogge jaarl.

Hij woonde te Achtmaal.

 

bron: Harrie Roelands.

 

 

5752. Rekening inzake de boedel van Cornelis Gommer Domus, 1681. 1 omslag

Bron: RAWB

Ene Cornelis Gommarius heeft te Rijsbergen met Maria Arnoldi Cornelij een onwettig kind genaamd Marinus,
gedoopt op 26 juni 1608, get: Servatius Huberti en Joanna dr. Simonis Lamberti.

Of het hier om dezelfde Cornelis Gommer Thomas gaat is natuurlijk de vraag.

Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-02-1610 in Gr-Zundert rk, get: Marcus Johannes Marci en Jóa Adrianus. met Margriet Jan Geert de Loecker, 20 jaar oud, nadat zij op 07-02-1610 in Gr-Zundert rk, get: Thomas martinus en Arnmoldi Petrus van den Velde. in ondertrouw zijn gegaan. Margriet is een dochter van Jan Geert de Loecker en Cathelijn Cornelis Jacob Faes Leyssen. Zij is gedoopt op 24-03-1589 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus van...? dael en Elisabetha Cornelius. Margriet is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 03-03-1662 in Gr-Zundert, als Margaretha Johannes Gerardus, weduwe van Cornelis Gommers.

 

ORW 35 fol. 95 dd.12.09.1603
Aert van de Velde, geassisteerd met Aert van de Velde, zijn oom, heeft gewillecoord dat Margriet, die Catelijn Cornelis Jacob Faes verwekt heeft met Jan Geert de Loecker, zijn halzuster, mede zal delen in zijn vaderlijke en moederlijke goederen. Aert nu bejaard zijnde en Magriet nog jong van jaren.

ORZ 292 fol.126v dd.11.09.1606
Margriet Jan Geerts de Loecker, geass. met Peeter Adriaen Anthonis, haar gekozen voogd in deze,
aan Adriaen Geerts de Loecker d'oude haar 5e part in de stede etc., groot omtrent 1 bunder, gelegen op de Wijmer.

bron: Harrie Roelands.

 

Kinderen van Cornelis en Margriet:

1 Joannes Cornelius Gommarus. Hij is gedoopt op 15-01-1611 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Johannes Sprangers en Lucia Dionisius. Joannes is overleden.

Thomas Cornelius Gommarus Thomas. Hij is gedoopt op 31-03-1613 in Gr-Zundert rk, get: Simon Gommarus Thomas en Margareta Valerius. Thomas is overleden, 66 jaar oud. Hij is begraven op 12-10-1679 in Zundert nh, als Domis Cornelis Gommers jongman, gestorven int Gasthuys tot Sundert ’t Laer, laat naa.

3 Anthonius Cornelius Gommers Domers. Hij is gedoopt op 16-08-1615 in Gr-Zundert rk, get: Lenaert Jan Peter Elst en Maria Cornelissen. Anthonius is overleden.

Cornelius Cornelius Gomer Domus. hij is gedoopt op 28-10-1617 in Gr-Zundert rk, get: Cornelis Bernardus en Elisabeta Cornelis. Cornelius is overleden.

Petrus Cornelius Gommarus, gedoopt op 29-04-1620 in Gr-Zundert rk, get: Imandus Petrus Ghisbertus en Lucia Segers. Volgt VII-s.

6 Maria Cornelius Gommarus, gedoopt op 18-09-1622 in Gr-Zundert rk, get: Joes Gommari en Dimpna Adriani. Volgt VII-t.

7 Adrianus Cornelis Gummarus. Hij is gedoopt op 13-04-1625 in Gr-Zundert rk, get: Dionysius Johannes Heestermans en Adriana.... Adrianus is overleden.

8 Catharina Cornelius Gommers. zij is gedoopt op 18-04-1627 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Geraerdi en Maria Jois. Catharina is overleden.

Marinus Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 08-07-1629 in Gr-Zundert rk, get: Jacobus Petri en Maria Jacobi Verbaten. Marinus is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven in 09-1629 in Gr-Zundert, als Martinus kind van Cornelij Gommari Thoma en Margareta Jois.

10 Cornelius Cornelius Gommarus. Hij is gedoopt op 22-09-1630 in Gr-Zundert rk, get: Theodorus Gerardi Petri en Margareta Adriani. Cornelius is overleden, 23 jaar oud. Hij is begraven op 29-08-1654 in Gr-Zundert rk, als Cornelis Cornelis Gommarus, adolescens (ongehuwd jongman).

