Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index


familie van Roij, later van Rooij

 
 
I Bastiaen Janssen van Roij is geboren omstreeks 1620. Bastiaen is overleden op 25-01-1697, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven op 29-01-1697 in nuland, vrouw en voorkinderen leven nog..
 
Coop ( Bier) Brouwer en schepen te Nuland

rooij brouwer en schepen te Nuland.

Schepenbank Nuland, 1672-1811
Diverse soorten akten, geordend op folionummer, minuten

31 mei 1678 Nuland
Proces wegens een obligatie van 200-0-0 tussen Sebastiaan Jansen van Roij tegen Korstiaen Claesse (procuratie voor alle erfgenamen Aert Meester Luijcas van Roesmalen. Vragen uitspraak van de Heer van Nuland, waarmee beiden tevreden zullen zijn. Tekent Sebastiaan Jansen van Roij, Korstiaen Claessen. Schepenen getuigen: Jan Jansen van der Ven en Jan Jan Adriaens de Jonghe

RA Nuland 19 ongefol d.d. 24.3.1678 Erfdeling tussen Bastiaen Dirck Jan Jaspers en Gherit Wellens van Heesch en Bastiaen Jansen van Roij als momboiren over Meriken en Hilleken, onmondige dochters van Dirck Jan Jaspers en Lijske Bastiaen Hermens.

akte

bron: Jan van der Biezen.

Ra Nuland 41, fol 32v, d.d. 2 juli 1687: Compareert Geertjen dochter Peeter Jacobs van Grinsven, gehuwd met Handrick van Mil, Coopman te Ravesteijn, vermeld de huwelijksvoorwaarden voor Notaris Cornelis van Boxmeer te Den Bosch maart 1674, i.v.m. land "achter opt groot hoogh" tussen de erven van Nicolaas Dircks van Heesch en de Heer van Nulant, gekregen uit de erfdeling van broer Jacob Peters van Grinsven d.d. 5 oktober 1678. Koper is Bastiaen van Rooij, brouwer te Nuland
bron: Jan van der Biezen.

25 juni 1687 en 2 juli 1687
Geridtje Peters van Grinsven, huisvrouw van monsieur Hendrik van Mil met consent van hare man en momboir en geassisteert door haar swager Anthony Hendriks aent Hoogh, laten inzetten een campke weiland gelegen te Nuland, op het Groot Hoogh over de Hoge Wegh, groot 16 hont, tussen erve Nicolaas Dircx oorstwaarts, Heer van Nuland andere zijde, strekkende van de Etteringhsgraaf tot op de Hogen wegh met de andere einde zuidwaarts, aangekomen bij de deling van haar ouders. Te onderhouden 16 voeten kepkensdonkdijk. Hoogsel ten huijse van Bastiaan van Rooij op 2 juli 1687. Bastiaen van Rooij biedt 370 gulden en slaat 30 slagen. Blijft koper.
Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Adriaans de Jong, J. vd Steen.

Bron: BHIC

Datering 27-07-1687
20 .22 Verkoopakte met condities van een kamp weiland groot 16 hont, gelegen op het Groot Hoogh over de Hooge Wegh, door Geridt Peeters van Grinsven, huisvrouw van Henderick van Mill, aan Bastiaen van Rooij

Vindplaats origineel Den Bosch, bron BHIC (ra nuland 41 folio 32v)


RA Nuland 41 Blz. 78 dd 29 juni 1688
Compareren Gerritje dochter Peter Jacobs van Grinsven, getrouwd met Handerick van Mill, volgens approbatie voor schepenen van Nuland dd 28 juli 1687, hadden verkocht aan Bastiaan Jansen van Rooij, brouwer en inwoner van Nuland, een kampken weiland, groot 16 hond, gelegen aan de Hogen Weg, en Claas Dirks van Heesch getrouwd geweest met Neeske dochter Jacob Peters van Grinsven, op 27 juni hadden gedaagen om op …huijse van Jan Willem Marcelissen te komen zien vernaderen het genoemde campken, en zijn verschoten penningen zou kunnen komen ontvangen, nu compareren Bastiaan van Rooij, die verklaart het huis verkocht te hebben aan Claas Dircx.
Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Jan Udo Jansen. bron: Jan van der Biezen.

2 december 1688 Nuland
Schepenen verklaren dat Bastiaen Jansen van Rooij, mede schepen alhier, op 2 december in gevolge het placaat over de overheid van 1670 heeft laten registeren een schepenbrief der stadt van Den Bosch luiddende als volgt: “Bastiaan Jansen van Rooij, naargelaten weduwnaar van Geertruijt dochter Daniel van Osch, sijn eerste huisvrouw, de tocht hem als langstlevende competerende en draagt dese over aan Jenneken, Adriaen Lambert als man van Luitjen, Daniel, Geridt Hendriex als man van Berber, Jan Peters van Berge als man van Alegonda, Peeter.
Den Bosch dd. 1 mei 1688, was getekent J. van der Meulen?

Bron: BHIC

05.07.1689 | N 2825 | f 356v
Bastiaen Jansen van ROIJ en Henderske natuurlijke dochter van Arien MELISSEN, te Nieulandt, present te ’s-Hertogenbosch

5 augustus 1689 (!)
De selve de gerechte ½ in een akker teulland genoemd de Hooge Haegh, groot voor de ½ 8 lopensaet, gelegen beneffens de Santstraat aan de ene zijde, Erve Bastiaan Jansen van Roij c.s. aan de andere zijde, strekkende van het ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op erve Jan Peters en Bastian van Roij met het andere eind. Het land wordt nu gebruikt door Hendrik Sijmens en de weduwe Hendrik Gijsberts de Bie; Item 2 strepen land daar over den Somerdijck gelegen, groot 3 vaetsaet, beneffens de Somerdijck zuidwaarts, en seecker half erffsteegh van de genoemde opdragers noordwaarts, schietende van het ene einde van de erve Jonker van den Driess tot op de erve van de opdragers, samen met de genoemde steegh om daar samen met de opdragers gebruik van te maken, als mede den Haesencamp. Nu verkocht aan Hendrik Sijmens. Uit het eerste perceel te blijven vergelden 5 sacken rogge aan het kantoor van de Heer van Deurne, te aanvaarden met een lopende pacht. Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon.

Bron: bhic

Blz 100 dd 4 augustus 1690:

Compareren Willem, Hendrik, Aert, Angeneeske, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Erken Aerts, ieder voor 1/6e part in 2 stukken teulland, groot 2 vaetsaet gelegen te Nuland beneffens erve ene zijde Bastiaan Jansen van Roij, andere zijde Jan Theunissen, strekkende ene einde de kinderen en erfgenamen van Emont Matijssen van Vlijmen, tot op de gemeijne Loonsche Straat, aangekomen bij dood van hun ouders en grootouders. Verkopen het aan Bastiaan Jansen van Roij, te vergelden een halve gulden (?) gewinschijns en een oort jaarlijks aan Jonker Hermen Pelgrom.

( in marge: transport gedaan 13 september 1690, verkopers sterk voor Angeneesken, Hendrik is dood)

Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven
bron: Jan van der Biezen


Blz 105 dd 13 september 1690

Compareren Willem, Aert, Lambert van Thil gehuwd met Maria en tot slot Willem voornoemd (?) en Antonis Jansen van Sprangh, momboiren over de onmondige kinderen van Antonis Willems en Megtelt Jansen, sterk voor Hendrik en Angeneesken, hun broeder en zuster, allen kinderen en erfgenamen van Willem Jansen de Wint en Eijcken Aerts ieder voor 1/6 deel in een 2 stukken teulland met een heufken teulland aan de genoemde 2 stukken aan de westzijde gelegen, gelegen te Nuland, ter plaatse genaamd de Leegh Haegh, beneffens erve Jonker van den Dries bovennaast, Somerdijck benedennaast, ene einde erve Willem Jan Willems en de Somerdijck zuidwaarts, tot op de erve Jonker Hermen Pelgrom noordwaarts, aangekomen van ouders en grootouders, met den uitwegh als van ouds de helft van een klein steeghsken zuidwaarts met Willem Jansen voornoemt gemeijn, nu verkocht aan Bastiaan Jansen van Roij

Tekenen: Jan Jansen van der Ven, G Croon, Jacob Jansen van Gogh.
bron: Jan van der Biezen

Datering 01-09-1691

20 .73 Verklaring van Jan Janssen van de Ven, president, en Bastian van Roij, Jan Dercx en Jacob Janssen van Gogh, schepenen te Nuland, over een oud ’costuum’ over de gang van zaken betreffende ’s lands tienden en verpachting
Vindplaats origineel Den Bosch, bron BHIC.

17 december 1691

betaald aan Cornelis van Vlijmen 36-0-0 wegens verteringen in zijn huis toen Jan Diercx en Bastiaen Jansen van Roij in de terten (?) gegijselt waren wegens het restant van de verpondingen.


Blz 59 dd 14 september 1695

Lijst van Brouwketels binnen Nuland geleijlt door Handrick Hoffdijk als gesworen landspeijler in de Meijerij van Den Bosch

- ketel van Dirck van Clootwijck groot 14,5 tonnen belooft 9 tonnen te brouwen iedere Reijs als coopbrouwer

- ketel van Bastian van Roij, groot 12 tonnen, 8 tonnen iedere Reijs te brouwen als coopbrouwer

- de keetel van de Heer van Geffen is onbruikbaar

Tekenen: Laur. Simontz officier, Jacob van Gogh, Willem Jansen, sub secr., Jan van der Pol, Hendrik Hoffdijk (?)
bron: Jan van der Biezen

Datering: laatste februari 1696

7342.42 Index schepenprotocol Nuland (7342.42)

Schepenakte 111 Rekeing bewijs en reliqua door Hendrik Welten in plaats van zijn schoonvader Lambert Frenssen van Bocxtel, zaliger, en Peter Eijmbers van Creijl in plaats van Eijmbert Jacobs van Creijl zaliger, zijn vader, van de verpondingen van Nuland, ingaande 1 oktober 1690. * Ontvangen: jaarlijks 1864-26-0 gulden. * Uitgaven: - 4 juni 1691 betaalt aan Gijsbert van Beresteijn ontvanger van de verpondingen 468-0-0; - 7 september 230-0-0; - 3 november 378-10-0; - 18 december 228-0-0; - 28 februari 1692 300-0-0; - Februari betaald 172-0-0; - 17 december 1691 betaald aan Cornelis van Vlijmen 36-0-0 wegens verteringen in zijn huis toen Jan Diercx en Bastiaen Jansen van Roij in de terten (?) gegijselt waren wegens het restant van de verpondingen; - 18 december betaald aan Willem Freinxc, deurwaarder wegens zalaris 24-0-0; - Idem betaald aan hem wegens extraordinaire verpondingen, gijseling van regenten 42-0-0; - 29 december betaald aan Cornelis van Vlijmen wegens verteeringen 4-12-0; - 28 februari 1692 expres naar Den Bosch gegaan om gelt op te nemen 1-10-0; - Verteert bij Lambert Frenssen, Gerit Peters en Jacob van Gogh, dat zij andermaal om gelt zij gegaan maar niets konden uitrichten 1-2-0; - Secretaris voor het schrijven van de rekening 1-10-0; - Idem voor het uitmaken 1-10-0; - Zegelpampier 0-7-0; - Officier voor het overstaan 1-10-0; - Tanteme pro memorie, doorgestreept; - In marge: Beurloon van 2-10-0 van iedere hondert gulden 44-8-0; - Totaal 1890-14-0. Meer uitgegeven dan ontvangen: 69-19-0. Tekenen: D. van Clootwijck, Jan van der Poll, Anthonis Ermers van Nulant, Peter aent Hoogh, Jacob van Gogh, Mathijs van creij, Handrick Marcus.

akte


Ra Nuland fol 99 en 99v, d.d. 19.9.1696:
lijst van brouwers: Dierck van Clootwijck, rooijbrouwer, 19 tonnen; Bastiaen Jansen van Rooij en zijn vrouw, rooijbrouwer, 14 tonnen
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 42 Blz 224 dd 6 februari 1697 ondervraging
Op verzoek van Gerard Croon, drossaard van
- Jan van Lith brouwersknecht wonend bij Bastiaan Jansen van Roij, 30 jaar oud
- Jan Jansen Leunissen, mede knecht van genoemde Bastiaan Jansen van Roij, 24 jaar oud
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 42 fol 121v 28.2.1697 Staat en inventaris voor Haarske Adriaens, na overlijden Bastiaan Jansen van Rooij, eerst gehuwd met Geertruij Daniels van Osch, , bijgeschreven: voldaan 6.11.1716 Daniel Bastiaans en Peter van Vught. Vermeld wordt een brouwhuijs.
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 46 Blz 49 dd 7 juni 1708
Bastiaan Jansen van Roij en Handerske dochter Adriaan Melisse, echte lieden op 5 juli 1689 voor Notaris Vosch gemaakt testament, was er een legaat afgesproken aan soon Daniel de som van 125 ineens uitte reiken, en dat deselve daar op hadde betaald voor den genoemde Daniel aan Peter Bastiaans zijn broeder de som van 5 gulden, resteerde de som van 120 gulden, en omdat de genoemde Daniel Bastiaans zijn costen heeft gecogt in het gasthuijs achter de drie mollen tot Den Bosch, voor zijn leven lanck, mits dat daar voor moet worden betaald een som van 150 gulden, so ist dat op instantelijk verzoek van Daniel, de genoemde testatrice dese som heeft betaald. Na haar dood moet uit de portie van Daniel worden uitgekeerd een som van 30 gulden aan de erfgenamen.
Tekenen: merk Daniel Bastiaens, merk Peter Bastiaens, G Croon, Jan Jansen van Lith, Jan Jacob Langes, J. van Clootwijck, sub secr .

bron: Jan van der Biezen.RA Nuland 46 ongefol. 7.6.1709, genoemd zijn twee zonen Peter en Daniel en het testament voor notaris Vosch 5.7.1689. Peter krijgt 125,-., voor Daniel wordt "de cost gekocht" in een gasthuis"achter dedrie mollen te Den Bosch voor zijn leven lanck, 150 gulden.

bron: Jan van der Biezen.


Datering: 27 oktober 1716

7342.21 Index schepenprotocol Nuland (7342.21)

Schepenakte 141 Kwestie en verschil is gerezen tussen de kinderen en erfgenamen van Bastiaen Jansen van Roij en de meubilaire erfgenamen van Handerske wed. Bastiaen Jansen van Rooij, rakende de actieve en passieve schulden van den Boedel, volgens testament en zekere contract dd 13 mei 1711, te Nuland, compareren nu Seger Joosten en Hendrik Wellens meubilaire erfgenamen, en aan de andere kant Peter Bastiaens, Daniel Bastiaens, Wouter van Meuwen nomine uxoris, Peter van Vught nomine uxoris, Hendrik Gerits c.s. en de kinderen Arien Lamberts te weten Jan van Soggel c.s. als erfgenamen van de vaste goederen van Bastiaen van Roij. Zij commiteren Johannes van Clootwijck, sub secretaris, Gijsbert Wellens, de Heer Cornelis Speelman off Corstiaen Gerits om bij onpartijdige rechtsgeleerden in Den Bosch advies te halen, wie de lopende en passieve schulden moet betalen, en beloven zich neer te leggen bij het advies. Tekenen Hendrik Wellens, Seeger Joosten, Wouter van Meeuwen, merk Peter Bastiaens, merk Peter van Vught, merk Jan van Soggel, Jan Aerts van Dijck, D v Clootwijck sub secr. G Croon, Schepenen: Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt

akte

bron: B.H.I.C.
 
Bastiaen:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 07-11-1646 in Geffen(Berlicum) met Geertruijdt Danielis Henrici van Osch, ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 18-10-1646 in Nuland (Berlicum) in ondertrouw zijn gegaan. Geertruijdt is geboren omstreeks 1620, dochter van Daniel Henrici van Os en Barbara Jan Martens. Geertruijdt is overleden vóór 19-12-1667, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Geertruijdt: in 1640 onmondig;

erfdeling van Hendrik Daniels van Osch en Elken Dirck Gerlings van Orthen:
Index schepenprotocol Sint Michielsgestel 5121.47 - 138, dd. 27-01-1640.

Hierin wordt Gertruijdt als jongste kind van Daniel Hendrik Daniels en Barbara Jan Martens genoemd. Zij moet dus geboren zijn na ca. 1615. De kinderen van Daniel Hendriks krijgen bij de deling samen het Patershuis te St. Michielsgestel, dat o.a. grenst aan het bezit van Bastiaen Jan Bastiaens.
Op 11-2-1640 wordt een nadere deling gemaakt tussen de kinderen van Daniel en Barbara.
Hierbij krijgt Geertruijt (resp. haar voogden voor haar) "een esthuis, tuin en boomgaard met akkerland zoals is afgetekend, groot ca. 4 lopenzaad gelegen bij het Patershuis, b.p. Handrick opt Hooghe, de gemeenschappelijke straat, de weduwe van Ruth Aerts, de mededelers, Dit lot moet aan het lot van de kinderen van Isaack Handricks Daniels een bedrag van 25 karolusguldens betalen volgens de deling van 27 januari 1640."

bron: Piet van Liempt.


Schepenbank Nuland, 1672-1811
Diverse soorten akten, geordend op folionummer, minuten

20 .34 Vidimusverklaring van Gerardt Croon, drossaard, en Jan Janssen van der Ven, president schepen, van een akte verleden voor de schepenbank van ’s-Hertogenbosch d.d
Datering 01-05-1688 inzake de nagelaten erfgoederen van Geertruijdt, dochter van Daniel van Osch, eerste huisvrouw van Bastiaen Jansse van Rooij
Vindplaats origineel Den Bosch, bron: BHIC

(2) trouwde, ongeveer 47 jaar oud, op 19-12-1667 in Geffen, RK, ingeschreven Nuland na 4.11.1668 met Hendersken Arien Melissen, ongeveer 33 jaar oud, nadat zij op 30-11-1667 in berlicum, get: P van Meerwijk en Catharina van Duren in ondertrouw zijn gegaan. Hendersken is geboren omstreeks 1634 in heesch?, dochter van Arien Melissen en Meriken Ruth Theunissen. Hendersken is overleden op 06-10-1716 in nuland, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven op 13-10-1716 in Nuland, laat na broer en broer en zusters kinderen..
Notitie bij Hendersken: folio 29 17 mei 1689

Documentatie n.a.v. het rekest en verzoek om een legitimatiebrief van Hendersken natuurlijke dochter van Arien Melissen die is verwekt bij Meriken Ruth Theunissen gewoond hebbende te Heesch, als nu getrouwd en wonende te Nuland met Bastiaen Janssen van Roij en haar vader is nadien getrouwd met Handersken Jan Tijssen van Vlijmen en haar moeder met Tomas Handricx van Haubraeken. Reactie van de raad en rentmeester generaal op het rekest van Hendersken dd. 21 mei 1689 en de tekst zelf van het ingediende rekest.

Bron: henkbeijers archief collectie


23 mei 1689:

Hendersken, natuurlijke dochter van Arien Melissen bij Meriken Ruth Teunissen, beide gewoond hebbende te Heesch.
Hendersken woont tegenwoordig te Nuland en is getrouwd met Bastiaen Jans van Roij.
Kosten: f 16. NB: “Om bij testament van haar goederen te mogen testeren.”

bron: Brabantse Leeuw

23.5.1689: geaspostileert (www.erfgoedbrabant.nl ). Vermeld wordt Heesch 1689 Henderske Adriaan Melissen, 55 jaar oud, bastaarddochter van Arien Melissen bij Meriken Ruth Theunissen. Ze werd als kind besteld. Haar moeder trouwde Thomas Hanricxs van Haubracken te Den Bosch in 1661 toegelaten tot voermansgilde, hij rijdt op Antwerpen en Utrecht. Handerske woonde eerst te Heesch, is nu getrouwd met Bastiaan Jansen van Roij te Nuland. Ze vraagt octrooi aan, de vergunning kost 16,-.

