Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

Simon

VI-l Simon Gommer Thomas, Schepen en Man van Leen van Wernhout in 1674, ook genaamd Gomaert, Thomas en Domus, wonende op de Wildert, zoon van Gommaar Thomas Bartels (zie V-c) en Maria Anthonis Henrick Geerts. Hij is gedoopt op 12-12-1594 in Gr-Zundert rk, get: Cornelis Peter Haest en Maria Dommus. Simon is overleden, 80 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-1675 in Zundert nh, als Sijmon Gommers op de Wildert, naergelaten vrouw en kinderen.
 

ORZ 295 fol. 15v dd.06.03.1627
Petronella Hendrick Huybrechts met Hendrick Matheus, haar man en voogd, en Simon Rombouts [Simons] als voogd van Jan Willem Jans onbejaard zoontje, hebben overgedragen aan Simon Gommer Domus een gerecht 6e part in alle goederen, schulden etc., hen aanbestorven na de dood van Willemke Jan Simons dtr, weduwe was wijlen Jan Goortsen [Marten Goderts]

ORZ 295 fol. 30 dd.18.05.1627
Simon Gommer Domus koopt van Jacob Jan Cools voor hem zelf en als last hebbende van Wouter Andries van Soetendaele het gerechte 3e part in en van 1/6e part, hem Jacob Jans met de vs Wouter Andries van Soetendaele competerende in alle erfgoederen, nagelaten bij Willemtje Jan Simons, weduwe was wijlen Jan Goorts.

ORZ 295 fol. 37v dd.19.07.1627
Simon Gommer Domus koopt van de k'ren en erfgen. wijlen Peeter Denijs, hun gerecht 2/3e part in het 4e deel van een stede etc., gestaan alhier op de Wildert.

ORZ 295 fol. 38 dd.19.07.1627
is schuldig Rombout Rombout Jans [Rombouts] de som van 100 Gld, geleend geld.

ORZ 295 fol. 41v dd.20.09.1627
Simon Gommer Domus koopt van Maeyke, Dionijske en Cornelis Cornelis Tacx hun gerechte 3e part in de erfelijke goederen, nagelaten bij Willemke Jan Simons, waar die ook gelegen zijn, en speciaal die op de Wildert.

ORZ 295 fol. 46v dd.08.11.1627
Simon Gommer Domus koopt van Peeter Jan Resemans al zijn aandeel in de goederen toegekomen van wijlen Willemken Jan Symons, huisvrouw was van Jan wijlen Jan Goortsen. Idem nog al zijn recht etc. in de goederen nagelaten bij wijlen Jan Heestermans, zo wel te Roosendaal als in het dorp gelegen,
en nog zijn aandeel in 1 veertel rogge erfp, die Roover Jan Roovers uitreikt op zijn onderpand, gelegen in de Ticheltse straat.

ORZ 295 fol. 46v dd.08.11.1627
koopt van de erfgen. wijlen Willemken Jan Simons, huisvrouw was van Jan Goortsen, het 3e part in de helft van de goederen bij Willemke nagelaten

ORZ 295 fol. 98 dd.23.07.1628
Simon Gommer Domus is schuldig Pauwels Marten Pauwels de som van 100 Gld, geleend geld. (Voldaan dd.11.06.1635).

ORR 750 fol. 6v dd.16.02.1629
Sijmon Gommer Domus koopt van de erfgen. wijlen Willemijntken Jan Sijmons hun gerechte 8e part in al de erfgoederen bij Willemijntken met de dood nagelaten, gelegen onder Rijsbergen op ten Wildert.

ORW 40 fol. 14 dd.20.06.1644
bij aflossing van deze obl. dd.27.04.???? genoemd Symon Gommers met zijn tegenwoordige huisvrouw Heylken Vincent Mertens [van Poppel].

ORZ 296 fol.110v dd.12.04.1635
Simon Gommer Domus koopt van Adriaen Gommer Domus zijn gerecht 7e part in alle gronden en het 7e part van een huizinge, gestaan op de Wildert, hem toegekomen na de dood van Marijke Anthonis Geerts, zijn moeder was, daarin Gommer Domus, hun vader, de ene helft is competerende. (Gevest terwijl het onder de Hertog is).

ORZ 296 fol.314/146v dd.01.10.1636
Cornelis Jan Peters voor de ene helft en Margriet Cent Martens [van Poppe], geass. met vs Cornelis, haar zwager, voor de anderen helft, zijn schuldig Anthonis Sebrecht Smeyers de som van 200 Gld, geleend geld.
(AnthonisSebrecht Smeyer bekent van de 200 Gld door Simon Gommer [Thomas] voldaan te zijnde dd. xx.04.1648).

ORZ 296 fol.332/155v dd.10.01.1637
Simon Gommer Domus is schuldig Mr.Jan Nijs de som van 100 Gld, geleend geld.

ORZ 296 fol.344/161v dd.16.02.1637
Simon Gommer Domus genoemd als voogd van de 3 onbej. k'ren wijlen Jan Gommer Domus, daar moeder af is Heyltje Jan Gijsbrechts.

ORW 40 fol. 14 dd.20.06.1644 
bij aflossing van deze obl. dd.27.04.???? genoemd Symon Gommers met zijn tegenwoordige huisvrouw Heylken Vincent Mertens [van Poppel].

ORZ 279 dd.23.01.1660
staatje van de onprofijtelijke schulden staande ten laste van Symon Gommer Domus en Heyltien Vincent Martens [van Poppel], resp. wettige huw. lieden, welke schulden staan tot hun lasten, ieder voor zich, en waarvoor hun erfgoederen ieder voor zich staan verbonden, vlg contract bij partijen op heden daarvan gemaakt.

RAWB Zundert 1356 R 279 dd.23.01.1663
staat van de onprofijtelijke schulden staande tot last van Symon Gommer Domus en Heyltien Vincent Martens [van Poppel], resp. wettige huw. lieden, welke schulden staan tot hun last, ieder voor zich, en waarvoor hun erfgoederen,
ieder voor zich, staan verbonden volgens het contract bij partijen op heden daarvan gemaakt.

bron: Harrie Roelands.

 

2892. Adriaen Afoir tegen Sijmon Gommer Domus, 1642. 1 katern
3071. Cornelis Meeuwens tegen Sijmon Gommer Domus, 1648. 1 omslag
4548. Stukken betreffende een echtscheiding van Sijmon Gommer Domus en Heijltien Vincent Martens, 1651-1652. 1 omslag
3186. Sijmon Gommer Domus tegen Dielis Jan Wijgarts, 1653. 1 katern

 

akte achterstallige rente dd. 29-09-1653 inventaris 849

 

Symon Gommer Domis heeft met de Schout en Schepenen van Zundert in der minne overeenstemming bereikt over betaling van het achterstel op de rente van 2 veertelen rogge die de heilige-geesttafel hief en eiste van Symon.
Hij zal aan Dielis Jan Wijgaerts, collecteur van de Heilige Geest, 54:0:0 rijnsgulden ad 40 groten Vlaams betalen op 1 december van het lopende jaar 1653 en daarenboven 2 veertelen rogge in natura leveren in zake een jaar pacht.
Voorts moet hij betalen "int gelach sonder kortten een vaen wijn" (de overeenkomst is dus in de herberg tot stand gekomen) en moet hij alle rechtskosten spruitende uit de onenigheid en de schikking voor zijn rekening nemen.
Ten slotte belooft hij voortaan trouw de omstreden rente te betalen.

Bron: Leo Adriaenssen


849. Contrakt tussen de schout en meier in de Enige van Rijsbergen te Zundert, met schepenen van Zundert en Sijmon Gommar Domuszoon, 
inzake de betaling van de achterstand ener rente ten gunste van de H. Geest van Groot Zundert, volgens legaat van Willemeken Jan Sijmonsdochter, 1653. 1 stuk.

3486. Jan van Bael tegen Jan van Meir en Sijmon Gommers, 1669. 1 katern
3502. Sijmon Commer Domus tegen Huijbrecht Jan Mercx Sgraeuwen, 1670. 2 stukken

Volgens bovenstaande gegevens scheidt Simon van Heylwigis rond 1651/1652,
Wanneer Simon overlijdt, laat hij vrouw en kinderen na, was Simon nog ’n 3e keer getrouwd? 
Heylwigis overlijdt in 1664, ze is dan weduwe.

??? Zundert NH; op 16 maart 1662 begraven, Magriettie weduwe van Sijmon Gommerts tot Achtmael


Bron: RAWB

Simon:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-09-1615 in gr-zundert met  Maria Adriaan Cornelis Michielsen, afkomstig uit Rijsbergen, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 13-09-1615 in gr-zundert in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt omstreeks 1590 in rijsbergen. Maria is overleden, ongeveer 50 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1640 in Gr-Zundert, als de huisvrouw van Simonis Gommers. 

 

(2) trouwde, 49 jaar oud, op 01-10-1644 in zundert, ondertrouw 2september 1644 met  Heylwigis Vincent Martens van Poppel, 47 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1651. Heylwigis is een dochter van Vincent Merten van Poppel en Marie Mercx Sgrauwen. Zij is gedoopt op 09-10-1596 in Gr-zundert, get: Cornelis Frans van Bolck en Maria Jan van Aerden. Heylwigis is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1664 in Zundert nh, als Heyltje Senten, weduwe op Maelbergh. Heylwigis is weduwe van Cornelius Joannes..., met wie zij trouwde op 20-07-1627 in gr-zundert, rk. Heylwigis is weduwe van Leonardus Hubertus Donckaerts, met wie zij trouwde op 12-02-1642 in Groot -Zundert, rk.

 

RAWB Zundert 1356 R 5438 (276), 12.05.1640
staat en inventaris gemaakt bij Heyltken Vincent Mertens [van Poppel] van de haaflijke en meubele goederen die Cornelis Jan Peeter Geerts met de dood heeft nagelaten op 08.09.1639, in het bijwezen van Cornelis Jan ....eeck als voogd van de wezen Cornelis Jan Peeter Geerts en Peeter Jan Peeter Geerts als voogd en
Peeter Jan Peeter Maessen als toeziender van de 5 onmondige k'ren van vs Cornelis.

 

ORW 40 fol. 14 dd.20.06.1644
Heylken Vincent Mertens [van Poppel], geass. met Jacob Christiaenssen, haar voogd in deze, bekende schuldig te zijn Cornelis Jan Mercx Sgraeuwen t.b.v. Marie Claes van der Sande, zijn moeder, de som van 140 R.gld, geleend geld. Verbindende daarvoor de helft van de grote beemd, genaamd "Pullekens Beempt" gelegen te Wernhout over de beek. (Voldaan Symon Gommers [Thomas] en zijn tegenwoordige huisvrouw dd.27.04.????).

 

ORW 40 fol. 57 dd.27.04.1648
Heyltken Vincent Mertens [van Poppel], geass. met Symon Gommer Domus, haar tegenwoordige man en voogd, bekent heeft verkocht t.b.v. de k'ren wijlen Jan Jan Mercx Sgraeuwen, daar moeder af is Anneken Adriaens Verboven,
de helft van een stuk beemd, onverdeeld gelegen met de andere helft, de kopers toekomende. Groot in het geheel 2 gemeten.

 

RAWB Zundert 1356 R 279 dd.23.01.1663 staatje van onprofijtelijke schulden ten laste van Symon Gommer Domus en
Heyltien Vincent Martens [van Poppel], resp. wettige huw. lieden, welke schulden staan tot hun last, ieder voor zich, en waarvoor hun erfgoederen, ieder voor zich, staan verbonden, vlg het contract bij partijen op heden daarvan gemaakt.

 

bron: Harrie Roelands.

 

4717. Inventaris van de boedel van Heijltien Vincent Martens, 1663. 1 katern

bron: RAWB

kinderen van Simon en Maria:

Jan Simon Gommer Thomas. Hij is gedoopt op 03-07-1616 in Gr-Zundert rk, get: Gerardus Egidius Godefridus en Elisabetha Anthonis. Jan is overleden, 32 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1649 in Gr-Zundert, door de builenpest (Pustulus).

2 Peter Simon Gommer Thomas. Hij is gedoopt op 18-11-1617 in Gr-Zundert rk, get: Barnardus Petrus Geraerts en Catharina Johannes Petrus Christiaens. Peter is overleden, 7 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1625 in Gr-Zundert, als kind van Simonis Gommers Domis. (pest)

3 Maria Simon Gommer Thomas, gedoopt op 21-06-1620 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Arnoldus ... en Johanna Nicolaus. Volgt VII-w.

4 Anna Simon Gommer Thomas (ook wel Gommarius en Gommarus), gedoopt op 27-02-1622 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Cornelis en Dympna Cornelis. Volgt VII-x.

5 Lucia Simon Gommer Thomas. Zij is gedoopt op 20-04-1624 in Gr-Zundert rk, get: Cornelis Adriaensen en Elizabeth Cornelis Reyns. Lucia is overleden.

6 Peter Simon Gommers, wonende te Heystraat en te Zundert, gedoopt op 13-06-1628 in Gr-Zundert rk, get: Mercelis Petrus en Anna Cornelis. Volgt VII-y.

7 Heylwigis Simon Gommer Thomas. Zij is gedoopt op 30-11-1630 in Gr-Zundert rk, get: Henricus Severijns en Maria Cornelij ipv Maria Jacobi Verbaten. Heylwigis is overleden.

 

VII-w Maria Simon Gommer Thomasdochter van Simon Gommer Thomas, ook genaamd Gomaert, Thomas en Domus, wonende op de Wildert (zie VI-l) en Maria Adriaan Cornelis Michielsen, afkomstig uit Rijsbergen. Zij is gedoopt op 21-06-1620 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Arnoldus... en Johanna Nicolaus. Maria is overleden, 25 jaar oud. Zij is begraven op 26-03-1646 in gr-zundert.

 

4664. Inventaris van de boedel van Maeijken Sijmon Gommer Domus, 1646. 1 katern

Bron: RAWB

Maria trouwde, 22 jaar oud, op 19-10-1642 in Gr-Zundert rk met Jacob Cornelis Leendert Goosen Cocx, 21 jaar oud, nadat zij op 06-10-1642 in Gr-Zundert rk in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is een zoon van Cornelis Leendert Goosen Cocx en Margaretha Arnout Jan Peter Vervloet. Hij is gedoopt op 03-10-1621 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Johannes Vercoyen Agnes Laurentius A Foro. Jacob is overleden. Jacob trouwde later op 21-10-1646 in Gr-Zundert rk met Heijlwigis Adrianus... (ovl. 1670).