11 Maria Cornelius Gommarus. Zij is gedoopt op 24-04-1633 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Martini en Maria Simonis. Maria is overleden, 9 maanden oud. Zij is begraven op 27-01-1634 in Gr-Zundert rk, als ’n kind Maria Cornelij Gommari, aan de pest overleden.

 

 

VII-s Petrus Cornelius Gommarus, zoon van Cornelis Gommer Thomas (zie VI-h) en Margriet Jan Geert de Loecker. Hij is gedoopt op 29-04-1620 in Gr-Zundert rk, get: Imandus Petrus Ghisbertus en Lucia Segers. Petrus is overleden.

 

Petrus begon een relatie met ...? Zij is overleden.

Kind van Petrus en ...?:

1 Maria Peter Cornelis Gommer Domis. Volgt VIII-ab.

 

VIII-ab Maria Peter Cornelis Gommer Domis, dochter van Petrus Cornelius Gommarus (zie VII-s) en .... Maria is overleden. Maria trouwde op 20-05-1679 in Wernhout schepenbank met Jan Jan Goris Donckers, 36 jaar oud, nadat zij op 22-04-1679 in Wernhout schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Joannes Gregorius Donckers en Cornelia Jan van Huysen. Hij is gedoopt op 23-03-1643 in Gr-zundert, get: Margaretha Johannes. Jan is overleden.

 

ORZ 303 fol.134 dd.12.03.1691
verkoopt aan Peeter Jan Hereijgens een perc. land op den Backenbrugh, genaamd "het Voordeken"

 

bron: Harrie Roelands.

 

Kinderen van Maria en Jan:

1 Jan Jan Jan Donckers, geboren in de Wildert. Hij is gedoopt op 28-04-1682 in Gr-Zundert rk, get: Roeland Pauwel Mertens en Mathias Johannes Adriaen Mathijs en Maria Cornelis Gomers en Catharina Lievens. Jan is overleden.

Petronella Jan Jan Donckers. Zij is gedoopt op 18-04-1686 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Arnouts en Jacob Kerstens. Petronella is overleden.

Cornelia Jan Jan Donckers. Zij is gedoopt op 12-11-1689 in Gr-Zundert rk, get: Joanna Hendricx en Catharina Jan Donckers. Cornelia is overleden.

 

 

VII-t Maria Cornelius Gommarus, dochter van Cornelis Gommer Thomas (zie VI-h) en Margriet Jan Geert de Loecker. Zij is gedoopt op 18-09-1622 in Gr-Zundert rk, get: Joes Gommari en Dimpna Adriani. Maria is overleden, 77 jaar oud. Zij is begraven op 02-01-1700 in Zundert nh, als Maeijke Gommers weduwe van Jan Hertogs de wever, laet na haer kinderen in de Molenstraat.

Maria:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 09-02-1651 in kl-zundert met Jacob Kersten Cornelis de Bruijn, 29 jaar oud, nadat zij op 17-01-1651 in kl-zundert in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is een zoon van Kersten Cornelis Jan de Bruijn en Christina Peter Cornelis.... Hij is gedoopt op 13-11-1621 in Gr-Zundert rk, get: Judocus Guilhelmus de Grauw en Paulina Michelis de Backer. Jacob is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-1661 in Kl-zundert rk.

(2) trouwde, 46 jaar oud, op 20-06-1669 in Zundert schepenbank met Jan Cornelis Boomaerts alias Joannes Cornelius Jacob Hertochs, nadat zij op 25-05-1669 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden. Hij is begraven op 07-06-1697 in Zundert nh, als Jacob Hertogs Wever, laat naa sijn 2e vrouw en kinderen Molenstraat. Jan is weduwnaar van Antonia Aert Saels, met wie hij trouwde op 22-11-1639 in Gr-Zundert rk.

 

Kinderen van Maria en Jacob:

1 Jan Jacob Kersten de Bruijn. Hij is gedoopt op 24-08-1651 in Gr-Zundert rk, get: Cornelis Kersten de Bruyn en Catharina Cornelis. Jan is overleden.

2 Christina Jacob Kersten de Bruijn. Zij is gedoopt op 10-06-1654 in Gr-Zundert rk, get: Thomas Cornelis Gommari en Johanna Kersten de Bruyn. Christina is overleden.