RA Nuland 42 Blz 242 dd 28 februari 1697

Staat en inventaris
Door Haersken Adriaens, weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij, van alle goederen ten erfrtecht van de kinderen van hem en Geertrui Daniels van Osch,
- huijs, schuur en brouwhuis, brouwketel, kuijp, Caelback, affslager van Coopere en verdere toebehoorten, een backhuijs met een verckenskooij, en aangelegen land, groot ( niet ingevuld) , belast met 4Smalhoenderen, met 0-2-8 jaarlijks te betalen aan Jonker Hermen van Pellegrom,
- 1/6 deel in een partij teulland genaamd de Hooge Haegh, belast met 1/6 in 10 malder rogge, aan de geestelijke rentmeester Heer van Liesselt.
- 2 strepen land met een hofken teijnden aangelegen, genaamd de lage Haegh, alles hier tot Nuland gelegen.
Tinwerck:
- tinne schotel
- vier commen
- een maetjen
-
blz 244/245 leeg

Cooper werck:
- koekeetel
- twee hantkeetels
- klijn keteltjen
- coperen panneken
- luchter
- 4 lampen
- Melck kan
- Schuimspaan
- Copere moespot
- Copere vuurpan
- Hooge lampbleck
Ijserwerck:
- ketel
- Hael en heere tangh
- Twee meshaken en een vlaghseijsingh , turfschup
- Een trifjen
- Twee tangen
- Vuurijser
- Bijl en hiep
- Een paarts knosteren
- Twee spaeijen
- Twee gavelen
- Drie riecken en een schop
- Een eesch riecken
- Hoeijhaeck
- Een geestlepel
- Drie ijsere hagten
- Schuimspaen
- Twee helsteren
- Een quade rijtouw
- Een peerts keetjen
- Een ruster
- Strijkijser
- Gieter
- Lanteern
- Struifpan en een hanghijser
- Twee quade seijsingh
- Drie sighten met berhaecken
- Een haargetouw
Houtwerck
- cast
- twee houten coornschoppen
- 4 eijcken kisten
- Slaepbanck
- Trogh
- Lessenaer
- Glasen kastjen
- Seventien houten stoelen
- Een biese stoel
- Een protter stoel
- Een tafel stoel
- Vierkante tafel
- Twee lange tafels
- 4 bancken
- Voete banck
- Een doos daar brieven in sijn
- Twee coetsen
- Twee groote leeren, een kleijn
- Hackbort met een mes
- Korn met toebehooren
- Twe melcktobbe
- Roomtob
- Kleijn tonneke en vleeschton
- Boterschotel en lepel
- Een paartsback en een reep
- 6 koeijbacken
- 2 quaije verckensbacken
- Quade ton
- Snijback met 2 messen
- Twee wannen
- Twee seven
- Een schepel
- Twee heeckels
- 19 tonnen
- Elff halffaten 4 kinnekens
- Een melt cuijp
- Een quade
- Drie bier stellinge
- Twee klijmen
- Hooghkar met beslaghen raeijen
- Hooghkar sonder beslagh
- Aert kar
- Dries eeght en een ander eeght
- Twee wielen en een spondrick
- Ploegh met toebehoorten
- Carhuiftjen
- een braceken en een Cruiwagen
- spigeltjen
- een quaden mostert ….
- Twee merckt korven, klein korfken
Linnewerck
- 12 paar slaaplakens soo goet als quad
- 5 strille tafellakens
- 2 linnen tafellakens
- 6 overwijnen
- 3 pelle booterdoecken en een servet
- 17 manshemden
- 2 dassen en een muts
- 2 neusdoecken
- 27 coornsacken
- 2 coornsacken
- 6 ellen nieuwe linde lackens hetgeen geern tot een doot kleet souden houden
- Linnen keel en broeck
Wollewerck
- Een staartemans rock
- Eenen ertten (?) Cluerd mans rock
- Twee quaden broecken
- Een grooten rock
- Een camisool
- Een witten corseijen hemtrock
- Een quade hemdrock
Beddewerck
- 3 bedde soo goet als quaat
- Een quaat beddeken
- 3 witte deeckens
- 3 kussens
- 3 hooftpeulinge
- Twee greels en twee sadels en twee lighten
- 2 gardijnen
Tekenen: Jan van der Pol, Athonis Ermers van Nuland, Matijs Jansen van creijl, G Croon.
In marge:
Quitantie door de erfgenamen van Bastiaan Jansen van Roij luidend: de erfgenamen bekennen voldaan te zijn door de erfgenamen van Handerske Bastiaan van Roij, dd Nuland 6 november 1716, ondertekend: Peter Bastiaans, Wouter van Meeuwen, Hendrick Geraerdts, Peter van der Hijden, merk van Peter van Vught, merk Daniel Bastiaans, tekentn J van
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 42 Blz 230 dd 6 februari 1697
Schepenen bij elkaar geroepen door de drost in de Raetcamer verklaren dat Haersken weduwe Bastiaan Jansen van Roij als coopbrouweresse aan Drossaard Croon een eedt van slantmiddelen ende inpost niet te sullen flronderen off door de sijne laten flronderen, direct of indirect, en belangende het overleggen van de lijste van de gebroutens, aan wien de selve bieren uitgelevert sijn, heeft Clootwijk 14 dagen tijd gevraagd om die lijst te formeren. Drost gaat accoord.
Tekenen: merk Haerske Jan Bastiaans, D. van Clootwijck, Jacob van Gogh, Anthonis Ermers van Nuland, Peter aent Hoogh, Mathijs Jansen van Creijl, Hendrick Marcus.
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 42 fol 115, 1697
Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Rooij compareert


RA Nuland 42 Blz 291 dd 28 september 1697
Compareert de weduwe van Bastiaan Jansen van Rooij inwoonster alhier, die haar voor koopbrouwter heeft verklaart, iedere reijs 8 aem te brouwen, de ketel is 12 aem groot,
Tekenen: Laurents Sijmonts, Anthonis Ermers van Nulant.
bron: Jan van der Biezen.

Ra Nuland 43 Blz 50 dd 30 september 1698
Compareert Haarske weduwe Bastiaan van Roeij die verklaart als koopbrouweresse ieder Reijs 8 aem te sullen brouwen, wiens ketel groot is bevonde volgens de laatste gedane peilinge 12 aem,
Tekenen: Jan van der Pol, Antonis Ermers van Nuland
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 43 Blz 150 dd 29 september 1699
Lijst van Coopbrouwers en huijsbrouwers voor het jaar ingaande 1 0ktober 1699
- Jan van der Pol, coopbrouwer, iedere Reijs zes aem (?)
- Handerske weduwe Bastiaan van Roij, brouweresse, iedere Reijs 8 tonnen
- Jonker Arnoldus de Vooght, verklaart dat sijn vaders brouwerij onbruikbaar te wesen, als het weer gerepareert is, sal hij als huijsbrouwer sijn peil overbrengen
- Dirck van Clootwijck verklaart dat sijn brouwerij ook onbruikbaar is, dan zal hij zijn peil als huisbrouwer overbrengen
Tekenen; G Croon, anthonis Ermers van Nulant, Jacob van Gogh, Mateijs van Creijl, Handrick Mercus, D. van Clootwijk, secr.44
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 43 Blz 215 dd 24 september 1700
Lijst van koop en huisbrouwers in 1700 vanaf 1 oktober 1700 door officier en schepenen
- Jan van der Poll, coopbrouwer iedere Reijs 8 aem, zijn ketel is groot 14,5 aem.
- Handersken weduwe Bastiaan van Roeij, koopbrouwer, 8 aem iedere Reijs,ketel is groot 12 aem.
- Jan Lemmingh koopbrouwer iedere Reijs 6 aem, ketel is groot 15 aem.
Tekenen: C van Coot, Jacob van Gogh, Antonis Ermers van Nuland, Mateijs van Creijl, Handrick Marcus.
bron: Jan van der Biezen.RA 40 Nuland Blz 37 dd 1 oktober 1701
Lijst van Coop en huisbrouwers ingaande het jaar 1701,
- Jan Lemmingh coopbrouwer, iedere Reijs 6 aem, ketel is 15 aem groot
- Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roij coopbrouwer, iedere Reijs 8 aem, ketel 12 aem groot
- Geurt Rijcken, coopbrouwer iedere Reijs 8 aem, , ketel groot 14,5 aem.
Tekenen: G Croon, Hendrik Frans van Berghem, Wouter Joppen.
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 43 Blz 258 dd 8 april 1701
Compareert Jan Jansen van Lith, Mr. Brouwer kneght wonend bij Handerske weduwe Bastiaan van Roij, inwoonderesse alhier, die verklaart dat hij op donderdag 7 april op de barlicomse Merkt als last hebbende van genoemde Handerske aan Adriaan Jan Schellekens wonend te Boxtel present Willem Spierings mede comparant in dese heeft verkocht een Swart en Haerigh Ruijn paert, staende op zijn derde jaar, voor 94 gulden met 2 schellingen holstergelt, welke paard volgens de schepenen jaar en dag bij de weduwe gestalt was geweest.
Tekenen: Jacob van Gogh, G Croon.
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 40 Blz 124 dd 7 oktober 1702
Lijst van geadmiteerde koopbrouwers ingaande4 31 oktober 1702
- Jan van der Pol, 8 tonnen
- Jan van Lith voor Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Rooij. 7 tonnen
- Theodorus Lemminck 6 tonnen
Tekenen: G. Croon, Wiilem van Rooij, sijmen Diercx.
bron: Jan van der Biezen.

Ra Nuland 44 8.2.1705

Handerske weduwe Bastiaan van Roy vermeld als geerfde en inwoner van Nuland
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 47 Blz 33 dd 13 mei 1711
Compareert Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij aan de ene kant en Jenneke Bastiaans, weduwe van Rut Dielissen, Peter Bastiaens, zich sterk makend voor Aeleke weduwe Jan Peters, Hendrik en Geertrui kinderen van Gerit Hendricx van Volcker, de kinderen van Arien Lambers woonend tot Vught, ter andere zijde, willen een einde maken aan een vesrchil van mening over de tocht die Handerske, weduwe Bastiaan Jansen van Roij competeert, en komen over een dat Handerske nooit enig recht sal maken op alle erfgoederen die zij in tocht bezit, behalve het recht van tocht dat ze nu nog bezit.
De twee in ordine comparanten verklaren na de dood van Handerske zullen genieten een derde part van alle de goederen en gerede effecten, die Handerske nalaat, om onder haar verdere erfgenamen verdeeltte worden, waarmee alle pretenties vervallen die deze 2 comparanten haddeb op Handerske. Onder conditie dat de kinderen Wellen Hendriks zullen blijven behouden al de erfgoederen die van haar kant gecoomen zijn, en de twee resterende derde parten,
Tekenen: merk Handerske weduwe Bastiaan Jansen van Roij, Wouter van Meenneen voor Dandel Basijaans ende voor de kinderen Arijaen Lambers, merk Peter Bastiaens, merk Aelken huisvrouw van Jan Luijcasse,merk Arien Lambers, merk Ariaentje Ariens, merk Hijltje Ariens, merk Jenneke Rutten, Geertrui Gerrits van Volcker, Hendrik Geraerts van Volcker, merk Daniel Bastiaens, G Croon, Poulus Peters van Osch,J v Clootwijk, sub secr.

bron: Jan van der Biezen.

Datering: 6 okt 1716
7342.21 Index schepenprotocol Nuland (7342.21)


Schepenakte 139 Jenneke Tijssen van Grinsven, weduwe Gerit van Alem, Hendriena dochter Dries van der Ven,
Teuntje dochter Peter aent Hoogh alhier woonachtig

Verklaring voor drossaard Croon, dat sij op dinsdag de 6e van dese maand oktober op de namiddag in het huijs van Handerske, weduwe Bastiaen van Roij in de keucken aldaer met malkanderen met de kaart sittende en speelden , dat de genoemde Handerske sittende in een stoel voor het vuer, alwaer een ketel met water over hongh, sonder toedoen van eenighe minsch voor over is gevallen op de ketel en het vuer, dat de genoemde Hendriena van der Vendaer naast bij sittende , haer aenstonds daer uit heeft getrokken ende haar opgeholpen en bevindende dat dat sij daer door seer beseert en gebrant wasaen haar handen en het hooft dat sij daer op Mr. Jurriaen Everdingh Churrisijn alhier hebben laten haelen om haer te verbinden en te cureren,
Everdingh stelt wonden vast aan voorhooft, gesicht, neus, lippen van de mond, rechtersijde van de hals, beide handen, van binnen en buiten, met de vingers, en aan de armen, sodanig dat se niet of seer qualijck kon spreecken, vermits den brant mede op de tongh en in de mond was geslaegen, verklaarde verder dat Marike Jansen, de dienstmijt van Handerske, hem heeft gesijt, dat sij fluijmen uit haeren mont met enige vellen heeft gehaald en vermits haer ouderdom van in de 80 jaaren en weijnig vlijs of bloet meer hebbende, de genoemde brant de doot veroorsaeckt heeft.
Tekenen Jenneken van Grinsven, Hendriena van der Ven, Teunisken Peters, J Everdingh, Corstiaen Gerits Beijvelt, D v Clootwijck sub secr

akte

Datering: 23 oktober 1716

7342.99 Index schepenprotocol Nuland (7342.99)

Schepenakte 69 Handerske weduwe Bastiaen Jansen van Roij is op 13 oktober 1716 begraven te Nuland en laat ter instantie van haar kinderen en erfgenamen van Bastiaen jansen van Roij na in Nuland:
- huijs, hoff, schuur, brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen, belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.
- 2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0
- ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)
- 2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.
Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

akte


Datering: 23 oktober 1716

7342.99 Index schepenprotocol Nuland (7342.99)

Schepenakte 71 Goederen van Handerske Jansen, weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land:
- huijs, hoff, schuur, brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen, belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.
- 2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0
- ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)
- 2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.
Compareert Peter Soone Bastiaan Jansen van Rooij, mede last hebbende van de verdere erfgenamen, verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

7342.99 Index schepenprotocol Nuland (7342.99)

Schepenakte 70 Handerske Jansen, weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land:
- 1/3 deel in 8 hont land gelegen onder Kessel, waarde 35-0-0
- 2 huisdelen, met een 6e part van een huisdeel, gelegen in de Bleeken onder Hees, waarde 5-0-0.
Compareert Hendrik Wellens, (zwager?) verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

Datering: 26 oktober 1716

7342.21 Index schepenprotocol Nuland (7342.21)

Schepenakte 140 Jurriaen Everdingh arresteert aalle gereede effecten die Handerske weduwe Bastiaen Jansen van Roij vanwege haar dood voor 2/3 deel zoals blijkt uit haar testament en het contract met de kinderen en erfgenamen aangegaan verstorven en gedevolveert op Seger Joosten en Hendrik Wellens als deselve geïnstitueerde meubilaire erfgenamen, om daer van te verhaelen volgens declaratie ter sacke van zalarissen tot laste van genoemd Handersken.
D v Clootwijck sub secr. G Croon, Schepenen: Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt

akte

27 oktober 1716 Nuland
Kwestie en verschil is gerezen tussen de kinderen en erfgenamen van Bastiaen Jansen van Roij en de meubilaire erfgenamen van Handerske wed. Bastiaen Jansen van Rooij, rakende de actieve en passieve schulden van den Boedel, volgens testament en zekere contract dd 13 mei 1711, te Nuland, compareren nu Seger Joosten en Hendrik Wellens meubilaire erfgenamen, en aan de andere kant Peter Bastiaens, Daniel Bastiaens, Wouter van Meuwen nomine uxoris, Peter van Vught nomine uxoris, Hendrik Gerits c.s. en de kinderen Arien Lamberts te weten Jan van Soggel c.s. als erfgenamen van de vaste goederen van Bastiaen van Roij. Zij commiteren Johannes van Clootwijck, sub secretaris, Gijsbert Wellens, de Heer Cornelis Speelman off Corstiaen Gerits om bij onpartijdige rechtsgeleerden in Den Bosch advies te halen, wie de lopende en passieve schulden moet betalen, en beloven zich neer te leggen bij het advies. Tekenen Hendrik Wellens, Seeger Joosten, Wouter van Meeuwen, merk Peter Bastiaens, merk Peter van Vught, merk Jan van Soggel, Jan Aerts van Dijck, D v Clootwijck sub secr. G Croon, Schepenen: Gijsbert Wellens, Corstiaen Gerits Beijvelt

bron: B.H.I.C.

6 november 1716

Hierbij de vertaling van het linker gedeelte van de tekst uit RA Nuland, inv.nr. 42, folio 242: bron: jan van der Biezen.

Regestrature van seeckere quitantie
gegeven door d’erffgenamen van Bastiaen
Jansen van Roij, luijdende als volght

De ondergeschreven erffgenamen van Bastiaen
van Roij, bekenne van de erffgenamen
handelken Bastiaens van Roij voldaen en
betaelt te sijn, wegens den gemaeckten
inventaris bij voornoemde weduwe gemaeckt
ten behoeve vande ondergeschreven erffgenamen
in dato den 28-den februari 1697 Actum
Nuland den 6-den november 1716 Consensttie
in de cassatie van den inventaris op den
protocolle alhier gemaeckt. En was onderteeckent
met seecker hantmerck van Peter Bastiaens,
Wouter van Meuwen, Hendrick Geeraerts,
Peter van der Hijden, met seecker hant-
merck van Peter van Vught, met
alnoch seecker hantmerck van Daniel
Bastiaens.

Dese geregistreert tot Nuland
op dato voornoemd, den 6-den november
1716

P.H. Clootwijk, substituut ....
1716


6 okt 1716 Nuland
Jenneke Tijssen van Grinsven, weduwe Gerit van Alem,
Hendriena dochter Dries van der Ven,
Teuntje dochter Peter aent Hoogh
alhier woonachtig
Verklaring voor drossaard Croon, dat sij op dinsdag de 6e van dese maand oktober op de namiddag in het huijs van Handerske, weduwe Bastiaen van Roij in de keucken aldaer met malkanderen met de kaart sittende en speelden , dat de genoemde Handerske sittende in een stoel voor het vuer, alwaer een ketel met water over hongh, sonder toedoen van eenighe minsch voor over is gevallen op de ketel en het vuer, dat de genoemde Hendriena van der Vendaer naast bij sittende , haer aenstonds daer uit heeft getrokken ende haar opgeholpen en bevindende dat dat sij daer door seer beseert en gebrant wasaen haar handen en het hooft dat sij daer op Mr. Jurriaen Everdingh Churrisijn alhier hebben laten haelen om haer te verbinden en te cureren,
Everdingh stelt wonden vast aan voorhooft, gesicht, neus, lippen van de mond, rechtersijde van de hals, beide handen, van binnen en buiten, met de vingers, en aan de armen, sodanig dat se niet of seer qualijck kon spreecken, vermits den brant mede op de tongh en in de mond was geslaegen, verklaarde verder dat Marike Jansen, de dienstmijt van Handerske, hem heeft gesijt, dat sij fluijmen uit haeren mont met enige vellen heeft gehaald en vermits haer ouderdom van in de 80 jaaren en weijnig vlijs of bloet meer hebbende, de genoemde brant de doot veroorsaeckt heeft.
Tekenen Jenneken van Grinsven, Hendriena van der Ven, Teunisken Peters, J Everdingh, Corstiaen Gerits Beijvelt, D v Clootwijck sub secr

23 oktober 1716 Nuland
Handerske weduwe Bastiaen Jansen van Roij is op 13 oktover 1716 begraven te Nuland en laat ter instantie van haar kinderen en erfgenamen van Bastiaen jansen van Roij na in Nuland:
- huijs, hoff, schuur, brouwhuijs, en verkenskoij, en aangelegen land groot 1 lopens en 25 roeijen, belast met 4 smaalhoenderen en 0-2-8 aan Jonker Pelgrom, waarde 150-0-0.
- 2 stukken teulland, groot 1 lopens en 25 roede, daar naast gelegen, waarde 40-0-0
- ½ van de groote Haegh, groot voor de ½ 8 lopens, belast met 5 zakken rogge per jaar, waarde boven de kosten Niggel. ( =Nihil)
- 2 stukken teulland met een hooftken daar tijnde gelegen over den Dijck, in den Lage Haegh, waarde 50-0-0.
Tekenen: G Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr

23 oktober 1716 Nuland
Handerske Jansen, weduwe Bastiaan Jansen van Roij, verdere goederen in het land:
- 1/3 deel in 8 hont land gelegen onder Kessel, waarde 35-0-0
- 2 huisdelen, met een 6e part van een huisdeel, gelegen in de Bleeken onder Hees, waarde 5-0-0.
Compareert Hendrik Wellens, (zwager?) verklaart dat er geen andere goederen zijn. Tekenen: G. Croon, Jan Jansen van der Ven, Corstiaen Gerits Beijvelt. J. v. Clootwijck, sub secr
 
Kinderen van Bastiaen en Geertruijdt:
 
1 Aelken Bastiaens van Roij. Volgt II-a.
2 Barbara Bastiaens van Roij, geboren te Nuland, gedoopt op 31-12-1657 ,St jacob den Bosch, get. jan peters en teuniske hendricxs, bron: Jan van der Biezen.. Volgt II-b.
3 Daniel Bastiaan Jansen van Rooij, geboren omstreeks 1658. Daniel is overleden.
Notitie bij Daniel: foto is akte over aanstelling tot voogd over de kinderen van barbara bastiaans van rooij

ra nuland 46 ongefolied: 7-6-1709, genoemd zijn 2 zonen, peter en daniel en het testament voor notaris vosch 5-7-1689. peter krijgt 125,- voor daniel wordt de "cost gekocht "in een gasthuis achter de 3 mollen te den bosch voor zijn leven lanck, 150 gulden, uit de nalatenschap.
bron: Jan van der Biezen.
4 Petri Bastiaensen van Roij, geboren te Nuland, gedoopt op 19-05-1661,  St Jacob den Bosch, get. jan peeters en meriken hendricx, bron: Jan van der Biezen. Volgt II-c.
 
II-a Aelken Bastiaens van Roij, dochter van Bastiaen Janssen van Roij (zie I) en Geertruijdt Danielis Henrici van Osch. Aelken is overleden.
Notitie bij Aelken: Jan Peters van Berghem en Aeltie Bastiaens van Roij, te ’s-Hertogenbosch ?
22.08.1698 | N 2841 | f 655


1680, 15 september
Matrimonium Contraxerunt
Joannes Petri van Berchem et
Aelken Bastiaens.
Coram me et testibus
Petri Bastiaens Catharina van Erven
Et
Barbara van der Heijden.

