VI-f Adriaan Gommer Thomas, z.v. Gommaar Thomas Bartels (zie V-f) en Maria Anthonis Henrick Geerts. Hij is gedoopt op 08-03-1592 in Gr-Zundert rk, get: Sijmon Rommens en Lijske Adriaens, † vòòr 10-11-1663, zie akte Rucphen R40, fol. 188v, ten hoogste 71 jaar oud.

 

ORZ 296 fol.110v dd.12-04-1635
Adriaen Gommer Domus heeft verkocht aan Simon Gommer Domus het gerechte 7e part in

alle gronden en het 7e part in de helft van een huizinge, gestaan op de Wildert, hem toegekomen

na de dood van Marijke Anthonis Geerts, zijn moeder was, daarin vs Gommer Domus, hun vader,

de ene helft competeert.

(Gevest terwijl het onder Hertog ligt).                                                           bron: Harrie Roelands

ORZ 1356, nr 3013. Anthonis Gommer Domis tegen Adriaen Gommer Domis, 5 september 1647,                                                                                bron: RAWB

 

Adriaan trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1613 in Gr-Zundert rk met Petronella Cornelis Joannes, ongeveer 21 jaar oud, nadat zij op 02-11-1613 in Gr-Zundert rk in ondertrouw zijn gegaan.

Petronella is geboren omstreeks 1592. Mogelijk op 04-10-1676 te Roosendaal rk begraven en overleden op den Nieuwenbergh (Zegge), als Neleken Cornelis.

 

In Groot Zundert waar de doop- trouw- en begraafboeken goed werden bijgehouden en bewaard,
is na hun huwelijk en de geboorte van Thomas geen spoor meer te vinden van Adriaan en Petronella.
Hun 1e zoon "Thomas" is te Klein Zundert gedoopt.

Akte Rucphen R40, fol. 188v

Adriaan Gommers en Petronella Cornelis vestigden zich in Rucphen.

 

Jammer dat te Rucphen tot 1684 alle parochieregisters in een brand zijn vergaan,

toch is er vanuit het rechterlijk archief voldoende informatie naar voren gekomen.

Hierdoor was het mogelijk om de familie van Adriaan en Petronella te reconstrueren.

 

Akte in Rucphen R37, fol. 229R gedateerd 15 december 1627:

Cornelis Janssen Jongeneelen vest Adrijaen Gommeren in twee blokjes land

De belendingen zijn:   Oost: de Bossevaart

                                    Zuid: een halve weg tussen hem ende de weesen van Jasper Janssen de Brouwer

                                    West: de heiblok van Domus Janssen Brouwer

                                    Noord: de erfgenamen van Adrijaen Haeneko{pp}en           bron: Edward Boeren

 

Op 1 augustus 1643 verkopen de erfgenamen van Huijbrecht Coernelis Comsaris

"een parsel often acker lans gelegen op Nil Domis "gront" aan Adriaen Gommers.

De erfgenamen zijn dan de wezen ( voor wie optreden Pieter Cornelis Comsaris als voogd en Joeris Wouters als toeziender) en Adriaen Adriaenssen Deenis voor de ene helft en de weduwe (met Nijck Claeys als voogd) voor de andere helft

 

R40, fol. 188v In het schepenbankarchief van Rucphen staat een akte gedateerd 10 november 1663: De niet met naam genoemde weduwe van Adriaen Gommers voor de ene helft en haar kinderen voor de an-dere helft verkopen gezamenlijk circa 7G land en heide aan haar zoon en hun broer Jan Adr. Gommers.

De belendingen van het land zijn:

Oost: een zoekweg, Zuid: Cornelis Huijbrechts Broeren, West: Jacob Dingemans, Noord: de heer Faseur                                                                           bron: Edward Boeren, 5 april 2017

 

De genoemde kinderen in deze akte:

 

  1.  Domis (Thomas) Adriaenssen Gommers, gedoopt op 12-04-1615 in Kl-Zundert,

       get: Petrus Johannes Christianus en Petronilla Cornelis Hachte.

  2.  Jan Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1618 in Rucphen. Volgt VII-p.

  3.  Anthonij (Theunis) Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1621 in Rucphen. Volgt VII-q.

  4.  Elisabeth Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1623 in Rucphen,

       weduwe van Jacob Adriaens de Brouwer. Volgt VII-r.

  5.  Maijken Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1626 in Rucphen,

       getrouwd met Hendrick Aertsen. Volgt VII-s.

  6.  Cornelia Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1629 in Rucphen,

       getrouwd met Aert Hendricx. Volgt VII-t.

  7.  Peeter Adriaenssen Gommers,geboren in Rucphen (staat in de marge).

       Gedoopt op 12-01-1631 in Sprundel rk, get: Antonius Petri en Elisabeth Andreae. Volgt VII-u.

  8.  Marinus Adriaenssen Gommers de Oude, geboren omstreeks 1633 in Rucphen. Volgt VII-v.

  9.  Catelijn Adriaenssen Gommers, geboren omstreeks 1635 in Rucphen. Volgt VII-w.

10.  Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge, geboren omstreeks 1637 in Rucphen. Volgt VII-x.

 

 

De kinderen van beide Marinussen; de Oude en de Jonge zijn mogelijk niet allemaal juist geplaatst.

Alleen Michiel, Antonius & Antonia en Lambrecht zijn vanwege hun doopakte bewezen kinderen.

Bij de anderen geldt dat ze middels doopgetuigen van hun kleinkinderen op deze manier zijn geordend.

Rucphen 40 folio 211 r

Op heden den 30e augustus 1664 soo bekende Domis Adriaenssen,
Jan Adriaenssen, Anthonij Adriaenssen, Elisabeth Adriaenssen weduwe wijlen Jacob
Adriaenssen de Brouwer getrouwe hebben Adriaen Anthonissen
Hendrick Aerden, als man ende voogt van Maijke Adriaenssen
Aert Hendricx als man ende voogt van Neleken Adriaenssen
Pieter Adriaenssen, Marinus Adriaenssen ‘d Oude, Marinus Adriaenssen de Jonghe,
ende Cornelis Fransse Laserums als man ende voogt van Catalijn
Adriaenssen, ende haeren sterckmaekende voorde absentie ………
hier voorschreven genoemeneert de ……. is …… handen
.. drag .. eenen huijsinghe met ontrent …., gemeten
hondert ende vijffenierticg roeden …… ge… alhier
binnen desen Dorpe van Rucphen tusschen desen ……. enz. enz.

Marinus Adriaenssen de Jonghe is koper

 

 

VII-p Jan Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1618 in Rucphen, zoon van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f).

Jan is overleden op 04-03-1697 in Rucphen rk, ongeveer 79 jaar oud.

In 1666 was volgens het resolutie boek Jan Gommers, Adriaanszoon,
borgemeester in de Rucphense heerlijkheid, ook in in 1660, 1667 en 1670.

Rucphen 40, f. 86v, 26-01-166
0


Op heden den XXVI Januarij 1660,
zoo bekende Cornelis Huijbrechtsen Broeren vercocht te hebben aen ende ten behoeve van
Jan Adriaen Gommers ende in t’sheeren handen op te draghen seker huijs, hoff, schuer met de werff,
gelijck den voorscr. Cornelis Broeren die heeft gecoght vande voornoemde Jan Adriaen Gommers
als weduwnaar van saliger Tanneken Adriaensen Denis ter eendre,
ende de gemeene erffgenamen vande voorscr. Tanneken Adriaensen Denis saliger.
Zijnden volgens den bescheede alhier voor schepenen gepasseert,
om ende voor eene somme van penningen volgens den inhout vande conditie daer van zijnde,
midts soo gelooft den cooper te onderhouden alle wegen ende wateringen als van outs,
soo ordinaris als extraordinaris.
Present Jan Coenraets stadthouder, Lambrecht Adriaenssen ende Jan Denis schepenen.
Mij present als gesworen substituijt sects. F. van Mammerden.

Jan Adriaen Gommers in dese voorscr. huijs, hoff, schuer met den werff, gevest ende geerfft naer coustuijme deser lants rechte met alle solempniteijten daer toe gerequieert. Actum desen XXVII Januarij 1660. Present ut supra.

                                                                                                                                bron: Ger Klein

* vermelding schepenbankarchief Rucphen 41, folio 159v
* vermelding schepenbankarchief Rucphen 43, kinderen van Jan Adriaenssen Gommers.


Schepenbank dd 01-11-1703, Rucphen 44, akte 50, fol. 39v, fol. 40r+v en fol. 41r,
Het archief noteert scan 42 en 43 van 70.
http://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?ss=%7B%22q%22:%22rucphen%200044%20algemeen%20protocol%22%7D

 

fol. 39v

 

Compareerde voor schepenen van Rucphen naergenoemt, Anthonij
Jans Gommer inwoonder alhier ter eenre ende
Jan Cornelis Wijnen als man en voogt van Cornelia Adriaenssen
Gommers en Gabriel Siardus Cools als man en voogt
van Pieternelleken Jans Gommers en Marijken
Jans Gommers geassisteert met Jan Cornelis Jon-
genelen haeren gecosen voogt ter andere sijde dewelcke gesamen-
tlijck en ieder voor sijn selven mede sijn gecom-
pareerdt ende sijn alsoo verdraegen ende overgecomen
in manieren naerbeschreven. eerstelijck bekent
Anthonij Jans Gommers uijtgecoght te hebben
de tweede comparanten uijt de helft van de
stede daer sij tegenwoordig op woont naerge-
laeten van Jan Adriaans Gommers haeren vaeder
om? ende voor de somme als volght, namentlijk
dat Jan Cornelis Wijnen sal prouffiteren ofte
trecken eene somme van twee hondert guldens
capp[itaels] ’t stuck tot 20 stuijvers en die te ontfangen
in twee egaele paeijementen, de eerste paeij[ement?]
contant en de leste soo lange te laeten staen
als sijn vrouwe moeder leeft sonder daer iets
van te proufiteren maer niet langer als met
believen.
ten tweeden dat Gabriell Siard Colos sal prouffiteren
een blocxken land gelegen tussen dese gemercken
ooste die oude vlettevaart ofte nu eenen eenen schouloop
suyden aen Anthonij Jans Gommers en aldaer heel heg-
ge en hool west mede den voors. Gommers en
aldaer oock heel hegge en hool en noorden Joncker
Jan La Kroij ende al halve hegge, ende dit vrij ende

 


fol. 40r

 

onbelast te leveren uytgesondert schoth en loth ende
’s heeren chijns die hij Gabriel Siard Cools is aenemende
als naer stijle van rechte: Ende daerenboven sal den
voors. Gabriel Cools nogh prouffiteren ofte trecken een
somme gelt van vijftig guldens tot twintigh stuijvers
’t stuck maer moet die soo lange laeten staen als
sijn vrouwe moeder leeft maer niet langer, sonder
daer iet van te prouffiteren: Weyders sal den voors.
Gabriel Siard Cools het vorenstaende land mogen
aenvangen nu aenstonts als het groen daer sal
af sijn ende anders vermagh den voors. Anthonij Jans
Gommers daer niet van te trecken
Ende tot meerdere securiteyt alsoo dat voors. land
nu is belast met eenige obligatie en vervolgens
niet vrij en suyver soo verbind den meergenoemd-
de Anthonij Jans Gommers daer voor een ander
stuck land tot die volle aflossinge toe incluys
gelegen tussen dese gemercken oost sijn selfs
suyden de erffgenaemen Franchois van Mammerden
west Cornelis Huijben Broeren ende noorden sijn selfs
ende dit vrij en onbelast soo hij Gommers is ver-
claerende.
ten derden soo sal Marijken Jans Gommers prouffiteren
ofte trecken eene somme van twee hondert sesentwin
tigh carolus gulden het stuck tot twintigh stuyvers ende
dat in twee egaele paijementen waervan de eerste
paeye is eenhondertsesentwintigh gulden contant
die sij Marijken Jans Gommers bekent ontfangen te
hebben en al voldaen te sijn, en die tweede paye van

 

fol. 40v

 

van hondert gulden moet sij wachten soo lange als
haer moeder leeft sonder daer iet voorte prouffi-
teren, maer Anthonij Jans Gommers beloeft aen
sijn suster als sij nu behoeftigh en gebreckelijck is
ondertussen te langen op afcortinge van die
bovenstaende somme als het hem mogelijck sal
sijn.
Weijders en ten anderen soo bekent Anthonij Jans
Gommers voor heeren schepenen alhier sijn moe-
der nu innocent sijnde aengenomen te hebben voor de
ander helft van die stede daer sij tegen woordigh
op woont soo lange en geduurende haer leven lan-
gh te onderhouden van cost kleeren sieck ende gesont
ende gaedeslaen soo veel als het mogelijck sal
sijn en naer haer doot een eerlijcke begraefenis
ende teraerdebestellinge haer doode lichaem
voor de welcke volhoudinge den voors. Gommers
is verbindende de selve stede soo lange als die
moeder leven sal sonder die te belasten ofte
verkeren ten waere dat hij eenige obligatiën
afleijde sal de selve weder daer op mogen setten
tot soo verre als het nu belast en becommert is
maer laten tot volhoudinge van sijn moeder, ende
ofte het gebeurde dat sijn moeder wiert ten
onrechte gehandelt door sterften ofte anders-
sits ’twelck niet vertrouwt wert soo houden
die voors. andere kinderen altijt hun recht om
die moeder van dat goet ofte stede te doen ali-
menteren tot laste van die gebreckelijck is,
ende daerenboven meent Anthonij Jans Gommers

 


fol. 41r

 

allen die schulden die sijn tot laste van sijn ouders ofte
gevonden? mochten worden, soo op die stede staende
als andersints tot sijnen last om te betaelen sonder
daervoren iet te pretenderen van sijn swaegers ende
susters weijders scheeren recht ende salaris ten
desen te vallen te furneren ende betaelen tot verteerin-
ge toe incluys renuntiërende van alle exceptiën
ende voorden desen contrariërende. Aldus gedaen
en sonder fraude gepasseert binnen Rucphen den
1e november 1703/ ter presentie van Jan
Jongenelen ende Jan Peeter Schrauwen schepenen

 


transcriptie Pauwel en Ron

 Marge folio 40 links:

Compareerde voor de onderteekenden schepenen Adriaan Willemen laest in huwelijck geweest met Marijken Jans Gommertsen den welcken bekent van Anthonij Jans Gommers sijnen swager …………………………………………… gecontracteert als ….. is gecontracteert is geweest …… nu met den tweeden …… is …… ende heeft genoten ….. somme van 100 guldens soo ende …………….. volcomen …………………….. ende
……………………. pretenties te maecken actum Rucphen desen 13 december 1711.


Marge folio 40 rechts:

Compareerde voor scepenen hier onder genoemt Gabriel Siardus Cools …… borgen van …… in huwelijck met Pieternella Janssen Gommers den welcken bekent van sijnen swager Anthonij Jansse Gommers ….. 100 voldaen de gecontracteerden 50 guldens …….. …. witte
uijtge….. soo ende …… den comparant als voor volcomen ……. ……. desen 21 october 1711

folio 40 onderaan:

Compareerde Jan Cornelis Francken woonende int Outland onder den Oudenbosch getrouwt met lijsebeth .......... ......... van Adriaan Janse Wijnen: dit een eenig …… en kint geweest is van wijlen Cornelia Jansse Gommers. Ende bekende dat ….. ten genoeghen onderrigt is, …
Anthonij Janssen Gommers, aen sijnen …. comparanten voor ….. …. Moeder Cornelia Janssen Gommers bij haar ….. nog betaelt heeft een hondert gulden. En op ….. ….. desen
…………………………. hondert gulden ‘t …… twee hondert gulden tot voldoeninge vant-gene bij ’t eerste ……. van desen uijtkoop ……. Cornelis Wijnen ….. ….. belooft is bekennende oock van: ….. …… van dien betaelt te ….. en naervolgende ……. Anthonij Janssen Gommers desen aangaende de ander? …. .. …. sonder eenige …. Actum desen 15 januarij 1722.

                                                           

                                                                                                               Transcriptie nog niet compleet

Jan:

(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1648 met Tanneke Adriaens Denijs.

Tanneke is geboren tussen 1585 en 1590, dochter van Adriaen Adriaen Denissen en Adriaenken Lodewyck Aertssen. Weduwe van Huybrecht Cornelis Broeren (geb. ±1574).

Tanneke is overleden vóór 04-10-1659.RAWB Etten R 387, f. 69, 21-07-1648
Tanneken Adriaens wedue voormaels van Huybrecht Cornelis Broeren,
geass. met Jan Adriaen Gommers van Rutphen haren tegenwoordigen man,
voor deen helft, Huybrecht Adriaenssen de brouwere vhz,
Adriaen Adriaen Denis als toeziender van de twee kinderen des voors.
Huybrecht Cornelis Broeren tesamen voor dandere helft,
bekennen verkocht te hebben aan Geerit Bastiaenssen moelenaer alhier tot Etten
ontrent een half buynder heylants, gelegen op den Leegen Clappenberch.
Gevest 3-7-1649.

                                                                                                       bron: Ger Klein

 

Jan heeft bij Tanneken geen kinderen gehad, want dat lijkt onmogelijk.
En wel hierom:

Huijbert Broeren is in 1599 mondig, dus geboren circa 1574.
Hij tr. (2) met Tanneken Adriaen Adriaen Denissen,
dr. van Adriaen Adriaen Denissen en Adriaenken Lodewyck Aertssen.
Op 7-7-1612 is deze Adriaen weduwnaar van Adriaenken Lodewijks,
en is in dezelfde akte Huijbrecht Broeren al gehuwd met hun dochter Tanneken.
Hieruit volgt, dat Tanneken geboren moet zijn tussen 1585 en 1590.
Huijbert Broeren krijgt zijn laatste kind (Cornelis) bij Tanneken omtrent 1626.
Tanneken is dan ongeveer 36 á 40 jaar oud.
Huijbert Broeren overlijd 21-07-1648.
Dus in 1648 kan Jan Adriaen Gommers pas huwen met Tanneken, die dan al circa 58 jaar oud is.
kinderen zijn vrijwel uitgesloten tussen Jan en Tanneken.

 

 

(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 07-12-1659 in Oud en Nieuw Gastel nh met

Maijke Cornelis ..., nadat zij op 04-10-1659 in Rucphen, opgetekend te Oud en Nieuw Gastel in ondertrouw zijn gegaan. Maijke is geboren in Gastel. (mogelijk op 13-02-1710 te Rucphen begraven).


Kinderen van Jan en Maijke:

 

1 Cornelia Jans Gommers, geboren omstreeks 1661 in Rucphen. Volgt VIII-a.

2 Pieternella Jans Gommers, geboren omstreeks 1663. Volgt VIII-b.

3 Marijken Jans Gommers, geboren omstreeks 1665 in Rucphen. Volgt VIII-c.

4 Anthonij Jans Adriaense Gommers, geboren omstreeks 1667 in Rucphen. Volgt VIII-d.

 

 

VIII-a Cornelia Jans Gommers is geboren omstreeks 1661 in Rucphen (vermeld haar trouwakte), dochter van Jan Adriaenssen Gommers (zie VII-p) en Maijke Cornelis ...

Overleden vóór 15-01-1722, zie akte Rucphen 44 folio 40, ten hoogste 61 jaar oud.

Vermeld met haar zussen en broer inSchepenbank Rucphen 43 en 44

Trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 26-02-1683 in Oudenbosch rk met Jan Cornelissen Wijnen, nadat zij op 13-02-1683 in Oudenbosch rk en nh in ondertrouw zijn gegaan.


Kinderen van Cornelia en Jan:

 

1 Cornelia Wijnen. Zij is gedoopt op 20-07-1683 in Oudenbosch rk,

   get: Joanna Cornelisse Wijnen.

2 Cornelius Wijnen. Hij is gedoopt op 01-11-1686 in Oudenbosch rk,

   get: Cornelia Stoffels.

3 Adrianus Wijnen. Hij is gedoopt op 15-09-1689 in Oudenbosch rk,

   get: Jacob Cornelisse Wijnen en Elisabeth Hendrickx ipv Catharina Wouters van Gastel.

4 Adrianus Wijnen. Hij is gedoopt op 18-03-1691 in Oudenbosch rk,

   get: Joannes Gomeren en Gertrudis Centen Buijs.

 

 

VIII-b Pieternella Jans Gommers is geboren omstreeks 1663, dochter van Jan Adriaenssen Gommers (zie VII-p) en Maijke Cornelis ...

Mogelijk begraven in maart 1737 te Rucphen als Piternella Jansse Rommers?
Vermeld met haar zussen en broer in Schepenbank Rucphen 43 en 4
4

Pieternella trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1683 met Gabriël Siardus Cools, ongeveer

20 jaar oud. Gabriël is een zoon van Siardus Jansen Cools en Maria Adriaenssen de Brouwer.

Hij is gedoopt op 10-10-1663 in Nispen en Essen rk.

Gabriël is overleden, 89 jaar oud. Hij is begraven op 18-07-1753 in Rucphen rk.

 

De eerste vermelding in de Rucphense doopboeken van de familienaam Cools is op 27 februari 1685. Dan wordt Joanna Cools gedoopt, dochter van Gabriël Cools, Siarduszoon, en van PetronelIa Gommers, Jansdochter, met als getuige Jan Corneliszoon Wijnen. In 1686 was Gabriël Cools armmeester en in 1704 borgemeester. Zijn zoon Adriaan Gabriëlse Cools trouwde op 10 maart 1716
voor het Rucphens schepencollege met Marieke Braat, dochter van Adriaan Braat.

De familienaam Cools of Kools is vermoedelijk te verklaren als zoonvan Cole, waarbij Cole een afkorting is van de voornaam Nicolaas. Nicolaasis samengesteld uit de Griekse woorden "nike" en "laos", hetgeen "overwinnaar van het volk" betekent.

  Kinderen van Pieternella en Gabriël:

 

  1 Janneke Gabriel Cools. Gedoopt op 27-02-1685 in Rucphen rk, get: Joannes CornelissenWijnen en

     Maria Adriaensen de Brouwer. Overleden, 81 jaar oud, begraven op 09-02-1767 in Rucphen.

  2 Adrianus Cools. Hij is gedoopt op 15-08-1687 in Rucphen rk,

     get: Joannes Adriaense Gommers en Adriana Siardus Cools.

  3 Marinus Cools. Hij is gedoopt op 20-09-1689 in Rucphen rk,

     get: Joannes Siardi Jansen Cools en Maria Jansen Gommers.

 

  4 Joannes Cools. Hij is gedoopt op 03-08-1692 in Rucphen rk,

     get: Cornelius Stephani Braet en Catharina Jans.

  5 Cornelius Cools. Hij is gedoopt op 13-03-1695 in Rucphen rk,

     get: Adrianus Siardi Cools en Elisabetha Hendrickx van Vlimmeren.

  6 Cornelia Cools. Zij is gedoopt op 09-01-1697 in Rucphen rk,

     get: Henricus Stephani Braet en Maria Cornelisse.

  7 Adriana Gabriel Cools. Zij is gedoopt op 05-03-1699 in Rucphen rk, get: Antonius Jansen Gommers

     en Cornelia Antonisse Hermans. Adriana is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 14-02-1770

     in Rucphen, gehuwd geweest met Marinus Huijbrechtse Gielen.

  8 Siardus Cools. Hij is gedoopt op 30-01-1701 in Rucphen rk,

     get: Cornelius Sebastiaense en Joanna Cornelisse.  

  9 Maria Cools. Zij is gedoopt op 24-03-1703 in Rucphen rk,

     get: Adrianus Jansen Wijningh en Adriana Siardi Cools.

10 Elisabeth Gabrielssen Cools. Zij is gedoopt op 28-10-1706 in Rucphen rk, get: Stephanus Cornelisse

     Braedt en Cornelia Jansen Gommers. Elisabeth is overleden, 40 jaar oud. Begraven op 15-12-1746 in

     Rucphen, gehuwd geweest met 1e Sebastianus Huijbrechtsen Gielen, 2e Jan Jans Goorden.

11 Petronella Gabrielsen Cools. Zij is gedoopt op 22-10-1710 in Rucphen rk, get: Adrianus Gabriels

     Cools en Joanna Gabriels Cools. Petronella is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 20-11-1785

     in Rucphen, gehuwd geweest met Cornelis Adamse Coninckx.

 


VIII-c Marijken Jans Gommers is geboren omstreeks 1665 in Rucphen, volgens huwelijk nh, dochter van Jan Adriaenssen Gommers (zie VII-p) en Maijke Cornelis ...

Vermeld met haar zussen en broer in Schepenbank Rucphen 43 en 44

Marijken:

(1) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 19-05-1697 in Roosendaal nh en rk met

Cornelius Anthonissen Corstiaens, nadat zij op 04-05-1697 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelius is geboren in Meer, overleden vóór 12-04-1704. Mogelijk gedoopt op 17-12-1662 te Meer rk, get: Joannes Joannis Hofmans en Joanna Cornelij Mattheeussen. Als zoon van Antonius Kerstiaenssen (Christiaenssen) en Elisabet Adriani Adriaenssen (Janssen).

(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 27-04-1704 in Roosendaal ng en rk op 26-04-1704 met

Adriaen Willemen, nadat zij op 12-04-1704 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan.

Hij is geboren in Zundert.

Mogelijk begraven te Roosendaal als Adriaen Willemen op 21-03-1713,

vanwege armoede minder betaald; begraven op het kerkhof.


Kinderen van Marijken en Cornelius:

 

1 Joannes Corstiaens. Hij is gedoopt op 22-02-1698 in Roosendaal rk,

   get: Elizabeth Dingemans Verbeeck voor Antonio Janssen en Catharina Antonissen.

2 Marinus Corstiaens. Hij is gedoopt op 27-03-1701 in Roosendaal rk,

   get: Catharina Bloos voor Antonij Christiaense en Elisabeth Jans.

3 Adrianus Corstiaens. Hij is gedoopt op 10-11-1702 in Roosendaal rk,

   get: Cornelia de Coninck ipv Andrea Luijkx en Petronilla Jans.

4 Cornelius Corstiaens. Hij is gedoopt op 29-12-1703 in Roosendaal, rk, get: Catharina Cornelissen

   Neeffs voor zich en Joe Wijns. (vader wordt in zijn doopakte Baut genoemd).

Kinderen van Marijken en Adriaen:

 

5 Guilielmina Willemen. Zij is gedoopt op 01-11-1705 in Roosendaal rk,

   get: Maria Janssen van Vrium voor Gabriele Jorissen en Theodora aerts.

6 Wilhelma Willemen. Zij is gedoopt op 27-10-1707 in Roosendaal rk,

   get: Susanna Pruijmboom voor Petro Bertelen en Petronilla Jans.

 


VIII-d Anthonij Jans Adriaense Gommers is geboren omstreeks 1667 in Rucphen, bouwman, schepen en borgemeester, zoon van Jan Adriaenssen Gommers (zie VII-p) en Maijke Cornelis ... Overleden, ongeveer 71 jaar oud, begraven op 18-11-1738 in Rucphen rk, als Antoni Gommers.


In Schepenbank Rucphen 49 staat de boedelstaat en deling van zijn goederen (boedelstaat gesloten

13 november 1739 en akte van deling 23 januari 1740). Gedeeld wordt tussen Jacomijntje Mattijssen Braad voor de ene helft en voor de andere helft Maria Cornelisse Gommers (x Adriaan Everden Braad) en haar ongehuwde zuster Elisabeth. Cornelisse Gommers wonende te Oudenbosch die beiden kinderen zijn van Cornelis Antonisse Gommers samen voor ¼ part, Pieter Antonisse Gommers voor ¼ part, Jan Antonisse gommers voor ¼ part. Allen voorkinderen van eerste bedde, verwekt bij Leijsebet Hendrikse van Vlimmeren. En het weeskind uit het tweede huwelijk zijnde Antonij Antonisse Gommers van wie voogd is Adriaan Gabriels Cools, voor ¼ part.
                                                                                                                                 bron: Edward Boeren
vermeld met zijn zussen in Schepenbank Rucphen 43 en 44.

Vermeld in schepenakte op zaterdag 29 januari 1724 Rucphen:
Afstanddoening door Antonij Jansse Gommers, getrouwd met Jacobmijntie Mattijsse Braat,
van de goederen van Mattijs Cornelisse Braat en van zijn vrouw Soetjen Jacobs Huijbregts aan Marijnis Tijssen Braat en aan de wezen van Cornelis Mattijssen Braat (29 januari 1724).

 

Schepenbank Rucphen 1738:
de erfgenamen van Cornelis van Dun contra Anthonij Jansse Gommers, Adriaen Seardus Kools en Pieter Hendrix van Vlimmeren, inzake bezetting.                                                           bron: RAWB


Anthonij:

 

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 01-05-1689 in Rucphen schepenbank en op 17-04-1689 rk met Lijsbeth Hendriks van Vlimmeren, nadat zij op 25-03-1689 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbeth is geboren in Rucphen, dochter van Hendrick Janssen van Vlimmeren en Neleken Cornelis. Lijsbeth is overleden. Zij is begraven op 29-08-1707 in Rucphen rk, als Elisabeth van Vliemeren op het kerkhof.

(2) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 07-07-1715 in Rucphen rk met Jacomina Matthijs Braet, 25 jaar oud, nadat zij op 22-06-1715 in Rucphen rk in ondertrouw zijn gegaan. Jacomina is een dochter van Mattijs Cornelisse Braet en Soetjen Jacobs Huijbregts. Zij is gedoopt op 11-10-1689 in Rucphen rk, get: Everardus Cornelisse, Huberta Jacobs. Jacomina is overleden, 58 jaar oud.

Zij is begraven op 17-05-1748 in Rucphen rk, als Jacomina Braet.

 

 

Kinderen van Anthonij en Lijsbeth:

 

1 Cornelius Anthonissen Gommers, gedoopt op 04-03-1691 in Rucphen rk,

   get: Joannes Cornelisse Wijnen en Joanna Peeren. Volgt IX-a.

2 Peter Anthonis Janse Gommers, gedoopt op 14-11-1694 in Rucphen rk,

   get: Joannes Adriaensen Gommers en Maria Hendrickx van Vlimmeren. Volgt IX-b.

3 Jan Anthonissen Gommers, gedoopt op 23-10-1699 in Rucphen rk,

   get: Petrus Henrici van Vlimmeren en Petronella Jansen Gommers. Volgt IX-c.


Kinderen van Anthonij en Jacomina:

 

4 Anthonia Gommers. Zij is gedoopt op 20-01-1716 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Matthijsse Braet en Petronella Janse Gommers, tweeling met Elisabetha

5 Elisabetha Gommers. Zij is gedoopt op 20-01-1716 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Anthonisse Gommers en Susanna Jacobs, tweeling met Anthonia

6 Anthonius Gommers, gedoopt op 21-07-1717 in Rucphen rk,

   get: Anthonius Cornelisse Bastiaense absent en Susanna Jacobs ipv Elizabetha Peters. Volgt IX-d.

 


IX-a Cornelius Anthonissen Gommers, zoon van Anthonij Jans Adriaense Gommers (zie VIII-d) en Lijsbeth Hendriks van Vlimmeren. Hij is gedoopt op 04-03-1691 in Rucphen rk, get: Joannes Cornelisse Wijnen en Joanna Peeren. Cornelius is overleden, 48 jaar oud.

Hij is begraven op 02-11-1739 in Rucphen rk, als Cornelius Antonisse Gommers.

Cornelius trouwde, 22 jaar oud, op 28-06-1713 in Rucphen rk, get: Cornelia Anthonissen en Agatha Jongeneele met Maria Cornelissen Keijsers. Maria is geboren in Wuustwezel.

mogelijk begraven op 06-01-1748 te Rucphen als Maria Kijsers.


Kinderen van Cornelius en Maria:

 

1 Wouter Gommers (volgens gemaallijst).

2 Elisabetha Gommers. Zij is gedoopt op 14-04-1714 in Rucphen rk,

   get: Anthonius Janse Gommars en Egijda Janse Jongenelen.

3 Maria Cornelisse Gommers, gedoopt op 23-05-1717 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Huijbrechts en Petronella Jansen. Volgt X-a.

  

 

X-a Maria Cornelisse Gommers, dochter van Cornelius Anthonissen Gommers (zie IX-a) en Maria Cornelissen Keijsers. Zij is gedoopt op 23-05-1717 in Rucphen rk, get: Cornelius Huijbrechts en Petronella Jansen. Maria is overleden, 33 jaar oud. Mogelijk te Rucphen begraven op 13-06-1750 als Mari Gommers. Trouwde, 21 jaar oud, op 22-03-1739 in Rucphen nh en rk met

Adriaen Evertse Braet, nadat zij ondertrouwden op 07-03-1739 in Rucphen schepenbank.


Kinderen van Maria en Adriaen:

 

1 Cornelius Braet. Hij is gedoopt op 08-01-1740 in Rucphen rk,

   get: Walterus Heijmans en Maria Adrianse Braet.

2 Maria Braet. Zij is gedoopt op 10-10-1741 in Rucphen rk,

   get: Adrianus Cools en Catharina Adriaense Denis. Ma

3 Everardus Braet. Hij is gedoopt op 02-10-1743 in Rucphen rk,

   get: Antonius Gommers en Janna Cools.

4 Everardus Braet. Hij is gedoopt op 26-10-1744 in Rucphen rk,

   get: Joannes Antonisse Gommers en Jacomina Thijsse.

5 Walterus Braet. Hij is gedoopt op 02-11-1749 in Rucphen rk,

   get: Everardus Braet en Catharina Denis.

 


IX-b Peter Anthonis Janse Gommers, zoon van Anthonij Jans Adriaense Gommers (zie VIII-d) en Lijsbeth Hendriks van Vlimmeren. Hij is gedoopt op 14-11-1694 in Rucphen rk, get: Joannes Adriaensen Gommers en Maria Hendrickx van Vlimmeren. Peter is overleden.

Mogelijk begraven te Roosendaal op 15-09-1754, er is sprake van Petronella Conincx als getuige,
weduwe van Pieter Antonisse Gommers bij ondertrouw van hun dochter op 04-11-1758 te Rucphen.

Peter trouwde, 43 jaar oud, op 26-05-1738 in Rucphen schepenbank en rk met

Pieternella Pauwels Coninck, 30 jaar oud, nadat zij op 10-05-1738 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan, dochter van Paulus Adami Coninck en Joanna Adriaensse Snijtters.

Zij is gedoopt op 16-12-1707 in Rucphen rk.


Kind van Peter en Pieternella:

 

1 Antonetta Pieterse Gommers, gedoopt op 11-12-1739 in Roosendaal rk,

   get: Jan van Gastel en Mijntien Braet. Volgt X-b.

 


X-b Antonetta Pieterse Gommers, dochter van Peter Anthonis Janse Gommers (zie IX-b) en Pieternella Pauwels Coninck. Zij is gedoopt op 11-12-1739 in Roosendaal rk, get: Jan van Gastel en Mijntien Braet. Antonetta is overleden, 54 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1794 in Rucphen rk. Antonetta trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1759 in Rucphen schepenbank en rk met

Cornelis Marijnis van Nispen, 28 jaar oud, nadat zij op 04-11-1758 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan.

Cornelis is een zoon van Marijnis van Nispen en Cornelia Adams Conings.

Hij is gedoopt op 06-06-1730 in Sprundel rk.

Overleden, 77 jaar oud, begraven op 15-08-1807 in Rucphen rk.

 

  Kinderen van Antonetta en Cornelis:

 

  1 Adriana van Nispen. Zij is gedoopt op 22-02-1759 in Rucphen rk, gewettigd na drie dagen bij

     huwelijk, get: Marinus van Nispen en Petronella Pauelse Coninckx.

  2 Petrus van Nispen. Hij is gedoopt op 20-12-1760 in Rucphen rk,

     get: Joannes Gommers en Cornelia Coninckx.

  3 Joanna van Nispen. Zij is gedoopt op 10-11-1762 in Rucphen rk,

     get: Joannes van Gastel en Maria van Nispen.

  4 Govaerdus van Nispen. Hij is gedoopt op 07-04-1765 in Rucphen rk,

     get: Cornelis van Nispen en Petronella Coninckx.

  5 Joannes van Nispen. Hij is gedoopt op 06-03-1767 in Rucphen rk,

     get: Wilhelmus van Nispen en Cornelia Janse Lauwe.

  6 Marinus van Nispen. Hij is gedoopt op 14-02-1770 in Rucphen rk,

     get: Cornelius Adamse Coninckx en Petronella Pauli Coninckx.

  7 Antonia van Nispen. Zij is gedoopt op 27-09-1771 in Rucphen rk,

     get: Antonia Janse Gommers en Anna van Oorschot.

  8 Maria van Nispen. Zij is gedoopt op 26-02-1773 in Rucphen rk,

     get: Joannes van Gastel en Antonia Stevense ipv Adriana van Nispen.

  9 Anna van Nispen. Zij is gedoopt op 25-12-1774 in Rucphen rk,

     get: Wilhelmus van Nispen en Adriana van Nispen.

10 Cornelius van Nispen. Hij is gedoopt op 15-04-1776 in Rucphen rk,

     get: Petrus van Nispen en Joanna van Nispen.

11 Lambertus van Nispen. Hij is gedoopt op 16-09-1778 in Rucphen rk,

     get: Cornelis Coninckx en Antonia Gommers.

12 Anna van Nispen. Zij is gedoopt op 18-11-1779 in Rucphen rk,

     get: Godefridus van Nispen en Antonia Tax.

13 Adrianus van Nispen. Hij is gedoopt op 05-12-1782 in Rucphen rk,

     get: Joannes van Nispen en Joanna van Nispen.

 

 

IX-c Jan Anthonissen Gommers, zoon van Anthonij Jans Adriaense Gommers (zie VIII-d) en Lijsbeth Hendriks van Vlimmeren. Hij is gedoopt op 23-10-1699 in Rucphen rk, get: Petrus Henrici van Vlimmeren en Petronella Jansen Gommers. Jan is overleden in na 6 januari 1753.

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1723 in Rucphen rk, get: Jacoba Thijsse Braet en Lucia Ribens en te Oudenbosch nh met Joanna Adriaensen Cools, 24 jaar oud, nadat zij op 10-10-1723 in Rucphen, Trouwregister 249, met attestatie naar Oudenbosch in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Adrianus Cools en Cornelia Hermans. Zij is gedoopt op 25-12-1698 in Rucphen rk, get: Antonius Antonissen Hermans en Adriana Siardi Cools, te Oudenbosch bij haar trouwen vermeld als Thanneken Adriaansen Cools.
testament van Janneken Cools, weduwe van Jan Gommers, dd. 03-06-1766

 

Kinderen van Jan en Joanna:

 

1 Elizabetha Janssen Gommers, gedoopt op 28-12-1723 in Rucphen rk,

   get: Anthonius Janse Gommers en Cornelia Anthonisse Hermes. Volgt X-c.

2 Marie Janssen Gommers, gedoopt op 29-03-1725 in Roosendaal rk,

   get: Adrianus Cools en Jacoba Braet. Volgt X-d.

3 Soetjen Gommers, gedoopt op 23-10-1727 in Roosendaal rk,

   get: Antonius Adriaensen Cools en Maria Cornelissen Hendrickx. Volgt X-e.

4 Hermannus Jansen Gommers, gedoopt op 02-03-1730 in Roosendaal rk,

   get: Peeter Gommers en Maria Heijmans. Volgt X-f.

5 Antonius Jan Gommers, gedoopt op 09-07-1733 in Roosendaal rk,

   get: Mareijnus Cools en Maria Gommers. Volgt X-g.

6 Cornelia Gommers, gedoopt op 15-01-1736 in Roosendaal rk,

   get: Anthonius Gommeren en Elijsabetha Gommeren. Volgt X-h.

7 Adriana Gommers, gedoopt op 03-05-1738 in Roosendaal rk, get: Cornelius Cools en Elisabeth

   Gommeren. Huwde op 2 november 1775 te Bergen op Zoom met Godefridus Baartmans 1746-1801

 

X-c Elizabetha Janssen Gommers, dochter van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Zij is gedoopt op 28-12-1723 in Rucphen rk, get: Anthonius Janse Gommers en Cornelia Anthonisse Hermes. Overleden, 56 jaar oud. Zij is begraven op 05-07-1780 in Roosendaal rk.

 

S. Bosschart, inventaris 6829 dd. 30-12-1761
testament van Hendrik van Sitteren en Elisabet Gommers, huwelijkslieden

J. Fercken, inventaris 6862 dd. 10-02-1775
testament van Laurijs Kriesels en Elisabeth Janse Gommer
s

 

Elizabetha:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-04-1749 in Roosendaal ng met Hendrik Antonisse van Sitteren, nadat zij op 12-04-1749 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is overleden.

Hij is begraven op 02-01-1762 in Roosendaal rk.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 06-10-1765 in Roosendaal rk met Laurens Crijsel /Kriesel/Crisis, nadat zij op 21-09-1765 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan.


Kinderen van Elizabetha en Hendrik:

 

1 Antonius van Sitteren. Hij is gedoopt op 11-04-1750 in Roosendaal rk,

   get: Antonius van Sitteren en Joanna Kools.

2 Joanna van Sitteren. Zij is gedoopt op 19-08-1751 in Roosendaal rk,

   get: Joannes Gommers en Adriana Boot.

 


X-d Marie Janssen Gommers, dochter van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Zij is gedoopt op 29-03-1725 in Roosendaal rk, get: Adrianus Cools en Jacoba Braet. Marie is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1783 in Wouw rk. Marie trouwde, 26 jaar oud, op 31-10-1751 in Wouw ng en rk met Henricus Mertelmans, 30 jaar oud, nadat zij op

16-10-1751 in Wouw ng en rk op 17-10-1751 in ondertrouw zijn gegaan. Henricus is een zoon van Petrus Hendrick Mertelmans en Anna Lindersen van Beeck. Hij is gedoopt op 18-10-1721 in Kalmthout rk, get: Govert Lindersen van Beeck en Adriana Marijnissen van Stabroeck.


Kinderen van Marie en Henricus
:

 

1 Petrus Mertelmans, geboren in Kruisland. Hij is gedoopt op 25-01-1759 in Wouw rk,

   get: Andreas Eemans en Joanna Cools.

2 Joanna Mertelmans, geboren in Biezen. Zij is gedoopt op 21-09-1764 in Wouw rk,

   get: Hermannus Gommers en Anna van der Beeck.

3 Petronilla Mertelmans. Zij is gedoopt op 24-10-1768 in Wouw rk,

   get: Hermannus Gommers en Anna van der Beeck.

 


X-e Soetjen Gommers, dochter van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Zij is gedoopt op 23-10-1727 in Roosendaal rk, get: Antonius Adriaensen Cools en Maria Cornelissen Hendrickx. Soetjen is overleden op 27-05-1765 in Roosendaal Kerkrekeningen, 37 jaar oud. Zij is begraven op 31-05-1765 in Roosendaal rk. Soetjen trouwde, 30 jaar oud, op 14-05-1758 in Roosendaal nh en rk met Servatius Geertssen van Osta, 45 jaar oud, nadat zij op 29-04-1758 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Servatius is een zoon van Gerardus Faessen van Osta en Joanna Willemse Slooters. Hij is gedoopt op 08-04-1713 in Roosendaal rk, get: Dimpna Adriaensen van Pul voor Guilielmo Pietersen en Elisabeth Cornelissen Rommens. Servatius is overleden, 75 jaar oud. Hij is begraven op 20-05-1788 in Roosendaal.

 

Kinderen van Soetjen en Servatius:

 

1 Adrianus van Osta. Hij is gedoopt op 13-02-1759 in Roosendaal rk.

2 Gerardina van Osta. Zij is gedoopt op 05-04-1762 in Roosendaal rk.

 

 

X-f Hermannus Jansen Gommers, zoon van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Hij is gedoopt op 02-03-1730 in Roosendaal rk, get: Peeter Gommers en Maria Heijmans. Hermannus is overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op 24-11-1807 in Rucphen RK en Gequalificeerde Aangegeven Lijken, aangeving gedaan.. Hermannus trouwde, 45 jaar oud,

op 09-05-1775 in Rucphen rk met Jacoba Nicolai Roovers, 31 jaar oud. Jacoba is een dochter van Nicolaus Roovers en Sebastiana van der Hoeven. Zij is gedoopt op 20-10-1743 in Sprundel rk.

Jacoba is overleden op 25-10-1824 in Rucphen, 81 jaar oud.

 

Kinderen van Hermannus en Jacoba:

 

1 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 02-03-1776 in Roosendaal rk,

   get: Bastiana VerHoeven en Petronilla van Domborg ipv Antonius Janse.

   Joannes is overleden op 17-10-1824 in Wouw, ongehuwd kleermaker, 48 jaar oud.

2 Nicolaus Gommers. Hij is gedoopt op 06-04-1777 in Roosendaal rk,

   get: Nicolaus Roovers en Elisabeth Jansen Gommers. Nicolaus is overleden, 18 jaar oud.

   Hij is begraven op 19-04-1795 in Rucphen.

3 Joanna Gommers, gedoopt op 04-10-1779 in Roosendaal rk,

   get: Godefridus Baertmans en Gerardina Roovers. Volgt XI-a.

4 Antonius Gommers. Hij is gedoopt op 26-05-1782 in Rucphen rk,

   get: Adrianus Hosta en Maria Hijmans ipv Adriana Rommers.

   Antonius is overleden op 02-06-1849 in Rucphen, ongehuwd, 67 jaar oud.

5 Martinus Gommers, gedoopt op 14-05-1784 in Rucphen rk,

   get: Jacobus van Oorschot en Cornelia Gommers. Volgt XI-b.

6 Elizabeth Gommers, gedoopt op 13-04-1786 in Rucphen rk,

   get: Petrus Commissaris en Joanna van Osta. Volgt XI-c.

 

 

XI-a Joanna Gommers, dochter van Hermannus Jansen Gommers (zie X-f) en Jacoba Nicolai Roovers. Zij is gedoopt op 04-10-1779 in Roosendaal rk, get: Godefridus Baertmans en Gerardina Roovers. Joanna is overleden op 15-02-1859 in Rucphen, 79 jaar oud. Joanna trouwde, 31 jaar oud, op 25-11-1810 in Rucphen schepenbank en rk op 24-11-1810 met Cornelius Hennekam, 33 jaar oud, nadat zij op 10-11-1810 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelius is een zoon van Cornelis Hennekam en Dingena Joren. Hij is gedoopt op 17-09-1777 in Rucphen rk. Cornelius is overleden op 01-10-1831 in Rucphen, 54 jaar oud.

 

Kinderen van Joanna en Cornelius:

 

1 Dimphna Hennekam, geboren op 02-07-1812 in Rucphen.

2 Jacqueline Hennekam, geboren op 29-10-1813 in Rucphen.

3 Cornelia Hennekam, geboren op 26-06-1815 in Rucphen, aldaar overleden op 28-03-1816.

4 Cornelia Hennekam, geboren op 11-12-1819 in Rucphen.

 


XI-b Martinus Gommers, zoon van Hermannus Jansen Gommers (zie X-f) en Jacoba Nicolai Roovers. Hij is gedoopt op 14-05-1784 in Rucphen rk, get: Jacobus van Oorschot en Cornelia Gommers. Martinus is overleden op 15-01-1867 in Rucphen, 82 jaar oud.

 

P. van Vught, inventaris 6960, dd. 12-07-1823:
testament van Johanna Weijten, huisvrouw van Martien Gommeren, wonende onder Rucphen

dd. 12-07-1823
koopkontrakt tussen Johanna Konings, weduwe van Pieter van Vlimmeren, verkoopster, en Martien Gommeren en zijn huisvrouw Johanna Weijten,
van een stede, groot in erf ± 6 bunders 81 roeden 25 ellen, gelegen onder Rucphen, waar de partijen wonen, ten bedrage van fl. 900,-

P. van Vught, inventaris 6963, dd. 31-07-1826 Brevet:
kwitantie van Johanna Konings weduwe van Pieter van Vlimmeren ten behoeve van Martien Gommeren en Johannes Weijten wonende te Rucphen groot fl.535,-

P. van Vught, inventaris 6968, dd. 05-12-1831 Brevet:
Kwitantie voor Cornelia Konings weduwe Cornelis van der Linden ten behoeve van Martien Gommeren en Johanna Weijten zijne huisvrouw
alle wonende te Rucphen groot fl.200,--.

 

Martinus trouwde, 26 jaar oud, op 21-10-1810 in Rucphen schepenbank en rk met Johanna Wijten, 18 jaar oud, nadat zij op 06-10-1810 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is een dochter van Gerardus Wijten en Maria Konings. Zij is gedoopt op 14-05-1792 in Rucphen. Johanna is overleden op 19-03-1872 in Rucphen, 79 jaar oud.

Kinderen van Martinus en Johanna:

 

1 Maria Gommers, geboren op 28-07-1811 in Rucphen. Volgt XII-a.

2 Hermanus Gommers, geboren op 04-09-1814 in Rucphen.

   Overleden op 09-07-1902 in Rucphen, ongehuwd, 87 jaar oud.

3 Johanna Gommers, geboren op 27-11-1817 in Rucphen.

   Overleden op 08-12-1818 in Rucphen, 1 jaar oud.

4 Gerardus Gommers, geboren op 03-12-1818 in Rucphen. Volgt XII-b.

5 Johannes Gommers, geboren op 25-03-1821 in Rucphen.

   Overleden op 21-09-1895 in Rucphen, ongehuwd, 74 jaar oud.

6 Cornelia Gommers, geboren op 19-10-1823 in Rucphen. Volgt XII-c.

7 Johanna Gommers, geboren op 15-11-1828 in Rucphen.

8 Jacoba Gommers, geboren op 09-03-1834 in Rucphen.

   Overleden op 26-09-1895 in Rucphen, ongehuwd, 61 jaar oud.

 

XII-a Maria Gommers is geboren op 28-07-1811 in Rucphen, dochter van Martinus Gommers

(zie XI-b) en Johanna Wijten. Maria is overleden op 19-08-1896 in Rucphen, 85 jaar oud.

 

W. van Wely, inventaris 7075 dd. 06-12-1837
testament van Maria Gommeren, huisvrouw van Marijn van Vlimmeren, bouwman, wonende onder Rucphen.

P. van Vught, inventaris 2507 dd. 17-07-1844
testament van Maria Gommeren, echtgenote van Marijn van Vlimmeren Janzoon, wonende onder Rucphen.

Maria trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1836 in Rucphen met Marijn van Vlimmeren, 30 jaar oud. Marijn is een zoon van Johannes van Vlimmeren en Johanna van Achtmaal.

Hij is gedoopt op 04-08-1805 in Roosendaal, overleden op 28-07-1844 in Rucphen, 38 jaar oud.


Kinderen van Maria en Marijn:

 

1 Johanna van Vlimmeren, geboren op 14-05-1837 in Rucphen. overleden op 02-03-1841 in Rucphen.

2 Johanna van Vlimmeren, geboren op 03-12-1838 in Rucphen. overleden op 19-04-1839 in Rucphen.

3 Johanna van Vlimmeren, geboren op 19-04-1839 in Rucphen.

4 Francisca van Vlimmeren, geboren op 23-07-1840 in Rucphen.

   Overleden op 06-05-1884 in Rucphen, echtgenote van Adrianus van Aart, 43 jaar oud.

5 Johanna van Vlimmeren, geboren op 04-08-1842 in Rucphen. overleden op 21-07-1844 in Rucphen.

6 Johannes van Vlimmeren, geboren op 20-04-1844 in Rucphen, overleden op 17-07-1844 in Rucphen.

 


XII-b Gerardus Gommers is geboren op 03-12-1818 in Rucphen, zoon van Martinus Gommers (zie XI-b) en Johanna Wijten. Gerardus is overleden op 16-07-1899 in Rucphen, 80 jaar oud
.

Trouwde, 51 jaar oud, op 05-09-1870 in Rucphen met Johanna Broeren, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 23-10-1837 in Roosendaal, dochter van Cornelis Broeren en Adriana Koevoets, overleden op 21-06-1894 in Rucphen, 56 jaar oud.


Kinderen van Gerardus en Johanna:

 

1 Cornelis Gommers, geboren op 13-09-1863 in Rucphen. Volgt XIII-a.

2 Martinus Gommeren, geboren op 25-02-1872 in Rucphen.

   Overleden op 27-11-1957 in Rucphen, 85 jaar oud.