3 Cornelis Jacob Kersten de Bruijn. Hij is gedoopt op 04-03-1657 in Kl-zundert rk, get: Jacobus Cornelis Hertogs en Cristina Kerstens. Cornelis is overleden.

4 Cornelis Jacob Kersten de Bruijn. Hij is gedoopt op 18-08-1658 in Kl-zundert rk, get: Maria Jans. Cornelis is overleden.

5 Jacoba Jacob Kersten de Bruijn. Zij is gedoopt op 22-01-1662 in Kl-zundert rk, get: Heylwiegis Jan Mertens. Jacoba is overleden.

 

VI-i Maria Gommer Thomas Bartelsalias de Smith is geboren omstreeks 1588, dochter van Gommaar Thomas Bartels en Maria Anthonis Henrick Geerts. Maria is overleden op 04-02-1635 in Rijsbergen rk, als Maria Tomasse uxor Marini Jacops (in haar kraambed), ongeveer 47 jaar oud.

In de akte van Rijsbergen staat geschreven dat ze gaan trouwen op 11 november 1631 te Groot Zundert.

Maria:

(1) begon een relatie, ongeveer 41 jaar oud, omstreeks 07-1629 maar nooit gehuwd met Jan Nicolaas Jan Rombouts, ongeveer 43 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1586, zoon van Nicolaas Jan (Claes) Rombouts en Anna Peter Aert (Tanneken) Sgrauwen. Jan is overleden.
 

ORZ 295 fol. 94 dd.14.07.1628
Jan en Adriaen Nicolaas Jan Rombouts, voor hen zelf las i.n.v. hun vader(?) en zusters, zijn schuldig Cornelis Jan Donckers de som van 100 Gld, geleend geld.
Onderpand het deel dat zij en hun mede erfgen. hebben gekocht uit de goederen van wijlen Leendert Cornelis Leenderts, die men noemde Langeneels.
(dd.27.08.1628 is dood en te niet mits het verlijden van een andere schuldbekentenis van 300 Gld bij Leendert Jan Peter Eels, als voogd van het weeskind van Huybrecht Jan Jan Sgrauwen)

bron: Harrie Roelands.

 

(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 11-11-1631 in Gr-Zundert rk, get: Petro Jacobi en Adriano Anthony met Marinus Jacob Peter Jansen, ongeveer 41 jaar oud, nadat zij op 23-10-1631 in Rijsbergen rk in ondertrouw zijn gegaan. Marinus is geboren omstreeks 1590. Marinus is overleden.
 

ORZ 296 fol.158v dd.27.07.1635
Adriaen Claes Rombouts als voogd van Jan, zijn broers natuurlijk kind, dat hij verwekt had bij Maeyke Domus Gommers, ter eenre en Marinus Jacobs, weduwn. van wijlen Maeijke Domus Gommers en Marinus geass. met Simon Gommer Domus als oom van het vs kind, terandere zijde, verklaarden een accoord gesloten te hebben,t.w. Marinus Jacobs zal ontvangen en behouden alzulk gedeelte als het vs weeskind was competerende in de penn. van de koopdag en de hafelijke goederen, bij vs maeijke met de dood nagelaten.
Idem het weeskinds gedeelte in de goederen die Anthonis [Henrick] Gerrits heeft nagelaten en die door Gommer Domus verkocht zijn, voor de ene helft en zijn k'ren voor de andere helft.

 

ORZ 296 fol.309/144 dd.10.09.1636
Marinus Jacobs heeft verkocht aan Peter, zijn broer, een stuk land, groot 6 roeden lang, met de dries, groot omtrent 3 roeden.

 

bron: Harrie Roelands.

 

Kind van Maria en Jan:
 
1 Elizabeta Rombouts. Zij is gedoopt op 28-04-1630 in Gr-Zundert rk onwettig, get: Petrus Anthonis en Maria Adrianus. Elizabeta is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1662 in Gr-Zundert rk


Kinderen van Maria en Marinus:
 
2 Anna Jansen. Zij is gedoopt op 23-01-1633 in Rijsbergen rk, get: Petrus Jacob ... ? en  Catharina Janssen. Anna is overleden.
Tomas Jansen. Hij is gedoopt op 04-02-1635 in Rijsbergen rk, get: Gerardus ... Goriss ? en Petronella Jacob ? Janssen. Tomas is overleden.