Quorum spons (bruidegom) ex Bellecum et sponsa (bruid) ex Nuland


Bruidegom Joannes Petrus van Berchem
Bruid Aelken Bastiaens
Soort registratie trouwakte
Religie RK
Plaats Geffen
Plaats huwelijk Geffen
Datum huwelijk 15-09-1680
Periode 1664-1728
Deel Rooms-Katholiek trouwboek 1664-1728
Pagina 95
Toegangsnr. 1436
Inv.nr. 9


Bruidegom Jan Peeters van Berchem
Eerdere vrouw Mariken Goossens
Bruid Aelken Bastiaens
Soort registratie trouwakte
Religie NG
Plaats Geffen
Plaats huwelijk Geffen
Datum huwelijk 31-08-1680
Periode 1660-1808
Deel Nederduits Gereformeerd trouwboek 1660-1808
Pagina 62
Toegangsnr. 1436
Inv.nr. 3

RA Nuland 41 Blz. 19 d.d. 28 juli 1684 geen 40e penning verschuldigd.
Compareren Jan Peter Vlueghgeuls/ Vleugels getrouwd met Aleken dochter Bastiaan Jansen van Rooij, i.v.m. de gerechte helft in 3 lopens land gelegen te Nuland beneffens het gemeijne steegsken bovennaast, de erfgenamen Roover Klaessen benedennaast, met het andere einde van de genoemde gemeijne steegsken tot op de erve van de erfgenamen van Eijmbert Dirck Luijken land, in haar huwelijk aangekomen viacoop van Adriaen van Bommel, nu verkocht aan Antonius Roevers wonend te Den Bosch, waaruit te vergelden een sester rogge aan het kantoor van de Heer van Deursen, met 4,5 stijver cijns aan e Heer van Deursen. Afgaan van tocht van Aleke op erfgenamen van roever Klaessen wordt ook geregeld.
Tekenen: G. Croon, Bastiaan Jansen van Roij, Marcelis Willems, J. van der Steen, secr.

RA Nuland 41 fol 10 (28.7.1684) dochter Aleke gehuwd met Jan Peter …… verkopen land

bron: Jan van der Biezen.


Aelken trouwde in geffen, get: Petri Bastiaens Catharina van Erven, 31-08-1680 NG met Jan Peeters van Berchem. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-09-1680 in geffen rk. Jan is overleden. Jan is weduwnaar van Mariken Goossens, met wie hij trouwde vóór 1680.
 
Kind van Aelken en Jan:
 
 
1 Geertrui van Berchem, dochter van Jan Peeters van Berchem en Aelken Bastiaens van Roij (zie II-a). Geertrui is overleden.
 
2 december 1716 Nuland
Johan de Gest (?) vorster van Nuland ter instantie van Hr Rombout Tijbosch, president alhier,
Zeger Joosten is gearresteerd vanwege een som geld inzake de koop van huis, land en brouwerij van Bastiaan Jansen van Rooij, schult aan Peter Jan van Vugt, wonende aan Cauwater onder rosmalen, als man en momboir van Geertrui dochter Jan Peeters van Berchem.
Handtekening onduidelijk wie het is?

Bron: BHIC
Geertrui trouwde met Peter Jan van Vugt. Peter is overleden.
 

II-b Barbara Bastiaens van Roij is geboren te Nuland, gedoopt op 31-12-1657, St jacob den Bosch, get. jan peters en teuniske hendricxs, bron: Jan van der Biezen., dochter van Bastiaen Janssen van Roij (zie I) en Geertruijdt Danielis Henrici van Osch. Barbara is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 02-09-1691 in Nuland, man en kinderen leven nog..
Notitie bij Barbara: bij huwelijksakte 27 jaren uit nulant


Ook Leendert van Osch was eerder gehuwd: hij trouwde te Geffen, ondertrouw 20 januari 1704, als Leendert Jan Teunis Peters, jongeman van Osch, met Jenneke Jansse van de Zande, weduwe van Gerrit Hendriks.
De datum en de plaats van het huwelijk van Gerrit Hendriks en Jenneke van de Zande zijn niet bekend, maar in 1702 wordt Jenneke Jansse vermeld als weduwe van Gerrit Hendriks, die eerder gehuwd was met Barbara Bastiaens.
Barbara werd op 2 september 1691 te Nuland begraven. Zij ging op 6 juli 1686 te Geffen in ondertrouw als Barber Bastiaens van Rooij, jongedochter van Nuland, met Gerrit Hendrik Gerrits, jongeman van Rosmalen.

Bron: Brabantse Leeuw

aanstelling tot voogd over de kinderen van barbara na overlijden van barbara.

Barbara trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1686 in geffen met Gerrit Hendrick Gerits van Veghel (Volcker). Gerrit is een zoon van Hendrick Geerits Van Veghel (Volcker) en Lijske Gielens. Gerrit is overleden. Gerrit is weduwnaar van Jenneke Janssen van de Sanden.
Notitie bij Gerrit: Blz. 1 d.d. 14 april 1694

Overlijden Geurt Hendricx van Volcker en Barbara Bastiaens, egtelieden inwoners van Nuland, aanstelling momboiren: Frederick Hendricx oom van vaderswege en Daniel Bastiaens van Roij oom van moederswege.

Tekenen: Jan van der Poll, P. le Chevalier, Willem Jansen loco secr.
bron: Jan van der Biezen

bij huwelijk uit rosmalen


RA Nuland 40 Blz 72 dd 18 maart 1702
Compareert Frederick Handericks van Volckel en Daniel Bastiaans van Roeij, als momboiren van de kinderen Geerit Handericx en Berbera Bastiaans, in haar leven egtelieden, aan de ene kant en Jenneke Janssen van de Sande weduwe van genoemde Geerit Handericx als moeder en voogdesse van Johanna, Geertruijt haar minderjarige dochters verwekt bij genoemde Geerit Handricx, geassisteert met Cornelis van Coot hun gekozen momboir aan de andere kant. Ze maken een accoord over de goederen en effecten door Gerit Handericx als vader van genoemde kinderen, door Handerick Geerits, mitsgaders Lijske Gielens, der selve grootvader en grootmoeder met der dood ontruimt,
De twee voorkinderen Henderick en Geertruijt zullen blijven behouden de gronden van erven die de grootvader en grootmoeder in het land van Ravesteijn en land van Cuijck gelegen zijn, en aan hen zijn aangedeelt en achtergelaten. Het naar kindt sal genieten een obligatie van 50 gulden met rente van het jaar 1700, die Jan van der Pol ontvangen heeft van Geerit Handerickx zaliger. De andere rente zal toekomen aan Handersken Bastiaans van Roeij in voldoening van hetgeen tot onderhout van Geertruijt dochter Gerit Handerickx heeft verstrekt en verschoten.
Tekenen: Frederick Handericx, merk van Daniel Bastiaans van Rooij, G. Croon, C. van Coot, Jan Jansen van der Ven, Mathijs van Creijl.
bron: Jan van der Biezen.
 
Kinderen van Barbara en Gerrit:
 
1 Geertruijt van Veghel (Volcker). Geertruijt is overleden.
Henderick van Veghel (Volcker). Henderick is overleden.
 

II-c Petri Bastiaensen van Roij is geboren te Nuland, gedoopt op 19-05-1661, St Jacob den Bosch, get. jan peeters en meriken hendricx, bron: Jan van der Biezen, zoon van Bastiaen Janssen van Roij (zie I) en Geertruijdt Danielis Henrici van Osch. Petri is overleden op 17-01-1719 in Nuland, weduwnaar en laat naer 8 kinderen., 57 jaar oud.
 
Begraven Nuland 12 maart 1691 "kind van Pieter bastiaens"
Begraven Nuland 7 december 1701 "kind van Pieter Bastiaens, laat ouders na"
Overleden Nuland 14 september 1705 "Wilhelmina filia Petri Bastiaens, libera"
en wordt aldaar begraven 17 september "Jakomeijn Pieter Bastiaens, J:D, ouders leven"

ra nuland 46 ongefolied: 7-6-1709, genoemd zijn 2 zonen, peter en daniel en het testament voor notaris vosch 5-7-1689. peter krijgt 125,- voor daniel wordt de "cost gekocht "in een gasthuis achter de 3 mollen te den bosch voor zijn leven lanck, 150 gulden, uit de nalatenschap.
bron: Jan van der Biezen.

RA Nuland 22 blz 25 dd 11 mei 1721
Compareren Jan Peter Bastiaens, Jan van Lieshout nom. uxoris, en Sijmen Peter Bastiaens, meerderjarige kinderen en Jan Dircxs als beedigde momboir over de 5 minderjarige kinderen: Aert, Adriana, Anneken, Berbera en Johanna, kinderen en erfgenamen van wijlen Peter Bastiaens verweckt bij Neeltje Jan Willem Teunissen, inwoners van Rosmalen in hun huwelijk. Hr. Willem Aenhuis is benoemd tot toegevoegdmomboir. (15.3.1721 akte te rosmalen)
betreft een mergen hooilands te Nuland "voor en midden opt Nuland" tussen erve oost: weduwe Claes Aent Hoogh, west: de kinderen Jan Hendrik Ariens, schietende zuidwaarts van den halven Etteringsgraaf tot aant Agterste Nuland noordwaarts, verkocht aan Jan Ceelen ,. inwoner Hese onder Rosmalen voor 214 gulden. (Koopconditie 9 april 1721).
Clootwijk, secr., G. Croon, Schepenen: Corstiaen van Gogh, president, Jan van Lit
bron: Jan van der Biezen

RA Nuland 40 Blz 45 dd 27 september 1701

Alsoo volgens aanschrijven van den Stadthouder Broechuijsen en toegezonden repartitie die van Nuland op ordre van sijn koninklijke majesteit van Groot Bretagnie drie paarden verzien van greelen en trektuigh, den 29 september om 9 uur voor de middag moeten werden gesonden aan de Cappelle van Nistelroij omme sijnde majesteit Karossen van daar te tranporteren naar Middelroij sonder daar van in gebreke te mogen blijven op peene van als ongehoorsame onderdanen gecorrigeert te werden, soo ist dat drost en schepenen met clockslagh voor de minste penningen de genoemde paarden publieklijk hebben bestelt om de dienst aan de majesteit te doen, onder de volgende condities (..) eerste paard aangenomen door Peter Bastiaans, voor 3-0-0. het tweede door Jacob Aerdts, en het derde door Johan Theodorus Lemmingh.
Niet getekend.
bron: Jan van der Biezen.

Petri trouwde met Cornelia Jan Willem Tonissen. Cornelia is een dochter van Jan Willem Tonissen en Lijsbeth Henrick Ariens. Zij is gedoopt op 24-07-1665 in geffen (Rosmalen). Cornelia is overleden op 29-01-1718, 52 jaar oud. Zij is begraven op 03-02-1718 in Nuland, d’r man en kinderen leven nog, wonende opt Hees eijndt..
 
Verklaring van Jan Willem Tonissen als vader van zijn dochters Neelken en Marijken verwekt bij Lijsbeth zijn 1e vrouw dr.v.Hendrik Ariens [folio 68 verso]

Deling onder Peter Bastiaens x Cornelia, Jan Willem Tonissen en Claes Peter Faessen medemomboir over Merijken verwekt bij Lijsken Jan Willems dochter van Hendrik Ariens [folio 70 verso]

Bron: henkbeijersarchiefcollectie

Index schepenprotocol Schijndel (5122.143)
60 Jan Willem Tonissen en Jan Molengraeff momb. van Aeltjen onm. dochter van Jan Molengraeff en Maria d..., 13-8-1695

Beschrijving: Jan Willem Tonissen en Jan Molengraeff momb. van Aeltjen onm. dochter van Jan Molengraeff en Maria d.v. Jan Willems Tonissen; Peter Bastiaens g.m. Cornelia d.v. Jan Willem Tonissen; Jan, Arien en Marijken k.v. Willem Francen en Willemken d.v. Hendrick Ariens. Goederen van wijlen Adriaen Hendrick Ariens. (huijsinge esthuijs hoff boomgaert etc. 5 l. onder den borne int lieshout).

Datering: 13-8-1695

Pagina: 165

Soort akte: Erfdeling

Plaats: Schijndel

Toegangsnummer: 5122

Inventarisnummer: 143

bron: b.h.i.c.
 
Kinderen van Petri en Cornelia:
 
1 Simon Peeters Bastjaans van Roij. Volgt III-b.
2 Joannes Peters Bastiaens van Roij, geboren omstreeks 1690. Volgt III-c.
3 Joanna Petri Bastiaens van Roij, geboren omstreeks 1694. Volgt III-d.
4 Laurentius van Roij, gedoopt op 24-09-1696 in nuland get: Meriken Janssen en Dirck Jacobs. Laurentius is overleden.
5 Sebastiana van Roij, gedoopt op 14-04-1698 in nuland get: Harske weduwe van Sebastianus van Roij. Sebastiana is overleden.
6 Arnoldus van Roij, gedoopt op 29-09-1700 in nuland get: Maria Dirck Teunissen en Johannes Meulgreaf. Arnoldus is overleden.
Notitie bij Arnoldus: Index schepenprotocol Heeswijk (7613.23) ?
43 Maria Aard van Rooij, wonende aan de Diemarbrug in den Ban van Diemar in Holland, alhier present, ma..., 31-05-1771

Beschrijving: Maria Aard van Rooij, wonende aan de Diemarbrug in den Ban van Diemar in Holland, alhier present, machtigt Willem Jan Peters van Rooij, wonende in Nuland, om in haar naam te verkopen een perceel nieuw teulland gelegen te Heeswijk op Ruckven; hooil. onder Heesch in de bleeken; haar aangekomen bij successie van haar zuster Peternel Aard van Rooij.

Datering: 31-05-1771,  Pagina: 209 -211, Soort akte: Volmacht 
Plaats: Heeswijk,  Toegangsnummer: 7613, Inventarisnummer: 23

7 Barbara van Roij, gedoopt op 06-12-1701 in nuland get: Gertrudis Gerardi Harricks en Hariken weduwe van Sebastianus van Roij. Volgt III-e.
 

III-b Simon Peeters Bastjaans van Roij, zoon van Petri Bastiaensen van Roij (zie II-c) en Cornelia Jan Willem Tonissen. Simon is overleden op 29-07-1739 in Nuland, de vrouw leeft nog.

Simon trouwde op 13-12-1722 in geffen (tot nuland getrouwd) met Lambertje Wilms van Woensel. Lambertje is overleden.
 
 

III-c Joannes Peters Bastiaens van Roij is geboren omstreeks 1690, zoon van Petri Bastiaensen van Roij (zie II-c) en Cornelia Jan Willem Tonissen. Joannes is overleden.
 
Helaas beginnen de doop-, trouw- en begraafregisters van Nuland pas in 1696.
Vòòr die tijd kerkten de katholieken van Nuland in Berlicum, Geffen of Den Bosch.


De pastoor van Nuland vertelt...

J. Th. M. Melssen
Purmerstraat 14, Eindhoven

In het doopboek van Nuland van 1720 tot 1810 1 treffen wij de
volgende aantekeningen aan, die door de pastoor tussen de
dopen zijn ingeschreven in de jaren 1722 tot 1744.

1722 Alles is zo goedkoop geweest, dat men een mud rogge
kon kopen voor zes gulden, een mud boekweit voor 41/2 gulden,
acht zakken haver voor tien guJden en een pond rundvlees voor
1/2 stuiver of vijf duiten (f.7).
1724 Het heeft de gehele winter bijna niet gevroren, noch gesneeuwd.
In tegenstelling tot de winter heeft het tussen 17 en
18 mei zo sterk gevroren, dat alle rogge in de gehele Meierij is
bedorven, zodat er in Nuland mensen zijn geweest, die van de
vijf zakken, die zij hebben gezaaid, nog geen vijf zakken hebben
gemaaid. Ook zijn de meeste boomvruchten, als kersen, appelen,
peren enz., bedorven. Hierop volgt een droge periode,
zodat de mensen het land niet hebben kunnen bezaaien en leeg
moesten laten liggen. Bovendien is de boekweit tweemaal vernageld,
door stenen zo groot als een hoenderei. Tenslotte is de
boekweit, die laat is gezaaid en nog bloeit op 11 en 12 september,
bevroren, zodat de mensen zich met zemelenbrood en ander
bocht in leven hebben moeten houden. Toch is de rogge
niet duurder geweest dan 18 gulden per mud (f.10).
1725 Het heeft geregend van eind april tot oktober, zonder
onderbreking, en daarbij een ongemeen grote koude. De huislieden
hebben de rogge moeten drogen in de ovens. In september
zijn bijna alle dijken doorgebroken, zodat de haver en het
hooi zijn gaan drijven tot bittere ellende van de arme mensen

(f. 12 verso).
1729 Het water heeft zo hoog gestaan, dat men met schuiten
tot binnen de stad ’s-Hertogenbosch heeft kunnen varen (f. 18
verso, 22 mei).
1740 De winter is zo streng geweest, dat er mensen van de
koude zijn gestorven en door wilde dieren zijn verscheurd. Bovendien
heeft de winter tot bijna juni geduurd. In de maand
mei is er zo’n honger en gebrek geweest, dat vele dieren van
honger zijn gestorven. De boomvruchten zijn niet rijp geworden.
Omdat men het koren heeft herzaaid, is er toch nog een goede
oogst geweest. De rogge kost tussen de 20 en 24 gulden per
mud. Er is in Nuland zo’n hoog water geweest, dat de oudste
inwoner van de gemeente zich niet kon herinneren, dat het water
ooit zo hoog heeft gestaan. In de kerk heeft het water zeker
een halve voet boven de bovenste trap van het Hoogaltaar ge62
staan (23 december). Op Kerstdag is geen H. Mis gehouden

(f. 37 en 38).
1744 In de maanden januari en februari is een verschrikkelijke
staartster (komeet) aan de hemel zichtbaar geweest (f. 42
verso).
1. R.A. ’s-Hertogenbosch. DTB Nuland nr. 2

Bron: Brabantse Leeuw
Joannes trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 18-06-1713 in nuland met Anna Janssen Bastiaens. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: ook wel Anna Jan Bastiaens

Geschiedenis van de Parochie Nuland

Hoe oud onze parochie is, is niet bekend. Wel vermeldt Schutjens in zijn boek "Geschiedenis van het bisdom ’s-Hertogenbosch", dat in 1377 Johannes van Dongen overleed, de pastoor van Nuland. De tegenwoordige pastoor kan terugzien op een lange rij voorgangers, die niet allen bekend zijn. De parochie besloeg de gehele gemeente Nuland, een deel van de gemeente Rosmalen, Heeseind, Kruisstraat, Vriessestraat en een deel van Rosmalens Vinkel Tussen de Nulandse Barrière en café Jachtlust. Deze omvang is in 1854 door Mgr. Zwijssen opnieuw bekrachtigd.

Wanneer het Rosmalense deel bij de parochie is gekomen, is nog niet achterhaald. Wel staat vast dat na 1685 de pastoors van Nuland zich pastoor van Nuland en Heeseind noemden. In 1884 verloor de parochie het gebied Vinkel, toen daar onder de oud-kapelaan van Nuland, P. Vogels, een nieuwe parochie werd gesticht.

Over de kerkgebouwen is meer bekend. Schutjens dateert de oudste kerk uit de XIIe eeuw. Helaas is dit kerkgebouw wat stond tussen de Kerkdijk en de Nulandsestraat en ook toegewijd aan Johannes de Doper, verdwenen. Daarmee gingen een aantal wapenborden, gebrandschilderde ramen en het graf van Gerard van Vladeracken, Heer van Geffen en Nuland, verloren.

Sinds 1635, toen de kerk door de Staatse Overheid in beslag werd genomen, ten gunste van de protestantse eredienst, heeft de parochie van het gebouw geen gebruik meer kunnen maken. In de loop van de volgende 100 jaar is een schuurkerk in gebruik genomen, die door pastoor Pennincx in 1739 werd vernieuwd en verplaatst naar het tegenwoordige kerkhof. De maten waren 89 voeten lang en 44 voeten breed.

In 1802 kreeg pastoor L. van de Gevel toestemming het vervallen gebouw af te breken en op dezelfde plaats deze te vervangen door een groter en en er een pastorie aan te bouwen. De kerk kreeg een lengte van 25 Nederlandse ellen en een breedte van 12 ellen. Toen de parochie in 1846 de polderkerk terug had kunnen kopen voor ƒ 1550,-- bleek die door wateroverlast niet meer geschikt te zijn.

Daar de gemeente Geffen weigerde medewerking te verlenen om een dijk te leggen tussen Heeseind en Geffen, teneinde "de Beerse Overlaat" voor de toekomst te bezweren, besloot pastoor P. Pollet in 1857 een nieuwe kerk en pastorie te bouwen. Twee jaar later was dit bouwwerk, ontwerp van de bekende architect N. van Tulden uit Tilburg voltooid. In 1862 kon de pastorie worden betrokken, die met enige verbouwingen nog steeds in gebruik is.

Het oorlogsgeweld liet Nuland niet onberoerd. Nadat op 11 en 12 januari 1943 de drie klokken al waren geroofd, bliezen de Duitsers op 5 oktober de kerktoren op, die boven op de kerk viel. Pastoor Goossens besloot het gehavende gebouw te slopen en te vervangen door het huidige. Het ontwerp van de kerk is van de architect J. Magis uit Helmond en de bouw werd voltooid in 1950.

Gedurende deze periode was de oude school, gelegen aan de Dorpstraat, in gebruik als noodkerk. Toen de bouw van de kerk klaar was mocht de toren niet worden afgebouwd, omdat de benodigde stenen hard nodig waren voor de wederopbouw van Nederland. Enkele jaren later gebeurde dat alsnog. Uit zuinigheidsoverwegingen is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp.