 


XIII-a Cornelis Gommers is geboren op 13-09-1863 in Rucphen, onwettig, naam van de vader niet in de akte vermeld, in de marge: gewettigd bij huwelijk van de ouders te Rucphen op 11 september 1870. Zoon van Gerardus Gommers (zie XII-b) en Johanna Broeren.

Cornelis is overleden op 14-09-1948 in Roosendaal, 85 jaar oud.

Trouwde, 31 jaar oud, op 16-10-1894 in Roosendaal & Nispen met Anna Cornelia van Geel,

29 jaar oud. Anna is geboren op 22-12-1864 in Roosendaal, dochter van Cornelis van Geel en Maria Catharina Elst. Anna is overleden op 01-03-1958 in Roosendaal, 93 jaar oud.

  Kinderen van Cornelis en Anna:

 

  1 Maria Catharina Gommers, geboren op 13-07-1895 in Rucphen. † op 30-10-1895 in Rucphen.

  2 Johanna Gommers, geboren op 13-07-1895 in Rucphen. † op 22-10-1895 in Rucphen.

  3 Johanna Antonetta Gommers, geboren op 12-05-1896 in Rucphen. Volgt XIV-a.

  4 Gerardus Cornelis Gommers, geboren op 21-03-1897 in Rucphen. Volgt XIV-b.

  5 Cornelis Johannes Gommers, geboren op 18-02-1898 in Rucphen. Volgt XIV-c.

  6 Johannes Gommers, geboren op 08-03-1899 in Rucphen. Volgt XIV-d.

  7 Adrianus Gommers, geboren op 13-04-1900 in Rucphen. Volgt XIV-e.

  8 Jacobus Gommers, geboren op 19-06-1901 in Rucphen. † op 26-07-1901 in Rucphen.

  9 Johanna Maria Gommers, geboren op 28-09-1902 in Rucphen. Volgt XIV-f.

10 Jacobus Gommers, geboren op 26-05-1905 in Rucphen, tweeling met Catharina Maria

     † op 10-06-1905 in Rucphen.

11 Catharina Maria Gommers, geboren op 26-05-1905 in Rucphen. Volgt XIV-g.

12 ... Gommers, levenloos geboren kind op 31-01-1909 in Rucphen.

 


XIV-a Johanna Antonetta Gommers is geboren op 12-05-1896 in Rucphen, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Johanna is overleden op 29-11-1960 in Roosendaal, 64 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 02-02-1922 in Rucphen met

Johannes Suijkerbuijk, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 26-11-1893 in Rucphen,

zoon van Petrus Suijkerbuijk en Antonia Maria Vegers.


Kinderen van Johanna en Johannes:

 

1 Petrus Wilhelmus Suijkerbuijk, geboren op 30-10-1922 in Rucphen.

2 Anna Cornelia Suijkerbuijk, geboren op 18-12-1923 in Rucphen.

3 Maria Elisabeth Suijkerbuijk, geboren op 11-04-1925 in Rucphen.

4 Johanna Maria Adriana Suijkerbuijk, geboren op 27-08-1926 in Rucphen.

5 Cornelis Gerardus Marie Suijkerbuijk, geboren op 02-12-1927 in Rucphen, overleden op 02-03-1975

   in Rucphen, 47 jaar oud, gehuwd geweest met Eliza Jacoba Bogers

6 Franciscus Leonardus Suijkerbuijk, geboren op 25-09-1929 in Rucphen, overleden op 01-03-1993 in

   Rucphen, 63 jaar oud, gehuwd geweest met Maria Adriana Johanna van Nijnatten

7 Gerardus Cornelis Suijkerbuijk, geboren op 25-09-1929 in Rucphen.

 


XIV-b Gerardus Cornelis Gommers is geboren op 21-03-1897 in Rucphen, zoon van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Gerardus is overleden op 10-05-1978 in Roosendaal (Huize Charitas), 81 jaar oud.

A.T.O.H. van Liebergen dd. 24-06-1929
Transport door Johannes Dominicus van der Heyden aan Gerardus Cornelis Gommers,
beiden te Roosendaal, van onroerend goed aldaar Koopsom f 4000,-

Gerardus trouwde, 32 jaar oud, op 18-06-1929 in Roosendaal & Nispen met

Dimphna Cornelia van der Heijden, 30 jaar oud. Dimphna is geboren op 10-11-1898 in Roosendaal, dochter van Johannes Dominicus van der Heijden en Johanna de Nijs. Dimphna is overleden op 27-12-1978 in Roosendaal, 80 jaar oud.

 

XIV-c Cornelis Johannes Gommers is geboren op 18-02-1898 in Rucphen, zoon van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Cornelis is overleden op 15-01-1981 in Roosendaal, 82 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 06-09-1921 in Roosendaal & Nispen met

Maria Catharina Vogelaars, 19 jaar oud. Maria is geboren op 11-11-1901 in Fijnaart en Heijningen, dochter van Dingeman Vogelaars en Petronella de Bijl.

Maria is overleden op 08-06-1977 in Roosendaal, 75 jaar oud.


Kinderen van Cornelis en Maria:

 

1 Cornelis Dingeman Gommers, geboren op 29-05-1922 in Roosendaal. Volgt XV-a.

2 Petrus Cornelis Johannes Gommers, geboren op 28-07-1923 in Roosendaal. Volgt XV-b.

3 Anna Cornelia Gommers, geboren op 30-12-1924 in Roosendaal.

4 Leonardus Gerardus Cornelis Gommers, geboren op 28-10-1926 in Roosendaal.

 


XV-a Cornelis Dingeman Gommers is geboren op 29-05-1922 in Roosendaal, zoon van Cornelis Johannes Gommers (zie XIV-c) en Maria Catharina Vogelaars. Cornelis is overleden op 26-06-1989 in Roosendaal, 67 jaar oud. Cornelis trouwde met Petronella Johanna Jansen.XV-b Petrus Cornelis Johannes Gommers is geboren op 28-07-1923 in Roosendaal, zoon van Cornelis Johannes Gommers (zie XIV-c) en Maria Catharina Vogelaars.

Petrus is overleden op 23-10-2011 in Nispen, 88 jaar oud. Petrus trouwde met Liza Koen.XIV-d Johannes Gommers is geboren op 08-03-1899 in Rucphen, zoon van Cornelis Gommers

(zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Johannes is overleden op 08-10-1979 in Roosendaal, 80 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1923 in Roosendaal & Nispen met

Johanna Maria van Aart, 27 jaar oud. Johanna is geboren op 17-10-1895 in Roosendaal, dochter van Marinus Johannes van Aart en Johanna van Tilburg. Johanna is overleden op 20-11-1977 in Roosendaal, 82 jaar oud.


Kinderen van Johannes en Johanna:

 

1 Anna Cornelia Gommers, geboren op 05-05-1924 in Roosendaal.

2 Marinus Cornelis Franciscus Gommers, geboren op 14-07-1925 in Roosendaal.

3 Cornelis Antonius Johannes Gommers, geboren op 27-01-1927 in Roosendaal. Volgt XV-c.

4 Johanna Adriana Maria Gommers, geboren op 29-06-1928 in Roosendaal.

5 Antonetta Johanna Adriana Gommers, geboren op 12-05-1930 in Roosendaal.

6 Petronella Francina Maria Gommers, geboren op 23-02-1932 in Roosendaal.

7 Catharina Maria Geroria Gommers, geboren op 20-12-1934 in Roosendaal.

8 Franciscus Marinus Anna Jozef Gommers, geboren op 02-08-1937 in Roosendaal.

9 Adriana Catharina Maria Coleta Gommers, geboren op 27-09-1939 in Roosendaal.

   Overleden op 28-09-1939 in Roosendaal, 1 dag oud.

 

XV-c Cornelis Antonius Johannes Gommers is geboren op 27-01-1927 in Roosendaal, zoon van Johannes Gommers (zie XIV-d) en Johanna Maria van Aart. Cornelis is overleden op 03-12-1982 in Roosendaal, 55 jaar oud. Cornelis trouwde met Petronella Huijskens.

 

 

XIV-e Adrianus Gommers is geboren op 13-04-1900 in Rucphen, zoon van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Adrianus is overleden op 10-08-1988 in Roosendaal, 88 jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 29-04-1930 in Roosendaal & Nispen met

Johanna Maria van den Broek, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 16-07-1904 in Roosendaal, dochter van Cornelis van den Broek en Wilhelmina van de Weijgert.

Johanna is overleden op 12-09-1987 in Rucphen, 83 jaar oud.


Kinderen van Adrianus en Johanna:

 

1 Wilhelmina Gommers, geboren op 22-03-1932 in Rucphen.

2 Antonius Cornelis Jacoba Gommers, geboren in 1940, overleden op 14-04-1941 in Rucphen.

3 Antonius Wilhelmus Adrianus Gommers, geboren in 01-1945 in Rucphen,

   overleden op 12-02-1945 in Rucphen.

 

 

XIV-f Johanna Maria Gommers is geboren op 28-09-1902 in Rucphen, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel. Johanna is overleden op 01-08-1977 in Roosendaal (St. Franciscusziekenhuis), 74 jaar oud. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 24-04-1930 in Rucphen met Johannes Rommers, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 01-02-1904 in Wouw,

zoon van Wilhelmus Rommers en Cornelia Moerbeek, overleden op 26-04-1994 in Roosendaal, 90 jaar.XIV-g Catharina Maria Gommers is geboren op 26-05-1905 in Rucphen, tweeling met Jacobus, dochter van Cornelis Gommers (zie XIII-a) en Anna Cornelia van Geel.

Catharina trouwde, 32 jaar oud, op 17-05-1938 in Roosendaal met Antonius Hubertus Ridders, 28 jaar oud. Antonius is geboren op 04-11-1909 in Roosendaal, zoon van Johannes Franciscus Ridders en Cornelia Maria Buijs.XII-c Cornelia Gommers is geboren op 19-10-1823 in Rucphen, dochter van Martinus Gommers (zie XI-b) en Johanna Wijten. Cornelia is overleden op 09-08-1890 in Hoeven, 66 jaar oud. Cornelia trouwde, 39 jaar oud, op 13-07-1863 in Hoeven met Gerard van Rijsbergen, 35 jaar oud. Gerard is geboren op 12-09-1827 in Hoeven, zoon van Cornelis van Rijsbergen en Helena van Oosterbosch. Gerard is overleden op 12-01-1907 in Hoeven, 79 jaar oud.


Kind van Cornelia en Gerard
:

 

1 Johannes van Rijsbergen, geboren op 27-10-1865 in Hoeven. Johannes is overleden op 27-07-1921 in

   Hoeven, echtgenoot van Catharina van der Sanden, 55 jaar oud.

 

XI-c Elizabeth Gommers, dochter van Hermannus Jansen Gommers (zie X-f) en Jacoba Nicolai Roovers. Zij is gedoopt op 13-04-1786 in Rucphen rk, get: Petrus Commissaris en Joanna van Osta. Elizabeth is overleden op 13-05-1849 in Rucphen, 63 jaar oud. Elizabeth trouwde, 27 jaar oud,

op 29-04-1813 in Rucphen met Jan van Gastel, 34 jaar oud. Jan is een zoon van Joannes van Gastel en Joanna Hijmans. Hij is gedoopt op 09-12-1778 in Rucphen rk, get: Cornelius Hijmans en Antonia Stevense. Jan is overleden op 27-04-1829 in Rucphen, 50 jaar oud.


Kinderen van Elizabeth en Jan:

 

1 Johannes van Gastel, geboren op 25-01-1820 in Rucphen. Johannes is overleden op 11-04-1840 in

   Rucphen, 20 jaar oud.

2 Jacoba van Gastel, geboren op 02-06-1822 in Rucphen. Jacoba is overleden op 11-01-1889 in

   Rucphen, weduwe van Cornelis Vegers, 66 jaar oud.

 


X-g Antonius Jan Gommers, zoon van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Hij is gedoopt op 09-07-1733 in Roosendaal rk, get: Mareijnus Cools en Maria Gommers. Antonius is overleden in 07-1780 in Rucphen, volgens huwelijksbijlagen zoon Cornelius
,

46 jaar oud. Trouwde, 27 jaar oud, op 14-06-1761 in Roosendaal rk met Cornelia van Rijen,

23 jaar oud, nadat zij op 30-05-1761 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Adrianus van Rijen en Joanna Helmonts. Zij is gedoopt op 29-08-1737 in Roosendaal rk, get: Cornelius de Weert en Maria van Dongen. Cornelia is overleden op 11-06-1797 in Rucphen rk,

59 jaar oud. Zij is begraven op 14-06-1797 in Rucphen.

Cornelia trouwde later op 26-05-1782 in Rucphen rk met Cornelius Sprenkels.


Kinderen van Antonius en Cornelia:

 

1 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 01-10-1761 in Roosendaal rk,

   get: Joannes Gommeren en Joanna Helmonts.  

2 Adriana Anthonij Gommers, gedoopt op 05-12-1762 in Nispen en Essen rk,

   get: Adriana Gommers en Huberto Mangelurs. Volgt XI-d.

3 Zuta/Zoa Gommeren, gedoopt op 23-02-1766 in Roosendaal rk,

   get: Hermannus Gommeren en Henrica Verheijen. Volgt XI-e.

4 Joanna Gommers, gedoopt op 21-08-1768 in Rucphen rk,

   get: Cornelius van Nispen en Joanna Cools ipv Elisabet Daene. Volgt XI-f.

5 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 16-09-1770 in Rucphen rk,

   get: Cornelius van den Berh en Cornelia van Gastel ipv Joanna Helmons.

6 Wilhelmina Gommers. Zij is gedoopt op 28-10-1771 in Rucphen rk,

   get: Wijnandus Wijte en Janna Chile.

7 Cornelius Antonie Gommers, gedoopt op 05-04-1773 in Rucphen rk,

   get: Egidius Rommers en Maria van Rijen ipv Joanna Cools. Volgt XI-g.

8 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 19-08-1776 in Rucphen rk,

   get: Egidius Rommers en Adriana Cools ipv Jacoba Roovers.

9 Joannes Gommers, gedoopt op 17-07-1778 in Rucphen rk,

   get: Adrianus Cools en Adriana Gommere. Volgt XI-h.

 

XI-d Adriana Anthonij Gommers, dochter van Antonius Jan Gommers (zie X-g) en Cornelia van Rijen. Zij is gedoopt op 05-12-1762 in Nispen en Essen rk, get: Adriana Gommers en Huberto Mangelurs. Adriana is overleden op 03-12-1825 in Rucphen, 62 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1789 in Oudenbosch nh met Jacob Jacobus Keldermans, 37 jaar oud. Jacob is een zoon van Jacobus Keldermans en Cornelia Rombouts. Hij is gedoopt op 03-07-1751 in Oudenbosch rk. Jacob is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1808 in Oudenbosch rk.

Bij Jacobs doop leefde zijn vader niet meer (posthumus).


Kinderen van Adriana en Jacob:

 

1 Jacoba Keldermans. Zij is gedoopt op 15-09-1789 in Oudenbosch rk,

   get: Cornelia Rombouts, overleden op 03-09-1858 in Oudenbosch, 68 jaar oud.

2 Cornelia Keldermans. Zij is gedoopt op 31-07-1791 in Oudenbosch rk, get: Antonius Teunissen en

   Cornelia Mommers namens Cornelia Rombauts, overleden op 26-03-1867 in Bergen op Zoom.

3 Antonius Keldermans. Hij is gedoopt op 29-03-1793 in Oudenbosch rk, get: Hermannus Gommeren

   en Cornelia Verheijden. Antonius is overleden op 06-03-1848 in Oud & Nieuw Gastel,

   echtgenoot van Dijmphna Everden, 54 jaar oud.

4 Anna Keldermans. Zij is gedoopt op 18-03-1795 in Roosendaal (Zegge) rk,

   get: Joanna Gommers voor zich en Gerardo Baarmans.

5 Maria Keldermans. Zij is gedoopt op 25-08-1797 in Oudenbosch rk,

   get: Antonius van den Maagdenberg en Maria Keldermans.

6 Joanna Keldermans. Zij is gedoopt op 25-05-1800 in Oudenbosch rk, get: Cornelius Keldermans en

   Cornelius Gommeren corum loco Willemijn Francken, overleden op 06-01-1841 in Rucphen,

   echtgenote van Cornelis Kerstens, 40 jaar oud.

7 Willemijna Keldermans. Zij is gedoopt op 12-06-1802 in Oudenbosch rk, get: Joannes Gommeren en

   Joanna Gommeren abduntis locum tenint Willemijna Franken. Willemijna is overleden, 2 jaar oud.

   Zij is begraven op 15-03-1805 in Oudenbosch.

8 Maria Keldermans. Zij is gedoopt op 30-09-1806 in Oudenbosch rk, get: Antonius Keldermans en

   Jacoba Keldermans voor zich namens Willemina Franken, overleden op 05-08-1826 in Rucphen

   (Zegge), 19 jaar oud.

 


XI-e Zuta/Zoa Gommeren, dochter van Antonius Jan Gommers (zie X-g) en Cornelia van Rijen. Zij is gedoopt op 23-02-1766 in Roosendaal rk, get: Hermannus Gommeren en Henrica Verheijen. Zuta/Zoa is overleden op 09-05-1829 in Rucphen, als Susanna Bernardina Gommers (landbouwster), 63 jaar oud. Zuta/Zoa trouwde, 20 jaar oud, op 07-05-1786 in Sprundel nh met

Antonie Frans van den Maagdenberg, 25 jaar oud, nadat zij op 22-04-1786 in Sprundel nh in ondertrouw zijn gegaan. Antonie is geboren in Sprundel, zoon van Franciscus Adriaense van den Maeghdenbergh en Cornelia Dingmanse de Ben. Hij is gedoopt op 20-03-1761 in Rucphen rk.

Overleden op 03-07-1820 in Rucphen, als Antonij van den Maagdenberg (bouwman), 59 jaar oud.


Kinderen van Zuta/Zoa en Antonie:

 

1 Cornelius van den Maagdenberg. Hij is gedoopt op 30-04-1787 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Sprenkels en Adriana van den Maagdenberg.

 

2 Cornelia van den Maagdenberg. Zij is gedoopt op 17-05-1791 in Rucphen rk,

   get: Dingmannus van den Maagdenberg en Adriana van den Maagdenberg.  

3 Antonia van den Maagdenberg. Zij is gedoopt op 31-01-1793 in Rucphen rk,

   get: Joannes Francis van den Maagdenberg en Joanna Gommeren.

4 Franciscus van den Maagdenberg. Hij is gedoopt op 09-12-1794 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Gommere en Adriana van den Maagdenberg.

5 Cornelia van den Maagdenberg. Zij is gedoopt op 12-01-1797 in Rucphen rk,

   get: Joannes Gommere en Anna van den Maagdenberg.

6 Cornelia van den Maagdenberg. Zij is gedoopt op 19-03-1799 in Rucphen rk,

   get: Cornelius Gommeren en Anna ven den Maegdenberg.

7 Marinus van den Maagdenberg. Hij is gedoopt op 28-11-1801 in Rucphen rk,

   get: Marinus Tak en Anna van den Maegdenberg.

8 Antonius van den Maagdenberg. Hij is gedoopt op 25-05-1809 in Rucphen rk,

   get: Cornelius van den Maegdenberg en Antonia van den Maegdenberg.

 


XI-f Joanna Gommers, dochter van Antonius Jan Gommers (zie X-g) en Cornelia van Rijen. Zij is gedoopt op 21-08-1768 in Rucphen rk, get: Cornelius van Nispen en Joanna Cools ipv Elisabet Daene. Joanna is overleden op 13-11-1838 in Zevenbergen, 70 jaar oud. Joanna:

(1) trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vóór 1797 met Geert Marijnisse, ten hoogste 34 jaar oud. Geert is een zoon van Norbertus Jan Marijnisse en Anna Arnoldus Braeckx.

Gedoopt op 29-06-1763 in Meer rk, get: Gerardus Christoffel Faes en Jacoba Geraert Roelen.

Geert is overleden op 20-12-1802 in Oudenbosch, 39 jaar oud.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 01-02-1807 in Oudenbosch met Adam Farla, 45 jaar oud, nadat zij op 03-01-1807 in Oudenbosch in ondertrouw zijn gegaan. Adam is een zoon van Adam Farla en Margaretha van Beveren. Hij is gedoopt op 21-05-1761 in Zevenbergen rk, get: Adrianus Broere en Cathrina van Broekhoven. Adam is overleden op 03-10-1819 in Zevenbergen, 58 jaar oud.


Kinderen van Joanna en Geert:

 

1 Norbertus Marijnisse. Hij is gedoopt op 14-12-1797 in Oudenbosch rk,

   get: Joannes Gommeren en Anna Braeckx ipv Joanna van Aert.

2 Norbertus Marijnisse. Hij is gedoopt op 24-02-1799 in Oudenbosch rk,

   get: Joannes Gommeren en Anna Braeckx ipv Cornelia Francken.

3 Anthonius Marijnisse. Hij is gedoopt op 28-01-1802 in Oudenbosch rk,

   get: Antonius van den Maegdenbergh en Adriana Gommeren ipv Maria van Iersel.


Kinderen van Joanna en Adam:

 

4 Adam Farla. Hij is gedoopt op 22-09-1807 in Zevenbergen rk,

   get:  Cornelius en Digna Farla corum loco Apollonia Stoop

5 Joannes Farla. Hij is gedoopt op 19-09-1809 in Zevenbergen rk,

   get:  Cornelius en Digna Farla

 XI-g Cornelius Antonie Gommers, zoon van Antonius Jan Gommers (zie X-g) en Cornelia van Rijen. Hij is gedoopt op 05-04-1773 in Rucphen rk, get: Egidius Rommers en Maria van Rijen ipv Joanna Cools. Cornelius is overleden op 22-10-1845 in Etten en Leur, 72 jaar oud.


inventaire, Corneille Gommers époux de Catharine van den Elshout à Sprundel, dd. 03-03-1813
familieraad ter benoeming van een toeziend voogd dd.24-02-1813
Beschrijving:

Graffier: Gerardus Adrianus Backx
Corneille Gomeren, boer, Sprundel, verklaart dat zijn echtgenote Catharine van den Elshout is overleden op 16-12-1812, daarbij achterlatend zes kinderen genaamd Guillelmine (19 jaar), Antoine (16 jaar), Gerard (14 jaar), Adrien (11 jaar), Cornelie (9 jaar) en Jeanne (10 jaar). Voor hen verzoekt hij benoeming van een toeziend voogd.
Unaniem wordt besloten Jean Nieuwlaats als toeziend voogd te benoemen. De vrederechter neemt van hem de eed af dat hij zijn functie naar behoren zal vervullen.

Comparant(en):
Jean Gommeren (dagloner, Nieuwmaer (oom; vaderskant)
Anthoine van der Maagden (boer, Sprundel (oom; vaderskant)
Martin Gommeren (boer, Rucphen (neef; vaderskant))
Guillaume van der Sanden (dagloner, Etten (oom; vaderskant)
Marin van der Beek (wever, Leur (oom; vaderskant)
Jean Nieuwlaats (boer, Sprundel (oom; vaderskant)                                                          bron: BHIC

 

Cornelius:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 28-04-1793 in Sprundel nh met

Catharina Willemse van den Elshout, 27 jaar oud, nadat zij op 13-04-1793 in Sprundel nh in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is een dochter van Wilhelmus van den Elshout en Cornelia Nieuwlaets. Gedoopt op 04-01-1766 in Sprundel rk. Overleden op 15-12-1812 in Rucphen, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 39 jaar oud, op 28-03-1813 in Etten en Leur met Marie van den Bemt, 39 jaar oud. Marie is geboren op 09-11-1773 in Etten, dochter van Jan van den Bemt en Cornelia Jaspers.

Overleden op 01-05-1834 in Etten en Leur, 60 jaar oud.


Kinderen van Cornelius en Catharina:

 

1 Wilhelmina Gommers, gedoopt op 25-04-1794 in Sprundel rk,

   get: Joannes Gommers en Cornelia Nieuwlaats. Volgt XII-d.

2 Antonius Gommeren, gedoopt op 17-07-1797 in Sprundel. Volgt XII-e.

3 Gerardus Gommeren, gedoopt op 28-01-1800 in Sprundel. Volgt XII-f.

4 Adriaan Gommeren, gedoopt op 07-12-1801 in Sprundel. Volgt XII-g.

5 Cornelia Gommeren, gedoopt op 28-12-1803 in Sprundel. Volgt XII-h.

6 Joanna Gommeren, gedoopt op 20-05-1807 in Sprundel. Volgt XII-i.

7 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 15-04-1810 in Sprundel.

   Overleden op 07-11-1811 in Rucphen, 1 jaar oud.

 

XII-d Wilhelmina Gommers, dochter van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Zij is gedoopt op 25-04-1794 in Sprundel rk, get: Joannes Gommers en Cornelia Nieuwlaats. Wilhelmina is overleden op 03-08-1871 in Rucphen, 77 jaar oud. Wilhelmina:

(1) begon een relatie, 26 jaar oud, in juli 1820 maar nooit gehuwd met ...

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 22-05-1825 in Etten & Leur met Marijnis van ’t Leengoed, 33 jaar. Marijnis is een zoon van Hendrik van ’t Leengoed en Wilhelmina Hoevenaars. Gedoopt op 04-09-1791 in Oud & Nieuw Gastel. Marijnis is overleden op 15-12-1843 in Rucphen, 52 jaar oud.

 

Kind van Wilhelmina en ...:

 

1 Jacobus Gommeren, geboren op 29-04-1821 in Etten & Leur,

   overleden op 13-01-1823 in Etten & Leur, 1 jaar oud.

 

Kinderen van Wilhelmina en Marijnis:

 

2 Willem van ’t Leengoed, geboren op 04-03-1825 in Etten & Leur.

   Overleden op 21-02-1861 in Hoeven, echtgenoot van Johanna Clement, 35 jaar oud.

3 Catharina van ’t Leengoed, geboren op 25-01-1827 in Etten & Leur.

4 Jan van ’t Leengoed, geboren op 22-09-1828 in Etten & Leur.

   Overleden op 15-12-1899 in Etten & Leur, echtgenoot van Catharina van Geenhoven, 71 jaar oud.

5 Petronella van ’t Leengoed, geboren op 26-06-1831 in Rucphen.

   Overleden op 21-09-1883 in Hoeven , echtgenote van Johannes van Peer, 52 jaar oud.

6 Maria van ’t Leengoed, geboren op 10-08-1834 in Rucphen.

   Overleden op 14-03-1872 in Rucphen, echtgenote van Johannes Jaspers, 37 jaar oud.

 

XII-e Antonius Gommeren, zoon van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Hij is gedoopt op 17-07-1797 in Sprundel. Overleden op 02-02-1867 in Etten & Leur, 69 jaar oud. Antonius trouwde, 30 jaar oud, op 27-01-1828 in Etten & Leur met Adriana Timmermans, 28 jaar oud. Adriana is een dochter van Christiaen Jacob Timmermans en Anna Maria Jacobus Lambrechts. Zij is gedoopt op 17-11-1799 in Etten-Leur rk.

Adriana is overleden op 28-12-1868 in Etten & Leur, 69 jaar oud.

 

  Kinderen van Antonius en Adriana:

 

  1 Catharina Gommeren, geboren op 24-02-1828 in Etten & Leur. Volgt XIII-b.

  2 Christiaan Gommeren, geboren op 21-08-1829 in Etten & Leur. Volgt XIII-c.

  3 Maria Gommeren, geboren op 04-11-1830 in Etten & Leur.

     Overleden op 22-04-1852 in Etten & Leur, ongehuwd, 21 jaar oud.

  4 Joanna Gommeren, geboren op 24-09-1832 in Etten & Leur. Volgt XIII-d.

  5 Cornelia Gommeren, geboren op 07-08-1834 in Etten & Leur. Volgt XIII-e.

  6 Adriaan Gommeren, geboren op 21-01-1836 in Etten & Leur. Volgt XIII-f.

  7 Petronella Gommeren, geboren op 16-07-1837 in Etten & Leur. Volgt XIII-g.

  8 Jan Gommeren, geboren op 12-06-1839 in Etten & Leur. Volgt XIII-h.

  9 Wilhelmina Gommeren, geboren op 01-01-1841 in Etten & Leur.

     Overleden op 21-08-1841 in Etten & Leur, als Willemijna, 7 maanden oud.

10 Willemijna Gommeren, geboren op 05-09-1842 in Etten & Leur. Volgt XIII-i.

11 Cornelis Gommeren, geboren op 17-06-1844 in Etten & Leur. Volgt XIII-j.

 

XIII-b Catharina Gommeren is geboren op 24-02-1828 in Etten & Leur, dochter van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Catharina is overleden op 11-04-1911 in Etten & Leur, 83 jaar oud. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1852 in Etten & Leur met

Jan van Nispen, zoon van Jan van Nispen en Johanna Nuijten. † op 07-04-1888 in Etten & Leur.


Kinderen van Catharina en Jan:

 

1 Jan van Nispen, geboren op 27-02-1853 in Etten & Leur.

   † op 30-06-1883 in Etten & Leur, 30 jaar oud.

2 Adriana van Nispen, geboren op 08-01-1855 in Etten & Leur.

   † op 29-05-1872 in Etten & Leur, 17 jaar oud.

3 Antonie van Nispen, geboren op 22-01-1857 in Etten & Leur.

   † op 21-06-1939 in Rucphen, weduwnaar van Jacoba Lauwen, 82 jaar oud.

4 Pieter van Nispen, geboren op 12-01-1859 in Etten & Leur.

5 Joanna van Nispen, geboren op 13-11-1862 in Etten & Leur.

   † op 03-10-1945 in Oudenbosch, weduwe van Willem Janssen, 82 jaar oud.

6 Christiaan van Nispen, geboren op 23-02-1865 in Etten & Leur.

   † op 15-11-1917 in Etten & Leur, 52 jaar oud.

7 Marijn van Nispen, geboren op 25-05-1867 in Etten & Leur.

   † op 13-02-1930 in extract overlijden der gemeente Leiden, akte Etten en Leur, 62 jaar oud.

8 Maria van Nispen, geboren op 14-05-1869 in Etten & Leur.

   † op 10-08-1872 in Etten & Leur, 3 jaar oud.

9 Adriaan van Nispen, geboren op 13-12-1870 in Etten & Leur.


XIII-c Christiaan Gommerenis geboren op 21-08-1829 in Etten & Leur, zoon van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Christiaan is overleden op 23-11-1859 in Etten & Leur, 30 jaar oud. Christiaan trouwde, 27 jaar oud, op 16-03-1857 in Etten & Leur met

Helena Wijnen, 23 jaar oud. Helena is geboren op 07-04-1833 in Etten & Leur, dochter van ... en Joanna Wijnen. † op 18-12-1859 in Etten & Leur, bijna 1 maand na haar echtgenoot, 26 jaar oud.


Kinderen van Christiaan en Helena:

 

1 Adriana Gommeren, geboren op 18-03-1857 in Etten & Leur.

   † op 18-01-1879 in Etten & Leur, 21 jaar oud.

2 Antonie Gommeren, geboren op 13-02-1859 in Etten & Leur.

   † op 13-02-1859 in Etten & Leur, geen dag oud.


XIII-d Joanna Gommeren is geboren op 24-09-1832 in Etten & Leur, dochter van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Joanna is overleden op 02-11-1884 in Etten & Leur, 52 jaar oud. Joanna trouwde, 22 jaar oud, op 16-09-1855 in Etten & Leur met Adrianus Gijsen,

30 jaar oud. Adrianus is geboren op 05-08-1825 in Etten & Leur,

zoon van Antonie Gijsen en Anna Cornelia Marijnisse.

Adrianus is overleden op 11-03-1908 in Etten & Leur, 82 jaar oud.

 

  Kinderen van Joanna en Adrianus:

 

  1 Antonie Gijsen, geboren op 22-06-1856 in Etten & Leur.

  2 Adriana Gijsen, geboren op 29-08-1857 in Etten & Leur.

     † op 16-12-1891 in Etten & Leur, echtgenote van Adriaan Nouws, 34 jaar oud.

  3 Jacobus Gijsen, geboren op 26-09-1858 in Etten & Leur.

     † op 19-06-1940 in Etten & Leur, 81 jaar oud.

  4 Adrianus Gijsen, geboren op 29-07-1861 in Etten & Leur.

     † op 17-01-1926 in Etten & Leur, weduwnaar van Jacoba Coremans, 64 jaar oud.

  5 Anna Cornelia Gijsen, geboren op 24-10-1863 in Etten & Leur.

     † op 12-09-1880 in Etten & Leur, 16 jaar oud.

  6 Joannes Gijsen, geboren op 23-08-1865 in Etten & Leur.

  7 Catharina Gijsen, geboren op 30-07-1867 in Etten & Leur.

     † op 13-01-1946 in Etten & Leur, echtgenote van Cornelis van Elteren, 78 jaar oud.

  8 Cornelis Gijsen, geboren op 14-09-1869 in Etten & Leur.

     † op 26-08-1870 in Etten & Leur, 11 maanden oud.

  9 Cornelis Gijsen, geboren op 10-07-1871 in Etten & Leur.

     † op 18-11-1935 in Etten & Leur, 64 jaar oud.

10 Petronella Gijsen, geboren op 09-06-1873 in Etten & Leur.

11 Maria Gijsen, geboren op 23-06-1875 in Etten & Leur.

     † op 28-01-1943 in Etten & Leur, echtgenote van Petrus Neefs, 67 jaar oud.

12 Marinus Gijsen, geboren op 21-07-1878 in Etten & Leur.


XIII-e Cornelia Gommeren is geboren op 07-08-1834 in Etten & Leur, dochter van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Cornelia is overleden op 03-11-1885 in Etten & Leur, 51 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1860 in Etten & Leur met Jacobus Aerts,

22 jaar oud. Jacobus is geboren op 07-07-1837 in Etten & Leur, zoon van Melchior Aerts en Cornelia Coenraat. Jacobus is overleden op 26-05-1932 in Etten & Leur, 94 jaar oud.


  Kinderen van Cornelia en Jacobus:

 

  1 Melchior Aerts, geboren op 06-04-1861 in Etten & Leur.

  2 Antonius Aerts, geboren op 08-01-1863 in Etten & Leur.

  3 Cornelius Aerts, geboren op 04-01-1865 in Etten & Leur.

  4 Adrianus Aerts, geboren op 13-03-1866 in Etten & Leur.

  5 Adriana Cornelia Aerts, geboren op 14-05-1868 in Etten & Leur.

     † op 14-09-1868 in Etten & Leur, 4 maanden oud.

  6 Adriana Cornelia Aerts, geboren op 17-02-1870 in Etten & Leur.

  7 Arnoldus Aerts, geboren op 06-03-1872 in Etten & Leur.

     † op 10-03-1872 in Etten & Leur, 4 dagen oud.

  8 Lucia Aerts, geboren op 06-03-1872 in Etten & Leur.

     † op 07-03-1872 in Etten & Leur, 1 dag oud.

  9 Maria Aerts, geboren op 14-04-1873 in Etten & Leur.

10 Jacobus Aerts, geboren op 12-04-1876 in Etten & Leur.

 

XIII-f Adriaan Gommeren is geboren op 21-01-1836 in Etten & Leur, zoon van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Adriaan is overleden op 08-01-1913 in Pr.Hage,

76 jaar oud. Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1863 in Pr.Hage met Maria van Tilburg,

26 jaar oud. Maria is geboren op 15-10-1836 in Pr.Hage, dochter van Adriaan van Tilburg en Antonia Bogers. Maria is overleden op 10-04-1916 in Pr.Hage, 79 jaar oud.


Kinderen van Adriaan en Maria:

 

1 Antonius Gommeren, geboren op 23-04-1864 in Pr.Hage. † op 23-10-1865 in Pr.Hage, 1 jaar oud.

2 Antonius Gommeren, geboren op 18-10-1866 in Pr.Hage. Volgt XIV-h.

3 Antonia Gommeren, geboren op 21-09-1869 in Pr.Hage. Volgt XIV-i.

4 Adriana Gommeren, geboren op 07-11-1872 in Pr.Hage. Volgt XIV-j.

5 Maria Gommeren, geboren op 10-03-1876 in Pr.Hage. † op 10-01-1880 in Pr.Hage, 3 jaar oud.

6 Adrianus Gommeren, geboren op 17-08-1879 in Pr.Hage. Volgt XIV-k.


XIV-h Antonius Gommeren is geboren op 18-10-1866 in Pr.Hage, zoon van Adriaan Gommeren (zie XIII-f) en Maria van Tilburg. Antonius is overleden op 08-12-1936 in Pr.Hage, 70 jaar oud. Antonius trouwde, 27 jaar oud, op 18-04-1894 in Pr.Hage met Adriana Verweijmeren, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 09-06-1873 in Gilze & Rijen,

dochter van Johannes Verweijmeren en Willemijna VerHoeven.


  Kinderen van Antonius en Adriana:

 

  1 Adrianus Gommeren, geboren op 12-09-1894 in Pr.Hage. Volgt XV-d.

  2 Wilhelmina Maria Gommeren, geboren op 15-02-1896 in Pr.Hage. Volgt XV-e.

  3 Maria Johanna Gommeren, geboren op 21-11-1897 in Pr.Hage. Volgt XV-f.

  4 Johannes Gommeren, geboren op 13-12-1898 in Pr.Hage. Volgt XV-g.

  5 Wilhelmus Gommeren, geboren op 13-04-1900 in Pr.Hage. Volgt XV-h.

  6 Lucia Gommeren, geboren op 22-04-1901 in Pr.Hage. Volgt XV-i.

  7 Johanna Gommeren, geboren op 05-10-1902 in Pr.Hage. Volgt XV-j.

  8 Petronella Gommeren, geboren op 28-01-1904 in Pr.Hage. Volgt XV-k.

  9 Adriana Gommeren, geboren op 16-02-1905 in Pr.Hage. † op 03-04-1906 in Pr.Hage, 1 jaar oud.

10 Cornelia Gommeren, geboren op 09-01-1907 in Pr.Hage. Volgt XV-l.

11 Jacobus Antonius Gommeren, geboren op 20-08-1908 in Pr.Hage. Volgt XV-m.

12 Antonius Gommeren, geboren op 18-02-1910 in Pr.Hage. Volgt XV-n.

13 Petrus Cornelis Gommeren, geboren op 22-11-1912 in Pr.Hage. Volgt XV-o.

14 Adriana Wilhelmina Gommeren, geboren op 26-04-1916 in Pr.Hage. Volgt XV-p.


XV-d Adrianus Gommeren is geboren op 12-09-1894 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren

(zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Adrianus is overleden op 06-06-1961 in Breda, 66 jaar oud. Adrianus:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1917 in Pr.Hage met Maria Willemsen, 23 jaar oud. Maria is geboren op 25-01-1894 in Pr.Hage, dochter van Henricus Willemsen en Anna Maria Cantrijn.

Maria is overleden op 02-01-1943 in Breda, 48 jaar oud.

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 12-04-1944 in Oosterhout met Francisca Snoeren, 47 jaar oud. Francisca is geboren op 11-11-1896 in Oosterhout, dochter van Wouter Snoeren en Woutrina Cornelissen. Francisca is overleden op 24-09-1953 in Breda, 56 jaar oud.

(3) trouwde, 59 jaar oud, op 02-09-1954 met Petronella Cornelia Augustijn, 54 jaar oud. Petronella is geboren op 16-05-1900 in Halsteren, dochter van Petrus Augustijn en Catharina Mulders. Petronella is overleden op 06-06-1961 in Breda, 61 jaar oud.


  Kinderen van Adrianus en Maria:

 

  1 Hendrikus Gommeren, geboren op 10-09-1918 in Teteringen. Volgt XVI-a.

  2 Anna Maria Gommeren, geboren op 15-05-1920 in Teteringen. Volgt XVI-b.

  3 Adriana Gommeren, geboren op 02-08-1921 in Teteringen.

  4 Antonius Adrianus Gommeren, geboren op 30-11-1922 in Teteringen.

     † op 01-04-1938 in Teteringen, 15 jaar oud.

  5 Adrianus Gommeren, geboren op 31-01-1924 in Teteringen. Volgt XVI-c.

  6 Anna Catharina Gommeren, geboren op 10-06-1925 in Teteringen. Volgt XVI-d.

  7 Johannes Gommeren, geboren op 10-10-1926 in Teteringen.

  8 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 05-03-1928 in Teteringen.

  9 Petrus Gommeren, geboren op 11-05-1929 in Teteringen.

10 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 23-09-1930 in Teteringen.

11 Catharina Johanna Gommeren, geboren op 13-08-1931 in Teteringen.

12 Cornelis Gommeren, geboren op 05-02-1933 in Teteringen.

13 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 24-09-1934 in Teteringen.

14 Wilhelmus Gommeren, geboren op 12-09-1935 in Teteringen.

15 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 01-08-1937 in Teteringen.


XVI-a Hendrikus Gommeren is geboren op 10-09-1918 in Teteringen, zoon van Adrianus Gommeren (zie XV-d) en Maria Willemsen. Hendrikus is overleden op 10-05-2004 in Dongen, 85 jaar. Hendrikus trouwde met Anna Catharina van Gorkum.


XVI-b Anna Maria Gommerenis geboren op 15-05-1920 in Teteringen, dochter van Adrianus Gommeren (zie XV-d) en Maria Willemsen. Anna is overleden op 27-08-2014 in Teteringen, 94 jaar oud. Anna trouwde met Cornelis Adrianus de Leeuw. Geboren op 10-08-1921 in Dongen. Cornelis is overleden op 04-07-1983, 61 jaar oud. Hij is begraven in Den Hout.


XVI-c Adrianus Gommeren is geboren op 31-01-1924 in Teteringen, zoon van Adrianus Gommeren (zie XV-d) en Maria Willemsen. Adrianus is overleden op 20-10-1984 in Utrecht,

60 jaar oud. Adrianus trouwde met Catharina Francisca Snijders.


XVI-d Anna Catharina Gommeren is geboren op 10-06-1925 in Teteringen, dochter van Adrianus Gommeren (zie XV-d) en Maria Willemsen. Anna is overleden op 05-06-1986, 60 jaar oud. Anna trouwde met Adrianus Petrus Kemerink.

 

XV-e Wilhelmina Maria Gommerenis geboren op 15-02-1896 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Wilhelmina is overleden op 06-10-1943 in Breda, 47 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 12-03-1917 in Pr.Hage met

Marinus Romme, 27 jaar oud. Marinus is geboren op 14-05-1889 in Pr.Hage,

zoon van Johannes Romme en Anna Maria Hereijgers.


Kinderen van Wilhelmina en Marinus:

 

1 Maria Romme, geboren op 23-11-1917 in Pr.Hage.

2 Adriana Romme, geboren op 28-04-1919 in Pr.Hage.

3 Johanna Romme, geboren op 04-08-1920 in Pr.Hage.

4 Johannes Romme, geboren op 06-04-1923 in Pr.Hage.

5 Elisabeth Romme, geboren op 12-01-1925 in Pr.Hage.

6 Lucia Romme, geboren op 03-07-1926 in Pr.Hage.

7 Adriana Romme, geboren op 26-11-1929 in Pr.Hage.

8 Petronella Romme, geboren op 12-01-1933 in Pr.Hage.


XV-f Maria Johanna Gommeren is geboren op 21-11-1897 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Maria is overleden op 02-03-1967 in Breda, 69 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 19-10-1921 in Pr.Hage met Antonius Leijten, 29 jaar oud. Antonius is geboren op 05-05-1892 in Chaam, zoon van Johannes Leijten en Maria Cornelia Geerts. Antonius is overleden op 21-08-1963 in Chaam, 71 jaar oud.


  Kinderen van Maria en Antonius:

 

  1 Johannes Antonius Leijten, geboren op 24-07-1922 in Chaam.

  2 Antonius Leijten, geboren op 25-04-1924 in Chaam.

  3 Adriana Maria Leijten, geboren op 10-08-1925 in Chaam.

  4 Maria Cornelia Leijten, geboren op 16-09-1926 in Chaam.

  5 Cornelis Hendrikus Leijten, geboren op 28-01-1928 in Chaam.

  6 Wilhelmus Leijten, geboren op 05-04-1929 in Chaam, tweeling met Jacobus

  7 Jacobus Leijten, geboren op 05-04-1929 in Chaam, tweeling met Wilhelmus

  8 Adrianus Leijten, geboren op 05-08-1931 in Chaam.

  9 Laurentius Leijten, geboren op 26-01-1933 in Chaam.

10 Cornelia Leijten, geboren op 11-08-1934 in Chaam.

11 Petrus Leijten, geboren op 28-09-1935 in Chaam.

12 Wilhelmina Petronella Leijten, geboren op 11-02-1937 in Chaam.

13 Johanna Maria Leijten, geboren op 15-01-1939 in Chaam.

 

XV-g Johannes Gommeren is geboren op 13-12-1898 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Johannes is overleden op 27-12-1986, 88 jaar oud.

Hij is begraven in Breda. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1926 in Pr.Hage met

Cornelia van den Broek, 25 jaar oud, geboren op 23-08-1900 in Etten & Leur, dochter van Johannes van den Broek en Jacoba de Regt. Overleden op 17-07-1984, 83 jaar oud, begraven in Breda.

Kinderen van Johannes en Cornelia:

 

1 Jacoba Gommeren, geboren op 13-05-1927 in Ginneken.

2 Joanna Gommeren, geboren op 15-10-1928 in Ginneken. Volgt XVI-e.

3 Adriana Johanna Gommeren, geboren op 12-02-1932 in Ginneken.

4 Wilhelmina (Mien) Maria Gommeren, geboren op 25-04-1934 in Ginneken. Volgt XVI-f.

5 Maria Gommeren, geboren op 16-04-1936 in Ginneken.

   † op 20-01-1994, 57 jaar oud. Zij is begraven in Sappemeer.

6 Cornelia Gommeren, geboren op 01-08-1939 in Ginneken.


XVI-e Joanna Gommeren is geboren op 15-10-1928 in Ginneken, dochter van Johannes Gommeren (zie XV-g) en Cornelia van den Broek. Joanna is overleden op 13-04-2004 in Breda, 75 jaar oud. Joanna trouwde met ... de Graaf.


XVI-f Wilhelmina (Mien) Maria Gommeren is geboren op 25-04-1934 in Ginneken, dochter van Johannes Gommeren (zie XV-g) en Cornelia van den Broek.

Wilhelmina is overleden op 10-05-1997 in Zusmarshausen (tijdens vakantie), 63 jaar oud.

Zij is begraven op 17-05-1997 in Breda. Wilhelmina trouwde met Frits Carelsz.


XV-h Wilhelmus Gommeren is geboren op 13-04-1900 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Wilhelmus is overleden op 07-01-1976 in Prinsenbeek, 75 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 30 jaar oud, op 07-08-1930 in Velsen met

Elisabeth Maria Wolterman, 30 jaar oud. Elisabeth is geboren op 13-07-1900 in Velsen,

dochter van Hendrikus Wolterman en Elisabeth Zandvliet.


Kinderen van Wilhelmus en Elisabeth:

 

1 Elisabeth Adriana Maria Gommeren, geboren op 07-07-1931 in Pr.Hage.

2 Antonius Hendrikus Maria Gommeren, geboren op 22-07-1932 in Pr.Hage.

3 Hendrikus Johannes Gommeren, geboren op 19-09-1933 in Pr.Hage.

4 Wilhelmus Maria Gommeren, geboren op 16-11-1934 in Pr.Hage.

   † op 20-03-2005 in Prinsenbeek, 70 jaar oud.

5 Hendrikus Johannes Maria Gommeren, geboren op 27-02-1936 in Pr.Hage.

6 Jacobus Josephus Maria Gommeren, geboren op 09-05-1937 in Pr.Hage.


XV-i Lucia Gommeren is geboren op 22-04-1901 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Lucia is overleden. Lucia trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1926 in Pr.Hage met Petrus Foesenek, 24 jaar oud. Petrus is geboren op 16-03-1901 in Pr.Hage,

zoon van Cornelis Foesenek en Adriana Cornelia Neefs.


Kinderen van Lucia en Petrus:

 

1 Cornelia Adriana Foesenek, geboren op 24-12-1926 in Pr.Hage.

2 Cornelis Antonius Foesenek, geboren op 28-10-1928 in Pr.Hage.

3 Maria Wilhelmina Foesenek, geboren op 17-01-1931 in Pr.Hage.

4 Petrus Adrianus Foesenek, geboren op 08-05-1934 in Pr.Hage.

5 Wilhelmina Petronella Foesenek, geboren op 31-07-1935 in Pr.Hage.

6 Lucia Cornelia Foesenek, geboren op 02-04-1938 in Pr.Hage.


XV-j Johanna Gommerenis geboren op 05-10-1902 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Johanna is overleden op 16-07-1989 in Breda, 86 jaar oud. Johanna:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 03-12-1925 in Pr.Hage met Johannes Poppelaars, 29 jaar oud, geboren op 31-05-1896 in Pr.Hage, zoon van Adrianus Poppelaars en Antonia van Tilburg.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 26-06-1939 in Breda met Matheus Jacobus van den Luitgaarden.


Kind van Johanna en Johannes:

 

1 Adrianus Antonius Poppelaars, geboren op 31-08-1926 in Oosterhout.


XV-k Petronella Gommeren is geboren op 28-01-1904 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Petronella is overleden op 06-07-1977, 73 jaar oud. Zij is begraven in Breda. Petronella trouwde, 18 jaar oud, op 22-02-1922 in Pr.Hage met

Cornelis Maas, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-03-1899 in Breda, zoon van Adrianus Maas en Elisabeth Verwijmeren. Cornelis is overleden op 13-10-1962, 63 jaar oud. Hij is begraven in Breda.


  Kinderen van Petronella en Cornelis:

 

  1 Adriana Elisabeth Maas, geboren op 23-02-1923 in Teteringen.

  2 Adrianus Antonius Maas, geboren op 02-06-1924 in Teteringen.

  3 Antonius Johannes Maas, geboren op 16-06-1925 in Teteringen.

  4 Elisabeth Goverdina Maas, geboren op 21-11-1926 in Teteringen.

  5 Johannes Cornelis Petrus Maas, geboren op 04-01-1928 in Breda.

  6 Wilhelmina Johanna Maas, geboren op 10-11-1929 in Breda.

  7 Cornelia Maria Maas, geboren op 22-12-1930 in Breda.

  8 Johanna Petronella Maas, geboren op 21-03-1932 in Breda.

  9 Cornelis Wilhelmus Maas, geboren op 25-05-1933 in Breda.

10 Wilhelmus Goverdina Maas, geboren op 17-10-1935 in Breda.

 

XV-l Cornelia Gommeren is geboren op 09-01-1907 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren

(zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Cornelia is overleden op 28-06-1981 in Breda, 74 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 29-10-1931 in Pr.Hage met Laurentius Leijten, 33 jaar oud. Laurentius is geboren op 04-09-1898 in Chaam, zoon van Johannes Leijten en Maria Cornelia Geerts.


Kinderen van Cornelia en Laurentius:

 

1 Johannes Antonius Leijten, geboren op 10-08-1932 in Chaam.

2 Adriana Maria Leijten, geboren op 30-01-1934 in Chaam.

3 Maria Cornelia Leijten, geboren op 05-02-1936 in Chaam.

4 Cornelia Maria Leijten, geboren op 21-09-1938 in Chaam.


XV-m Jacobus Antonius Gommeren is geboren op 20-08-1908 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Jacobus is overleden op 16-05-1989 in Breda, 80 jaar oud. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1932 in Pr.Hage met Maria Cornelia van Ginneken, 25 jaar oud. Maria is geboren op 04-06-1907 in Oosterhout, dochter van Johannes van Ginneken en Hendrika van Gils. Maria is overleden op 12-10-1992 in Terheijden, 85 jaar oud.


  Kinderen van Jacobus en Maria:

 

  1 Antonius Hendrikus Johannes Gommeren, geboren op 15-05-1933 in Terheijden.

     † op 05-06-1934 in Breda, 1 jaar oud.

  2 Antonius Hendrikus Johannes Gommeren, geboren op 30-06-1934 in Terheijden.

  3 Hendrika Adriana Maria Gommeren, geboren op 29-11-1935 in Terheijden.

  4 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 24-06-1937 in Terheijden.

  5 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 07-01-1939 in Terheijden.