 

ORW 40 fol.160v dd.20.01.1655
genoemd als broer en voogd in deze van Catelijn Cornelis Lenaerts Cocx, weduwe wijlen Jan Adriaen Jacob Anthonissen [Huijskens]


ORW 40 fol.174 dd.30.09.1655
Jacob Cornelis Lenaerts Cocx verkoopt, samen met zijn broers Aernout en Marten en zusters Leonora, Cornelie, Margriet, Catelijn en Adriane, met hun mannen en voogden, aan Jacob Jacobs Vergouwen 1 veertel rogge jaarl.

bron: Harrie Roelands.

 

Kinderen van Maria en Jacob:

Cornelia Cocx. Zij is gedoopt op 26-02-1644 in Gr-zundert, get: Petrus Jois Denissen en Catharina Corij Leonardus. Cornelia is overleden.

2 Adriaen Cocx. Hij is gedoopt op 18-03-1646 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Adriani en Gisbertha Egidius Goortsen. Adriaen is overleden.

 

VII-x Anna Simon Gommer Thomas (ook wel Gommarius en Gommarus), dochter van Simon Gommer Thomas, ook genaamd Gomaert, Thomas en Domus, wonende op de Wildert (zie VI-l) en Maria Adriaan Cornelis Michielsen, afkomstig uit Rijsbergen. Zij is gedoopt op 27-02-1622 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Cornelis en Dympna Cornelis. Anna is overleden, 51 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-1674 in Gr-Zundert, als Anna Symen Gommers, door de koorts (febre).

 

Anna trouwde, 21 jaar oud, op 18-10-1643 in Gr-Zundert rk met Petrus Joannes Denis (ook wel Denissen en Dionisius). Petrus is een zoon van Jan Jan Denissen, ( Dionysius ), Fabri Ferrari= Smid en Dympna Cornelis Petrus Haest. Petrus is overleden. Hij is begraven op 04-03-1697 in Zundert nh, als Peeter Denis weduwnaer, laat naa sonen en dochteren op den Wildert.

stamboom Denissen

Kinderen van Anna en Petrus:

1 Joannes Petrus Denissen. Hij is gedoopt op 22-02-1645 in Gr-zundert, get: Jacobus Cornelis en Heylgunda Vincent Mertens. Joannes is overleden.

2 Adrianus Denis. Hij is gedoopt op 05-03-1647 in Gr-zundert, get: Petrus Simonis Gommers. Adrianus is overleden.

3 Cornelius Denis. Hij is gedoopt op 16-02-1649 in Gr-zundert, get: Simon Gommari en Maria Aerden. Cornelius is overleden.

4 Maria Denis. Zij is gedoopt op 17-12-1651 in Gr-zundert, get: Jacobus Christiani de Bruijn en Petronella Henrici. Maria is overleden.

Dympna Denis. Zij is gedoopt op 24-02-1654 in Gr-zundert, get: Thomas Cornelij Gommari en Anna Cornelij. Dympna is overleden.

6 Helena Denis. Zij is gedoopt op 16-01-1656 in Gr-zundert, get: Adriana Petri Lodewijcx en Anna Jois van Bael. Helena is overleden.

7 Anthonis Denis. Hij is gedoopt op 05-02-1658 in Gr-zundert, get: Petrus Jois Gommari en Catharina Corn. Gommari. Anthonis is overleden.

8 Anna Denis. Zij is gedoopt op 09-03-1659 in Gr-zundert, get: Guilielmus Jois van Bael en Ida Jois van Hassel. Anna is overleden.

9 Dionisius Petrus Denis. Hij is gedoopt op 09-07-1662 in Gr-zundert, get: Maria Jans. Dionisius is overleden.

 

VII-y Peter Simon Gommers, wonende te Heystraat en te Zundert, zoon van Simon Gommer Thomas, ook genaamd Gomaert, Thomas en Domus, wonende op de Wildert (zie VI-l) en Maria Adriaan Cornelis Michielsen, afkomstig uit Rijsbergen. Hij is gedoopt op 13-06-1628 in Gr-Zundert rk, get: Mercelis Petrus en Anna Cornelis. Peter is overleden, 50 jaar oud. Hij is begraven op 28-08-1678 in Zundert nh, als Peeter Symon Gommers, laat na vrouw ende kinderen tot Weernhout.

 

ORW 41 fol. 9 dd.11.01.1662
Peeter Symon Gommers Domus heeft gekocht van Cornelia Cornelis Adriaen Geerit Wouters, geass. met Huybrecht Jan [Jan] Mercx Sgraeuwen, haar man en voogd, een schuur net de grond daar deze op staat en nog 4 a 5 voeten erve achter de schuur gelegen, gestaan en gelegen te Wernhout op de Meystraat.

ORW 41 fol.111v dd.29.12.1664
Aant: dd.08.10.1670 heeft Peter Sijmon Gommer Domus, namens de k'ren wijlen Roelof Willemsen van den Langenbergh betaald de som van 200 Gld, als aflossing op deze obl. van 300 Gld.

ORW 30 fol. 39v dd.08.12.1668
Peter Symon Gommer Domus genoemd in deze akte

ORW 41 fol.273 dd.20.02.1669
genoemd als voogd in deze van Anneken Cornelis de Wijs, weduwe wijlen Anthonis Cornelis Verwijmer.

ORW 41 fol.308 dd.29.04.1670
Peter Sijmon Gommer Domus koopt van de voogden van de voor en nak'ren wijlen Roelof Willemsen van den Langenberg het voorste part van "den Haeck", met het driesken daar achteraan gelegen, waarvan de helft leen is onder de Leenhove van Wernhout.

ORW 41 fol.308v dd.29.04.1670
Peter Sijmons Gommer Domus koopt van de voogden van de voor en nak'ren wijlen Roelof Willemsen van den Langenbergh het achterste deel in een perceel land, genaamd "het Schootken", groot omtrent 1 gemet, gelegen aan het heiveld van de Wielhoeve.

ORW 41 fol.328 dd.27.08.1671
Peter Sijmon Gommer Domus met Tanneken Cornelis Adriaen Geeraert Wouters dtr, zijn huisvrouw, geass. met vs haar man en voogd in deze, die in het nabeschreven is consenterende, zo vs Schepenen bekenden, en is schuldig de som van 200 R.gld aan Peter Anthonis Strompen, als voogd en t.b.v. Sijmon Jacob t'Smetsers onmondige zoon. Verbindende Tanneken daarvoor een gaarsdries met een perc. land, genaamd "den Boonhof", groot omtrent 1 1/4 gemet, gelegen alhier achter de Meystraat. (Sijmon Jacob t'Smetsers bekent van deze obl. betaald te zijn uit handen van de k'ren wijlen Peter Sijmon Gommers dd.17.01.1685).

ORW 42 fol. 14 dd.15.12.1674
Peeter Symon Gommer Domus heeft verkocht Cornelis Cornelis Willem Ancxems en Elisabet en Catelijn, zijn zusters, beide geassisteerd met Cornelis hun broer, omtrent 1 lopensaet erve in een zeker perceel genaamd "het Haecxken", gelegen alhier ter Eyck, hem verkoper aangekomen bij koop van de voogden van het voorkind en de nakinderen wijlen Roelof Willems van den Langenbergh.

ORW 42 fol. 38 dd.11.03.1676
Peeter Symon Gommer Domus, genaamd "het Schootken", gelegen in de Schoot alhier te ter Eyck, hem verkoper aangekomen bij koop van de kinderen en erfgenamen wijlen Roelof Willemsen van den Langenbergh. Hij woonde Meystraat te Wernhout.

bron: Harrie Roelands

 

Peter trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1652 in kl-zundert, rk met Anna (Tanneken) Cornelis Adriaan Wouters, 23 jaar oud, nadat zij op 19-04-1652 in kl-zundert, rk in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Cornelis Adriaan Gerard Wouters en Maria Joost Cornelis Philip Verhaert. Zij is gedoopt op 30-09-1628 in gr-zundert. Anna is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op 26-01-1694 in Zundert nh, als Tanneken weduwe van Peeter Symon Gommers, laat naa haar lieden kinderen tot Weernhout.

 

ORA 40 wernhout: 259 dd.24.01.1661

 

Voor Wouter Vergouwen en CornelisJan Kerstens, Schepenen, kwamen Adriana Cornelis Adriaen Geert Woutersdtr, geassisteerd met Jan Gijsbrecht d’oude, haar man en voogd. AnnaCornelis Adriaen Geert Wouters dtr, ook voor haar zelf, geassisteerd met Peeter Symon Gommer Domus, haar man en voogd. Catelijn Cornelis AdriaenGeert Wouters dtr, ook voor haar zelf, geassisteerd met Cornelis JanJanssen Haest, haar man en voogd. En bekenden tegen elkaar gescheiden engeerfdeeld te hebben in de navolgende manieren. Te weten:
Adriana is gedeeld op het woonhuis en de kooien, daar Adriaen Geert Wouters placht te wonen, met de moeshof en de kleine dries, zo breed alsde boonhof aan de andere zijde van het huis is gelegen, zijnde dewestzijde. Idem op de helft van "de Langebedden" en nog op een stukland, genaamd "de Diepstede", samen groot omtrent 7 lopensaet, gelegenbij de Meystraat met de Diepstraat. Idem op een stuk land, genaamd "hetVenstuck" in de Wijmeracker, groot 1/2 bunder. Idem op de achtersteMosten, met de grachten groot omtrent 11/2 gemet. Idem op "de LeegeMostweyde", groot 1/2 bunder. Idem op de helft van de weide, genaamd "deGroote Weeuwe", naast de Beemptstraat, groot omtrent 1/2 bunder. Idem opde 1e kavel in "het Groesvelt", gelegen in de Mosten, groot omtrent 1lopensaet, met het 3e part in "het Voorste Heyvelt", groot samen omtrent1/2 bunder. Idem op de achterste kavel in "het Achtste Heyvelt", zijndehet groot heiveld, groot omtrent 21/2 gemet. Idem op "het CleynHeyveldeken", groot omtrent 1 gemet. Idem op de 4e kavel in "deVoortbeempt", gelegen bij de Donckvoort, groot omtrent 1/2 gemet. Belastmet 1 veertel rogge jaarlijks aan de H.Geest alhier. Nog moet deze kavelmet de kavel van Cornelie, de zuster, jaarlijks betalen aan het kloostervan de Troen(?) achtien stuivers, waartegen partijen alle jaar ontvangenen genieten 20 stuivers uit meerdere renten te Loenhout uitgaande.
Cornelie is gedeeld op het schuurken op de Meystraat, zonder de grond,zodat dit moet worden afgebroken binnen het jaar, met de gerechte helftvan het land daar aan het einde aangelegen, groot omtrent 260 roeden,gelegen op de Meystraat. Idem op "den Dries", met het land daaraangelegen, groot samen 1 gemet, gelegen tegen "den Breedendries", eertijdsgeweest een hofstede. Idem op een stuk land in de Wijmeracker, genaamd"het Vurlant", groot omtrent 1 gemet. Idem op 1/2 gemet in "deSanthoff", aan het einde van de Langebedden. Idem op het achterste partin "de Voorste Mosten", groot omtrent 1 gemet. Idem op een weide,genaamd "het Havervelken", gelegen in de Wijmeracker, groot omtrent 1gemet. Idem op de helft van "de Groote Weduwe", naast de Weduwestraat,groot 1/2 bunder. Idem op het 4e part in "het Groesvelt", gelegen in deMosten, groot omtrent 1 lopensaet. Idem op de 3e kavel in "deVoortbeempt", groot omtrent 1 lopensaet. Idem op de 2e kavel in "hetGroot Heyvelt", groot omtrent 1 gemet. Idem op de 2e kavel in "hetVoorste Heyvelt", groot omtrent 1 gemet. Idem op 1/2 veertel roggejaarlijks op de erfgenamen Henrick Peeter Maes.
Anna is gedeeld op het huis, hof en moeshof met de erve daar de schuurop staat, die moet worden geruimd, zoals in de kavel van Cornelie is vermeld, en ook op de gerechte helft van het stuk land daar achteraangelegen, groot omtrent 260 roeden, gelegen op de Meystraat. Idem op "deBoonhoff" met "de Gaersdries" daar neven aangelegen, groot omtrent 1gemet. Idem op de 2e kavel in "den Santhoff" achter de schuur, grootomtrent 1 lopensaet. Idem op het 3e part of kavel in "het Voorlant",groot 1 gemet. Idem op een stuk erve, groot onder land en heide omtrent1 bunder, genaamd "het Hoochvelt" in de Mosten. Idem op een stuk weide,genaamd "de Voorste Weduwe", groot omtrent 1/2 bunder. Idem op de weide,genaamd "de Hoogemestweyde", met de heggen rondom, groot omtrent 1/2bunder. Idem op de 3e kavel in "het Groesvelt", groot omtrent 1lopensaet. Idem op de 2e kavel in "de Voortbeempt", groot omtrent 1lopensaet. Idem op de 3e kavel in "het Groot Heyvelt", groot omtrent 1gemet. Belast met de kommer van 1 veertel rogge jaarlijks aan de H.Geestte Zundert.
Catelijn is geerfdeeld op "de Oude Schuur" met de erve daar deze opstaat en de erve daaraan gelegen, met de Dries, groot omtrent 1/2 bunderen met een Driesken, groot 443/4 roeden. Idem op een stuk land, genaamd"de Langebedden", groot 1/2 bunder en 42 roeden. Idem op de 2e kavel van"het Vurlant", groot omtrent 1 gemet. Idem op een stuk erve, onder landen groes, in "het Voorste Heyvelt". Idem op een kavel in "de MiddelsteWeeuwen" groot omtrent 1/2 bunder. Idem op een perceel erve, genaamd "deVoortbeemptberge", groot omtrent 1/2 bunder.
Idem op de 2e kavel in "het Groesvelt", groot omtrent 1 lopensaet. Idemop de 1e kavel in "de Voortbeempt", met 20 roeden. Idem een kavel,zijnde de 1e in "het Eerste Heyvelt", groot omtrent 1 gemet. Idem op de1e kavel in "het Groot Heyvelt", groot omtrent 1 gemet, met dienverstande dat deze kavel de andere kavel moet wegen tot het naaste veld.Idem op 2 lopen rogge jaarlijks, in mindering van meerdere renten, op deerfgenamen Henrick Peeter Maes te Achtmaal
Op conditie dat partijen samen gelieven te betalen de herenchijns opvoorschreven percelen, zodat de een meer moet betalen dan de ander.