De oudste rooms-katholieke doop- en huwelijksinschrijvingen van de parochie van de H.Lambertus te Rosmalen zijn geschreven door de Birgittijn Pastoor Judocus Roosen. Deze beginnen (zoals wij in Rosmalla 13e jaargang nr.2 pagina 45 vermelden) op 2 augustus 1719. Zoeken we verder terug in de tijd dan hebben we ‘geluk’ als we toch nog een katholieke doop en/of huwelijk terugvinden in de retroacta vande Burgerlijke Stand (voor 1 januari 1811) van de meest aan Rosmalen verwante dorpen Nuland en Berlicum of in de naburige stad ’s-Hertogenbosch.

Bron: Heemkundewerkgroep Nuwelant
 
Kinderen van Joannes en Anna:
 
1 Wilhelmus Joannes Petri Bastiaens van Roij, geboren op 10-07-1714 in nuland, doopgetuigen: Petrus bastiaens en Aeltje sijmens uit geffen. Volgt IV.
2 Petrus Bastiaens, geboren op 28-11-1720 in geffen. Petrus is overleden.
3 Joannes Bastiaens, geboren op 02-07-1723 in nuland, get: Aart Peter Bastiaens en lambertje bastiaens. Joannes is overleden.
doopgetuigen: aart peter bastiaens en lambertje bastiaens
4 Adriana Bastiaens, gedoopt op 02-02-1726 in nuland, getuige: Mechel Stoffels. Adriana is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 08-08-1728 in Nuland, "kind van Jan Peter Bastiaens, laat ouders na".
 


IV Wilhelmus Joannes Petri Bastiaens van Roij is gedoopt op 10-07-1714 in nuland, doopgetuigen: Petrus bastiaens en Aeltje sijmens uit geffen, zoon van Joannes Peters Bastiaens van Roij (zie III-c) en Anna Janssen Bastiaens. Wilhelmus is overleden op 28-01-1777 in Nuland, zijn tweede vrouw en eijgene kinderen leven nog., 62 jaar oud.
 
RA Nuland 56, Blz 228 dd 24 oktober 1771 Staat en Inventaris

Van de goederen van wijlen Hendriena Jan van Vinkel, op verzoek van Willem Janze van Rooij, haar weduwnaar, die nu gaat trouwen met Hendrien Jacob Peer Roelofs, voor zijn 3 kinderen uit het eerdere huwelijk,

2 bedde, Hooft peuleuw, 2 deekens, 5 beddelakens, 2 tafellakens, 2 booterdoeke, Groote kopere ketel, Kopere koffyketel, Koppere zijghschootel, Kopere vuurpan, Tinne schotel, Tinne trekpot, Twee leepelhuijskens, 10 tinne lepels, Eijsere ketel, Eijsere pot, Een haal en een lenkhaal, Tang en vuureijser, Axt en hamer, Bijl en hiep, 2 kockbijle, Handzaag, Zeijsje, Een hair getouw, Vlagseijsie en drie gavels, Kalkhouw, Schup, Riek, Hooijhaak, Moesmes, Kern met haar toebehooren, Melktob, Eekvat, Melkemmer, Boterschotel, Boterlepel, Steene pot, Koekpan, Groote kast, Een , kist, 4 stoelen, Tafel en een houten blok, Bosch korf, 2 spinnewielen, Trog en wan, Vat en een punder, 2 leere, Coffymolen, Een opstal van een huijs staande op de arme grond alhier.

Tekenen Willem van Rooij.


Wilhelmus:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 20-01-1743 in geffen, schepenbank met Henrica Jan van Vinckel, 27 jaar oud, nadat zij op 05-01-1743 in geffen, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Henrica is een dochter van Joannes Janse van Vinckel en Jenneke Paelse van Tiel. Zij is gedoopt op 27-10-1715 in geffen rk, get: Hendrick....? en Chatelijn Palse. Henrica is overleden op 21-09-1769 in Nuland, als Henrica Willem Jan Peter Bastiaens, 53 jaar oud.
ook wel (Henderien Janssen), stamboom van Vinckel


(2) trouwde, 57 jaar oud, op 27-10-1771 in heeswijk met Henderien Jacobs van Loosbroek. Henderien is overleden op 28-08-1784 in Nuland, weduwe Wilhelmi van Roij..
Notitie bij Henderien: Bruidegom Willem Janse Rooij
Geboorteplaats Nuland
Woonplaats Nuland
Eerdere vrouw Henderien Jan van Vinkel
Bruid Henderien Jacobs Loosbroek
Geboorteplaats Dinther
Woonplaats Heeswijk
Soort registratie trouwakte
Religie SCH
Plaats Heeswijk
Plaats huwelijk Heeswijk
Datum ondertrouw 12-10-1771
Datum huwelijk 27-10-1771
Periode 1760-1805
Deel Parochie Sint Willibrordus trouwboek 1760-1805
Pagina 28r
Toegangsnr. 1441
Inv.nr. 3
 
Kinderen van Wilhelmus en Henrica:
 
1 Adriana van Roij, geboren op 13-09-1744 in nuland, get: Jan van Vinckel, Maria Janssen Peters. Volgt V-a.
2 Joanna Bastiaens, geboren op 14-06-1746 in nuland, get: Joannes Peter Bastiaens, Elisabeth Joannes van Vinckel. Joanna is overleden.
3 Joanna Bastiaens, geboren op 14-03-1749 in nuland, get: Joanna Maria Joannes van Vinckel, Maria Joanna van Vinckel. Joanna is overleden.
4 Maria Bastiaens, geboren op 14-03-1749 in nuland, get: Joanna Maria Joannes van Vinckel, Maria Joanna van Vinckel. Maria is overleden op 02-07-1759 in Nuland, genaamd Mieken., 10 jaar oud.
5 Joannes Bastiaens, geboren op 04-12-1751 in nuland. Joannes is overleden op 21-06-1752 in nuland, 6 maanden oud.
6 Antony Willem van Rooij, geboren op 11-03-1753 in nuland. Volgt V-b.
7 Anna Bastiaens, geboren op 05-12-1756 in nuland. Anna is overleden.
 
Kind van Wilhelmus en Henderien:
 
8 Henrica van Roij, geboren op 17-09-1774 in nuland. Henrica is overleden.
 
 
V-a Adriana van Roij is geboren op 13-09-1744 in nuland, get: Jan van Vinckel, Maria Janssen Peters, dochter van Wilhelmus Joannes Petri Bastiaens van Roij (zie IV) en Henrica Jan van Vinckel. Adriana is overleden op 23-06-1829 in Schijndel, 84 jaar oud. Adriana trouwde, 35 jaar oud, op 06-02-1780 in Geffen, RK met Nicolaus van Uden. Nicolaus is overleden.
 
Kind van Adriana en Nicolaus:
 
1 Maria van Uden, dochter van Nicolaus van Uden en Adriana van Roij (zie V-a). Maria is overleden op 12-12-1826 in Schijndel. Maria trouwde met Justinus Pijnappels. Justinus is overleden.
 

V-b Antony Willem van Rooij is geboren op 11-03-1753 in nuland, zoon van Wilhelmus Joannes Petri Bastiaens van Roij (zie IV) en Henrica Jan van Vinckel. Antony is overleden op 05-08-1828 in nuland, 75 jaar oud.
Notitie bij Antony: RA Nuland 59 blz 216 dd 17 jan 1780 borgbrief
Alhier uit wettige ouders geboren Antony Willem van Rooij, gaat trouwen te Rosmalen,
Tekenen: Tekenen Jan van Gogh, J Sanderus, JA Esser
bron: Jan van der Biezen
Antony trouwde, 26 jaar oud, op 30-01-1780 in rosmalen, OT 15 december 1779 met Joanna Hendrik van Doorn, 34 jaar oud. Joanna is een dochter van Henricus Wilhelmus Johannes Fransen van Doren en Catharina Jansen Westerlaken. Zij is gedoopt op 09-03-1745 in Nuland, Wilhelmus Adriani van de Leest en Mechtildis Jansen Westerlaken. Joanna is overleden op 13-06-1801 in nuland, 56 jaar oud.
 
Kinderen van Antony en Joanna:
 
1 Wilhelma Antoni van Rooij, geboren op 13-03-1781 in nuland. Volgt VI-b.
2 Cornelius Antony van Rooij, geboren op 26-03-1786 in nuland. Volgt VI-c.
 
 
VI-b Wilhelma Antoni van Rooij is geboren op 13-03-1781 in nuland, dochter van Antony Willem van Rooij (zie V-b) en Joanna Hendrik van Doorn. Wilhelma is overleden op 25-04-1839 in nuland, 58 jaar oud. Wilhelma trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1804 in Nuland, 4e graad met Johannis van den Bosch. Johannis is een zoon van Hendrik Hendrick van den Bosch en Adriana Aartje Jacobs van Osch. Johannis is overleden op 14-02-1843 in nuland.
 
Kinderen van Wilhelma en Johannis:
 
1 Hendricus van den Bosch, geboren op 27-06-1805 in nuland. Hendricus is overleden.
2 Joannes van den Bosch, geboren op 05-03-1807 in nuland. Joannes is overleden.
3 Adriana van den Bosch, geboren op 09-12-1808 in nuland. Adriana is overleden.
 
 
VI-c Cornelius Antony van Rooij is geboren op 26-03-1786 in nuland, zoon van Antony Willem van Rooij (zie V-b) en Joanna Hendrik van Doorn. Cornelius is overleden op 19-11-1864 in berlicum, 78 jaar oud. Cornelius trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1812 in berlicum met Willemijn Hendrik Maas, 25 jaar oud. Willemijn is een dochter van Hendrik Jan Maes en Johanna Steeven van Deursen. Zij is gedoopt op 30-09-1786 in berlicum, get: Petrus Lamberti Penninx en Aldegondis Jois Maas. Willemijn is overleden op 14-11-1859 in berlicum, 73 jaar oud.
 
Kinderen van Cornelius en Willemijn:
 
1 Johanna Maria van Rooij, geboren op 25-10-1814 in berlicum. Volgt VII-a.
2 Maria van Rooij, geboren op 25-10-1814 in berlicum. Maria is overleden op 10-12-1894 in dinther, 80 jaar oud.
3 Hendrikus van Rooij, geboren op 07-08-1816 in berlicum. Volgt VII-b.
4 Adriaan van Rooij, geboren op 29-09-1818 in Schijndel. Volgt VII-c.
5 Martinus van Rooij, geboren op 19-11-1821 in berlicum. Volgt VII-d.
6 Catharina van Rooij, geboren op 28-10-1823 in berlicum. Catharina is overleden op 31-10-1823 in berlicum, 3 dagen oud.
7 Antonia van Rooij, geboren op 28-10-1823 in berlicum. Antonia is overleden op 05-11-1823 in berlicum, 8 dagen oud.
8 Catharina van Rooij, geboren op 05-03-1826 in berlicum. Volgt VII-e.
9 Antonia van Rooij, geboren op 11-03-1828 in berlicum. Antonia is overleden op 24-04-1873 in berlicum, ongehuwd, 45 jaar oud.
 
 
VII-a Johanna Maria van Rooij is geboren op 25-10-1814 in berlicum, dochter van Cornelius Antony van Rooij (zie VI-c) en Willemijn Hendrik Maas. Johanna is overleden op 28-03-1870 in Den Dungen, 55 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1841 in berlicum met Johannes van Nuenen, 36 jaar oud. Johannes is geboren op 15-01-1805 in Den Dungen, zoon van Joannes van Nuenen en Goverdina Couwenberg. Johannes is overleden.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 18-05-1848 in berlicum met Johannes van den Heuvel, 31 jaar oud. Johannes is geboren op 09-08-1816 in dinther, zoon van Willem van den Heuvel en Johanna van Gerwen. Johannes is overleden.
 
Kinderen van Johanna en Johannes (1):
 
1 Christiaan van Nuenen. Christiaan is overleden.
2 Joannes van Nuenen, geboren op 23-12-1845 in Den Dungen. Joannes is overleden.
 
 
VII-b Hendrikus van Rooij is geboren op 07-08-1816 in berlicum, zoon van Cornelius Antony van Rooij (zie VI-c) en Willemijn Hendrik Maas. Hendrikus is overleden op 03-08-1896 in berlicum, 79 jaar oud. Hendrikus trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-1850 in berlicum met Hendrika van Gaal, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op 12-04-1822 in berlicum, dochter van Adriaan Adriaanse van Gaal en Peternel Aart van den Bergh. Hendrika is overleden op 12-05-1895 in berlicum, 73 jaar oud.
 
Kinderen van Hendrikus en Hendrika:
 
1 Petronella Wilhelmijna van Rooij, geboren op 06-04-1851 in berlicum. Petronella is overleden op 16-11-1851 in berlicum, 7 maanden oud.
2 Wilhelmina van Rooij, geboren op 06-04-1851 in berlicum. Wilhelmina is overleden op 25-05-1866 in berlicum, 15 jaar oud.
3 Petrus van Rooij, geboren op 12-06-1853 in berlicum. Volgt VIII-a.
4 Adrianus van Rooij, geboren op 16-08-1855 in berlicum. Volgt VIII-b.
5 Christiaan van Rooij, geboren op 05-10-1857 in berlicum. Christiaan is overleden op 18-03-1877 in berlicum, 19 jaar oud.
6 Johannes van Rooij, geboren op 09-06-1860 in berlicum. Johannes is overleden op 31-12-1920 in berlicum, ongehuwd, 60 jaar oud.
7 Hubertus van Rooij, geboren op 04-07-1862 in berlicum. Volgt VIII-c.
 
 
VIII-a Petrus van Rooij is geboren op 12-06-1853 in berlicum, zoon van Hendrikus van Rooij (zie VII-b) en Hendrika van Gaal. Petrus is overleden op 20-03-1933 in berlicum, 79 jaar oud. Petrus:
 
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 28-01-1882 in berlicum met Helena van Zeeland, 32 jaar oud. Helena is geboren op 09-06-1849 in berlicum, dochter van Arnoldus van Zeeland en Johanna van Kessel. Helena is overleden op 14-09-1891 in zijtaart, 42 jaar oud.
 
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 13-04-1894 in berlicum met Maria Geerdina van Langenhuysen, 26 jaar oud. Maria is geboren op 01-05-1867 in berlicum, dochter van Gerardus van Langenhuysen en Johanna van Beekveld. Maria is overleden op 25-09-1948 in berlicum, 81 jaar oud.
 
Kinderen van Petrus en Helena:
 
1 Johanna van Rooij, geboren op 31-08-1882 in berlicum. Johanna is overleden.
 
 
2 Hendrika van Rooij, geboren op 21-02-1884 in berlicum. Volgt IX-a.
3 Arnolda van Rooij, geboren op 04-11-1885 in berlicum. Volgt IX-b.
4 Hendrikus van Rooij, geboren op 05-11-1887 in zijtaart (veghel). Volgt IX-c.
5 Christianus Johannes van Rooij, geboren op 25-03-1891 in zijtaart (veghel). Volgt IX-d.
Kinderen van Petrus en Maria:
6 Gerardus van Rooij, geboren op 08-02-1895 in berlicum. Volgt IX-e.
7 Leonardus van Rooij, geboren op 19-02-1896 in berlicum. Leonardus is overleden op 12-12-1901 in berlicum, 5 jaar oud.
8 Johanna van Rooij, geboren op 05-03-1897 in berlicum. Johanna is overleden op 15-01-1985 in heeswijk, 87 jaar oud.
9 Ida van Rooij, geboren op 21-03-1898 in berlicum. Volgt IX-f.
10 Nicolaas van Rooij, geboren op 03-04-1899 in berlicum. Nicolaas is overleden op 13-12-1966 in ’s Hertogenbosch, 67 jaar oud.
11 Wilhelmus van Rooij, geboren op 12-06-1900 in berlicum. Wilhelmus is overleden op 22-05-1974 in berlicum, 73 jaar oud.
12 Johannes van Rooij, geboren op 09-08-1901 in berlicum. Johannes is overleden op 19-10-1901 in berlicum, 2 maanden oud.
13 Bertha van Rooij, geboren op 31-01-1903 in berlicum. Volgt IX-g.
14 Petronella van Rooij, geboren op 17-02-1904 in berlicum. Petronella is overleden op 06-01-1990 in berlicum, 85 jaar oud.
15 Johannes van Rooij, geboren op 23-06-1905 in berlicum. Johannes is overleden op 16-03-1936 in berlicum, ongehuwd, 30 jaar oud.
16 Helena van Rooij, geboren op 02-12-1906 in berlicum. Helena is overleden op 08-06-1909 in berlicum, 2 jaar oud.
17 Josephina van Rooij, geboren op 22-03-1908 in berlicum. Josephina is overleden op 07-04-1908 in berlicum, 16 dagen oud.
18 Levenloos, geboren op 12-02-1911 in berlicum. Levenloos is overleden op 12-02-1911 in berlicum, geen dag oud.
19 Helena van Rooij, geboren op 15-04-1912 in berlicum. Helena is overleden.
 
 
IX-a Hendrika van Rooij is geboren op 21-02-1884 in berlicum, dochter van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Helena van Zeeland. Hendrika is overleden op 19-08-1955 in Schijndel, 71 jaar oud.
 
Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 09-02-1912 in berlicum met Johannes van Grinsven, ongeveer 29 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1883 in nuland, zoon van Hendrikus van Grinsven en Francijna Langenhuijzen. Johannes is overleden op 24-03-1922 in Schijndel, ongeveer 39 jaar oud.
 
 
IX-b Arnolda van Rooij is geboren op 04-11-1885 in berlicum, dochter van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Helena van Zeeland. Arnolda is overleden op 04-10-1959 in Tilburg, 73 jaar oud.
 
Arnolda trouwde, 30 jaar oud, op 20-07-1916 in berlicum met Hendrikus Josephus Havens, 28 jaar oud. Hendrikus is geboren op 04-07-1888 in boxtel, zoon van Wouterus Havens en Cornelia van Houtum. Hendrikus is overleden.
 
IX-c Hendrikus van Rooij is geboren op 05-11-1887 in zijtaart (veghel), zoon van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Helena van Zeeland. Hendrikus is overleden op 12-10-1959 in ’s Hertogenbosch, 71 jaar oud.
 
Hendrikus trouwde, 31 jaar oud, op 08-08-1919 in berlicum met Hendrika van de Ven, 30 jaar oud. Hendrika is geboren op 08-08-1889 in berlicum, dochter van Gerardus van de Ven en Geertrui Wonders. Hendrika is overleden.

IX-d Christianus Johannes van Rooij is geboren op 25-03-1891 in zijtaart (veghel), zoon van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Helena van Zeeland. Christianus is overleden op 28-05-1962 in berlicum, 71 jaar oud.
 

Christianus trouwde, 30 jaar oud, op 14-07-1921 in Den Dungen met Clasina Maria van de Koevering, 26 jaar oud. Clasina is geboren op 06-12-1894 in Den Dungen, dochter van Everardus van de Koevering en Antonia Verhoeven. Clasina is overleden op 25-12-1974 in berlicum, 80 jaar oud.
 
Kinderen van Christianus en Clasina:
 
1 Petrus van Rooij, geboren op 24-08-1922 in berlicumVolgt X-a.
Antonia Maria van Rooij, geboren op 15-08-1923 in berlicumVolgt X-c.
3 Helena Maria van Rooij, geboren op 15-08-1923 in berlicumVolgt X-b.
4 Everardus van Rooij, geboren op 16-07-1924 in berlicumVolgt X-d.
5 Marinus van Rooij, geboren op 18-11-1925 in berlicumVolgt X-e.
6 Hendrikus van Rooij, geboren op 29-01-1927 in berlicumVolgt X-f.
7 Johannes van Rooij, geboren op 28-03-1928 in berlicumVolgt X-g.
8 Hendrika van Rooij, geboren op 16-04-1929 in berlicum. Hendrika is overleden op 02-11-2001 in ’s Hertogenbosch, 72 jaar oud.
9 Maria Josephina van Rooij, geboren op 31-03-1930 in berlicumVolgt X-h.
10 Clasina Maria van Rooij, geboren op 11-04-1931 in berlicumVolgt X-i.
11 Josephus Arnoldus van Rooij, geboren op 14-12-1932 in berlicumVolgt X-j.
12 Christianus Gerardus van Rooij, geboren op 29-10-1934 in berlicumVolgt X-k.
13 Johannes Gerardus van Rooij, geboren op 25-08-1936 in berlicumVolgt X-l.
 
 
X-a Petrus van Rooij is geboren op 24-08-1922 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Petrus trouwde, 27 jaar oud, op 29-06-1950 met Arnoldina van den Boogaard, 26 jaar oud. Arnoldina is geboren op 10-03-1924 in berlicum. Arnoldina is overleden op 21-03-1990, 66 jaar oud.
Kinderen van Petrus en Arnoldina:
1 Helena Johannes Maria van Rooij, geboren op 03-10-1951 in berlicumVolgt XI-a.
2 Christianus Johannes Maria van Rooij, geboren op 14-05-1953 in berlicumVolgt XI-b.
3 Clazina Mariann Everardus van Rooij, geboren op 04-07-1956 in St. Catharines (canada)Volgt XI-c.
4 Diane Andrea van Rooij, geboren op 09-08-1959 in grimsby (canada)Volgt XI-d.
5 Gerald Adrian van Rooij, geboren op 04-08-1961 in grimsby (canada)Volgt XI-e.
 
XI-a Helena Johannes Maria van Rooij is geboren op 03-10-1951 in berlicum, dochter van Petrus van Rooij (zie X-a) en Arnoldina van den Boogaard. Helena trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1972 met David Wilfred Yacyshyn, 22 jaar oud. David is geboren op 25-02-1950 in sarnia (canada).
 