  6 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 19-02-1941 in Terheijden.

  7 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 27-02-1942 in Breda.

  8 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 10-12-1943 in Terheijden.

  9 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 28-02-1948 in Breda.

10 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 26-01-1950 in Breda.

11 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 14-07-1951 in Breda.


XV-n Antonius Gommeren is geboren op 18-02-1910 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Antonius is overleden op 17-04-1991 in Terheijden, 81 jaar oud.

 

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 25-01-1934 in Pr.Hage met

Elisabeth Wilhelmina Antonia van Poppel, 27 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-04-1906 in Pr.Hage, dochter van Wilhelmus Antonius van Poppel en Antonetta Frijters.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 07-09-1940 in Terheijden met Antonia Adriana van Meel, 37 jaar oud. Antonia is geboren op 08-06-1903 in Terheijden,

dochter van Willebrordus van Meel en Cornelia Vrolijk.


XV-o Petrus Cornelis Gommerenis geboren op 22-11-1912 in Pr.Hage, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Petrus is overleden op 19-05-1961 in Breda, 48 jaar oud. Petrus trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1937 in Breda met Rosalie de Kok, 19 jaar oud.

Rosalie is geboren op 05-06-1917 in Breda, dochter van Johannes de Kok en Catharina Somers. Overleden op 13-05-2004, 86 jaar oud. Zij is begraven in Breda.


Kind van Petrus en Rosalie:

 

1 Adriana Wilhelmina Gommeren. Adriana is overleden op 26-10-1940 in Pr.Hage.


XV-p Adriana Wilhelmina Gommeren is geboren op 26-04-1916 in Pr.Hage, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-h) en Adriana Verweijmeren. Adriana is overleden op 14-02-1993 in Breda, 76 jaar oud. Adriana trouwde met Jacobus Cornelis Geerts.


XIV-i Antonia Gommeren is geboren op 21-09-1869 in Pr.Hage, dochter van Adriaan Gommeren (zie XIII-f) en Maria van Tilburg. Antonia is overleden op 28-02-1953 in Prinsenbeek, 83 jaar oud. Antonia trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1895 in Pr.Hage met Wilhelmus Franken, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 24-09-1870 in Pr.Hage, zoon van Johannes Baptist Franken en Johanna Roovers. Wilhelmus is overleden op 20-10-1957 in Prinsenbeek, 87 jaar oud.


Kinderen van Antonia en Wilhelmus:

 

1 Johanna Franken, geboren op 11-10-1895 in Pr.Hage.

2 Maria Franken, geboren op 10-09-1896 in Pr.Hage. † op 26-09-1896 in Pr.Hage, 16 dagen oud.

3 Maria Franken, geboren op 11-11-1897 in Pr.Hage. † op 05-04-1898 in Pr.Hage, 4 maanden oud.

4 Lucia Franken, geboren op 24-11-1898 in Pr.Hage.

5 Johannes Baptist Franken, geboren op 18-12-1899 in Pr.Hage.

   † op 29-04-1900 in Pr.Hage, 4 maanden oud.

6 Maria Franken, geboren op 15-02-1901 in Pr.Hage.

7 Johannes Baptist Franken, geboren op 05-08-1903 in Pr.Hage.

   † op 19-08-1903 in Pr.Hage, 14 dagen oud.

8 Adriana Franken, geboren op 24-05-1907 in Pr.Hage.


XIV-j Adriana Gommeren is geboren op 07-11-1872 in Pr.Hage, dochter van Adriaan Gommeren (zie XIII-f) en Maria van Tilburg. Adriana is overleden op 08-12-1934 in Pr.Hage, 62 jaar oud. Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 15-09-1897 in Pr.Hage met

Johannes Leonardus van den Broek, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 24-11-1871 in Ginneken & Bavel, zoon van Wilhelmus van den Broek en Elisabeth Oonincx.


  Kinderen van Adriana en Johannes:

 

  1 Wilhelmus van den Broek, geboren op 24-08-1898 in Pr.Hage.

  2 Adrianus van den Broek, geboren op 25-02-1900 in Pr.Hage.

  3 Elisabeth van den Broek, geboren op 18-01-1902 in Pr.Hage.

  4 Maria van den Broek, geboren op 01-07-1904 in Pr.Hage.

  5 Adriana Maria van den Broek, geboren op 19-07-1905 in Pr.Hage.

  6 Antonius van den Broek, geboren op 18-10-1906 in Pr.Hage.

  7 Johannes van den Broek, geboren op 14-12-1907 in Pr.Hage.

  8 Antonia van den Broek, geboren op 26-05-1909 in Pr.Hage.

     † op 01-04-1910 in Pr.Hage, 10 maanden oud.

  9 Johanna van den Broek, geboren op 16-07-1910 in Pr.Hage.

     † op 27-02-1931 in Pr.Hage, 20 jaar oud.

10 Antonetta van den Broek, geboren op 11-11-1911 in Pr.Hage..

11 Petrus van den Broek, geboren op 19-03-1914 in Pr.Hage.


XIV-k Adrianus Gommeren is geboren op 17-08-1879 in Pr.Hage, zoon van Adriaan Gommeren (zie XIII-f) en Maria van Tilburg. Adrianus is overleden op 09-02-1920 in Pr.Hage, 40 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1906 in Etten & Leur met Dimphena van der Borst,

24 jaar oud. Dimphena is geboren op 15-02-1882 in Etten & Leur,

dochter van Lambertus van der Borst en Catharina van Zundert.


Kinderen van Adrianus en Dimphena:

 

1 Adrianus Gommeren, geboren op 13-03-1907 in Pr.Hage. Volgt XV-q.

2 Catharina Gommeren, geboren op 26-06-1908 in Pr.Hage. Volgt XV-r.

3 Lambertus Gommeren, geboren op 14-01-1910 in Pr.Hage. Volgt XV-s.

4 Antonius Gommeren, geboren op 15-04-1913 in Pr.Hage. † op 02-05-1914 in Pr.Hage, 1 jaar oud.

5 Maria Gommeren, geboren op 28-02-1915 in Pr.Hage. † op 13-03-1915 in Pr.Hage, 13 dagen oud.

6 Maria Gommeren, geboren op 12-05-1916 in Pr.Hage. Volgt XV-t.

7 Antonetta Gommeren, geboren op 12-08-1919 in Pr.Hage.


XV-q Adrianus Gommeren is geboren op 13-03-1907 in Pr.Hage, zoon van Adrianus Gommeren (zie XIV-k) en Dimphena van der Borst. Adrianus is overleden op 29-06-1991 in Etten & Leur, 84 jaar oud. Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1930 in Etten & Leur met

Cornelia Maria van Aert, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-11-1909 in Etten & Leur, dochter van Marijnus van Aert en Adriana Manniën. † op 30-09-1987 in Etten & Leur, 77 jaar oud.


Kinderen van Adrianus en Cornelia:

 

1 Adrianus Marinus Gommeren, geboren op 02-02-1931 in Pr.Hage.

2 Marinus Adrianus Gommeren, geboren op 25-06-1933 in Etten & Leur.

3 Dimphena Adriana Petronella Gommeren, geboren op 24-07-1938 in Etten & Leur.

4 Gommeren, levenloos geboren kind op 07-03-1954 in Etten & Leur.XV-r Catharina Gommerenis geboren op 26-06-1908 in Pr.Hage, dochter van Adrianus Gommeren (zie XIV-k) en Dimphena van der Borst. Catharina is overleden op 13-11-1991 in Breda, 83 jaar oud. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 05-11-1936 in Pr.Hage met Matheus Mol, 30 jaar oud. Matheus is geboren op 11-07-1906 in Pr.Hage, zoon van Christianus Mol en Adriana Maria Bulkmans. Matheus is overleden op 06-04-1979, 72 jaar oud. Hij is begraven in Breda.


XV-s Lambertus Gommeren is geboren op 14-01-1910 in Pr.Hage, zoon van Adrianus Gommeren (zie XIV-k) en Dimphena van der Borst. Lambertus is overleden op 16-04-1982, 72 jaar oud. Hij is begraven in Breda. Lambertus trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1939 in Etten & Leur met

Cornelia van Bedaf, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 02-10-1910 in Etten & Leur, dochter van Adrianus van Bedaf en Willemijna Hendrikx. Cornelia is overleden op 06-11-1990, 80 jaar oud.

Zij is begraven in Breda.


Kind van Lambertus en Cornelia:

 

1 Lambertus Wilhelmina Gommeren, geboren op 02-07-1948 in Breda. Lambertus is overleden op

   07-06-1959 in Schinnen, 10 jaar oud. Overledene was wonende te Breda.


XV-t Maria Gommeren is geboren op 12-05-1916 in Pr.Hage, dochter van Adrianus Gommeren (zie XIV-k) en Dimphena van der Borst. Maria is overleden. Maria trouwde, 23 jaar oud,

op 12-10-1939 in Pr.Hage met Cornelis van Nijnatten, 25 of 26 jaar oud.

Cornelis is geboren in 1913 in Pr.Hage, zoon van Jacobus van Nijnatten en Johanna van der Logt.


XIII-g Petronella Gommeren is geboren op 16-07-1837 in Etten & Leur, dochter van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Petronella is overleden op 27-10-1915 in Pr.Hage,

78 jaar oud. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1862 in Pr.Hage met

Johannes Nicolaas Smits, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 06-12-1831 in Pr.Hage,

zoon van Johannes Smits en Elisabeth Schuurmans, overleden op 16-11-1904 in Pr.Hage, 72 jaar oud.


Kinderen van Petronella en Johannes:

 

1 Elisabeth Smits, geboren op 09-10-1865 in Pr.Hage.

2 Maria Smits, geboren op 06-10-1867 in Pr.Hage.


XIII-h Jan Gommerenis geboren op 12-06-1839 in Etten & Leur, zoon van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Jan is overleden op 31-03-1900 in Etten & Leur, 60 jaar oud. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 16-08-1871 in Etten & Leur met Maria Verstraten.

Maria is een dochter van Cornelius Verstraten en Dorothea van der Logt.

Overleden op 15-11-1920 in Etten & Leur. 

Kinderen van Jan en Maria:

 

1 Maria Gommeren, geboren op 02-09-1864 in Etten & Leur,

   bij huwelijk Etten-Leur 16-08-1871 erkend. Volgt XIV-l.

2 Antonius Gommeren, geboren op 06-09-1872 in Etten & Leur.

   † op 28-04-1952 in Etten & Leur, 79 jaar oud.

3 Dorothea Gommeren, geboren op 24-07-1874 in Etten & Leur. Volgt XIV-m.

4 Adriana Gommeren, geboren op 25-11-1875 in Etten & Leur.

   † op 17-03-1889 in Etten & Leur, 13 jaar oud.

 


XIV-l Maria Gommerenis geboren op 02-09-1864 in Etten & Leur, bij huwelijk Etten-Leur op

16-08-1871 erkend, dochter van Jan Gommeren (zie XIII-h) en Maria Verstraten.

Maria is overleden op 26-06-1918 in Breda, 53 jaar oud. Maria:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 17-09-1885 in Etten & Leur met Cornelis Trouw, 26 jaar oud.

Cornelis is geboren op 27-11-1858 in Etten & Leur, zoon van Martinus Trouw en Petronella Oomen.  Overleden op 19-05-1897 in Etten & Leur, 38 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 02-09-1898 in Etten & Leur met Adrianus Luijten, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op 17-02-1875 in Etten & Leur, zoon van Jacobus Luijten en Adriana van der Heijden. Adrianus is overleden op 15-06-1928 in Roosendaal, 53 jaar oud.


  Kinderen van Maria en Cornelis:

 

  1 Martinus Johannes Trouw, geboren op 06-06-1886 in Etten & Leur.

  2 Maria Trouw, geboren op 28-05-1887 in Etten & Leur.

  3 Petronella Trouw, geboren op 27-06-1888 in Etten & Leur.

  4 Johanna Trouw, geboren op 23-06-1889 in Etten & Leur.

  5 Johannes Trouw, geboren op 14-06-1890 in Etten & Leur.

     † op 22-07-1892 in Etten & Leur, 2 jaar oud.

  6 Adriana Trouw, geboren op 13-12-1891 in Etten & Leur.

     † op 08-06-1933 in Pr.Hage, echtgenote van Adrianus Flooren, 41 jaar oud.

  7 Johannes Trouw, geboren op 19-10-1893 in Etten & Leur.

  8 Adrianus Trouw, geboren op 07-09-1895 in Etten & Leur.

     † op 01-11-1895 in Etten & Leur, 1 maand oud.

  9 Theodora Trouw, geboren op 29-08-1896 in Etten & Leur.

10 Cornelis Trouw, geboren op 07-12-1897 in Etten & Leur.

     † op 14-12-1897 in Etten & Leur, 7 dagen oud.


Kinderen van Maria en Adrianus:

 

11 Jacoba Luijten, geboren op 17-02-1900 in Etten & Leur.

12 Adrianus Luijten, geboren op 24-05-1901 in Roosendaal.

13 Maria Johanna Adriana Luijten, geboren op 27-08-1905 in Pr.Hage.


XIV-m Dorothea Gommeren is geboren op 24-07-1874 in Etten & Leur, dochter van Jan Gommeren (zie XIII-h) en Maria Verstraten. Dorothea is overleden op 03-04-1962 in Etten & Leur, 87 jaar oud. Dorothea trouwde, 30 jaar oud, op 19-05-1905 in Etten & Leur met Adrianus Lauwen,

27 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-06-1877 in Etten & Leur, zoon van Adrianus Lauwen en Anna Catharina Vissenberg. Adrianus is overleden op 25-07-1949 in Etten & Leur, 72 jaar oud.


Kinderen van Dorothea en Adrianus:

 

1 Antonia Lauwen. Antonia is overleden op 13-07-1917 in Etten & Leur.

2 Antonius Lauwen, geboren op 20-01-1906 in Etten & Leur.

3 Maria Lauwen, geboren op 12-11-1906 in Etten & Leur.

   † op 25-11-1906 in Etten & Leur, 13 dagen oud.

4 Maria Lauwen, geboren op 15-10-1907 in Etten & Leur.

5 Johannes Lauwen, geboren op 24-01-1909 in Etten & Leur.

   † op 29-04-1934 in Etten & Leur, echtgenoot van Johanna Petronella Cornelia Kapitein, 25 jaar oud.

6 Cornelis Lauwen, geboren op 15-01-1910 in Etten & Leur.

7 Anna Catharina Lauwen, geboren op 03-01-1912 in Etten & Leur. Anna is overleden.

8 Petrus Lauwen, geboren op 11-04-1913 in Etten & Leur.

9 Adrianus Lauwen, geboren op 24-08-1914 in Etten & Leur.

   † op 15-10-1920 in Etten & Leur, 6 jaar oud.

 


XIII-i Willemijna Gommeren is geboren op 05-09-1842 in Etten & Leur, dochter van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Willemijna is overleden op 31-07-1884 in Etten & Leur, 41 jaar oud. Willemijna trouwde, 28 jaar oud, op 25-04-1871 in Etten & Leur met

Adriaan van der Logt, 28 jaar oud. Adriaan is geboren op 17-10-1842 in Etten & Leur, zoon van Adriaan van der Logt en Johanna Nuijten.

Overleden op 30-07-1919 in Etten & Leur, 76 jaar oud.


Kinderen van Willemijna en Adriaan:

 

1 Adriaan van der Logt, geboren op 27-01-1872 in Etten & Leur.

   † op 12-07-1913 in Pr.Hage, echtgenoot van Johanna Ossenblok, 41 jaar oud.

2 van der Logt, levenloos geboren kind op 10-09-1873 in Etten & Leur.

3 Antonius van der Logt, geboren op 02-12-1874 in Etten & Leur.

   † op 13-05-1936 in Zevenbergen, echtgenoot van Maria Kuijstermans, 61 jaar oud.

4 Johannes van der Logt, geboren op 02-03-1877 in Etten & Leur.

   † op 08-08-1939 in Etten & Leur, weduwnaar van Maria van Ooninx, 62 jaar oud.

5 Cornelis van der Logt, geboren op 15-05-1879 in Etten & Leur.

   † op 19-08-1886 in Etten & Leur, 7 jaar oud.

6 Arnoldus van der Logt, geboren op 02-09-1881 in Etten & Leur.

   † op 03-06-1890 in Etten & Leur, 8 jaar oud.

7 Adriana van der Logt, geboren op 29-04-1884 in Etten & Leur.

   † op 27-06-1884 in Etten & Leur, 1 maand oud.

 

XIII-j Cornelis Gommeren is geboren op 17-06-1844 in Etten & Leur, zoon van Antonius Gommeren (zie XII-e) en Adriana Timmermans. Cornelis is overleden op 08-05-1915 in Oudenbosch, 70 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 02-05-1870 in Oudenbosch met Willemijna Aarts, 21 jaar oud. Willemijna is geboren op 17-01-1849 in Hoeven, dochter van Willebrord Aarts en Willemijna Melissen. Willemijna is overleden op 27-01-1922 in Oudenbosch, 73 jaar oud.


  Kinderen van Cornelis en Willemijna:

 

  1 Adriana Gommeren, geboren op 17-02-1871 in Oudenbosch. Volgt XIV-n.

  2 Willebrordus Gommeren, geboren op 09-12-1872 in Oudenbosch,

     overleden op 18-06-1942 in Oudenbosch, 69 jaar oud.

  3 Antonius Gommeren, geboren op 21-08-1874 in Oudenbosch. Volgt XIV-o.

  4 Johannes Gommeren, geboren op 22-04-1876 in Oudenbosch. Volgt XIV-p.

  5 Adrianus Gommeren, geboren op 21-12-1877 in Oudenbosch,

     overleden op 09-08-1935 in Heerlen, 57 jaar oud.

  6 Cornelia Wilhelmina Gommeren, geboren op 23-10-1879 in Oudenbosch,

     overleden op 23-05-1880 in Oudenbosch, 7 maanden oud.

  7 Cornelis Gommeren, geboren op 25-12-1880 in Oudenbosch,

     overleden op 14-02-1881 in Oudenbosch, 1 maand oud.

  8 Wilhelmina Gommeren, geboren op 11-03-1882 in Oudenbosch. Volgt XIV-q.

  9 Cornelis Gommeren, geboren op 03-08-1884 in Oudenbosch,

     overleden op 04-08-1884 in Oudenbosch, 1 dag oud.

10 Maria Cornelia Gommeren, geboren op 26-09-1885 in Oudenbosch. Volgt XIV-r.

11 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 31-07-1887 in Oudenbosch.

12 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 06-03-1889 in Oudenbosch.

13 Cornelis Gommeren, geboren op 24-09-1890 in Oudenbosch,

     overleden op 25-09-1890 in Oudenbosch, 1 dag oud.

14 Johanna Cornelia Gommeren, geboren op 06-02-1892 in Oudenbosch. Volgt XIV-s.

15 Cornelia Maria Gommeren, geboren op 04-01-1894 in Oudenbosch. Volgt XIV-t.


XIV-n Adriana Gommeren is geboren op 17-02-1871 in Oudenbosch, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Adriana is overleden op 29-01-1949 in Oudenbosch, 77 jaar oud. Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 13-09-1897 in Oudenbosch met Gabriel Dirne, 25 jaar oud. Gabriel is geboren op 07-04-1872 in Oudenbosch, zoon van Godefridus Dirne en Adriana Kessel. Gabriel is overleden op 20-11-1909 in Oudenbosch, 37 jaar oud.


Kinderen van Adriana en Gabriel:

 

1 Joanna Wilhelmina Dirne, geboren op 12-06-1898 in Oudenbosch,

   overleden op 11-07-1926 in Oudenbosch, echtgenote van Wilhelmus Laurentius Dirne, 28 jaar oud.

2 Wilhelmina Cornelia Dirne, geboren op 03-12-1899 in Oudenbosch..

3 Godefridus Cornelis Dirne, geboren op 09-08-1901 in Oudenbosch.

4 Maria Wilhelmina Dirne, geboren op 24-09-1903 in Oudenbosch,

   overleden op 03-06-1904 in Oudenbosch, 8 maanden oud.

5 Cornelis Wilhelmus Dirne, geboren op 03-03-1905 in Oudenbosch.

 

XIV-o Antonius Gommeren is geboren op 21-08-1874 in Oudenbosch, zoon van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Antonius is overleden op 01-02-1951 in Rucphen, 76 jaar oud. Antonius trouwde, 38 jaar oud, op 31-08-1912 in Rucphen met Cornelia Broos, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 24-07-1886 in Rucphen, dochter van Johannes Broos en Catharina van Nispen. Cornelia is overleden op 26-07-1965 in Rucphen, 79 jaar oud.


Kinderen van Antonius en Cornelia:

 

1 Wilhelmina Catharina Gommeren, geboren op 27-10-1913 in Rucphen. Volgt XV-u.

2 Johannes Cornelis Gommeren, geboren op 01-11-1914 in Rucphen. Volgt XV-v.

3 Cornelia Johanna Gommeren, geboren op 25-12-1917 in Rucphen. Volgt XV-w.

4 Petrus Johannes Gommeren, geboren op 07-04-1920 in Rucphen.

5 Catharina Wilhelmina Gommeren, geboren op 18-03-1925 in Rucphen. Volgt XV-x.

6 Cornelius Antonius Gommeren, geboren op 26-12-1927 in Rucphen.

 


XV-u Wilhelmina Catharina Gommeren is geboren op 27-10-1913 in Rucphen, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-o) en Cornelia Broos. Wilhelmina is overleden in 2003 in Roosendaal, 89 of 90 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1937 in Rucphen met

Cornelis Marijnissen, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 03-09-1912 in Etten & Leur, zoon van Annes Cornelis Marijnissen en Catharina van Elteren. Cornelis is overleden op 19-05-1987 in Roosendaal, 74 jaar oud.XV-v Johannes Cornelis Gommeren is geboren op 01-11-1914 in Rucphen, zoon van Antonius Gommeren (zie XIV-o) en Cornelia Broos. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 25 jaar oud,

op 24-04-1940 in Rucphen met Helena Cornelia Petronella Konings, 18 of 19 jaar oud.

Helena is geboren in 1921 in Rucphen.XV-w Cornelia Johanna Gommeren is geboren op 25-12-1917 in Rucphen, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-o) en Cornelia Broos. Cornelia is overleden op 16-11-1985 in Etten & Leur, 67 jaar oud. Cornelia trouwde met Adrianus Buurstede. Adrianus is geboren op 09-11-1913 in Etten & Leur. Adrianus is overleden op 02-04-1977 in Breda, 63 jaar oud.XV-x Catharina Wilhelmina Gommeren is geboren op 18-03-1925 in Rucphen, dochter van Antonius Gommeren (zie XIV-o) en Cornelia Broos. Catharina is overleden op 20-02-2012 in Roosendaal, 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-02-2012 in Sprundel. Catharina trouwde met Hendrikus Jacobus van Dijk. Hendrikus is geboren op 02-02-1928 in Sprundel, zoon van Adrianus van Dijk en Wilhelmina Floren.

Hendrikus is overleden op 10-01-2008 in Roosendaal, 79 jaar oud. Hij is begraven in Sprundel.

Kinderen van Catharina en Hendrikus:

 

1 Helma van Dijk.

2 Anita van Dijk.

 

XIV-p Johannes Gommeren is geboren op 22-04-1876 in Oudenbosch, zoon van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Johannes is overleden op 04-08-1902 in Oudenbosch,

26 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1899 in Rucphen met Johanna Schrauwen, 16 jaar oud. Johanna is geboren op 26-05-1882 in Hoeven,

dochter van Petrus Schrauwen en Cornelia de Rooij.


Kinderen van Johannes en Johanna:

 

1 Wilhelmina Cornelia Gommeren, geboren op 04-11-1899 in Oudenbosch. Volgt XV-y.

2 Cornelis Petrus Gommeren, geboren op 28-12-1900 in Oudenbosch,

   overleden op 20-02-1902 in Oudenbosch, 1 jaar oud.

3 Johanna Wilhelmina Gommeren, geboren op 22-12-1902 in Oudenbosch,

    overleden op 22-02-1903 in Oudenbosch, 2 maanden oud.


XV-y Wilhelmina Cornelia Gommeren is geboren op 04-11-1899 in Oudenbosch, dochter van Johannes Gommeren (zie XIV-p) en Johanna Schrauwen. Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud,

op 07-02-1923 in Pr.Hage met Henricus Jacobus van den Boomen, 23 jaar oud.

Het huwelijk werd ontbonden op 02-08-1937 in Pr.Hage. Henricus is geboren op 30-08-1899 in Pr.Hage, zoon van Martinus Antonius van den Boomen en Adriana Buijsen.


Kinderen van Wilhelmina en Henricus:

 

1 Johanna Adriana van den Boomen, geboren op 20-07-1923 in Pr.Hage.

2 Adriana Antonia van den Boomen, geboren op 09-01-1925 in Chaam.

 


XIV-q Wilhelmina Gommeren is geboren op 11-03-1882 in Oudenbosch, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Wilhelmina is overleden op 23-10-1954 in Breda, 72 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1906 in Oudenbosch met Jacobus de Rooij, 27 jaar oud. Jacobus is geboren op 15-02-1879 in Oudenbosch, erkend bij huwelijk, zoon van Adriaan de Rooij en Dijmphna van Gastel.


Kinderen van Wilhelmina en Jacobus:

 

1 Dijmphna Adriana de Rooij, geboren op 06-02-1907 in Breda.

2 Cornelis Wilhelmus de Rooij, geboren op 09-10-1908 in Breda.

3 Adrianus Johannes de Rooij, geboren op 10-11-1910 in Breda.

4 Johanna Wilhelmina Adriana de Rooij, geboren op 20-07-1917 in Breda,

   tweeling met Jacobus Wilhelmus

5 Jacobus Wilhelmus de Rooij, geboren op 20-07-1917 in Breda,

   tweeling met Johanna Wilhelmina Adriana


XIV-r Maria Cornelia Gommeren is geboren op 26-09-1885 in Oudenbosch, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Maria is overleden. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1911 in Oudenbosch met Adrianus Cornelis van Oosterhout, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op 15-08-1880 in Oudenbosch, zoon van Cornelis Adrianus van Oosterhout en Cornelia Vermunt. Adrianus is overleden op 22-12-1952 in Oudenbosch, 72 jaar oud.


Kinderen van Maria en Adrianus:

 

1 Cornelis Adrianus van Oosterhout, geboren op 14-07-1912 in Oudenbosch.

2 Wilhelmina Cornelia van Oosterhout, geboren op 16-09-1913 in Oudenbosch.

3 Adrianus Cornelis van Oosterhout, geboren op 06-10-1914 in Hoeven.

4 Wilhelmus van Oosterhout, geboren op 05-12-1915 in Oudenbosch.

5 Cornelia van Oosterhout, geboren op 21-12-1917 in Oudenbosch,

   overleden op 09-08-1918 in Oudenbosch, 7 maanden oud.

6 Johannes Gabriel van Oosterhout, geboren op 06-11-1920 in Oudenbosch.

7 Gabriel Marinus van Oosterhout, geboren op 03-07-1922 in Oudenbosch,


XIV-s Johanna Cornelia Gommeren is geboren op 06-02-1892 in Oudenbosch, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 19-06-1916 in Oudenbosch met Marijn Marijnissen, 26 jaar oud.

Marijn is geboren op 18-12-1889 in Rucphen, zoon van Marijn Marijnissen en Maria Martens.


Kinderen van Johanna en Marijn:

 

1 Maria Wilhelmina Cornelia Marijnissen, geboren op 13-09-1917 in Oudenbosch.

2 Cornelis Marinus Antonius Marijnissen, geboren op 09-05-1919 in Oudenbosch,

   overleden op 12-11-1919 in Oudenbosch, 6 maanden oud.

3 Wilhelmina Maria Cornelia Marijnissen, geboren op 10-12-1920 in Oudenbosch.

4 Adriana Johanna Marijnissen, geboren op 02-03-1923 in Oudenbosch.

 


XIV-t Cornelia Maria Gommeren is geboren op 04-01-1894 in Oudenbosch, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-j) en Willemijna Aarts. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 11-06-1917 in Oudenbosch met Antonius Clement, 24 jaar oud.

Antonius is geboren op 28-09-1892 in Hoeven, zoon van Jacobus Clement en Johanna Bogers.


Kinderen van Cornelia en Antonius:

 

1 Johanna Wilhelmina Clement. Johanna is overleden op 08-09-1920 in Oudenbosch.

2 Cornelis Jacobus Clement, geboren op 13-06-1918 in Oud & Nieuw Gastel.

3 Jacobus Cornelis Clement, geboren op 22-12-1921 in Oud & Nieuw Gastel,


XII-f Gerardus Gommeren, zoon van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Hij is gedoopt op 28-01-1800 in Sprundel.

Gerardus is overleden op 23-03-1845 in Etten & Leur, 45 jaar oud.

 

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 15-06-1824 in Breda met Johanna Catharina Rosu, 32 jaar oud. Johanna is een dochter van Willem Rosu en Cornelia van Caam. Zij is gedoopt op 28-02-1792 in Breda. Johanna is overleden op 08-12-1828 in Etten & Leur, 36 jaar oud.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op 25-03-1830 in Etten & Leur met Wilhelmina van Reijen, 33 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Antonius Willemse van Reijen en Jacoba Martinusse VerHoeven. Zij is gedoopt op 11-03-1797 in Etten & Leur rk. Wilhelmina is overleden op 22-12-1833 in Etten & Leur, 36 jaar oud.

(3) trouwde, 36 jaar oud, op 17-04-1836 in Etten & Leur met Adriana Coremans, 27 jaar oud. Adriana is een dochter van Joannes Coremans en Catharina Huijbrechts. Zij is gedoopt op 06-02-1809 in Etten & Leur rk. Adriana is overleden op 01-12-1842 in Etten & Leur, 33 jaar oud.


Kinderen van Gerardus en Johanna:

 

1 Catharina Gommeren, geboren op 29-07-1824 in Etten & Leur. Volgt XIII-k.

2 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 07-12-1828 in Etten & Leur.


Kinderen van Gerardus en Wilhelmina:

 

3 Joanna Gommeren, geboren op 19-12-1830 in Etten & Leur,

   overleden op 27-12-1830 in Etten & Leur, 8 dagen oud.

4 Jan Gommeren, geboren op 13-11-1832 in Etten & Leur,

   overleden op 25-07-1843 in Etten & Leur, 10 jaar oud.


XIII-k Catharina Gommeren is geboren op 29-07-1824 in Etten & Leur, dochter van Gerardus Gommeren (zie XII-f) en Johanna Catharina Rosu. Catharina is overleden op 05-02-1892 in Etten & Leur, 67 jaar oud. Catharina:

 

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 27-04-1845 in Etten & Leur met Marijn Brabers, 24 jaar oud. Marijn is geboren op 08-03-1821 in Etten & Leur, zoon van Willem Brabers en Johanna Oonincx. Marijn is overleden op 18-02-1855 in Etten & Leur, 33 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 07-10-1858 in Etten & Leur met Jan van Meer, 30 jaar oud. Jan is geboren op 06-10-1828 in Etten & Leur, zoon van Franciscus van Meer en Anna Cornelia Gobbers. Jan is overleden op 05-05-1879 in Etten & Leur, 50 jaar oud.


  Kinderen van Catharina en Marijn:

 

  1 Johanna Brabers, geboren op 07-06-1846 in Etten & Leur.

  2 Willemijna Brabers, geboren op 11-08-1851 in Etten & Leur.

  3 Gerardina Brabers, geboren op 20-01-1853 in Etten & Leur.  Kinderen van Catharina en Jan:

 

  4 Adriana Cornelia van Meer, geboren op 24-01-1857 in Etten & Leur,

     bij huwelijk Etten-Leur 17-10-1858 erkend.

  5 Franciscus van Meer, geboren op 13-05-1859 in Etten & Leur.

  6 Catharina van Meer, geboren op 30-05-1861 in Etten & Leur.  

  7 Gerardus van Meer, geboren op 07-01-1863 in Etten & Leur.

  8 Maria van Meer, geboren op 16-05-1865 in Etten & Leur.

  9 Jan van Meer, geboren op 26-10-1866 in Etten & Leur.  

10 Anna Maria van Meer, geboren op 01-09-1868 in Etten & Leur.

 


XII-g Adriaan Gommeren, zoon van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Hij is gedoopt op 07-12-1801 in Sprundel.

Adriaan is overleden op 05-03-1849 in Etten & Leur, 47 jaar oud.

Adriaan trouwde, 34 jaar oud, op 05-06-1836 in Etten & Leur met Joanna Blankers, 29 jaar oud. Joanna is een dochter van Joannis Blankers en Elisabetha van Oorschot. Zij is gedoopt op 02-01-1807 in Oud & Nieuw Gastel. Joanna is overleden op 17-12-1884 in Etten & Leur, 77 jaar oud.


Kinderen van Adriaan en Joanna:

 

1 Johanna Gommeren, geboren op 27-02-1832 in Zundert,

   bij huwelijk Etten 05-06-1836 met Adriaan Gommeren gewettigd. Volgt XIII-l.

2 Catharina Gommeren, geboren op 22-08-1836 in Etten & Leur. Volgt XIII-m.

3 Johanna Gommeren, geboren op 03-01-1839 in Etten & Leur. Volgt XIII-n.

4 Elisabeth Gommeren, geboren op 05-03-1841 in Etten & Leur. Volgt XIII-o.

5 Adriana Gommeren, geboren op 27-06-1844 in Etten & Leur. Volgt XIII-p.

6 Cornelis Gommeren, geboren op 14-03-1847 in Etten & Leur. Volgt XIII-q.


XIII-l Johanna Gommerenis geboren op 27-02-1832 in Zundert, bij huwelijk Etten 05-06-1836 met Adriaan Gommeren gewettigd, dochter van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers. Johanna is overleden op 16-10-1919 in Etten & Leur, 87 jaar oud. Johanna trouwde, 30 jaar oud,

op 08-05-1862 in Etten & Leur met Hendrik Aarts, 35 jaar oud. Hendrik is geboren op 28-04-1827 in Etten & Leur, zoon van Adrianus Aarts en Petronella Huijbregts.

Hendrik is overleden op 17-01-1894 in Etten & Leur, 66 jaar oud.


  Kinderen van Johanna en Hendrik:

 

  1 Petronella Aarts, geboren op 17-03-1864 in Etten & Leur,

     overleden op 01-04-1864 in Etten & Leur, 15 dagen oud.

  2 Adrianus Aarts, geboren op 21-06-1865 in Etten & Leur,

     overleden op 27-05-1936 in Rijsbergen, weduwnaar van Adriana Cornelia Vriends, 70 jaar oud.

  3 ... Aarts, levenloos geboren kind op 17-06-1866 in Etten & Leur.

  4 Joannes Aarts, geboren op 14-05-1867 in Etten & Leur,

     overleden op 19-12-1934 in Etten & Leur, echtgenoot van Maria van den Broek, 67 jaar oud.

  5 Petronella Aarts, geboren op 01-10-1868 in Etten & Leur,

     overleden op 23-10-1868 in Etten & Leur, 22 dagen oud.

  6 Joanna Aarts, geboren op 11-01-1870 in Etten & Leur,

     overleden op 23-06-1870 in Etten & Leur, 5 maanden oud.

  7 Petronella Aarts, geboren op 17-12-1870 in Etten & Leur,

     overleden op 17-01-1945 in Etten & Leur, echtgenote van Jacobus Wagemakers, 74 jaar oud.

  8 Johanna Aarts, geboren op 13-04-1872 in Etten & Leur,

     overleden op 06-07-1873 in Etten & Leur, 1 jaar oud.

  9 Martinus Aarts, geboren op 22-07-1874 in Etten & Leur,

     overleden op 26-09-1874 in Etten & Leur, 2 maanden oud.

10 Johanna Aarts, geboren op 07-05-1876 in Etten & Leur,

     overleden op 23-08-1877 in Etten & Leur, 1 jaar oud.


XIII-m Catharina Gommeren is geboren op 22-08-1836 in Etten & Leur, dochter van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers. Catharina is overleden op 09-11-1918 in Oud en Nieuw Gastel, 82 jaar oud. Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 03-12-1863 in Etten & Leur met

Adriaan van der Sanden, 31 jaar oud. Adriaan is geboren op 28-04-1832 in Hoeven, zoon van Willem van der Sanden en Johanna Trouw, overleden op 26-04-1893 in Hoeven, 60 jaar oud.


Kinderen van Catharina en Adriaan:

 

1 Willem van der Sanden, geboren op 02-03-1864 in Etten & Leur.

2 Adriaan van der Sanden, geboren op 27-08-1865 in Hoeven.

3 Johanna van der Sanden, geboren op 07-09-1868 in Hoeven,

   overleden op 25-01-1939 in Hoeven , echtgenote van Cornelis van Oosterhout, 70 jaar oud.

4 Johanna van der Sanden, geboren op 29-07-1870 in Hoeven,

   overleden op 16-11-1870 in Hoeven, 3 maanden oud.

5 Johanna Cornelia van der Sanden, geboren op 18-07-1871 in Hoeven.

6 Petrus van der Sanden, geboren op 24-12-1873 in Hoeven.

7 Cornelis van der Sanden, geboren op 09-01-1878 in Hoeven.

8 Johannes van der Sanden, geboren op 03-11-1881 in Hoeven.


XIII-n Johanna Gommerenis geboren op 03-01-1839 in Etten & Leur, dochter van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers. Johanna is overleden op 29-01-1911 in ’s Gravenhage,

72 jaar oud. Johanna trouwde, 41 jaar oud, op 04-02-1880 in ’s Gravenhage met

Johannes Theodorus Streur, 44 jaar oud. Johannes is geboren op 11-09-1835 in ’s Gravenhage, zoon van Jacobus Streur en Elisabeth Christina Hoebe.

Johannes is overleden op 28-12-1917 in ’s Gravenhage, 82 jaar oud.


Kind van Johanna en Johannes:

 

1 Johannes Jacobus Streur, geboren op 15-11-1887 in ’s Gravenhage.

 

XIII-o Elisabeth Gommerenis geboren op 05-03-1841 in Etten & Leur, dochter van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers, overleden op 20-02-1886 in Etten & Leur, 44 jaar oud. Elisabeth:

 

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 14-08-1861 in Etten & Leur met Lambertus Sprenkels, 26 jaar oud. Lambertus is geboren op 30-12-1834 in Etten & Leur, zoon van Pieter Sprenkels en Elisabeth Taks. Lambertus is overleden op 25-12-1871 in Etten & Leur, 36 jaar oud.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 06-05-1873 in Etten & Leur met Johannes van Veltom, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 04-04-1845 in Ginneken & Bavel, zoon van Hendrik van Veltom en Johanna Wagemakers. Johannes is overleden op 22-12-1899 in Etten & Leur, 54 jaar oud.


  Kinderen van Elisabeth en Lambertus:

 

  1 Adriaan Sprenkels, geboren op 19-02-1862 in Etten & Leur,

     overleden op 09-03-1940 in Rucphen, weduwnaar van Antonia van Bedaf, 78 jaar oud.

  2 Joannes Sprenkels, geboren op 17-08-1864 in Etten & Leur,

     overleden op 21-03-1939 in Etten & Leur, weduwnaar van Anna de Wijs, 74 jaar oud.

  3 Pieter Sprenkels, geboren op 12-01-1867 in Etten & Leur,

     overleden op 24-03-1920 in Pr.Hage, echtgenoot van Willemijna Bastiaansen, 53 jaar oud.

  4 Elisabeth Sprenkels, geboren op 27-05-1870 in Etten & Leur,

     overleden op 18-09-1876 in Etten & Leur, 6 jaar oud.

  5 Johanna Sprenkels, geboren op 27-05-1870 in Etten & Leur,

     overleden op 24-05-1880 in Etten & Leur, 9 jaar oud.


  Kinderen van Elisabeth en Johannes:

 

  6 Maria van Veltom, geboren op 22-04-1874 in Etten & Leur,

     overleden op 16-03-1886 in Etten & Leur, 11 jaar oud.

  7 Catharina van Veltom, geboren op 04-02-1876 in Etten & Leur,

     overleden op 05-02-1876 in Etten & Leur, 1 dag oud.

  8 Hendrik van Veltom, geboren op 20-03-1877 in Etten & Leur,

     overleden op 12-06-1947 in Zundert, weduwnaar van Johanna van den Beemd, 70 jaar oud.

  9 Johanna van Veltom, geboren op 10-07-1880 in Etten & Leur,

     overleden op 13-06-1885 in Etten & Leur, 4 jaar oud.

10 Cornelis van Veltom, geboren op 19-12-1882 in Etten & Leur,

     overleden op 12-01-1901 in Etten & Leur, 18 jaar oud.


XIII-p Adriana Gommeren is geboren op 27-06-1844 in Etten & Leur, dochter van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers. Adriana is overleden op 31-05-1919 in Etten & Leur, 74 jaar oud. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1869 in Etten & Leur met Adriaan Evers, 27 jaar oud. Adriaan is geboren op 25-09-1842 in Etten & Leur, zoon van Marinus Evers en Catharina Liers. Adriaan is overleden op 17-12-1916 in Etten & Leur, 74 jaar oud. 

  Kinderen van Adriana en Adriaan:

 

  1 Joanna Catharina Evers, geboren op 13-02-1870 in Etten & Leur,

     overleden op 28-06-1881 in Etten & Leur, 11 jaar oud.

  2 Adriana Johanna Evers, geboren op 28-04-1871 in Etten & Leur,

     overleden op 04-09-1871 in Etten & Leur, 4 maanden oud.

  3 Johanna Evers, geboren op 21-04-1872 in Etten & Leur,

     overleden op 16-03-1878 in Etten & Leur, 5 jaar oud.

  4 Cornelia Evers, geboren op 14-05-1873 in Etten & Leur,

     overleden op 05-07-1873 in Etten & Leur, 1 maand oud.

  5 Adrianus Evers, geboren op 26-03-1874 in Etten & Leur,

     overleden op 08-05-1874 in Etten & Leur, 1 maand oud.

  6 Marinus Evers, geboren op 26-03-1874 in Etten & Leur,

     overleden op 22-01-1930 in Teteringen, echtgenoot van Jacoba Evers, 55 jaar oud.

  7 Adrianus Evers, geboren op 26-06-1875 in Etten & Leur,

     overleden op 19-09-1875 in Etten & Leur, 2 maanden oud.

  8 Adrianus Evers, geboren op 28-07-1876 in Etten & Leur,

     overleden op 16-08-1876 in Etten & Leur, 19 dagen oud.

  9 Adrianus Evers, geboren op 31-12-1877 in Etten & Leur,

     overleden op 25-07-1878 in Etten & Leur, 6 maanden oud.

10 Cornelis Evers, geboren op 02-12-1878 in Etten & Leur,

     overleden op 02-05-1882 in Etten & Leur, 3 jaar oud.

11 Johanna Evers, geboren op 27-03-1880 in Etten & Leur,

     overleden op 26-09-1880 in Etten & Leur, 5 maanden oud.

12 Adrianus Evers, geboren op 20-03-1881 in Etten & Leur.

13 Johanna Catharina Evers, geboren op 14-03-1882 in Etten & Leur,

     overleden op 28-09-1882 in Etten & Leur, 6 maanden oud.

14 Adriana Evers, geboren op 06-03-1883 in Etten & Leur.

15 Josephus Evers, geboren op 21-10-1884 in Etten & Leur.

16 Cornelis Evers, geboren op 16-12-1886 in Etten & Leur,

     overleden op 20-11-1888 in Etten & Leur, 1 jaar oud.

17 Johannes Jacobus Evers, geboren op 06-12-1887 in Etten & Leur,

     overleden op 12-11-1888 in Etten & Leur, 11 maanden oud.


XIII-q Cornelis Gommeren is geboren op 14-03-1847 in Etten & Leur, zoon van Adriaan Gommeren (zie XII-g) en Joanna Blankers. Cornelis is overleden op 28-08-1926 in Etten & Leur, weduwnaar van Joanna de Jong?, 79 jaar oud.

Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 22-02-1878 in Steenbergen met Johanna van Loon, 49 jaar oud. Johanna is geboren op 22-01-1829 in Nieuw-Vossemeer, dochter van Johannes van Loon en Maria van Oolen. Johanna is overleden op 02-02-1891 in Steenbergen, 62 jaar oud.

 

XII-h Cornelia Gommeren, dochter van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Zij is gedoopt op 28-12-1803 in Sprundel.

Cornelia is overleden op 30-12-1869 in Etten & Leur, 66 jaar oud.

 

Cornelia:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-06-1830 in Etten & Leur met Jacobus Aerts, 30 jaar oud. Jacobus is een zoon van Cornelius Aerts en Anna Embrechts. Hij is gedoopt op 12-12-1799 in Etten & Leur rk. Jacobus is overleden op 04-02-1844 in Etten & Leur, 44 jaar oud.

(2) trouwde, 40 jaar oud, op 01-12-1844 in Etten & Leur met Franciscus van Meer, 42 jaar oud. Franciscus is een zoon van Joannes Franciscus van Meer en Anna Maria van den Beemt. Hij is gedoopt op 10-08-1802 in Etten & Leur rk. Franciscus is overleden op 02-05-1876 in Rucphen, 73 jaar oud.


Kinderen van Cornelia en Jacobus:

 

1 Anna Aerts, geboren op 21-06-1831 in Etten & Leur,

   overleden op 23-06-1842 in Etten & Leur, 11 jaar oud.

2 Cornelis Aerts, geboren op 05-06-1833 in Etten & Leur.

3 Adriaan Aerts, geboren op 06-06-1835 in Etten & Leur.

4 Catharina Aerts, geboren op 07-06-1839 in Etten & Leur.

5 Theodorus Aerts, geboren op 07-06-1839 in Etten & Leur.


Kind van Cornelia en Franciscus:

 

6 Anna van Meer, geboren op 24-08-1845 in Etten & Leur,

   overleden op 15-09-1845 in Etten & Leur, 22 dagen oud.


XII-i Joanna Gommeren, dochter van Cornelius Antonie Gommers (zie XI-g) en Catharina Willemse van den Elshout. Zij is gedoopt op 20-05-1807 in Sprundel. Joanna is overleden op

12-06-1866 in Etten & Leur, 59 jaar oud. Joanna trouwde, 28 jaar oud, op 17-04-1836 in Etten & Leur met Adriaan Snelders, 22 jaar oud. Adriaan is geboren op 04-09-1813 in Etten & Leur, zoon van Jan Cornelisse Snelders en Petronella van Beers. Adriaan is overleden op 29-06-1889 in Etten & Leur, 75 jaar oud.


Kinderen van Joanna en Adriaan:

 

1 Catharina Snelders, geboren op 18-05-1837 in Etten & Leur,

   overleden op 05-06-1910 in Boxmeer, weduwe van Adrianus Jacobussen, 73 jaar oud.

2 Johanna Snelders, geboren op 29-11-1838 in Etten & Leur,

   overleden op 03-12-1916 in Etten & Leur, echtgenote van Hermanus Hermans, 78 jaar oud.

3 Petronella Snelders, geboren op 21-12-1840 in Etten & Leur,

   overleden op 13-11-1847 in Etten & Leur, 6 jaar oud.

4 Cornelis Snelders, geboren op 23-09-1842 in Etten & Leur.

5 Cornelia Snelders, geboren op 04-07-1844 in Etten & Leur,

   overleden op 02-07-1846 in Etten & Leur, als Adriana Cornelia Snelders, 2 jaar oud, 1 jaar oud.

6 Jan Snelders, geboren op 04-12-1846 in Etten & Leur.

 

XI-h Joannes Gommers, zoon van Antonius Jan Gommers (zie X-g) en Cornelia van Rijen. Hij is gedoopt op 17-07-1778 in Rucphen rk, get: Adrianus Cools en Adriana Gommere. Joannes is overleden op 27-09-1830 in Zundert, 52 jaar oud. Joannes trouwde, 19 jaar oud, op 16-10-1797 in Zundert schepenbank en rk met Johanna van Aart, 23 jaar oud, nadat zij op 30-09-1797 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is een dochter van Jacobus van Aart en Maria Musters. Zij is gedoopt op 29-01-1774 in Zundert. Johanna is overleden op 19-10-1830 in Zundert,

56 jaar oud.


X-h Cornelia Gommers, dochter van Jan Anthonissen Gommers (zie IX-c) en Joanna Adriaensen Cools. Zij is gedoopt op 15-01-1736 in Roosendaal rk, get: Anthonius Gommeren en Elijsabetha Gommeren. Cornelia is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 30-11-1801 in Nispen. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1760 in Roosendaal rk met Pieter Pieterse Commissaris, nadat zij op 19-04-1760 in Nispen en Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in Nispen, zoon van Pieter Marijnus Commissaris en Adriaantje Hendrickx Linders Nelen. Pieter is overleden. Hij is begraven op 21-04-1789 in Nispen.

Uit de erfenis van zijn vader Pieter Marijnisse Commissaris verkreeg hij bij onderhandse deling 55
van 5 mei 1775: een huis en erf te Nispen, de helft van een blok land aan de Klokbergse Brug,
genaamd de Klijne Geer (l gemet 188 roeden), een perceel land in ’t ven aan de Akker (227 roeden),
een kwart van 3 gemeten land gelegen aan de Klokbergse Brug te Nispen, circa 18 roeden land uit de akker aan de westzijde en twee blokken land aan malkanderen aan de Klokberg te Nispen

(l gemet 18 roeden).
                                                                                                                          bron: Brabantse Leeuw

Kinderen van Cornelia en Pieter:

 

1 Adriana Commissaris. Zij is gedoopt op 19-02-1761 in Essen.

2 Joannes Commissaris. Hij is gedoopt op 11-07-1763 in Essen.

3 Petrus Commissaris. Hij is gedoopt op 12-08-1765 in Essen.

4 Joanna Commissaris. Zij is gedoopt op 20-08-1767 in Essen,

   overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 08-01-1768 in Nispen-Essen.

5 Adriana Commissaris. Zij is gedoopt op 29-04-1769 in Essen..

6 Joanna Commissaris. Zij is gedoopt op 18-07-1771 in Essen, tweeling met Marijnis

7 Marijnis Commissaris. Hij is gedoopt op 18-07-1771 in Essen, tweeling met Joanna

8 Marinus Commissaris. Hij is gedoopt op 22-03-1773 in Essen.

9 Adriana Commissaris. Zij is gedoopt op 01-04-1774 in Essen.


IX-d Anthonius Gommers, zoon van Anthonij Jans Adriaense Gommers (zie VIII-d) en Jacomina Matthijs Braet. Hij is gedoopt op 21-07-1717 in Rucphen rk, get: Anthonius Cornelisse Bastiaense absent en Susanna Jacobs ipv Elizabetha Peters. Anthonius is overleden, 26 jaar oud. Hij is begraven op 17-04-1744 in Rucphen, kinderloos overleden. Anthonius trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1740 in Rucphen rk met Pieternella Paulussen van Overvelt, 21 jaar oud.

Pieternella is een dochter van Paulus Woutersse van Overvelt en Cornelia Antonissen.

Zij is gedoopt op 27-06-1718 in Rucphen rk, get: Hubertus Janse Chiele en Maria Anthonisse.

Pieternella trouwde later op 20-08-1746 in Rucphen met Jan Jansen Braat.

 

VII-q Anthonij (Theunis) Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1621 in Rucphen, zoon van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f). Anthonij is overleden op den Nieuwenbergh (Zegge), ongeveer 46 jaar oud. Hij is begraven op 09-10-1667 in Roosendaal rk.

 

Voogdijregister Roosendaal RA 158 fol. 103r dd. 24-01-1668

Jan Adriaenssen Gommers als voogt vande vier wees-
kinderen saliger Anthonis Adriaenssen Gommers, heeft op heden sijnen
eedt gedaen, gelovende etc. actum de 24 jannuarij
1668. present Deumen ende Segers schepenen

Uit bovenstaande akte blijkt dat beide ouders voor 1668 overleden zijn.

De overgebleven kinderen kunnen als wezen opgevoed kunnen zijn door ooms en tantes.

Anthonij Adriaenssen Gommers, zijn echtgenote Elisabeth Janssen en Neleken Cornelis zijn moeder overlijden allen op Nieuwenbergh (Zegge)
Of vader en moeder ook op den Nieuwenbergh te Zegge woonde weet ik niet,
Ook Marinus Adriaansen Gommers de Jonge woonde op den Nieuwenbergh.
(dochter Anthonia geboren op Nieuwenbergh volgens haar trouwakte)


Anthonij:

(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1652 met Elisabeth Janssen ... Elisabeth is overleden op den Nieuwenbergh (Zegge). Zij is begraven op 07-08-1663 in Roosendaal rk.

