Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

Leo Adriaenssen, Genealogie en Couwelaer

Genealogie: Leo Brabanticus

Wie Genealogie in Brabant zegt, zegt Leo (L.F.W.) Adriaenssen (1945-2012). Vele publicaties in de vorm van boeken en artikelen (in bijvoorbeeld De Brabantse Leeuw) zijn bij genealogen bekend om hun degelijkheid. Dit boek is een soort van erkenning en erkentelijkheid voor het werk dat Leo heeft gedaan. Zeventien bijdragen van formaat zijn in deze bundel samengevoegd. In vogelvlucht de bijdragen: De bundel opent met een kwartierstaat van Leo zelf, beperkt tot zeven parentaties en een bibliografie. Een transcriptie van een leenregister uit Roosendaal, inwoners van Sprang in 1587, Franse schoolmeesters te Eindhoven (1580-1810), genealogieën Van de Sanden/Van der Zande, Schats, Van Baest, Spitters en Van Ricartsvoort, een 17de eeuwse castraat, parentelen Peters en Reijnen, een onderzoek naar brouwers in Zevenbergen, Franciscus Johannes Jespers (1790-1871) en zijn nageslacht en een artikel waarin DNA een belangrijke rol speelt, maken het geheel een aantrekkelijk boek voor meer dan alleen de hoofdpersoon. Leo zelf is kortgeleden op 20 april 2012 overleden.

bron: NGV


Leo Adriaenssen (1945-2012)

Op vrijdag 18 maart 2011 is het boek Leo Brabanticus. Liber amicorum voor dr. Leo Adriaenssen gepresenteerd: een wetenschappelijke publicatie van bijna 500 pagina’s, vol geïllustreerde genealogische artikelen die het Brabantse grondgebied bestrijken. Dr. Leo Adriaenssen (Amsterdam, 1945) heeft tal van artikelen en boeken op zijn naam staan op het gebied van de Brabantse genealogie. Als hoofdredacteur heeft hij het tijdschrift ’De Brabantse Leeuw. Tijdschrift voor genealogie’ een imago kunnen geven van wetenschappelijke betrouwbaarheid en tot voorbeeld strekkende degelijkheid. De Brabantse Leeuw heeft bestaan van 1952 tot en met 2009.

Leo Brabanticus kan gezien worden als de officiële afsluiting van de meer dan vijftig jaargangen die De Brabantse Leeuw heeft gekend, maar bovenal spreekt met dit liber amicorum een aantal collega’s die ook hun sporen verdiend hebben op dit terrein, door middel van een bijdrage hun grote waardering uit voor wat hij tot stand heeft gebracht. Deze publicatie is dus veel meer dan enkel een ’vriendenboek’ voor de verdiensten van Leo Adriaenssen; Leo Brabanticus bevat ook wetenschappelijke artikelen die de verschillende facetten van het genealogisch bedrijf uitlichten en samen een groot deel van het Brabantse grondgebied bestrijken.

bron: Erfgoed Brabant 


http://www.leoadriaenssen.nlhistoricus en genealoog Leo Adriaenssen is overleden.

Leo heeft zich altijd vol overgave en overtuiging ingezet voor de geschiedschrijving, in het bijzonder die van Brabant tijdens de Opstand. Zijn promotieonderzoek aan de Tilburgse universiteit, uitgegeven onder de titel ’Staatsvormend geweld’, deed behoorlijk wat stof opwaaien. Hierin concludeerde hij namelijk dat de Opstand geen glorieuze bevrijdingsstrijd was, maar een misdadige oorlog, waarbij de plattelandsbevolking van de Meierij van ’s-Hertogenbosch geteisterd werd door het vele krijgsgeweld.

Ook was Leo jarenlang de drijvende kracht achter het kwartaalblad ’De Brabantse Leeuw’, dat onderzoekers in de genealogie en heraldiek, zowel amateurs als professionals, een podium voor hun resultaten bood.

’De Brabantse Leeuw’ hield in 2009 helaas op te bestaan. Ter afsluiting van de meer dan vijftig jaargangen, maar vooral als een dankbetuiging voor het vele werk dat Leo gedurende zijn wetenschappelijke leven voor de genealogie van Brabant - en ver daarbuiten - heeft betekend, werd in 2011 het liber amicorum ’Leo Brabanticus’ aan hem gepresenteerd. Het markeerde het einde van een periode, maar voor Leo ook een nieuw begin. Hij had nog lezingen en artikelen in de planning, onder meer voor het tijdschrift ’In Brabant’, waarin zijn thematische genealogieën erg werden gewaardeerd.