 

bron Harrie Roelands.

 

Naar aanleiding van de boedelverdeling van Anna, echtgenote van Peter Simon Gommer Thomas, met toenmalige landmaten:
1 roede (landoppervlak) = 14 vierkante meter (mxm);
1 Nederl. roede (lengte) = 10 m; 100 vierkante Nederl roede = 1 ha;
1 lopensaet = 1/6 ha = 120 roeden van 14 mxm;
1 gemet = ca 4200 vierkante meter = 300 roeden van 14 mxm

 

bron: Paul Gommers

 

Kinderen van Peter en Anna:

 

1 Jan Peter Simon Gommers, gedoopt op 14-03-1653 in Gr-Zundert rk, get: Petrus Johannes Denissen en Cornelia Cornelis Johannes Kerstens, begraven op 30-03-1656 in Gr-Zundert rk, als ’n jongen van Petri Simonis Gommari. (obiit puer Petri Simonis Gommari)

2 Adriaan Peter Simon Gommers, geboren in Weernhout. Volgt VIII-ai.

3 Maria Peter Simon Gommer Thomas. Zij is gedoopt op 01-01-1658 in Gr-Zundert rk, get: Barbara Laurentius. Maria is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 19-02-1658 in Gr-Zundert, als Maria Petrus Simonis Gommarus, heel jong (parvula).

 

Cornelia Peter Simon Gommer Thomas. Zij is gedoopt op 28-05-1660 in Gr-zundert, get: Simon Marini Bevers en Adriana Cornelij ipv Elizabeth Verhaert. Cornelia is overleden.

 

Joos Peeter Simon Gommer Thomas, gedoopt op 21-08-1667 in Gr-Zundert rk, get: Joseph Jan Gijsbrechts en Cornelia Huybrecht Jan Mercks. Volgt VIII-aj.

VIII-ai Adriaan Peter Simon Gommers is geboren in Weernhout, zoon van Peter Simon Gommers, wonende te Heystraat en te Zundert (zie VII-y) en Anna (Tanneken) Cornelis Adriaan Wouters. Hij is gedoopt op 19-12-1655 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Gijsberti en Joanna Cornelij. Adriaan is overleden na 1707, minstens 52 jaar oud.

Notitie bij Adriaan: doop (en ook Adriana vermeld, eerst Petronella doorgestreept): 

 

ORW 30 fol. 72 dd.04.11.1682
genoemd in deze akte met zijn huisvrouw Adriaentken Adriaen Teeuwen.

ORW 42 fol.212v dd.11.04.1685
Adriaen Peeter Symon Gommers is schuldig de erfgenamen wijlen Jan [Jan Goris] Donckaerts de oude 1 jaar huur van de Wijmarweijde.

ORW 43 fol. 11v dd.02.07.1689
Jan Cornelis Schrauwen heeft verkocht Adriaen Peter Symon Gommers een perceel beemden, geheten "den Eycxen Bempt" en nog enkele percelen beemd en land, hem aangekomen na de dood van Perijntken Cornelis Christiaenssen, zijn moeder was, voor 2400 gulden.

ORW 43 fol. 12v dd.05.07.1689
Jan Cornelis Schraeuwen heeft verkocht Adriaen Peeter Sijmon Gommers een perceel beemden in Ter Eyck, genaamd "den Ter Eycxen Beempt" en nog een beemd en land, genaamd "de Valck", omtrent de Meystraat en nog een perceel land, gelegen in de Kleine Heistraat.

ORW 43 fol. 20v dd.10.03.1690
Adriaen Peeter Symon Gommers heeft verkocht Jan Cornelis Jacobs de helft van een beemd, genaamd "den Tereijckschen Beempt", ca 2 1/2 gemeten, gelegen alhier Ter Eyck.

ORW 43 fol. 45v dd.17.04.1692
Peeter Cornelis Kerstens heeft verkocht Adriaen Peeter Symon Gommers het
3e part in een perceel land, genaamd "de Rijtheijninge".

ORW 43 fol. 97v dd.09.12.1694
Adriaen Peeter Sijmon Gommers heeft verkocht Peeter Nicolaes Broecx het 3e part van een perceel land, genaamd "de Rijtheijninge", ca 3 1/2 lopensaat, leenroerig onder Wernhout, gelegen omtrent het Gerecht.

ORW 43 fol.100v dd.28.12.1694
Adriaan Peeter Symon Gommers verklaart op verzoek van Peeter Cornelis Kerstens dat door de Garde van de Hertog van Ornemont een zwart paard is achtergelaten.

ORW 43 fol.125 dd.13.04.1696 Adriaen en Joos Peeter Sijmon Gommers zonen hebben geerfdeeld goederen hen aanbestorven van wijlen Peeter Sijmon Gommers en Anneken Cornelis Adriaen Geerit Wouters, hun vader en moeder waren.
Hij woonde te Wernhout.

 

bron: Harrie Roelands92. De schout Lemkens tegen Adriaentie Adriaen Teeuwen, echtgenote van A.P.S. Gommers, z.d. (ca. 1700) 
3905. Lenard Adriaen Vergouwen tegen Adriaen Pieter Simon Gommers, 1706. 3 stukken

Bron: RAWB

Adriaan trouwde, 27 jaar oud, op 02-09-1683 in Gr-Zundert rk en op 14-09-1683 schepenbank, bruid als Adriaentien Adrien Gagelmans met Adriana Adriaen Mathijs de Coninck, 19 jaar oud, nadat zij op 14-08-1683 in Gr-Zundert rk en schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Adriana is een dochter van Adrianus Matheus Conincks en Digna Geraert Hendrick Braspennincx. Zij is gedoopt op 02-08-1664 in Gr-Zundert rk, get: Henricus Geraert Braspennincx en Adriana Cornelissen. Adriana is overleden na 1707.

 

RAWB Zundert 1356 R 279 dd.31.01.1665
staat en inventaris bij Digna Geerit Hendrick Braspennincx, weduwe wijlen Adriaen Mattheus [Adriaen] Conincx, geass. met Geerit Hendrick Braspennincx, haar vader en voogd in deze, van alle haaf en meubele goederen etc. Overgevende is aan Anthonis Janssen van den Broeck als voogd en Jan Cornelis Jacob Hens als toeziender van het enig nagelaten weeskind, met name Adriaentien.

 

ORW 43 fol. 21v dd.01.04.1690 Adriaentie Adriasen Theeuwen[=Mathijs de Coninck], geass. met Adriaen Peeter Symon Gommers haar man en voogd heeft verkocht Jan Cornelis Jacobs de helft van een beemd, voortijd geheten "den Steenweirt" en nu "den Tereyckschen Beemt", groot 2 1/2 gemeten

 

bron: Harrie Roelands.

 

kinderen van Adriaan en Adriana:

Petronella Adriaan Peter Gommers. Zij is gedoopt op 18-09-1684 in Gr-Zundert rk, get: Judocus Marcus Sgrauwen en Adrianus Roelandus. Petronella is overleden.

Peter Adriaan Peter Simons Gommers, gedoopt op 12-07-1686 in Gr-Zundert rk, get: Cornelia Judocus Peters. Volgt IX-bd.

3 Joanna Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Zij is gedoopt op 27-09-1688 in Gr-Zundert rk, get: Dijmphna Gerardi Braspennincx. Joanna is overleden.

Maria Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Zij is gedoopt op 16-10-1691 in Gr-Zundert rk, get: Josephus Peters en Joanna Cornelii Haest. Maria is overleden.

5 Cornelia Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Volgt IX-be.

6 Jan Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Hij is gedoopt op 13-02-1696 in Gr-Zundert rk, get: Walterus Adrianus Vergouwen en Maria Gerardus van Lisdonck. Jan is overleden.

7 Adriaan Adriaan Peters Gommers, geboren in wernhout. Hij is gedoopt op 26-04-1698 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Cornelis Haest, Dympna Braspennincx, Cornelia Paessens en Maria Andriesen, gedoopt op 26-04-1698 in Gr-Zundert rk, get: Johannes Cornelis Haest, Dympna Braspennincx, Cornelia Paessens en Maria Andriesen. Adriaan is overleden in op Schriek, 71 jaar oud. Hij is begraven op 12-10-1769 in Nispen en Essen rk.

 
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 12-08-1725 in Wouw rk, get: Mr. Henricus en Adriana van Son met Anna Jasperse Gaens, 22 jaar oud, nadat zij op 28-07-1725 in Wouw rk, get: Jacobus Jasperse Gaens en Maria Cornelissen Stadhouders in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren in Heerle, dochter van Gasparis Jacobs Gaens en Elisabeth Janssen Doggen. Zij is gedoopt op 14-04-1703 in Wouw rk, get: Joannes Gaens en Wilemina Doggen. Anna is overleden.
Notitie bij Anna: ook wel Tanneke Jasperse Gaans

 

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 08-02-1733 in Nispen-Essen RK met Petronilla Adriaenssen Hertoghs, 26 jaar oud. Petronilla is een dochter van Adrianus Cornelissen Hertoghs en Adriana Janssen Mutsaerts. Zij is gedoopt op 18-02-1706 in Nispen en Essen rk. Petronilla is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-1749 in Nispen en Essen rk, uit Steenpaal.

 

(3) trouwde, 56 jaar oud, op 04-08-1754 in Nispen en Essen rk met Dijmpna Vincenten, 49 jaar oud. Dijmpna is een dochter van Henricus Geertssen Vincenten en Antonia Linders. Zij is gedoopt op 22-11-1704 in Nispen en Essen rk. Dijmpna is overleden.

 

Kinderen van Adriaan en Anna:
 
1 Elisabeth Adriaense Gommers, geboren in Heerle, gedoopt op 21-10-1725 te Wouw, vervolg stamboom
2 Adriana Gommers, geboren in Heerle. Zij is gedoopt op 06-04-1728 in Wouw rk, get: Petrus Gasperse Gaans en Maria Adriaensen Engelen. Adriana is overleden in wouw, 81 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1810 in in de Biezen onder Wouw, 85 jaar oud, ongehuwd, nalatende een zuster.
 
Kinderen van Adriaan en Petronilla:
 
3 Martinus Gommers. Hij is gedoopt op 15-08-1738 in Nispen en Essen rk. Martinus is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 17-11-1738 in Nispen en Essen rk, Sepultus est filiolus (= zoontje) Adriani Gommeren et Petronilla Hertogs.
4 Maria Gommeren, gedoopt op 06-04-1742 in Nispen en Essen rk, vervolg stamboom 
5 Anna (Joanna) Gommeren. Zij is gedoopt op 26-03-1745 in Nispen en Essen rkvervolg stamboom

 

6 ...Gommers, vermoedelijk geboren in 1749 te Essen, 'n kind begraven op 27-05-1749 te Nispen-Essen. 

 

8 Marinus Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Volgt IX-bf.

9 Dingeman Adriaan Peter Gommers, geboren in wernhout. Hij is gedoopt op 02-11-1702 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Cornelij Haest en Elisabeth Adriani Sibs. Dingeman is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 07-01-1738 in Zundert nh, als dingman Adriaen Peeter Gommers, jongman, laet na Suster en broers aan de Laerheij.

10 Cornelis Adriaan Gommers, geboren in wernhout. Volgt IX-bg.

11 Maria Anna Adriaan Peter Simon Gommers. Zij is gedoopt op 02-02-1707 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Cornelij Braspennincx en Cornelia Joannis Rombouts. Maria is overleden.

 

begraven 'n kind van Adriaen Peeter Gommers te Zundert nh op 04-05-1700.

 

IX-bd Peter Adriaan Peter Simons Gommers, zoon van Adriaan Peter Simon Gommers (zie VIII-ai) en Adriana Adriaen Mathijs de Coninck. Hij is gedoopt op 12-07-1686 in Gr-Zundert rk, get: Cornelia Judocus Peters, Peter is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-1761 in Gr-Zundert rk, als Peeter Adriaen Gommers

Peter:

(1) trouwde, 37 jaar oud, op 20-02-1724 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Anna Simon Wouters Vergouwen, 26 jaar oud, nadat zij op 05-02-1724 in Zundert nh en Groot Zundert rk in ondertrouw zijn gegaan. Anna is een dochter van Simon Wouter Cornelis Vergouwen en Anna Cornelis Bastianen. Zij is gedoopt op 26-07-1697 in Kl-zundert rk, get: Walterus Evers. Anna is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1725 in Gr-Zundert rk, als Anneken Sijmon Wouters.

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 30-11-1738 in zundert nh met Catrina Antonij Frijters, nadat zij op 08-11-1738 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Catrina is een dochter van Anthonis Cornelis Adriaan Swrijters en Dympna Dielis Bartholomeus van Hasselt. Catrina is overleden. Zij is begraven op 30-09-1748 in Gr-Zundert rk, als de huisvrouw Peeter Gommers, Catrina kan ook op 7 juli 1747 zijn begraven.

(3) trouwde, 62 jaar oud, op 11-05-1749 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Anna Adriaen Braspenninck, nadat zij op 26-04-1749 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Anna is geboren op Maelbergen, dochter van Adriaan Peter Adriaans Braspenninck en Cornelia Jacob Cornelis Kerstens. Zij is gedoopt in Gr-Zundert rk, Anna is overleden.

Anna’s doop datum is mij niet duidelijk:

er zijn 2 Anna Catharina’s en 1 Anna Maria geboren uit Adriaan Peter Adriaans Braspenninck en Cornelia Jacob Cornelis Kerstens.

Bij haar trouwen Anna Adriaen Braspenninck geschreven.