Kinderen van Helena en David:
 
1 Brendan David Yacyshyn, geboren op 25-02-1976 in grimsby (canada).
2 Christa Marie Yacyshyn, geboren op 11-06-1978.
 
XI-b Christianus Johannes Maria van Rooij is geboren op 14-05-1953 in berlicum, zoon van Petrus van Rooij (zie X-a) en Arnoldina van den Boogaard. Christianus trouwde, 22 jaar oud, op 05-07-1975 met Virginia Fay Bering, 19 jaar oud. Virginia is geboren op 19-12-1955 in welland (canada).
Kinderen van Christianus en Virginia:
 
1 James Christia Peter van Rooij, geboren op 02-05-1982 in St. Catharines (canada).
2 Andrea Lynn van Rooij, geboren op 23-11-1983 in St. Catharines (canada).
3 Charlotte Elizabeth van Rooij, geboren op 13-08-1985 in St. Catharines (canada).
4 Lucas John Peter van Rooij, geboren op 24-12-1989 in St. Catharines (canada).
 
XI-c Clazina Mariann Everardus van Rooij is geboren op 04-07-1956 in St. Catharines (canada), dochter van Petrus van Rooij (zie X-a) en Arnoldina van den Boogaard. Clazina trouwde, 23 jaar oud, op 01-09-1979 met William Craig Hibbard. William is geboren in hamilton (canada).
 
Kinderen van Clazina en William:
 
1 Geoff William Hibbard, geboren op 05-03-1984 in north bay (canada).
2 Teri Clzina Hibbard, geboren op 12-03-1986 in north bay (canada).
 
XI-d Diane Andrea van Rooij is geboren op 09-08-1959 in grimsby (canada), dochter van Petrus van Rooij (zie X-a) en Arnoldina van den Boogaard. Diane:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1980 met ...? Hand.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1992 met Dave Rodgers.
 
Kinderen van Diane en ...?:
 
1 Stephanie Diane Hand, geboren op 17-09-1984 in grimsby (canada).
2 Samantha Anne Hand, geboren op 18-05-1987 in grimsby (canada).
 
XI-e Gerald Adrian van Rooij is geboren op 04-08-1961 in grimsby (canada), zoon van Petrus van Rooij (zie X-a) en Arnoldina van den Boogaard. Gerald trouwde met Marianne Buwalda.
 
Kind van Gerald en Marianne:
 
1 Shannon van Rooij.
 
 
X-b Helena Maria van Rooij is geboren op 15-08-1923 in berlicum, dochter van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Helena is overleden op 11-08-2001 in breda, 77 jaar oud. Helena trouwde, 28 jaar oud, op 27-05-1952 met Alphonsius Johannes Frijters, 27 jaar oud. Alphonsius is geboren op 30-03-1925, zoon van Petrus Frijters en Anna Maria Konings. Alphonsius is overleden op 30-10-2005 in breda, 80 jaar oud, stamboom Frijters
 
Kinderen van Helena en Alphonsius:
 
1 Clasina Antonia Maria Frijters, geboren op 25-04-1953 in zundertVolgt XI-f.
Anna Maria Louisa Frijters, geboren op 10-12-1954 in zundertVolgt XI-g.
3 Josephina Hendrika Maria Frijters, geboren op 11-06-1956 in zundertVolgt XI-h.
4 Cornelia Helena Maria Frijters, geboren op 13-05-1960 in zundertVolgt XI-i.
 
XI-f Clasina Antonia Maria Frijters is geboren op 25-04-1953 in zundert, dochter van Alphonsius Johannes Frijters en Helena Maria van Rooij (zie X-b). Clasina trouwde, 22 jaar oud, op 19-09-1975 met Arthur Emillianus Jozef Trudo Bouwmans, 27 jaar oud. Arthur is geboren op 12-04-1948 in breda.
 
Kinderen van Clasina en Arthur:
 
1 Abram Alphons Johannes Bouwmans, geboren op 30-09-1980 in rotterdam.
2 Lucas Johannes Arthur Bouwmans, geboren op 21-08-1982 in rotterdam.
 
 
XI-g Anna Maria Louisa Frijters is geboren op 10-12-1954 in zundert, dochter van Alphonsius Johannes Frijters en Helena Maria van Rooij (zie X-b). Anna trouwde, 23 jaar oud, op 17-03-1978 met Johannes Cornelis Marie van den Buijs, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 25-09-1953 in breda.
 
Kinderen van Anna en Johannes:
 
1 Esther Adriana Anna Maria van den Buijs, geboren op 30-08-1983 in zundert.
2 Judith Josephina Maria van den Buijs, geboren op 30-12-1985 in breda.
3 Johannes Cornelis Michiel van den Buijs, geboren op 31-12-1988 in zundert.
 
XI-h Josephina Hendrika Maria Frijters is geboren op 11-06-1956 in zundert, dochter van Alphonsius Johannes Frijters en Helena Maria van Rooij (zie X-b). Josephina ging samenwonen met Godefridus Joseph van der Ven. Godefridus is geboren op 25-03-1949 in breda.
 
XI-i Cornelia Helena Maria Frijters is geboren op 13-05-1960 in zundert, dochter van Alphonsius Johannes Frijters en Helena Maria van Rooij (zie X-b). Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1984 met Michiel Petrus Martinus Josephus van Erk, 26 jaar oud. Michiel is geboren op 10-11-1957 in zundert.
 
Kinderen van Cornelia en Michiel:
 
1 Koen Arthur Michiel van Erk, geboren op 02-01-1994 in eindhoven.
2 Anke Eduarda Lilian van Erk, geboren op 12-02-1998 in eindhoven.
 
 
X-c Antonia Maria van Rooij is geboren op 15-08-1923 in berlicum, dochter van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Antonia is overleden op 07-04-2005 in veghel, 81 jaar oud. Antonia trouwde, 28 jaar oud, op 27-05-1952 met Martinus Voets, 32 jaar oud. Martinus is geboren op 13-06-1919 in heeswijk. Martinus is overleden op 02-11-1975, 56 jaar oud.
 
Kinderen van Antonia en Martinus:
 
1 Hendrikus Josephus Maria Voets, geboren op 30-03-1953 in heeswijkVolgt XI-j.
2 Christianus Johannes Maria Voets, geboren op 04-11-1954 in heeswijkVolgt XI-k.
3 Clasina Maria Antonia Voets, geboren op 01-01-1957 in heeswijkVolgt XI-l.
4 Johanna Maria Adriana Helena Voets, geboren op 30-08-1959 in heeswijkVolgt XI-m.
5 Henriette Antonia Maria Voets, geboren op 17-03-1962 in veghelVolgt XI-n.
 
 
XI-j Hendrikus Josephus Maria Voets is geboren op 30-03-1953 in heeswijk, zoon van Martinus Voets en Antonia Maria van Rooij (zie X-c). Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 27-10-1977 met Henrika Wilhelmina Helena Maria van der Heijden, 23 jaar oud. Henrika is geboren op 14-09-1954 in nistelrode.
 
Kinderen van Hendrikus en Henrika:
 
1 Hein Martin Piet Voets, geboren op 08-03-1983 in heeswijk dinther.
2 Eefje Voets, geboren op 20-12-1985 in heeswijk dinther.
 
 
XI-k Christianus Johannes Maria Voets is geboren op 04-11-1954 in heeswijk, zoon van Martinus Voets en Antonia Maria van Rooij (zie X-c). Christianus trouwde, 26 jaar oud, op 28-11-1980 met Elisabeth Henriette Antonia Maria van der Cammen, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 28-11-1956 in Schijndel.
 
Kinderen van Christianus en Elisabeth:
 
1 Bram Maarten Arjan Voets, geboren op 24-01-1989 in veghel.
2 Miriam Antoinette Voets, geboren op 18-11-1990 in heeswijk dinther.
 
 
XI-l Clasina Maria Antonia Voets is geboren op 01-01-1957 in heeswijk, dochter van Martinus Voets en Antonia Maria van Rooij (zie X-c). Clasina trouwde, 36 jaar oud, op 03-09-1993 met Christof Johannes Zurn, 33 jaar oud. Christof is geboren op 22-08-1960 in mockmuhl (duitsland).
 
Kinderen van Clasina en Christof:
 
1 Xenia Katharina Zurn, geboren op 31-01-1994 in karlsruhe (duitsland).
2 Zoe Antonia Zurn, geboren op 15-09-1996 in korb (duitsland).
 
 
XI-m Johanna Maria Adriana Helena Voets is geboren op 30-08-1959 in heeswijk, dochter van Martinus Voets en Antonia Maria van Rooij (zie X-c). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1983 met Gerardus Henricus Wilhelmus Maria Schellen, 25 jaar oud. Gerardus is geboren op 13-02-1958.
 
Kinderen van Johanna en Gerardus:
 
1 Loes Maartje Schellen, geboren op 05-10-1985 in veghel.
2 Annabel Antoinette Schellen, geboren op 28-10-1988 in veghel.
3 Veerle Mariette Schellen, geboren op 11-12-1992 in veghel.
 
 
XI-n Henriette Antonia Maria Voets is geboren op 17-03-1962 in veghel, dochter van Martinus Voets en Antonia Maria van Rooij (zie X-c). Henriette trouwde met Bouke Franciscus Hooghiemstra. Bouke is geboren op 30-10-1960 in zijpe (noord holland).
 
 
X-d Everardus van Rooij is geboren op 16-07-1924 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering.
Everardus trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1950 met Johanna Suzanna Timmers, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 11-08-1925 in Rosmalen.
 
Kinderen van Everardus en Johanna:
 
1 Christian John van Rooij, geboren op 18-08-1951 in grimsby (canada).
2 John Edward van Rooij, geboren op 03-06-1953 in grimsby (canada)Volgt XI-o.
3 Edward Peter van Rooij, geboren op 19-01-1956 in grimsby (canada)Volgt XI-p.
4 Peter Martin van Rooij, geboren op 28-12-1957 in grimsby (canada)Volgt XI-q.
5 Mary-lynn Johanna Clasina Suzzana van Rooij, geboren op 20-12-1961 in grimsby (canada)Volgt XI-r.
6 Paul Gerard van Rooij, geboren op 30-12-1968 in grimsby (canada)Volgt XI-s.
 
 
XI-o John Edward van Rooij is geboren op 03-06-1953 in grimsby (canada), zoon van Everardus van Rooij (zie X-d) en Johanna Suzanna Timmers. John trouwde met ...?
Kind van John en ...?:
 
Michael John van Rooij, geboren op 05-08-1976.
 
 
XI-p Edward Peter van Rooij is geboren op 19-01-1956 in grimsby (canada), zoon van Everardus van Rooij (zie X-d) en Johanna Suzanna Timmers. Edward trouwde, 18 jaar oud, op 06-07-1974 met Patricia Diane Moyer, 17 jaar oud. Patricia is geboren op 17-08-1956.
 
Kinderen van Edward en Patricia:
 
1 Faith Lee van Rooij, geboren op 11-09-1975.
2 Daniel Edward van Rooij, geboren op 17-12-1977.
 
 
XI-q Peter Martin van Rooij is geboren op 28-12-1957 in grimsby (canada), zoon van Everardus van Rooij (zie X-d) en Johanna Suzanna Timmers. Peter trouwde, 37 jaar oud, op 15-07-1995 met Edda Mary Robazza, 34 jaar oud. Edda is geboren op 03-04-1961.
 
Kind van Peter en Edda:
 
1 Elizabeth Marie van Rooij, geboren op 16-11-1987.
 
 
XI-r Mary-lynn Johanna Clasina Suzzana van Rooij is geboren op 20-12-1961 in grimsby (canada), dochter van Everardus van Rooij (zie X-d) en Johanna Suzanna Timmers. Mary-lynn trouwde, 28 jaar oud, op 07-12-1990 met Donald Frederick Moore, 59 jaar oud. Donald is geboren op 29-09-1931.
Kinderen van Mary-lynn en Donald:
 
1 Mechelina Johanna Marie Moore, geboren op 25-06-1985.
2 Anna-maria Suzzana Moore, geboren op 10-08-1988.
3 Johannus Christianus Moore, geboren op 21-12-1990.
 
 
XI-s Paul Gerard van Rooij is geboren op 30-12-1968 in grimsby (canada), zoon van Everardus van Rooij (zie X-d) en Johanna Suzanna Timmers. Paul trouwde met ...?

Kind van Paul en ...?:
 
1 Johanna Alice Muriel van Rooij, geboren op 19-02-1991.
 
 
X-e Marinus van Rooij is geboren op 18-11-1925 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Marinus is overleden op 04-05-1994, 68 jaar oud. Marinus trouwde, 29 jaar oud, op 22-08-1955 met Adriana Antonia Gerdina Maria Klomp, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 08-11-1931 in Tilburg.
 
Kinderen van Marinus en Adriana:
 
1 Petronella Clasina Maria van Rooij, geboren op 22-10-1957 in TilburgVolgt XI-t.
2 Clasina Adriana Antonetta Maria van Rooij, geboren op 03-04-1960 in TilburgVolgt XI-u.
3 Gabrielle Adriana Petronella Clasina van Rooij, geboren op 19-04-1969 in TilburgVolgt XI-v.
 
 
XI-t Petronella Clasina Maria van Rooij is geboren op 22-10-1957 in Tilburg, dochter van Marinus van Rooij (zie X-e) en Adriana Antonia Gerdina Maria Klomp. Petronella trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1977 met Frans van der Schee, 20 jaar oud. Frans is geboren op 16-01-1957.
 
 
XI-u Clasina Adriana Antonetta Maria van Rooij is geboren op 03-04-1960 in Tilburg, dochter van Marinus van Rooij (zie X-e) en Adriana Antonia Gerdina Maria Klomp. Clasina trouwde met Jacobus Cornelis Johannes van Bijnen. Jacobus is geboren op 11-04-1960 in kaatsheuvel.
 
 
XI-v Gabrielle Adriana Petronella Clasina van Rooij is geboren op 19-04-1969 in Tilburg, dochter van Marinus van Rooij (zie X-e) en Adriana Antonia Gerdina Maria Klomp. Gabrielle trouwde, 24 jaar oud, op 03-09-1993 met Arne Bertens, 27 jaar oud. Arne is geboren op 10-11-1965 in kaatsheuvel.
 
 
X-f Hendrikus van Rooij is geboren op 29-01-1927 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Hendrikus is overleden op 12-09-1991, 64 jaar oud. Hendrikus trouwde, 29 jaar oud, op 27-11-1956 met Johanna Maria van den Akker, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 04-06-1931 in berlicum.
 
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
 
1 Adriana Clasina Maria van Rooij, geboren op 19-09-1957 in berlicumVolgt XI-w.
2 Clasina Antonia Johanna Juliana van Rooij, geboren op 30-04-1959 in berlicumVolgt XI-x.
3 Christianus Antonius Hendrikus van Rooij, geboren op 16-02-1961 in berlicumVolgt XI-y.
Antonius Petrus Adrianus van Rooij, geboren op 23-02-1964 in berlicumVolgt XI-z.
 
 
XI-w Adriana Clasina Maria van Rooij is geboren op 19-09-1957 in berlicum, dochter van Hendrikus van Rooij (zie X-f) en Johanna Maria van den Akker. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1978 met Theo van Uden, 23 jaar oud. Theo is geboren op 22-12-1954.
 
Kinderen van Adriana en Theo:
 
1 Janneke van Uden, geboren op 20-02-1981 in ’s Hertogenbosch.
2 Koen van Uden, geboren op 20-07-1983 in ’s Hertogenbosch.
3 Martijn van Uden, geboren op 31-03-1985 in ’s Hertogenbosch.
4 Evelien van Uden, geboren op 16-05-1988 in ’s Hertogenbosch.
 
 
XI-x Clasina Antonia Johanna Juliana van Rooij is geboren op 30-04-1959 in berlicum, dochter van Hendrikus van Rooij (zie X-f) en Johanna Maria van den Akker. Clasina trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1981 met Martien van Doorn, 24 jaar oud. Martien is geboren op 12-07-1957.
 
Kinderen van Clasina en Martien:
 
1 Walter van Doorn, geboren op 01-02-1984 in Schijndel.
2 Anneloes van Doorn, geboren op 20-11-1985 in Schijndel.
3 Vincent van Doorn, geboren op 08-11-1988 in Schijndel.
 
 
XI-y Christianus Antonius Hendrikus van Rooij is geboren op 16-02-1961 in berlicum, zoon van Hendrikus van Rooij (zie X-f) en Johanna Maria van den Akker. Christianus trouwde, 33 jaar oud, op 21-10-1994 met Emmy Neervens, 33 jaar oud. Emmy is geboren op 11-11-1960.
 
Kinderen van Christianus en Emmy:
 
1 Nicky van Rooij, geboren op 19-01-1995 in ’s Hertogenbosch.
2 Kim van Rooij, geboren op 11-04-1997 in ’s Hertogenbosch.
 
 
XI-z Antonius Petrus Adrianus van Rooij is geboren op 23-02-1964 in berlicum, zoon van Hendrikus van Rooij (zie X-f) en Johanna Maria van den Akker. Antonius trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1993 met Esther van de Broek, 27 jaar oud. Esther is geboren op 02-07-1965 in ’s Hertogenbosch.
 
Kinderen van Antonius en Esther:
 
1 Ward Hendrikus Antonius van Rooij, geboren op 08-10-1996 in ’s Hertogenbosch.
2 Sjoerd Johannes Theodorus van Rooij, geboren op 26-06-1998 in ’s Hertogenbosch.
3 Fleur Petronella Johanna Angelina van Rooij, geboren op 24-10-2001 in ’s Hertogenbosch.
 
 
X-g Johannes van Rooij is geboren op 28-03-1928 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 20-11-1956 met Antonetta Zwanenberg, 28 jaar oud. Antonetta is geboren op 16-09-1928 in nuland.
 
Kinderen van Johannes en Antonetta:
 
1 Antonia Clazina Maria van Rooij, geboren op 10-04-1958 in berlicumVolgt XI-aa.
2 Clazina Antonia Maria van Rooij, geboren op 25-07-1960 in berlicum. Clazina is overleden op 08-01-2013 in berlicum, 52 jaar oud.
3 Christa Johanna Maria van Rooij, geboren op 27-03-1963 in berlicumVolgt XI-ab.
 
 
XI-aa Antonia Clazina Maria van Rooij is geboren op 10-04-1958 in berlicum, dochter van Johannes van Rooij (zie X-g) en Antonetta Zwanenberg. Antonia trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1981 met Christianus van den Berg, 23 jaar oud. Christianus is geboren op 07-05-1958 in berlicum.
 
Kinderen van Antonia en Christianus:
 
1 Manon van den Berg, geboren op 14-10-1988.
2 Suzan van den Berg, geboren op 05-06-1990 in berlicum.
3 Carmen van den Berg, geboren op 03-03-1993 in berlicum.
 
 
XI-ab Christa Johanna Maria van Rooij is geboren op 27-03-1963 in berlicum, dochter van Johannes van Rooij (zie X-g) en Antonetta Zwanenberg. Christa trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1990 met Antonius Johannes Ivo Maria Grosfeld, 31 jaar oud. Antonius is geboren op 28-03-1959 in berlicum.
 
Kinderen van Christa en Antonius:
 
1 Wart Grosfeld, geboren op 23-03-1992 in ’s Hertogenbosch.
2 Linde Grosfeld, geboren op 17-10-1994 in vught.
 
 
X-h Maria Josephina van Rooij is geboren op 31-03-1930 in berlicum, dochter van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering.

Maria trouwde, 24 jaar oud, op 27-01-1955 in berlicum met Adrianus Johannes Gommers, Schoenmaker (afb. 23), 34 jaar oud. Adrianus is geboren op 01-08-1920 in klein zundert, zoon van Wilhelmus Gommers, landarbeider en Johanna Petronella Konings. Adrianus is overleden op 26-01-2004 in breda, 83 jaar oud.
 
Kinderen van Maria en Adrianus:
 
1 Wilhelmus Christianus Jozef Maria Gommers, geboren op 28-03-1956 in zundertVolgt XI-ac.
2 Ron Gommers, geboren op 12-03-1958 in zundertVolgt XI-ad.
3 Clasina Maria Johanna Gommers, geboren op 20-08-1959 in zundertVolgt XI-ae.
4 Trudo Alphons Helena Gerardus Gommers, geboren op 25-04-1962 in zundert.
 
 
XI-ac Wilhelmus Christianus Jozef Maria Gommers is geboren op 28-03-1956 in zundert, zoon van Adrianus Johannes Gommers, Schoenmaker en Maria Josephina van Rooij (zie X-h). Wilhelmus trouwde, 34 jaar oud, op 25-05-1990 in udenhout met Anna Maria Theresia van der Lee, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Anna is geboren op 14-05-1965 in udenhout.
 
Kinderen van Wilhelmus en Anna:
 
1 Matthijs Diederick Gommers, geboren op 17-06-1991 in breda.
2 Sjoerd Thomas Gommers, geboren op 01-02-1993 in zundert.
3 Sabine Eveline Gommers, geboren op 09-12-1994 in zundert.
 
 
XI-ad Ron Gommers is geboren op 12-03-1958 in zundert, zoon van Adrianus Johannes Gommers, Schoenmaker en Maria Josephina van Rooij (zie X-h). Ron trouwde, 26 jaar oud, op 28-06-1984 in etten-leur met Lucienne Coremans, 23 jaar oud. Lucienne is geboren op 06-06-1961 in etten-leur, dochter van Simon Coremans en Helena Johanna de Regt.
 