(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 23-12-1663 in Roosendaal ng met

Gileken Pieters Caremijn. Gileken is geboren in Gastel.


Kinderen van Anthonij en Elisabeth:

 

1 Gommarus Gommers. Hij is gedoopt op 09-11-1654 in Roosendaal rk,

   get: Marinus Adriaenssen en Maijken Janss.

2 Adrianus Gommers. Hij is gedoopt op 17-02-1658 in Roosendaal rk,

   get: Jan Cornelissen en Maeij Adriaensse.

3 Anthonius Gommers. Hij is gedoopt op 19-02-1661 in Roosendaal rk, tweeling met Cornelius,

   get: Arnoldus Henricx en Maria Cornelissen.

4 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 19-02-1661 in Roosendaal rk, tweeling met Anthonius,

   get: Adrianus Jacobssen en Catharina Adriaenssen.

5 Petronella Gommers. Zij is gedoopt op 22-07-1663 in Roosendaal rk, tweeling met Catharina,

   get: Thomas Adriaenssen en Neleken Cornelis.

6 Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 22-07-1663 in Roosendaal rk, tweeling met Petronella,

   get: Petrus Sijmonssen en Janneken Lambrechts.


VII-r Elisabeth Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1623 in Rucphen, dochter van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f).

vermelding schepenbankarchief Rucphen 41 folio 128

Elisabeth:

(1) trouwde met Jacob Adriaens de Brouwer.

Jacob is overleden vóór 10-11-1663 in zie akte Rucphen R40, fol. 188v dd. 10 november 1663.

(2) trouwde met Adriaen Anthonissen.


VII-s Maijken Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1626 in Rucphen, dochter van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f).

 

vermelding schepenbankarchief Rucphen 41, fol.235:
Jan Adriaenssen Gommers als toesiender over de vijf onmondige kinderen van wijlen Hendrick Aerds en Maijcken Adriaenssen Gommers.

 

Maijken trouwde met Hendrick Aertsen.


VII-t Cornelia Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1629 in Rucphen, dochter van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f).

Cornelia is overleden op 09-07-1708 in Rucphen, ongeveer 79 jaar oud.

 

dd. 7 januari 1676: Deling van de erfgoederen van Aert Hendricksen. De erfgenamen zijn: Cornelija Adr. Gommerssen, weduwe van Aert Hendricksen voor de ene helft plus een kindsgedeelte volgens een niet nader genoemd testament en voor de andere helt: Adriaen Stevense Braet voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Bastiaen Janssen Aerde voor hem zelf en mede erfgenamen; Frans Rommenssen als man van Elisabeth Mathijssen voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Goort Cornelissen Crouel als man van Caterijna Hendricksse voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Willem Cornelissen als man van Adriaentken Aerden voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Adriaen Gommerse als voogd en Cornelis jan Aerde als toeziener over de onmondige wezen genaamd Jan Aerden, Adriaen Aerde, Pieternelleke Aerde en Elijsabeth Aerde {SAWB; Rucphen, R41, fil. 230v-235r}.

24 juni 1676: Akkoord tussen Cornelia Adriaansen Gommersen weduwe van Aert Hendricksen enerzijds en anderzijds Jan Adriaensen Gommersen als voogd en Cornelis Jan Aerden als toeziender van de vier wezen van Aert Hendricksen. De wezen zijn Jan Aerden, Adriaen Aerden, Pieternelleke Aerden {RAWB; R41, fol. 253}.

 

Cornelia trouwde, minstens 30 jaar oud, na 1659 met Aert Hendricx,  schepen van Rucphen.

Aert is overleden vòòr 7 januari 1676. Aert is weduwnaar van Lysken Hendricx,

met wie hij trouwde vóór 1659.13 november 1649: Aert Heijndicxssen koopt van de gemeente Rucphen 4 à 5 G vremten bij Scijf {SAWB; Rucphen, R38, fol. 194r}. Op 10 januari 1650 laat hij hiervan de helft over aan Heijndrik Geertssen Vaijer.

14 november 1659: Deling tussen Aert Hendricx, weduwnaar van Lijsken Hendricx enerzijds enerzijds en anderzijds Steven Cornelissen getrouwd met Hendricxken Aerts, Jan Cornelissen Philips getrouwd met Margriete Aerts, Pauwels Adriaansen Coninck getrouwd met Janneken Aerts, Hendrick Aerts en Willem Cornelissen getrouwd met Adriaentien Aerts en de voorschreven Hendrick Aerts als voogd en Jan Janssen van der Heijden als toeziender van de nagelaten weeskinderen van zaliger Jan Aertsen {SAWB; Rucphen, R40, fol. 76v-77v}.

9 mei 1662: Delng tussen Steven Cornelissen Braets, weduwnaar van Hendricxken Aerden enerzijds en anderzijds Adam Janssen als voogd en Cornelis Thijssen als toeziener over de onmondie kinderen van Hendricxken Aerden, Huijbrecht Franssen getrouwd met Lisken Jans, Jan Huijbrechts Huijben getrouwd met Adriaantie Jans en de voorschreven Adam Janssen de voorkinderen van Hendricxken Aerden {SAWB; Rucphen, R40, fol. 158v e.v.}.

2 juni 1674: Pauwels Janssen Clerck als man van Maijken Jans, Bastiaen Janssen, Lucas Janssen, Cornelis Janssen alle erfgenamen van Jan Aerden verkopen land en bos onder Schijf {SAWB; Rucphen, R41, fol. 179r}.

7 januari 1676: Deling van de erfgoederen van Aert Hendricksen. De erfgenamen zijn: Cornelija Adr. Gommerssen, weduwe van Aert Hendricksen voor de ene helft plus een kindsgedeelte volgens een niet nader genoemd testament en voor de andere helt: Adriaen Stevense Braet voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Bastiaen Janssen Aerde voor hem zelf en mede erfgenamen; Frans Rommenssen als man van Elisabeth Mathijssen voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Goort Cornelissen Crouel als man van Caterijna Hendricksse voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Willem Cornelissen als man van Adriaentken Aerden voor hem zelf en zijn mede erfgenamen; Adriaen Gommerse als voogd en Cornelis jan Aerde als toeziener over de onmondige wezen genaamd Jan Aerden, Adriaen Aerde, Pieternelleke Aerde en Elijsabeth Aerde {SAWB; Rucphen, R41, fil. 230v-235r}.
12 maart 1676: Frans Rommens getrouwd met Elisabeth Mathijsse, Cornelis Matthijsse, Cornelis Pauwels Coninx voogd en Willem Cornelissen als toeziender van het onmondige weeskind van wijlen Pauwels Adriaannsen Coninck waar moeder van was Janneken Aerde vesten Cornelis Jan Pauwelsse in hetgene toekomt uit het sterfhuis van wijlen Aert Hendricx gewesende haere grootvader. Het betreft een perceel in Schijf O: de baan; Z: de weduwe Aert Hendricxse c.s.

{SAWB; Rucphen, R41; fol. 244v-245r}.

27 maart 1677: Adriaen Cornelissen Clouwer vest Thomas Cornelissen Mercx in een perceeltje land gelegen in de stede van Aert hendricxsen (Z: het weeskind van wijlen Aert Hendricxsen) {RAWB; Rucphen, R41, fol. 273v}.
                                                                                                                              bron: Edward Boeren


Kinderen van Cornelia en Aert:

 

1 Jan Aerden.

2 Adriaen Aerden. (huwde mogelijk op 27-05-1691 te Rucphen rk met Marijken Marinissen van der

   Westen, getuigen waren: Antonius Joannis Gommers en Wilhellimus Jansen Jongenelen).

3 Pieternelleke Aerden.

4 Elijsabeth Aerden.

 

VII-u Peeter Adriaenssen Gommers is geboren in Rucphen (staat in de marge), zoon van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f). Hij is gedoopt op 12-01-1631 in Sprundel rk, get: Antonius Petri en Elisabeth Andreae.

Er is een Pieter Janssen Gommers/Gommeren begraven op 24-01-1680 te Roosendaal (Nieuwenberg)

Peeter ging in ondertrouw, 26 jaar oud, op 03-05-1657 in Roosendaal rk met Maria Adriaenssen. Maria is geboren in Zegge.


Kinderen van Peeter en Maria:

 

1 Jacobus Gommers. Hij is gedoopt op 15-04-1658 in Roosendaal rk,

   get: Marinus Adriaenssen en Petronella Adriaenssen.

2 Maria Gommers. Zij is gedoopt op 24-08-1660 in Roosendaal rk,

   get: Marinus Adriaenssen en Maria Adriaenssen.

3 Adriana Gommers. Zij is gedoopt op 03-12-1663 in Roosendaal rk,

   get: Cornelius Piersen en Giliken Peters.

4 Marijken Pietersen Gommersen, gedoopt op 08-10-1666 in Roosendaal rk,

   get: Adrianus Stoffelen en Gileken Mattheus in haar naam Maria Stoffelen. Volgt VIII-e.

5 Antonia Gommers. Zij is gedoopt op 03-11-1669 in Roosendaal rk,

   get: Cornelius Teunen en Maria Stoffels.


VIII-e Marijken Pietersen Gommersen, dochter van Peeter Adriaenssen Gommers (zie VII-u) en Maria Adriaenssen. Zij is gedoopt op 08-10-1666 in Roosendaal rk, get: Adrianus Stoffelen en Gileken Mattheus in haar naam Maria Stoffelen. Marijken is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 17-04-1700 in Roosendaal rk, als Maria Peeters Gommeren, 1 week na haar echtgenoot. Marijken trouwde, 22 jaar oud, op 24-07-1689 in Roosendaal ng met Cornelis Janssen van Steenpaal, nadat zij op 28-06-1689 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is overleden. Hij is begraven op 10-04-1700 in Roosendaal rk.


Kinderen van Marijken en Cornelis:

 

1 Adrianus van Steenpaal. Hij is gedoopt op 06-08-1691 in Roosendaal rk,

   get: Antonetta Peeters van Doormael voor Antonii Janssen en Helena Peeters van Go.

   Moeder wordt Maria Peeters Mollen genoemd.

2 Nicolaus van Steenpaal. Hij is gedoopt op 29-08-1695 in Roosendaal rk,

   get: Maria Peetersen Bogards en Petri Janssen van Steenpaal.

   Moeder wordt Maria Cornelissen van Nieuwenbergh genoemd.

3 Marinus van Steenpaal. Hij is gedoopt op 30-01-1697 in Roosendaal rk,

   get: Helena Pieters van Segh voor zich en Henrico Janssen Haest.

   Moeder wordt Maria Piers van den Nieuwenbergh genoemd.

4 Gertrudis van Steenpaal. Zij is gedoopt op 06-10-1699 in Roosendaal rk,

   get: Jacobus Tessens en Petronella Cornelis in haar plaats Dijmphna Huijbrechts.


VII-v Marinus Adriaenssen Gommers de Oude is geboren omstreeks 1633 in Rucphen, zoon van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f). Marinus is overleden vóór 06-09-1692, ten hoogste 59 jaar oud.

 

vermelding schepenbankarchief Rucphen 41, fol. 238v
Op 10 juni 1678 bekent Jan Huijbrechts Commissaris 25 gld. schuldig te zijn (GAR.Rucphen 41,fol. 283v) aan Marinus Adr.Gommeren.

 

Marinus:

(1) trouwde, minstens 27 jaar oud, na 20-11-1660 met Geertrui Pietersen Commissaris. Geertrui (Gerken) is een dochter van Pieter Cornelissen Commissaris en Heyltjen Adriaensse Denis.

Overleden vóór 11-11-1679, trouwde voorheen vóór 1655 met Domis Mijchielsen Domis Danen, die overleden is tussen 2 november 1655 en 20 november 1660.


Op 2 november 1655 verkoopt Domis Mijchielsen een huis met erf (circa 200 roeden),
gelegen in het dorp bij de brug en eenijts gecomen van Neelken Gelijns ende leste van de erfgenamen
Cornelis Piersen Commissaris, aan Marinus Cornelissen van Domborch.
Op 20 november 1660 doet Cornelis Michielsen Domis Danen de eed als voogd van de weeskinderen van zijn broeder Domis Michielsen Domis Danen; Pieter Cornelis Commissaris is dan de toeziender.
Op diezelfde datum bekent Geertruijt Pieters als weduwe van Domis Michielsen Danen samen met
Cornelis Michielsen Domis Danen als voogd van de weeskinderen 205 gulden schuldig te zijn aan
Pieter Cornelis Commissaris als voogd van de weeskinderen van Adriaen Pietersen Commissaris.
Gerken Pietersen Commissaris trouwde voor de tweede maal met Marinus Adriaen Gommers de oudste
Op 31 oktober 1664 accorderen Geertruij Pietersen Commissaris (weduwe van Domis Michielsen Domis Danen), geassisteerd door haar bruidegom Marinus Adriaen Gommers de oudste, enerzijds en Cornelis Michielsen Domis Danen als oom en voogd samen met Pieter Cornelissen Commissaris als grootvader en toeziender van de zes onmondige wezen anderzijds.
Geertrui Pietersen Commissaris moet voor 11 november 1679 overleden zijn,
want op die datum hertrouwde Marinus Adriaense Gommers te Sprundel met Tanneken Merten van den Enden, weduwe van Adriaen Pauwels Coninck.
                                                                                                                             Bron: Brabantse Leeuw

 

(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 17-12-1679 in Rucphen schepenbank met

Tanneken Merten van den Enden, nadat zij op 11-11-1679 in Rucphen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan.

Tanneken trouwde voorheen op 21-03-1671 in Sprundel rk met Adriaen Pauwels Coninck. Tanneken trouwde later op 28-09-1692 in Hoeven nh met Anthoni Anthonisse Bodaff. Tanneken trouwde later op 29-01-1694 in Hoeven rk met Jacobus Janssen Monseur/Mous.


Kinderen van Marinus ??? en …:

 

1 Maria Marijnissen Gommeren, mogelijke dochter, zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen

   Gommers de Jonge kunnen zijn, geboren omstreeks 1670 in Hoeven, volgens trouwakte. Volgt VIII-f.

2 Petronella Marijnissen Gommers, mogelijke dochter, zij zou ook een dochter van Marinus

   Adriaenssen Gommers de Jonge kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

   Geboren omstreeks 1675. Volgt VIII-g.

Kinderen van Marinus en Tanneken:

 

3 Michiel Marijnissen Gommaerts. Hij is gedoopt op 10-12-1685 in Hoeven rk, get: Michael

   Cornelissen Vincx en Maria Marijnissen Adriaenssen (minoris= minderjarig). Michiel is overleden,

   24 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1710 in Rucphen, RK Zielboek Sprundel.

4 Antonius Marijnissen Gommers, gedoopt op 08-06-1688 in Hoeven rk,

   get: Dijmphna Cornelissen en Cornelius Fransen Lazarums. Volgt VIII-h.


VIII-f Maria Marijnissen Gommeren, mogelijke dochter is geboren omstreeks 1670 in Hoeven, volgens trouwakte, dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude (zie VII-v). Zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge kunnen zijn. Maria trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-05-1694 in Oud & Nieuw Gastel rk en op 09-05-1694 nh met Roeland Pieterssen,

26 jaar oud, nadat zij op 17-04-1694 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Roeland is een zoon van Petrus Joannes Diercken en Angela Hendricksche Verstaen.

Hij is gedoopt op 17-11-1667 in Oud & Nieuw Gastel.  


Kinderen van Maria en Roeland:

 

1 Petronilla Pieterssen. Zij is gedoopt op 29-01-1695 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Marijnis absent en Cornelia Pieterssen. Petronilla is overleden.

2 Marinus Rolandus Pieterssen. Hij is gedoopt op 10-02-1696 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Marijnissen en Maria Janssen.

 


VIII-g Petronella Marijnissen Gommers, mogelijke dochter is geboren omstreeks 1675, dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude (zie VII-v). Zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers. Petronella is overleden op 23-07-1745, ongeveer 70 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1745 in Oudenbosch rk, in Noorthoeck. Petronella trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-04-1703 in Hoeven rk met Joannes Peeterssen van Mol.

Joannes is overleden. Hij is begraven op 15-01-1729 in Oudenbosch rk, in den Noorthoeck.

Mogelijke zoon van Petrus Thijsens van Mol en Elizabetha Cornelis Wijnen ( of Crijntje Pieterssen )


Kinderen van Petronella en Joannes:

 

1 Maria van Mol. Zij is gedoopt op 03-11-1703 in Oudenbosch rk,

   get: Petronella Peeters van Mol en Petronella Dielis Goorden.

2 Quirinus van Mol. Hij is gedoopt op 06-08-1706 in Oudenbosch rk,

   get: Quirinus Peetersen van Mol en Catharina Peeters van der Heijden.

3 Paulus van Mol. Hij is gedoopt op 30-01-1709 in Oudenbosch rk,

   get: Antonius de Roije en Martina Adriaenssen Koninckx.

   In zijn doopakte wordt vermeld Petronilla de Roije als moeder.

4 Matthias van Mol. Hij is gedoopt op 18-04-1712 in Oudenbosch rk,

   get: Matthias van Mol en Joanna Mertens Denis.

 

5 Catharina van Mol. Zij is gedoopt op 04-06-1715 in Oudenbosch rk,

   get: Antonius Marcelissen en Guilielma Pts. Halsvat?.

6 Digmanus van Mol. Hij is gedoopt op 01-01-1718 in Oudenbosch rk,

   get: Guilielmus Joosten vanden Enden en Catharina Keldermans.

7 Petrus van Mol. Hij is gedoopt op 16-05-1723 in Oudenbosch rk,

   get: Anna Marijnissen Klaesen.

 

VIII-h Antonius Marijnissen Gommers, zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude

(zie VII-v) en Tanneken Merten van den Enden. Hij is gedoopt op 08-06-1688 in Hoeven rk, get: Dijmphna Cornelissen en Cornelius Fransen Lazarums. Antonius is overleden, 37 jaar oud.

Hij is begraven op 30-03-1726 in Oud & Nieuw Gastel, 39.

Werd in de doopakte eerst als Marijnis opgeschreven, doorgestreept en toen als Antonius genoteerd.
Cornelius Fransen Lazarums werd zijn Oom.
Antonius trouwde, 28 jaar oud, op 06-04-1717 in Oud en Nieuw Gastel rk en op 11-04-1717 nh met Adriana Jansen de Vetter, nadat zij op 13-03-1717 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren in Hoeven.

Adriana trouwde later op 26-01-1727 in Oud en Nieuw Gastel nh met Adriaan Gijsen.

 

Kinderen van Antonius en Adriana:

 

1 Marinus Gommers. Hij is gedoopt op 01-08-1718 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommerse en Cornelia ...

2 Maria Gommers. Zij is gedoopt op 09-11-1719 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommers en Maria van der ...

3 Marinus Gommeren, gedoopt op 04-06-1722 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus de Vetter en Petronilla Gommers. Volgt IX-e.

4 Adriana Gommers, gedoopt op 10-10-1725 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Guilelmus Peeterse en Maria Jans. Volgt IX-f.

 

IX-e Marinus Gommeren, zoon van Antonius Marijnissen Gommers (zie VIII-h) en Adriana Jansen de Vetter. Hij is gedoopt op 04-06-1722 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Petrus de Vetter en Petronilla Gommers. Marinus is overleden op 10-12-1763, 41 jaar oud. Hij is begraven op 13-12-1763 in Oud & Nieuw Gastel rk.

Marinus trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1749 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh met

Cornelia Stakenburg, 23 jaar oud, nadat zij op 08-11-1749 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Cornelius Stakenburg en Barbara van Etten.

Zij is gedoopt op 26-01-1726 in Oud & Nieuw Gastel.

 

Kinderen van Marinus en Cornelia:

 

1 Adriana Gommeren. Zij is gedoopt op 04-10-1750 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius Luijckx en Adriana Gommeren.

2 Barbara Gommeren. Zij is gedoopt op 23-12-1752 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Adrianus Gom-

   meren en Anna Gijsen. Overleden, 49 jaar oud, begraven op 12-01-1802 in Oud en Nieuw Gastel.

3 Antonia Gommeren. Zij is gedoopt op 02-11-1755 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Janse Mulders en Adriana Gommeren.

4 Antonius Gommeren. Hij is gedoopt op 11-10-1756 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Marinus

   Moerinckx en Anna Gijsen. Overleden op 07-09-1815 in Oud en Nieuw Gastel, 58 jaar oud.

5 Cornelia Gommeren. Zij is gedoopt op 20-04-1759 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Mulders en Adriana Gommeren.

6 Cornelius Gommeren. Hij is gedoopt op 17-04-1762 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Adrianus

   Gommeren en Adriana Gijsen. Overleden op 06-04-1811 in Oud & Nieuw Gastel , 48 jaar oud.

 

* begraven ’n kind van Marijnus Gommeren op 10-12-1755 te Oud en Nieuw Gastel


IX-f Adriana Gommers, dochter van Antonius Marijnissen Gommers (zie VIII-h) en Adriana Jansen de Vetter. Zij is gedoopt op 10-10-1725 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Guilelmus Peeterse en Maria Jans. Adriana is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1760 in Roosendaal rk. Adriana trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1756 in Roosendaal ng en rk met Nicolaes Moerings, nadat zij op 24-04-1756 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Nicolaes is geboren in Roosendaal. Nicolaes is overleden. Hij is begraven op 19-04-1760 in Roosendaal rk.


Kind van Adriana en Nicolaes:

 

1 Dimphna Moerings. Zij is gedoopt op 04-09-1758 in Roosendaal rk, get: Gerardus Moerinx en

   Cornelia van Stakenborgh. Dimphna is overleden op 09-12-1819 in Huijbergen,

   gehuwd geweest met Petrus Judocus Couwenbergh, 61 jaar oud.

 


VII-w Catelijn Adriaenssen Gommers is geboren omstreeks 1635 in Rucphen, dochter van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f). Catelijn is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven op 20-08-1718 in Rucphen rk, plotseling gestorven.

 

erfdeling schepenbankakte Rucphen 58 dd. 28-04-1719 pag. 69 en Rucphen 47 d.d. 17-06-1719 folio 116

Catelijn trouwde met Cornelis Fransche Lazarums. Cornelis is een zoon van Franck Claessen "Lazarums" en Lucia Bertels. Hij is gedoopt op 15-04-1640 in Roosendaal rk, get: Pieter Joosten en Digna Lambrechts voor Catharina Jans. Cornelis is overleden, 60 jaar oud.

Hij is begraven op 16-02-1701 in Rucphen, kerkhof.


Kinderen van Catelijn en Cornelis:

 

1 Paulus Cornelisse Laseroms, geboren omstreeks 1660.

   gehuwd geweest met Adriana Jansen Luijckx.

2 Pieternel Cornelisse Laseroms, geboren omstreeks 1662.

   gehuwd geweest met Bastiaan Janssen Jongenelen.

3 Jacob Cornelisse Laseroms, geboren omstreeks 1665 in Rucphen.

   Jacob is overleden op 22-05-1687 in Rucphen, ongeveer 22 jaar oud.

4 Lucia (Sijke) Cornelisse Laseroms, geboren omstreeks 1668 in Rucphen.

   gehuwd geweest met Jacob Janssen Schrauwen

 

VII-x Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge is geboren omstreeks 1637 in Rucphen, zoon van Adriaan Gommer Thomas en Petronella Cornelis Joannes (zie VI-f). Marinus is overleden, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven op 18-01-1694 in Rucphen, als Marinus Adriaensen.

vermeldingen ook in Rucphen 40 folio 220, Rucphen 41 folio, 72v, 93v, 122

Marinus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1665 en vòòr januari 1669 met

Janneke Lambrecht Beijlen. Janneke is geboren in Rucphen.

Trouwde later op 12-04-1694 in Hoeven rk en nh op 25-04-1694 met Willem Joosten van den Enden.


er overlijdt een Joanna Lamberti Bijl te Rucphen op 15-02-1699 relatie van Thomas Jansen Mouw?


Kinderen van Marinus en …:

 

1 Adriaan Marijnissen Gommers, mogelijke zoon, hij zou ook een zoon van Marinus Adriaenssen

   Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

   Geboren omstreeks 1667. Volgt VIII-i.

2 Cornelius Marijnus Gommers, mogelijke zoon, hij zou ook een zoon van Marinus Adriaenssen

   Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

   Geboren omstreeks 1670 in Hoeven, volgens trouwakte. Volgt VIII-j.

3 Petronella Marijnissen Gommers, mogelijke dochter, zij zou ook een dochter van Marinus

   Adriaenssen Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

   Geboren omstreeks 1673 in Rucphen. Volgt VIII-k.

4 Catalijn Marijnissen Gommers, mogelijke dochter, zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen

   Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

   Geboren omstreeks 1675 in Rucphen, volgens haar trouwakte. Volgt VIII-l.


Kinderen van Marinus en Janneke:

 

5 Antonia (Teuntje) Marijnissen Gommers,

   geboren in op Nieuwenbergh (Zegge) volgens haar trouwakte. Volgt VIII-m.

6 Lambrecht Marijnisse Gommers, gedoopt op 09-07-1685 in Hoeven rk,

   get: Henricus Wouters van Helmont en Anna Mertens van Enden. Volgt VIII-n.


VIII-i Adriaan Marijnissen Gommers, mogelijke zoon is geboren omstreeks 1667, zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x). Hij zou ook een zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers. Adriaan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 06-01-1690 in Rucphen rk met Cornelia Jacobs, nadat zij op 04-12-1689 in Rucphen rk in ondertrouw zijn gegaan.


Kinderen van Adriaan en Cornelia:

 

1 Cornelius Adriaenssen Gommers, gedoopt op 10-04-1691 in Rucphen rk,

   get: Marinus Adriaenssen Gommers en Maria Dircks Tereman. Volgt IX-g.

2 Marinus Adriaenssen Gommers. Hij is gedoopt op 08-04-1695 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adriani Bol en Joanna Lantmeeters.

3 Jacomeijntjen (Wilhelmina) Adriaenssen Gommers, gedoopt op 09-03-1696 in Oud & Nieuw Gastel

   rk, get: Petrus Jacobi absent en Maria Marini. Volgt IX-h.

4 Maria Adriaenssen Gommers, gedoopt op 06-11-1701 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Egidius Batiaenssen en Cornelia Clauwers. Volgt IX-i.

 


IX-g Cornelius Adriaenssen Gommers, zoon van Adriaan Marijnissen Gommers, (zie VIII-i) en Cornelia Jacobs. Hij is gedoopt op 10-04-1691 in Rucphen rk, get: Marinus Adriaenssen Gommers en Maria Dircks Tereman.

Volgens zijn huwelijksakte, geboren te Rucphen en woonende tot Nieuw Gastel.

Cornelius:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 20-11-1718 in Rucphen rk, get: Jacobus Janse Jongenele en Joanna Gosuini van Leune met Maria Hendriksen Rockx, nadat zij op 23-10-1718 in Rucphen rk, get: Cornelius Pauli Lazarums en Wilhelmina Adriaense Gommers in ondertrouw zijn gegaan.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 05-07-1729 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh op 04-06-1730 met Lijsbeth (Elisabeth) Cornelissen van Loon, 40 jaar oud, nadat zij op 20-06-1729 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh op 20-5-1730 in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbeth is een dochter van Cornelius Claessen van Loon en Susanna Laurentius van Meer. Zij is gedoopt op 20-03-1689 in Oud & Nieuw Gastel rk.


Kinderen van Cornelius en Maria:

 

1 Adrianus Gommers. Hij is gedoopt op 14-01-1719 in Oudenbosch rk,

   get: Adrianus Gommers en Jacoba Gommers.

2 Petronilla Gommers. Zij is gedoopt op 01-10-1722 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Rockx en Maria Gommers.


Kind van Cornelius en Lijsbeth:

 

3 Antonia Gommers. Zij is gedoopt op 07-11-1730 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Laureijs van Meer en Maria van Loon.


IX-h Jacomeijntjen (Wilhelmina) Adriaenssen Gommers, ook Jacomina en Mijntje, dochter van Adriaan Marijnissen Gommers, (zie VIII-i) en Cornelia Jacobs. Zij is gedoopt op 09-03-1696 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Petrus Jacobi absent en Maria Marini. Jacomeijntjen is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 09-11-1736 in Oud & Nieuw Gastel rk, als Jacomina Gommeren.

 

Jacomeijntjen trouwde, 31 jaar oud, op 06-07-1727 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk met

Petrus Engelen, 36 jaar oud, nadat zij op 14-06-1727 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Petrus is een zoon van Engelbertus Cornelius ... en Martina Petrus ...

Hij is gedoopt op 03-08-1690 in Oud & Nieuw Gastel rk.


Kinderen van Jacomeijntjen en Petrus:

 

1 Angelus Engelen. Hij is gedoopt op 07-02-1732 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Wilm de Gunter en Maria Gommeren.

2 Martina Engelen. Zij is gedoopt op 06-04-1736 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Wilhelmus de Gunter en Maria Gommeren.

 


IX-i Maria Adriaenssen Gommers, dochter van Adriaan Marijnissen Gommers, (zie VIII-i) en Cornelia Jacobs. Zij is gedoopt op 06-11-1701 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Egidius Batiaenssen en Cornelia Clauwers. Maria is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 07-06-1751 in Oud & Nieuw Gastel. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 22-02-1727 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk op 22-02-1727 met Hendrick Schouw, 25 jaar oud, nadat zij op 01-02-1727 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Hendrick is een zoon van Wilhelmus Schouw en Adriana Metselaars. Hij is gedoopt op 16-02-1702 in Gastel rk, get: Gertrudis Schouw en Henricus Schouw. Hendrick is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op 05-03-1744 in Oud en Nieuw Gastel.


Kinderen van Maria en Hendrick:

 

1 Adriana Schouw. Zij is gedoopt op 29-03-1728 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Arnoldus Matiens en Mijntie Gommere.

2 Cornelia Schouw. Zij is gedoopt op 18-09-1730 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Hendrick Schouw en Elisabetha ...

3 Wilm Schouw. Hij is gedoopt op 11-03-1733 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Piet Angelen en Corneli van Lijenborg.

4 Joanna Schouw. Zij is gedoopt op 19-07-1735 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Marinis Gommeren en Maria Schouw.

5 Adrianus Schouw. Hij is gedoopt op 24-10-1737 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes van Lijenborg en Catharina Gommere..

 


VIII-j Cornelius Marijnus Gommers,ook wel Gommaerts, mogelijke zoon is geboren omstreeks 1670 in Hoeven, volgens trouwakte, zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x).

Hij zou ook een zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude kunnen zijn,  maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers. Cornelius is overleden vóór 10-01-1723 in Hoeven,

weduwe Jacomijn trouwt dan met Mattheus Adriaansen Jaspers, ten hoogste 53 jaar oud.

 (1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-10-1695 in Roosendaal rk met

Maria Cornelis van den Nieuwenbergh, nadat zij op 15-10-1695 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in zegge. Maria is overleden vóór 27-10-1720 in Hoeven.

(2) trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 27-10-1720 in Hoeven nh en rk met

Jacomijn Jansen Vijver. Jacomijn is overleden vóór 24-02-1732 in Hoeven.

Kinderen van Cornelius en Maria:

 

1 Lijsbeth Cornelissen Gommers, gedoopt op 26-12-1696 in Oudenbosch rk,

   get: Guilielmus Joosen van den Enden en Joanna Cornelissen van den Nieuwenbergh. Volgt IX-j.

2 Marinus Gommers, gedoopt op 20-11-1698 in Oudenbosch rk,

   get: Petronella Marijnus Gommers. Volgt IX-k.

3 Adrianus Gommers, gedoopt op 29-11-1700 in Oudenbosch rk,

   get: Jacobus Gulden en Maria Jans Wijnen. Volgt IX-l.

4 Pieter Cornelissen Gommeren, gedoopt op 21-05-1703 in Oudenbosch rk, get: Adriaen Marijnisse

   Gommaerts en Petronella Corlis van den Nieuwenbergh in haar plaats Corlia Dielens. Volgt IX-m.

5 Henricus Gommers. Hij is gedoopt op 14-03-1706 in Hoeven rk,

   get Christophorus Cornelis van den Nieuwenbergh en Maria Hendrickx van Nieuwenbergh.

6 Maria Cornelissen Gommeren, gedoopt op 10-11-1710 in Hoeven rk,

   get: Joannes Wijgaerts en Dijmnha Cornelissen Nieuwenbergh. Volgt IX-n.

 

Kind van Cornelius en Jacomijn:

 

7 Cornelius Gommers, gedoopt op 29-04-1722 in Hoeven rk,

   get: Lambertus Marijnissen Gommers en Catharina Janse van de Vijver. Volgt IX-o.

 

 

IX-j Lijsbeth Cornelissen Gommers, dochter van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Maria Cornelis van den Nieuwenbergh. Zij is gedoopt op 26-12-1696 in Oudenbosch rk, get: Guilielmus Joosen van den Enden en Joanna Cornelissen van den Nieuwenbergh. Lijsbeth is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 19-04-1770 in Hoeven nh.

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14-12-1721 in Hoeven nh en rk met Jacob Jansen van de Vijver. Jacob is geboren in Hoeven.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 02-10-1735 in Hoeven nh en rk met Pieter Pieterse van Philiplandt.

Kinderen van Lijsbeth en Jacob:

 

1 Joannes van de Vijver. Hij is gedoopt op 02-10-1723 in Hoeven rk,

   get: Marinus Cornelissen Gommers en Catharina Jansse van de Vijver.

2 Cornelius van de Vijver. Hij is gedoopt op 08-09-1728 in Hoeven rk,

   get: Marinus Janssen van de Vijver en Maria Cornelissen Gommars.

3 Maria van de Vijver. Zij is gedoopt op 21-08-1732 in Hoeven rk,

   get: Adrianus Gommerse en Adriana van de Vijver.

Kind van Lijsbeth en Pieter:

 

4 Petrus van Philiplandt. Hij is gedoopt op 20-07-1739 in Hoeven rk, get: Marijnis Piterse van Philip-

   landt en Maria Hendrixe van Leyenbergh. Petrus is overleden op 17-12-1819 in Hoeven, 80 jaar oud.

   Gehuwd geweest met Willemijna van Lijenburgh.

 

IX-k Marinus Gommers, zoon van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Maria Cornelis van den Nieuwenbergh. Hij is gedoopt op 20-11-1698 in Oudenbosch rk, get: Petronella Marijnus Gommers. Marinus is overleden, 43 jaar oud en begraven op 14-07-1742 in Oud & Nieuw Gastel rk.

Marinus:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1727 in Oud en Nieuw Gastel rk met Maria Vervloet, 24 jaar oud, nadat zij op 04-05-1727 in Oud en Nieuw Gastel rk en op 03-05-1727 nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Adrianus Petrus Vervloet en Margaretha de Groen. Zij is gedoopt op 01-10-1702 in Oud & Nieuw Gastel rk. Maria is overleden, 35 jaar oud.

Zij is begraven op 25-05-1738 in Oud & Nieuw Gastel rk.

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 28-02-1740 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk met

Adriaentje Jacob Masseurs, 36 jaar oud. Adriaentje is een dochter van Jacobus Monseur en Antonia Lambrechts. Zij is gedoopt op 16-10-1703 in Hoeven rk. Adriaentje is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 12-04-1743 in Oud & Nieuw Gastel rk.

 

   Kinderen van Marinus en Maria:

 

   1 Margareta Gommeren, tweeling met Maria. Gedoopt op 06-12-1727 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Adriaen Gommeren en Helena Vervloet.

  2 Maria Gommeren, tweeling met Margareta. Gedoopt op 06-12-1727 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Anthonius Gommeren en Elisabeth Gommeren.

  3 Adrianus Gommeren, gedoopt op 23-12-1728 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Adriaen Vervloet en Anna Maria de Beer. Volgt X-i.

  4 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 10-10-1730 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Adriaen Gommeren en Maria Gommeren.

  5 Margareta Gommeren, gedoopt op 28-09-1732 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Jan Cantrijn en Helena Vervloet. Volgt X-j.

  6 Cornelia Gommeren, gedoopt op 26-05-1734 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: ..... Bont en Adriana Vervloet. Volgt X-k.

  7 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 16-12-1735 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Adriaen Vervloet en Maria Gommeren.

  8 Clasina Gommeren. Zij is gedoopt op 11-11-1737 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Casi van Sundert en Maria Moriaen.

 

  Kinderen van Marinus en Adriaentje:

 

   9 Cornelius Gommeren. Hij is gedoopt op 07-06-1740 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Adrianus Gommeren en Petronilla Masseurs. Cornelius is overleden.

10 Dorethea Gommeren. Zij is gedoopt op 02-03-1742 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Joannes Masseurs en Anna IJsenbaert.

 

X-i Adrianus Gommeren, zoon van Marinus Gommers (zie IX-k) en Maria Vervloet. Gedoopt op

23-12-1728 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Adriaen Vervloet en Anna Maria de Beer. †  54 jaar oud. Hij is begraven op 16-06-1783 in Oud & Nieuw Gastel. Trouwde, 24 jaar oud, op 23-04-1753 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk op 30-04-1753 met Martina Chielen, 21 jaar oud, nadat zij op 07-04-1753 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan.

 

Martina is een dochter van Antonius Chielen en Antonia Smout.

Zij is gedoopt op 14-12-1731 in Roosendaal rk, get: Joannes Smaut en Catharina Jongenelen.

Martina is overleden, 78 jaar oud. Zij is begraven op 22-02-1810 in Oud & Nieuw Gastel.


Kinderen van Adrianus en Martina:

 

1 Maria Gommeren, gedoopt op 09-01-1754 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Mulders en Antonia Smout. Volgt XI-i.

2 Antonia Gommeren, gedoopt op 15-11-1755 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Franciscus Walen en Maria Chielen. Volgt XI-j.

3 Catharina Gommeren, gedoopt op 26-11-1758 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus Schoutens en Margareta Gommeren. Volgt XI-k.

4 Marinus Gommeren, gedoopt op 19-03-1761 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Leonardus de Jongh en Cornelia Gommeren. Volgt XI-l.

5 Antonia Gommeren, gedoopt op 25-10-1764 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Marinus van Gils en Martina Smout. Volgt XI-m.

6 Joannes Gommeren. Hij is gedoopt op 21-06-1767 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius Mangelaers en Martina Panen. Joannes is overleden, 19 jaar oud.

   Hij is begraven op 30-01-1787 in Oud en Nieuw Gastel, circa 20.

7 Adrianus Gommeren, gedoopt op 25-01-1770 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius Gommeren en Clara Eugenia Moroeu. Volgt XI-n.

8 Margarita Gommeren. Zij is gedoopt op 10-08-1775 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Marijnus Waelen en Maria Gommeren uit Roosendaal.

 


XI-i Maria Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen.

Zij is gedoopt op 09-01-1754 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Joannes Mulders en Antonia Smout. Maria is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 15-07-1806 in Oud & Nieuw Gastel.

Trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1778 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met Cornelius Damen, nadat zij op 09-05-1778 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in Standdaarbuiten. Cornelius is overleden. Hij is begraven op 06-04-1796 in Oud & Nieuw Gastel.


Minimaal 5 kinderen van Maria en Cornelius:

 

1 Adriaan Damen. Adriaan is overleden op 19-02-1848 in Oud & Nieuw Gastel,

   gehuwd geweest met Adriana Everden.

2 Willebrordus Damen. Hij is gedoopt op 24-07-1779 in Standdaarbuiten rk,

   get: Helena Blommerde loco Adrianus Gommeren en Martina Tielen.

3 Catharina Damen. Zij is gedoopt op 18-05-1787 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Marijnus Gommeren en Maria Damen.

   Catharina is overleden op 20-08-1818 in Oud & Nieuw Gastel, 31 jaar oud.

4 Joannes Baptista Damen. Hij is gedoopt op 22-01-1791 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Henricus Damen en Catharina Gommeren. Joannes is overleden.

5 Martina Damen. Zij is gedoopt op 29-07-1794 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes damen en Anthonia Gommeren.

 

XI-j Antonia Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen. Zij is gedoopt op 15-11-1755 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Franciscus Walen en Maria Chielen. Antonia is overleden op 16-02-1843 in Oud & Nieuw Gastel, als Martina Mattijssen, 87 jaar oud. Antonia trouwde, 26 jaar oud, op 14-07-1782 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk met Pieter Rockx, ook wel Roeckx, 31 jaar oud, nadat zij op 22-06-1782 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is een zoon van Wilhelmus Roeckx en Maria Romme Calis. Hij is gedoopt op 12-10-1750 in Oud & Nieuw Gastel rk. Pieter is overleden, 44 jaar oud. Aldaar begraven op 13-12-1794.

 
Kinderen van Antonia en Pieter:

 

1 Catharina Rockx. Zij is gedoopt op 02-05-1784 in Oud & Nieuw Gastel, get: Wilhelmus Roeckx en

   Martina Gilen. Catharina is overleden op 02-10-1861 in Oud & Nieuw Gastel,

   gehuwd geweest met Pieter Peeters, 77 jaar oud.

2 Maria Rockx. Zij is gedoopt op 18-08-1787 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Arnoldus Roeckx en Maria Gommeren.

3 Adriana Rockx. Zij is gedoopt op 27-06-1789 in Oud & Nieuw Gastel rk, tweeling met Martina,

   get: Adrianus Marinus Gommeren en Elizabetha Roeckx.

4 Martina Rockx. Zij is gedoopt op 27-06-1789 in Oud & Nieuw Gastel rk, tweeling met Adriana,

   get: Joannes Rijdaers en Catharina Gommeren.

   Martina is overleden op 21-07-1849 in Oud & Nieuw Gastel, 60 jaar oud.

5 Wilhelmina Rockx. Zij is gedoopt op 10-10-1791 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommeren en Petronella Roeckx. Wilhelmina is overleden op 22-11-1863 in

   Oud & Nieuw Gastel, gehuwd geweest met Adriaan van Wortel, 72 jaar oud.

 


XI-k Catharina Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen.

Zij is gedoopt op 26-11-1758 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Petrus Schoutens en Margareta Gommeren. Catharina is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 12-06-1803 in Oud & Nieuw Gastel. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 20-05-1787 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met

Cornelis Hagenaers, 32 jaar oud, nadat zij op 05-05-1787 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Franciscus Hagens en Joanna Swagers.

Gedoopt op 06-12-1754 in Oud & Nieuw Gastel. Cornelis is overleden, 36 jaar oud.

Hij is begraven op 08-08-1791 in Oud & Nieuw Gastel 36 of 38.


Kinderen van Catharina en Cornelis:

 

1 Franciscus Hagenaers. Hij is gedoopt op 22-02-1788 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Hagenaers en Margarita Ghilen.

2 Joanna Hagenaers. Zij is gedoopt op 15-04-1789 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Marinus Gommeren en Elisabeth Hagenaers.

   Joanna is overleden op 11-09-1822 in Fijnaart en Heijningen, 33 jaar oud.

 

XI-l Marinus Gommeren, zoon van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen.

Hij is gedoopt op 19-03-1761 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Leonardus de Jongh en Cornelia Gommeren. Overleden op 25-10-1832 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

Marinus:

 

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-07-1789 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met

Wilhelmina Hagenaers, 29 jaar oud, nadat zij op 27-06-1789 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Wilhelmina is een dochter van Hubertus Hagenaers en Maria Aernouts. Zij is gedoopt op 09-01-1760 in Oud & Nieuw Gastel. Wilhelmina is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 25-01-1793 in Oud & Nieuw Gastel.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 18-05-1794 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met

Elizabeth van Oolen, 28 jaar oud, nadat zij op 03-05-1794 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Elizabeth is een dochter van Nicolaus van Oolen en Elisabeth Oetelmans.

Gedoopt op 12-12-1765 in Steenbergen. Elizabeth is overleden, 28 jaar oud.

Zij is begraven op 01-09-1794 in Oud & Nieuw Gastel.

(3) trouwde, 34 jaar oud, op 07-06-1795 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met

Maria Rockx, 21 jaar oud, nadat zij op 23-05-1795 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Rumoldus Rockx en Wilelmijna Panen. Gedoopt op 15-01-1774 in Oud & Nieuw Gastel. Maria is overleden op 17-06-1837 in Oud & Nieuw Gastel, 63 jaar oud.

 

Kind van Marinus en Wilhelmina:

 

1 Hubertus Gommeren. Hij is gedoopt op 17-12-1791 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommeren en Maria Arnouts.

   Nederlandse militair in het leger van Napoleon te Vincennes/Parijs, Stamboeknummer: 983

 

Kinderen van Marinus en Maria:

 

2 Marinus Gommeren. Hij is gedoopt op 01-04-1796 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Rumoldus Roeckx en Martina Ghilen.

3 Wilhelma Gommeren. Zij is gedoopt op 30-11-1799 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommeren en Wilhelma Paenen.

   Overleden op 25-01-1871 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

4 Adrianus Gommeren. Hij is gedoopt op 31-01-1802 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Wilhelmus Rockx en Anthonia Gommeren.

   Overleden op 06-07-1838 in Essen, ongehuwd, 36 jaar oud.

5 Rumoldus Gommeren. Hij is gedoopt op 23-10-1804 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius van Elewout en Joanna van Welt.

   Overleden op 28-12-1879 in Oud & Nieuw Gastel, 75 jaar oud.

6 Joannes Gommeren. Hij is gedoopt op 14-03-1807 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Hagenaers en Joanna van der Heijden.

   Overleden op 29-09-1830 in Oud & Nieuw Gastel, 23 jaar oud.

7 Martina Gommeren. Zij is gedoopt op 18-09-1810 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Hubertus Gommeren en Joanna Hagenaers.

   Overleden op 15-02-1882 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud.

8 Willem Gommeren, geboren op 16-02-1814 in Oud & Nieuw Gastel.

   Overleden op 25-08-1815 in Oud & Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

 

XI-m Antonia Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen. Zij is gedoopt op 25-10-1764 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Marinus van Gils en Martina Smout. Antonia is overleden, 29 jaar oud. Zij is begraven op 13-09-1794 in Oud en Nieuw Gastel rk. Antonia trouwde, 29 jaar oud, op 11-05-1794 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh met Cornelis Zacharias, 22 jaar oud, nadat zij op 25-04-1794 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh op 26-04-1794 in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 07-11-1771 in Oud en Nieuw Gastel rk.XI-n Adrianus Gommeren, zoon van Adrianus Gommeren (zie X-i) en Martina Chielen. Hij is gedoopt op 25-01-1770 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommeren en Clara Eugenia Moroeu. Adrianus is overleden op 24-01-1844 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1797 in Oud & Nieuw Gastel schepenbank en rk op 14-05-1797 met Johanna Welt, 31 jaar oud, nadat zij op 29-04-1797 in Oud & Nieuw Gastel schepenbank en rk in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is een dochter van Petrus Welt en Cornelia Schauw.

Zij is gedoopt op 26-10-1765 in Oud & Nieuw Gastel.


Kinderen van Adrianus en Johanna:

 

1 Cornelia Gommeren. Zij is gedoopt op 14-01-1798 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Miers en Martina Gielen.

2 Adrianus Gommeren, gedoopt op 21-01-1799 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Marinus Gommeren en Maria van Welt. Volgt XII-j.

3 Petrus Gommeren, gedoopt op 04-09-1802 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Anthonius van den Enden en Maria Gommeren. Volgt XII-k.

4 Joannes Gommeren. Hij is gedoopt op 01-02-1805 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Mies en Antonia Gommeren, overleden op 09-03-1859 in Oud & Nieuw Gastel, 54 jaar.

 


XII-j Adrianus Gommeren, zoon van Adrianus Gommeren (zie XI-n) en Johanna Welt. Hij is gedoopt op 21-01-1799 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Marinus Gommeren en Maria van Welt. Adrianus is overleden op 12-02-1874 in Oud en Nieuw Gastel, 75 jaar oud. Adrianus trouwde, 30 jaar oud, op 30-06-1829 in Oud en Nieuw Gastel met Anna Sebregs, 26 jaar oud. Anna is een dochter van Gerard Sebregts en Cornelia Holenaers. Zij is gedoopt op 03-08-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk. Anna is overleden op 03-01-1875 in Oud en Nieuw Gastel, 72 jaar oud.XII-k Petrus Gommeren, zoon van Adrianus Gommeren (zie XI-n) en Johanna Welt. Hij is gedoopt op 04-09-1802 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Anthonius van den Enden en Maria Gommeren. Petrus is overleden op 29-12-1873 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud. Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1830 in Oud & Nieuw Gastel met *Maria Gommers, 26 jaar oud. Maria is een dochter van Pieter Gommers en Willelmina van Merriënboer. Zij is gedoopt op 11-11-1803 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Anthonia Stadhouwers.

Maria is overleden op 20-10-1882 in Oud & Nieuw Gastel, 78 jaar oud.

* kijk onder pagina 423/424 "Gommers"  Kinderen van Petrus en Maria:

 

  1 Petronella Gommeren, geboren op 18-03-1831 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 24-05-1834.

  2 Adriaan Gommeren, geboren op 16-07-1832 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 04-07-1834.

  3 Johannis Gommeren, geboren op 08-08-1833 in Oud & Nieuw Gastel. Johannis is overleden op

     25-09-1859 in Haarlemmermeer, akte Oud & Nieuw Gastel ongehuwd, 26 jaar oud.

  4 Adriaan Gommeren, geboren op 03-11-1834 in Oud & Nieuw Gastel.

     Overleden op 14-08-1866 in Oud & Nieuw Gastel, 31 jaar oud.

  5 Pieter Gommeren, geboren op 10-04-1836 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIII-r.

  6 Cornelis Gommeren, geboren op 06-10-1837 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIII-s.

  7 Willem Gommeren, geboren op 07-12-1839 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIII-t.

  8 Marijn Gommeren, geboren op 30-07-1841 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 15-03-1843.

  9 Wilhelmina Gommeren, geboren op 05-11-1842 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIII-u.

10 Johanna Gommeren, geboren op 13-11-1846 in Oud & Nieuw Gastel.

     Overleden op 12-11-1908 in Oud & Nieuw Gastel, 61 jaar oud.

11 Marijn Gommeren, geboren op 30-04-1848 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 03-03-1851.

 


XIII-r Pieter Gommeren is geboren op 10-04-1836 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XII-k) en Maria Gommers. Pieter is overleden op 29-12-1894 in Oud & Nieuw Gastel, 58 jaar oud. Pieter trouwde, 49 jaar oud, op 25-04-1885 in Oud & Nieuw Gastel met

Cornelia Peemen, 49 jaar oud. Cornelia is geboren op 20-10-1835 in Rucphen, dochter van Magiel Peemen en Johanna de Rooij, overleden op 22-08-1932 in Oud & Nieuw Gastel, 96 jaar oud.XIII-s Cornelis Gommeren is geboren op 06-10-1837 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XII-k) en Maria Gommers. Cornelis is overleden op 25-04-1907 in Oud & Nieuw Gastel, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 47 jaar oud, op 15-11-1884 in Oud & Nieuw Gastel met Geertruijda Huijskens, 39 jaar oud. Geertruijda is geboren op 19-04-1845 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Antonij Huijskens en Petronella Hellemons.

Overleden op 07-03-1899 in Oud & Nieuw Gastel, 53 jaar oud.XIII-t Willem Gommeren is geboren op 07-12-1839 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XII-k) en Maria Gommers. Willem is overleden op 03-04-1906 in Oud & Nieuw Gastel, 66 jaar oud. Willem trouwde, 34 jaar oud, op 22-05-1874 in Oud & Nieuw Gastel met

Anna Cornelia Dingemans, 29 jaar oud. Anna is geboren op 07-10-1844 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Dingemans en Adriana Teuns. Anna is overleden op 04-04-1926 in Oud & Nieuw Gastel, 81 jaar oud.

 

Kinderen van Willem en Anna:

 

1 Petrus Gommeren, geboren op 27-02-1875 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 03-04-1877.

2 Adriaan Gommeren, geboren op 13-12-1876 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 03-12-1889.

3 Petrus Gommeren, geboren op 13-12-1878 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIV-u.

4 Adriana Maria Gommeren, geboren op 09-08-1881 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 30-08-1885

5 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 07-09-1883 in Oud & Nieuw Gastel.