Kind van Peter en Anna (1):

1 Adrianus Gommers. Hij is gedoopt op 17-11-1724 in Gr-Zundert rk, get: Joannes Adriani Gommers en Anna Cornelissen.  overleden, 12 jaar oud. Hij is begraven op 19-01-1737 in Zundert nh, als een soontje van Peeter Adriaen Peeter Gommers, laet na zijn vader, tot Weernhout

Notitie bij Adrianus: overlijden: bij zijn vaders 3e huwelijk staat vermeld dat Peeter Adriaen geen kinderen heeft.

 

IX-be Cornelia Adriaan Peter Gommers is geboren in wernhout, dochter van Adriaan Peter Simon Gommers (zie VIII-ai) en Adriana Adriaen Mathijs de Coninck. Zij is gedoopt op 01-10-1693 in Gr-Zundert rk, get: Adrianus Cornelii Haest en Catharina Petri Verhaert. Cornelia is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 13-08-1774 in zundert.

Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op 24-06-1725 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Cornelis Simon Wouter Vergouwen, 36 jaar oud, nadat zij op 09-06-1725 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Simon Wouter Cornelis Vergouwen en Anna Cornelis Bastianen. Hij is gedoopt op 26-03-1689 in kl-zundert. Cornelis is overleden op 22-10-1767 in zundert, 78 jaar oud.

Notitie bij Cornelis: doop:

Kinderen van Cornelia en Cornelis:

1 Anna Vergouwen. Zij is gedoopt op 15-04-1726 in Gr-Zundert rk, get: Marinus Adriani Gommers en Anna Jacobi Vermeiren ipv Joanna Joannis Cornelissen. Anna is overleden.

2 Simon Vergouwen. Hij is gedoopt op 27-10-1727 in Gr-Zundert rk, get: Wilhelmus Simonis Wouters en Anna Cornelij Bastiansen. Simon is overleden.

3 Joanna Vergouwen. Zij is gedoopt op 07-08-1730 in Gr-Zundert rk, get: Cornelius Adriani Gommers en Adriana Matthei Koning. Joanna is overleden.

4 Dingena Vergouwen. Zij is gedoopt op 04-10-1732 in Gr-Zundert rk, get:. Dingena is overleden.

 

IX-bf Marinus Adriaan Peter Gommers is geboren in wernhout, zoon van Adriaan Peter Simon Gommers (zie VIII-ai) en Adriana Adriaen Mathijs de Coninck. Hij is gedoopt op 13-05-1700 in Gr-Zundert rk, get: Cornelia Dingemanni Braspennincx. Marinus is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op 04-10-1763 in Gr-Zundert, als Marijnus Gommers.

Marinus:

(1)trouwde, 26 jaar oud, op 14-04-1727 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Maria Govardus Marcellissen, 50 jaar oud, nadat zij op 22-03-1727 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Govert Marcellissen en Adriana Lucas Jacobs Verbaten. Zij is gedoopt op 19-10-1676 in Gr-Zundert rk, get:. Maria is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 31-07-1750 in Gr-Zundert, als Mari Govaert Marcellis.

(2) trouwde, 50 jaar oud, op 06-12-1750 in Zundert nh en Groot Zundert rk met Cornelia Cornelis Adriaan Senten, 51 jaar oud, nadat zij op 21-11-1750 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Cornelis Adriaan Cornelis Senten en Maria Cornelis Peters Verhaert. Zij is gedoopt op 05-10-1699 in Gr-Zundert rk, get:. Cornelia is overleden.

 

IX-bg Cornelis Adriaan Gommers is geboren in wernhout, zoon van Adriaan Peter Simon Gommers (zie VIII-ai) en Adriana Adriaen Mathijs de Coninck. Hij is gedoopt op 28-11-1704 in Gr-Zundert rk, get: Wouter Adriaen Vergouwen en Catharina Cornelis Sips. Cornelis is overleden, 69 jaar oud. Hij is begraven op 17-02-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Cornelius Gommers maritus Maria Scrouwen, uit Clijn Sundert, 70

Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 01-11-1733 in zundert nh met Maria Jan Jacob Sgrauwen, 22 jaar oud, nadat zij op 17-10-1733 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Jan Jacob Willem Sgrauwen en Anna Laureys Cornelis Damen. Zij is gedoopt op 04-11-1710 in Kl-zundert rk, get: Cornelis Laureijs Damen. Maria is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 06-03-1791 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Maria Schrauwen vidua Cornelius Gommers, circa 82 uit Sundert

Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Adriaen Cornelis Gommers, gedoopt op 30-05-1734 in Kl-zundert rk, get: Johannes Verschuren en Anna Damen. Volgt X-av.

2 Anna Cornelis Gommers, gedoopt op 25-12-1736 in Kl-zundert rk, get: Cornelis Symen Wouters en Elisabetha Scrauwen. Volgt X-aw.

3 Joannes Gommers, gedoopt op 18-11-1739 in Kl-zundert rk, get: Joris Jan Koeken en Catharina Antoni Frijters. Volgt X-ax.

4 Adriana Gommers, gedoopt op 13-04-1742 in Kl-zundert rk, get: Anna Janse Bernaerts. Volgt X-ay.

5 Franciscus Gommers. Hij is gedoopt in 05-1745 in Kl-zundert rk, get: Adriaen Lambrecht Damen en Henrica Jan Haest. Franciscus is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 20-10-1747 in Kl-zundert, als Franciscus Cornelis Gommers.

6 Cornelis Gommers, gedoopt op 21-08-1748 in Kl-zundert rk, get: Adriana Cornelis Damen en Symone Cornelis Theunis. Volgt X-bk.

Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 23-05-1752 in Kl-zundert rk, get: Agatha Bernart Damen en Adriana Cornelis Gommers, overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1784 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Catharina Gommers libera, circa 36 uit Sundert

8 Martinus Gommers. Hij is gedoopt op 02-07-1754 in Kl-zundert rk, get: Adriana Joannis Vermeulen ipv Joannes Cornelii Gommers en Cornelia Adriani Senten. Martinus is overleden, 51 jaar oud. Hij is begraven op 22-02-1806 in Kl-zundert rk, als Martinus Gommers gedoopt op 2 juli 1754.

oud en nieuw gastel

X-av Adriaen Cornelis Gommers, zoon van Cornelis Adriaan Gommers (zie IX-bg) en Maria Jan Jacob Sgrauwen. Hij is gedoopt op 30-05-1734 in Kl-zundert rk, get: Johannes Verschuren en Anna Damen. Adriaen is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 25-12-1806 in Oud en Nieuw Gastel, als Adrianus Gommers weduwnaar van Margareta Vermunt ca 72 uit Zundert.

 

Adriaen trouwde, 25 jaar oud, op 25-11-1759 in Oud en Nieuw Gastel rk met Margaretha Vermunt, 29 jaar oud, nadat zij op 03-11-1759 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Margaretha is een dochter van Anthoni Jacobse Vermunt en Elisabeth Andriessen Hagenaers. Zij is gedoopt op 29-12-1729 in Oud en Nieuw Gastel. Margaretha is overleden, tweelingzus van Jacoba

Kinderen van Adriaen en Margaretha:

 

1 Anna Gommers. Zij is gedoopt op 31-10-1760 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Adriani Gommers en Anna Laurenty Damen. Anna is overleden.

2 Adriana Gommers. Zij is gedoopt op 15-01-1763 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Michael de Backer en Maria Schrauwen. Adriana is overleden.

3 Antonia Gommers, gedoopt op 02-03-1765 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Anna Cornelij Gommers. Volgt XI-bj.

4 Joannes Gommers. Hij is gedoopt op 29-09-1767 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Martinus Gommers en Elisabeth van Eekelen. Joannes is overleden.

5 Maria Gommers. Zij is gedoopt op 11-02-1770 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius van Eeckelen en Adriana Gommers, overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 13-06-1803 in Bergen op Zoom. Maria trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1800 in Bergen op Zoom Schepenbank met Gerardus Joannes Windtwaijer, 34 jaar oud. Gerardus is een zoon van Henricus Windtwaijer en Maria Elisabetha Fredrickx. Hij is gedoopt op 01-10-1765 in Hulst (Zeeland). Gerardus is overleden op 17-05-1855 in Bergen op Zoom, 89 jaar oud. Gerardus trouwde later op 06-05-1804 in Bergen op Zoom met Elisabeth Breemers.

Kind van Maria en Gerardus:
 
1 Margareta Windtwaijer. Zij is gedoopt op 24-05-1803 in Bergen op Zoom rk, get: Petrus Windweyer en Margareta Vermunt. Margareta is overleden op 23-08-1847 in bergen op zoom, 44 jaar oud, gehuwd met Arnoldus Elst op 03-05-1830 te Bergen op Zoom, huwelijkse bijlagen

 

6 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 30-06-1772 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Severijns en Catharina Gommers. Cornelius is overleden.

7 Catharina Gommers, gedoopt op 21-04-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Joannes Gommers en Catharina Gommers. Volgt XI-bk.

8 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 10-09-1778 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Severens uit Sundert en Elizabetha Severens uit Gastel. Cornelius is overleden.

 

XI-bj Antonia Gommers, dochter van Adriaen Cornelis Gommers (zie X-av) en Margaretha Vermunt. Zij is gedoopt op 02-03-1765 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Cornelius Gommers en Anna Cornelij Gommers. Antonia is overleden. Antonia trouwde, 30 jaar oud, op 26-04-1795 in bergen op zoom met Adrianus Timmermans, 41 jaar oud, nadat zij op 11-04-1795 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan. Adrianus is een zoon van Joannes Timmermans en Cornelia Hertogh. Hij is gedoopt op 27-05-1753 in Hoeven, Adrianus is overleden op 15-09-1815 in Bergen op Zoom, 62 jaar oud. 

 

Kinderen van Antonia en Adrianus:

1 Cornelia Timmermans. Zij is gedoopt op 17-01-1796 in Bergen op Zoom rk, get: Adrianus Gommers en Paulina Timmermans. Cornelia is overleden.
2 Margaretha Timmermans. Zij is gedoopt op 24-02-1797 in Bergen op Zoom rk, get: Joannes Timmermans en Margaretha Vermunt. Margaretha is overleden.
3 Adrianus Timmermans. Hij is gedoopt op 13-08-1799 in Bergen op Zoom rk, get: Paulus Timmermans en Maria Gommers. Adrianus is overleden.
4 Adriana Timmermans. Zij is gedoopt op 01-12-1801 in Bergen op Zoom rk, get: Gerardus Windwayer en Adriana Gommers. Adriana is overleden.
5 Jacobus Timmermans. Hij is gedoopt op 21-10-1804 in Bergen op Zoom rk, get: Jacobus Moeijaerts en Catharina Gommers. Jacobus is overleden.
6 Elisabetha Timmermans. Zij is gedoopt op 11-02-1807 in Bergen op Zoom rk, get: Michaël Broekhoven en Maria Timmermans. Elisabetha is overleden. 

 

XI-bk Catharina Gommers, Herbergierster, dochter van Adriaen Cornelis Gommers (zie X-av) en Margaretha Vermunt. Zij is gedoopt op 21-04-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Joannes Gommers en Catharina Gommers. Catharina is overleden op 24-11-1837 in Bergen op zoom, 63 jaar oud. Catharina:

 

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1800 in Bergen op Zoom schepenbank met Michaël van Broekhoven, 26 jaar oud. Michaël is een zoon van Adrianus van Broekhoven en Maria Spitters. Hij is gedoopt op 02-04-1774 in Bergen op Zoom. Michaël is overleden op 21-03-1813 in Bergen op Zoom, 38 jaar oud.

(2) begon een relatie, 42 of 43 jaar oud, in 1817, nooit gehuwd met ...?. Hij is overleden.

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 08-03-1821 in Bergen op Zoom met Petrus Olberst, ongeveer 32 jaar oud. Petrus is geboren omstreeks 1789 in Bergen op Zoom, zoon van Theodorus Olberst en Barbara Gerlag. Petrus is overleden op 01-09-1831 in Bergen op Zoom, ongeveer 42 jaar oud. 

 

Kinderen van Catharina en Michaël:

 

1 Adrianus Johannes van Broekhoven. Hij is gedoopt op 09-09-1801 in Bergen op Zoom rk, get: Joannes van Broekhoven, Margareta Vermunt en Maria van Es. Adrianus is overleden.
2 Anna Maria van Broekhoven. Zij is gedoopt op 15-03-1804 in Bergen op Zoom rk, get: Michaël Spitters, Joanna Dykmans en Anna Gommers. Anna is overleden.
3 Joanna van Broekhoven. Zij is gedoopt op 16-10-1805 in Bergen op Zoom rk, get: Adrianus Cornelius Gommers en Joanna Hoorman. Joanna is overleden.
4 Maria Antonia van Broekhoven. Zij is gedoopt op 07-11-1808 in Bergen op Zoom rk, get: Guilielmus van Broekhoven en Antonia Gommers. Maria is overleden.
5 Joanna van Broekhoven. Zij is gedoopt op 11-02-1810 in Bergen op Zoom rk, get: Adrianus Timmermans en Joanna Dijkmans. Joanna is overleden. 

6 Martinus Josephus van Broekhoven, geboren op 27-02-1813 in Bergen op Zoom. Martinus is overleden.

 

Kind van Catharina en ...?:

 

7 Joannes Adrianus Kommers, geboren op 27-06-1818 in Bergen op Zoom.

 

Hieruit ’n familie genaamd "Kommers", vervolg stamboom

 

 

X-aw Anna Cornelis Gommers, dochter van Cornelis Adriaan Gommers (zie IX-bg) en Maria Jan Jacob Sgrauwen. Zij is gedoopt op 25-12-1736 in Kl-zundert rk, get: Cornelis Symen Wouters en Elisabetha Scrauwen. Anna is overleden.

 

Anna trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1765 in Sprundel nh met Adrianus Cornelis van Sprundel, 31 jaar oud, nadat zij op 07-09-1765 in Sprundel nh in ondertrouw zijn gegaan. Adrianus is een zoon van Cornelis Huijbrecht la Monde en Cornelia Adriaanse Mathijssen van Leent. Hij is gedoopt op 18-04-1734 in Sprundel rk, get: Adrianus van Leen en Catharina Marijnisse. Adrianus is overleden.

 

Kinderen van Anna en Adrianus:

 

Adriaan van Sprundel, gedoopt op 22-11-1765 in Sprundel rk, get: Mathias Adriaense van Leen en Maria Janse Schrauwen, overkleden te Rucphen op 13-07-1847 81 jaar oud.