 

de naam Gommaar

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

 
Nederlandse voornaam, in navolging van Gommarus van Lier. De voornaam komt dan ook voornamelijk voor bij bewoners van Lier en omstreken.

De etymologie van de naam Gommaar/Gommarus ligt in het germaanse woord 'gothmar', afgeleid van 'gotho' (god of ook strijd) en 'maru' (vermaard/beroemd), waardoor Gommaar zoiets betekent als 'door god beroemd' of 'door de strijd vermaard'.

De achternaam "Gomaer", "Gomarus" of "Gommers", en ook Gommans, Goumans en Goemans zijn patroniemen van de voornaam Gommaar/Gommarus. Ook de (veelal ouderwetse) voornamen 'Kommer', 'Kommerina' of 'Kommertsje' zijn van Gommaar afgeleid.

'n familiewapen "Gommers" te Mechelen en Amsterdam

Vooraleerst zal het duidelijk moeten zijn, dat het hieronder afgebeelde en behandelde wapen van het geslacht Gommaerts (Gommers), niet ons wapen is, omdat wij niet afstammen van de Gommersen die het wel mochten voeren.

Deze familie Gommers uit Mechelen en Amsterdam die daar recht op hadden hebben geen nageslacht voor zover bekend.

In het handboek der wapenkunde door Rietstap wordt op plaat LXVI (66) het wapen van het geslacht Gommers afgebeeld.

Het kan als volgt worden beschreven:

In het veld (in goud) twee molenijzers (in sabel) en een linker vrijkwartier, waarvan in de onderste helft (vuil rood) tien zilveren staafjes en waarvan in de bovenste helft (in zilver)

een uitkomende leeuw (in sabel).

Sabel is in de wapenkunde de aanduiding voor zwart.

Uitkomend is een term uit de bokssport en geeft de houding van de voorpoten aan.

De betekenis van de zilveren staafjes op de rode achtergrond is niet achterhaald.

Het is mogelijk dat hier sprake is van een vertaalfout omdat er ook een wapenbeschrijving bestaat, die slechts spreekt van een rooden schildvoet in het vrijkwartier, zonder staafjes.

Bron: Jacques en Paul Gommers.

 

Links het wapen in vol ornaat, 'n geïmproviseerde reconstructie, afgeleid van het lakzegel rechtsonder. (bewerking Ron Gommers)

index Gommaar Thomas Bartels (61 personen)