 
XI-ae Clasina Maria Johanna Gommers is geboren op 20-08-1959 in zundert, dochter van Adrianus Johannes Gommers, Schoenmaker en Maria Josephina van Rooij (zie X-h). Clasina trouwde, 21 jaar oud, op 18-12-1980 in zundert met Albertus Christiaan Vermeiren, 25 jaar oud. Albertus is geboren op 15-10-1955 in zundert.
 
Kinderen van Clasina en Albertus:
 
1 Anouk Josephina Catharina Vermeiren, geboren op 27-01-1984 in zundert
2 Inge Clasina Maria Vermeiren, geboren op 07-02-1987 in zundert.
3 Pepijn Albertus Ronald Vermeiren, geboren op 10-07-1995 in zundert.
 
 
X-i Clasina Maria van Rooij is geboren op 11-04-1931 in berlicum, dochter van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Clasina trouwde, 24 jaar oud, op 17-08-1955 met Willebrordus Wilhelmus Josephus Blankers, 32 jaar oud. Willebrordus is geboren op 15-04-1923 in hilvarenbeek. Willebrordus is overleden op 09-07-2003.
 
Kinderen van Clasina en Willebrordus:
 
1 Clasina Adriana Maria Blankers, geboren op 11-09-1957 in hilvarenbeekVolgt XI-af.
2 Henricus Godefridus Josephus Martinus Blankers, geboren op 23-03-1959 in hilvarenbeek.
3 Christianus Johannes Josephus Antonius Blankers, geboren op 21-03-1961 in hilvarenbeek.
4 Johanna Elisabeth Maria Blankers, geboren op 25-06-1964 in hilvarenbeekVolgt XI-ag.
5 Bernardus Everardus Johannes Willibrordus Blankers, geboren op 19-12-1967 in hilvarenbeek.
6 Willebrordus Wilhelmus Alphonsius Johannes Blankers, geboren op 10-10-1969 in hilvarenbeekVolgt XI-ah.
 
 
XI-af Clasina Adriana Maria Blankers is geboren op 11-09-1957 in hilvarenbeek, dochter van Willebrordus Wilhelmus Josephus Blankers en Clasina Maria van Rooij (zie X-i). Clasina trouwde, 19 jaar oud, op 12-04-1977 met Petrus Antonius van Hemert, 21 jaar oud. Petrus is geboren op 24-02-1956 in hoogerheide, overleden op 09-01-2014,
 
Kinderen van Clasina en Petrus:
 
1 Suzanne van Hemert, geboren op 20-10-1991 in Tilburg.
2 Lindi van Hemert, geboren op 08-06-1993 in hilvarenbeek.
3 Michelle van Hemert, geboren op 20-02-1997 in hilvarenbeek.
 
 
XI-ag Johanna Elisabeth Maria Blankers is geboren op 25-06-1964 in hilvarenbeek, dochter van Willebrordus Wilhelmus Josephus Blankers en Clasina Maria van Rooij (zie X-i). Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 04-10-1996 met Damian Gualbere Erich van den Berg, 34 jaar oud. Damian is geboren op 10-07-1962 in auckland (nieuw zeeland).
 
kind van Johanna en Damian:
 
 Jeroen van den Berg, geboren op 24 april 1999 te Tilburg.
 
 
XI-ah Willebrordus Wilhelmus Alphonsius Johannes Blankers is geboren op 10-10-1969 in hilvarenbeek, zoon van Willebrordus Wilhelmus Josephus Blankers en Clasina Maria van Rooij (zie X-i). Willebrordus trouwde op 25-10-2002 met Adriana Jordina Clasina van der Hamsvoord. Adriana is geboren op 17-09-1972 in diessen.
 
kinderen van Willebrordus en Adriana:
 
1 Sanne Blankers, geboren op 01-02-2004 in Tilburg.
2 Lara Blankers, geboren op 11-10-2006 in Tilburg.
3 Jinte Blankers. geboren op 18-02-2008 in Tilburg.
 
 
X-j Josephus Arnoldus van Rooij is geboren op 14-12-1932 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Josephus trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1959 met Wilhelmina Maria van Helvert.
 
Kinderen van Josephus en Wilhelmina:
 
1 John Christian van Rooij, geboren op 27-02-1960 in grimsby (canada)Volgt XI-ai.
2 Mark Henricus van Rooij, geboren op 18-05-1961 in grimsby (canada).
3 Philip Arnold van Rooij, geboren op 22-10-1963 in grimsby (canada)Volgt XI-aj.
Jeffrey Josephus van Rooij, geboren op 10-03-1965 in grimsby (canada)Volgt XI-ak.
5 Steven Marcel van Rooij, geboren op 23-11-1966 in grimsby (canada)Volgt XI-al.
 
 
XI-ai John Christian van Rooij is geboren op 27-02-1960 in grimsby (canada), zoon van Josephus Arnoldus van Rooij (zie X-j) en Wilhelmina Maria van Helvert. John trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1988 met Kimberly.
 
Kinderen van John en Kimberly:
 
1 Joey van Rooij.
2 Kaitlyn van Rooij.
 
 
XI-aj Philip Arnold van Rooij is geboren op 22-10-1963 in grimsby (canada), zoon van Josephus Arnoldus van Rooij (zie X-j) en Wilhelmina Maria van Helvert. Philip trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1994 met Sonya.
 
Kind van Philip en Sonya:
 
1 Victoria van Rooij.
 
 
XI-ak Jeffrey Josephus van Rooij is geboren op 10-03-1965 in grimsby (canada), zoon van Josephus Arnoldus van Rooij (zie X-j) en Wilhelmina Maria van Helvert. Jeffrey trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1987 met Janice.
 
Kinderen van Jeffrey en Janice:
 
1 Braeden van Rooij.
2 Evan van Rooij.
 
 
XI-al Steven Marcel van Rooij is geboren op 23-11-1966 in grimsby (canada), zoon van Josephus Arnoldus van Rooij (zie X-j) en Wilhelmina Maria van Helvert. Steven trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1996 met Libby Gallello, 28 jaar oud. Libby is geboren op 09-10-1967 in toronto (canada).
 
 
X-k Christianus Gerardus van Rooij is geboren op 29-10-1934 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Christianus trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1963 met Antonia Henrica Gielis, 24 jaar oud. Antonia is geboren op 03-10-1938 in oss.
 
Kinderen van Christianus en Antonia:
 
1 Bianca Antonia Adriana Clasina Francisca van Rooij, geboren op 28-10-1967 in nijmegenVolgt XI-am.
2 Bas Christianus Hendrikus Franciscus van Rooij, geboren op 15-06-1971. Volgt XI-an.
 
 
XI-am Bianca Antonia Adriana Clasina Francisca van Rooij is geboren op 28-10-1967 in nijmegen, dochter van Christianus Gerardus van Rooij (zie X-k) en Antonia Henrica Gielis. Bianca trouwde met Bernd Wilfried van der Stouw. Bernd is geboren op 08-02-1967 in berlijn.
 
 
XI-an Bas Christianus Hendrikus Franciscus van Rooij is geboren op 15-06-1971, zoon van Christianus Gerardus van Rooij (zie X-k) en Antonia Henrica Gielis. Bas trouwde met Carla Ingrid de la Rambelje.
 
 
X-l Johannes Gerardus van Rooij is geboren op 25-08-1936 in berlicum, zoon van Christianus Johannes van Rooij (zie IX-d) en Clasina Maria van de Koevering. Johannes is overleden op 17-10-1981 in deurne, 45 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 28-08-1963 met Ida Petronella van Kreij, 30 jaar oud. Ida is geboren in 03-1933 in geffen.
 
Kinderen van Johannes en Ida:
 
1 Christianus Johannes Maria van Rooij, geboren op 04-01-1963 in deurneVolgt XI-ao.
Marie Justine van Rooij, geboren op 25-07-1965 in deurneVolgt XI-ap.
3 Josephine Clasina Maria van Rooij, geboren op 23-02-1967 in deurneVolgt XI-aq.
 
 
XI-ao Christianus Johannes Maria van Rooij is geboren op 04-01-1963 in deurne, zoon van Johannes Gerardus van Rooij (zie X-l) en Ida Petronella van Kreij. Christianus trouwde met Irma Corten.
 
 
XI-ap Marie Justine van Rooij is geboren op 25-07-1965 in deurne, dochter van Johannes Gerardus van Rooij (zie X-l) en Ida Petronella van Kreij. Marie trouwde met Bil van de Gevel.
 
 
XI-aq Josephine Clasina Maria van Rooij is geboren op 23-02-1967 in deurne, dochter van Johannes Gerardus van Rooij (zie X-l) en Ida Petronella van Kreij. Josephine trouwde met Willy Kemps.
 
Kind van Josephine en Willy:
 
1 Lisa Kemps.
 
 
IX-e Gerardus van Rooij is geboren op 08-02-1895 in berlicum, zoon van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Maria Geerdina van Langenhuysen. Gerardus is overleden op 02-04-1984 in ’s Hertogenbosch, 89 jaar oud. Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 24-01-1924 in berlicum met Elisabeth Kerkhof. Elisabeth is overleden.
 
 
IX-f Ida van Rooij is geboren op 21-03-1898 in berlicum, dochter van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Maria Geerdina van Langenhuysen. Ida is overleden op 03-07-1994 in berlicum, 96 jaar oud. Ida trouwde, 31 jaar oud, op 29-04-1929 in berlicum met Gijsbertus Hubers. Gijsbertus is overleden.
 
 
IX-g Bertha van Rooij is geboren op 31-01-1903 in berlicum, dochter van Petrus van Rooij (zie VIII-a) en Maria Geerdina van Langenhuysen. Bertha is overleden. Bertha trouwde met Antonie van de Westelaken. Antonie is overleden.
 
 
VIII-b Adrianus van Rooij is geboren op 16-08-1855 in berlicum, zoon van Hendrikus van Rooij (zie VII-b) en Hendrika van Gaal. Adrianus is overleden op 17-07-1931 in berlicum, 75 jaar oud. Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1880 in berlicum met Maria Petronella van de Braak, 26 jaar oud. Maria is geboren op 08-09-1853 in berlicum, dochter van Antonij van de Braak en Maria Zwanenberg. Maria is overleden op 06-07-1934 in berlicum, extract overlijden der gemeente Rosmalen, 80 jaar oud.
 
Kinderen van Adrianus en Maria:
 
1 Hendrika van Rooij, geboren op 02-03-1881 in berlicumVolgt IX-h.
2 Maria van Rooij, geboren op 18-08-1882 in berlicumVolgt IX-i.
3 Wilhelmina van Rooij, geboren op 22-09-1883 in berlicum. Wilhelmina is overleden op 04-03-1910 in berlicum, 26 jaar oud.
4 Hendrikus van Rooij, geboren op 12-02-1886 in berlicumVolgt IX-j.
5 Antonia van Rooij, geboren op 30-06-1888 in berlicumVolgt IX-k.
6 Christiaan van Rooij, geboren op 22-01-1890 in berlicumVolgt IX-l.
7 Adrianus van Rooij, geboren op 30-04-1891 in berlicum. Adrianus is overleden op 08-03-1892 in Berlicum, ongetrouwd, 10 maanden oud.
8 Adriana van Rooij, geboren op 19-06-1892 in berlicum. Adriana is overleden.
9 Lamberta van Rooij, geboren op 31-07-1895 in berlicumVolgt IX-m.
10 Johannes van Rooij, geboren op 08-12-1897 in berlicum. Johannes is overleden.
11 Wilhelmus van Rooij, geboren op 07-04-1899 in berlicum. Wilhelmus is overleden.
 
 
IX-h Hendrika van Rooij is geboren op 02-03-1881 in berlicum, dochter van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 36 jaar oud, op 18-05-1917 in berlicum met Johannes van Esch, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 09-10-1886 in berlicum, zoon van Marinus van Esch en Hendrika Zwanenberg. Johannes is overleden.
 
 
IX-i Maria van Rooij is geboren op 18-08-1882 in berlicum, dochter van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Maria is overleden. Maria trouwde, 35 jaar oud, op 10-05-1918 in berlicum met Johannes van Gaalen, ongeveer 49 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1869 in berlicum, zoon van Martinus van Gaalen en Johanna van Sonsbeek. Johannes is overleden.
 
 
IX-j Hendrikus van Rooij is geboren op 12-02-1886 in berlicum, zoon van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 36 jaar oud, op 10-05-1922 in Rosmalen met Adriana van Helvoort. Adriana is een dochter van Adrianus van Helvoort en Maria van Osch. Adriana is overleden.
 
 
IX-k Antonia van Rooij is geboren op 30-06-1888 in berlicum, dochter van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Antonia is overleden. Antonia trouwde, 30 jaar oud, op 30-05-1919 in berlicum met Hendrikus Vissers, 35 jaar oud. Hendrikus is geboren op 09-12-1883 in berlicum, zoon van Johannes Vissers en Johanna van den Akker. Hendrikus is overleden.
 
 
IX-l Christiaan van Rooij is geboren op 22-01-1890 in berlicum, zoon van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Christiaan is overleden. Christiaan trouwde, 29 jaar oud, op 12-05-1919 in Rosmalen met Wilhelmina Grada Westerlaken, ongeveer 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1891 in Rosmalen, dochter van Lambertus Westerlaken en Johanna den Bekker. Wilhelmina is overleden.
 
 
IX-m Lamberta van Rooij is geboren op 31-07-1895 in berlicum, dochter van Adrianus van Rooij (zie VIII-b) en Maria Petronella van de Braak. Lamberta is overleden. Lamberta trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1920 in berlicum met Adrianus van Lieshout, ongeveer 36 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1884 in berlicum, zoon van Antonius van Lieshout en Johanna van Zoggel. Adrianus is overleden.
 
 
VIII-c Hubertus van Rooij is geboren op 04-07-1862 in berlicum, zoon van Hendrikus van Rooij (zie VII-b) en Hendrika van Gaal. Hubertus is overleden op 24-07-1949 in berlicum, 87 jaar oud. Hubertus trouwde, 41 jaar oud, op 09-10-1903 in berlicum met Hendrika Meulenbroek, 27 jaar oud. Hendrika is geboren op 25-01-1876 in heeswijk, dochter van Gijbertus Meulenbroek en Laurina van de Voort. Hendrika is overleden op 12-03-1945 in berlicum, Extract van overlijden gemeente ’s-Hertogenbosch, 69 jaar oud.
 
Kinderen van Hubertus en Hendrika:
 
1 Maria van Rooij. Maria is overleden op 15-02-1943 in berlicum, Extract van overlijden gemeente ’s-Hertogenbosch.
2 Hendrikus van Rooij, geboren op 03-02-1904 in berlicum. Hendrikus is overleden.
3 Hendrika van Rooij, geboren op 16-05-1905 in berlicum. Hendrika is overleden.
4 Johannes van Rooij, geboren op 19-01-1908 in berlicum. Johannes is overleden.
5 Christianus Laurentius van Rooij, geboren op 16-06-1909 in berlicum. Christianus is overleden.
6 Antonius van Rooij, geboren op 14-08-1911 in berlicum. Antonius is overleden.
 
 
VII-c Adriaan van Rooij is geboren op 29-09-1818 in Schijndel, zoon van Cornelius Antony van Rooij (zie VI-c) en Willemijn Hendrik Maas. Adriaan is overleden op 04-10-1889 in berlicum, 71 jaar oud. Adriaan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1848 in berlicum met Catharina Langenhuijzen, 23 jaar oud. Catharina is geboren op 08-06-1824 in berlicum, dochter van Wilhelmus Langenhuijzen en Joanna Maria van Uden. Catharina is overleden op 10-11-1853 in berlicum, 29 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-02-1855 in Rosmalen met Hendrika Timmermans, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 13-12-1825 in Rosmalen, dochter van Geert Timmermans en Petronella van Gogh. Hendrika is overleden op 18-06-1905 in berlicum, 79 jaar oud.
 
Kind van Adriaan en Catharina:
 
1 Wilhelmijna van Rooij, geboren op 01-07-1851 in berlicumVolgt VIII-d.
Kinderen van Adriaan en Hendrika:
2 Catharina van Rooij, geboren op 13-01-1856 in berlicumVolgt VIII-e.
3 Maria van Rooij, geboren op 30-01-1857 in berlicumVolgt VIII-f.
4 Petronella van Rooij, geboren op 07-04-1858 in berlicum. Petronella is overleden op 20-09-1858 in berlicum, 5 maanden oud.
 
5 Gerardus van Rooij, geboren op 20-07-1859 in berlicum. Gerardus is overleden op 24-03-1887 in Berlicum, ongetrouwd, 27 jaar oud.
 
6 Adriana van Rooij, geboren op 09-09-1861 in berlicumVolgt VIII-g.
7 Petronella van Rooij, geboren op 09-07-1863 in berlicum. Petronella is overleden op 05-11-1863 in berlicum, 3 maanden oud.
 
 
VIII-d Wilhelmijna van Rooij is geboren op 01-07-1851 in berlicum, dochter van Adriaan van Rooij (zie VII-c) en Catharina Langenhuijzen. Wilhelmijna is overleden op 06-03-1909 in Rosmalen, 57 jaar oud. Wilhelmijna trouwde, 28 jaar oud, op 16-04-1880 in berlicum met Franciscus Josephus van Vught, 24 jaar oud. Franciscus is geboren op 27-07-1855 in loon op zand, zoon van Thomas van Vught en Allegonda Antonia Kusters. Franciscus is overleden op 04-04-1924 in Rosmalen, 68 jaar oud.
 
Kinderen van Wilhelmijna en Franciscus:
 
1 Catharina Maria van Vught, geboren op 07-01-1881 in Rosmalen. Catharina is overleden.
Antonius van Vught, geboren op 25-02-1882. Antonius is overleden op 11-07-1882 in Rosmalen, 4 maanden oud.
3 Antonie van Vught, geboren op 26-01-1883 in Rosmalen. Antonie is overleden.
4 Adrianus van Vught, geboren op 11-08-1884 in Rosmalen. Adrianus is overleden.
5 Antonia Allegonda van Vught, geboren op 27-08-1885 in Rosmalen. Antonia is overleden.
6 Henrica van Vught, geboren op 18-09-1886 in Rosmalen. Henrica is overleden.
7 Henrica van Vught, geboren op 13-02-1888 in Rosmalen. Henrica is overleden.
8 Maria van Vught, geboren op 12-04-1889 in Rosmalen. Maria is overleden.
9 ??? van Vught, geboren op 16-06-1890 in Rosmalen. ??? is overleden op 16-06-1890 in Rosmalen, geen dag oud.
10 Anna van Vught, geboren op 20-07-1891 in Rosmalen. Anna is overleden op 20-10-1891 in Rosmalen, 3 maanden oud.
11 Anna van Vught, geboren op 02-11-1892 in Rosmalen. Anna is overleden op 25-11-1902 in Rosmalen, 10 jaar oud.
12 Christiaan van Vught, geboren op 27-11-1893 in Rosmalen. Christiaan is overleden.
13 Johanna van Vught, geboren op 09-01-1895 in Rosmalen. Johanna is overleden.
 
 
VIII-e Catharina van Rooij is geboren op 13-01-1856 in berlicum, dochter van Adriaan van Rooij (zie VII-c) en Hendrika Timmermans. Catharina is overleden op 07-04-1940 in berlicum, 84 jaar oud.
 
Catharina trouwde, 40 jaar oud, op 07-02-1896 met Hendrikus de Visser, 41 jaar oud. Hendrikus is geboren op 21-05-1854 in Schijndel, zoon van Wouter de Visser en Maria Voets. Hendrikus is overleden op 12-05-1910 in berlicum, 55 jaar oud.
 
 
VIII-f Maria van Rooij is geboren op 30-01-1857 in berlicum, dochter van Adriaan van Rooij (zie VII-c) en Hendrika Timmermans. Maria is overleden op 04-08-1924 in Schijndel, 67 jaar oud.
 
Maria:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1879 in Den Dungen met Mathijs van der Bruggen. Mathijs is een zoon van Gerardus van der Bruggen en Petronella van Osch. Mathijs is overleden op 08-08-1901 in Den Dungen.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 14-07-1904 in Den Dungen met Hendrikus Wouters, 53 jaar oud. Hendrikus is geboren op 07-06-1851 in Schijndel, zoon van Martinus Wouters en Johanna Verhagen. Hendrikus is overleden.
 
 
Kinderen van Maria en Mathijs:
 
1 Adriaan van der Bruggen. Adriaan is overleden.
2 Pieter van der Bruggen. Pieter is overleden.
3 Martina van der Bruggen. Martina is overleden op 12-03-1887 in Den Dungen.
4 Gerardus van der Bruggen. Gerardus is overleden op 04-12-1889 in Den Dungen.
5 Gerardus van der Bruggen, geboren omstreeks 1880 in Den Dungen. Gerardus is overleden op 27-06-1880 in Den Dungen, ongeveer een jaar oud.
6 Gerardus van der Bruggen, geboren omstreeks 1893 in Den Dungen. Gerardus is overleden.
 
 
VIII-g Adriana van Rooij is geboren op 09-09-1861 in berlicum, dochter van Adriaan van Rooij (zie VII-c) en Hendrika Timmermans. Adriana is overleden op 05-06-1910 in berlicum, 48 jaar oud.
 
Adriana trouwde met Cornelius School. Cornelius is geboren op 27-04-1853 in dinther, zoon van Antonius School en Anna Maria van der Linden. Cornelius is overleden op 06-11-1925 in berlicum, 72 jaar oud.
 