2 Anna van Sprundel. Zij is gedoopt op 02-03-1767 in Sprundel rk, get: Cornelius Gommers en Maria Cornelisse La Monde. Anna is overleden.

3 Francus van Sprundel, geboren omstreeks 1768.

4 Adriaan van Sprundel. Hij is gedoopt op 30-10-1770 in Sprundel rk, get: Mathias Adriaense van Leen en Maria Cornelisse la Monde. Adriaan is overleden op 13-07-1847 in Rucphen, oud 81 jaar, 76 jaar oud.

5 Mathias van Sprundel. Hij is gedoopt op 03-01-1773 in Sprundel rk, get: Mathias Adriaense van Leen en Maria Cornelisse La Monde ipv Adriana Cornelisse Gommers. Mathias is overleden.

6 Catharina van Sprundel. Zij is gedoopt op 03-08-1775 in Sprundel rk, get: Matthaeus Adriaanse van Leen en Maria Cornelisse La Monde.

Anna Cornelia van Sprundel. Zij is gedoopt op 08-06-1777 in Sprundel rk, get: Joannes Snelders en Maria Monde. Anna is overleden op 23-02-1849 in Oud & Nieuw Gastel, 71 jaar oud. 

8 Joanna van Sprundel. Zij is gedoopt op 11-03-1779 in Sprundel rk, get: Joannes Aart Snelders en Maria van Sprundel. Joanna is overleden op 15-06-1814 te Rucphen.

 

 

X-ax Joannes Gommers, zoon van Cornelis Adriaan Gommers (zie IX-bg) en Maria Jan Jacob Sgrauwen. Hij is gedoopt op 18-11-1739 in Kl-zundert rk, get: Joris Jan Koeken en Catharina Antoni Frijters. Joannes is overleden, 48 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1788 in Oud en Nieuw Gastel rk als Joannes Gommers maritus Wilhelmina Vermunt circa 48 uit Clijn Sundert.

 

(1) trouwde, 39 jaar oud, op 29-11-1778 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk met Maria Mies, 45 jaar oud, nadat zij op 14-11-1778 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Govaert Mies en Cornelia van den Eijnde. Zij is gedoopt op 23-02-1733 in Roosendaal rk, get: Joannes van den Eijnde en Catharina Mies. Maria is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 22-08-1782 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Maria Miers uxor Joannis Gommers circa 49 uit Roosendael

 

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 24-04-1783 in Oud en Nieuw Gastel nh en op 28-04-1783 rk met Wilhelmina Vermunt, nadat zij op 05-04-1783 in Oud en Nieuw Gastel nh en rk in ondertrouw zijn gegaan. Wilhelmina is geboren in Oud Gastel. Wilhelmina is overleden.

 

Kind van Joannes en Wilhelmina:

 

1 Cornelius Gommers. Hij is gedoopt op 16-09-1784 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Adrianus Gommers uit Clijn Sundert en Maria Schraijen uit Gastel. Cornelius is overleden. 

 

 

X-ay Adriana Gommers, dochter van Cornelis Adriaan Gommers (zie IX-bg) en Maria Jan Jacob Sgrauwen. Zij is gedoopt op 13-04-1742 in Kl-zundert rk, get: Anna Janse Bernaerts. Adriana is overleden op 16-05-1820 in Rucphen, op den Brand, 78 jaar oud.

 

Adriana trouwde, 34 jaar oud, op 12-05-1776 in Rucphen rk met Marijnis Commissaris, 29 jaar oud. Marijnis is een zoon van Hubertus Wouterse Commissaris en Petronella Jacob Monsieurs. Hij is gedoopt op 02-11-1746 in rucphen. Marijnis is overleden op 28-10-1825 in rucphen, 78 jaar oud.

 

Rucphen

Op l augustus 1643 verkochten de erfgenamen van Huijbrecht
Coernelis Comsaris een parsel aften acker lans, gelegen op Ni!
Domis gront, aan Adriaen Gommers.


Op 27 juli 1780 verkocht144 Wouter Voeten, tavernier te Rucphen,
aan Marinus Commissaris 7 gemeten 63 roeden land, genaamd
de Dunne Bossen, en tevens 2 gemeten 235 roeden land,
daer annex met huijsinge, schuure en verdere timmeragie, gelegen
in ’t Brantquartier. Op 31 augustus 1790 was Marijnis Commissaris
450 gulden schuldig145 aan Maria Catharina Laats, weduwe van de
heer Legillon.

bron: Brabantse Leeuw

 

Kinderen van Adriana en Marijnis:

 

1 Hubertus Commissaris. Hij is gedoopt op 31-10-1777 in Rucphen rk, get: Cornelius Commissaris, Catharina Gorde ipv Maria Scrauwe. Hubertus is overleden.

2 Anna Cornelia Commissaris, gedoopt op 10-12-1779 in Rucphen rk, get: Jacobus Commissaris, Digna Roovers ipv Catharina Gommere. 

Anna is overleden op 05-11-1815 in oudenbosch, 35 jaar oud. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1802 in Rucphen rk met Cornelius van de Klundert. Cornelius is overleden.

3 Hubertus Commissaris. Hij is gedoopt op 21-06-1781 in Rucphen rk, get: Arian Gommere en Adriana van Eekele. Hubertus is overleden.

4 Walterus Commissaris. Hij is gedoopt op 21-10-1783 in Rucphen rk, get: Henrijns Verhagen, Anna Gommeren ipv Adriana van Ekelen. Walterus is overleden.

5 Franciscus Commissaris. Hij is gedoopt op 26-10-1786 in Rucphen rk, get: Cornelius Commissaris, Maria Schrauwen ipvs Adriana van Ekelen. Franciscus is overleden.

 

X-bk Cornelis Gommers, zoon van Cornelis Adriaan Gommers (zie IX-bg) en Maria Jan Jacob Sgrauwen. Hij is gedoopt op 21-08-1748 in Kl-zundert rk, get: Adriana Cornelis Damen en Symone Cornelis Theunis. Cornelis is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op 19-11-1790 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Cornelius Gommers maritus Joanna Kockx uit Cleijn Sundert
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-06-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh met Joanna Kockx, 23 jaar oud, nadat zij op 21-05-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk en nh in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Petrus Kockx en Gertrudis van Steen. Zij is gedoopt op 11-12-1750 in Oudenbosch rk, als Anna Coxs. Joanna is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 09-09-1798 in Oud en Nieuw Gastel rk, als Joanna Rokx, weduwe van Cornelii Gommers.
 
Kinderen van Cornelis en Joanna:
 
1 Cornelius Gommers, gedoopt op 07-05-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk, onwettig maar gewettigd door huwelijk, get: Petrus Kockx en Maria Schrauwen. Volgt XI-bu.
Petrus Gommers. Hij is gedoopt op 04-03-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Mariam Adrianus Gommeren en Gertrudis van Steen. Petrus is overleden, tweeling met Maria.
3 Maria Gommers, gedoopt op 04-03-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Joannes Gommeren en Margarita Vermunt. Volgt XI-bv.
Wilhelmina Gommers. Zij is gedoopt op 14-03-1780 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Martinus Gommers uit Clijn Sundert en Adriana Kockx uit Oudenbosch. Wilhelmina is overleden.
 
XI-bu Cornelius Gommers, zoon van Cornelis Gommers (zie X-bk) en Joanna Kockx. Hij is gedoopt op 07-05-1774 in Oud en Nieuw Gastel rk, onwettig maar gewettigd door huwelijk, get: Petrus Kockx en Maria Schrauwen. Cornelius is overleden op 22-04-1826, 51 jaar oud.
Cornelius trouwde, 28 jaar oud, op 09-05-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk en schepenbank met Maria Sebregts, 38 jaar oud, nadat zij op 24-04-1802 in Oud en Nieuw Gastel rk en schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Jan Sebregts en Anna van Krinkelen. Zij is gedoopt op 09-01-1764 in Oud en Nieuw Gastel rk. Maria is overleden op 12-01-1841 in Oud en Nieuw Gastel, 77 jaar oud.
 
Kind van Cornelius en Maria:
 
1 Cornelius Gommers, gedoopt op 01-12-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Gerardus Sebregts en Maria Gommers. Volgt XII-cd.
 
XII-cd Cornelius Gommers, zoon van Cornelius Gommers (zie XI-bu) en Maria Sebregts. Hij is gedoopt op 01-12-1803 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Gerardus Sebregts en Maria Gommers. Cornelius is overleden op 15-10-1870 in Oud en Nieuw Gastel, 66 jaar oud. Cornelius:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 01-02-1836 in Oud en Nieuw Gastel met Wilhelmina Dingemans, 27 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Cornelis Dingemans en Cornelia van der Vorst. Zij is gedoopt op 26-02-1808 in Oud en Nieuw Gastel rk. Wilhelmina is overleden op 12-11-1846 in Oud en Nieuw Gastel, 38 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 13-02-1848 in Oud en Nieuw Gastel met Wilhelmina de Jong, 46 jaar oud. Wilhelmina is een dochter van Antonij de Jong en Johanna Dingemans. Zij is gedoopt op 05-09-1801 in Oud en Nieuw Gastel rk. Wilhelmina is overleden op 18-08-1877 in Oud en Nieuw Gastel, 75 jaar oud.
 
Kinderen van Cornelius en Wilhelmina (1):
 
Cornelis Gommers, geboren op 15-05-1837 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-de.
2 Sebastiaan Gommers, geboren op 23-05-1840 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XIII-df.
3 Maria Gommers, geboren op 28-07-1843 in Oud en Nieuw Gastel. Maria is overleden op 04-04-1896 in Oud en Nieuw Gastel, 52 jaar oud.
 
XIII-de Cornelis Gommers is geboren op 15-05-1837 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelius Gommers (zie XII-cd) en Wilhelmina Dingemans. Cornelis is overleden op 08-11-1905 in Oud en Nieuw Gastel, 68 jaar oud. Cornelis trouwde, 43 jaar oud, op 30-10-1880 in Oud en Nieuw Gastel met Jacoba Tak, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 11-11-1854 in rucphen, dochter van Cornelis Tak en Francijna van den Broek. Jacoba is overleden op 07-03-1938 in Oud en Nieuw Gastel, echtgenote van Mattheus van der Avoirt, eerder getrouwd met Cornelis Gommers, 83 jaar oud.
 
Kind van Cornelis en Jacoba:
 
1 Cornelis Gommers, geboren op 10-10-1880 in Oud en Nieuw Gastel onwettig, bij huwelijk Oud en Nieuw Gastel 30-10-1880 gewettigd. Volgt XIV-eu.
 
XIV-eu Cornelis Gommers is geboren op 10-10-1880 in Oud en Nieuw Gastel onwettig, bij huwelijk Oud en Nieuw Gastel 30-10-1880 gewettigd, zoon van Cornelis Gommers (zie XIII-de) en Jacoba Tak. Cornelis is overleden op 04-11-1961 in Oud en Nieuw Gastel, 81 jaar oud.
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1906 in Oud en Nieuw Gastel met Johanna Rockx, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 09-06-1874 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Cornelis Rockx en Cornelia Verhelst. Johanna is overleden op 02-01-1964 in Oud en Nieuw Gastel, 89 jaar oud.
 
Kinderen van Cornelis en Johanna:
 
1 Cornelis Matheus Gommers, geboren op 14-07-1907 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-hw.
2 Cornelia Gommers, geboren op 03-03-1909 in Oud en Nieuw Gastel. Volgt XV-hx.
 
XV-hw Cornelis Matheus Gommers is geboren op 14-07-1907 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis Gommers (zie XIV-eu) en Johanna Rockx. Cornelis is overleden op 17-01-1981 in roosendaal, 73 jaar oud.
Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1933 in Oud en Nieuw Gastel met Adriana Deijkers, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 17-05-1911 in Fijnaart en Heijningen, dochter van Victorius Deijkers en Dimphena van der Horst. Adriana is overleden op 13-08-2003 in roosendaal, 92 jaar oud.
 
minimaal 3 kinderen van Cornelis en Adriana:
 
1 Cornelius Victorius Maria Gommers, geboren op 18-05-1935, overleden op 08-03-2015 in Roosendaal, 79 jaar oud. Cornelius trouwde met Wilhelmina Adriana Maria Verheijen, geboren op 25-10-1934, dochter van Leonardus Verheijen en Adriana Cornelia Godschalk. 
 
Kinderen van Cornelius en Wilhelmina:
 
1 Corné (Cornelis) Gommers, Corné begon een relatie met Caroline Beers. Caroline is geboren op 19-06-1958 in Amsterdam, dochter van Johannes Theodorus Beers en Cornelia Nicoletta Knijnenburg.
 
Kinderen van Corné en Caroline:
 
A Carolina Maria Cornelia (Mijke) Gommers, geboren op 15-10-1988 in Roosendaal.
B Kimberly Maria (Kim) Gommers, geboren op 24-12-1990 in Roosendaal.
 
2 Leon Gommers, trouwde met Yolanda Verburg.
 
 
2 Dijmphna Johanna Cornelia Gommers, geboren op 19-09-1936 in Stampersgat, overleden op 13-11-1989 in roosendaal, 53 jaar oud. Dijmphna trouwde met Nal van Dongen
3 Victorius Johannes Franciscus Maria Gommers, geboren omstreeks 02-1948 in roosendaal en nispen. Victorius is overleden op 06-11-1948 in Roosendaal, akte Oud en Nieuw Gastel, Overlijdensregister 1948, aktenummer 48 oud 9 maanden, ongeveer 9 maanden oud.
 
 
XV-hx Cornelia Gommers is geboren op 03-03-1909 in Oud en Nieuw Gastel, dochter van Cornelis Gommers (zie XIV-eu) en Johanna Rockx. Cornelia is overleden op 20-09-1954 in Oud en Nieuw Gastel, 45 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op 02-08-1930 in Oud en Nieuw Gastel met Johannes Geerden. 21 jaar oud. Johannes is geboren op 28-12-1908 in Dinteloord, zoon van Cornelis Geerden en Johanna Adriana Hoevenaars. Johannes is overleden. 
 
minimaal 2 kinderen van Cornelia en Johannes:
 
1 Johanna Adriana Geerden, geboren op 08-10-1930.
2 Johanna Cornelia Adriana Geerden, geboren op 26-01-1940. Johanna is overleden op 01-10-1971 in Oud Gastel, 31 jaar oud, gehuwd geweest met Marinus Gijsbertus Adrianus Rous.
 