6 Joannes Gommeren, geboren op 15-11-1884 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XIV-v.

7 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 12-06-1887 in Oud & Nieuw Gastel.


XIV-u Petrus Gommeren is geboren op 13-12-1878 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Willem Gommeren (zie XIII-t) en Anna Cornelia Dingemans. Petrus is overleden op 22-10-1956 in Oud & Nieuw Gastel, 4 dagen na zijn echtgenote, 77 jaar oud. Petrus trouwde, 30 jaar oud, op 16-01-1909

in Oud & Nieuw Gastel met Jacoba Hack, 26 jaar oud. Jacoba is geboren op 24-12-1882 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Dingeman Hack en Jacoba Horians.

Jacoba is overleden op 18-10-1956 in Oud & Nieuw Gastel, 73 jaar oud.


Kinderen van Petrus en Jacoba:

 

1 Wilhelmus Gommeren, geboren op 27-06-1909 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XV-z.

2 Dingeman Adrianus Gommeren, geboren op 04-09-1911 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XV-aa.

3 Adrianus Gommeren, geboren op 13-12-1912 in Oud & Nieuw Gastel. † aldaar op 07-07-1914.

4 Johannes Gommeren, geboren op 02-07-1914 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XV-ab.

5 Anna Cornelia Jacoba Gommeren, geboren op 30-12-1916 in Oud en Nieuw Gastel.

6 Jacobus Gommeren, geboren op 27-08-1921 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-ac.

 


XV-z Wilhelmus Gommeren is geboren op 27-06-1909 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XIV-u) en Jacoba Hack. Wilhelmus is overleden op 10-12-1979 in Roosendaal, 70 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 14-07-1934 in Oud Gastel met

Antonia Petronella Antonissen, 31 jaar oud. Antonia is geboren op 01-02-1903 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Antonissen en Petronella Koevoets.

Antonia is overleden op 16-02-1974 in Roosendaal, 71 jaar oud.


Kinderen van Wilhelmus en Antonia:

 

1 Jacoba Petronella Cornelia Maria Gommeren, geboren op 09-06-1935 in Oud en Nieuw Gastel.

   tweelingzus van Petronella Adriana Johanna Maria. † op 25-05-2014 in Roosendaal, 78 jaar.

2 Petronella Adriana Johanna Maria Gommeren, geboren op 09-06-1935 in Oud en Nieuw Gastel.

   tweelingzus met Jacoba Petronella Cornelia Maria.

3 Petrus Jacobus Adrianus Maria Gommeren,

   geboren op 03-02-1939 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XVI-g.

 


XVI-g Petrus Jacobus Adrianus Maria Gommeren is geboren op 03-02-1939 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Wilhelmus Gommeren (zie XV-z) en Antonia Petronella Antonissen. Petrus is overleden op 20-10-1973 in Rotterdam/Oud en Nieuw Gastel, 34 jaar oud. Petrus trouwde met Cornelia (Corry) Adriana Johanna Martens. Cornelia is geboren op 08-02-1939.

Cornelia is overleden op 20-12-2006 in Oud en Nieuw Gastel, 67 jaar oud.XV-aa Dingeman Adrianus Gommeren is geboren op 04-09-1911 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XIV-u) en Jacoba Hack. Dingeman is overleden op 10-12-1986 in Roosendaal, 75 jaar oud. Dingeman:

(1) trouwde met Maria van Zundert.

(2) trouwde met Cornelia Verbraak.

 

XV-ab Johannes Gommeren is geboren op 02-07-1914 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XIV-u) en Jacoba Hack. Johannes is overleden op 14-12-1970 in ’s Gravenhage, 56 jaar oud. Johannes:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1938 in Rucphen met Adriana Heeren, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 18-04-1917 in Rucphen, dochter van Adrianus Heeren en Johanna Konings.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 15-06-1949 in ’s Gravenhage met Verité (Veri) Barentz, 39 jaar oud. Verité is geboren op 25-01-1910 in Djombang (Nederlands Indie), dochter van Johan August Barentz en Theodora (Betsij) Elizabeth Johan. Verité is overleden op 15-03-1990 in ’s Gravenhage, 80 jaar oud.

 

Kind van Johannes en Adriana:

 

1 Petrus Johannes Gommeren, geboren op 08-11-1938 in Roosendaal.

 

XV-ac Jacobus Gommeren is geboren op 27-08-1921 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Petrus Gommeren (zie XIV-u) en Jacoba Hack. Jacobus is overleden op 17-07-1966 in Roosendaal & Nispen, 44 jaar oud. Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 29-09-1948 in Oud en Nieuw Gastel met

Anna Cornelia Maria de Vet, 26 jaar oud. Anna is geboren op 11-12-1921 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Jacobus de Vet en Elisabeth Lauwen.

Anna is overleden op 02-10-1994 in Roosendaal & Nispen, 72 jaar oud.

 

XIV-v Joannes Gommerenis geboren op 15-11-1884 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Willem Gommeren (zie XIII-t) en Anna Cornelia Dingemans. Joannes is overleden op 19-09-1961 in Oud & Nieuw Gastel, 76 jaar oud. Joannes trouwde, 42 jaar oud, op 01-06-1927 in Dinteloord met

Cornelia van Sprundel, 37 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-09-1889 in Dinteloord, dochter van Petrus Dominicus van Sprundel en Adriana Dingemans.

Cornelia is overleden op 24-06-1972 in Oud en Nieuw Gastel, 82 jaar oud.

 

Kind van Joannes en Cornelia:

 

1 Wilhelmus Petrus Gerardus Gommeren, geboren op 20-08-1930 in Oud en Nieuw Gastel.


XIII-u Wilhelmina Gommerenis geboren op 05-11-1842 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Petrus Gommeren (zie XII-k) en Maria Gommers. Wilhelmina is overleden op 13-12-1923 in Oud & Nieuw Gastel, 81 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 16-08-1869 in Oud & Nieuw Gastel met Johannis Hagenaars, 34 jaar oud. Johannis is geboren op 22-02-1835 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Jacobus Hagenaars en Adriana van Steen.

Johannis is overleden op 07-08-1907 in Oud & Nieuw Gastel, 72 jaar oud.

 

X-j Margareta Gommeren, dochter van Marinus Gommers (zie IX-k) en Maria Vervloet. Zij is gedoopt op 28-09-1732 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Jan Cantrijn en Helena Vervloet. Margareta is overleden, 39 jaar oud. Zij is begraven op 28-02-1772 in Oud en Nieuw Gastel. Margareta trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1753 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh met Franciscus Waelen, 40 jaar oud, nadat zij op 01-04-1753 in ondertrouw zijn gegaan. Franciscus is een zoon van Joannes Waelen en Anna Huijskens. Hij is gedoopt op 24-05-1712 in Oud en Nieuw Gastel rk.

Franciscus is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 14-07-1770 in Oud en Nieuw Gastel rk.

 

Kinderen van Margareta en Franciscus:

 

1 Joannes Waelen. Hij is gedoopt op 26-02-1754 in Oud en Nieuw Gastel rk.

2 Marinus Waelen. Hij is gedoopt op 13-03-1757 in Oud en Nieuw Gastel rk.

3 Anna Waelen. Zij is gedoopt op 29-09-1759 in Oud en Nieuw Gastel rk.

4 Anna Maria Waelen. Zij is gedoopt op 15-05-1762 in Oud en Nieuw Gastel rk.

5 Anna Maria Waelen. Zij is gedoopt op 16-11-1764 in Oud en Nieuw Gastel.

6 Jacobus Waelen. Hij is gedoopt op 26-03-1768 in Oud en Nieuw Gastel rk.

   Overleden op 19-05-1820 in Oud en Nieuw Gastel, 52 jaar oud.

 

X-k Cornelia Gommeren, dochter van Marinus Gommers (zie IX-k) en Maria Vervloet. Zij is gedoopt op 26-05-1734 in Oud & Nieuw Gastel rk, get:..... Bont en Adriana Vervloet. Cornelia is overleden, 53 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-1787 in Oud & Nieuw Gastel rk.

Cornelia trouwde, 25 jaar oud, de bruid had geen ouders nog voogden op 11-05-1760 in Kruisland nh en Steenbergen rk met Leendert Hendriks de Jongh, 27 jaar oud, nadat zij op 26-04-1760 in Kruisland nh in ondertrouw zijn gegaan. Leendert is een zoon van Henricus de Jongh en Anna de Bruijn. Hij is gedoopt op 02-06-1732 in Steenbergen rk. Overleden, 77 jaar oud. Hij is begraven op

30-03-1810 in in den polder van Kruisland onder Steenbergen, omtrent vier en tachtig jaren.

Kinderen van Cornelia en Leendert:

 

1 Henricus de Jongh. Hij is gedoopt op 17-02-1766 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes de Jongh en Margaretha Gommeren.

2 Maria de Jongh. Zij is gedoopt op 01-10-1767 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Gommeren en Maria de Jongh.

3 Marinus de Jongh. Hij is gedoopt op 04-10-1770 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Henricus van Eijnat en Martina Chilen.

4 Petrus de Jongh. Hij is gedoopt op 16-02-1773 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius Gommeren en Lucia van den Bergh.

 

IX-l Adrianus Gommers, zoon van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Maria Cornelis van den Nieuwenbergh. Hij is gedoopt op 29-11-1700 in Oudenbosch rk, get: Jacobus Gulden en Maria Jans Wijnen. Adrianus trouwde, 37 jaar oud, op 11-05-1738 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk met Anna Janssen IJsenbaert, 29 jaar oud, nadat zij op 26-04-1738 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Joannes Petrus IJsenbaert en Maria Joannes ...

Zij is gedoopt op 08-12-1708 in Steenbergen rk, get: Antonius Joannes en Catharina Joannes.

Anna was eerder gehuwd op 22-11-1737 te Oud en Nieuw Gastel met Hendrik van der Velde.

 

Kinderen van Adrianus en Anna:

 

1 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 10-12-1738 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Marinus Gommersen en Elisabeth Gommersen.

2 Joanna Gommers. Zij is gedoopt op 15-04-1740 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Eijserenbaert en Adriana Jacobse Masseurs. Joanna is overleden, 9 jaar oud.

   Zij is begraven op 23-08-1749 in Oud en Nieuw Gastel.

3 Cornelius Gommeren. Hij is gedoopt op 30-10-1742 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Joannes Suijckerbuick en Helena Jan van den Wijngaert.

4 Elisabetha Gommeren. Zij is gedoopt op 11-12-1746 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus Gommeren en Antonia van Wortel.

 

IX-m Pieter Cornelissen Gommeren, zoon van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Maria Cornelis van den Nieuwenbergh. Hij is gedoopt op 21-05-1703 in Oudenbosch rk, get: Adriaen Marijnisse Gommaerts en Petronella Corlis van den Nieuwenbergh in haar plaats Corlia Dielens.

Pieter:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1727 in Dinteloord nh met

Elisabeth (Lijntje) Jakobsen Poldermans, nadat zij op 10-05-1727 in Dinteloord nh in ondertrouw zijn gegaan.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 15-09-1748 in Dinteloord nh met Gijsje van ’t Gein,

nadat zij op 24-08-1748 in Dinteloord nh in ondertrouw zijn gegaan.

Kinderen van Pieter en Elisabeth:

 

1 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 02-12-1731 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Marijn Gommeren en Maria Vervloet. Maria is overleden.

2 Cornelius Gommeren. Hij is gedoopt op 23-03-1734 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Adriaen Gommere en Elisabeth Gommere. (moeder wordt Helena genoemd).

 

IX-n Maria Cornelissen Gommeren, dochter van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Maria Cornelis van den Nieuwenbergh. Zij is gedoopt op 10-11-1710 in Hoeven rk, get: Joannes Wijgaerts en Dijmnha Cornelissen Nieuwenbergh. Maria is overleden, 29 jaar oud.

Zij is begraven op 01-12-1739 in Oud & Nieuw Gastel.

Maria trouwde, 25 jaar oud, op 23-09-1736 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk op 28-09-1736 met

Jan Laurens Luijckx, 39 jaar oud, nadat zij op 08-09-1736 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Laurentius Luijckx en Suzanna Martinus Cocx.

Hij is gedoopt op 27-08-1697 in Oud en Nieuw Gastel.

 

Kinderen van Maria en Jan:

 

1 Cornelius Luijkx. Hij is gedoopt op 17-03-1737 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus Luicx en Maria Vervloet.

2 Suzanna Luijkx. Zij is gedoopt op 02-06-1738 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus Luicx en Elisabeth Gommere.

 

IX-o Cornelius Gommers, zoon van Cornelius Marijnus Gommers, (zie VIII-j) en Jacomijn Jansen Vijver. Hij is gedoopt op 29-04-1722 in Hoeven rk, get: Lambertus Marijnissen Gommers en Catharina Janse van de Vijver. Cornelius is overleden. Cornelius trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1745 in Oudenbosch nh met Adriana Mangeleirs, nadat zij op 24-04-1745 in Oudenbosch nh in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is geboren in onder de Zegge.

 

Kinderen van Cornelius en Adriana:

 

1 Cornelius Gommeren, gedoopt op 11-10-1746 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Wilhelmus Jansse Mangeleirs en Elisabetha Gommeren. Volgt X-l.

2 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 12-01-1748 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Cornelius van

   Minderhout en Pitronella Mangeleirs in hun plaats Cornelia van Lijenborgh. Maria is overleden,

   38 jaar oud. Zij is begraven op 23-12-1786 in Oud en Nieuw Gastel, libera circa 40.

 

X-l Cornelius Gommeren, zoon van Cornelius Gommers (zie IX-o) en Adriana Mangeleirs. Hij is gedoopt op 11-10-1746 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Wilhelmus Jansse Mangeleirs en Elisabetha Gommeren. Cornelius is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1784 in Oud & Nieuw Gastel, circa 39. Cornelius trouwde, 22 jaar oud, op 15-01-1769 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met Margareta Markies, ongeveer 32 jaar oud, nadat zij op 31-12-1768 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Margareta is geboren omstreeks 1737. Margareta is overleden, ongeveer 50 jaar oud. Zij is begraven op 13-03-1787 in Oud & Nieuw Gastel, circa 50 uit Gastel.

Trouwde voorheen op 11-05-1757 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk met Thomas de Moij.

 

VIII-k Petronella Marijnissen Gommers,ook wel Petronella Marijnissen Gommers van Ruckven, mogelijke dochter is geboren omstreeks 1673 in Rucphen, dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x). Zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers, overleden op 06-03-1762 in Oudenbosch, ongeveer 89 jaar oud en begraven aldaar op 09-03-1762 als de weduwe van Joannes van den Wijngaert.

 

Petronella trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-02-1696 in Oudenbosch nh met

Jan Meerten Aart Wijngaerts. Jan is geboren in Rijsbergen. Jan is overleden op 16-07-1753 in Oudenbosch. Hij is begraven op 18-07-1753 in Oudenbosch rk, als Joannes van den Wijgaert.


Kinderen van Petronella en Jan:

 

1 Marinus Wijngaerts. Hij is gedoopt op 11-09-1696 in Oudenbosch rk,

   get: Arnoldus Martini Wijngaerts en Joanna Lambrechts Belle.

2 Maria Wijngaerts. Zij is gedoopt op 10-08-1698 in Oudenbosch rk,

   get: Cornelius Marijnissen en Catharina Wijgers.

3 Laurentius Wijngaerts. Hij is gedoopt op 21-03-1700 in Oudenbosch rk,

   get: Martinus Wijngaerts en Soa Laurijs Mesch?.

4 Adrianus Wijngaerts. Hij is gedoopt op 14-04-1702 in Oudenbosch rk,

   get: Dilis Prs. Heijninckx en Maria Lambrechts Beijlen.

5 Helena Wijngaerts. Zij is gedoopt op 13-03-1706 in Oudenbosch rk, get: Lambertus Rommens en

   Adriana Huijsmans, haar moeder wordt Petronilla Rommens genoemd.

6 Martinus Wijngaerts. Hij is gedoopt op 14-02-1708 in Oudenbosch rk,

   get: Elisabetha Dingemans Beijl.

7 Joannes Wijngaerts. Hij is gedoopt op 18-05-1710 in Oudenbosch rk,

   get: Joannes Marijnissen en Maria Cornelissen Heijnen.

8 Martinus Wijngaerts. Hij is gedoopt op 14-10-1712 in Oudenbosch rk,

   get: Christophorus Marcelis en Catharina Gommers.

 


VIII-l Catalijn Marijnissen Gommers, mogelijke dochter is geboren omstreeks 1675 in Rucphen, volgens haar trouwakte, dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x).

Zij zou ook een dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Oude kunnen zijn, maar ook van Anthonij Adriaenssen Gommers.

mogelijk overleden als Catharina Gommeren op 17-05-1741 te Oud en Nieuw Gastel

 

Catalijn trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-06-1698 in Hoeven nh en op 24-05-1698 rk met

Dielis Janssen, ook Aegidius en Gillis Janssen, nadat zij op 11-05-1698 in Hoeven en Oud en Nieuw Gastel nh en Hoeven rk in ondertrouw zijn gegaan. Dielis is geboren in Gastel. Dielis is overleden.

Begraven op 25-05-1728 in Oud & Nieuw Gastel rk, als Aegidius van Wortel mar. Catarine Gommerse


Kinderen van Catalijn en Dielis:

 

1 Joannes Janssen. Hij is gedoopt op 06-10-1699 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Laurentius Willemsen van Sprundel en Joanna Lambregts Bijlen.

2 Marinus Janssen. Hij is gedoopt op 14-01-1702 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Adrianus Marijnes en Antonia Reijns.

3 Petrus Janssen. Hij is gedoopt op 27-02-1705 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Judocus? Janssen en Antonia Gommers ipv Joanna van...?

4 Maria Bastiaenssen. Zij is gedoopt op 07-02-1706 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Jacobus van Danen en Maria Poijl?

 

5 Sijmon Rens. Hij is gedoopt op 29-07-1707 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Petrus Bijl en Maria Adriaenssen.

6 Antonia van Wortel. Zij is gedoopt op 17-07-1710 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius van Wortel en Agatha Willems.

7 Petrus Bastiaenssen. Hij is gedoopt op 15-01-1713 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Lambertus Gommers en Jacomina Gommers.

8 Petrus Janssen. Hij is gedoopt op 06-05-1714 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Egidius Reijns en Joanna Reijns.  

9 Joannes van Wortel. Hij is gedoopt op 20-09-1716 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Cornelius van Sprundel en Cornelia Peeters.

* mogelijke zoon: Adrianus Dielissen van Wortel, gedoopt te Oud Gastel op 26 januari 1720,

   zoon van Egidius van Wortel en Catharina Marijnissen Stevens?
   get: Gerardus van Sundert en Helena Rijers?VIII-m Antonia (Teuntje) Marijnissen Gommers is geboren in op Nieuwenbergh (Zegge) volgens haar trouwakte, dochter van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x) en Janneke Lambrecht Beijlen. Zij is gedoopt op 13-03-1682 in Hoeven rk, get: Petronilla Cornelis. (die veneris ante dominicam passionis) vrijdag voor de tweede zondag voor pasen, Pasen viel op 29 maart 1682. Antonia is overleden, 24 jaar oud.

Zij is begraven op 23-09-1706 in Roosendaal rk, 13 dagen na de geboorte van haar kind Maria.

Antonia trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1706 in Roosendaal ng en rk met Pieter Franck Geertsen, ongeveer 37 jaar oud, nadat zij op 10-04-1706 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren omstreeks 1669 op de Zegge. Pieter is overleden, ongeveer 59 jaar oud.

Hij is begraven op 18-08-1728 in Roosendaal rk, als Petrus Francken.


Kind van Antonia en Pieter:

 

1 Maria Geertsen. Zij is gedoopt op 10-09-1706 in Roosendaal rk,

   get: Maria Claes voor Huberto Fransen en Joanna Beijlen.

 


VIII-n Lambrecht Marijnisse Gommers, zoon van Marinus Adriaenssen Gommers de Jonge (zie VII-x) en Janneke Lambrecht Beijlen. Hij is gedoopt op 09-07-1685 in Hoeven rk, get: Henricus Wouters van Helmont en Anna Mertens van Enden. Lambrecht is overleden, 58 jaar oud.

Hij is begraven op 18-12-1743 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Lambertus Gommeren.

Lambrecht trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1708 in Hoeven nh en rk op 27-05-1708 met

Paschasia (Francijn) Janssen van Son, nadat zij op 12-05-1708 in Hoeven en Oudenbosch nh in ondertrouw zijn gegaan. Paschasia is overleden. Zij is begraven op 30-06-1748 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Francijn van Son, weduwe Lamberti Gommeren.


Kinderen van Lambrecht en Paschasia:

 

1 Marijnis Lambrecht Gommeren, gedoopt op 22-08-1708 in Hoeven rk,

   get: Joannes Dignemans van Son en Joanna Lambrechts Keijser?. Volgt IX-p.

 

2 Joannes Gommers, gedoopt op 30-09-1710 in Hoeven rk,

   get: Guilielmus Joosen van den Enden en Catharina Janssen van Son. Volgt IX-q.

3 Barbara Lambregs Gommers, gedoopt op 21-10-1712 in Hoeven rk,

   get: Cornelius Marijnisse Gommers en Joanna Janssen van Son. Volgt IX-r.

4 Antonius Gommers. Hij is gedoopt op 02-08-1715 in Hoeven rk,

   get: Adrianus Marijnissen Gommers en Adriana Janssen Gommers.

5 Adrianus Gommers. Hij is gedoopt op 11-02-1718 in Hoeven rk,

   get: Marijnus Roelants Pieterssen en Anna Janssen van Son.

6 Catharina Lambregtse Gommers, gedoopt op 14-11-1722 in Hoeven rk,

   get: Paschier Janssen van Son en Petronilla Marijnisse Gommers. Volgt IX-s.

7 Johanna Lambregtse Gommers, gedoopt op 09-07-1726 in Hoeven rk,

   get: Marinus Roelants Pietersse en Marina Janssens van Zom. Volgt IX-t.

8 Adrianus Gommeren, gedoopt op 02-03-1730 in Hoeven rk,

   get: Christophus Cornelisse van den Bergh en Catharina Marijnisse Gommers nomine Cornelia

   Janssen van Etten. Volgt IX-u.

 

IX-p Marijnis Lambrecht Gommeren, zoon van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Hij is gedoopt op 22-08-1708 in Hoeven rk, get: Joannes Dignemans van Son en Joanna Lambrechts Keijser?. Marijnis is overleden, 78 jaar oud.

Hij is begraven op 06-05-1787 in Rucphen rk, als Marinus Gommeren. Marijnis:

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 03-11-1737 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk met

Tanneke Jansen Konings, ook wel Anna Philips, nadat zij op 19-10-1737 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Tanneke is geboren in Sprundel. Tanneke is overleden.

Zij is begraven op 21-01-1746 in Roosendaal Kerkrekeningen.

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 09-10-1746 in Roosendaal nh en rk met Maria van Steenbergen,

21 jaar oud, nadat zij op 10-09-1746 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Cornelius van Steenbergen en Wilhelmina van Adel. Zij is gedoopt op 16-04-1725 in Roosendaal rk, get: Cornelius van Adel en Petronilla van Steenbergen. Maria is overleden, 22 jaar oud.

Zij is begraven op 09-05-1747 in Roosendaal.

(3) trouwde, 41 jaar oud, op 01-02-1750 in Roosendaal nh en rk met Catharina Aerde, 30 jaar oud, nadat zij op 17-01-1750 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Catharina is een dochter van Cornelius Bastiaenssen Aerde en Gertrudis Cornelisen van Osta. Zij is gedoopt op 28-10-1719 in Roosendaal rk, get: Cornelia Bastiaensen Aerden voor zich en Marijnis Cornelissen van Domborgh. Catharina is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 18-02-1768 in Roosendaal.

(4) trouwde, 63 jaar oud, op 23-02-1772 in Roosendaal rk met Cornelia van den Enden, nadat zij op 08-02-1772 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in Sprundel. Cornelia is overleden. Zij is begraven op 07-04-1791 in Rucphen.

Kind van Marijnis en Tanneke:

 

1 Lambertus Gommers. Hij is gedoopt op 06-12-1737 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Lambert Gommers en Margo Phlips, zijn moeder wordt in de doopakte Anna Philips genoemd.


Kind van Marijnis en Maria:

 

2 Lambertus Gommeren, gedoopt op 21-07-1747 in Roosendaal rk,

   get: Adrianus van Steenbergen en Francisca van Son. Volgt X-m.

Kinderen van Marijnis en Catharina:

 

3 Antonius Gommeren, gedoopt op 11-02-1751 in Roosendaal rk,

   get: Joannes Gommeren en Joanna Aerden. Volgt X-n.

4 Cornelius Gommeren, gedoopt op 08-11-1752 in Roosendaal rk,

   get: Cornelius Aerden en Joanna Gommeren. Volgt X-o.

5 Franciscus Gommeren, gedoopt op 07-09-1754 in Roosendaal rk,

   get: Adrianus Gommeren en Joanna van Eekelen. Volgt X-p.

6 Gerardus Gommeren. Hij is gedoopt op 12-01-1757 in Roosendaal rk,

   get: Cornelius Aerden en Petronilla van Dombergh. Gerardus is overleden.

7 Wilhelma Gommeren. Zij is gedoopt op 03-09-1758 in Roosendaal rk,

    get: Christophorus Luijsterborgh en Maria Enghelen. Wilhelma is overleden.

8 Gertrudis Gommeren. Zij is gedoopt op 04-01-1761 in Roosendaal rk,

   get: Maria Engelen en Christophorus Luijsterborg.

 

 

X-m Lambertus Gommeren, zoon van Marijnis Lambrecht Gommeren (zie IX-p) en Maria van Steenbergen. Hij is gedoopt op 21-07-1747 in Roosendaal rk, get: Adrianus van Steenbergen en Francisca van Son. Lambertus is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1806 in Roosendaal rk. Trouwde, 26 jaar oud, op 17-07-1774 in Roosendaal rk met Paulina van den Sanden, 20 jaar oud, nadat zij op 02-07-1774 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Paulina is een dochter van Jacobus van den Sanden en Jacoba Jongenelen. Zij is gedoopt op 06-10-1753 in Roosendaal rk, get: Joannes van den Sanden en Catharina van Gaegeldonck. Paulina is overleden, 50 jaar oud.

Zij is begraven op 24-07-1804 in Roosendaal rk.


Kinderen van Lambertus en Paulina:

 

1 Maria Jacoba Gommeren, gedoopt op 18-07-1775 in Roosendaal rk,

   get: Marinus Gommeren en Jacoba Jongenelen. Volgt XI-o.

2 Joanna Gommeren, gedoopt op 12-09-1777 in Roosendaal rk,

   get: Joanna van der Sande voor zichzelf en voor Antonius Gommeren. Volgt XI-p.

3 Jacobus Gommeren, gedoopt op 22-02-1779 in Roosendaal rk,

   get: Adriana van de Zande. Volgt XI-q.

4 Willemijna Gommeren, gedoopt op 21-02-1784 in Roosendaal rk,

   get: Cornelia van den Eijnde. Volgt XI-r.

5 Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 22-03-1788 in Roosendaal rk, get: Maria Jacoba Gommeren voor

   zichzelf en voor Joannes Smeijers, overleden, 1 maand oud en begraven op 13-05-1788 in Roosendaal.

6 Maria Gommeren, geboren in Steenbergen. Volgt XI-s.

 

XI-o Maria Jacoba Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-m) en Paulina van den Sanden. Zij is gedoopt op 18-07-1775 in Roosendaal rk, get: Marinus Gommeren en Jacoba Jongenelen. Maria is overleden op 09-10-1815 in Roosendaal, 40 jaar oud. Trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1799 in Roosendaal rk en schepenbank met Gerardus Geerts, 26 jaar oud, nadat zij op 20-04-1799 in Roosendaal schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Gerardus is een zoon van Jan Geerts en Elisabeth van Gael. Gedoopt op 07-11-1772 in Rijsbergen.

Gerardus is overleden op 04-02-1849 in Oud & Nieuw Gastel, 76 jaar oud.

Kinderen van Maria en Gerardus:

 

1 Joanna Geerts. Zij is gedoopt op 21-02-1800 in Roosendaal rk,

   get: Paulina van der Sanden voor zich en Joanne Geerts.

2 Jacoba Geerts. Zij is gedoopt op 29-05-1801 in Roosendaal rk,

   get: Joanna Gommeren voor Lamberto Gommeren en Elisabetha van Gael.

3 Maria Jacoba Geerts. Zij is gedoopt op 28-07-1802 in Roosendaal rk,

   get: Joanna Gommeren voor zich en Bernardo Geerts.

4 Adriana Geerts. Zij is gedoopt op 03-09-1803 in Roosendaal rk,

   get: Wilhelmina Gommeren voor Jacobo Gommeren en Cornelio Blankers.

5 Paulina Geerts. Zij is gedoopt op 01-11-1804 in Roosendaal rk,

   get: Wilhelmina Gommeren voor zich en Godefrido Geerts.

6 Joannes Geerts. Hij is gedoopt op 31-12-1805 in Roosendaal rk,

   get: Maria Gommeren voor zich en Joanne Geertsen.

7 Paulina Geerts. Zij is gedoopt op 28-10-1807 in Roosendaal rk,

   get: Maria Gommeren voor zich en Henrico Geerts.

8 Pierre Joseph Geerts, geboren op 24-02-1811 in Roosendaal.

   Overleden op 06-04-1811 in Roosendaal, 1 maand oud.

9 Elisabeth Geerts, geboren op 22-08-1814 in Roosendaal.

   Overleden op 30-03-1815 in Roosendaal, 7 maanden oud.


XI-p Joanna Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-m) en Paulina van den Sanden. Zij is gedoopt op 12-09-1777 in Roosendaal rk, get: Joanna van der Sande voor zichzelf en voor Antonius Gommeren. Joanna is overleden op 13-08-1842 in Roosendaal, ongehuwd, 64 jaar oud. Joanna begon een relatie, 28 jaar oud, in februari 1806 maar nooit gehuwd met ...


Kind van Joanna en ...:

 

1 Wilhelmina Gommeren. Zij is gedoopt op 22-11-1806 in Roosendaal rk, get: Wilhelmina Gommeren

   voor zich en Adriano Warmoeskerken. Wilhelmina is overleden op 03-02-1867 in Roosendaal,

  weduwe van Petrus Terneldili, 60 jaar oud.

  Wilhelmina had een onwettig kind op 20-07-1834 te Roosendaal genaamd Willem Gommeren,

  hij overlijdt op 29-08-1834, 5 weken oud.
  Wilhelmina trouwt op 09-02-1840 te Roosendaal met Petrus Terneldili.


XI-q Jacobus Gommeren, zoon van Lambertus Gommeren (zie X-m) en Paulina van den Sanden. Hij is gedoopt op 22-02-1779 in Roosendaal rk, get: Adriana van de Zande. Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1802 in Rijsbergen schepenbank met Henderina Albreghts, nadat zij op 24-04-1802 in Rijsbergen schepenbank in ondertrouw zijn gegaan.

Zij is geboren in Oudenbosch.


XI-r Willemijna Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-m) en Paulina van den Sanden. Zij is gedoopt op 21-02-1784 in Roosendaal rk, get: Cornelia van den Eijnde. Willemijna is overleden op 25-10-1839 in Zevenbergen, 55 jaar oud. Willemijna:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-11-1809 in Roosendaal rk en schepenbank met Jan van Dongen,

24 jaar oud, nadat zij op 05-11-1809 in Roosendaal rk en schepenbank op 21-10-1809 in ondertrouw zijn gegaan. Jan is een zoon van Gijsbertus van Dongen en Maria van Dongen. Hij is gedoopt op

25-08-1785 in Zierikzee, akte Oosterhout. Jan is overleden op 22-03-1813 in Rotterdam, 27 jaar oud.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op 09-03-1817 in Roosendaal & Nispen met Adriaan van Zinnen, 22 jaar oud. Adriaan is een zoon van Jan van Zinnen en Stoffelina Elsten.

Hij is gedoopt op 03-05-1794 in Roosendaal rk.


Kinderen van Willemijna en Jan:

 

1 Gijsbertus van Dongen. Hij is gedoopt op 05-03-1810 in Roosendaal rk, get: Maria van Dongen voor

   zich en Gerardo Geerts. Gijsbertus is overleden op 24-09-1811 in Roosendaal, 1 jaar oud.

2 Joanna van Dongen. Zij is gedoopt op 12-04-1813 in Roosendaal rk,

   get: Theodorus de Bot en Maria Jacoba Gommeren.


Kinderen van Willemijna en Adriaan:

 

3 Joannes van Zinnen, geboren op 19-10-1817 in Roosendaal.

   Overleden op 07-05-1884 in Rotterdam, 66 jaar oud, echtgenoot van Maria Fens.

4 Stoffelina van Zinnen, geboren op 02-04-1821 in Zevenbergen.

5 Poulus van Zinnen, geboren op 25-09-1822 in Zevenbergen.

   Overleden op 14-05-1823 in Zevenbergen, 7 maanden oud.

6 Poulus van Zinnen, geboren op 01-12-1825 in Zevenbergen.

   Overleden op 13-11-1838 in Zevenbergen, 12 jaar oud.

7 Petrus van Zinnen, geboren op 19-12-1827 in Zevenbergen.

 


XI-s Maria Gommeren is geboren in Steenbergen, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-m) en Paulina van den Sanden. Zij is gedoopt op 22-01-1790 in Roosendaal rk, get: Adriana van der Sanden voor Joannes Meijers en Jacoba Gommeren. Maria is overleden. Maria:

(1) begon een relatie, 20 jaar oud, in april 1810 maar nooit gehuwd met ... Broek.

(2) trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1812 in Roosendaal & Nispen met

Joannes Coenrardus Beemner. Joannes is een zoon van Jean Conrard Beemner en

Helene van Mille. Hij is gedoopt in Steenbergen.


Kind van Maria en ...:

 

1 Paulina Broek, geboren op 24-01-1811 in Roosendaal.

   Overleden op 23-02-1811 in Roosendaal, 30 dagen oud.


Kinderen van Maria en Joannes:

 

2 Helene Beemner, geboren op 22-09-1813 in Roosendaal.

3 Lambertus Beemner, geboren op 30-12-1815 in Roosendaal.

   Overleden op 19-09-1817 in Roosendaal & Nispen, 1 jaar oud.

4 Johanna Beemner, geboren op 03-09-1818 in Roosendaal.

5 Jacobus Beemner, geboren op 29-08-1820 in Roosendaal.

 

 

X-n Antonius Gommeren, zoon van Marijnis Lambrecht Gommeren (zie IX-p) en Catharina Aerde. Hij is gedoopt op 11-02-1751 in Roosendaal rk, get: Joannes Gommeren en Joanna Aerden. Antonius is overleden op 24-01-1819 in Rucphen (Zegge), 67 jaar oud.

Hij is begraven op 27-01-1819 in Roosendaal rk.

Antonius trouwde, 30 jaar oud, op 27-05-1781 in Roosendaal rk met Dingena Haesen, 24 jaar oud, nadat zij op 12-05-1781 in Roosendaal nh in ondertrouw zijn gegaan. Dingena is een dochter van Marijn Haesen en Maria Brouwers. Zij is gedoopt op 01-01-1757 in Roosendaal rk, get: Georgius Brouwers en Petronilla Loos. Dingena is overleden op 26-06-1827 in Rucphen, 70 jaar oud.

Zij is begraven op 07-07-1827 in Roosendaal rk.

 

Kinderen van Antonius en Dingena:

 

1 Marijnus Gommeren, gedoopt op 10-08-1781 in Roosendaal rk,

   get: Christophorus Luijsterborgh en Martina Verbraak. Volgt XI-t.

2 Gerardus Gommeren. Hij is gedoopt op 26-11-1783 in Roosendaal rk,

   get: Margaretha Haesen voor zichzelf en voor Cornelius Gommeren, mogelijk overleden te

   Rucphen/Zegge op 21 -10-1808, 20 jaar en te Roosendaal begraven op 24-10-1808.

3 Joannes Gommeren, geboren in zegge. Hij is gedoopt op 12-09-1787 in Roosendaal rk, get: Maria

   Haesen voor zichzelf en voor Franciscus Gommeren. Joannes is overleden op 30-01-1867 in Rucphen,

   ongehuwd, 79 jaar oud.

4 Adrianus Gommeren, geboren in zegge. Hij is gedoopt op 09-08-1790 in Roosendaal rk,

   get: Margarita Haesen voor zichzelf en voor Christophorus Luijsterborgh.

   Nederlandse militair in het leger van Napoleon te Vincennes/Parijs, Stamboeknummer: 11783

5 Maria Catharina Gommeren, gedoopt op 30-09-1792 in Roosendaal rk,

   get: Joanna van Eekelen voor zichzelf en voor Joannes Haesen. Volgt XI-u.

6 Cornelius Gommeren, gedoopt op 08-10-1795 in Roosendaal rk,

   get: Margarita Haesen voor zich en Marino Gommeren. Volgt XI-v.

7 Anna Maria Gommeren. Zij is gedoopt op 09-07-1798 in Roosendaal rk, get: Cornelia Aerde voor

   zich en Christophora Luijsterborg. Anna is overleden op 22-09-1880 in Roosendaal & Nispen,

   ongehuwd, 82 jaar oud.

8 Antonia Gommeren. Zij is gedoopt op 08-05-1801 in Roosendaal rk, get: Maria Magdalena Haasen

   voor zich en Geerardo Gommeren. Overleden op 30-05-1857 in Rucphen, ongehuwd, 56 jaar oud.

 

XI-t Marijnus Gommeren, zoon van Antonius Gommeren (zie X-n) en Dingena Haesen. Hij is gedoopt op 10-08-1781 in Roosendaal rk, get: Christophorus Luijsterborgh en Martina Verbraak. Overleden op 04-03-1866 in Roosendaal, als Marijn Gommeren, langzaam verval van krachten,

geb. Rucphen, 84 jaar oud. Marijnus trouwde, 30 jaar oud, op 26-03-1812 in Roosendaal met

Joanna Luijsterborg, 22 jaar oud. Joanna is een dochter van Christphorus Luijsterborg en Adriana van Domburg. Zij is gedoopt op 20-10-1789 in Roosendaal rk, get: Catharina Koevoets uit Hoeven voor zichzelf en voor Adrianus Luijsterborg. Overleden op 11-11-1861 in Roosendaal & Nispen, 72 jaar.

 

Kinderen van Marijnus en Joanna:

 

1 Christphorus Gommeren. Hij is gedoopt op 17-02-1813 in Roosendaal rk, get: Adriana van Domborg

   voor zich en Antonia Gommeren. Christphorus is overleden op 12-10-1832 in Delft akte Roosendaal

   & Nispen, ongehuwd fuselier, 19 jaar oud.

2 Marijn Gommeren, geboren op 27-04-1817 in Roosendaal. Volgt XII-l.

3 Antonius Gommeren, geboren op 11-08-1819 in Roosendaal. Antonius is overleden op 18-05-1886 in

   Roosendaal & Nispen, aan apoplexie, ongehuwd, 66 jaar oud.

4 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 03-10-1821 in Roosendaal. Anna is overleden op 27-10-1845

   in Roosendaal & Nispen, ongehuwd als Adriana Cornelia Gommeren, 24 jaar oud.

5 Gerard Gommeren, geboren op 14-07-1824 in Roosendaal. Volgt XII-m.

6 Cornelis Gommeren, geboren op 02-11-1827 in Roosendaal. Volgt XII-n.

 


XII-l Marijn Gommerenis geboren op 27-04-1817 in Roosendaal, zoon van Marijnus Gommeren (zie XI-t) en Joanna Luijsterborg. Marijn is overleden op 15-01-1883 in Roosendaal & Nispen, 65 jaar oud. Marijn trouwde, 48 jaar oud, op 18-04-1866 in Roosendaal & Nispen met

Adriana Maria Timmermans, 47 jaar oud. Adriana is geboren op 07-11-1818 in Roosendaal, dochter van Jan Timmermans en Dingena van Loon.

Adriana is overleden op 13-04-1892 in Roosendaal & Nispen, 73 jaar oud.XII-m Gerard Gommerenis geboren op 14-07-1824 in Roosendaal, zoon van Marijnus Gommeren (zie XI-t) en Joanna Luijsterborg. Gerard is overleden op 16-10-1889 in Roosendaal & Nispen aan gastro-enteritis, 65 jaar oud. Gerard trouwde, 47 jaar oud, op 01-05-1872 in Roosendaal & Nispen met Johanna Loos, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 12-02-1840 in Roosendaal, dochter van Adriaan Loos en Norbertina van Loon. Johanna is overleden op 14-07-1902 in Roosendaal, 62 jaar oud.


Kinderen van Gerard en Johanna:

 

1 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 08-03-1873 in Roosendaal & Nispen.

2 Johanna Bernardina Gommeren, geboren op 25-10-1874 in Roosendaal. Volgt XIII-v.

3 Marinus Adrianus Gommeren, geboren op 10-02-1876 in Roosendaal.

   Overleden op 19-05-1973 in Nispen, 97 jaar oud.

4 Adrianus Gommeren, geboren op 03-03-1878 in Roosendaal. Volgt XIII-w.

5 Cornelis Gommeren, geboren op 19-02-1882 in Roosendaal. Volgt XIII-x.

6 Bernardina Cornelia Gommeren, geboren op 07-04-1883 in Roosendaal.

   Overleden op 15-01-1957 in Oudenbosch, 73 jaar oud.

 


XIII-v Johanna Bernardina Gommeren is geboren op 25-10-1874 in Roosendaal, dochter van Gerard Gommeren (zie XII-m) en Johanna Loos. Overleden op 16-02-1944 in Roosendaal, 69 jaar oud. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 30-04-1901 in Roosendaal met Marinus Gerardus Vos, 25 jaar oud. Marinus is geboren op 07-04-1876 in Roosendaal, zoon van Antonius Vos en Wilhelmina Kerstens. Marinus is overleden op 30-03-1945 in Roosendaal, 68 jaar oud.

 

Kinderen van Johanna en Marinus:

 

1 Antonius Gerardus Vos, geboren op 05-09-1903 in Roosendaal.

2 Gerardus Antonius Jacobus Vos, geboren op 16-02-1905 in Roosendaal.

   Overleden in 1986 in Roosendaal, 80 of 81 jaar oud.

3 Jacobus Marinus Cornelis Vos, geboren op 08-01-1907 in Roosendaal.

4 Johanna Wilhelmina Maria Vos, geboren op 26-06-1908 in Roosendaal.

5 Adrianus Petrus Vos, geboren op 20-11-1911 in Roosendaal.

6 Wilhelmina Judoca Maria Vos, geboren op 21-02-1913 in Roosendaal.

   Overleden in 1996 in Roosendaal, 82 of 83 jaar oud.

 


XIII-w Adrianus Gommeren is geboren op 03-03-1878 in Roosendaal, zoon van Gerard Gommeren (zie XII-m) en Johanna Loos. Adrianus is overleden op 02-12-1947 in Roosendaal, 69 jaar oud. Adrianus trouwde, 29 jaar oud, op 19-02-1908 in Roosendaal met

Cornelia Adriana Maria van Tilburg, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-05-1881 in Roosendaal, dochter van Marinus van Tilburg en Maria Elisabeth Luijsterburg.

Cornelia is overleden op 07-03-1956 in Roosendaal & Nispen, 74 jaar oud.


Kinderen van Adrianus en Cornelia:

 

1 Gerardus Marinus Cornelis Gommeren, geboren op 09-03-1909 in Roosendaal.

   Overleden op 18-12-1919 in Roosendaal, 10 jaar oud.

2 Marinus Gerardus Adrianus Gommeren, geboren op 25-08-1910 in Roosendaal.

   Overleden op 05-10-1974 in Roosendaal, 64 jaar oud.

3 Elisabeth Johanna Maria Gommeren, geboren op 12-06-1913 in Roosendaal. Volgt XIV-w.

4 Johanna Cornelia Maria Gommeren, geboren op 24-09-1914 in Roosendaal.

   Overleden op 09-10-1929 in Roosendaal, aan longontsteking, 15 jaar oud.

5 Cornelis Gerardus Marinus Gommeren, geboren op 22-11-1916 in Roosendaal. Volgt XIV-x.

6 Cornelia Maria Francina Gommeren, geboren op 27-12-1917 in Roosendaal.

   Overleden op 24-01-2009, 91 jaar oud. Zij is begraven in Nispen.

7 Adrianus Gerardus Marinus Gommeren, geboren op 10-02-1919 in Roosendaal. Volgt XIV-y.

8 Jacoba Elisabeth Maria Gommeren, geboren op 01-01-1921 in Roosendaal.

   Overleden op 02-06-1991, 70 jaar oud. Zij is begraven in Nispen.

 


XIV-w Elisabeth Johanna Maria Gommeren is geboren op 12-06-1913 in Roosendaal, dochter van Adrianus Gommeren (zie XIII-w) en Cornelia Adriana Maria van Tilburg. Elisabeth is overleden op 13-06-1962 in Nispen, 49 jaar oud. Elisabeth trouwde met Johannes Cornelis van Tiggelen. Johannes is geboren op 02-08-1912 in Nispen, zoon van Marinus Rumoldus van Tiggelen en Cornelia van Heijbeek. Johannes is overleden op 20-06-1994 in Nispen, 81 jaar oud.


Kinderen van Elisabeth en Johannes:

 

1 Cornelia van Tiggelen, geboren op 15-09-1947 in Nispen.

 

2 Jeanne van Tiggelen, geboren op 25-09-1949 in Nispen.

   Overleden op 07-08-1968 in Steenbergen, 18 jaar oud.

3 Marinus van Tiggelen, geboren op 25-04-1951 in Nispen.

   Overleden op 26-11-1964 in Nispen, 13 jaar oud.

4 Adrianus van Tiggelen, geboren op 06-10-1952 in Roosendaal & Nispen.

   Overleden op 05-12-1982 in Tilburg, 30 jaar oud.

5 Maria van Tiggelen, geboren op 07-08-1954 in Roosendaal & Nispen.

   Overleden op 30-04-1955 in Roosendaal & Nispen, 8 maanden oud.

6 Cornelis van Tiggelen, geboren op 16-03-1956 in Nispen.

 

 

XIV-x Cornelis Gerardus Marinus Gommerenis geboren op 22-11-1916 in Roosendaal, zoon van Adrianus Gommeren (zie XIII-w) en Cornelia Adriana Maria van Tilburg. Cornelis is overleden op 03-01-1994 in Nispen, 77 jaar oud. Cornelis trouwde met

Maria Elisabeth Johanna Antonia van Loon. Maria is geboren op 02-10-1918 in Roosendaal, dochter van Christianus Aloijsius van Loon en Cornelia Elisabeth Brouwers.

Maria is overleden op 02-02-2005 in Roosendaal, 86 jaar oud.

 

 

XIV-y Adrianus Gerardus Marinus Gommeren is geboren op 10-02-1919 in Roosendaal, zoon van Adrianus Gommeren (zie XIII-w) en Cornelia Adriana Maria van Tilburg. Adrianus is overleden op 04-04-2007 in Nispen, 88 jaar oud. Adrianus trouwde met To Uitdehaag.

 

 

XIII-x Cornelis Gommeren is geboren op 19-02-1882 in Roosendaal, zoon van Gerard Gommeren (zie XII-m) en Johanna Loos. Cornelis is overleden op 13-10-1964 in Roosendaal, 82 jaar oud. Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op 11-05-1915 in Roosendaal met Elisabeth Maria Anthonissen, 29 jaar oud. Elisabeth is geboren op 12-01-1886 in Roosendaal, dochter van Petrus Leonardus Anthonissen en Johanna Elst. Elisabeth is overleden op 25-03-1974 in Nispen, 88 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelis en Elisabeth:

 

1 Gerardus Petrus Adrianus Gommeren, geboren op 02-05-1916 in Roosendaal.

   Overleden op 22-11-2006 in Roosendaal, 90 jaar oud. Hij is begraven in Nispen.

2 Petrus Gerardus Maria Gommeren, geboren op 11-05-1917 in Roosendaal. Overleden op 12-01-2004

   in Tilburg, 86 jaar oud. Vertrok op 11-09-1936 van Tilburg naar Ubbergen.
   Vierde in 1982 zijn 35-jarig jubileum als missionaris.

3 Johanna Catharina Cornelia Gommeren, geboren op 07-11-1918 in Roosendaal.

   Overleden op 08-04-2017 in Tilburg, 98 jaar oud.

   Op 21 januari 1948 deed zij haar intrede in onze Congregatie, Dochters van Onze Lieve Vrouw van

   het Heilig Hart, waar zij op 25 augustus 1949 haar geloften aflegde.

4 Cornelia Maria Francina Gommeren, geboren op 28-03-1920 in Roosendaal.

   Overleden op 02-01-1997 in Roosendaal, 76 jaar oud. Zij is begraven in Nispen.

5 Marinus Petrus Maria Gommeren, geboren op 17-06-1922 in Roosendaal. Volgt XIV-z.

6 Adrianus Petrus Maria Gommeren, geboren op 07-06-1924 in Roosendaal. Volgt XIV-aa.

7 Catharina Cornelia Maria Gommeren, geboren op 17-03-1927 in Roosendaal. Volgt XIV-ab.

 

XIV-z Marinus Petrus Maria Gommeren is geboren op 17-06-1922 in Roosendaal, zoon van Cornelis Gommeren (zie XIII-x) en Elisabeth Maria Anthonissen. Marinus is overleden op 08-04-2002 in Oud en Nieuw Gastel, 79 jaar oud. Marinus trouwde met Dymphena Konings.


XIV-aa Adrianus Petrus Maria Gommeren is geboren op 07-06-1924 in Roosendaal, zoon van Cornelis Gommeren (zie XIII-x) en Elisabeth Maria Anthonissen. Adrianus is overleden op 10-12-2011, 87 jaar oud. Hij is begraven in Nispen. Adrianus trouwde met Maria Bakx.


XIV-ab Catharina Cornelia Maria Gommeren is geboren op 17-03-1927 in Roosendaal, dochter van Cornelis Gommeren (zie XIII-x) en Elisabeth Maria Anthonissen. Catharina is overleden op 25-10-2011, 84 jaar oud. Zij is begraven in Nispen. Catharina trouwde met Willem Braat. Willem is geboren op 17-03-1929. Overleden op 18-09-2011, 82 jaar oud en begraven in Nispen.XII-n Cornelis Gommeren is geboren op 02-11-1827 in Roosendaal, zoon van Marijnus Gommeren (zie XI-t) en Joanna Luijsterborg. Cornelis is overleden op 25-10-1912 in Rucphen, 84 jaar oud. Cornelis trouwde, 38 jaar oud, op 07-05-1866 in Rucphen met Elizabeth Mulders, 32 jaar oud. Elizabeth is geboren op 19-03-1834 in Rucphen, dochter van Johannes Mulders en Elizabeth Veraart. Elizabeth is overleden op 03-03-1917 in Rucphen, 82 jaar oud.


Kinderen van Cornelis en Elizabeth:

 

1 Maria Elizabeth Gommeren, geboren op 15-12-1868 in Roosendaal. Volgt XIII-y.

2 Marijn Gommeren, geboren op 08-08-1870 in Roosendaal.

   Overleden op 12-05-1896 in Rucphen, ongehuwd, 25 jaar oud.

3 Johanna Gommeren, geboren op 12-01-1875 in Rucphen.

   Overleden op 06-05-1875 in Rucphen, 3 maanden oud.

4 ... Gommeren, levenloos geboren kind op 04-07-1876 in Rucphen.