 
VII-d Martinus van Rooij is geboren op 19-11-1821 in berlicum, zoon van Cornelius Antony van Rooij (zie VI-c) en Willemijn Hendrik Maas. Martinus is overleden op 09-11-1866 in berlicum, 44 jaar oud. Martinus trouwde, 38 jaar oud, op 28-09-1860 in berlicum met Anna Maria van Balkom, 23 jaar oud. Anna is geboren op 17-02-1837 in Den Dungen, dochter van Antonij van Balkom en Joanna Frunt. Anna is overleden op 26-02-1921 in berlicum, 84 jaar oud.
 
Kinderen van Martinus en Anna:
 
1 Wilhelmus van Rooij, geboren op 06-04-1862 in berlicumVolgt VIII-h.
2 Johanna van Rooij, geboren op 18-10-1863 in berlicum. Johanna is overleden op 16-03-1864 in berlicum, 150 dagen oud, 4 maanden oud.
3 Johanna Clasina van Rooij, geboren op 09-03-1865 in berlicum. Johanna is overleden op 01-02-1962 in vlijmen, 96 jaar oud, 96 jaar oud.
 
 
VIII-h Wilhelmus van Rooij is geboren op 06-04-1862 in berlicum, zoon van Martinus van Rooij (zie VII-d) en Anna Maria van Balkom. Wilhelmus is overleden op 15-12-1939 in berlicum, op 77-jarige leeftijd, 77 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 36 jaar oud, op 20-05-1898 in Rosmalen met Maria Theodora van Gaal, 31 jaar oud. Maria is geboren op 15-05-1867, dochter van Martinus t Van Gaal en Johanna van Sonsbeck. Maria is overleden op 13-01-1942 in op 74-jarige leeftijd, 74 jaar oud.
 
Kinderen van Wilhelmus en Maria:
 
1 Martinus van Rooij, geboren op 02-06-1899 in berlicum. Martinus is overleden op 06-02-1986 in berlicum, op 86-jarige leeftijd, 86 jaar oud.
2 Johanna van Rooij, geboren op 09-06-1901 in berlicum. Johanna is overleden op 31-07-1991 in berlicum, op 90-jarige leeftijd, 90 jaar oud.
3 Martina van Rooij, geboren op 22-03-1903 in berlicum. Martina is overleden.
4 Marinus van Rooij, geboren op 17-02-1906 in berlicumVolgt IX-n.
5 Maria van Rooij, geboren op 13-03-1907 in berlicum. Maria is overleden op 11-04-1939 in berlicum, op 32-jarige leeftijd, 32 jaar oud.
6 Arnolda Norbertina van Rooij, geboren op 26-02-1909 in berlicum. Arnolda is overleden.
 
 
IX-n Marinus van Rooij is geboren op 17-02-1906 in berlicum, zoon van Wilhelmus van Rooij (zie VIII-h) en Maria Theodora van Gaal. Marinus is overleden op 02-01-1973 in simcoe ( ontario canada ) 66 jaar oud, 66 jaar oud. Marinus trouwde met Anna Maria Broeren. Anna is geboren op 04-06-1907 in berlicum, dochter van Johannes Broeren en Maria Joannis Alberti Schouten. Anna is overleden op 01-05-1970 in simcoe ( ontario canada ) 62 jaar oud, 62 jaar oud.
 
 
VII-e Catharina van Rooij is geboren op 05-03-1826 in berlicum, dochter van Cornelius Antony van Rooij (zie VI-c) en Willemijn Hendrik Maas. Catharina is overleden op 21-03-1883 in berlicum, 57 jaar oud. Catharina trouwde, 28 jaar oud, op 08-02-1855 in berlicum met Gerardus Vogels, 32 jaar oud. Gerardus is geboren op 27-10-1822 in Den Dungen, zoon van Joost Vogels en Hendrika Sleutjes. Gerardus is overleden op 30-08-1883 in berlicum, 60 jaar oud.
 
Kinderen van Catharina en Gerardus:
 
1 ??? Vogels. ??? is overleden op 03-04-1865 in berlicum.
2 ??? Vogels, geboren in berlicum. ??? is overleden op 27-02-1867 in berlicum.
3 Josephus Vogels, geboren op 19-06-1856 in berlicum. Josephus is overleden op 19-09-1856 in berlicum, 3 maanden oud.
4 Wilhelmus Vogels, geboren op 05-09-1857 in berlicum. Wilhelmus is overleden op 26-10-1857 in berlicum, 1 maand oud.
5 Josina Vogels, geboren op 08-08-1858 in berlicum. Josina is overleden.
6 Wilhelmus Vogels, geboren op 05-01-1860 in berlicum. Wilhelmus is overleden op 07-03-1861 in berlicum, 1 jaar oud.
7 Hendrikus Vogels, geboren op 21-01-1861 in berlicum. Hendrikus is overleden op 20-03-1861 in berlicum, 1 maand oud.
8 Wilhelmijna Vogels, geboren op 08-07-1862 in berlicum. Wilhelmijna is overleden op 06-06-1863 in berlicum, 10 maanden oud.
9 Christiaan Vogels, geboren op 02-10-1863 in berlicum. Christiaan is overleden op 07-11-1863 in berlicum, 1 maand oud.
10 Christiaan Vogels, geboren op 19-08-1868 in berlicum. Christiaan is overleden op 31-08-1868 in berlicum, 12 dagen oud.
 
 

III-d Joanna Petri Bastiaens van Roij is geboren omstreeks 1694, dochter van Petri Bastiaensen van Roij (zie II-c) en Cornelia Jan Willem Tonissen. Joanna is overleden. Joanna trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 31-07-1718 in nuland met Joannes Pieters van Lieshout. Joannes is overleden.
 
Kinderen van Joanna en Joannes:
 
1 Lutgarda van Lieshout, geboren op 03-03-1725 in heeswijk. Lutgarda is overleden.
Notitie bij Lutgarda: doopgetuigen: Arnoldus petri bastiaens en Margarita pieters van Lieshout
2 Petrus van Lieshout, geboren op 26-04-1726 in heeswijk. Petrus is overleden.
Notitie bij Petrus: doopgetuigen: Thomas van Lieshout en Joanna peeters bastiaens (moeder uit Rosmalen)
 

III-e Barbara van Roij is geboren op 06-12-1701 in nuland get: Gertrudis Gerardi Harricks en Hariken weduwe van Sebastianus van Roij, dochter van Petri Bastiaensen van Roij (zie II-c) en Cornelia Jan Willem Tonissen. Barbara is overleden. Barbara trouwde, 23 jaar oud, op 16-09-1725 in dinther met Arnoldus Joannes van Schaijck. Arnoldus is overleden.
 
Kinderen van Barbara en Arnoldus:
 
1 Cornelius van Schaijck, geboren op 04-07-1726 in dinther, get: lambertus janssen van schaijck en anna peeters. Cornelius is overleden.
2 Joanna van Schaijck, geboren op 13-03-1728 in dinther, get arnoldus van roij en maria joannis van schaijck. Joanna is overleden.
3 Joannes van Schaijck, geboren op 30-12-1729 in dinther, get: arnoldus petri sebastiani en maria joannis antoni van den bogaert, de moeder komt uit geffen.. Joannes is overleden.
4 Wilhelmina van Schaijck, geboren op 15-04-1734 in dinther, get: joannis joannis van schaijck en joanna antonia dircks. Wilhelmina is overleden.
5 Theodorus van Schaijck, geboren op 16-01-1736 in dinther get: wouterus theodorus van der donck elisabeth odulphi somers. Theodorus is overleden.
6 Petrus van Schaijck, geboren op 03-07-1738 in dinther get: joannes odulphi somers en maria joannis van den bogaert. Petrus is overleden.
7 Petrus van Schaijck, geboren op 08-07-1742 in dinther get: joannis emberti maes en lutgardis joannis van lithout. Petrus is overleden.
8 Joanna van Schaijck, geboren op 10-02-1745 in dinther get: lambertus van schaijck en joanna petri van roij. Joanna is overleden. 

Index (459 personen)

 