 
 
XIII-df Sebastiaan Gommers is geboren op 23-05-1840 in Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelius Gommers (zie XII-cd) en Wilhelmina Dingemans. Sebastiaan is overleden op 06-10-1893 in Halsteren, 53 jaar oud. Sebastiaan trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1868 in Fijnaart en Heijningen met Antonia Wilhelmina van Kleengoet/ Kleijvoet, 32 jaar oud. Antonia is geboren op 16-06-1835 in Fijnaart en Heiningen, dochter van Johannis van Kleengoet en Antonia van Aken. Antonia is overleden op 07-01-1907 in Fijnaart en Heijningen, 71 jaar oud. Antonia trouwde later op 02-12-1899 in halsteren met Franciscus Laurentius Hazen. 
 
Aanpassing akte 37 dd. 6-10-1893, bij vonnis van de rechtbank Breda dient de achternaam echtgenote Kleengoet te zijn ipv Kleivoet.
 
Kinderen van Sebastiaan en Antonia:
 
1 Cornelis Gommers, geboren op 20-10-1868 in Fijnaart en Heijningen. Volgt XIV-ev.
2 ... Gommers, levenloos geboren kind, geboren op 02-11-1871 in Fijnaart en Heijningen.
3 Wilhelmina Antonia Gommers, geboren op 13-09-1878 in Fijnaart en Heijningen. Wilhelmina is overleden op 25-12-1956 in Etten en Leur, 78 jaar oud.
 
 
XIV-ev Cornelis Gommers is geboren op 20-10-1868 in Fijnaart en Heijningen, zoon van Sebastiaan Gommers (zie XIII-df) en Antonia Wilhelmina van Kleengoet/ Kleijvoet. Cornelis is overleden op 23-06-1945 in Halsteren, extract overlijden der gemeente Bergen op Zoom., 76 jaar oud. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 22-11-1895 in halsteren met Gerdina Jongenelen, 24 jaar oud. Gerdina is geboren op 03-04-1871 in Roosendaal en Nispen, dochter van Matheus Jongenelen en Adriana Maria Broos. Gerdina is overleden op 22-11-1933 in Halsteren, 62 jaar oud.
 
Kinderen van Cornelis en Gerdina:
 
1 Antonius Gommers, geboren op 29-09-1896 in Halsteren. Antonius is overleden.
13-08-1904 ingekomen uit Halsteren ; 14-09-1909 vertrokken naar Huijbergen 
07-05-1913 ingekomen uit Terheijden ; 14-01-1919 vertrokken naar Oud- en Nieuw-Gastel
2 Petrus Matheus Maria Gommers, geboren op 17-10-1897 in Halsteren. Volgt XV-hy.
3 Adriana Maria Wilhelmina Gommers, geboren op 16-06-1900 in Halsteren. Adriana is overleden.
4 Antonetta Theresia Gommers, geboren op 16-03-1904 in Halsteren. Volgt XV-hz.
 
 
XV-hy Petrus Matheus Maria Gommers is geboren op 17-10-1897 in Halsteren, zoon van Cornelis Gommers (zie XIV-ev) en Gerdina Jongenelen. Petrus is overleden op 02-07-1946 in akte Halsteren, extract overlijden der gemeente Bergen op Zoom, 48 jaar oud. Petrus trouwde, 26 jaar oud, op 08-11-1923 in bergen op zoom met Wilhelmina Jacobs, 26 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 24-01-1897 in bergen op zoom, dochter van Martien Jacobs en Adriana de Nijs. Wilhelmina is overleden op 30-07-1957 in bergen op zoom, 60 jaar oud.
 
 
XV-hz Antonetta Theresia Gommers is geboren op 16-03-1904 in Halsteren, dochter van Cornelis Gommers (zie XIV-ev) en Gerdina Jongenelen. Antonetta is overleden op 12-11-1943 in akte Halsteren, extract overlijden der gemeente Bergen op Zoom, 39 jaar oud.
Antonetta trouwde, 34 jaar oud, op 29-12-1938 in halsteren met Cornelis Bovée, 37 jaar oud. Cornelis is geboren op 04-10-1901 in halsteren, zoon van Johannes Petrus Bovée en Elisabeth Petronella Koenraad.
 
minimaal 1 kind van Antonetta en Cornelis:
 
... Bovée, levenloos geboren kind, geboren op 22-01-1940.
 
 
XI-bv Maria Gommers, dochter van Cornelis Gommers (zie X-bk) en Joanna Kockx. Zij is gedoopt op 04-03-1777 in Oud en Nieuw Gastel rk, get: Joannes Gommeren en Margarita Vermunt. Maria is overleden op 21-06-1852 in Oud en Nieuw Gastel, 75 jaar oud, tweeling met Petrus
Maria trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1809 in Oud en Nieuw Gastel rk met Johannis Hagenaars, 25 jaar oud, nadat zij op 22-04-1809 in Oud en Nieuw Gastel rk in ondertrouw zijn gegaan. Johannis is een zoon van Jacobus Hagenaars en Helena Kockx. Hij is gedoopt op 10-07-1783 in Oud en Nieuw Gastel rk. Johannis is overleden op 12-08-1846 in Oud en Nieuw Gastel, 63 jaar oud.
 
Kinderen van Maria en Johannis:
 
1 Jacobus Hagenaars. Hij is gedoopt op 18-02-1810 in Oud en Nieuw Gastel rk. Jacobus is overleden op 12-05-1860 in Oud en Nieuw Gastel, 50 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: gehuwd geweest met Petronella de Klerk.
2 Johanna Hagenaars, geboren op 31-05-1813 in Oud en Nieuw Gastel. Johanna is overleden op 03-04-1873 in Oud en Nieuw Gastel, 59 jaar oud.
3 Helena Hagenaars, geboren op 02-08-1816 in Oud en Nieuw Gastel. Helena is overleden op 14-11-1889 in Oud en Nieuw Gastel, 73 jaar oud.
4 Cornelia Hagenaars, geboren op 13-02-1821 in Oud en Nieuw Gastel. Cornelia is overleden op 22-03-1866 in ’s Hertogenbosch, 45 jaar oud.

 

VIII-aj Joos Peeter Simon Gommer Thomas, zoon van Peter Simon Gommers, wonende te Heystraat en te Zundert (zie VII-y) en Anna (Tanneken) Cornelis Adriaan Wouters. Hij is gedoopt op 21-08-1667 in Gr-Zundert rk, get: Joseph Jan Gijsbrechts en Cornelia Huybrecht Jan Mercks. Joos is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 28-03-1722 in Gr-Zundert rk, als Joos Peeter Gommers.

 

ORW 43 fol.125 dd.13.04.1696 Adriaen en Joos, Peeter Sijmon Gommers zonen, hebben geerfdeeld goederen hen aanbestorven van wijlen Peeter Sijmon Gommers en Anneken Cornelis Adriaen Geerit Wouters, hun vader en moeder.

ORW 43 fol.137 dd.14.01.1697 Joos Peeter Sijmon Gommers bekende verkocht te hebben Cornelis Cornelis Haest, zijn gerechte 4e part in een beemd, genaamd "den Voortbeempt", groot 3/4 gemet, gelegen omtrent den Donckvaert alhier, voor de somme van 170 gulden.

ORW 43 fol.139v dd.29.01.1697 Joos Peeter Sijmon Gommers heeft verkocht om een somme van penneingen aan Cornelis Cornelis Jan Haest zijn 4e part in een beemd, genaamd "den Donckbeempt", groot 3/4 gemet, gelegen aan de Donckvaert alhier.

 

bron: Harrie Roelands.

 

3928. Lenard Jacob Eels tegen Joos Peeter Gommers, 1709. 3 stukken

Bron: RAWB

Joos trouwde, 37 jaar oud, op 21-02-1705 in Zundert schepenbank met Cornelia Jan Gerrit Rombouts, 39 jaar oud, nadat zij op 31-01-1705 in Zundert schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is een dochter van Jan Gerrit Rombout Jans en Johanna Willem Lucas Maes. Zij is gedoopt op 11-03-1665 in Gr-Zundert rk, get:. Cornelia is overleden, 73 jaar oud. Zij is begraven op 12-09-1738 in Gr-Zundert rk,. Cornelia is weduwe van Hendrik Cornelis van Aert, met wie zij trouwde op 14-09-1699 in Zundert schepenbank.

 

Kinderen van Joos en Cornelia:

 

1 Peter Gommers. Hij is gedoopt op 09-01-1708 in Gr-Zundert rk, get: Mattheus Arnouts en Joanna Janssen Schrauwen. Peter is overleden.

2 Anna Maria Joost Gommers, gedoopt op 17-05-1710 in Gr-Zundert rk, get: Mattheus Cornelij van Aert en Anna Maria Joannis Rommens. Volgt IX-bh.

3 Anna-Catharina Joos Gommers. Zij is gedoopt op 06-04-1714 in Gr-Zundert rk, get: Magdalena van Bergen, overleden, 17 jaar oud. Zij is begraven op 01-04-1732 in Gr-Zundert rk, als Anna Catharina Joos Gommers.

 

 

IX-bh Anna Maria Joost Gommers, dochter van Joos Peeter Simon Gommer Thomas (zie VIII-aj) en Cornelia Jan Gerrit Rombouts. Zij is gedoopt op 17-05-1710 in Gr-Zundert rk, get: Mattheus Cornelij van Aert en Anna Maria Joannis Rommens. Anna is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 10-03-1741 in Klein zundert, als Maria Joos Gommers uxor Cornelii Gommers, sepulta est, exceqia celebrate, et jura soluta.

 

Anna Maria Joost Gommers en  Cornelis Johannes Petrus Gommers hadden dezelfde Betovergrootouders, zij heetten Gommaar Thomas Bartels en Maria Anthonis Henrick Geerts.

 

Anna trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1736 in Zundert nh en rk met Cornelis Johannes Petrus Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert, 24 jaar oud, nadat zij op 21-04-1736 in zundert nh in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 06-10-1711 in Klein Zundert rk, get: Willebrordus Dirck van Hasselt en Elisabetha Reinier Aertsen. Cornelis is overleden, 72 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1783 in gr-zundert.

 


de Ouders van Cornelis vindt U op
"deze" pagina onder VIII-ah

 

Kinderen van Anna en Cornelis:

 

Joanna Catharina Gommers. Zij is gedoopt op 28-04-1737 in Gr-Zundert rk, get: Jacobus Joannis Gommers en Cornelia Joannis Rombouts. Joanna is overleden.

 

2 Cornelia Gommers. Zij is gedoopt op 20-09-1740 in Klein Zundert rk, get: Dimpna Jan Gommers en Cornelis Jan Rombouts, absent. Cornelia is overleden, 7 dagen oud. Zij is begraven op 27-09-1740 in Klein Zundert rk, als Cornelia sepulta est, 4 diebus nata, filia Cornelii Jan Gommers en Maria Joos Gommers, conjugum et jura soluta.

In het begraafregister staat vermeld: 4 dagen oud: 

 

 

index Simon Gommer Thomas (346 personen)

 