 


XIII-y Maria Elizabeth Gommeren is geboren op 15-12-1868 in Roosendaal, dochter van Cornelis Gommeren (zie XII-n) en Elizabeth Mulders. Maria is overleden op 09-01-1951 in Rucphen, 82 jaar oud. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 13-06-1900 in Rucphen met Cornelis Romme, 33 jaar oud. Cornelis is geboren op 31-01-1867 in Etten & Leur, zoon van Johannes Romme en Adriana Luijkx. Cornelis is overleden op 21-12-1945 in Rucphen, 78 jaar oud.XI-u Maria Catharina Gommeren, dochter van Antonius Gommeren (zie X-n) en Dingena Haesen. Zij is gedoopt op 30-09-1792 in Roosendaal rk, get: Joanna van Eekelen voor zichzelf en voor Joannes Haesen. Maria is overleden op 04-01-1867 in Roosendaal & Nispen, 74 jaar oud. Maria:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1818 in Rucphen met Gerardus van Heijbeek, 41 jaar oud. Gerardus is een zoon van Pieter van Heijbeek en Maria Broos. Hij is gedoopt op 20-08-1776 in Roosendaal rk, get: Joanna van der Westen. Gerardus is overleden op 06-12-1827 in Roosendaal, 51 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 01-11-1828 in Roosendaal & Nispen met Antonius van Eeckelen,

44 of 45 jaar oud. Antonius is een zoon van Joannes van Eeckelen en Maria Catharina Kerstens.

Hij is geboren in 1783 in Nispen.

 

Kinderen van Maria en Gerardus:

 

1 Maria van Heijbeek. Zij is gedoopt op 21-03-1820 in Roosendaal rk,

   get: Petrus van Heijbeek en Dijmphna Hasen.

2 Antonius van Heijbeek. Hij is gedoopt op 13-04-1822 in Roosendaal rk,

   get: Marinus Gommeren en Cornelia Streijers.

3 Gerardus Wilhelmus van Heijbeek, geboren op 12-01-1826.

 

XI-v Cornelius Gommeren, zoon van Antonius Gommeren (zie X-n) en Dingena Haesen. Hij is gedoopt op 08-10-1795 in Roosendaal rk, get: Margarita Haesen voor zich en Marino Gommeren. Cornelius is overleden op 18-02-1877 in Roosendaal & Nispen aan pneumonia chronica, 81 jaar oud. Cornelius trouwde, 45 jaar oud, op 04-05-1841 in Roosendaal & Nispen met Dijmpna Janbroers, 43 jaar oud. Dijmpna is een dochter van Joannes Janbroers en Carolina d’Ascot. Zij is gedoopt op

17-12-1797 in Roosendaal rk, get: Catharina D’Ascot voor Quintino D’Ascot en Dimpna Verdult. Dijmpna is overleden op 30-05-1847 in Roosendaal, 49 jaar oud.

 

X-o Cornelius Gommeren, zoon van Marijnis Lambrecht Gommeren (zie IX-p) en Catharina Aerde. Hij is gedoopt op 08-11-1752 in Roosendaal rk, get: Cornelius Aerden en Joanna Gommeren. Cornelius is overleden, 55 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-1808 in Oud & Nieuw Gastel rk, als echtgenoot van Cornelia Ackermans, uit Roosendaal 56. Cornelius trouwde, 35 jaar oud,

op 05-10-1788 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met Cornelia Keldermans, ongeveer 49 jaar oud, nadat zij op 20-09-1788 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren omstreeks 1739 in Fijnaart. Overleden op 30-05-1814 in Oud & Nieuw Gastel, 75 jaar.

 

X-p Franciscus Gommeren, zoon van Marijnis Lambrecht Gommeren (zie IX-p) en Catharina Aerde. Hij is gedoopt op 07-09-1754 in Roosendaal rk, get: Adrianus Gommeren en Joanna van Eekelen. Franciscus is overleden op 06-03-1837 in Rucphen, 82 jaar oud.

Franciscus trouwde, 33 jaar oud, op 06-04-1788 in Rucphen rk met Maria Konings, 43 jaar oud. Maria is een dochter van Cornelis Konings en Cornelia Hermans. Zij is gedoopt op 03-08-1744 in Rucphen rk, get: Walterus Janse Coninck en Petronella Kerstens. Maria is overleden op 17-12-1831 in Rucphen, 87 jaar oud. Maria is weduwe van Joannes Gielen, met wie zij trouwde vóór 1784.

 

IX-q Joannes Gommers, zoon van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Hij is gedoopt op 30-09-1710 in Hoeven rk, get: Guilielmus Joosen van den Enden en Catharina Janssen van Son. Joannes is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 31-08-1794 in Oud & Nieuw Gastel. Joannes trouwde, 29 jaar oud, op 18-10-1739 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh met Janneke Jerunse Beijl, 32 jaar oud, nadat zij op 03-10-1739 in Oud & Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Janneke is een dochter van Hieronimus Adriaenssen Beijl en Dijmpna Lonck. Zij is gedoopt op 05-06-1707 in Oud & Nieuw Gastel rk. Janneke is overleden, 75 jaar oud.

Zij is begraven op 04-01-1783 in Oud & Nieuw Gastel.

Kinderen van Joannes en Janneke:

 

1 Lambertus Gommeren, gedoopt op 30-11-1740 in Oud en Nieuw Gastel rk,

   get: Lambertus Gommeren en Joanna Mangelaers. Volgt X-q.

2 Quirina Gommeren, gedoopt op 29-10-1743 in Oud & Nieuw Gastel rk,

   get: Henricus Tack en Catharina Gommeren. Volgt X-r.


X-q Lambertus Gommeren, zoon van Joannes Gommers (zie IX-q) en Janneke Jerunse Beijl. Hij is gedoopt op 30-11-1740 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Lambertus Gommeren en Joanna Mangelaers. Lambertus is overleden op 15-05-1830 in Oud & Nieuw Gastel, 89 jaar oud. Lambertus trouwde,

24 jaar oud, op 06-10-1765 in Roosendaal rk met Cornelia Volders, 24 jaar oud, nadat zij op

21-09-1765 in Roosendaal ng en Oud en Nieuw Gastel nh in ondertrouw zijn gegaan.

Cornelia is een dochter van Adriaan Volders en Johanna Crol. Zij is gedoopt op 12-10-1740 in Roosendaal rk, get: Antonius van Eekelen en Catharina Crol.

Cornelia is overleden op 21-04-1825 in Oud & Nieuw Gastel, 84 jaar oud.


  Kinderen van Lambertus en Cornelia:

 

  1 Adriana Gommeren, gedoopt op 25-07-1766 in Roosendaal rk,

     get: Joannes Gommeren en Joanna Crol. Volgt XI-w.

  2 Joannes Gommeren, gedoopt op 02-12-1767 in Roosendaal rk,

     get: Petrus Tack en Wilhelmina Volders. Volgt XI-x.

  3 Joanna Gommeren, gedoopt op 13-09-1769 in Roosendaal rk,

     get: Marinus van Oirschot en Joanna Bijnen namens Quirina Gommeren. Volgt XI-y.

  4 Cornelia Gommeren. Zij is gedoopt op 28-06-1771 in Roosendaal rk, get: Cornelius van Eeckelen en

     Joanna Beijlen. Overleden, 18 jaar oud en begraven op 25-08-1789 in Oud en Nieuw Gastel,

     libera circa 18.

  5 Quirinus Gommeren. Hij is gedoopt op 17-12-1772 in Roosendaal rk, get: Adrianus Gommeren en

     Dijmpna Volders. Quirinus is overleden, 2 maanden oud.

     Hij is begraven op 23-02-1773 in Roosendaal.

  6 Quirinus Gommeren. Hij is gedoopt op 02-01-1774 in Roosendaal rk, get: Adrianus Gommeren en

     Digna Volders. Quirinus is overleden, 2 maanden oud en begraven op 08-03-1774 in Roosendaal.

  7 Elisabetha Gommeren. Zij is gedoopt op 20-01-1775 in Roosendaal rk, get: Adrianus Gommeren en

     Digna Volders. Elisabetha is overleden, 2 maanden oud en begraven op 06-04-1775 in Roosendaal.

  8 Quirinus Gommeren. Hij is gedoopt op 15-04-1777 in Roosendaal rk, get: Dijmpna Volders.

     † op 13-09-1794 in Oud & Nieuw Gastel 17, en begraven op 15-09-1794 in Oud & Nieuw Gastel.

  9 Elisabeth Gommeren, gedoopt op 16-02-1779 in Roosendaal rk,

     get: Joannes Jacobs en Petronilla van Domburg. Volgt XI-z.

10 Antonius Gommeren, gedoopt op 27-11-1781 in Oud & Nieuw Gastel rk,

     get: Marijnis van Oorschot en Adriana Gommeren. Volgt XI-aa.

 

XI-w Adriana Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-q) en Cornelia Volders.

Zij is gedoopt op 25-07-1766 in Roosendaal rk, get: Joannes Gommeren en Joanna Crol.

Adriana is overleden op 22-02-1845 in Oud & Nieuw Gastel, 78 jaar oud.

 

P. van Vught, inventaris 6969, Roosendaal notariële akte dd. 28-03-1832

koopkontrakt tussen Anthonie Gommeren, wonende onder Willemstad, Adriana Gommeren, weduwe
van Pieter Hellemons, Elisabeth Gommeren, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus van Heijst,
Maria Hagenaars, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus Hellemons, wonende te Gastel,
Jacobus, Albertus en Cornelia Hagenaars, wonende te Prinsenland, verkopers, Adriaan Verhulst en
zijn huisvrouw Johanna Cornelisse de Weert, wonende te Gastel, kopers, en de heer Albertus is
Ferdinandus Albertus Beels, wonende te Roosendaal, als krediteur van een stede, bestaande uit een
huizing met schuur, verdere timmerage en een perceel land met erf, groot 14 bunders 12 roeden
99 ellen, gelegen onder Oud en Nieuw Gastel, verkocht en gekocht voor fl. 5.400,-

 

Adriana trouwde, 47 jaar oud, op 03-07-1814 in Oud & Nieuw Gastel met Petrus Helmons, 36 jaar oud. Petrus is een zoon van Willem Helmons en Maria Stevens. Hij is gedoopt op 28-12-1777 in Oud & Nieuw Gastel. Petrus is overleden op 06-06-1827 in Oud & Nieuw Gastel, 49 jaar oud.

 

XI-x Joannes Gommeren, zoon van Lambertus Gommeren (zie X-q) en Cornelia Volders. Hij is gedoopt op 02-12-1767 in Roosendaal rk, get: Petrus Tack en Wilhelmina Volders. Joannes is overleden op 17-10-1819 in Oud & Nieuw Gastel, 51 jaar oud. Joannes trouwde, 43 jaar oud, op 19-06-1811 in Oud & Nieuw Gastel met Joanna Maatjens, 45 jaar oud. Joanna is een dochter van Antonius Maatjens en Dingena Slooters. Zij is gedoopt op 06-08-1765 in Oudenbosch.

 

 

XI-y Joanna Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-q) en Cornelia Volders. Zij is gedoopt op 13-09-1769 in Roosendaal rk, get: Marinus van Oirschot en Joanna Bijnen namens Quirina Gommeren. Joanna is overleden op 03-02-1831 in Dinteloord, 61 jaar oud. Joanna trouwde, 30 jaar oud, op 25-05-1800 in Oud & Nieuw Gastel rk en schepenbank met Hendrik Hagenaars, nadat zij op 10-05-1800 in Oud & Nieuw Gastel rk en schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is een zoon van Jacobus Hagenaars en Maria Katharina Verstraten. Hij is gedoopt in Hoeven.

Hendrik is overleden op 03-12-1831 in Dinteloord, precies 10 maanden na zijn echtgenote.

 

Kinderen van Joanna en Hendrik:

 

1 Maria Catharina Hagenaars. Zij is gedoopt op 19-04-1801 in Gastel.

   Overleden op 19-04-1873 in Oud & Nieuw Gastel, 72 jaar oud.

2 Jacobus Hagenaars. Hij is gedoopt op 16-05-1802 in Gastel.

3 Cornelia Hagenaars. Zij is gedoopt op 18-08-1803 in Gastel.

   Overleden op 01-09-1846 in Dinteloord, 43 jaar oud.

4 Jacobus Hagenaars. Hij is gedoopt op 28-02-1805 in Dinteloord.

   Overleden op 13-04-1877 in Steenbergen, 72 jaar oud.

5 Joanna Hagenaars. Zij is gedoopt op 24-02-1808 in Dinteloord.

6 Lambertus Hagenaars. Hij is gedoopt op 15-04-1809 in Dinteloord.

   Overleden op 20-06-1875 in Steenbergen, 66 jaar oud.

 

XI-z Elisabeth Gommeren, dochter van Lambertus Gommeren (zie X-q) en Cornelia Volders. Zij is gedoopt op 16-02-1779 in Roosendaal rk, get: Joannes Jacobs en Petronilla van Domburg. Elisabeth is overleden op 18-01-1862 in Oud & Nieuw Gastel, 82 jaar oud.

 

P. van Vught, inventaris 6969, Roosendaal notariële akte dd. 28-03-1832

koopkontrakt tussen Anthonie Gommeren, wonende onder Willemstad, Adriana Gommeren, weduwe
van Pieter Hellemons, Elisabeth Gommeren, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus van Heijst,
Maria Hagenaars, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus Hellemons, wonende te Gastel,
Jacobus, Albertus en Cornelia Hagenaars, wonende te Prinsenland, verkopers, Adriaan Verhulst en
zijn huisvrouw Johanna Cornelisse de Weert, wonende te Gastel, kopers, en de heer Albertus is
Ferdinandus Albertus Beels, wonende te Roosendaal, als krediteur van een stede, bestaande uit een
huizing met schuur, verdere timmerage en een perceel land met erf, groot 14 bunders 12 roeden
99 ellen, gelegen onder Oud en Nieuw Gastel, verkocht en gekocht voor fl. 5.400,-

P. van Vught, inventaris 2520, Roosendaal notariële akte dd. 25-02-1856

testament van Elisabeth Gommeren, echtgenote van Gerardus van Heijst, wonende te Oud Gastel

F.J.H. van Gilse, inventaris 2525, Gastel notariële akte dd. 18-04-1861

koopakte van landerijen onder Gastel door Elisabeth Gommeren, particuliere, aan Pieter Schrauwen, landbouwer, beiden wonende onder Gastel, voor fl. 350,- behalve een lijfrente van fl. 45,- per jaar op het leven van de verkoopster gevestigd, zijnde deze de weduwe van Gerardus van Heijst

testament van Elisabeth Gommeren, weduwe van Gerardus van Heijst, particuliere te Gastel

koopakte van een stede en landen onder Gastel door Elisabeth Gommeren, weduwe van Gerardus van Heijst, particuliere, aan Pieter Gommeren, bouwmansknecht, beiden wonende onder Gastel, voor fl. 7.000,-

F.J.H. van Gilse, inventaris 2525, Gastel notariële akte dd. 16-07-1861

testament van Elisabeth Gommeren, weduwe van Gerardus van Heijst, particuliere onder Gastel

F.J.H. van Gilse, inventaris 2525, Gastel notariële akte dd.15-02-1862
inventaris ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen Elisabeth Gommeren, weduwe van Gerard van Heijst, ten haren sterfhuize op Overijsselijk onder Gastel.

 

Elisabeth trouwde, 46 jaar oud, op 11-07-1825 in Oud & Nieuw Gastel met Gerard van Heijst,

31 jaar oud. Gerard is een zoon van Willem van Heijst en Johanna Goorden.

Gedoopt op 22-12-1793 in Roosendaal rk, get: Anna van der Heijst voor zich en Stephano van Heijst. Gerard is overleden op 11-12-1857 in Oud & Nieuw Gastel, 63 jaar oud.


XI-aa Antonius Gommeren, zoon van Lambertus Gommeren (zie X-q) en Cornelia Volders. Hij is gedoopt op 27-11-1781 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Marijnis van Oorschot en Adriana Gommeren. Antonius is overleden op 05-06-1836 in Oud & Nieuw Gastel, 54 jaar oud.

 

P. van Vught, inventaris 6969, Roosendaal notariële akte dd. 28-03-1832

koopkontrakt tussen Anthonie Gommeren, wonende onder Willemstad, Adriana Gommeren, weduwe
van Pieter Hellemons, Elisabeth Gommeren, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus van Heijst,
Maria Hagenaars, gehuwd met en geassisteerd door Gerardus Hellemons, wonende te Gastel,
Jacobus, Albertus en Cornelia Hagenaars, wonende te Prinsenland, verkopers, Adriaan Verhulst en
zijn huisvrouw Johanna Cornelisse de Weert, wonende te Gastel, kopers, en de heer Albertus is
Ferdinandus Albertus Beels, wonende te Roosendaal, als krediteur van een stede, bestaande uit een
huizing met schuur, verdere timmerage en een perceel land met erf, groot 14 bunders 12 roeden
99 ellen, gelegen onder Oud en Nieuw Gastel, verkocht en gekocht voor fl. 5.400,-

 

Antonius trouwde, 34 jaar oud, op 28-07-1816 in Oud & Nieuw Gastel met

Anna Cornelia Smoor, 24 jaar oud. Anna is een dochter van Pieter Smoor en Maria Slooters.

Zij is gedoopt op 25-06-1792 in Oud & Nieuw Gastel.

Anna is overleden op 03-08-1828 in Willemstad, als Johanna Cornelia Smoor, 36 jaar oud.

 

P. van Vught, inventaris 6975, Roosendaal notariële akte dd.15-10-1838

ophef en kwitantie van Adriaan Smoor wonende te Gastel Johanna Smoor gehuwd en geadsisteert met Marijn de Greef wonende te Wouw Adriana Smoor gehuwd en geadsisteert met Rumoldus Jongeneelen wonende in Zegge onder Rucphen in eigen naam Gerardus van Heijst wonende te Gastel als voogd en voornoemde Adriaan Smoor als toeziende voogd over de vier minderjarige kinderen van wijle Anna Cornelia Smoor bij mede wijlen Anthonie Gommeren in huwelijk verwekt Johannes van de Kar en Cornelia van de Kar weduwe Cornelis van Roomen wonede te Gastel in eigen naam en evengenoemde Cornelia van de Kar als moeder en voogdes en Marijn Sijmesse wonende te Gastel als toeziende voogd over Adriaan van Roomen ten behoeve van Marijn Joppen.


Kinderen van Antonius en Anna:

 

1 Cornelia Gommeren, geboren op 10-12-1816 in Oud & Nieuw Gastel. Volgt XII-o.

2 Pieter Gommeren, geboren op 24-08-1818 in Oud & Nieuw Gastel.

   Overleden op 04-07-1819 in Willemstad, 10 maanden oud.

3 Pieter Gommeren, geboren op 28-12-1819 in Willemstad.

   Overleden op 31-12-1819 in Willemstad, 3 dagen oud.

4 Maria Gommeren, geboren op 29-10-1821 in Willemstad.

   Ooverleden op 29-03-1845 in Oud & Nieuw Gastel, ongehuwd, 23 jaar oud.

5 Johanna Gommeren, geboren op 13-01-1823 in Willemstad. Volgt XII-p.

6 Pieter Gommeren, geboren op 06-08-1824 in Willemstad. Volgt XII-q.

7 Lambertus Gommeren, geboren op 12-09-1826 in Willemstad.

   Overleden op 12-06-1827 in Willemstad, 9 maanden oud.


XII-o Cornelia Gommeren is geboren op 10-12-1816 in Oud & Nieuw Gastel, dochter van Antonius Gommeren (zie XI-aa) en Anna Cornelia Smoor. Cornelia is overleden op 10-07-1849 in Oud & Nieuw Gastel, als Anna Cornelia 34 jaar oud, 32 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1841 in Oud & Nieuw Gastel met Christiaan Kerstens, 29 jaar oud. Christiaan is geboren op 23-12-1811 in Oud & Nieuw Gastel, zoon van Hendrik Kerstens en Cornelia Stevens. Christiaan is overleden op 29-07-1879 in Wouw (Heerle), 67 jaar oud. Christiaan trouwde later na 1849 met Antonetta Suijkerbuijk.


Kinderen van Cornelia en Christiaan:

 

1 Anna Cornelia Kerstens, geboren op 27-08-1839 in Oud en Nieuw Gastel, gewettigd bij huwelijk.

   Overleden op 31-03-1845 in Oud en Nieuw Gastel, 5 jaar oud.

2 Hendrik Kerstens, geboren op 15-02-1842 in Oud en Nieuw Gastel.

3 Antonij Kerstens, geboren op 21-01-1844 in Oud en Nieuw Gastel.

4 Cornelis Kerstens, geboren op 05-05-1846 in Oud en Nieuw Gastel.

5 Petrus Kerstens, geboren op 03-06-1848 in Oud en Nieuw Gastel.

6 Johannis Lambertus Kerstens, geboren op 09-07-1849 in Oud en Nieuw Gastel.

 


XII-p Johanna Gommeren is geboren op 13-01-1823 in Willemstad, dochter van Antonius Gommeren (zie XI-aa) en Anna Cornelia Smoor. Johanna is overleden op 11-06-1854 in Oud & Nieuw Gastel, 31 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1848 in Oud & Nieuw Gastel met Adriaan van Sprundel, 25 jaar oud. Adriaan is geboren op 21-10-1822 in Dinteloord, zoon van Petrus Johannis van Sprundel en Cornelia van der Heijden.

Adriaan is overleden op 26-05-1896 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud.


Kinderen van Johanna en Adriaan:

 

1 Anna Cornelia van Sprundel, geboren op 25-12-1848 in Oud en Nieuw Gastel.

   Overleden op 23-02-1849 in Oud en Nieuw Gastel, 1 maand oud.

2 Anna Cornelia van Sprundel, geboren op 07-02-1850 in Oud en Nieuw Gastel.

   Overleden op 07-04-1851 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

3 Petrus Johannis van Sprundel, geboren op 31-07-1851 in Oud en Nieuw Gastel.

   Overleden op 10-09-1851 in Oud en Nieuw Gastel, 1 maand oud.

4 Anna Maria van Sprundel, geboren op 06-06-1853 in Oud en Nieuw Gastel.

   Overleden op 27-07-1854 in Oud en Nieuw Gastel, 1 jaar oud.

 


XII-q Pieter Gommeren is geboren op 06-08-1824 in Willemstad, zoon van Antonius Gommeren (zie XI-aa) en Anna Cornelia Smoor. Pieter is overleden op 07-07-1882 in Oud & Nieuw Gastel,

57 jaar oud. Pieter trouwde, 37 jaar oud, op 25-05-1862 in Oud & Nieuw Gastel met

Petronella Kerstens, 39 jaar oud. Petronella is geboren op 16-02-1823 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonie Kerstens en Adriana van Meel.

Petronella is overleden op 03-07-1872 in Oud en Nieuw Gastel, 49 jaar oud.X-r Quirina Gommeren, dochter van Joannes Gommers (zie IX-q) en Janneke Jerunse Beijl. Zij is gedoopt op 29-10-1743 in Oud & Nieuw Gastel rk, get: Henricus Tack en Catharina Gommeren. Quirina is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 17-07-1772 in Oud & Nieuw Gastel. Quirina trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1772 in Dinteloord nh en op 20-04-1772 Oud en Nieuw Gastel nh en rk met Jaspar (Gasparus) Geel, 33 jaar oud, nadat zij op 28-03-1772 in Dinteloord nh en Oud en Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Jaspar is een zoon van Jacobus Geel en Maria Arion. Hij is gedoopt op 03-10-1738 in Roosendaal rk, get: Joannes van Geel en Angelina van Rijen.

Jaspar is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 01-08-1796 in Oud & Nieuw Gastel, 57.IX-r Barbara Lambregs Gommers, dochter van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Zij is gedoopt op 21-10-1712 in Hoeven rk, get: Cornelius Marijnisse Gommers en Joanna Janssen van Son. Barbara is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 06-01-1744 in Oud en Nieuw Gastel. Barbara trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1735 in Oud en Nieuw Gastel nh met Cornelis Jansen Capoen, 31 jaar oud, nadat zij op 14-05-1735 in Oud en Nieuw Gastel nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Joannes Capoen en Maria Burgers. Hij is gedoopt op 27-09-1703 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelis is overleden op 30-05-1750 in Oud en Nieuw Gastel, rk, 46 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-1750 in Oud en Nieuw Gastel, schepenbank.


Kinderen van Barbara en Cornelis:

 

1 Joanna Capoen. Zij is gedoopt op 17-08-1735 in Oud en Nieuw Gastel.

2 Adrianus Capoen. Hij is gedoopt op 19-04-1738 in Oud & Nieuw Gastel rk.

3 Marijnus Capoen. Hij is gedoopt op 02-03-1741 in Oud & Nieuw Gastel rk.

 


IX-s Catharina Lambregtse Gommers, dochter van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Zij is gedoopt op 14-11-1722 in Hoeven rk, get: Paschier Janssen van Son en Petronilla Marijnisse Gommers. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 26-07-1744 in Oud & Nieuw Gastel rk met Hendrick Bijl, nadat zij op 04-07-1744 in Oud en Nieuw Gastel nh en ng Roosendaal op 05-07-1744 in ondertrouw zijn gegaan.


Kinderen van Catharina en Hendrick:

 

1 Lambertus Bijl. Hij is gedoopt op 15-07-1745 in Roosendaal rk,

   get: Antonius Gommeren en Joanna Bijl.

2 Digna Bijl. Zij is gedoopt op 06-10-1747 in Roosendaal rk,

   get: Joannes Gommeren en Francina van Son.

 


IX-t Johanna Lambregtse Gommers, dochter van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Zij is gedoopt op 09-07-1726 in Hoeven rk, get: Marinus Roelants Pietersse en Marina Janssens van Zom. Johanna is overleden, 35 jaar oud.

Zij is begraven op 22-02-1762 in Oud & Nieuw Gastel.

 

Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 25-08-1748 in Oud en Nieuw Gastel nh met

Dirk Pieterse van Meel, 26 jaar oud, nadat zij op 27-07-1748 in Oud en Nieuw Gastel nh in ondertrouw zijn gegaan. Dirk is een zoon van Petrus Geersen van Meel en Maria Dircken van Caem. Hij is gedoopt op 22-02-1722 in Wouw rk, get: Joannes Geersen van Meel en Catharina van Riet namens Maria van Meel. Dirk is overleden, 82 jaar oud.

Hij is begraven op 12-03-1804 in Oud en Nieuw Gastel.


Kind van Johanna en Dirk:

 

1 Francisca van Meel. Zij is gedoopt op 10-02-1750 in Oud & Nieuw Gastel rk.

 


IX-u Adrianus Gommeren, zoon van Lambrecht Marijnisse Gommers (zie VIII-n) en Paschasia (Francijn) Janssen van Son. Hij is gedoopt op 02-03-1730 in Hoeven rk, get: Christophus Cornelisse van den Bergh en Catharina Marijnisse Gommers nomine Cornelia Janssen van Etten. Adrianus is overleden, 78 jaar oud. Hij is begraven op 15-09-1808 in Roosendaal rk. Adrianus trouwde, 23 jaar oud, op 28-10-1753 in Roosendaal rk en nh met Petronella van Domborgh, 22 jaar oud, nadat zij op 13-10-1753 in Oud & Nieuw Gastel nh in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is een dochter van Hubertus Anthonisse van Domborgh en Catharina Willemse Bogaerts. Zij is gedoopt op 07-11-1730 in Roosendaal rk, get: Marinus van den Eijnde en Maria de Jongh. Petronella is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 16-05-1799 in Roosendaal rk.


Kinderen van Adrianus en Petronella:

 

1 Lambertus Gommers. Hij is gedoopt op 25-06-1755 in Roosendaal rk, get: Hubertus van Dombeurgh

   en Adriana Aronce? Crijne. Lambertus is overleden, 49 jaar oud.

   Hij is begraven op 27-06-1804 in Roosendaal.

2 Hubertus Gommeren, geboren in Kalsdonk. Volgt X-s.

3 Franciscus Gommeren, gedoopt op 25-09-1759 in Roosendaal rk,

   get: Marijnus van Domborgh en Joanna Beer. Volgt X-t.

4 Catharina Gommeren, gedoopt op 26-10-1761 in Roosendaal rk,

   get: Joannes Gommeren en Antonetta van Domborgh. Volgt X-u.

5 Antonia Gommeren, gedoopt op 15-09-1763 in Roosendaal rk,

   get: Petrus van der Poorten en Catharina Aerden. Volgt X-v.

6 Cornelia Gommeren. Zij is gedoopt op 19-05-1766 in Roosendaal rk,

   get: Lambertus Gommeren en Catharina Koevoets.

7 Bernardus Gommeren. Hij is gedoopt op 18-04-1768 in Roosendaal rk,

   get: Lambertus Gommeren en Anna van den Oudera.

 


X-s Hubertus Gommeren is geboren in Kalsdonk, zoon van Adrianus Gommeren (zie IX-u) en Petronella van Domborgh. Hij is gedoopt op 27-07-1757 in Roosendaal rk, get: Marinus Gommeren en Catharina Bogaers. Hubertus is overleden op 15-08-1832 in Roosendaal, 75 jaar oud.

 

G.A. Backx, inventaris 7012 Roosendaal notariële akte dd. 25-06-1817

verpachting van hooigras, Hubertus Gommeren te Kalsdonk voor fl.11,-

Hubertus:

(1) trouwde, 45 jaar oud, op 24-04-1803 in Roosendaal rk met Cornelia Jongenelen, 38 jaar oud. Cornelia is een dochter van Joannes Jongenelen en Cornelia Mulders. Zij is gedoopt op 29-03-1765 in Roosendaal rk, get: Cornelius Mulders en Maria Jongenelen. Cornelia is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 11-07-1809 in Roosendaal rk.

(2) trouwde, 58 jaar oud, op 31-12-1815 in Roosendaal met Adriana Potters, 26 jaar oud.

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 01-01-1816 in Roosendaal rk. Adriana is een dochter van Marijn Potters en Johanna van Hoof. Zij is gedoopt op 26-12-1789 in Roosendaal rk, get: Adrianus van Hoof uit Kruisland en Joanna Potters. Adriana is overleden, 27 jaar oud.

Zij is begraven op 01-02-1817 in Roosendaal rk.


Kinderen van Hubertus en Cornelia:

 

1 Petronilla Gommeren, gedoopt op 31-08-1804 in Roosendaal rk,

   get: Margarita Jongenelen voor zich en Adriano Gommeren. Volgt XI-ab.

2 Cornelia Gommeren. Zij is gedoopt op 11-10-1805 in Roosendaal rk, tweeling van Lambertus,

   get: Elisabeth Jongeneelen voor zich en Joanne Jongeneelen.

3 Lambertus Gommeren. Hij is gedoopt op 11-10-1805 in Roosendaal rk, tweeling van Cornelia,

   get: Catharina Gommeren voor zich en Francisco Gommeren.

4 Cornelius Gommeren. Hij is gedoopt op 31-08-1807 in Roosendaal rk,

   get: Catharina Jongenelen voor zich en Joanne Jongenelen.


Kind van Hubertus en Adriana:

 

5 Cornelia Gommeren, geboren op 10-04-1816 in Roosendaal. Volgt XI-ac.

 


XI-ab Petronilla Gommeren, dochter van Hubertus Gommeren (zie X-s) en Cornelia Jongenelen. Zij is gedoopt op 31-08-1804 in Roosendaal rk, get: Margarita Jongenelen voor zich en Adriano Gommeren. Petronilla is overleden op 16-07-1881 in Roosendaal, 76 jaar oud. Petronilla trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1828 in Roosendaal met Adrianus Schepers, 33 jaar oud. Adrianus is geboren op 30-12-1794 in Wouw, zoon van Cornelis Schepers en Cornelia Rosse.

Adrianus is overleden op 22-07-1852 in Roosendaal, 57 jaar oud.


Kinderen van Petronilla en Adrianus:

 

1 Cornelis Schepers, geboren op 17-02-1829 in Roosendaal.

2 Johannes Babtist Schepers, geboren op 11-10-1831 in Roosendaal.

3 Petrus Schepers, geboren op 12-08-1833 in Roosendaal.

4 Adriaan Schepers, geboren op 21-07-1837 in Roosendaal.

5 Hubertus Schepers, geboren op 10-03-1840 in Roosendaal.

6 Franciscus Schepers, geboren op 20-03-1842 in Roosendaal.  

7 Anna Cornelia Schepers, geboren op 25-06-1845 in Roosendaal..

8 Antonius Schepers, geboren op 15-11-1848 in Roosendaal.

 

XI-ac Cornelia Gommeren is geboren op 10-04-1816 in Roosendaal, dochter van Hubertus Gommeren (zie X-s) en Adriana Potters. Cornelia is overleden op 31-05-1851 in Roosendaal, 35 jaar oud. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1839 in Roosendaal met

Jacobus Cornelis van Roomen, 31 jaar oud. Jacobus is een zoon van Arnoldus van Roomen en Cornelia Roovers. Hij is gedoopt op 06-06-1808 in Roosendaal rk.

Jacobus is overleden op 26-10-1888 in Roosendaal, 80 jaar oud.


Kinderen van Cornelia en Jacobus:

 

1 Adriana van Roomen, geboren op 12-08-1840 in Roosendaal.

2 Cornelia Louisa van Roomen, geboren op 02-10-1841 in Roosendaal.

3 Gerardus lambertus van Roomen, geboren op 11-02-1843 in Roosendaal.

4 Goverdina van Roomen, geboren op 24-02-1844 in Roosendaal.

5 Arnoldus van Roomen, geboren op 22-01-1846 in Roosendaal.

6 Henricus van Roomen, geboren op 31-03-1847 in Roosendaal.

7 Cornelia Wilhelmina van Roomen, geboren op 25-08-1849 in Roosendaal.


X-t Franciscus Gommeren, zoon van Adrianus Gommeren (zie IX-u) en Petronella van Domborgh. Hij is gedoopt op 25-09-1759 in Roosendaal rk, get: Marijnus van Domborgh en Joanna Beer. Franciscus is overleden op 09-05-1821 in Roosendaal en Nispen, 61 jaar oud. Hij is begraven op 12-05-1821 in Roosendaal rk. Franciscus trouwde, 36 jaar oud, op 22-05-1796 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk met Willemijna Lochtenburg, 26 jaar oud, nadat zij op 07-05-1796 in Oud & Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Willemijna is geboren op 21-08-1769 in Roosendaal rk, als Jacoba, get: Antonius Matthijsen en Elisabetha Wind, dochter van Marijn Lochtenburg en Theresia Arnouts. Willemijna is overleden op 02-11-1820 in Roosendaal & Nispen, 51 jaar oud.

Zij is begraven op 06-11-1820 in Roosendaal rk.


Kinderen van Franciscus en Willemijna:

 

1 Antonia Gommeren. Zij is gedoopt op 06-10-1798 in Roosendaal rk,

   get: Catharina Gommeren voor Marino Logtenborg en Petronella van Dombergh.

2 Petrus Gommeren, gedoopt op 04-10-1800 in Roosendaal rk,

   get: Elisabetha Lochtenborg voor zich en Adriano Gommeren. Volgt XI-ad.

3 Marinus Gommeren, gedoopt op 23-09-1803 in Roosendaal rk,

   get: Christina Booms voor zich en Guilielmo Gommeren. Volgt XI-ae.

4 Lambertus Gommeren, gedoopt op 06-01-1807 in Roosendaal rk,

   get: Catharina Gommeren voor zich en Adriano Gommeren. Volgt XI-af.

 


XI-ad Petrus Gommeren, zoon van Franciscus Gommeren (zie X-t) en Willemijna Lochtenburg. Hij is gedoopt op 04-10-1800 in Roosendaal rk, get: Elisabetha Lochtenborg voor zich en Adriano Gommeren. Petrus is overleden op 21-10-1875 in Heikant, 75 jaar oud. Petrus trouwde, 21 jaar oud, op 18-11-1821 in Roosendaal & Nispen met Johanna Kerstens, 26 jaar oud. Johanna is een dochter van Adriaan Kerstens en Cornelia Uijtdewilligen. Zij is gedoopt op 13-07-1795 in Roosendaal. Johanna is overleden op 29-01-1882 in Schriek, Essen, 86 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Johanna:

 

1 Adriana Cornelia Gommeren, geboren op 05-02-1824 in Roosendaal. Volgt XII-r.

2 Francis Gommeren, geboren op 04-05-1826 in Roosendaal. Volgt XII-s.

3 Adrianus Gommeren, geboren op 13-04-1828 in Roosendaal. Volgt XII-t.

4 Wilhelmina Gommeren, geboren op 06-03-1830 in Roosendaal. Volgt XII-u.

5 Maria Gommeren, geboren op 25-07-1832 in Roosendaal. Volgt XII-v.

6 Catharina Gommeren, geboren op 17-03-1835 in Roosendaal.

   Overleden op 23-01-1838 in Roosendaal, 2 jaar oud.

7 Marinus Gommeren, geboren op 10-01-1838 in Roosendaal. Volgt XII-w.

 


XII-r Adriana Cornelia Gommeren is geboren op 05-02-1824 in Roosendaal, dochter van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens. Adriana is overleden op 03-09-1889 in Heikant, Essen,

65 jaar oud. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1851 in Essen met Adrianus van Thillo,

27 jaar oud. Adrianus is geboren op 22-11-1823 in Heikant, Essen, zoon van Thomas Lucas van Thillo en Lucia Adriaensen Coninckx. Adrianus is overleden op 20-04-1869 in Kalmthout, 45 jaar oud.


Kinderen van Adriana en Adrianus:

 

1 Joannes Baptista van Thillo, geboren op 13-02-1852 in Kalmthout.

2 Dymphna Catharina van Thillo, geboren op 16-03-1860 in Essen.

 


XII-s Francis Gommeren is geboren op 04-05-1826 in Roosendaal, zoon van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens. Francis is overleden op 09-04-1870 in Rucphen, 43 jaar oud. Francis trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1853 in Rucphen met Maria van der List, 28 jaar oud. Maria is geboren op 07-03-1825 in Rucphen, dochter van Pieter van der List en Cornelia Schrauwen.

Maria is overleden op 11-01-1905 in Rucphen, 79 jaar oud.


Kinderen van Francis en Maria:

 

1 Cornelia Gommeren, geboren op 27-02-1854 in Rucphen, Zegge.

   Overleden op 09-03-1860 in Rucphen, 6 jaar oud.

2 Johanna Gommeren, geboren op 29-12-1855 in Rucphen, Zegge. Volgt XIII-z.

3 Petronella Gommeren, geboren op 01-03-1858 in Rucphen, Zegge.

   Overleden op 12-06-1936 in Rucphen, ongehuwd, 78 jaar oud.

4 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 10-05-1862 in Rucphen, Zegge. Volgt XIII-aa.

5 Petrus Gommeren, geboren op 12-08-1864 in Rucphen, Zegge.

   Overleden op 01-04-1937 in Oudenbosch, 72 jaar oud.

 

XIII-z Johanna Gommerenis geboren op 29-12-1855 in Rucphen, Zegge, dochter van Francis Gommeren (zie XII-s) en Maria van der List. Johanna is overleden op 22-11-1945 in Fijnaart en Heijningen, 89 jaar oud. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 31-01-1885 in Rucphen met

Wilhelmus Kerstens, 32 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 06-10-1852 in Etten & Leur, zoon van Petrus Kerstens en Cornelia Rijnaars. Wilhelmus is overleden op 30-05-1939 in Rucphen, 86 jaar oud.


Kinderen van Johanna en Wilhelmus:

 

1 Petrus Kerstens, geboren op 14-01-1886 in Rucphen. Overleden op 11-03-1935 in Rucphen,

   gehuwd geweest met Antonia Catharina van Zundert, 49 jaar oud.

2 Franciscus Kerstens, geboren op 29-05-1887 in Rucphen.

3 Cornelia Kerstens, geboren op 14-05-1889 in Rucphen. Overleden op 11-02-1932 in Oudenbosch,

   gehuwd geweest met Cornelis Rovers, 42 jaar oud.

4 Maria Anna Kerstens, geboren op 21-04-1894 in Rucphen.

 


XIII-aa Anna Cornelia Gommeren is geboren op 10-05-1862 in Rucphen, Zegge, dochter van Francis Gommeren (zie XII-s) en Maria van der List. † op 07-12-1889 in Rucphen, 27 jaar oud.

Anna trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1887 in Rucphen met Paschasius van der Vorst,

36 jaar oud. Paschasius is geboren op 12-03-1851 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Willem van der Vorst en Adriana Rombouts. Paschasius is overleden op 01-07-1929 in Rucphen, 78 jaar oud.


Kind van Anna en Paschasius:

 

1 Wilhelmus van der Vorst, geboren op 21-11-1889 in Rucphen.

 


XII-t Adrianus Gommeren is geboren op 13-04-1828 in Roosendaal, zoon van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens. Adrianus is overleden. Adrianus trouwde, 27 jaar oud, op 25-11-1855 in Essen met Adriana Krinkels, 28 jaar oud. Adriana is geboren op 16-04-1827 in Essen,

dochter van Joannes Krinkels en Johanna Maria van Laerhoven.


Kinderen van Adrianus en Adriana:

 

1 Petrus Gommeren, geboren op 31-05-1856 in Moerkant, Essen.

2 Johanna Gommeren, geboren op 05-02-1858 in Woensdrecht.

3 Franciscus Gommeren, geboren op 07-11-1859 in Moerkant, Essen.

   Overleden op 08-05-1863 in Heikant, 3 jaar oud.

4 Petronella Gommeren, geboren op 10-08-1862 in Moerkant, Essen.

   Overleden op 23-04-1863 in Heikant, 8 maanden oud.

5 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 11-04-1864 in Moerkant, Essen.

6 Marinus Gommeren, geboren op 31-10-1865 in Moerkant, Essen.XII-u Wilhelmina Gommeren is geboren op 06-03-1830 in Roosendaal, dochter van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens.

Wilhelmina trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1859 in Essen met Martinus Bastiaensen, 40 jaar oud. Martinus is geboren op 10-01-1819 in Hondsberg, Essen, zoon van Jan Bastiaensen en Anna Maria de Winter.XII-v Maria Gommeren is geboren op 25-07-1832 in Roosendaal, dochter van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens. Maria is overleden op 09-10-1888 in Schriek, Essen, 56 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 10-07-1857 in Essen met Petrus Josephus Boden, 29 jaar oud. Petrus is geboren op 25-05-1828 in Essen, zoon van Simon Boden en Joanna Roecken?

Petrus is overleden op 17-04-1902 in Essen, 73 jaar oud.


Kinderen van Maria en Petrus:

 

1 Simon Boden, geboren op 22-12-1857 in Essen.

   Overleden op 29-11-1932 in Antwerpen, 74 jaar oud.

2 Maria Wilhelmina Boden, geboren op 18-09-1859 in Essen.

   Overleden op 06-01-1928 in Essen, 68 jaar oud.

3 Joannes Boden, geboren op 01-10-1861 in Essen.

   Overleden op 06-01-1940 in Kalmthout, 78 jaar oud.

4 Cornelius Boden, geboren op 02-11-1863 in Essen.

   Overleden op 31-03-1955 in Kalmthout, 91 jaar oud.

5 Cornelia Joanna Boden, geboren op 06-06-1866 in Essen.

   Overleden op 17-11-1879 in Essen, 13 jaar oud.

6 Maria Dimphna Boden, geboren op 31-10-1869 in Essen.

   Overleden op 01-08-1953 in Essen, 83 jaar oud.

7 Adriaan Boden, geboren op 25-04-1872 in Essen.

   Overleden op 18-10-1955 in Kapellen, 83 jaar oud.

8 Julia Adriana Boden, geboren op 09-06-1875 in Essen.

   Overleden op 22-09-1907 in Kalmthout, 32 jaar oud.

 


XII-w Marinus Gommeren is geboren op 10-01-1838 in Roosendaal, zoon van Petrus Gommeren (zie XI-ad) en Johanna Kerstens. Marinus is overleden op 04-07-1926 in Rucphen, 88 jaar oud. Marinus trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1871 in Essen met Wilhelmina Vergouwen.


Kinderen van Marinus en Wilhelmina:

 

1 Maria Catharina Gommeren, geboren op 01-11-1872 in Molenheide, Essen.

2 Adrianus Gommeren, geboren op 06-02-1874 in Molenheide, Essen.

3 Petrus Gommeren, geboren op 23-07-1877 in Molenheide, Essen.

4 Ludovica Catharina Gommeren, geboren op 19-09-1881 in Molenheide, Essen.XI-ae Marinus Gommeren, zoon van Franciscus Gommeren (zie X-t) en Willemijna Lochtenburg. Hij is gedoopt op 23-09-1803 in Roosendaal rk, get: Christina Booms voor zich en Guilielmo Gommeren. Marinus is overleden op 09-01-1882 in Heikant, Essen, 78 jaar oud. Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 23-11-1828 in Roosendaal & Nispen met Elisabeth van Thillo, 26 jaar oud.

Elisabeth is een dochter van Adriaan van Thillo en Joanna Peeters. Zij is gedoopt op 23-09-1802 in Kalmthout. Elisabeth is overleden op 31-12-1876 in Hemelrijk, Essen, 74 jaar oud.


Kinderen van Marinus en Elisabeth:

 

1 Franciscus Gommeren, geboren op 28-01-1829 in Schriek, Essen.

   Overleden op 24-06-1901 in Woensdrecht, 72 jaar oud.

2 Adriana Cornelia Gommeren, geboren op 19-11-1830 in Roosendaal. Volgt XII-x.

3 Adrianus Gommeren, geboren op 13-02-1833 in Roosendaal. Volgt XII-y.

4 Cornelis Gommeren, geboren op 19-10-1835 in Roosendaal.

   Overleden op 29-04-1838 in Roosendaal, 2 jaar oud.

5 Petrus Gommeren, geboren op 21-02-1838 in Roosendaal. Volgt XII-z.

6 Cornelis Gommeren, geboren op 07-02-1841 in Roosendaal. Volgt XII-aa.

7 Wilhelmina Gommeren, geboren op 14-09-1844 in Schriek, Essen.

   Overleden op 27-11-1875 in Hemelrijk, Essen, ongehuwd, 31 jaar oud.

 


XII-x Adriana Cornelia Gommeren is geboren op 19-11-1830 in Roosendaal, dochter van Marinus Gommeren (zie XI-ae) en Elisabeth van Thillo. Adriana is overleden op 16-12-1883 in Woensdrecht, 53 jaar oud. Adriana trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1865 in Essen met

Jan Cornelis van Ostaey, 29 jaar oud. Jan is geboren op 20-03-1836 in Woensdrecht, zoon van Cornelis van Ostaey en Johanna Bogaarts. Jan is overleden op 22-07-1915 in Woensdrecht, 79 jaar oud.


Kinderen van Adriana en Jan:

 

1 ... van Ostaey, levenloos geboren dochter op 31-10-1867 in Woensdrecht.

2 Antonius Cornelis van Ostaey, geboren op 06-11-1869 in Woensdrecht.

   Overleden op 08-11-1869 in Woensdrecht, 2 dagen oud.

3 Marinus Cornelis van Ostaey, geboren op 26-10-1870 in Woensdrecht.

 


XII-y Adrianus Gommeren is geboren op 13-02-1833 in Roosendaal, zoon van Marinus Gommeren (zie XI-ae) en Elisabeth van Thillo. Adrianus is overleden op 01-11-1899 in Over d’Aa, Essen, 66 jaar oud. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1859 in Essen met Catharina Boden,

24 jaar oud. Catharina is geboren op 20-07-1834 in Essen, dochter van Cornelius Boden en Anna Maria van Veldhoven. Catharina is overleden op 07-08-1897 in Essen, 63 jaar oud.


  Kinderen van Adrianus en Catharina:

 

  1 Maria Elisabeth Gommeren, geboren op 20-01-1860 in Heiblok, Essen. Volgt XIII-ab.

  2 Cornelius Gommeren, geboren op 06-04-1862 in Heiblok, Essen.

     Overleden op 06-06-1862 in Nieuwstraat, Essen, 2 maanden oud.

  3 Josephus Gommeren, geboren op 18-05-1863 in Nieuwstraat, Essen.

     Overleden op 28-03-1881 in Kapellen, Essen, 17 jaar oud.

  4 Elisabeth Lucia Gommeren, geboren op 10-03-1866 in Nieuwstraat, Essen. Volgt XIII-ac.

  5 Marinus Rudolfus Gommeren, geboren op 08-11-1868 in Kraaienberg, Essen. Volgt XIII-ad.

  6 Petrus Gommeren, geboren op 13-03-1871 in Scham, Horendonk. Volgt XIII-ae.

  7 Sophia Gommeren, geboren op 06-07-1873 in Kraaienberg, Horendonk.

     Overleden op 01-11-1873 in Kraaienberg, Horendonk, 3 maanden oud.

  8 Cornelius Gommeren, geboren op 13-12-1874 in Kraaienberg, Horendonk.

     Overleden op 26-01-1876 in Scham, Horendonk, 1 jaar oud.

  9 Petronella Sophia Gommeren, geboren op 11-03-1876 in Kraaienberg, Horendonk. Volgt XIII-af.

10 Augustinus Gommeren, geboren op 12-07-1879 in Kraaienberg, Horendonk.

     Overleden op 24-03-1880 in Vaartkant, Horendonk, 8 maanden oud.

 


XIII-ab Maria Elisabeth Gommeren is geboren op 20-01-1860 in Heiblok, Essen, dochter van Adrianus Gommeren (zie XII-y) en Catharina Boden. Maria is overleden op 26-04-1920 in Essen, 60 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 04-02-1880 in Essen met Petrus Boden, 25 jaar oud. Petrus is geboren op 12-11-1854 in Essen, zoon van Adrianus Boden en Maria Sophia Goossenaerts?. Petrus is overleden op 23-05-1905 in Essen, 50 jaar oud.


  Kinderen van Maria en Petrus:

 

  1 Maria Philomena Boden, geboren in Essen.

  2 Adrianus Boden, geboren op 21-07-1880 in Essen.

  3 Ludovica Catharina Cornelia Boden, geboren op 10-11-1881 in Essen.

     Overleden op 18-05-1958 in Essen, 76 jaar oud.

  4 Basilius Adrianus Josephus Boden, geboren op 12-10-1884 in Essen.

  5 Rosalia Helena Boden, geboren op 21-03-1886 in Essen.

  6 Ludovica Antonia Boden, geboren op 14-05-1887 in Essen.

  7 Anna Philomena Boden, geboren op 14-12-1888 in Essen.

  8 Wilhelmus Adrianus Boden, geboren op 27-09-1890 in Essen.

  9 Josephus Florent Boden, geboren op 23-08-1892 in Essen.

10 Henricus Gustaaf Boden, geboren op 22-01-1897 in Essen.

11 Joanna Catharina Boden, geboren op 19-05-1898 in Essen.

 


XIII-ac Elisabeth Lucia Gommeren is geboren op 10-03-1866 in Nieuwstraat, Essen, dochter van Adrianus Gommeren (zie XII-y) en Catharina Boden. Elisabeth is overleden. Elisabeth:

 

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 10-10-1887 in Essen met Jan Antoon Noldus, 23 jaar oud. Jan is geboren op 18-01-1864 in Essen, zoon van Eduardus Franciscus Noldus en Anna Cornelia Hendrickx. Jan is overleden op 10-07-1889 in Essen, 25 jaar oud.

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1893 in Essen met Hendrik Koreman, 5 maanden oud. Hendrik is geboren op 20-10-1893 in Oosterhout, zoon van Christianus Koreman en Petronella van Dongen.Kind van Elisabeth en Jan:

 

1 Franciscus Eduardus Noldus, geboren op 28-10-1888 in Essen.


Kinderen van Elisabeth en Hendrik:

 

2 Christianus Koreman, geboren op 07-01-1894 in Essen.

3 Petronella Maria Koreman, geboren op 26-04-1895 in Essen.

4 Cornelius Franciscus Koreman, geboren op 11-04-1897 in Essen.XIII-ad Marinus Rudolfus Gommeren is geboren op 08-11-1868 in Kraaienberg, Essen, zoon van Adrianus Gommeren (zie XII-y) en Catharina Boden. Marinus is overleden. Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 27-11-1893 in Essen met Maria Catharina van Gool, 23 jaar oud. Maria is geboren op 18-01-1870 in Kalmthout, dochter van Franciscus van Gool en Veronica Oostvogels.


  Kinderen van Marinus en Maria:

 

  1 ... Gommeren, levenloos geboren zoon op 17-04-1895 in Over d’Aa, Horendonk.

  2 Ludovica Veronica Gommeren, geboren op 01-04-1896 in Over d’Aa, Horendonk.

     Overleden op 17-04-1896 in Over d’Aa, Horendonk, 16 dagen oud.