 
Janice 
Kimberly 
Levenloos (*12-02-1911, †12-02-1911
Sonya 
Akker, Johanna van den 
Akker, Johanna Maria van den (*04-06-1931)
Ariens, Lijsbeth Henrick
Balkom, Anna Maria van (*17-02-1837, †26-02-1921)
Balkom, Antonij van 
Bastiaens, Adriana (*02-02-1726, []08-08-1728
Bastiaens, Anna (*05-12-1756) [Dochter van 1.4.2.1]  1.4.2.1.7
Bastiaens, Anna Janssen [Partner van 1.4.2]  1.4.2; 1.4.2.1
Bastiaens, Joanna (*14-06-1746) [Dochter van 1.4.2.1]  1.4.2.1.2
Bastiaens, Joanna (*14-03-1749) [Dochter van 1.4.2.1]  1.4.2.1.3
Bastiaens, Joannes (*02-07-1723) [Zoon van 1.4.2]  1.4.2.3
Bastiaens, Joannes (*04-12-1751, †21-06-1752) [Zoon van 1.4.2.1]  1.4.2.1.5
Bastiaens, Maria (*14-03-1749, †02-07-1759) [Dochter van 1.4.2.1]  1.4.2.1.4
Bastiaens, Petrus (*28-11-1720) [Zoon van 1.4.2]  1.4.2.2
Beekveld, Johanna van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3
Bekker, Johanna den [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.4.6
Berchem, Geertrui van [Nummer 1.1.1]  1.1.1
Berchem, Jan Peeters van [Partner van 1.1]  1.1; 1.1.1
Berg, Carmen van den (*03-03-1993) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1.3
Berg, Christianus van den (*07-05-1958) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1
Berg, Damian Gualbere Erich van den (*10-07-1962) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4
Berg, Manon van den (*14-10-1988) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1.1
Berg, Suzan van den (*05-06-1990) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1.2
Bergh, Peternel Aart van den (~30-03-1777, †27-05-1833) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3
Bering, Virginia Fay (*19-12-1955) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2
Bertens, Arne (*10-11-1965) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3
Bijnen, Jacobus Cornelis Johannes van (*11-04-1960) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2
Blankers, Bernardus Everardus Johannes Willibrordus (*19-12-1967) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.5
Blankers, Christianus Johannes Josephus Antonius (*21-03-1961) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.3
Blankers, Clasina Adriana Maria (*11-09-1957) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1
Blankers, Henricus Godefridus Josephus Martinus (*23-03-1959) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.2
Blankers, Johanna Elisabeth Maria (*25-06-1964) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4
Blankers, Willebrordus Wilhelmus Alphonsius Johannes (*10-10-1969) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6
Blankers, Willebrordus Wilhelmus Josephus (*15-04-1923) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6
Boogaard, Arnoldina van den (*10-03-1924, †21-03-1990) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5
Bosch, Adriana van den (*09-12-1808) [Dochter van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1.3
Bosch, Hendricus van den (*27-06-1805) [Zoon van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1.1
Bosch, Hendrik Hendrick van den [Schoonvader van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1
Bosch, Joannes van den (*05-03-1807) [Zoon van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1.2
Bosch, Johannis van den (†14-02-1843) [Partner van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1
Bouwmans, Abram Alphons Johannes (*30-09-1980) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1.1
Bouwmans, Arthur Emillianus Jozef Trudo (*12-04-1948) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1
Bouwmans, Lucas Johannes Arthur (*21-08-1982) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1.2
Braak, Antonij van de [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4
Braak, Maria Petronella van de (*08-09-1853, †06-07-1934) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.4.1; 1.4.2.1.6.2.3.4.2; 1.4.2.1.6.2.3.4.4; 1.4.2.1.6.2.3.4.5; 1.4.2.1.6.2.3.4.6; 1.4.2.1.6.2.3.4.9
Broek, Esther van de (*02-07-1965) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4
Broeren, Anna Maria (*04-06-1907, †01-05-1970) [Partner van 1.4.2.1.6.2.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.5.1.4
Broeren, Johannes [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.5.1.4
Bruggen, Adriaan van der [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.1
Bruggen, Gerardus van der [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Bruggen, Gerardus van der (†04-12-1889) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.4
Bruggen, Gerardus van der (*±1880, †27-06-1880) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.5
Bruggen, Gerardus van der (*±1893) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.6
Bruggen, Martina van der (†12-03-1887) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.3
Bruggen, Mathijs van der (†08-08-1901) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Bruggen, Pieter van der [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3.2
Buijs, Esther Adriana Anna Maria van den (*30-08-1983) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2.1
Buijs, Johannes Cornelis Marie van den (*25-09-1953) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2
Buijs, Johannes Cornelis Michiel van den (*31-12-1988) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2.3
Buijs, Judith Josephina Maria van den (*30-12-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2.2
Buwalda, Marianne [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5
Cammen, Elisabeth Henriette Antonia Maria van der (*28-11-1956) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2
Coremans, Lucienne (*06-06-1961) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2
Coremans, Simon (*22-05-1922, †11-06-1995) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2
Corten, Irma [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1
Couwenberg, Goverdina [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Deursen, Johanna Steeven van (~27-10-1758, †01-11-1797) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2
Doorn, Anneloes van (*20-11-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2.2
Doorn, Joanna Hendrik van (~09-03-1745, †13-06-1801) [Partner van 1.4.2.1.6]  1.4.2.1.6; 1.4.2.1.6.1; 1.4.2.1.6.2
Doorn, Martien van (*12-07-1957) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2
Doorn, Vincent van (*08-11-1988) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2.3
Doorn, Walter van (*01-02-1984) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2.1
Doren, Henricus Wilhelmus Johannes Fransen van (~23-02-1713) [Schoonvader van 1.4.2.1.6]  1.4.2.1.6
Erk, Anke Eduarda Lilian van (*12-02-1998) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4.2
Erk, Koen Arthur Michiel van (*02-01-1994) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4.1
Erk, Michiel Petrus Martinus Josephus van (*10-11-1957) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4
Esch, Johannes van (*09-10-1886) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.1]  1.4.2.1.6.2.3.4.1
Esch, Marinus van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.1]  1.4.2.1.6.2.3.4.1
Frijters, Alphonsius Johannes (*30-03-1925, †30-10-2005) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4
Frijters, Anna Maria Louisa (*10-12-1954) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2
Frijters, Clasina Antonia Maria (*25-04-1953) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1
Frijters, Cornelia Helena Maria (*13-05-1960) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4
Frijters, Josephina Hendrika Maria (*11-06-1956) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3
Frijters, Petrus (*11-05-1871, †23-03-1955) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2
Frunt, Joanna [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.5]  1.4.2.1.6.2.5
Gaal, Adriaan Adriaanse van (~19-02-1773, †08-01-1859) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3
Gaal, Hendrika van (*12-04-1822, †12-05-1895) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3; 1.4.2.1.6.2.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.7
Gaal, Maria Theodora van (*15-05-1867, †13-01-1942) [Partner van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1; 1.4.2.1.6.2.5.1.4
Gaalen, Johannes van (*±1869) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.4.2
Gaalen, Martinus van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.4.2
Gallello, Libby (*09-10-1967) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5
Geerits Van Veghel (Volcker), Hendrick [Schoonvader van 1.2]  1.2
Gerwen, Johanna van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Gevel, Bil van de [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2
Gielens, Lijske [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Gielis, Antonia Henrica (*03-10-1938) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2
Gogh, Petronella van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4
Gommers, Clasina Maria Johanna (*20-08-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1
Gommers, Matthijs Diederick (*17-06-1991) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1.1
Gommers, Ron (*12-03-1958) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2
Gommers, Sabine Eveline (*09-12-1994) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1.3
Gommers, Sjoerd Thomas (*01-02-1993) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1.2
Gommers, Trudo Alphons Helena Gerardus (*25-04-1962) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.4
Gommers, Wilhelmus Christianus Jozef Maria (*28-03-1956) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1
Gommers, landarbeider, Wilhelmus (*11-01-1881, †05-05-1963) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9
Gommers, Schoenmaker, Adrianus Johannes (*01-08-1920, †26-01-2004) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3
Goossens, Mariken  1.1
Grinsven, Hendrikus van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.2
Grinsven, Johannes van (*±1883, †24-03-1922) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.2
Grosfeld, Antonius Johannes Ivo Maria (*28-03-1959) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3
Grosfeld, Linde (*17-10-1994) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3.2
Grosfeld, Wart (*23-03-1992) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3.1
Hamsvoord, Adriana Jordina Clasina van der (*17-09-1972) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6
Hand, ??? [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4
Hand, Samantha Anne (*18-05-1987) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4.2
Hand, Stephanie Diane (*17-09-1984) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4.1
Havens, Hendrikus Josephus (*04-07-1888) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.3
Havens, Wouterus [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.3
Heijden, Henrika Wilhelmina Helena Maria van der (*14-09-1954) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1
Helvert, Wilhelmina Maria van [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5
Helvoort, Adriana van [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.4
Helvoort, Adrianus van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.4
Hemert, Lindi van (*08-06-1993) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1.2
Hemert, Michelle van (*20-02-1997) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1.3
Hemert, Petrus Antonius van (*24-02-1956) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1
Hemert, Suzanne van (*20-10-1991) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1.1
Heuvel, Johannes van den (*09-08-1816) [Partner van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Heuvel, Willem van den [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Hibbard, Geoff William (*05-03-1984) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3.1
Hibbard, Teri Clzina (*12-03-1986) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3.2
Hibbard, William Craig [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3
Hooghiemstra, Bouke Franciscus (*30-10-1960) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5
Houtum, Cornelia van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.3
Hubers, Gijsbertus [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.9
Kemps, Lisa [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3.1
Kemps, Willy [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3
Kerkhof, Elisabeth [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.6
Kessel, Johanna van (*27-07-1809, †30-08-1878) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3
Klomp, Adriana Antonia Gerdina Maria (*08-11-1931) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3
Koevering, Everardus van de (*11-12-1857, †29-09-1937) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5
Konings, Anna Maria (*25-04-1880, †22-03-1956) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2
Konings, Johanna Petronella (*08-12-1885, †03-08-1972) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9
Kreij, Ida Petronella van (*?-03-1933) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3
Kusters, Allegonda Antonia [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1
Langenhuijzen, Catharina (*08-06-1824, †10-11-1853) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4; 1.4.2.1.6.2.4.1
Langenhuijzen, Francijna [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.2
Langenhuijzen, Wilhelmus [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4
Langenhuysen, Gerardus van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3
Langenhuysen, Maria Geerdina van (*01-05-1867, †25-09-1948) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.6; 1.4.2.1.6.2.3.3.9; 1.4.2.1.6.2.3.3.13
Lee, Anna Maria Theresia van der (*14-05-1965) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1
Lieshout, Adrianus van (*±1884) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.9]  1.4.2.1.6.2.3.4.9
Lieshout, Antonius van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.9]  1.4.2.1.6.2.3.4.9
Lieshout, Joannes Pieters van [Partner van 1.4.3]  1.4.3
Lieshout, Lutgarda van (*03-03-1725) [Dochter van 1.4.3]  1.4.3.1
Lieshout, Petrus van (*26-04-1726) [Zoon van 1.4.3]  1.4.3.2
Linden, Anna Maria van der [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4.6]  1.4.2.1.6.2.4.6
Loosbroek, Henderien Jacobs van (†28-08-1784) [Partner van 1.4.2.1]  1.4.2.1
Maas, Willemijn Hendrik (~30-09-1786, †14-11-1859) [Partner van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2; 1.4.2.1.6.2.1; 1.4.2.1.6.2.3; 1.4.2.1.6.2.4; 1.4.2.1.6.2.5; 1.4.2.1.6.2.8
Maes, Hendrik Jan (~22-01-1748, †13-11-1815) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2
Martens, Barbara Jan [Schoonmoeder van 1]  1
Melissen, Arien [Schoonvader van 1]  1
Melissen, Hendersken Arien (*±1634, †06-10-1716) [Partner van 1]  1
Meulenbroek, Gijbertus (*20-02-1847) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7
Meulenbroek, Hendrika (*25-01-1876, †12-03-1945) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7
Moore, Anna-maria Suzzana (*10-08-1988) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5.2
Moore, Donald Frederick (*29-09-1931) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5
Moore, Johannus Christianus (*21-12-1990) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5.3
Moore, Mechelina Johanna Marie (*25-06-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5.1
Moyer, Patricia Diane (*17-08-1956) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3
Neervens, Emmy (*11-11-1960) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3
Nuenen, Christiaan van [Zoon van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1.1
Nuenen, Joannes van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Nuenen, Joannes van (*23-12-1845) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1.2
Nuenen, Johannes van (*15-01-1805) [Partner van 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Os, Daniel Henrici van (*07-09-1572, †<1646) [Schoonvader van 1]  1
Osch, Adriana Aartje Jacobs van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1
Osch, Geertruijdt Danielis Henrici van (*±1620, †<19-12-1667) [Partner van 1]  1; 1.1; 1.2; 1.4
Osch, Maria van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.4
Osch, Petronella van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Pijnappels, Justinus [Partner van 1.4.2.1.1.1]  1.4.2.1.1.1
Rambelje, Carla Ingrid de la [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2
Regt, Helena Johanna de (*08-05-1922, †20-03-2001) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2
Robazza, Edda Mary (*03-04-1961) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4
Rodgers, Dave [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4
Roij, Adriana van (*13-09-1744, †23-06-1829) [Nummer 1.4.2.1.1]  1.4.2.1.1; 1.4.2.1.1.1
Roij, Aelken Bastiaens van [Nummer 1.1]  1.1; 1.1.1
Roij, Arnoldus van (*29-09-1700) [Zoon van 1.4]  1.4.6
Roij, Barbara van (*06-12-1701) [Nummer 1.4.7]  1.4.7
Roij, Barbara Bastiaens van (*31-12-1657, []02-09-1691) [Nummer 1.2]  1.2
Roij, Bastiaen Janssen van (*±1620, []29-01-1697) [Nummer 1]  1; 1.1; 1.2; 1.4
Roij, Henrica van (*17-09-1774) [Dochter van 1.4.2.1]  1.4.2.1.8
Roij, Joanna Petri Bastiaens van (*±1694) [Nummer 1.4.3]  1.4.3
Roij, Joannes Peters Bastiaens van (*±1690) [Nummer 1.4.2]  1.4.2; 1.4.2.1
Roij, Laurentius van (*24-09-1696) [Zoon van 1.4]  1.4.4
Roij, Petri Bastiaensen van (*19-05-1661, †17-01-1719) [Nummer 1.4]  1.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.7
Roij, Sebastiana van (*14-04-1698) [Dochter van 1.4]  1.4.5
Roij, Simon Peeters Bastjaans van (†29-07-1739) [Nummer 1.4.1]  1.4.1
Roij, Wilhelmus Joannes Petri Bastiaens van (*10-07-1714, †28-01-1777) [Nummer 1.4.2.1]  1.4.2.1; 1.4.2.1.1; 1.4.2.1.6
Rooij, Adriaan van (*29-09-1818, †04-10-1889) [Nummer 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4; 1.4.2.1.6.2.4.1; 1.4.2.1.6.2.4.2; 1.4.2.1.6.2.4.3; 1.4.2.1.6.2.4.6
Rooij, Adriana van (*09-09-1861, †05-06-1910) [Nummer 1.4.2.1.6.2.4.6]  1.4.2.1.6.2.4.6
Rooij, Adriana van (*19-06-1892) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.8
Rooij, Adriana Clasina Maria van (*19-09-1957) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1
Rooij, Adrianus van (*16-08-1855, †17-07-1931) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.4.1; 1.4.2.1.6.2.3.4.2; 1.4.2.1.6.2.3.4.4; 1.4.2.1.6.2.3.4.5; 1.4.2.1.6.2.3.4.6; 1.4.2.1.6.2.3.4.9
Rooij, Adrianus van (*30-04-1891, †08-03-1892) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.7
Rooij, Andrea Lynn van (*23-11-1983) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2.2
Rooij, Antonia van (*28-10-1823, †05-11-1823) [Dochter van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2.7
Rooij, Antonia van (*11-03-1828, †24-04-1873) [Dochter van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2.9
Rooij, Antonia van (*30-06-1888) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.4.5
Rooij, Antonia Clazina Maria van (*10-04-1958) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1
Rooij, Antonia Maria van (*15-08-1923, †07-04-2005) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5
Rooij, Antonius van (*14-08-1911) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.6
Rooij, Antonius Petrus Adrianus van (*23-02-1964) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4
Rooij, Antony Willem van (*11-03-1753, †05-08-1828) [Nummer 1.4.2.1.6]  1.4.2.1.6; 1.4.2.1.6.1; 1.4.2.1.6.2
Rooij, Arnolda van (*04-11-1885, †04-10-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.3
Rooij, Arnolda Norbertina van (*26-02-1909) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1.6
Rooij, Bas Christianus Hendrikus Franciscus van (*15-06-1971) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2
Rooij, Bertha van (*31-01-1903) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.13]  1.4.2.1.6.2.3.3.13
Rooij, Bianca Antonia Adriana Clasina Francisca van (*28-10-1967) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1
Rooij, Braeden van [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4.1
Rooij, Catharina van (*28-10-1823, †31-10-1823) [Dochter van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2.6
Rooij, Catharina van (*05-03-1826, †21-03-1883) [Nummer 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8
Rooij, Catharina van (*13-01-1856, †07-04-1940) [Nummer 1.4.2.1.6.2.4.2]  1.4.2.1.6.2.4.2
Rooij, Charlotte Elizabeth van (*13-08-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2.3
Rooij, Christa Johanna Maria van (*27-03-1963) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3
Rooij, Christiaan van (*05-10-1857, †18-03-1877) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.5
Rooij, Christiaan van (*22-01-1890) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.4.6
Rooij, Christian John van (*18-08-1951) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.1
Rooij, Christianus Antonius Hendrikus van (*16-02-1961) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3
Rooij, Christianus Gerardus van (*29-10-1934) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.2
Rooij, Christianus Johannes Maria van (*14-05-1953) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2
Rooij, Christianus Johannes Maria van (*04-01-1963) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1
Rooij, Christianus Laurentius van (*16-06-1909) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.5
Rooij, Clasina Adriana Antonetta Maria van (*03-04-1960) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2
Rooij, Clasina Antonia Johanna Juliana van (*30-04-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2
Rooij, Clasina Maria van (*11-04-1931) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.10; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.10.6
Rooij, Clazina Antonia Maria van (*25-07-1960, †08-01-2013) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.2
Rooij, Clazina Mariann Everardus van (*04-07-1956) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.3
Rooij, Cornelius Antony van (*26-03-1786, †19-11-1864) [Nummer 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2; 1.4.2.1.6.2.1; 1.4.2.1.6.2.3; 1.4.2.1.6.2.4; 1.4.2.1.6.2.5; 1.4.2.1.6.2.8
Rooij, Daniel Bastiaan Jansen van (*±1658) [Zoon van 1]  1.3
Rooij, Daniel Edward van (*17-12-1977) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3.2
Rooij, Diane Andrea van (*09-08-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.4
Rooij, Edward Peter van (*19-01-1956) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3
Rooij, Elizabeth Marie van (*16-11-1987) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4.1
Rooij, Evan van [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4.2
Rooij, Faith Lee van (*11-09-1975) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3.1
Rooij, Fleur Petronella Johanna Angelina van (*24-10-2001) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4.3
Rooij, Gabrielle Adriana Petronella Clasina van (*19-04-1969) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3
Rooij, Gerald Adrian van (*04-08-1961) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5
Rooij, Gerardus van (*20-07-1859, †24-03-1887) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4.5
Rooij, Gerardus van (*08-02-1895, †02-04-1984) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.6
Rooij, Helena van (*02-12-1906, †08-06-1909) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.16
Rooij, Helena van (*15-04-1912) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.19
Rooij, Helena Johannes Maria van (*03-10-1951) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1
Rooij, Helena Maria van (*15-08-1923, †11-08-2001) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.4
Rooij, Hendrika van (*02-03-1881) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.1]  1.4.2.1.6.2.3.4.1
Rooij, Hendrika van (*21-02-1884, †19-08-1955) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.2
Rooij, Hendrika van (*16-05-1905) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.3
Rooij, Hendrika van (*16-04-1929, †02-11-2001) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.8
Rooij, Hendrikus van (*07-08-1816, †03-08-1896) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3; 1.4.2.1.6.2.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.7
Rooij, Hendrikus van (*12-02-1886) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.4
Rooij, Hendrikus van (*05-11-1887, †12-10-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.4
Rooij, Hendrikus van (*03-02-1904) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.2
Rooij, Hendrikus van (*29-01-1927, †12-09-1991) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4
Rooij, Hubertus van (*04-07-1862, †24-07-1949) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7
Rooij, Ida van (*21-03-1898, †03-07-1994) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.9
Rooij, James Christia Peter van (*02-05-1982) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2.1
Rooij, Jeffrey Josephus van (*10-03-1965) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4
Rooij, Joey van [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1.1
Rooij, Johanna van (*18-10-1863, †16-03-1864) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5]  1.4.2.1.6.2.5.2
Rooij, Johanna van (*31-08-1882) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.1
Rooij, Johanna van (*05-03-1897, †15-01-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.8
Rooij, Johanna van (*09-06-1901, †31-07-1991) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1.2
Rooij, Johanna Alice Muriel van (*19-02-1991) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.6.1
Rooij, Johanna Clasina van (*09-03-1865, †01-02-1962) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5]  1.4.2.1.6.2.5.3
Rooij, Johanna Maria van (*25-10-1814, †28-03-1870) [Nummer 1.4.2.1.6.2.1]  1.4.2.1.6.2.1
Rooij, Johannes van (*09-06-1860, †31-12-1920) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.6
Rooij, Johannes van (*08-12-1897) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.10
Rooij, Johannes van (*09-08-1901, †19-10-1901) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.12
Rooij, Johannes van (*23-06-1905, †16-03-1936) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.15
Rooij, Johannes van (*19-01-1908) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.4
Rooij, Johannes van (*28-03-1928) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3
Rooij, Johannes Gerardus van (*25-08-1936, †17-10-1981) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3
Rooij, John Christian van (*27-02-1960) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1
Rooij, John Edward van (*03-06-1953) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.2
Rooij, Josephina van (*22-03-1908, †07-04-1908) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.17
Rooij, Josephine Clasina Maria van (*23-02-1967) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.3
Rooij, Josephus Arnoldus van (*14-12-1932) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5
Rooij, Kaitlyn van [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.1.2
Rooij, Kim van (*11-04-1997) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3.2
Rooij, Lamberta van (*31-07-1895) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.9]  1.4.2.1.6.2.3.4.9
Rooij, Leonardus van (*19-02-1896, †12-12-1901) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.7
Rooij, Lucas John Peter van (*24-12-1989) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.2.4
Rooij, Maria van (†15-02-1943) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7.1
Rooij, Maria van (*25-10-1814, †10-12-1894) [Dochter van 1.4.2.1.6.2]  1.4.2.1.6.2.2
Rooij, Maria van (*30-01-1857, †04-08-1924) [Nummer 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Rooij, Maria van (*18-08-1882) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.4.2
Rooij, Maria van (*13-03-1907, †11-04-1939) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1.5
Rooij, Maria Josephina van (*31-03-1930) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3
Rooij, Marie Justine van (*25-07-1965) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.13.2
Rooij, Marinus van (*17-02-1906, †02-01-1973) [Nummer 1.4.2.1.6.2.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.5.1.4
Rooij, Marinus van (*18-11-1925, †04-05-1994) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.3
Rooij, Mark Henricus van (*18-05-1961) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.2
Rooij, Martina van (*22-03-1903) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1.3
Rooij, Martinus van (*19-11-1821, †09-11-1866) [Nummer 1.4.2.1.6.2.5]  1.4.2.1.6.2.5; 1.4.2.1.6.2.5.1
Rooij, Martinus van (*02-06-1899, †06-02-1986) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1.1
Rooij, Mary-lynn Johanna Clasina Suzzana van (*20-12-1961) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5
Rooij, Michael John van (*05-08-1976) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.2.1
Rooij, Nicky van (*19-01-1995) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.3.1
Rooij, Nicolaas van (*03-04-1899, †13-12-1966) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.10
Rooij, Paul Gerard van (*30-12-1968) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.6
Rooij, Peter Martin van (*28-12-1957) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4
Rooij, Petronella van (*07-04-1858, †20-09-1858) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4.4
Rooij, Petronella van (*09-07-1863, †05-11-1863) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4.7
Rooij, Petronella van (*17-02-1904, †06-01-1990) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.14
Rooij, Petronella Clasina Maria van (*22-10-1957) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1
Rooij, Petronella Wilhelmijna van (*06-04-1851, †16-11-1851) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.1
Rooij, Philip Arnold van (*22-10-1963) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3
Rooij, Shannon van [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.5.1
Rooij, Sjoerd Johannes Theodorus van (*26-06-1998) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4.2
Rooij, Steven Marcel van (*23-11-1966) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.5
Rooij, Victoria van [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.11.3.1
Rooij, Ward Hendrikus Antonius van (*08-10-1996) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.4.1
Rooij, Wilhelma Antoni van (*13-03-1781, †25-04-1839) [Nummer 1.4.2.1.6.1]  1.4.2.1.6.1
Rooij, Wilhelmijna van (*01-07-1851, †06-03-1909) [Nummer 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1
Rooij, Wilhelmina van (*06-04-1851, †25-05-1866) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.2
Rooij, Wilhelmina van (*22-09-1883, †04-03-1910) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.3
Rooij, Wilhelmus van (*06-04-1862, †15-12-1939) [Nummer 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1; 1.4.2.1.6.2.5.1.4
Rooij, Wilhelmus van (*07-04-1899) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4.11
Rooij, Wilhelmus van (*12-06-1900, †22-05-1974) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.11
Sanden, Jenneke Janssen van de  1.2
Schaijck, Arnoldus Joannes van [Partner van 1.4.7]  1.4.7
Schaijck, Cornelius van (*04-07-1726) [Zoon van 1.4.7]  1.4.7.1
Schaijck, Joanna van (*13-03-1728) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.2
Schaijck, Joanna van (*10-02-1745) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.8
Schaijck, Joannes van (*30-12-1729) [Zoon van 1.4.7]  1.4.7.3
Schaijck, Petrus van (*03-07-1738) [Zoon van 1.4.7]  1.4.7.6
Schaijck, Petrus van (*08-07-1742) [Zoon van 1.4.7]  1.4.7.7
Schaijck, Theodorus van (*16-01-1736) [Zoon van 1.4.7]  1.4.7.5
Schaijck, Wilhelmina van (*15-04-1734) [Dochter van 1.4.7]  1.4.7.4
Schee, Frans van der (*16-01-1957) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.5.1
Schellen, Annabel Antoinette (*28-10-1988) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4.2
Schellen, Gerardus Henricus Wilhelmus Maria (*13-02-1958) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4
Schellen, Loes Maartje (*05-10-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4.1
Schellen, Veerle Mariette (*11-12-1992) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4.3
School, Antonius [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4.6]  1.4.2.1.6.2.4.6
School, Cornelius (*27-04-1853, †06-11-1925) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4.6]  1.4.2.1.6.2.4.6
Schouten, Maria Joannis Alberti [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.5.1.4]  1.4.2.1.6.2.5.1.4
Sleutjes, Hendrika (~24-03-1791) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8
Sonsbeck, Johanna van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1
Sonsbeek, Johanna van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4.2]  1.4.2.1.6.2.3.4.2
Steen, ... van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1
Steen, James van [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1.1
Steen, Wesley van [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1
Stouw, Bernd Wilfried van der (*08-02-1967) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.12.1
Theunissen, Meriken Ruth [Schoonmoeder van 1]  1
Tiel, Jenneke Paelse van (~02-10-1689, []09-11-1751) [Schoonmoeder van 1.4.2.1]  1.4.2.1
Timmermans, Geert [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4
Timmermans, Hendrika (*13-12-1825, †18-06-1905) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4; 1.4.2.1.6.2.4.2; 1.4.2.1.6.2.4.3; 1.4.2.1.6.2.4.6
Timmers, Johanna Suzanna (*11-08-1925) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.5; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.4.6
Tonissen, Cornelia Jan Willem (~24-07-1665, †29-01-1718) [Partner van 1.4]  1.4; 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.7
Tonissen, Jan Willem [Schoonvader van 1.4]  1.4
Uden, Evelien van (*16-05-1988) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1.4
Uden, Janneke van (*20-02-1981) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1.1
Uden, Joanna Maria van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4]  1.4.2.1.6.2.4
Uden, Koen van (*20-07-1983) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1.2
Uden, Maria van (†12-12-1826) [Nummer 1.4.2.1.1.1]  1.4.2.1.1.1
Uden, Martijn van (*31-03-1985) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1.3
Uden, Nicolaus van [Partner van 1.4.2.1.1]  1.4.2.1.1; 1.4.2.1.1.1
Uden, Theo van (*22-12-1954) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.6.1
Van Gaal, Martinus t [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.5.1]  1.4.2.1.6.2.5.1
Veghel (Volcker), Geertruijt van [Dochter van 1.2]  1.2.1
Veghel (Volcker), Gerrit Hendrick Gerits van [Partner van 1.2]  1.2
Veghel (Volcker), Henderick van [Zoon van 1.2]  1.2.2
Ven, Gerardus van de [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.4
Ven, Godefridus Joseph van der (*25-03-1949) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.2.3
Ven, Hendrika van de (*08-08-1889) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.4
Verhagen, Johanna [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Verhoeven, Antonia (*29-03-1868, †04-04-1918) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5
Vermeiren, Albertus Christiaan (*15-10-1955) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1
Vermeiren, Anouk Josephina Catharina (*27-01-1984) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.1
Vermeiren, Inge Clasina Maria (*07-02-1987) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.2
Vermeiren, Pepijn Albertus Ronald (*10-07-1995) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.9.3.3
Vinckel, Henrica Jan van (~27-10-1715, †21-09-1769) [Partner van 1.4.2.1]  1.4.2.1; 1.4.2.1.1; 1.4.2.1.6
Vinckel, Joannes Janse van (~05-11-1687) [Schoonvader van 1.4.2.1]  1.4.2.1
Visser, Hendrikus de (*21-05-1854, †12-05-1910) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4.2]  1.4.2.1.6.2.4.2
Visser, Wouter de [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4.2]  1.4.2.1.6.2.4.2
Vissers, Hendrikus (*09-12-1883) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.4.5
Vissers, Johannes [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.5]  1.4.2.1.6.2.3.4.5
Voets, Bram Maarten Arjan (*24-01-1989) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2.1
Voets, Christianus Johannes Maria (*04-11-1954) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2
Voets, Clasina Maria Antonia (*01-01-1957) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3
Voets, Eefje (*20-12-1985) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1.2
Voets, Hein Martin Piet (*08-03-1983) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1.1
Voets, Hendrikus Josephus Maria (*30-03-1953) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1
Voets, Henriette Antonia Maria (*17-03-1962) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5
Voets, Johanna Maria Adriana Helena (*30-08-1959) [Nummer 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4
Voets, Maria [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.4.2]  1.4.2.1.6.2.4.2
Voets, Martinus (*13-06-1919, †02-11-1975) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.5
Voets, Miriam Antoinette (*18-11-1990) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.2.2
Vogels, ??? (†03-04-1865) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.1
Vogels, ??? (†27-02-1867) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.2
Vogels, Christiaan (*02-10-1863, †07-11-1863) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.9
Vogels, Christiaan (*19-08-1868, †31-08-1868) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.10
Vogels, Gerardus (*27-10-1822, †30-08-1883) [Partner van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8
Vogels, Hendrikus (*21-01-1861, †20-03-1861) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.7
Vogels, Joost [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8
Vogels, Josephus (*19-06-1856, †19-09-1856) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.3
Vogels, Josina (*08-08-1858) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.5
Vogels, Wilhelmijna (*08-07-1862, †06-06-1863) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.8
Vogels, Wilhelmus (*05-09-1857, †26-10-1857) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.4
Vogels, Wilhelmus (*05-01-1860, †07-03-1861) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.8]  1.4.2.1.6.2.8.6
Voort, Laurina van de (*08-10-1851) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.7]  1.4.2.1.6.2.3.7
Vught, ??? van (*16-06-1890, †16-06-1890) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.9
Vught, Adrianus van (*11-08-1884) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.4
Vught, Anna van (*20-07-1891, †20-10-1891) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.10
Vught, Anna van (*02-11-1892, †25-11-1902) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.11
Vught, Antonia Allegonda van (*27-08-1885) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.5
Vught, Antonie van (*26-01-1883) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.3
Vught, Antonius van (*25-02-1882, †11-07-1882) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.2
Vught, Catharina Maria van (*07-01-1881) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.1
Vught, Christiaan van (*27-11-1893) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.12
Vught, Franciscus Josephus van (*27-07-1855, †04-04-1924) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1
Vught, Henrica van (*18-09-1886) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.6
Vught, Henrica van (*13-02-1888) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.7
Vught, Johanna van (*09-01-1895) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.13
Vught, Maria van (*12-04-1889) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1.8
Vught, Thomas van [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4.1]  1.4.2.1.6.2.4.1
Vugt, Peter Jan van [Partner van 1.1.1]  1.1.1
Westelaken, Antonie van de [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.13]  1.4.2.1.6.2.3.3.13
Westerlaken, Catharina Jansen (~07-08-1708) [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6]  1.4.2.1.6
Westerlaken, Lambertus [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.4.6
Westerlaken, Wilhelmina Grada (*±1891) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.4.6]  1.4.2.1.6.2.3.4.6
Woensel, Lambertje Wilms van [Partner van 1.4.1]  1.4.1
Wonders, Geertrui [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.3.4
Wouters, Hendrikus (*07-06-1851) [Partner van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Wouters, Martinus [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.4.3]  1.4.2.1.6.2.4.3
Yacyshyn, Brendan David (*25-02-1976) [Zoon van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1.1
Yacyshyn, Christa Marie (*11-06-1978) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1.2
Yacyshyn, David Wilfred (*25-02-1950) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.1.1
Zeeland, Arnoldus van (*20-11-1819, †14-12-1890) [Schoonvader van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3
Zeeland, Helena van (*09-06-1849, †14-09-1891) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.2; 1.4.2.1.6.2.3.3.3; 1.4.2.1.6.2.3.3.4; 1.4.2.1.6.2.3.3.5
Zoggel, Johanna van [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4.9]  1.4.2.1.6.2.3.4.9
Zurn, Christof Johannes (*22-08-1960) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3
Zurn, Xenia Katharina (*31-01-1994) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3.1
Zurn, Zoe Antonia (*15-09-1996) [Dochter van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.3.3.2
Zwanenberg, Antonetta (*16-09-1928) [Partner van 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7]  1.4.2.1.6.2.3.3.5.7; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.1; 1.4.2.1.6.2.3.3.5.7.3
Zwanenberg, Hendrika [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4.1]  1.4.2.1.6.2.3.4.1
Zwanenberg, Maria [Schoonmoeder van 1.4.2.1.6.2.3.4]  1.4.2.1.6.2.3.4