..., Cornelius Joannes
..., Heijlwigis Adrianus ([]06-02-1670)  1.3
...? [Partner van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.71.6.2.10.1.7.7
Aert, Hendrik Cornelis van  1.6.5
Aken, Antonia van [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2
Bartels, Gommaar Thomas (*±1560, []18-08-1647) [Vader van 1]  1
Bastianen, Anna Cornelis [Schoonmoeder van 1.6.2.5]  1.6.2.5
Bastianen, Anna Cornelis [Schoonmoeder van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Beers, Caroline (*19-06-1958) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1
Beers, Johannes Theodorus [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1
Berg, Maria van den [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1
Bovée, ... (levenloos *22-01-1940) [Kind van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.4]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.4.1
Bovée, Cornelis (*04-10-1901) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.4]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Bovée, Johannes Petrus [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.4]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Braspenninck, Adriaan Peter Adriaans [Schoonvader van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Braspenninck, Anna Adriaen [Partner van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Braspennincx, Digna Geraert Hendrick [Schoonmoeder van 1.6.2]  1.6.2
Breemers, Elisabeth  1.6.2.10.1.5
Broek, Francijna van den [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1
Broekhoven, Adrianus van [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Broekhoven, Adrianus Johannes van (~09-09-1801) [Zoon van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.1
Broekhoven, Anna Maria van (~15-03-1804) [Dochter van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.2
Broekhoven, Joanna van (~16-10-1805) [Dochter van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.3
Broekhoven, Joanna van (~11-02-1810) [Dochter van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.5
Broekhoven, Maria Antonia van (~07-11-1808) [Dochter van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.4
Broekhoven, Martinus Josephus van (*27-02-1813) [Zoon van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7.6
Broekhoven, Michaël van (~02-04-1774, †21-03-1813) [Partner van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Broos, Adriana Maria [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.1
Burgmans, Elizabeth [Partner van 1.6.2.10.2.1]  1.6.2.10.2.1
Cocx, Adriaen (~18-03-1646) [Zoon van 1.3]  1.3.2
Cocx, Cornelia (~26-02-1644) [Dochter van 1.3]  1.3.1
Cocx, Cornelis Leendert Goosen [Schoonvader van 1.3]  1.3
Cocx, Jacob Cornelis Leendert Goosen (~03-10-1621, †>1663) [Partner van 1.3]  1.3
Commissaris, Anna Cornelia (~10-12-1779, †05-11-1815) [Nummer 1.6.2.10.4.2]  1.6.2.10.4.2
Commissaris, Franciscus (~26-10-1786) [Zoon van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4.5
Commissaris, Hubertus (~31-10-1777) [Zoon van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4.1
Commissaris, Hubertus (~21-06-1781) [Zoon van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4.3
Commissaris, Hubertus Wouterse [Schoonvader van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4
Commissaris, Marijnis (~02-11-1746, †28-10-1825) [Partner van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.41.6.2.10.4.2
Commissaris, Walterus (~21-10-1783) [Zoon van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4.4
Coninck, Adriana Adriaen Mathijs de (~02-08-1664, †>1707) [Partner van 1.6.2]  1.6.21.6.2.21.6.2.51.6.2.71.6.2.81.6.2.10
Conincks, Adrianus Matheus [Schoonvader van 1.6.2]  1.6.2
Cornelissen, Cornelia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7
Damen, Anna Laureys Cornelis [Schoonmoeder van 1.6.2.10]  1.6.2.10
Deijkers, Adriana (*17-05-1911, †13-08-2003) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2
Deijkers, Victorius [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1
Denis, Adrianus (~05-03-1647) [Zoon van 1.4]  1.4.2
Denis, Anna (~09-03-1659) [Dochter van 1.4]  1.4.8
Denis, Anthonis (~05-02-1658) [Zoon van 1.4]  1.4.7
Denis, Cornelius (~16-02-1649) [Zoon van 1.4]  1.4.3
Denis, Dionisius Petrus (~09-07-1662) [Zoon van 1.4]  1.4.9
Denis, Dympna (~24-02-1654) [Dochter van 1.4]  1.4.5
Denis, Helena (~16-01-1656) [Dochter van 1.4]  1.4.6
Denis, Maria (~17-12-1651) [Dochter van 1.4]  1.4.4
Denis (ook wel Denissen en Dionisius), Petrus Joannes (*±1620, []04-03-1697) [Partner van 1.4]  1.4
Denissen, Joannes Petrus (~22-02-1645) [Zoon van 1.4]  1.4.1
Denissen, ( Dionysius ), Fabri Ferrari= Smid, Jan Jan [Schoonvader van 1.4]  1.4
Dingemans, Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1
Dingemans, Johanna [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1
Dingemans, Wilhelmina (~26-02-1808, †12-11-1846) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.11.6.2.10.6.1.1.11.6.2.10.6.1.1.2
Doggen, Elisabeth Janssen [Schoonmoeder van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Donckaerts, Leonardus Hubertus  1
Dongen, Nal van (*±1935, †28-04-2001) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2
Dorst, Adrianus van (~14-02-1767) [Zoon van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.7
Dorst, Amandus Janssen van [Schoonvader van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1
Dorst, Anna van (~04-03-1754) [Dochter van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.1
Dorst, Anthonius van (~07-12-1755) [Zoon van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.2
Dorst, Cornelia van (~14-08-1759, []01-08-1763) [Dochter van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.4
Dorst, Cornelius van (~16-02-1728, []22-06-1778) [Partner van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1
Dorst, Cornelius van (~07-05-1762) [Zoon van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.5
Dorst, Gertrudis van (~08-09-1757) [Dochter van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.3
Dorst, Joannes van (~10-04-1764) [Zoon van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1.6
Eijck, Anna van [Schoonmoeder van 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5
Eijnde, Cornelia van den [Schoonmoeder van 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3
Fredrickx, Maria Elisabetha [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.5]  1.6.2.10.1.5
Frijters, Catrina Antonij ([]30-09-1748) [Partner van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Gaens, Anna Jasperse (~14-04-1703) [Partner van 1.6.2.7]  1.6.2.71.6.2.7.1
Gaens, Gasparis Jacobs [Schoonvader van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Geerden, Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Geerden, Johanna Adriana (*08-10-1930) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2.1
Geerden, Johanna Cornelia Adriana (*26-01-1940, †01-10-1971) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2.2
Geerden, Johannes (*28-12-1908) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Geerts, Maria Anthonis Henrick (*±1562, []07-11-1624) [Moeder van 1]  1
Gerlag, Barbara [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Godschalk, Adriana Cornelia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1
Gommeren, Anna (Joanna) (~26-03-1745, []18-08-1804) [Nummer 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5
Gommeren, Maria (~06-04-1742, †23-09-1811) [Nummer 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4
Gommers, ’n kind ... (*1749, []27-05-1749) [Kind van 1.6.2.7]  1.6.2.7.6
Gommers, ... (levenloos *02-11-1871) [Kind van 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.2
Gommers, Adriaan Adriaan Peters (~26-04-1698, []12-10-1769) [Nummer 1.6.2.7]  1.6.2.71.6.2.7.11.6.2.7.41.6.2.7.5
Gommers, Adriaan Peter Simon (~19-12-1655, †>1707) [Nummer 1.6.2]  1.6.21.6.2.21.6.2.51.6.2.71.6.2.81.6.2.10
Gommers, Adriaen Cornelis (~30-05-1734, []25-12-1806) [Nummer 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.11.6.2.10.1.31.6.2.10.1.51.6.2.10.1.7
Gommers, Adriana (~06-04-1728, []25-02-1810) [Dochter van 1.6.2.7]  1.6.2.7.2
Gommers, Adriana (~13-04-1742, †16-05-1820) [Nummer 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.41.6.2.10.4.2
Gommers, Adriana (~15-01-1763) [Dochter van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1.2
Gommers, Adriana Maria Wilhelmina (*16-06-1900) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.3
Gommers, Adrianus (~17-11-1724, []19-01-1737) [Zoon van 1.6.2.2]  1.6.2.2.1
Gommers, Anna (~31-10-1760) [Dochter van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1.1
Gommers, Anna Catharina Joos (~06-04-1714, []01-04-1732) [Dochter van 1.6.5]  1.6.5.3
Gommers, Anna Cornelis (~25-12-1736) [Nummer 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.21.6.2.10.2.11.6.2.10.2.3
Gommers, Anna Maria Joost (~17-05-1710, []10-03-1741) [Nummer 1.6.5.2]  1.6.5.2
Gommers, Antonetta Theresia (*16-03-1904, †12-11-1943) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.2.1.4]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Gommers, Antonia (~02-03-1765) [Nummer 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3
Gommers, Antonius (*29-09-1896) [Zoon van 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.1
Gommers, Carolina Maria Cornelia (Mijke) (*15-10-1988) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1.1
Gommers, Catharina (~23-05-1752, []02-04-1784) [Dochter van 1.6.2.10]  1.6.2.10.7
Gommers, Catharina (~21-04-1774, †24-11-1837) [Nummer 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.71.6.2.10.1.7.7
Gommers, Chantal [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2.2
Gommers, Cornelia (~20-09-1740, []27-09-1740) [Dochter van 1.6.5.2]  1.6.5.2.2
Gommers, Cornelia (*03-03-1909, †20-09-1954) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Gommers, Cornelia Adriaan Peter (~01-10-1693, []13-08-1774) [Nummer 1.6.2.5]  1.6.2.5
Gommers, Cornelis (~21-08-1748, []19-11-1790) [Nummer 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.61.6.2.10.6.11.6.2.10.6.2
Gommers, Cornelis (*15-05-1837, †08-11-1905) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1
Gommers, Cornelis (*20-10-1868, †23-06-1945) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.11.6.2.10.6.1.1.2.1.21.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Gommers, Cornelis (*10-10-1880, †04-11-1961) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Gommers, Cornelis Adriaan (~28-11-1704, []17-02-1774) [Nummer 1.6.2.10]  1.6.2.101.6.2.10.11.6.2.10.21.6.2.10.31.6.2.10.41.6.2.10.6
Gommers, Cornelis Matheus (*14-07-1907, †17-01-1981) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2
Gommers, Cornelius (~30-06-1772) [Zoon van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1.6
Gommers, Cornelius (~07-05-1774, †22-04-1826) [Nummer 1.6.2.10.6.1]  1.6.2.10.6.11.6.2.10.6.1.1
Gommers, Cornelius (~10-09-1778) [Zoon van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1.8
Gommers, Cornelius (~16-09-1784) [Zoon van 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3.1
Gommers, Cornelius (~01-12-1803, †15-10-1870) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.11.6.2.10.6.1.1.11.6.2.10.6.1.1.2
Gommers, Cornelius Victorius Maria (*18-05-1935, †08-03-2015) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2
Gommers, Corné (Cornelis) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1
Gommers, Dijmphna Johanna Cornelia (*19-09-1936, †13-11-1989) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.2
Gommers, Dingeman Adriaan Peter (~02-11-1702, []07-01-1738) [Zoon van 1.6.2]  1.6.2.9
Gommers, Elisabeth Adriaense (~21-10-1725, []15-09-1808) [Nummer 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1
Gommers, Franciscus (~?-05-1745, []20-10-1747) [Zoon van 1.6.2.10]  1.6.2.10.5
Gommers, Jan Adriaan Peter (~13-02-1696) [Zoon van 1.6.2]  1.6.2.6
Gommers, Jan Peter Simon (~14-03-1653, []30-03-1656) [Zoon van 1.6]  1.6.1
Gommers, Joanna Adriaan Peter (~27-09-1688) [Dochter van 1.6.2]  1.6.2.3
Gommers, Joanna Catharina (~28-04-1737) [Dochter van 1.6.5.2]  1.6.5.2.1
Gommers, Joannes (~18-11-1739, []29-03-1788) [Nummer 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3
Gommers, Joannes (~29-09-1767) [Zoon van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1.4
Gommers, John [Zoon van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2.1
Gommers, Kimberly Maria (Kim) (*24-12-1990) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1.2
Gommers, Leon [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2
Gommers, Maria (~11-02-1770, []13-06-1803) [Nummer 1.6.2.10.1.5]  1.6.2.10.1.5
Gommers, Maria (~04-03-1777, †21-06-1852) [Nummer 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2
Gommers, Maria (*28-07-1843, †04-04-1896) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.3
Gommers, Maria Adriaan Peter (~16-10-1691) [Dochter van 1.6.2]  1.6.2.4
Gommers, Maria Anna Adriaan Peter Simon (~02-02-1707) [Dochter van 1.6.2]  1.6.2.11
Gommers, Marinus Adriaan Peter (~13-05-1700, []04-10-1763) [Nummer 1.6.2.8]  1.6.2.8
Gommers, Martinus (~15-08-1738, []17-11-1738) [Zoon van 1.6.2.7]  1.6.2.7.3
Gommers, Martinus (~02-07-1754, []22-02-1806) [Zoon van 1.6.2.10]  1.6.2.10.8
Gommers, Michael [Zoon van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2.3
Gommers, Peter (~09-01-1708) [Zoon van 1.6.5]  1.6.5.1
Gommers, Peter Adriaan Peter Simons (~12-07-1686, []13-03-1761) [Nummer 1.6.2.2]  1.6.2.2
Gommers, Petronella Adriaan Peter (~18-09-1684) [Dochter van 1.6.2]  1.6.2.1
Gommers, Petrus (~04-03-1777) [Zoon van 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.6.3
Gommers, Petrus Matheus Maria (*17-10-1897, †02-07-1946) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.2.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.2
Gommers, Sebastiaan (*23-05-1840, †06-10-1893) [Nummer 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.21.6.2.10.6.1.1.2.1
Gommers, Victorius Johannes Franciscus Maria (*±?-02-1948, †06-11-1948) [Zoon van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.3
Gommers, Wendy [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2.4
Gommers, Wilhelmina (~14-03-1780) [Dochter van 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.6.4
Gommers, Wilhelmina Antonia (*13-09-1878, †25-12-1956) [Dochter van 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.3
Gommers, ook genaamd Gombers en Heide Weever, wonende te Zundert, Cornelis Johannes Petrus (~06-10-1711, []24-10-1783) [Partner van 1.6.5.2]  1.6.5.2
Gommers, wonende te Heystraat en te Zundert, Peter Simon (~13-06-1628, []28-08-1678) [Nummer 1.6]  1.61.6.21.6.5
Goomans, Armantine Victoria Marguerite Marte [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.1.6]  1.6.2.10.1.7.7.1.6
Haest, Dympna Cornelis Petrus [Schoonmoeder van 1.4]  1.4
Hagenaars, Cornelia (*13-02-1821, †22-03-1866) [Dochter van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2.4
Hagenaars, Helena (*02-08-1816, †14-11-1889) [Dochter van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2.3
Hagenaars, Jacobus [Schoonvader van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2
Hagenaars, Jacobus (~18-02-1810, †12-05-1860) [Zoon van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2.1
Hagenaars, Johanna (*31-05-1813, †03-04-1873) [Dochter van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2.2
Hagenaars, Johannis (~10-07-1783, †12-08-1846) [Partner van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2
Hagenaers, Elisabeth Andriessen [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1
Hasselt, Dympna Dielis Bartholomeus van [Schoonmoeder van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Hazen, Franciscus Laurentius  1.6.2.10.6.1.1.2
Hertogh, Cornelia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3
Hertoghs, Adrianus Cornelissen [Schoonvader van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Hertoghs, Petronilla Adriaenssen (~18-02-1706, []01-12-1749) [Partner van 1.6.2.7]  1.6.2.71.6.2.7.41.6.2.7.5
Heuvel, Maria van den [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3
Hoevenaars, Johanna Adriana [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Horst, Dimphena van der [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1