... [Moeder van 1]  1
... [Schoonmoeder van 1]  1
... [Partner van 1.2.5]  1.2.51.2.5.1
..., Christina Peter Cornelis [Schoonmoeder van 1.2.6]  1.2.6
Bartels, Gommaar Thomas (*±1560, []18-08-1647) [Nummer 1]  11.11.21.31.4
Bartels, alias de Smith, Maria Gommer Thomas (*±1588, †04-02-1635) [Nummer 1.3]  1.3
Boomaerts alias Joannes Cornelius Jacob Hertochs, Jan Cornelis ([]07-06-1697) [Partner van 1.2.6]  1.2.6
Bruijn, Christina Jacob Kersten de (~10-06-1654) [Dochter van 1.2.6]  1.2.6.2
Bruijn, Cornelis Jacob Kersten de (~04-03-1657) [Zoon van 1.2.6]  1.2.6.3
Bruijn, Cornelis Jacob Kersten de (~18-08-1658) [Zoon van 1.2.6]  1.2.6.4
Bruijn, Jacob Kersten Cornelis de (~13-11-1621, []07-12-1661) [Partner van 1.2.6]  1.2.6
Bruijn, Jacoba Jacob Kersten de (~22-01-1662) [Dochter van 1.2.6]  1.2.6.5
Bruijn, Jan Jacob Kersten de (~24-08-1651) [Zoon van 1.2.6]  1.2.6.1
Bruijn, Kersten Cornelis Jan de [Schoonvader van 1.2.6]  1.2.6
Domers, Anthonius Cornelius Gommers (~16-08-1615) [Zoon van 1.2]  1.2.3
Domis, Maria Peter Cornelis Gommer [Nummer 1.2.5.1]  1.2.5.1
Domus, Cornelius Cornelius Gomer (~28-10-1617) [Zoon van 1.2]  1.2.4
Donckers, Cornelia Jan Jan (~12-11-1689) [Dochter van 1.2.5.1]  1.2.5.1.3
Donckers, Jan Jan Goris (~23-03-1643) [Partner van 1.2.5.1]  1.2.5.1
Donckers, Jan Jan Jan (~28-04-1682) [Zoon van 1.2.5.1]  1.2.5.1.1
Donckers, Joannes Gregorius [Schoonvader van 1.2.5.1]  1.2.5.1
Donckers, Petronella Jan Jan (~18-04-1686) [Dochter van 1.2.5.1]  1.2.5.1.2
Geerts, Anthonis Henrick (~±1535) [Schoonvader van 1]  1
Geerts, Maria Anthonis Henrick (*±1562, []07-11-1624) [Partner van 1]  11.11.21.31.4
Gommaerts, Maria (~24-12-1610) [Dochter van 1.1]  1.1.3
Gommari, Adriana (~09-06-1619) [Dochter van 1.1]  1.1.4
Gommari, Johannes (~13-08-1609) [Zoon van 1.1]  1.1.1
Gommari, Thomas (~13-08-1609) [Zoon van 1.1]  1.1.2
Gommari, mogelijke zoon, Petrus (~12-01-1631) [Zoon van 1.4]  1.4.2
Gommarus, Cornelius Cornelius (~22-09-1630, []29-08-1654) [Zoon van 1.2]  1.2.10
Gommarus, Joannes Cornelius (~15-01-1611) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Gommarus, Maria Cornelius (~18-09-1622, []02-01-1700) [Nummer 1.2.6]  1.2.6
Gommarus, Maria Cornelius (~24-04-1633, []27-01-1634) [Dochter van 1.2]  1.2.11
Gommarus, Petrus Cornelius (~29-04-1620) [Nummer 1.2.5]  1.2.51.2.5.1
Gommers, Catharina Cornelius (~18-04-1627) [Dochter van 1.2]  1.2.8
Gommers, Marinus Cornelius (~08-07-1629, []?-09-1629) [Zoon van 1.2]  1.2.9
Gorp, Gerardus Cornelissen van (*±1560, †±1608)  1.1
Gummarus, Adrianus Cornelis (~13-04-1625) [Zoon van 1.2]  1.2.7
Huysen, Cornelia Jan van [Schoonmoeder van 1.2.5.1]  1.2.5.1
Jansen, Anna (~23-01-1633) [Dochter van 1.3]  1.3.2
Jansen, Marinus Jacob Peter (*±1590) [Partner van 1.3]  1.3
Jansen, Tomas (~04-02-1635) [Zoon van 1.3]  1.3.3
Janssen, Heijlwigis (*±1578) [Partner van 1.1]  1.1
Joannes, Petronella Cornelis (*±1590) [Partner van 1.4]  1.4
Leyssen, Cathelijn Cornelis Jacob Faes [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Loecker, Jan Geert de [Schoonvader van 1.2]  1.2
Loecker, Margriet Jan Geert de (~24-03-1589, []03-03-1662) [Partner van 1.2]  1.21.2.51.2.6
Reyns, Thomas Bartholomeus Dierick (*±1530) [Vader van 1]  1
Rombouts, Elizabeta (~28-04-1630, []21-12-1662) [Dochter van 1.3]  1.3.1
Rombouts, Jan Nicolaas Jan (*±1586) [Partner van 1.3]  1.3
Rombouts, Nicolaas Jan (Claes) [Schoonvader van 1.3]  1.3
Saels, Antonia Aert  1.2.6
Sgrauwen, Anna Peter Aert (Tanneken) [Schoonmoeder van 1.3]  1.3
Thomas, Adriaan Gommer (~08-03-1592) [Nummer 1.4]  1.4
Thomas, Anthonis Gommer (*±1580)
Thomas, Cornelis Gommer (*±1585, []22-02-1660) [Nummer 1.2]  1.21.2.51.2.6
Thomas, Jan Gommer (~12-04-1589)
Thomas, Simon Gommer (~12-04-1594)
Thomas, Thomas Adriaan Gommer (~12-04-1615) [Zoon van 1.4]  1.4.1
Thomas, Thomas Cornelius Gommarus (~31-03-1613, []12-10-1679) [Zoon van 1.2]  1.2.2
Thomas, echtgenote en kinderen niet zeker !!!, Henricus Gommer (*±1582) [Nummer 1.1]  1.1