  3 Veronica Catharina Gommeren, geboren op 14-05-1897 in Over d’Aa, Horendonk. Volgt XIV-ac.

  4 Anna Maria Gommeren, geboren op 04-06-1898 in Over d’Aa, Horendonk. Anna is overleden.

  5 Josefina Catharina Maria Gommeren, geboren op 08-07-1899 in Over d’Aa,

     Horendonk. Volgt XIV-ad.

  6 Petrus Josephus Gommeren, geboren op 26-10-1900 in Essen. Volgt XIV-ae.

  7 Lucia Petronella Gommeren, geboren op 17-10-1901 in Essen. Volgt XIV-af.

  8 Franciscus Josephus Gommeren, geboren op 03-07-1903 in Essen. Volgt XIV-ag.

  9 Melania joanna Gommeren, geboren op 23-09-1904 in Essen. Volgt XIV-ah.

10 Adrianus Florimondus Gommeren, geboren op 29-08-1907 in Essen. Volgt XIV-ai.

11 Constantinus Cornelius Gommeren, geboren op 12-08-1908 in Essen. Volgt XIV-aj.

 


XIV-ac Veronica Catharina Gommeren is geboren op 14-05-1897 in Over d’Aa, Horendonk, dochter van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool. Veronica is overleden op 30-04-1983 in Essen, 85 jaar oud.

Veronica trouwde met Josephus Goorden. Josephus is geboren op 02-12-1894 in Schijf, zoon van Jacobus Goorden en Hendrika Catharina Balemans.

Josephus is overleden op 27-11-1984 in Essen, 89 jaar oud.

Zij hebben 4 kinderen.

 


XIV-ad Josefina Catharina Maria Gommeren is geboren op 08-07-1899 in Over d’Aa, Horendonk, dochter van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool. Josefina is overleden. Josefina trouwde met Vic Aerden.

XIV-ae Petrus Josephus Gommeren is geboren op 26-10-1900 in Essen, zoon van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool. Petrus is overleden op 18-05-1974 in Essen, Wildert, 73 jaar oud. Petrus trouwde met Alice Maria Peeters.

Alice is geboren op 15-09-1899 in Essen en overleden op 01-02-1979 in Kapellen, 79 jaar oud.

 

 

XIV-af Lucia Petronella Gommeren is geboren op 17-10-1901 in Essen, dochter van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool. Lucia is overleden op 09-02-1937 in Borgerhout, 35 jaar oud. Zij is begraven in Essen-horendonk.

Lucia trouwde met Raymond Gustaaf Peeters. Raymond is geboren op 13-04-1905 in Essen. Raymond is overleden op 29-11-1981 in Essen, 76 jaar oud.

 

 

XIV-ag Franciscus Josephus Gommeren is geboren op 03-07-1903 in Essen, zoon van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool.

Franciscus trouwde met Irma Broos. Irma is geboren op 25-09-1907 in Essen.

Irma is overleden op 28-08-1976 in Kalmthout, 68 jaar oud.

 

 

XIV-ah Melania joanna Gommerenis geboren op 23-09-1904 in Essen, dochter van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool. Melania is overleden op 25-09-1986 in Essen, 82 jaar oud.

Melania trouwde met Leopold van Gils.

 

 

XIV-ai Adrianus Florimondus Gommeren is geboren op 29-08-1907 in Essen, zoon van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool.

Adrianus trouwde met Theresia Boeren.

 

 

XIV-aj Constantinus Cornelius Gommeren is geboren op 12-08-1908 in Essen, zoon van Marinus Rudolfus Gommeren (zie XIII-ad) en Maria Catharina van Gool.

Constantinus trouwde met Jeanne van den Bergh.

 

 

XIII-ae Petrus Gommerenis geboren op 13-03-1871 in Scham, Horendonk, zoon van Adrianus Gommeren (zie XII-y) en Catharina Boden. Petrus is overleden op 24-02-1919 in Mortsel, 47 jaar oud. Petrus trouwde, 20 jaar oud, op 24-02-1892 in Essen met Maria Petronella van Gool, 20 jaar oud. Maria is geboren op 26-01-1872 in Kalmthout, dochter van Franciscus van Gool en Veronica Oostvogels. Maria is overleden op 10-09-1941 in Essen, 69 jaar oud.

Kinderen van Petrus en Maria:

 

1 Adriaan Gommeren, geboren op 12-12-1892 in Wildert.

   Overleden op 02-01-1895 in Wildert, 2 jaar oud.

2 Frans Gommeren, geboren op 15-11-1893 in Wildert. Volgt XIV-ak.

3 Anna Maria Gommeren, geboren op 24-07-1895 in Wildert.

4 Ludovica Maria Gommeren, geboren op 23-03-1897 in Wildert.

5 Josefina Joanna Maria Gommeren, geboren op 27-07-1899 in Wildert.

 

XIV-ak Frans Gommeren is geboren op 15-11-1893 in Wildert, zoon van Petrus Gommeren (zie XIII-ae) en Maria Petronella van Gool. Frans is overleden op 26-12-1931 in Kalmthout, 38 jaar oud. Frans trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1920 in Kalmthout met Petronella van Tilburg, 19 jaar oud. Petronella is geboren op 28-09-1901 in Kalmthout, dochter van Andres Franciscus van Tilburg en Maria Philomena Teysen. Petronella is overleden op 29-12-1973 in Kalmthout, 72 jaar oud.


Kind van Frans en Petronella:

 

1 Andreas Frank Petrus Gommeren. Volgt XV-ad.

 


XV-ad Andreas Frank Petrus Gommeren, zoon van Frans Gommeren (zie XIV-ak) en Petronella van Tilburg. Andreas trouwde met Philomena Maria Franciska Dierckx.

Philomena is een dochter van Franciscus Dierckx en Maria Cornelia Roefs.


Kind van Andreas en Philomena:

 

1 Franciscus Gommeren. Volgt XVI-h.

 


XVI-h Franciscus Gommeren, zoon van Andreas Frank Petrus Gommeren (zie XV-ad) en Philomena Maria Franciska Dierckx. Franciscus trouwde met Rhaïs Fauvarque.

Rhaïs is een dochter van Pieter Jozef Fauvarque en Eugenie Morosowa.


Kinderen van Franciscus en Rhaïs:

 

1 Samuel Gommeren.

2 Sebastiaan Gommeren.

3 Louise Gommeren.

 


XIII-af Petronella Sophia Gommeren is geboren op 11-03-1876 in Kraaienberg, Horendonk, dochter van Adrianus Gommeren (zie XII-y) en Catharina Boden. Petronella trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1897 in Essen met Joannes Franciscus Nelen, 27 jaar oud. Joannes is geboren op 21-07-1870 in Essen, zoon van Antonius Nelen en Joanna Maria Buijens. Joannes is overleden op 02-09-1905 in Essen, 35 jaar oud.


Kind van Petronella en Joannes:

 

1 Antonius Augustinus Nelen, geboren op 14-11-1898 in Essen. Antonius is overleden.

 

XII-z Petrus Gommeren is geboren op 21-02-1838 in Roosendaal, zoon van Marinus Gommeren (zie XI-ae) en Elisabeth van Thillo. Petrus is overleden.

Petrus trouwde, 46 jaar oud, op 20-05-1884 in Essen met Wilhelmina IJzermans, 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 17-11-1851 in Roosendaal, dochter van Marinus IJzermans en Maria van Tilburg.XII-aa Cornelis Gommerenis geboren op 07-02-1841 in Roosendaal, zoon van Marinus Gommeren (zie XI-ae) en Elisabeth van Thillo. Cornelis is overleden op 25-12-1914, 73 jaar oud.

Was eerst boerenknecht bij de familie de Weerdt en werd daarna eigenaar van de hoeve (Nieuwmoersesteenweg 51 Essen)

Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 30-03-1870 in Essen met Petronella de Weerdt, 30 jaar oud. Petronella is geboren op 14-05-1839 in Essen, dochter van Willem de Weerd en Joanna Buyens. Petronella is overleden op 01-02-1923, 83 jaar oud.


Kinderen van Cornelis en Petronella:

 

1 Joanna Gommeren, geboren op 21-02-1871 in Duinkerken, Essen. Volgt XIII-ag.

2 Guilielmus Gommeren, geboren op 10-09-1872 in Essen. Volgt XIII-ah.

3 Franciscus Josephus Gommeren, geboren op 14-04-1875 in Essen.

   Overleden op 22-11-1942 in Wildert, 67 jaar oud.

4 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 07-12-1876 in Duinkerken, Essen.

5 Petrus Gommeren, geboren op 09-09-1878 in Hemelrijk, Essen.

6 Maria Elisabeth Gommeren, geboren op 03-04-1881 in Hemelrijk, Essen.

7 Jozef Gommeren, geboren op 10-11-1883 in Hemelrijk, Essen.

 


XIII-ag Joanna Gommeren is geboren op 21-02-1871 in Duinkerken, Essen, dochter van Cornelis Gommeren (zie XII-aa) en Petronella de Weerdt. Joanna is overleden. Joanna trouwde, 27 jaar oud, op 16-09-1898 in Essen met Petrus Aloisius Verhulst, 31 jaar oud. Petrus is geboren op 07-09-1867 in Essen, zoon van Thomas Augustinus Verhulst en Petronella Raeijmakers.


Kinderen van Joanna en Petrus:

 

1 Anna Verhulst.

2 Jan Verhulst.

3 Maria Verhulst.

4 Elisa Verhulst, geboren op 20-05-1893 in Antwerpen.

5 Petronella Josepha Verhulst, geboren op 06-08-1900 in Essen.

6 Josephina elisabeth Verhulst, geboren op 03-10-1904 in Essen.

7 Augustinus Carolus Verhulst, geboren op 20-10-1905 in Essen.

8 Julia Maria Verhulst, geboren op 20-10-1908 in Essen.


XIII-ah Guilielmus Gommeren is geboren op 10-09-1872 in Essen, zoon van Cornelis Gommeren (zie XII-aa) en Petronella de Weerdt. Guilielmus is overleden op 09-06-1952 in Essen, 79 jaar oud. Guilielmus trouwde, 30 jaar oud, op 14-02-1903 in Wouw met Wilhelmina Koremans, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 07-12-1876 in Pr.Hage, dochter van Cornelis Koremans en Johanna Bruijnlands. Wilhelmina is overleden op 21-08-1950, 73 jaar oud.


Kinderen van Guilielmus en Wilhelmina:

 

1 Joanna Maria Gommeren, geboren op 08-08-1904 in Essen. Volgt XIV-al.

2 Anna Maria Gommeren, geboren op 11-11-1905. Zij werd kloosterlinge.

3 Frans Joseph Gommeren, geboren op 30-03-1908 in Essen. Volgt XIV-am.

4 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 15-06-1912. Volgt XIV-an.

 


XIV-al Joanna Maria Gommeren is geboren op 08-08-1904 in Essen, dochter van Guilielmus Gommeren (zie XIII-ah) en Wilhelmina Koremans. Joanna is overleden op 07-07-1981 in brasschaat,

76 jaar oud.

Joanna trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1939 met Aloisius (Louis) van Loon, 36 of 37 jaar oud. Aloisius is geboren op 06-10-1902 in Essen, zoon van Cornelis van Loon en Joanna Claessen.

Aloisius is overleden op 20-09-1958 in Essen, 55 jaar oud.


Kinderen van Joanna en Aloisius:

 

1 Willy van Loon, geboren omstreeks 1940 in Essen.

2 Maria van Loon, geboren op 23-01-1942 in Essen.

3 Jos van Loon, geboren op 21-06-1943 in Essen.

4 Louisa van Loon, geboren omstreeks 1944 in Essen.

5 Lea van Loon, geboren op 18-05-1947 in Essen.

6 Piet van Loon, geboren op 29-06-1950 in Essen.

 


XIV-am Frans Joseph Gommeren is geboren op 30-03-1908 in Essen, zoon van Guilielmus Gommeren (zie XIII-ah) en Wilhelmina Koremans. Frans is overleden op 07-03-1981 in Zoersel, 72 jaar oud. Hij is begraven in Essen. Frans trouwde, 32 jaar oud, op 17-04-1940 in Essen met

Pauline Elst, 28 jaar oud. Pauline is geboren op 17-02-1912 in Essen, dochter van Jacobus Franciscus Elst en Maria Cornelia Balemans. Pauline is overleden op 19-11-1996, 84 jaar oud.

Zij is begraven in Essen.


Kinderen van Frans en Pauline:

 

1 Guilliaume Gommeren, geboren op 17-11-1943. Volgt XV-ae.

2 Piet Gommeren, geboren op 13-04-1946. Volgt XV-af.

3 Maria Gommeren, geboren op 31-03-1948. Volgt XV-ag.


XV-ae Guilliaume Gommeren is geboren op 17-11-1943, zoon van Frans Joseph Gommeren (zie XIV-am) en Pauline Elst. Guilliaume trouwde, 29 jaar oud, in 09-1973 met Maria Gyzels, 25 jaar oud. Maria is geboren op 06-06-1948 in Lier.XV-af Piet Gommeren is geboren op 13-04-1946, zoon van Frans Joseph Gommeren (zie XIV-am) en Pauline Elst. Piet trouwde, 25 jaar oud, in 10-1971 met Maria Reyns, 21 jaar oud. Maria is geboren op 19-05-1950 in Wouw.


Kinderen van Piet en Maria:

 

1 Isabel Gommeren, geboren op 16-08-1978. Volgt XVI-i.

2 Caroline Gommeren, geboren op 06-07-1980. Volgt XVI-j.

3 Stefan Gommeren, geboren op 08-08-1989. Volgt XVI-k.

 


XVI-i Isabel Gommeren is geboren op 16-08-1978, dochter van Piet Gommeren (zie XV-af) en Maria Reyns. Isabel trouwde met Paul Andriessen.


Kinderen van Isabel en Paul:

 

1 Giel Andriessen.

2 Nel Andriessen.


XVI-j Caroline Gommeren is geboren op 06-07-1980, dochter van Piet Gommeren (zie XV-af) en Maria Reyns.

 

Caroline:

(1) trouwde met Hans Vandyke.

(2) ging samenwonen met Tom Mertens.


Kind van Caroline en Hans:

 

1 Lien Vandyke.


Kind van Caroline en Tom:

 

2 Cisse Mertens.

 


XVI-k Stefan Gommeren is geboren op 08-08-1989, zoon van Piet Gommeren (zie XV-af) en Maria Reyns. Stefan ging samenwonen met Cleo Raeymaeckers. Cleo is geboren op 13-08-1993.

 

XV-ag Maria Gommeren is geboren op 31-03-1948, dochter van Frans Joseph Gommeren (zie XIV-am) en Pauline Elst. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 15-05-1970 met Ludo Kerstens, 26 jaar oud. Ludo is geboren op 26-12-1943 in Essen, zoon van Piet Kerstens en Ida van Loenhout.

 

Kinderen van Maria en Ludo:

 

1 Marleen Kerstens, geboren op 18-05-1972 in Kapellen.

2 Jan Kerstens, geboren op 29-12-1973 in Kapellen.

 

XIV-an Anna Cornelia Gommerenis geboren op 15-06-1912, dochter van Guilielmus Gommeren (zie XIII-ah) en Wilhelmina Koremans. Anna is overleden in 10-1991, 79 jaar oud.

Anna trouwde met Jef Henri Smout.

 

XI-af Lambertus Gommeren, zoon van Franciscus Gommeren (zie X-t) en Willemijna Lochtenburg. Hij is gedoopt op 06-01-1807 in Roosendaal rk, get: Catharina Gommeren voor zich en Adriano Gommeren. Lambertus is overleden op 08-08-1881 in Ekeren, 74 jaar oud.

 

G.A. Backx, inventaris 2454, Roosendaal notariële akte dd. 21-05-1855

Obligatie met hypotheek, Lambertus Gommeren en Dimphna Denissen zijn vrouw wonende te Zundert, aan de Heer Carolus Christianus van Beeck,
wonende te Essen (B), f. 1500,- borg Cornelis Denissen wonende te Essen (B)

 

Lambertus trouwde, 33 jaar oud, op 03-05-1840 in Essen met Dimphina Denissen, 28 jaar oud. Dimphina is geboren op 15-08-1811 in Schriek, Essen, dochter van Joannes Baptista Denissen en Adriana Deckers. Dimphina is overleden op 24-08-1859 in Zundert, 48 jaar oud.

 

Kinderen van Lambertus en Dimphina:

 

1 Wilhelmina Gommeren, geboren op 15-02-1841 in Horendonk. Volgt XII-ab.

2 Adriana Gommeren, geboren op 03-11-1842 in Horendonk. Volgt XII-ac.

3 Frans Gommeren, geboren op 07-12-1844 in Horendonk. Volgt XII-ad.

4 Anna Cornelia Gommeren, geboren op 23-11-1846 in Horendonk. Volgt XII-ae.

5 Catharina Gommeren, geboren op 10-04-1849 in Horendonk, tweeling met Joanna

6 Joanna Gommeren, geboren op 10-04-1849 in Horendonk, tweeling met Catharina

7 Jan Baptist Gommeren, geboren op 28-05-1851 in Horendonk.  

 

 

XII-ab Wilhelmina Gommerenis geboren op 15-02-1841 in Horendonk, dochter van Lambertus Gommeren (zie XI-af) en Dimphina Denissen. Overleden op 31-07-1914 in Ossendrecht, 73 jaar oud.

Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 01-05-1867 in Ossendrecht met Joannes van der Poel, 40 jaar oud. Joannes is geboren op 24-03-1827 in Ossendrecht, zoon van Cornelis van der Poel en Anna Dimphna de Moor. Joannes is overleden op 26-12-1915 in Ossendrecht, 88 jaar oud.

Joannes trouwde voorheen op 10-12-1856 in Ossendrecht met Isabella Joosen. 

Kinderen van Wilhelmina en Joannes:

 

1 Johannes Baptist van der Poel, geboren op 14-02-1868 in Ossendrecht.

   Overleden op 24-12-1951 in Ossendrecht, 83 jaar oud.

2 Petrus Marinus van der Poel, geboren op 16-06-1870 in Ossendrecht.

3 Godefridus Johannes van der Poel, geboren op 06-08-1872 in Ossendrecht.

4 Johanna van der Poel, geboren op 25-11-1874 in Ossendrecht.

   Overleden op 28-09-1960 in Ossendrecht, 85 jaar oud.

5 Desiderius van der Poel, geboren op 13-01-1877 in Ossendrecht.

   Overleden op 06-11-1899 in Ossendrecht, 22 jaar oud.

6 Maria Angelina van der Poel, geboren op 15-04-1880 in Ossendrecht.

   Overleden op 04-03-1886 in Ossendrecht, 5 jaar oud.

 


XII-ac Adriana Gommeren is geboren op 03-11-1842 in Horendonk, dochter van Lambertus Gommeren (zie XI-af) en Dimphina Denissen.

Adriana trouwde, 36 jaar oud, op 14-10-1879 in Wuustwezel met Dominicus van der Jonckheyd, 31 jaar oud. Dominicus is geboren op 14-07-1848 in Wuustwezel,

zoon van Adrianus van der Jonckheyd en Maria van Oerle.


Kinderen van Adriana en Dominicus:

 

1 Victor Lambertus van der Jonckheyd, geboren op 21-07-1880 in Wuustwezel.

2 Eduardus Adrianus van der Jonckheyd, geboren op 21-11-1882 in Wuustwezel.

3 Alphonsius Petrus van der Jonckheyd, geboren op 18-11-1886 in Wuustwezel.

   Overleden op 19-03-1888 in Wuustwezel, 1 jaar oud.

 


XII-ad Frans Gommeren is geboren op 07-12-1844 in Horendonk, zoon van Lambertus Gommeren (zie XI-af) en Dimphina Denissen.

Frans trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1869 in Brasschaat met Maria Magdalena Mouwen,

25 jaar oud. Maria is geboren op 20-11-1843 in brasschaat, dochter van Joannes Baptista Jacobus Mouwen en Isabella Joanna Antonetta VerHoeven.


Kinderen van Frans en Maria:

 

1 Louise Catherine Gommeren.

2 Joanna Catharina Gommeren, geboren in 1879. Volgt XIII-ai.

 


XIII-ai Joanna Catharina Gommeren is geboren in 1879, dochter van Frans Gommeren (zie XII-ad) en Maria Magdalena Mouwen. Joanna is overleden. Joanna trouwde, 34 of 35 jaar oud,

op 28-04-1914 in Manhattan, New York met Joseph van de Leur, 35 of 36 jaar oud.

Joseph is geboren in 1878, zoon van Henricus van de Leur en Josephine van Uitven.


XII-ae Anna Cornelia Gommeren is geboren op 23-11-1846 in Horendonk, dochter van Lambertus Gommeren (zie XI-af) en Dimphina Denissen. Anna is overleden op 25-05-1920 in Zundert, 73 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 07-06-1873 in Zundert met Jan van Hassel, 31 jaar oud. Jan is geboren op 12-04-1842 in Zundert, zoon van Simon van Hassel en Antonia van den Broek. Jan is overleden op 30-06-1898 in Zundert, 56 jaar oud.

 

Kind van Anna en Jan:

 

1 Simon Petrus van Hassel, geboren op 14-07-1873 in Zundert. Simon is overleden op 10-10-1955 in

   Zundert, gehuwd geweest met Maria Cornelia Michielsen, 82 jaar oud.

 

X-u Catharina Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie IX-u) en Petronella van Domborgh. Zij is gedoopt op 26-10-1761 in Roosendaal rk, get: Joannes Gommeren en Antonetta van Domborgh. Catharina is overleden op 26-10-1848 in Holderberg, Roosendaal, 87 jaar oud. Catharina trouwde, 29 jaar oud, op 09-01-1791 in Roosendaal rk en nh met Jan Jongenelen, 28 jaar oud.

Jan is een zoon van Joannes Jongenelen en Cornelia Mulders. Hij is gedoopt op 19-08-1762 in Roosendaal rk, get: Adrianus Jongenelen en Joanna Cornelissen.

Jan is overleden op 16-08-1831 in Roosendaal, 68 jaar oud.

 

Kinderen van Catharina en Jan:

 

1 Joanna Jongenelen. Zij is gedoopt op 27-02-1792 in Roosendaal rk, get: Cornelia Mulders voor

   Petronilla van Domberg en Joannes Jongenelen. Joanna is overleden op 17-04-1861 in Roosendaal

   & Nispen, 69 jaar oud.

2 Antonia Jongenelen. Zij is gedoopt op 16-12-1793 in Roosendaal rk, get: Cornelia Mulders voor zich

   en Adriano Gommeren. Antonia is overleden op 17-12-1847 in Roosendaal & Nispen, 54 jaar oud.

3 Antonius Jongenelen. Hij is gedoopt op 26-05-1796 in Roosendaal rk, get: Cornelia Mulders voor

    zich en Lamberto Gommeren.

4 Adrianus Jongenelen. Hij is gedoopt op 07-06-1798 in Roosendaal rk,

   get: Cornelia Jongenelen voor zich en Adriano Jongenelen.  

5 Cornelia Jongenelen. Zij is gedoopt op 30-12-1799 in Roosendaal rk,

   get: Cornelia Jongenelen voor zich en Adriano Gommeren.

 

X-v Antonia Gommeren, dochter van Adrianus Gommeren (zie IX-u) en Petronella van Domborgh. Zij is gedoopt op 15-09-1763 in Roosendaal rk, get: Petrus van der Poorten en Catharina Aerden. Antonia is overleden op 17-05-1791 in Leur, collectie Pels Rijcken, 27 jaar oud. Antonia trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1788 in Roosendaal rk met Adriaen Cornelis Hopstaken, 34 jaar oud, nadat zij op 22-03-1788 in Roosendaal ng in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 18-11-1753 in Etten & Leur rk. † op 23-10-1803 in Leur, 49 jaar oud. Begraven op 28-10-1803 in Leur rk.

 

Kinderen van Antonia en Adriaen:

 

1 Elizabetha Hopstaken. Zij is gedoopt op 06-02-1789 in Etten rk,

   get: Adrianus Gommere en Joanna Cornelis Hopstaken.

2 Adrianus Hopstaken. Hij is gedoopt op 26-03-1791 in Etten rk,

   get: Cornelis Cornelis Hopstaken en Petronilla van Domburgh. 

Index Adriaan Gommer Thomas

..., Elisabeth Janssen ([]07-08-1663) [Partner van VII-q]  VII-q

..., Maijke Cornelis [Partner van VII-p]  VII-p; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d

Aart, Johanna van (~29-01-1774, †19-10-1830) [Partner van XI-h]  XI-h

Aart, Johanna Maria van (*17-10-1895, †20-11-1977) [Partner van XIV-d]  XIV-d; XV-c

Aarts, ... (levenloos *17-06-1866) [Kind van XIII-l]  XIII-l,3

Aarts, Adrianus (*21-06-1865, †27-05-1936) [Zoon van XIII-l]  XIII-l,2

Aarts, Hendrik (*28-04-1827, †17-01-1894) [Partner van XIII-l]  XIII-l

Aarts, Joanna (*11-01-1870, †23-06-1870) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,6

Aarts, Joannes (*14-05-1867, †19-12-1934) [Zoon van XIII-l]  XIII-l,4

Aarts, Johanna (*13-04-1872, †06-07-1873) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,8

Aarts, Johanna (*07-05-1876, †23-08-1877) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,10

Aarts, Martinus (*22-07-1874, †26-09-1874) [Zoon van XIII-l]  XIII-l,9

Aarts, Petronella (*17-03-1864, †01-04-1864) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,1

Aarts, Petronella (*01-10-1868, †23-10-1868) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,5

Aarts, Petronella (*17-12-1870, †17-01-1945) [Dochter van XIII-l]  XIII-l,7

Aarts, Willemijna (*17-01-1849, †27-01-1922)

            [Partner van XIII-j]  XIII-j; XIV-n; XIV-o; XIV-p; XIV-q; XIV-r; XIV-s; XIV-t

Adriaenssen, Maria [Partner van VII-u]  VII-u; VIII-e

Aerde, Catharina (~28-10-1719, []18-02-1768) [Partner van IX-p]  IX-p; X-n; X-o; X-p

Aerden, Adriaen [Zoon van VII-t]  VII-t,2

Aerden, Elijsabeth [Dochter van VII-t]  VII-t,4

Aerden, Jan [Dochter van VII-t]  VII-t,1

Aerden, Pieternelleke [Dochter van VII-t]  VII-t,3

Aerden, Vic [Partner van XIV-ad]  XIV-ad

Aert, Cornelia Maria van (*20-11-1909, †30-09-1987) [Partner van XV-q]  XV-q

Aerts, Adriaan (*06-06-1835) [Zoon van XII-h]  XII-h,3

Aerts, Adriana Cornelia (*14-05-1868, †14-09-1868) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,5

Aerts, Adriana Cornelia (*17-02-1870) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,6

Aerts, Adrianus (*13-03-1866) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,4

Aerts, Anna (*21-06-1831, †23-06-1842) [Dochter van XII-h]  XII-h,1

Aerts, Antonius (*08-01-1863) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,2

Aerts, Arnoldus (*06-03-1872, †10-03-1872) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,7

Aerts, Catharina (*07-06-1839) [Dochter van XII-h]  XII-h,4

Aerts, Cornelis (*05-06-1833) [Zoon van XII-h]  XII-h,2

Aerts, Cornelius (*04-01-1865) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,3

Aerts, Jacobus (~12-12-1799, †04-02-1844) [Partner van XII-h]  XII-h

Aerts, Jacobus (*07-07-1837, †26-05-1932) [Partner van XIII-e]  XIII-e

Aerts, Jacobus (*12-04-1876) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,10

Aerts, Lucia (*06-03-1872, †07-03-1872) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,8

Aerts, Maria (*14-04-1873) [Dochter van XIII-e]  XIII-e,9

Aerts, Melchior (*06-04-1861) [Zoon van XIII-e]  XIII-e,1

Aerts, Theodorus (*07-06-1839) [Zoon van XII-h]  XII-h,5

Aertsen, Hendrick [Partner van VII-s]  VII-s

Albreghts, Henderina [Partner van XI-q]  XI-q

Andriessen, Giel [Zoon van XVI-i]  XVI-i,1

Andriessen, Nel [Dochter van XVI-i]  XVI-i,2

Andriessen, Paul [Partner van XVI-i]  XVI-i

Anthonissen, Adriaen [Partner van VII-r]  VII-r

Anthonissen, Elisabeth Maria (*12-01-1886, †25-03-1974)

                      [Partner van XIII-x]  XIII-x; XIV-z; XIV-aa; XIV-ab

Antonissen, Antonia Petronella (*01-02-1903, †16-02-1974) [Partner van XV-z]  XV-z; XVI-g

Augustijn, Petronella Cornelia (*16-05-1900, †06-06-1961) [Partner van XV-d]  XV-d

Bakx, Maria [Partner van XIV-aa]  XIV-aa

Barentz, Verité (Veri) (*25-01-1910, †15-03-1990) [Partner van XV-ab]  XV-ab

Bastiaensen, Martinus (*10-01-1819) [Partner van XII-u]  XII-u

Bastiaenssen, Maria (~07-02-1706) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,4

Bastiaenssen, Petrus (~15-01-1713) [Zoon van VIII-l]  VIII-l,7

Bedaf, Cornelia van (*02-10-1910, †06-11-1990) [Partner van XV-s]  XV-s

Beemner, Helene (*22-09-1813) [Dochter van XI-s]  XI-s,2

Beemner, Jacobus (*29-08-1820) [Zoon van XI-s]  XI-s,5

Beemner, Joannes Coenrardus [Partner van XI-s]  XI-s

Beemner, Johanna (*03-09-1818) [Dochter van XI-s]  XI-s,4

Beemner, Lambertus (*30-12-1815, †19-09-1817) [Zoon van XI-s]  XI-s,3

Beijl, Janneke Jerunse (~05-06-1707, []04-01-1783) [Partner van IX-q]  IX-q; X-q; X-r

Beijlen, Janneke Lambrecht [Partner van VII-x]  VII-x; VIII-m; VIII-n

Bemt, Marie van den (*09-11-1773, †01-05-1834) [Partner van XI-g]  XI-g

Bergh, Jeanne van den [Partner van XIV-aj]  XIV-aj

Bijl, Digna (~06-10-1747) [Dochter van IX-s]  IX-s,2

Bijl, Hendrick [Partner van IX-s]  IX-s

Bijl, Lambertus (~15-07-1745) [Zoon van IX-s]  IX-s,1

Blankers, Joanna (~02-01-1807, †17-12-1884)

                [Partner van XII-g]  XII-g; XIII-l; XIII-m; XIII-n; XIII-o; XIII-p; XIII-q

Bodaff, Anthoni Anthonisse  VII-v

Boden, Adriaan (*25-04-1872, †18-10-1955) [Zoon van XII-v]  XII-v,7

Boden, Adrianus (*21-07-1880) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,2

Boden, Anna Philomena (*14-12-1888) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,7

Boden, Basilius Adrianus Josephus (*12-10-1884) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,4

Boden, Catharina (*20-07-1834, †07-08-1897)

            [Partner van XII-y]  XII-y; XIII-ab; XIII-ac; XIII-ad; XIII-ae; XIII-af

Boden, Cornelia Joanna (*06-06-1866, †17-11-1879) [Dochter van XII-v]  XII-v,5

Boden, Cornelius (*02-11-1863, †31-03-1955) [Zoon van XII-v]  XII-v,4

Boden, Henricus Gustaaf (*22-01-1897) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,10

Boden, Joanna Catharina (*19-05-1898) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,11

Boden, Joannes (*01-10-1861, †06-01-1940) [Zoon van XII-v]  XII-v,3

Boden, Josephus Florent (*23-08-1892) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,9

Boden, Julia Adriana (*09-06-1875, †22-09-1907) [Dochter van XII-v]  XII-v,8

Boden, Ludovica Antonia (*14-05-1887) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,6

Boden, Ludovica Catharina Cornelia (*10-11-1881, †18-05-1958) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,3

Boden, Maria Dimphna (*31-10-1869, †01-08-1953) [Dochter van XII-v]  XII-v,6

Boden, Maria Philomena [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,1

Boden, Maria Wilhelmina (*18-09-1859, †06-01-1928) [Dochter van XII-v]  XII-v,2

Boden, Petrus (*12-11-1854, †23-05-1905) [Partner van XIII-ab]  XIII-ab

Boden, Petrus Josephus (*25-05-1828, †17-04-1902) [Partner van XII-v]  XII-v

Boden, Rosalia Helena (*21-03-1886) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,5

Boden, Simon (*22-12-1857, †29-11-1932) [Zoon van XII-v]  XII-v,1

Boden, Wilhelmus Adrianus (*27-09-1890) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,8

Boeren, Theresia [Partner van XIV-ai]  XIV-ai

Boomen, Adriana Antonia van den (*09-01-1925) [Dochter van XV-y]  XV-y,2

Boomen, Henricus Jacobus van den (*30-08-1899) [Partner van XV-y]  XV-y

Boomen, Johanna Adriana van den (*20-07-1923) [Dochter van XV-y]  XV-y,1

Borst, Dimphena van der (*15-02-1882) [Partner van XIV-k]  XIV-k; XV-q; XV-r; XV-s; XV-t

Braat, Jan Jansen  IX-d

Braat, Willem (*17-03-1929, †18-09-2011) [Partner van XIV-ab]  XIV-ab

Brabers, Gerardina (*20-01-1853) [Dochter van XIII-k]  XIII-k,3

Brabers, Johanna (*07-06-1846) [Dochter van XIII-k]  XIII-k,1

Brabers, Marijn (*08-03-1821, †18-02-1855) [Partner van XIII-k]  XIII-k

Brabers, Willemijna (*11-08-1851) [Dochter van XIII-k]  XIII-k,2

Braet, Adriaen Evertse [Partner van X-a]  X-a

Braet, Cornelius (~08-01-1740) [Zoon van X-a]  X-a,1

Braet, Everardus (~02-10-1743) [Zoon van X-a]  X-a,3

Braet, Everardus (~26-10-1744) [Zoon van X-a]  X-a,4

Braet, Jacomina Matthijs (~11-10-1689, []17-05-1748) [Partner van VIII-d]  VIII-d; IX-d

Braet, Maria (~10-10-1741) [Dochter van X-a]  X-a,2

Braet, Walterus (~02-11-1749) [Zoon van X-a]  X-a,5

Broek, ... [Partner van XI-s]  XI-s

Broek, Adriana Maria van den (*19-07-1905) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,5

Broek, Adrianus van den (*25-02-1900) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,2

Broek, Antonetta van den (*11-11-1911) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,10

Broek, Antonia van den (*26-05-1909, †01-04-1910) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,8

Broek, Antonius van den (*18-10-1906) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,6

Broek, Cornelia van den (*23-08-1900, †17-07-1984) [Partner van XV-g]  XV-g; XVI-e; XVI-f

Broek, Elisabeth van den (*18-01-1902) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,3

Broek, Johanna van den (*16-07-1910, †27-02-1931) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,9

Broek, Johanna Maria van den (*16-07-1904, †12-09-1987) [Partner van XIV-e]  XIV-e

Broek, Johannes van den (*14-12-1907) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,7

Broek, Johannes Leonardus van den (*24-11-1871) [Partner van XIV-j]  XIV-j

Broek, Maria van den (*01-07-1904) [Dochter van XIV-j]  XIV-j,4

Broek, Paulina (*24-01-1811, †23-02-1811) [Dochter van XI-s]  XI-s,1

Broek, Petrus van den (*19-03-1914) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,11

Broek, Wilhelmus van den (*24-08-1898) [Zoon van XIV-j]  XIV-j,1

Broeren, Huybrecht Cornelis (*±1574)  VII-p

Broeren, Johanna (*23-10-1837, †21-06-1894) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-a

Broos, Cornelia (*24-07-1886, †26-07-1965) [Partner van XIV-o]  XIV-o; XV-u; XV-v; XV-w; XV-x

Broos, Irma (*25-09-1907, †28-08-1976) [Partner van XIV-ag]  XIV-ag

Brouwer, Jacob Adriaens de (†<10-11-1663) [Partner van VII-r]  VII-r

Buurstede, Adrianus (*09-11-1913, †02-04-1977) [Partner van XV-w]  XV-w

Capoen, Adrianus (~19-04-1738) [Zoon van IX-r]  IX-r,2

Capoen, Cornelis Jansen (~27-09-1703, †30-05-1750) [Partner van IX-r]  IX-r

Capoen, Joanna (~17-08-1735) [Dochter van IX-r]  IX-r,1

Capoen, Marijnus (~02-03-1741) [Zoon van IX-r]  IX-r,3

Carelsz., Frits [Partner van XVI-f]  XVI-f

Caremijn, Gileken Pieters [Partner van VII-q]  VII-q

Chielen, Martina (~14-12-1731, []22-02-1810)

              [Partner van X-i]  X-i; XI-i; XI-j; XI-k; XI-l; XI-m; XI-n

Clement, Antonius (*28-09-1892) [Partner van XIV-t]  XIV-t

Clement, Cornelis Jacobus (*13-06-1918) [Zoon van XIV-t]  XIV-t,2

Clement, Jacobus Cornelis (*22-12-1921) [Zoon van XIV-t]  XIV-t,3

Clement, Johanna Wilhelmina (†08-09-1920) [Dochter van XIV-t]  XIV-t,1

Commissaris, Adriana (~19-02-1761) [Dochter van X-h]  X-h,1

Commissaris, Adriana (~29-04-1769) [Dochter van X-h]  X-h,5

Commissaris, Adriana (~01-04-1774) [Dochter van X-h]  X-h,9

Commissaris, Geertrui Pietersen (†<11-11-1679) [Partner van VII-v]  VII-v

Commissaris, Joanna (~20-08-1767, []08-01-1768) [Dochter van X-h]  X-h,4

Commissaris, Joanna (~18-07-1771) [Dochter van X-h]  X-h,6

Commissaris, Joannes (~11-07-1763) [Zoon van X-h]  X-h,2

Commissaris, Marijnis (~18-07-1771) [Zoon van X-h]  X-h,7

Commissaris, Marinus (~22-03-1773) [Zoon van X-h]  X-h,8

Commissaris, Petrus (~12-08-1765) [Zoon van X-h]  X-h,3

Commissaris, Pieter Pieterse ([]21-04-1789) [Partner van X-h]  X-h

Coninck, Adriaen Pauwels  VII-v

Coninck, Pieternella Pauwels (~16-12-1707) [Partner van IX-b]  IX-b; X-b

Cools, Adriana Gabriel (~05-03-1699, []14-02-1770) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,7

Cools, Adrianus (~15-08-1687) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,2

Cools, Cornelia (~09-01-1697) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,6

Cools, Cornelius (~13-03-1695) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,5

Cools, Elisabeth Gabrielssen (~28-10-1706, []15-12-1746) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,10

Cools, Gabriël Siardus (~10-10-1663, []18-07-1753) [Partner van VIII-b]  VIII-b

Cools, Joanna Adriaensen (~25-12-1698) [Partner van IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h

Cools, Janneke Gabriel (~27-02-1685, []09-02-1767) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,1

Cools, Joannes (~03-08-1692) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,4

Cools, Maria (~24-03-1703) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,9

Cools, Marinus (~20-09-1689) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,3

Cools, Petronella Gabrielsen (~22-10-1710, []20-11-1785) [Dochter van VIII-b]  VIII-b,11

Cools, Siardus (~30-01-1701) [Zoon van VIII-b]  VIII-b,8

Coremans, Adriana (~06-02-1809, †01-12-1842) [Partner van XII-f]  XII-f

Corstiaens, Adrianus (~10-11-1702) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,3

Corstiaens, Cornelius (~29-12-1703) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,4

Corstiaens, Cornelius Anthonissen (†<12-04-1704) [Partner van VIII-c]  VIII-c

Corstiaens, Joannes (~22-02-1698) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,1

Corstiaens, Marinus (~27-03-1701) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,2

Crijsel /Kriesel/Crisis, Laurens [Partner van X-c]  X-c

Damen, Adriaan (†19-02-1848) [Zoon van XI-i]  XI-i,1

Damen, Catharina (~18-05-1787, †20-08-1818) [Dochter van XI-i]  XI-i,3

Damen, Cornelius ([]06-04-1796) [Partner van XI-i]  XI-i

Damen, Joannes Baptista (~22-01-1791) [Zoon van XI-i]  XI-i,4

Damen, Martina (~29-07-1794) [Dochter van XI-i]  XI-i,5

Damen, Willebrordus (~24-07-1779) [Zoon van XI-i]  XI-i,2

Danen, Domis Mijchielsen Domis  VII-v

Denijs, Tanneke Adriaens (†<04-10-1659) [Partner van VII-p]  VII-p

Denissen, Dimphina (*15-08-1811, †24-08-1859)

                 [Partner van XI-af]  XI-af; XII-ab; XII-ac; XII-ad; XII-ae

Dierckx, Philomena Maria Franciska [Partner van XV-ad]  XV-ad; XVI-h

Dijk, Anita van [Dochter van XV-x]  XV-x,2

Dijk, Helma van [Dochter van XV-x]  XV-x,1

Dijk, Hendrikus Jacobus van (*02-02-1928, †10-01-2008) [Partner van XV-x]  XV-x

Dingemans, Anna Cornelia (*07-10-1844, †04-04-1926) [Partner van XIII-t]  XIII-t; XIV-u; XIV-v

Dirne, Cornelis Wilhelmus (*03-03-1905) [Zoon van XIV-n]  XIV-n,5

Dirne, Gabriel (*07-04-1872, †20-11-1909) [Partner van XIV-n]  XIV-n

Dirne, Godefridus Cornelis (*09-08-1901) [Zoon van XIV-n]  XIV-n,3

Dirne, Joanna Wilhelmina (*12-06-1898, †11-07-1926) [Dochter van XIV-n]  XIV-n,1

Dirne, Maria Wilhelmina (*24-09-1903, †03-06-1904) [Dochter van XIV-n]  XIV-n,4

Dirne, Wilhelmina Cornelia (*03-12-1899) [Dochter van XIV-n]  XIV-n,2

Domborgh, Petronella van (~07-11-1730, []16-05-1799) [Partner van IX-u]  IX-u; X-s; X-t; X-u; X-v

Dongen, Gijsbertus van (~05-03-1810, †24-09-1811) [Zoon van XI-r]  XI-r,1

Dongen, Jan van (~25-08-1785, †22-03-1813) [Partner van XI-r]  XI-r

Dongen, Joanna van (~12-04-1813) [Dochter van XI-r]  XI-r,2

Eeckelen, Antonius van (~1783) [Partner van XI-u]  XI-u

Elshout, Catharina Willemse van den (~04-01-1766, †15-12-1812)

              [Partner van XI-g]  XI-g; XII-d; XII-e; XII-f; XII-g; XII-h; XII-i

Elst, Pauline (*17-02-1912, †19-11-1996) [Partner van XIV-am]  XIV-am; XV-ae; XV-af; XV-ag

Enden, Cornelia van den ([]07-04-1791) [Partner van IX-p]  IX-p

Enden, Tanneken Merten van den [Partner van VII-v]  VII-v; VIII-h

Enden, Willem Joosten van den  VII-x

Engelen, Angelus (~07-02-1732) [Zoon van IX-h]  IX-h,1

Engelen, Martina (~06-04-1736) [Dochter van IX-h]  IX-h,2

Engelen, Petrus (~03-08-1690) [Partner van IX-h]  IX-h

Evers, Adriaan (*25-09-1842, †17-12-1916) [Partner van XIII-p]  XIII-p

Evers, Adriana (*06-03-1883) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,14

Evers, Adriana Johanna (*28-04-1871, †04-09-1871) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,2

Evers, Adrianus (*26-03-1874, †08-05-1874) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,5

Evers, Adrianus (*26-06-1875, †19-09-1875) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,7

Evers, Adrianus (*28-07-1876, †16-08-1876) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,8

Evers, Adrianus (*31-12-1877, †25-07-1878) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,9

Evers, Adrianus (*20-03-1881) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,12

Evers, Cornelia (*14-05-1873, †05-07-1873) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,4

Evers, Cornelis (*02-12-1878, †02-05-1882) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,10

Evers, Cornelis (*16-12-1886, †20-11-1888) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,16

Evers, Joanna Catharina (*13-02-1870, †28-06-1881) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,1

Evers, Johanna (*21-04-1872, †16-03-1878) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,3

Evers, Johanna (*27-03-1880, †26-09-1880) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,11

Evers, Johanna Catharina (*14-03-1882, †28-09-1882) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,13

Evers, Johannes Jacobus (*06-12-1887, †12-11-1888) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,17

Evers, Josephus (*21-10-1884) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,15

Evers, Marinus (*26-03-1874, †22-01-1930) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,6

Farla, Adam (~21-05-1761, †03-10-1819) [Partner van XI-f]  XI-f

Farla, Adam (~22-09-1807) [Zoon van XI-f]  XI-f,4

Farla, Joannes (~19-09-1809) [Zoon van XI-f]  XI-f,5

Fauvarque, Rhaïs [Partner van XVI-h]  XVI-h

Foesenek, Cornelia Adriana (*24-12-1926) [Dochter van XV-i]  XV-i,1

Foesenek, Cornelis Antonius (*28-10-1928) [Zoon van XV-i]  XV-i,2

Foesenek, Lucia Cornelia (*02-04-1938) [Dochter van XV-i]  XV-i,6

Foesenek, Maria Wilhelmina (*17-01-1931) [Dochter van XV-i]  XV-i,3

Foesenek, Petrus (*16-03-1901) [Partner van XV-i]  XV-i

Foesenek, Petrus Adrianus (*08-05-1934) [Zoon van XV-i]  XV-i,4

Foesenek, Wilhelmina Petronella (*31-07-1935) [Dochter van XV-i]  XV-i,5

Franken, Adriana (*24-05-1907) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,8

Franken, Johanna (*11-10-1895) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,1

Franken, Johannes Baptist (*18-12-1899, †29-04-1900) [Zoon van XIV-i]  XIV-i,5

Franken, Johannes Baptist (*05-08-1903, †19-08-1903) [Zoon van XIV-i]  XIV-i,7

Franken, Lucia (*24-11-1898) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,4

Franken, Maria (*10-09-1896, †26-09-1896) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,2

Franken, Maria (*11-11-1897, †05-04-1898) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,3

Franken, Maria (*15-02-1901) [Dochter van XIV-i]  XIV-i,6

Franken, Wilhelmus (*24-09-1870, †20-10-1957) [Partner van XIV-i]  XIV-i

Gastel, Jacoba van (*02-06-1822, †11-01-1889) [Dochter van XI-c]  XI-c,2

Gastel, Jan van (~09-12-1778, †27-04-1829) [Partner van XI-c]  XI-c

Gastel, Johannes van (*25-01-1820, †11-04-1840) [Zoon van XI-c]  XI-c,1

Geel, Anna Cornelia van (*22-12-1864, †01-03-1958)

         [Partner van XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g

Geel, Jaspar (Gasparus) (~03-10-1738, []01-08-1796) [Partner van X-r]  X-r

Geerts, Adriana (~03-09-1803) [Dochter van XI-o]  XI-o,4

Geerts, Elisabeth (*22-08-1814, †30-03-1815) [Dochter van XI-o]  XI-o,9

Geerts, Gerardus (~07-11-1772, †04-02-1849) [Partner van XI-o]  XI-o

Geerts, Jacoba (~29-05-1801) [Dochter van XI-o]  XI-o,2

Geerts, Jacobus Cornelis [Partner van XV-p]  XV-p

Geerts, Joanna (~21-02-1800) [Dochter van XI-o]  XI-o,1

Geerts, Joannes (~31-12-1805) [Zoon van XI-o]  XI-o,6

Geerts, Maria Jacoba (~28-07-1802) [Dochter van XI-o]  XI-o,3

Geerts, Paulina (~01-11-1804) [Dochter van XI-o]  XI-o,5

Geerts, Paulina (~28-10-1807) [Dochter van XI-o]  XI-o,7

Geerts, Pierre Joseph (*24-02-1811, †06-04-1811) [Zoon van XI-o]  XI-o,8

Geertsen, Maria (~10-09-1706) [Dochter van VIII-m]  VIII-m,1

Geertsen, Pieter Franck (*±1669, []18-08-1728) [Partner van VIII-m]  VIII-m

Gein, Gijsje van ’t [Partner van IX-m]  IX-m

Gielen, Joannes  X-p

Gijsen, Adriaan  VIII-h

Gijsen, Adriana (*29-08-1857, †16-12-1891) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,2

Gijsen, Adrianus (*05-08-1825, †11-03-1908) [Partner van XIII-d]  XIII-d

Gijsen, Adrianus (*29-07-1861, †17-01-1926) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,4

Gijsen, Anna Cornelia (*24-10-1863, †12-09-1880) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,5

Gijsen, Antonie (*22-06-1856) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,1

Gijsen, Catharina (*30-07-1867, †13-01-1946) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,7

Gijsen, Cornelis (*14-09-1869, †26-08-1870) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,8

Gijsen, Cornelis (*10-07-1871, †18-11-1935) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,9

Gijsen, Jacobus (*26-09-1858, †19-06-1940) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,3

Gijsen, Joannes (*23-08-1865) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,6

Gijsen, Maria (*23-06-1875, †28-01-1943) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,11

Gijsen, Marinus (*21-07-1878) [Zoon van XIII-d]  XIII-d,12

Gijsen, Petronella (*09-06-1873) [Dochter van XIII-d]  XIII-d,10

Gils, Leopold van [Partner van XIV-ah]  XIV-ah

Ginneken, Maria Cornelia van (*04-06-1907, †12-10-1992) [Partner van XV-m]  XV-m

Gommaerts, Michiel Marijnissen (~10-12-1685, []08-05-1710) [Zoon van VII-v]  VII-v,3

Gommeren (levenloos *07-03-1954) [Kind van XV-q]  XV-q,4

Gommeren, ... (levenloos *07-12-1828) [Kind van XII-f]  XII-f,2

Gommeren, ... (levenloos *08-03-1873) [Kind van XII-m]  XII-m,1

Gommeren, ... (levenloos *04-07-1876) [Kind van XII-n]  XII-n,4

Gommeren, ... (levenloos *07-09-1883) [Kind van XIII-t]  XIII-t,5

Gommeren, ... (levenloos *12-06-1887) [Kind van XIII-t]  XIII-t,7

Gommeren, ... (levenloos *31-07-1887) [Kind van XIII-j]  XIII-j,11

Gommeren, ... (levenloos *06-03-1889) [Kind van XIII-j]  XIII-j,12

Gommeren, ... (levenloos *17-04-1895) [Zoon van XIII-ad]  XIII-ad,1

Gommeren, ... (levenloos *05-03-1928) [Kind van XV-d]  XV-d,8

Gommeren, ... (levenloos *23-09-1930) [Kind van XV-d]  XV-d,10

Gommeren, ... (levenloos *24-09-1934) [Kind van XV-d]  XV-d,13

Gommeren, ... (levenloos *24-06-1937) [Kind van XV-m]  XV-m,4

Gommeren, ... (levenloos *01-08-1937) [Kind van XV-d]  XV-d,15

Gommeren, ... (levenloos *07-01-1939) [Kind van XV-m]  XV-m,5

Gommeren, ... (levenloos *19-02-1941) [Kind van XV-m]  XV-m,6

Gommeren, ... (levenloos *27-02-1942) [Kind van XV-m]  XV-m,7

Gommeren, ... (levenloos *10-12-1943) [Kind van XV-m]  XV-m,8

Gommeren, ... (levenloos *28-02-1948) [Kind van XV-m]  XV-m,9

Gommeren, ... (levenloos *26-01-1950) [Kind van XV-m]  XV-m,10

Gommeren, ... (levenloos *14-07-1951) [Kind van XV-m]  XV-m,11

Gommeren, Adriaan (~07-12-1801, †05-03-1849)

                    [Nummer XII-g]  XII-g; XIII-l; XIII-m; XIII-n; XIII-o; XIII-p; XIII-q

Gommeren, Adriaan (*16-07-1832, †04-07-1834) [Zoon van XII-k]  XII-k,2

Gommeren, Adriaan (*03-11-1834, †14-08-1866) [Zoon van XII-k]  XII-k,4

Gommeren, Adriaan (*21-01-1836, †08-01-1913) [Nummer XIII-f]  XIII-f; XIV-h; XIV-i; XIV-j; XIV-k