Jacobs, Martien [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.2
Jacobs, Wilhelmina (*24-01-1897, †30-07-1957) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.2
Jans, Jan Gerrit Rombout [Schoonvader van 1.6.5]  1.6.5
Jong, Antonij de [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1
Jong, Wilhelmina de (~05-09-1801, †18-08-1877) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1
Jongenelen, Gerdina (*03-04-1871, †22-11-1933) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.11.6.2.10.6.1.1.2.1.21.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Jongenelen, Matheus [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.2.1]  1.6.2.10.6.1.1.2.1
Joossen, Gertrudis Cornelisse [Schoonmoeder van 1.6.2.7.1]  1.6.2.7.1
Kerstens, Cornelia Jacob Cornelis [Schoonmoeder van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Kleengoet, Antonia Wilhelmina van (*16-06-1835, †07-01-1907) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.21.6.2.10.6.1.1.2.1
Kleengoet, Johannis van [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2
Klundert, Cornelius van de [Partner van 1.6.2.10.4.2]  1.6.2.10.4.2
Knijnenburg, Cornelia Nicoletta [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.1
Kockx, Helena [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.2]  1.6.2.10.6.2
Kockx, Joanna (~11-12-1750, []09-09-1798) [Partner van 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.61.6.2.10.6.11.6.2.10.6.2
Kockx, Petrus [Schoonvader van 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.6
Koenraad, Elisabeth Petronella [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.4]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.4
Kommers, Adriana Cornelia (*06-02-1880, †21-01-1885) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3.3
Kommers, Adriana Hendrica (*17-06-1872) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.2
Kommers, Adriana Huiberdina (*28-10-1864) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.10
Kommers, Adriana Maria (*17-02-1880) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.3
Kommers, Adrianus Jacobus (*23-04-1861, †16-01-1866) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.9
Kommers, Agatha Jacoba (*05-07-1903) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.3.4]  1.6.2.10.1.7.7.3.4.1
Kommers, Anna Hubertina (*23-03-1907) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8.1
Kommers, Antonetta petronella (*03-10-1910) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8.3
Kommers, Catharina Christina (*24-12-1873) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.3
Kommers, Catharina Johanna (*03-08-1847) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.2
Kommers, Cornelia (*17-03-1855, †19-09-1855) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.5
Kommers, Cornelia (*22-06-1876) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.5
Kommers, Cornelia Antonia (*14-04-1908) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8.2
Kommers, Cornelia Christina (*18-10-1893) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.11
Kommers, Cornelia Johanna (*10-04-1881) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.7
Kommers, Cornelia Johanna (*07-07-1882, †18-09-1960) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.3.4]  1.6.2.10.1.7.7.3.4
Kommers, Cornelia Maria (*27-07-1883) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.5
Kommers, George Frederik (*17-12-1919) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8.5
Kommers, Gerardus Adrianus (*15-02-1883) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8
Kommers, Gerardus Cornelis (*27-11-1858, †14-03-1859) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.7
Kommers, Hendrikus Adrianus (*11-12-1877) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.1.6]  1.6.2.10.1.7.7.1.6
Kommers, Hubertus Adrianus (*31-08-1887) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.7
Kommers, Hubertus Gerardus (*24-12-1844, †11-11-1913) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.11.6.2.10.1.7.7.1.61.6.2.10.1.7.7.1.8
Kommers, Huiberdina Christina (*16-12-1890) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.10
Kommers, Joannes Adrianus (*27-06-1818, †06-03-1890) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.71.6.2.10.1.7.7.11.6.2.10.1.7.7.31.6.2.10.1.7.7.4
Kommers, Johanna Jacoba (*12-07-1856, †30-09-1856) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.6
Kommers, Johannes (*09-02-1875) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3.1
Kommers, Johannes Cornelis (*06-05-1877) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.1
Kommers, Johannes Lambertus (*03-06-1852, †25-01-1934) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4
Kommers, Lambertus Cornelis (*09-12-1859, †30-07-1860) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7.8
Kommers, Laure Leonie Jeanine Hubertine (*22-03-1909) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1.6]  1.6.2.10.1.7.7.1.6.1
Kommers, Ludovicus Leonardus (*19-08-1888) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.8
Kommers, Maria Johanna (*06-02-1870) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.1
Kommers, Maria Paulina (*24-02-1914) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8.4
Kommers, Maria Theresia (*13-11-1881) [Dochter van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.4
Kommers, Marinus Adrianus (*04-07-1878) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.2
Kommers, Marinus Cornelis (*13-06-1885) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.6
Kommers, Petrus Adrianus Jacobus (*17-12-1849, †16-01-1917) [Nummer 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.31.6.2.10.1.7.7.3.4
Kommers, Petrus Cornelis (*04-04-1875) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1.4
Kommers, Petrus Cornelis (*19-08-1888) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.9
Kommers, Reijnier Adrianus (*27-03-1877) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3.2
Kommers, Vitalis Leonardus (*22-07-1896) [Zoon van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4.12
Krinkelen, Anna van [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1]  1.6.2.10.6.1
Lauwe, Paulina Cornelisse [Schoonmoeder van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4
Leent, Cornelia Adriaanse Mathijssen van [Schoonmoeder van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2
Linders, Antonia [Schoonmoeder van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Loomans, Theresia Petronella (*27-08-1884) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.1.8]  1.6.2.10.1.7.7.1.8
Maes, Johanna Willem Lucas [Schoonmoeder van 1.6.5]  1.6.5
Marcellissen, Govert [Schoonvader van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Marcellissen, Maria Govardus (~19-10-1676, []31-07-1750) [Partner van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Marijnisse, Cornelius Joannis  1.6.2.2
Michielsen, afkomstig uit Rijsbergen, Maria Adriaan Cornelis (~±1590, []07-12-1640) [Partner van 1]  11.31.41.6
Mies, Govaert [Schoonvader van 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3
Mies, Maria (~23-02-1733, []22-08-1782) [Partner van 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3
Monde, Cornelis Huijbrecht la [Schoonvader van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2
Monsieurs, Petronella Jacob [Schoonmoeder van 1.6.2.10.4]  1.6.2.10.4
Mutsaerts, Adriana Janssen [Schoonmoeder van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Nijs, Adriana de [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.2.1.2]  1.6.2.10.6.1.1.2.1.2
Noordhuizen, Adriana Wilhelmina (*12-05-1823, †28-07-1890) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.71.6.2.10.1.7.7.11.6.2.10.1.7.7.31.6.2.10.1.7.7.4
Noordhuizen, Huibregt [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7.7]  1.6.2.10.1.7.7
Olberst, Petrus (*±1789, †01-09-1831) [Partner van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Olberst, Theodorus [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Overdijk, Cornelia van [Partner van 1.6.2.10.2.3]  1.6.2.10.2.3
Poppel, Heylwigis Vincent Martens van (~09-10-1596, []13-12-1664) [Partner van 1]  1
Poppel, Vincent Merten van [Schoonvader van 1]  1
Princen, Hendrik [Schoonvader van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4
Prinsen, Adrianus (~07-01-1772) [Zoon van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4.1
Prinsen, Cornelia (~25-04-1784) [Dochter van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4.5
Prinsen, Henricus (~29-08-1741, †29-10-1788) [Partner van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4
Prinsen, Henricus (~29-05-1776) [Zoon van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4.3
Prinsen, Paulina (~31-12-1773) [Dochter van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4.2
Prinsen, Petrus (~13-07-1779) [Zoon van 1.6.2.7.4]  1.6.2.7.4.4
Reelick, Cornelia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3
Rockx, Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1
Rockx, Johanna (*09-06-1874, †02-01-1964) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.2
Rombouts, Cornelia Jan Gerrit (~11-03-1665, []12-09-1738) [Partner van 1.6.5]  1.6.51.6.5.2
Schot, Agatha (*30-09-1849, †01-11-1882) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.31.6.2.10.1.7.7.3.4
Schot, Reijnier [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3
Schuurbiers, Berberina Cornelia Wilhelmina (*16-09-1852, †08-09-1925) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4
Schuurbiers, Marinus [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4
Sebregts, Jan [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1]  1.6.2.10.6.1
Sebregts, Maria (~09-01-1764, †12-01-1841) [Partner van 1.6.2.10.6.1]  1.6.2.10.6.11.6.2.10.6.1.1
Senten, Cornelia Cornelis Adriaan (~05-10-1699) [Partner van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Senten, Cornelis Adriaan Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Seps, Adrianus (~11-02-1775) [Zoon van 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5.1
Seps, Cornelis Jorissen (~09-01-1735, []09-05-1800) [Partner van 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5
Seps, Georgius [Schoonvader van 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5
Seps, Georgius (~11-02-1775) [Zoon van 1.6.2.7.5]  1.6.2.7.5.2
Sgrauwen, Jan Jacob Willem [Schoonvader van 1.6.2.10]  1.6.2.10
Sgrauwen, Maria Jan Jacob (~04-11-1710, []06-03-1791) [Partner van 1.6.2.10]  1.6.2.101.6.2.10.11.6.2.10.21.6.2.10.31.6.2.10.41.6.2.10.6
Sgrauwen, Marie Mercx [Schoonmoeder van 1]  1
Spitters, Maria [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7]  1.6.2.10.1.7
Sprundel, Adriaan van (~22-11-1765) [Nummer 1.6.2.10.2.1]  1.6.2.10.2.1
Sprundel, Adriaan van (~30-10-1770, †13-07-1847) [Zoon van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.4
Sprundel, Adrianus Cornelis van (~18-04-1734) [Partner van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.21.6.2.10.2.11.6.2.10.2.3
Sprundel, Anna van (~02-03-1767) [Dochter van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.2
Sprundel, Anna Cornelia van (~08-06-1777) [Dochter van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.7
Sprundel, Catharina van (~03-08-1775) [Dochter van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.6
Sprundel, Francus van (*±1768, †09-03-1833) [Nummer 1.6.2.10.2.3]  1.6.2.10.2.3
Sprundel, Joanna van (~11-03-1779) [Dochter van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.8
Sprundel, Mathias van (~03-01-1773) [Zoon van 1.6.2.10.2]  1.6.2.10.2.5
Steen, Gertrudis van [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6]  1.6.2.10.6
Stubenrouck, Cornelia (*31-05-1843, †06-09-1925) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.11.6.2.10.1.7.7.1.61.6.2.10.1.7.7.1.8
Stubenrouck, Henricus [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7.7.1]  1.6.2.10.1.7.7.1
Swrijters, Anthonis Cornelis Adriaan [Schoonvader van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Tak, Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1
Tak, Jacoba (*11-11-1854, †07-03-1938) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1
Thomas, Cornelia Peter Simon Gommer (~28-05-1660) [Dochter van 1.6]  1.6.4
Thomas, Heylwigis Simon Gommer (~30-11-1630) [Dochter van 1]  1.7
Thomas, Jan Simon Gommer (~03-07-1616, []19-02-1649) [Zoon van 1]  1.1
Thomas, Joos Peeter Simon Gommer (~21-08-1667, []28-03-1722) [Nummer 1.6.5]  1.6.51.6.5.2
Thomas, Lucia Simon Gommer (~20-04-1624) [Dochter van 1]  1.5
Thomas, Maria Peter Simon Gommer (~01-01-1658, []19-02-1658) [Dochter van 1.6]  1.6.3
Thomas, Maria Simon Gommer (~21-06-1620, []26-03-1646) [Nummer 1.3]  1.3
Thomas, Peter Simon Gommer (~18-11-1617, []28-08-1625) [Zoon van 1]  1.2
Thomas, Simon Gommer (~12-12-1594, []10-03-1675) [Nummer 1]  11.31.41.6
Thomas (ook wel Gommarius en Gommarus), Anna Simon Gommer (~27-02-1622, []10-02-1674) [Nummer 1.4]  1.4
Tilborg, Cornelia van (*±1845, †26-10-1918) [Partner van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3
Tilborg, Cornelis van [Schoonvader van 1.6.2.10.1.7.7.3]  1.6.2.10.1.7.7.3
Timmermans, Adriana (~01-12-1801) [Dochter van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.4
Timmermans, Adrianus (~27-05-1753, †15-09-1815) [Partner van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3
Timmermans, Adrianus (~13-08-1799) [Zoon van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.3
Timmermans, Cornelia (~17-01-1796) [Dochter van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.1
Timmermans, Elisabetha (~11-02-1807) [Dochter van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.6
Timmermans, Jacobus (~21-10-1804) [Zoon van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.5
Timmermans, Joannes [Schoonvader van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3
Timmermans, Margaretha (~24-02-1797) [Dochter van 1.6.2.10.1.3]  1.6.2.10.1.3.2
Verbaten, Adriana Lucas Jacobs [Schoonmoeder van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Vergouwen, Anna (~15-04-1726) [Dochter van 1.6.2.5]  1.6.2.5.1
Vergouwen, Anna Simon Wouters (~26-07-1697, []10-11-1725) [Partner van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Vergouwen, Cornelis Simon Wouter (~26-03-1689, †22-10-1767) [Partner van 1.6.2.5]  1.6.2.5
Vergouwen, Dingena (~04-10-1732) [Dochter van 1.6.2.5]  1.6.2.5.4
Vergouwen, Joanna (~07-08-1730) [Dochter van 1.6.2.5]  1.6.2.5.3
Vergouwen, Simon (~27-10-1727) [Zoon van 1.6.2.5]  1.6.2.5.2
Vergouwen, Simon Wouter Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.5]  1.6.2.5
Vergouwen, Simon Wouter Cornelis [Schoonvader van 1.6.2.2]  1.6.2.2
Verhaert, Maria Cornelis Peters [Schoonmoeder van 1.6.2.8]  1.6.2.8
Verhaert, Maria Joost Cornelis Philip (~16-09-1590, †29-11-1654) [Schoonmoeder van 1.6]  1.6
Verheijen, Leonardus [Schoonvader van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1
Verheijen, Wilhelmina Adriana Maria (*25-10-1934) [Partner van 1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.11.6.2.10.6.1.1.1.1.1.1.2
Verhelst, Cornelia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1.1.1]  1.6.2.10.6.1.1.1.1
Vermunt, Anthoni Jacobse [Schoonvader van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.1
Vermunt, Margaretha (~29-12-1729) [Partner van 1.6.2.10.1]  1.6.2.10.11.6.2.10.1.31.6.2.10.1.51.6.2.10.1.7
Vermunt, Wilhelmina [Partner van 1.6.2.10.3]  1.6.2.10.3
Vervloet, Margaretha Arnout Jan Peter [Schoonmoeder van 1.3]  1.3
Vincenten, Dijmpna (~22-11-1704) [Partner van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Vincenten, Henricus Geertssen [Schoonvader van 1.6.2.7]  1.6.2.7
Vorst, Cornelia van der [Schoonmoeder van 1.6.2.10.6.1.1]  1.6.2.10.6.1.1
Wensing, Theresia [Schoonmoeder van 1.6.2.10.1.7.7.4]  1.6.2.10.1.7.7.4
Windtwaijer, Gerardus Joannes (~01-10-1765, †17-05-1855) [Partner van 1.6.2.10.1.5]  1.6.2.10.1.5
Windtwaijer, Henricus [Schoonvader van 1.6.2.10.1.5]  1.6.2.10.1.5
Windtwaijer, Margareta (~24-05-1803, †23-08-1847) [Dochter van 1.6.2.10.1.5]  1.6.2.10.1.5.1
Wouters, Anna (Tanneken) Cornelis Adriaan (~30-09-1628, []26-01-1694) [Partner van 1.6]  1.61.6.21.6.5
Wouters, Cornelis Adriaan Gerard (~±1585, †01-01-1660) [Schoonvader van 1.6]  1.6