Gommeren, Adriaan (*13-12-1876, †03-12-1889) [Zoon van XIII-t]  XIII-t,2

Gommeren, Adriaan (*12-12-1892, †02-01-1895) [Zoon van XIII-ae]  XIII-ae,1

Gommeren, Adriana (~04-10-1750) [Dochter van IX-e]  IX-e,1

Gommeren, Adriana (~25-07-1766, †22-02-1845) [Nummer XI-w]  XI-w

Gommeren, Adriana (*03-11-1842) [Nummer XII-ac]  XII-ac

Gommeren, Adriana (*27-06-1844, †31-05-1919) [Nummer XIII-p]  XIII-p

Gommeren, Adriana (*18-03-1857, †18-01-1879) [Dochter van XIII-c]  XIII-c,1

Gommeren, Adriana (*17-02-1871, †29-01-1949) [Nummer XIV-n]  XIV-n

Gommeren, Adriana (*07-11-1872, †08-12-1934) [Nummer XIV-j]  XIV-j

Gommeren, Adriana (*25-11-1875, †17-03-1889) [Dochter van XIII-h]  XIII-h,4

Gommeren, Adriana (*16-02-1905, †03-04-1906) [Dochter van XIV-h]  XIV-h,9

Gommeren, Adriana (*02-08-1921) [Dochter van XV-d]  XV-d,3

Gommeren, Adriana Cornelia (*05-02-1824, †03-09-1889) [Nummer XII-r]  XII-r

Gommeren, Adriana Cornelia (*19-11-1830, †16-12-1883) [Nummer XII-x]  XII-x

Gommeren, Adriana Johanna (*12-02-1932) [Dochter van XV-g]  XV-g,3

Gommeren, Adriana Maria (*09-08-1881, †30-08-1885) [Dochter van XIII-t]  XIII-t,4

Gommeren, Adriana Wilhelmina (†26-10-1940) [Dochter van XV-o]  XV-o,1

Gommeren, Adriana Wilhelmina (*26-04-1916, †14-02-1993) [Nummer XV-p]  XV-p

Gommeren, Adrianus (~23-12-1728, []16-06-1783)

                    [Nummer X-i]  X-i; XI-i; XI-j; XI-k; XI-l; XI-m; XI-n

Gommeren, Adrianus (~02-03-1730, []15-09-1808) [Nummer IX-u]  IX-u; X-s; X-t; X-u; X-v

Gommeren, Adrianus (~25-01-1770, †24-01-1844) [Nummer XI-n]  XI-n; XII-j; XII-k

Gommeren, Adrianus (~09-08-1790) [Zoon van X-n]  X-n,4

Gommeren, Adrianus (~21-01-1799, †12-02-1874) [Nummer XII-j]  XII-j

Gommeren, Adrianus (~31-01-1802, †06-07-1838) [Zoon van XI-l]  XI-l,4

Gommeren, Adrianus (*13-04-1828) [Nummer XII-t]  XII-t

Gommeren, Adrianus (*13-02-1833, †01-11-1899)

                     [Nummer XII-y]  XII-y; XIII-ab; XIII-ac; XIII-ad; XIII-ae; XIII-af

Gommeren, Adrianus (*06-02-1874) [Zoon van XII-w]  XII-w,2

Gommeren, Adrianus (*21-12-1877, †09-08-1935) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,5

Gommeren, Adrianus (*03-03-1878, †02-12-1947) [Nummer XIII-w]  XIII-w; XIV-w; XIV-x; XIV-y

Gommeren, Adrianus (*17-08-1879, †09-02-1920) [Nummer XIV-k]  XIV-k; XV-q; XV-r; XV-s; XV-t

Gommeren, Adrianus (*12-09-1894, †06-06-1961)

                     [Nummer XV-d]  XV-d; XVI-a; XVI-b; XVI-c; XVI-d

Gommeren, Adrianus (*13-03-1907, †29-06-1991) [Nummer XV-q]  XV-q

Gommeren, Adrianus (*13-12-1912, †07-07-1914) [Zoon van XIV-u]  XIV-u,3

Gommeren, Adrianus (*31-01-1924, †20-10-1984) [Nummer XVI-c]  XVI-c

Gommeren, Adrianus Florimondus (*29-08-1907) [Nummer XIV-ai]  XIV-ai

Gommeren, Adrianus Gerardus Marinus (*10-02-1919, †04-04-2007) [Nummer XIV-y]  XIV-y

Gommeren, Adrianus Marinus (*02-02-1931) [Zoon van XV-q]  XV-q,1

Gommeren, Adrianus Petrus Maria (*07-06-1924, †10-12-2011) [Nummer XIV-aa]  XIV-aa

Gommeren, Andreas Frank Petrus [Nummer XV-ad]  XV-ad; XVI-h

Gommeren, Anna Catharina (*10-06-1925, †05-06-1986) [Nummer XVI-d]  XVI-d

Gommeren, Anna Cornelia (*03-10-1821, †27-10-1845) [Dochter van XI-t]  XI-t,4

Gommeren, Anna Cornelia (*23-11-1846, †25-05-1920) [Nummer XII-ae]  XII-ae

Gommeren, Anna Cornelia (*10-05-1862, †07-12-1889) [Nummer XIII-aa]  XIII-aa

Gommeren, Anna Cornelia (*11-04-1864) [Dochter van XII-t]  XII-t,5

Gommeren, Anna Cornelia (*07-12-1876) [Dochter van XII-aa]  XII-aa,4

Gommeren, Anna Cornelia (*15-06-1912, †?-10-1991) [Nummer XIV-an]  XIV-an

Gommeren, Anna Cornelia Jacoba (*30-12-1916) [Dochter van XIV-u]  XIV-u,5

Gommeren, Anna Maria (~09-07-1798, †22-09-1880) [Dochter van X-n]  X-n,7

Gommeren, Anna Maria (*24-07-1895) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,3

Gommeren, Anna Maria (*04-06-1898) [Dochter van XIII-ad]  XIII-ad,4

Gommeren, Anna Maria (*11-11-1905) [Dochter van XIII-ah]  XIII-ah,2

Gommeren, Anna Maria (*15-05-1920, †27-08-2014) [Nummer XVI-b]  XVI-b

Gommeren, Antonetta (*12-08-1919) [Dochter van XIV-k]  XIV-k,7

Gommeren, Antonia (~02-11-1755) [Dochter van IX-e]  IX-e,3

Gommeren, Antonia (~15-11-1755, †16-02-1843) [Nummer XI-j]  XI-j

Gommeren, Antonia (~15-09-1763, †17-05-1791) [Nummer X-v]  X-v

Gommeren, Antonia (~25-10-1764, []13-09-1794) [Nummer XI-m]  XI-m

Gommeren, Antonia (~06-10-1798) [Dochter van X-t]  X-t,1

Gommeren, Antonia (~08-05-1801, †30-05-1857) [Dochter van X-n]  X-n,8

Gommeren, Antonia (*21-09-1869, †28-02-1953) [Nummer XIV-i]  XIV-i

Gommeren, Antonie (*13-02-1859, †13-02-1859) [Zoon van XIII-c]  XIII-c,2

Gommeren, Antonius (~11-02-1751, †24-01-1819) [Nummer X-n]  X-n; XI-t; XI-u; XI-v

Gommeren, Antonius (~11-10-1756, †07-09-1815) [Zoon van IX-e]  IX-e,4

Gommeren, Antonius (~27-11-1781, †05-06-1836) [Nummer XI-aa]  XI-aa; XII-o; XII-p; XII-q

Gommeren, Antonius (~17-07-1797, †02-02-1867)

                    [Nummer XII-e]  XII-e; XIII-b; XIII-c; XIII-d; XIII-e; XIII-f; XIII-g; XIII-h; XIII-i; XIII-j

Gommeren, Antonius (*11-08-1819, †18-05-1886) [Zoon van XI-t]  XI-t,3

Gommeren, Antonius (*23-04-1864, †23-10-1865) [Zoon van XIII-f]  XIII-f,1

Gommeren, Antonius (*18-10-1866, †08-12-1936) [Nummer XIV-h]  XIV-h; XV-d; XV-e; XV-f;

                    XV-g; XV-h; XV-i; XV-j; XV-k; XV-l; XV-m; XV-n; XV-o; XV-p

Gommeren, Antonius (*06-09-1872, †28-04-1952) [Zoon van XIII-h]  XIII-h,2

Gommeren, Antonius (*21-08-1874, †01-02-1951)

                    [Nummer XIV-o]  XIV-o; XV-u; XV-v; XV-w; XV-x

Gommeren, Antonius (*18-02-1910, †17-04-1991) [Nummer XV-n]  XV-n

Gommeren, Antonius (*15-04-1913, †02-05-1914) [Zoon van XIV-k]  XIV-k,4

Gommeren, Antonius Adrianus (*30-11-1922, †01-04-1938) [Zoon van XV-d]  XV-d,4

Gommeren, Antonius Hendrikus Johannes (*15-05-1933, †05-06-1934) [Zoon van XV-m]  XV-m,1

Gommeren, Antonius Hendrikus Johannes (*30-06-1934) [Zoon van XV-m]  XV-m,2

Gommeren, Antonius Hendrikus Maria (*22-07-1932) [Zoon van XV-h]  XV-h,2

Gommeren, Augustinus (*12-07-1879, †24-03-1880) [Zoon van XII-y]  XII-y,10

Gommeren, Barbara (~23-12-1752, []12-01-1802) [Dochter van IX-e]  IX-e,2

Gommeren, Bernardina Cornelia (*07-04-1883, †15-01-1957) [Dochter van XII-m]  XII-m,6

Gommeren, Bernardus (~18-04-1768) [Zoon van IX-u]  IX-u,7

Gommeren, Caroline (*06-07-1980) [Nummer XVI-j]  XVI-j

Gommeren, Catharina (~26-11-1758, []12-06-1803) [Nummer XI-k]  XI-k

Gommeren, Catharina (~26-10-1761, †26-10-1848) [Nummer X-u]  X-u

Gommeren, Catharina (*29-07-1824, †05-02-1892) [Nummer XIII-k]  XIII-k

Gommeren, Catharina (*24-02-1828, †11-04-1911) [Nummer XIII-b]  XIII-b

Gommeren, Catharina (*17-03-1835, †23-01-1838) [Dochter van XI-ad]  XI-ad,6

Gommeren, Catharina (*22-08-1836, †09-11-1918) [Nummer XIII-m]  XIII-m

Gommeren, Catharina (*10-04-1849) [Dochter van XI-af]  XI-af,5

Gommeren, Catharina (*26-06-1908, †13-11-1991) [Nummer XV-r]  XV-r

Gommeren, Catharina Cornelia Maria (*17-03-1927, †25-10-2011) [Nummer XIV-ab]  XIV-ab

Gommeren, Catharina Johanna (*13-08-1931) [Dochter van XV-d]  XV-d,11

Gommeren, Catharina Wilhelmina (*18-03-1925, †20-02-2012) [Nummer XV-x]  XV-x

Gommeren, Christiaan (*21-08-1829, †23-11-1859) [Nummer XIII-c]  XIII-c

Gommeren, Christphorus (~17-02-1813, †12-10-1832) [Zoon van XI-t]  XI-t,1

Gommeren, Clasina (~11-11-1737) [Dochter van IX-k]  IX-k,8

Gommeren, Constantinus Cornelius (*12-08-1908) [Nummer XIV-aj]  XIV-aj

Gommeren, Cornelia (~26-05-1734, []06-08-1787) [Nummer X-k]  X-k

Gommeren, Cornelia (~20-04-1759) [Dochter van IX-e]  IX-e,5

Gommeren, Cornelia (~19-05-1766) [Dochter van IX-u]  IX-u,6

Gommeren, Cornelia (~28-06-1771, []25-08-1789) [Dochter van X-q]  X-q,4

Gommeren, Cornelia (~14-01-1798) [Dochter van XI-n]  XI-n,1

Gommeren, Cornelia (~28-12-1803, †30-12-1869) [Nummer XII-h]  XII-h

Gommeren, Cornelia (~11-10-1805) [Dochter van X-s]  X-s,2

Gommeren, Cornelia (*10-04-1816, †31-05-1851) [Nummer XI-ac]  XI-ac

Gommeren, Cornelia (*10-12-1816, †10-07-1849) [Nummer XII-o]  XII-o

Gommeren, Cornelia (*07-08-1834, †03-11-1885) [Nummer XIII-e]  XIII-e

Gommeren, Cornelia (*27-02-1854, †09-03-1860) [Dochter van XII-s]  XII-s,1

Gommeren, Cornelia (*09-01-1907, †28-06-1981) [Nummer XV-l]  XV-l

Gommeren, Cornelia (*01-08-1939) [Dochter van XV-g]  XV-g,6

Gommeren, Cornelia Johanna (*25-12-1917, †16-11-1985) [Nummer XV-w]  XV-w

Gommeren, Cornelia Maria (*04-01-1894) [Nummer XIV-t]  XIV-t

Gommeren, Cornelia Maria Francina (*27-12-1917, †24-01-2009) [Dochter van XIII-w]  XIII-w,6

Gommeren, Cornelia Maria Francina (*28-03-1920, †02-01-1997) [Dochter van XIII-x]  XIII-x,4

Gommeren, Cornelia Wilhelmina (*23-10-1879, †23-05-1880) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,6

Gommeren, Cornelis (*02-11-1827, †25-10-1912) [Nummer XII-n]  XII-n; XIII-y

Gommeren, Cornelis (*19-10-1835, †29-04-1838) [Zoon van XI-ae]  XI-ae,4

Gommeren, Cornelis (*06-10-1837, †25-04-1907) [Nummer XIII-s]  XIII-s

Gommeren, Cornelis (*07-02-1841, †25-12-1914) [Nummer XII-aa]  XII-aa; XIII-ag; XIII-ah

Gommeren, Cornelis (*17-06-1844, †08-05-1915)

                    [Nummer XIII-j]  XIII-j; XIV-n; XIV-o; XIV-p; XIV-q; XIV-r; XIV-s; XIV-t

Gommeren, Cornelis (*14-03-1847, †28-08-1926) [Nummer XIII-q]  XIII-q

Gommeren, Cornelis (*25-12-1880, †14-02-1881) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,7

Gommeren, Cornelis (*19-02-1882, †13-10-1964) [Nummer XIII-x]  XIII-x; XIV-z; XIV-aa; XIV-ab

Gommeren, Cornelis (*03-08-1884, †04-08-1884) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,9

Gommeren, Cornelis (*24-09-1890, †25-09-1890) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,13

Gommeren, Cornelis (*05-02-1933) [Zoon van XV-d]  XV-d,12

Gommeren, Cornelis Gerardus Marinus (*22-11-1916, †03-01-1994) [Nummer XIV-x]  XIV-x

Gommeren, Cornelis Petrus (*28-12-1900, †20-02-1902) [Zoon van XIV-p]  XIV-p,2

Gommeren, Cornelius (~23-03-1734) [Zoon van IX-m]  IX-m,2

Gommeren, Cornelius (~07-06-1740) [Zoon van IX-k]  IX-k,9

Gommeren, Cornelius (~30-10-1742) [Zoon van IX-l]  IX-l,3

Gommeren, Cornelius (~11-10-1746, []27-04-1784) [Nummer X-l]  X-l

Gommeren, Cornelius (~08-11-1752, []13-03-1808) [Nummer X-o]  X-o

Gommeren, Cornelius (~17-04-1762, †06-04-1811) [Zoon van IX-e]  IX-e,6

Gommeren, Cornelius (~08-10-1795, †18-02-1877) [Nummer XI-v]  XI-v

Gommeren, Cornelius (~31-08-1807) [Zoon van X-s]  X-s,4

Gommeren, Cornelius (*06-04-1862, †06-06-1862) [Zoon van XII-y]  XII-y,2

Gommeren, Cornelius (*13-12-1874, †26-01-1876) [Zoon van XII-y]  XII-y,8

Gommeren, Cornelius Antonius (*26-12-1927) [Zoon van XIV-o]  XIV-o,6

Gommeren, Dimphena Adriana Petronella (*24-07-1938) [Dochter van XV-q]  XV-q,3

Gommeren, Dingeman Adrianus (*04-09-1911, †10-12-1986) [Nummer XV-aa]  XV-aa

Gommeren, Dorethea (~02-03-1742) [Dochter van IX-k]  IX-k,10

Gommeren, Dorothea (*24-07-1874, †03-04-1962) [Nummer XIV-m]  XIV-m

Gommeren, Elisabeth (~16-02-1779, †18-01-1862) [Nummer XI-z]  XI-z

Gommeren, Elisabeth (*05-03-1841, †20-02-1886) [Nummer XIII-o]  XIII-o

Gommeren, Elisabeth Adriana Maria (*07-07-1931) [Dochter van XV-h]  XV-h,1

Gommeren, Elisabeth Johanna Maria (*12-06-1913, †13-06-1962) [Nummer XIV-w]  XIV-w

Gommeren, Elisabeth Lucia (*10-03-1866) [Nummer XIII-ac]  XIII-ac

Gommeren, Elisabetha (~11-12-1746) [Dochter van IX-l]  IX-l,4

Gommeren, Elisabetha (~20-01-1775, []06-04-1775) [Dochter van X-q]  X-q,7

Gommeren, Francis (*04-05-1826, †09-04-1870) [Nummer XII-s]  XII-s; XIII-z; XIII-aa

Gommeren, Franciscus [Nummer XVI-h]  XVI-h

Gommeren, Franciscus (~07-09-1754, †06-03-1837) [Nummer X-p]  X-p

Gommeren, Franciscus (~25-09-1759, †09-05-1821) [Nummer X-t]  X-t; XI-ad; XI-ae; XI-af

Gommeren, Franciscus (*28-01-1829, †24-06-1901) [Zoon van XI-ae]  XI-ae,1

Gommeren, Franciscus (*07-11-1859, †08-05-1863) [Zoon van XII-t]  XII-t,3

Gommeren, Franciscus Josephus (*14-04-1875, †22-11-1942) [Zoon van XII-aa]  XII-aa,3

Gommeren, Franciscus Josephus (*03-07-1903) [Nummer XIV-ag]  XIV-ag

Gommeren, Frans (*07-12-1844) [Nummer XII-ad]  XII-ad; XIII-ai

Gommeren, Frans (*15-11-1893, †26-12-1931) [Nummer XIV-ak]  XIV-ak; XV-ad

Gommeren, Frans Joseph (*30-03-1908, †07-03-1981)

                    [Nummer XIV-am]  XIV-am; XV-ae; XV-af; XV-ag

Gommeren, Gerard (*14-07-1824, †16-10-1889) [Nummer XII-m]  XII-m; XIII-v; XIII-w; XIII-x

Gommeren, Gerardus (~12-01-1757) [Zoon van IX-p]  IX-p,6

Gommeren, Gerardus (~26-11-1783) [Zoon van X-n]  X-n,2

Gommeren, Gerardus (~28-01-1800, †23-03-1845) [Nummer XII-f]  XII-f; XIII-k

Gommeren, Gerardus Marinus Cornelis (*09-03-1909, †18-12-1919) [Zoon van XIII-w]  XIII-w,1

Gommeren, Gerardus Petrus Adrianus (*02-05-1916, †22-11-2006) [Zoon van XIII-x]  XIII-x,1

Gommeren, Gertrudis (~04-01-1761) [Dochter van IX-p]  IX-p,8

Gommeren, Guilielmus (*10-09-1872, †09-06-1952)

                    [Nummer XIII-ah]  XIII-ah; XIV-al; XIV-am; XIV-an

Gommeren, Guilliaume (*17-11-1943) [Nummer XV-ae]  XV-ae

Gommeren, Hendrika Adriana Maria (*29-11-1935) [Dochter van XV-m]  XV-m,3

Gommeren, Hendrikus (*10-09-1918, †10-05-2004) [Nummer XVI-a]  XVI-a

Gommeren, Hendrikus Johannes (*19-09-1933) [Zoon van XV-h]  XV-h,3

Gommeren, Hendrikus Johannes Maria (*27-02-1936) [Zoon van XV-h]  XV-h,5

Gommeren, Hubertus (~27-07-1757, †15-08-1832) [Nummer X-s]  X-s; XI-ab; XI-ac

Gommeren, Hubertus (~17-12-1791) [Zoon van XI-l]  XI-l,1

Gommeren, Isabel (*16-08-1978) [Nummer XVI-i]  XVI-i

Gommeren, Jacoba (*13-05-1927) [Dochter van XV-g]  XV-g,1

Gommeren, Jacoba Elisabeth Maria (*01-01-1921, †02-06-1991) [Dochter van XIII-w]  XIII-w,8

Gommeren, Jacoba Petronella Cornelia Maria (*09-06-1935, †25-05-2014) [Dochter van XV-z]  XV-z,1

Gommeren, Jacobus (~22-02-1779) [Nummer XI-q]  XI-q

Gommeren, Jacobus (*29-04-1821, †13-01-1823) [Zoon van XII-d]  XII-d,1

Gommeren, Jacobus (*27-08-1921, †17-07-1966) [Nummer XV-ac]  XV-ac

Gommeren, Jacobus Antonius (*20-08-1908, †16-05-1989) [Nummer XV-m]  XV-m

Gommeren, Jacobus Josephus Maria (*09-05-1937) [Zoon van XV-h]  XV-h,6

Gommeren, Jan (*13-11-1832, †25-07-1843) [Zoon van XII-f]  XII-f,4

Gommeren, Jan (*12-06-1839, †31-03-1900) [Nummer XIII-h]  XIII-h; XIV-l; XIV-m

Gommeren, Jan Baptist (*28-05-1851) [Zoon van XI-af]  XI-af,7

Gommeren, Joanna (~13-09-1769, †03-02-1831) [Nummer XI-y]  XI-y

Gommeren, Joanna (~12-09-1777, †13-08-1842) [Nummer XI-p]  XI-p

Gommeren, Joanna (~20-05-1807, †12-06-1866) [Nummer XII-i]  XII-i

Gommeren, Joanna (*19-12-1830, †27-12-1830) [Dochter van XII-f]  XII-f,3

Gommeren, Joanna (*24-09-1832, †02-11-1884) [Nummer XIII-d]  XIII-d

Gommeren, Joanna (*10-04-1849) [Dochter van XI-af]  XI-af,6

Gommeren, Joanna (*21-02-1871) [Nummer XIII-ag]  XIII-ag

Gommeren, Joanna (*15-10-1928, †13-04-2004) [Nummer XVI-e]  XVI-e

Gommeren, Joanna Catharina (*1879) [Nummer XIII-ai]  XIII-ai

Gommeren, Joanna Maria (*08-08-1904, †07-07-1981) [Nummer XIV-al]  XIV-al

Gommeren, Joannes (~21-06-1767, []30-01-1787) [Zoon van X-i]  X-i,6

Gommeren, Joannes (~02-12-1767, †17-10-1819) [Nummer XI-x]  XI-x

Gommeren, Joannes (~12-09-1787, †30-01-1867) [Zoon van X-n]  X-n,3

Gommeren, Joannes (~01-02-1805, †09-03-1859) [Zoon van XI-n]  XI-n,4

Gommeren, Joannes (~14-03-1807, †29-09-1830) [Zoon van XI-l]  XI-l,6

Gommeren, Joannes (*15-11-1884, †19-09-1961) [Nummer XIV-v]  XIV-v

Gommeren, Johanna (*13-01-1823, †11-06-1854) [Nummer XII-p]  XII-p

Gommeren, Johanna (*27-02-1832, †16-10-1919) [Nummer XIII-l]  XIII-l

Gommeren, Johanna (*03-01-1839, †29-01-1911) [Nummer XIII-n]  XIII-n

Gommeren, Johanna (*13-11-1846, †12-11-1908) [Dochter van XII-k]  XII-k,10

Gommeren, Johanna (*29-12-1855, †22-11-1945) [Nummer XIII-z]  XIII-z

Gommeren, Johanna (*05-02-1858) [Dochter van XII-t]  XII-t,2

Gommeren, Johanna (*12-01-1875, †06-05-1875) [Dochter van XII-n]  XII-n,3

Gommeren, Johanna (*05-10-1902, †16-07-1989) [Nummer XV-j]  XV-j

Gommeren, Johanna Bernardina (*25-10-1874, †16-02-1944) [Nummer XIII-v]  XIII-v

Gommeren, Johanna Catharina Cornelia (*07-11-1918, †08-04-2017) [Dochter van XIII-x]  XIII-x,3

Gommeren, Johanna Cornelia (*06-02-1892) [Nummer XIV-s]  XIV-s

Gommeren, Johanna Cornelia Maria (*24-09-1914, †09-10-1929) [Dochter van XIII-w]  XIII-w,4

Gommeren, Johanna Wilhelmina (*22-12-1902, †22-02-1903) [Dochter van XIV-p]  XIV-p,3

Gommeren, Johannes (*22-04-1876, †04-08-1902) [Nummer XIV-p]  XIV-p; XV-y

Gommeren, Johannes (*13-12-1898, †27-12-1986) [Nummer XV-g]  XV-g; XVI-e; XVI-f

Gommeren, Johannes (*02-07-1914, †14-12-1970) [Nummer XV-ab]  XV-ab

Gommeren, Johannes (*10-10-1926) [Zoon van XV-d]  XV-d,7

Gommeren, Johannes Cornelis (*01-11-1914) [Nummer XV-v]  XV-v

Gommeren, Johannis (*08-08-1833, †25-09-1859) [Zoon van XII-k]  XII-k,3

Gommeren, Josefina Catharina Maria (*08-07-1899) [Nummer XIV-ad]  XIV-ad

Gommeren, Josefina Joanna Maria (*27-07-1899) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,5

Gommeren, Josephus (*18-05-1863, †28-03-1881) [Zoon van XII-y]  XII-y,3

Gommeren, Jozef (*10-11-1883) [Zoon van XII-aa]  XII-aa,7

Gommeren, Lambertus (~30-11-1740, †15-05-1830)

                    [Nummer X-q]  X-q; XI-w; XI-x; XI-y; XI-z; XI-aa

Gommeren, Lambertus (~21-07-1747, []13-01-1806)

                    [Nummer X-m]  X-m; XI-o; XI-p; XI-q; XI-r; XI-s

Gommeren, Lambertus (~11-10-1805) [Zoon van X-s]  X-s,3

Gommeren, Lambertus (~06-01-1807, †08-08-1881)

                    [Nummer XI-af]  XI-af; XII-ab; XII-ac; XII-ad; XII-ae

Gommeren, Lambertus (*12-09-1826, †12-06-1827) [Zoon van XI-aa]  XI-aa,7

Gommeren, Lambertus (*14-01-1910, †16-04-1982) [Nummer XV-s]  XV-s

Gommeren, Lambertus Wilhelmina (*02-07-1948, †07-06-1959) [Zoon van XV-s]  XV-s,1

Gommeren, Louise [Dochter van XVI-h]  XVI-h,3

Gommeren, Louise Catherine [Dochter van XII-ad]  XII-ad,1

Gommeren, Lucia (*22-04-1901) [Nummer XV-i]  XV-i

Gommeren, Lucia Petronella (*17-10-1901, †09-02-1937) [Nummer XIV-af]  XIV-af

Gommeren, Ludovica Catharina (*19-09-1881) [Dochter van XII-w]  XII-w,4

Gommeren, Ludovica Maria (*23-03-1897) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,4

Gommeren, Ludovica Veronica (*01-04-1896, †17-04-1896) [Dochter van XIII-ad]  XIII-ad,2

Gommeren, Margareta (~06-12-1727) [Dochter van IX-k]  IX-k,1

Gommeren, Margareta (~28-09-1732, []28-02-1772) [Nummer X-j]  X-j

Gommeren, Margarita (~10-08-1775) [Dochter van X-i]  X-i,8

Gommeren, Maria (~06-12-1727) [Dochter van IX-k]  IX-k,2

Gommeren, Maria (~10-10-1730) [Dochter van IX-k]  IX-k,4

Gommeren, Maria (~02-12-1731) [Dochter van IX-m]  IX-m,1

Gommeren, Maria (~16-12-1735) [Dochter van IX-k]  IX-k,7

Gommeren, Maria (~10-12-1738) [Dochter van IX-l]  IX-l,1

Gommeren, Maria (~12-01-1748, []23-12-1786) [Dochter van IX-o]  IX-o,2

Gommeren, Maria (~09-01-1754, []15-07-1806) [Nummer XI-i]  XI-i

Gommeren, Maria (~22-03-1788, []13-05-1788) [Dochter van X-m]  X-m,5

Gommeren, Maria (~22-01-1790) [Nummer XI-s]  XI-s

Gommeren, Maria (*29-10-1821, †29-03-1845) [Dochter van XI-aa]  XI-aa,4

Gommeren, Maria (*04-11-1830, †22-04-1852) [Dochter van XII-e]  XII-e,3

Gommeren, Maria (*25-07-1832, †09-10-1888) [Nummer XII-v]  XII-v

Gommeren, Maria (*02-09-1864, †26-06-1918) [Nummer XIV-l]  XIV-l

Gommeren, Maria (*10-03-1876, †10-01-1880) [Dochter van XIII-f]  XIII-f,5

Gommeren, Maria (*28-02-1915, †13-03-1915) [Dochter van XIV-k]  XIV-k,5

Gommeren, Maria (*12-05-1916) [Nummer XV-t]  XV-t

Gommeren, Maria (*16-04-1936, †20-01-1994) [Dochter van XV-g]  XV-g,5

Gommeren, Maria (*31-03-1948) [Nummer XV-ag]  XV-ag

Gommeren, Maria Catharina (~30-09-1792, †04-01-1867) [Nummer XI-u]  XI-u

Gommeren, Maria Catharina (*01-11-1872) [Dochter van XII-w]  XII-w,1

Gommeren, Maria Cornelia (*26-09-1885) [Nummer XIV-r]  XIV-r

Gommeren, Maria Cornelissen (~10-11-1710, []01-12-1739) [Nummer IX-n]  IX-n

Gommeren, Maria Elisabeth (*20-01-1860, †26-04-1920) [Nummer XIII-ab]  XIII-ab

Gommeren, Maria Elisabeth (*03-04-1881) [Dochter van XII-aa]  XII-aa,6

Gommeren, Maria Elizabeth (*15-12-1868, †09-01-1951) [Nummer XIII-y]  XIII-y

Gommeren, Maria Jacoba (~18-07-1775, †09-10-1815) [Nummer XI-o]  XI-o

Gommeren, Maria Johanna (*21-11-1897, †02-03-1967) [Nummer XV-f]  XV-f

Gommeren, Marijn (*27-04-1817, †15-01-1883) [Nummer XII-l]  XII-l

Gommeren, Marijn (*30-07-1841, †15-03-1843) [Zoon van XII-k]  XII-k,8

Gommeren, Marijn (*30-04-1848, †03-03-1851) [Zoon van XII-k]  XII-k,11

Gommeren, Marijn (*08-08-1870, †12-05-1896) [Zoon van XII-n]  XII-n,2

Gommeren, Marijnis Lambrecht (~22-08-1708, []06-05-1787)

                    [Nummer IX-p]  IX-p; X-m; X-n; X-o; X-p

Gommeren, Marijnus (~10-08-1781, †04-03-1866) [Nummer XI-t]  XI-t; XII-l; XII-m; XII-n

Gommeren, Marinus (~04-06-1722, †10-12-1763) [Nummer IX-e]  IX-e

Gommeren, Marinus (~19-03-1761, †25-10-1832) [Nummer XI-l]  XI-l

Gommeren, Marinus (~01-04-1796) [Zoon van XI-l]  XI-l,2

Gommeren, Marinus (~23-09-1803, †09-01-1882) [Nummer XI-ae]  XI-ae; XII-x; XII-y; XII-z; XII-aa

Gommeren, Marinus (*10-01-1838, †04-07-1926) [Nummer XII-w]  XII-w

Gommeren, Marinus (*31-10-1865) [Zoon van XII-t]  XII-t,6

Gommeren, Marinus Adrianus (*10-02-1876, †19-05-1973) [Zoon van XII-m]  XII-m,3

Gommeren, Marinus Adrianus (*25-06-1933) [Zoon van XV-q]  XV-q,2

Gommeren, Marinus Gerardus Adrianus (*25-08-1910, †05-10-1974) [Zoon van XIII-w]  XIII-w,2

Gommeren, Marinus Petrus Maria (*17-06-1922, †08-04-2002) [Nummer XIV-z]  XIV-z

Gommeren, Marinus Rudolfus (*08-11-1868) [Nummer XIII-ad]  XIII-ad; XIV-ac; XIV-ad; XIV-ae;

                    XIV-af; XIV-ag; XIV-ah; XIV-ai; XIV-aj

Gommeren, Martina (~18-09-1810, †15-02-1882) [Dochter van XI-l]  XI-l,7

Gommeren, Martinus (*25-02-1872, †27-11-1957) [Zoon van XII-b]  XII-b,2

Gommeren, Melania joanna (*23-09-1904, †25-09-1986) [Nummer XIV-ah]  XIV-ah

Gommeren, Petronella (*18-03-1831, †24-05-1834) [Dochter van XII-k]  XII-k,1

Gommeren, Petronella (*16-07-1837, †27-10-1915) [Nummer XIII-g]  XIII-g

Gommeren, Petronella (*01-03-1858, †12-06-1936) [Dochter van XII-s]  XII-s,3

Gommeren, Petronella (*10-08-1862, †23-04-1863) [Dochter van XII-t]  XII-t,4

Gommeren, Petronella (*28-01-1904, †06-07-1977) [Nummer XV-k]  XV-k

Gommeren, Petronella Adriana Johanna Maria (*09-06-1935) [Dochter van XV-z]  XV-z,2

Gommeren, Petronella Sophia (*11-03-1876) [Nummer XIII-af]  XIII-af

Gommeren, Petronilla (~31-08-1804, †16-07-1881) [Nummer XI-ab]  XI-ab

Gommeren, Petrus (~04-10-1800, †21-10-1875)

                    [Nummer XI-ad]  XI-ad; XII-r; XII-s; XII-t; XII-u; XII-v; XII-w

Gommeren, Petrus (~04-09-1802, †29-12-1873) [Nummer XII-k]  XII-k; XIII-r; XIII-s; XIII-t; XIII-u

Gommeren, Petrus (*21-02-1838) [Nummer XII-z]  XII-z

Gommeren, Petrus (*31-05-1856) [Zoon van XII-t]  XII-t,1

Gommeren, Petrus (*12-08-1864, †01-04-1937) [Zoon van XII-s]  XII-s,5

Gommeren, Petrus (*13-03-1871, †24-02-1919) [Nummer XIII-ae]  XIII-ae; XIV-ak

Gommeren, Petrus (*27-02-1875, †03-04-1877) [Zoon van XIII-t]  XIII-t,1

Gommeren, Petrus (*23-07-1877) [Zoon van XII-w]  XII-w,3

Gommeren, Petrus (*09-09-1878) [Zoon van XII-aa]  XII-aa,5

Gommeren, Petrus (*13-12-1878, †22-10-1956)

                    [Nummer XIV-u]  XIV-u; XV-z; XV-aa; XV-ab; XV-ac

Gommeren, Petrus (*11-05-1929) [Zoon van XV-d]  XV-d,9

Gommeren, Petrus Cornelis (*22-11-1912, †19-05-1961) [Nummer XV-o]  XV-o

Gommeren, Petrus Gerardus Maria (*11-05-1917, †12-01-2004) [Zoon van XIII-x]  XIII-x,2

Gommeren, Petrus Jacobus Adrianus Maria (*03-02-1939, †20-10-1973) [Nummer XVI-g]  XVI-g

Gommeren, Petrus Johannes (*07-04-1920) [Zoon van XIV-o]  XIV-o,4

Gommeren, Petrus Johannes (*08-11-1938) [Zoon van XV-ab]  XV-ab,1

Gommeren, Petrus Josephus (*26-10-1900, †18-05-1974) [Nummer XIV-ae]  XIV-ae

Gommeren, Piet (*13-04-1946) [Nummer XV-af]  XV-af; XVI-i; XVI-j; XVI-k

Gommeren, Pieter (*24-08-1818, †04-07-1819) [Zoon van XI-aa]  XI-aa,2

Gommeren, Pieter (*28-12-1819, †31-12-1819) [Zoon van XI-aa]  XI-aa,3

Gommeren, Pieter (*06-08-1824, †07-07-1882) [Nummer XII-q]  XII-q

Gommeren, Pieter (*10-04-1836, †29-12-1894) [Nummer XIII-r]  XIII-r

Gommeren, Pieter Cornelissen (~21-05-1703) [Nummer IX-m]  IX-m

Gommeren, Quirina (~29-10-1743, []17-07-1772) [Nummer X-r]  X-r

Gommeren, Quirinus (~17-12-1772, []23-02-1773) [Zoon van X-q]  X-q,5

Gommeren, Quirinus (~02-01-1774, []08-03-1774) [Zoon van X-q]  X-q,6

Gommeren, Quirinus (~15-04-1777, †13-09-1794) [Zoon van X-q]  X-q,8

Gommeren, Rumoldus (~23-10-1804, †28-12-1879) [Zoon van XI-l]  XI-l,5

Gommeren, Samuel [Zoon van XVI-h]  XVI-h,1

Gommeren, Sebastiaan [Zoon van XVI-h]  XVI-h,2

Gommeren, Sophia (*06-07-1873, †01-11-1873) [Dochter van XII-y]  XII-y,7

Gommeren, Stefan (*08-08-1989) [Nummer XVI-k]  XVI-k

Gommeren, Veronica Catharina (*14-05-1897, †30-04-1983) [Nummer XIV-ac]  XIV-ac

Gommeren, Wilhelma (~03-09-1758) [Dochter van IX-p]  IX-p,7

Gommeren, Wilhelma (~30-11-1799, †25-01-1871) [Dochter van XI-l]  XI-l,3

Gommeren, Wilhelmina (~22-11-1806, †03-02-1867) [Dochter van XI-p]  XI-p,1

Gommeren, Wilhelmina (*06-03-1830) [Nummer XII-u]  XII-u

Gommeren, Wilhelmina (*01-01-1841, †21-08-1841) [Dochter van XII-e]  XII-e,9

Gommeren, Wilhelmina (*15-02-1841, †31-07-1914) [Nummer XII-ab]  XII-ab

Gommeren, Wilhelmina (*05-11-1842, †13-12-1923) [Nummer XIII-u]  XIII-u

Gommeren, Wilhelmina (*14-09-1844, †27-11-1875) [Dochter van XI-ae]  XI-ae,7

Gommeren, Wilhelmina (*11-03-1882, †23-10-1954) [Nummer XIV-q]  XIV-q

Gommeren, Wilhelmina (Mien) Maria (*25-04-1934, †10-05-1997) [Nummer XVI-f]  XVI-f

Gommeren, Wilhelmina Catharina (*27-10-1913, †2003) [Nummer XV-u]  XV-u

Gommeren, Wilhelmina Cornelia (*04-11-1899) [Nummer XV-y]  XV-y

Gommeren, Wilhelmina Maria (*15-02-1896, †06-10-1943) [Nummer XV-e]  XV-e

Gommeren, Wilhelmus (*13-04-1900, †07-01-1976) [Nummer XV-h]  XV-h

Gommeren, Wilhelmus (*27-06-1909, †10-12-1979) [Nummer XV-z]  XV-z; XVI-g

Gommeren, Wilhelmus (*12-09-1935) [Zoon van XV-d]  XV-d,14

Gommeren, Wilhelmus Maria (*16-11-1934, †20-03-2005) [Zoon van XV-h]  XV-h,4

Gommeren, Wilhelmus Petrus Gerardus (*20-08-1930) [Zoon van XIV-v]  XIV-v,1

Gommeren, Willebrordus (*09-12-1872, †18-06-1942) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,2

Gommeren, Willem (*16-02-1814, †25-08-1815) [Zoon van XI-l]  XI-l,8

Gommeren, Willem (*07-12-1839, †03-04-1906) [Nummer XIII-t]  XIII-t; XIV-u; XIV-v

Gommeren, Willemijna (~21-02-1784, †25-10-1839) [Nummer XI-r]  XI-r

Gommeren, Willemijna (*05-09-1842, †31-07-1884) [Nummer XIII-i]  XIII-i

Gommeren, Zuta/Zoa (~23-02-1766, †09-05-1829) [Nummer XI-e]  XI-e

Gommeren, mogelijke dochter, Maria Marijnissen (*±1670) [Nummer VIII-f]  VIII-f

Gommers, ... (levenloos *31-01-1909) [Kind van XIII-a]  XIII-a,12

Gommers, Adriana (~03-12-1663) [Dochter van VII-u]  VII-u,3

Gommers, Adriana (~10-10-1725, []02-04-1760) [Nummer IX-f]  IX-f

Gommers, Adriana (~03-05-1738) [Dochter van IX-c]  IX-c,7

Gommers, Adriana Anthonij (~05-12-1762, †03-12-1825) [Nummer XI-d]  XI-d

Gommers, Adriana Catharina Maria Coleta (*27-09-1939, †28-09-1939)

                  [Dochter van XIV-d]  XIV-d,9

Gommers, Adrianus (~17-02-1658) [Zoon van VII-q]  VII-q,2

Gommers, Adrianus (~29-11-1700) [Nummer IX-l]  IX-l

Gommers, Adrianus (~11-02-1718) [Zoon van VIII-n]  VIII-n,5

Gommers, Adrianus (~14-01-1719) [Zoon van IX-g]  IX-g,1

Gommers, Adrianus (*13-04-1900, †10-08-1988) [Nummer XIV-e]  XIV-e

Gommers, Anna Cornelia (*05-05-1924) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,1

Gommers, Anna Cornelia (*30-12-1924) [Dochter van XIV-c]  XIV-c,3

Gommers, Anthonia (~20-01-1716) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,4

Gommers, Anthonij (Theunis) Adriaenssen (*±1621, []09-10-1667) [Nummer VII-q]  VII-q

Gommers, Anthonij Jans Adriaense (*±1667, []18-11-1738)

                  [Nummer VIII-d]  VIII-d; IX-a; IX-b; IX-c; IX-d

Gommers, Anthonius (~19-02-1661) [Zoon van VII-q]  VII-q,3

Gommers, Anthonius (~21-07-1717, []17-04-1744) [Nummer IX-d]  IX-d

Gommers, Antonetta Johanna Adriana (*12-05-1930) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,5

Gommers, Antonetta Pieterse (~11-12-1739, []23-10-1794) [Nummer X-b]  X-b

Gommers, Antonia (~03-11-1669) [Dochter van VII-u]  VII-u,5

Gommers, Antonia (~07-11-1730) [Dochter van IX-g]  IX-g,3

Gommers, Antonia (Teuntje) Marijnissen (~13-03-1682, []23-09-1706) [Nummer VIII-m]  VIII-m

Gommers, Antonius (~02-08-1715) [Zoon van VIII-n]  VIII-n,4

Gommers, Antonius (~26-05-1782, †02-06-1849) [Zoon van X-f]  X-f,4

Gommers, Antonius Cornelis Jacoba (*1940, †14-04-1941) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,2

Gommers, Antonius Jan (~09-07-1733, †?-07-1780) [Nummer X-g]  X-g; XI-d; XI-e; XI-f; XI-g; XI-h

Gommers, Antonius Marijnissen (~08-06-1688, []30-03-1726) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-e; IX-f

Gommers, Antonius Wilhelmus Adrianus (*?-01-1945, †12-02-1945) [Zoon van XIV-e]  XIV-e,3

Gommers, Barbara Lambregs (~21-10-1712, []06-01-1744) [Nummer IX-r]  IX-r

Gommers, Catelijn Adriaenssen (*±1635, []20-08-1718) [Nummer VII-w]  VII-w

Gommers, Catharina (~22-07-1663) [Dochter van VII-q]  VII-q,6

Gommers, Catharina Lambregtse (~14-11-1722) [Nummer IX-s]  IX-s

Gommers, Catharina Maria (*26-05-1905) [Nummer XIV-g]  XIV-g

Gommers, Catharina Maria Geroria (*20-12-1934) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,7

Gommers, Cornelia (~15-01-1736, []30-11-1801) [Nummer X-h]  X-h

Gommers, Cornelia (*19-10-1823, †09-08-1890) [Nummer XII-c]  XII-c

Gommers, Cornelia Adriaenssen (*±1629, †09-07-1708) [Nummer VII-t]  VII-t

Gommers, Cornelia Jans (*±1661, †<15-01-1722) [Nummer VIII-a]  VIII-a

Gommers, Cornelis (*13-09-1863, †14-09-1948)

                  [Nummer XIII-a]  XIII-a; XIV-a; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g

Gommers, Cornelis Antonius Johannes (*27-01-1927, †03-12-1982) [Nummer XV-c]  XV-c

Gommers, Cornelis Dingeman (*29-05-1922, †26-06-1989) [Nummer XV-a]  XV-a

Gommers, Cornelis Johannes (*18-02-1898, †15-01-1981) [Nummer XIV-c]  XIV-c; XV-a; XV-b

Gommers, Cornelius (~19-02-1661) [Zoon van VII-q]  VII-q,4

Gommers, Cornelius (~29-04-1722) [Nummer IX-o]  IX-o; X-l

Gommers, Cornelius Adriaenssen (~10-04-1691) [Nummer IX-g]  IX-g

Gommers, Cornelius Anthonissen (~04-03-1691, []02-11-1739) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a

Gommers, Cornelius Antonie (~05-04-1773, †22-10-1845)

                  [Nummer XI-g]  XI-g; XII-d; XII-e; XII-f; XII-g; XII-h; XII-i

Gommers, Domis (Thomas) Adriaenssen (~12-04-1615) [Zoon van VI-f]  VI-f,1

Gommers, Elisabeth Adriaenssen (*±1623) [Nummer VII-r]  VII-r

Gommers, Elisabetha (~14-04-1714) [Dochter van IX-a]  IX-a,2

Gommers, Elisabetha (~20-01-1716) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,5

Gommers, Elizabeth (~13-04-1786, †13-05-1849) [Nummer XI-c]  XI-c

Gommers, Elizabetha Janssen (~28-12-1723, []05-07-1780) [Nummer X-c]  X-c

Gommers, Franciscus Marinus Anna Jozef (*02-08-1937) [Zoon van XIV-d]  XIV-d,8

Gommers, Gerardus (*03-12-1818, †16-07-1899) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-a

Gommers, Gerardus Cornelis (*21-03-1897, †10-05-1978) [Nummer XIV-b]  XIV-b

Gommers, Gommarus (~09-11-1654) [Zoon van VII-q]  VII-q,1

Gommers, Henricus (~14-03-1706) [Zoon van VIII-j]  VIII-j,5

Gommers, Hermannus Jansen (~02-03-1730, []24-11-1807) [Nummer X-f]  X-f; XI-a; XI-b; XI-c

Gommers, Hermanus (*04-09-1814, †09-07-1902) [Zoon van XI-b]  XI-b,2

Gommers, Jacoba (*09-03-1834, †26-09-1895) [Dochter van XI-b]  XI-b,8

Gommers, Jacobus (~15-04-1658) [Zoon van VII-u]  VII-u,1

Gommers, Jacobus (*19-06-1901, †26-07-1901) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,8

Gommers, Jacobus (*26-05-1905, †10-06-1905) [Zoon van XIII-a]  XIII-a,10

Gommers, Jacomeijntjen (Wilhelmina) Adriaenssen (~09-03-1696, []09-11-1736)

                  [Nummer IX-h]  IX-h

Gommers, Jan Adriaenssen (*±1618, †04-03-1697)

                  [Nummer VII-p]  VII-p; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d

Gommers, Jan Anthonissen (~23-10-1699) [Nummer IX-c]  IX-c; X-c; X-d; X-e; X-f; X-g; X-h

Gommers, Joanna (~15-04-1740, []23-08-1749) [Dochter van IX-l]  IX-l,2

Gommers, Joanna (~21-08-1768, †13-11-1838) [Nummer XI-f]  XI-f

Gommers, Joanna (~04-10-1779, †15-02-1859) [Nummer XI-a]  XI-a

Gommers, Joannes (~30-09-1710, []31-08-1794) [Nummer IX-q]  IX-q; X-q; X-r

Gommers, Joannes (~01-10-1761) [Zoon van X-g]  X-g,1

Gommers, Joannes (~16-09-1770) [Zoon van X-g]  X-g,5

Gommers, Joannes (~02-03-1776, †17-10-1824) [Zoon van X-f]  X-f,1

Gommers, Joannes (~19-08-1776) [Zoon van X-g]  X-g,8

Gommers, Joannes (~17-07-1778, †27-09-1830) [Nummer XI-h]  XI-h

Gommers, Joannes (~15-04-1810, †07-11-1811) [Zoon van XI-g]  XI-g,7

Gommers, Johanna (*27-11-1817, †08-12-1818) [Dochter van XI-b]  XI-b,3

Gommers, Johanna (*15-11-1828) [Dochter van XI-b]  XI-b,7

Gommers, Johanna (*13-07-1895, †22-10-1895) [Dochter van XIII-a]  XIII-a,2

Gommers, Johanna Adriana Maria (*29-06-1928) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,4

Gommers, Johanna Antonetta (*12-05-1896, †29-11-1960) [Nummer XIV-a]  XIV-a

Gommers, Johanna Lambregtse (~09-07-1726, []22-02-1762) [Nummer IX-t]  IX-t

Gommers, Johanna Maria (*28-09-1902, †01-08-1977) [Nummer XIV-f]  XIV-f

Gommers, Johannes (*25-03-1821, †21-09-1895) [Zoon van XI-b]  XI-b,5

Gommers, Johannes (*08-03-1899, †08-10-1979) [Nummer XIV-d]  XIV-d; XV-c

Gommers, Lambertus (~06-12-1737) [Zoon van IX-p]  IX-p,1

Gommers, Lambertus (~25-06-1755, []27-06-1804) [Zoon van IX-u]  IX-u,1

Gommers, Lambrecht Marijnisse (~09-07-1685, []18-12-1743)

                  [Nummer VIII-n]  VIII-n; IX-p; IX-q; IX-r; IX-s; IX-t; IX-u

Gommers, Leonardus Gerardus Cornelis (*28-10-1926) [Zoon van XIV-c]  XIV-c,4

Gommers, Lijsbeth Cornelissen (~26-12-1696, []19-04-1770) [Nummer IX-j]  IX-j

Gommers, Maijken Adriaenssen (*±1626) [Nummer VII-s]  VII-s

Gommers, Maria (~24-08-1660) [Dochter van VII-u]  VII-u,2

Gommers, Maria (~09-11-1719) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2

Gommers, Maria (~11-11-1803, †20-10-1882) [Partner van XII-k]  XII-k; XIII-r; XIII-s; XIII-t; XIII-u

Gommers, Maria (*28-07-1811, †19-08-1896) [Nummer XII-a]  XII-a

Gommers, Maria Adriaenssen (~06-11-1701, []07-06-1751) [Nummer IX-i]  IX-i

Gommers, Maria Catharina (*13-07-1895, †30-10-1895) [Dochter van XIII-a]  XIII-a,1

Gommers, Maria Cornelisse (~23-05-1717, []13-06-1750) [Nummer X-a]  X-a

Gommers, Marie Janssen (~29-03-1725, []08-01-1783) [Nummer X-d]  X-d

Gommers, Marijken Jans (*±1665) [Nummer VIII-c]  VIII-c

Gommers, Marinus (~20-11-1698, []14-07-1742) [Nummer IX-k]  IX-k; X-i; X-j; X-k

Gommers, Marinus (~01-08-1718) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,1

Gommers, Marinus Adriaenssen (~08-04-1695) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,2

Gommers, Marinus Cornelis Franciscus (*14-07-1925) [Zoon van XIV-d]  XIV-d,2

Gommers, Martinus (~14-05-1784, †15-01-1867) [Nummer XI-b]  XI-b; XII-a; XII-b; XII-c

Gommers, Nicolaus (~06-04-1777, []19-04-1795) [Zoon van X-f]  X-f,2

Gommers, Peeter Adriaenssen (~12-01-1631) [Nummer VII-u]  VII-u; VIII-e

Gommers, Peter Anthonis Janse (~14-11-1694) [Nummer IX-b]  IX-b; X-b

Gommers, Petronella (~22-07-1663) [Dochter van VII-q]  VII-q,5

Gommers, Petronella Francina Maria (*23-02-1932) [Dochter van XIV-d]  XIV-d,6

Gommers, Petronilla (~01-10-1722) [Dochter van IX-g]  IX-g,2

Gommers, Petrus Cornelis Johannes (*28-07-1923,