Dat we een jaar later al voorgoed afscheid moeten nemen van Leo, stemt ons zeer droevig. Zijn overlijden is een gemis voor de genealogie en de geschiedschrijving. Het grootste verdriet ligt ontegenzeggelijk bij zijn naasten. Ons medeleven gaat naar hen uit.

We zullen onze ’Leo Brabanticus’ missen.

bron: Erfgoed Brabant


Cauwelaer is een buurtschap onder Ulvenhout en was vroeger een van de herdgangen van Ginneken. De Cauwelaerse beek stroomt er doorheen. De naam betekent een open, oorspronkelijk onbebouwde plek (laar), blootgesteld aan koude (wind) of verlaten. Hoeven met deze naam lagen in Ginneken, Ravels en Wommelgem. De hoeve aan de Coudebeek op de grens van Wommelgem en Deurne wordt vermeld sinds 1322, in welk jaar hij toebehoorde aan Jan Coudelaer.
De Coudelaershoeve te Deurne werd in 1543 verbrand door Maarten van Rossum, waarna vermoedelijk op de hofstad het kasteeltje Boterlaarhof werd gebouwd. Elders in Deurne lag minstens sinds 1403 het goed Te Couwelair, waar in het begin van de zestiende eeuw het kasteel Couwelaer werd gebouwd. 
Uit alledrie de plaatsen met een Cauwelaer-hoeve stammen families van die naam. Zo was daar Jan van Coudelaer, die in 1336 voor schepenen van Antwerpen een erfrente vestigde op onderpanden op zijn bezittingen te Viersel: "hij beloofde aan jonkvrouw Lysbet Wlcusinnen drie scellinge siaers groten ouder tornoyse van munten sconinx van Vrankerike ofte de weerde dairaf in anderen goeden gelde, te betalen op syn goed ende op al datter toe hoert, ghelegen te Viersele, 
dat men heet te Broecke, in de parochie van Pulle, dat welke goed houdende es, also hi Jan seght, tusschen een ende twintich buyndere ende tweëntwintich buyndere onder winnende land, beemde, aeusele, moer ende hofsteden".
Mogelijk stamde hij van de Wommelgemse familie.
Hetzelfde vermoeden geldt voor de priesters Jan van Coudelaer, in 1416 pastoor van Reet, en Hendrik van Couwelaer, in 1542-1550 pastoor van Aartselaar. Het is ondoenlijk alle naamdragers tot een bepaalde hoeve te herleiden. Zo woonde in 1431 precies tussen Wommelgem en Ginneken, in Brecht, Meeus van den Couwelaer, die was gehuwd met Lisbet, dochter van Wouter Derkinderen bij Margriete Jordaens. En ik heet Adriaenssen, omdat ik stam van Adriaen van den Kouwelaar te Ginneken, maar onduidelijk is of ik stam van de Ginnekense of Ravelse hoeve van die naam; een aansluiting met de familie van de hoeve te Ginneken kon ik althans niet maken.

Aan de Cauwelaerse beek te Ginneken lagen verschillende boerderijen, onder meer de grote, 18 à 20 bunder omvattende hoeve, die in 1548 Dingen Cornelis van Coudelaer aan haar kinderen naliet. Haar broer Joos liet in 1531 een huizing met een oliemolen na, 2 bunders groot, en onder meer landerijen een bunder met de naam Tcoudelair, in 1570 werd het bedrijf beschreven als “huysinge, schuere, koye, olymolen, postal, hovinge ende erfenisse met heure toebehoirte ende opt erve daeraen liggende, houdende omtrent twee bunder onder landt, heyde ende weyde, gestaen ende gelegen op Coudelaer” Een tweede broer van Dingen, Merten Cornelis van Coudelaer. geloofde voor 1501 een rente op een bunder beemd “op Coudelair neven de beeck”
De kinderen van Cornelis Joosen van den Couwelaer, erven van genoemde Joos, verkochten in 1612 aan de pastoor van Ginneken hun aanstede met de verbrande hoeve op Cauwelaer, alsook een stuk land genaamd Couwelaer.
Achterkleinkinderen van Joos erfden van hun vader Jan Joos Joosen van Coudelaer een 6 à 7 bunder grote hoeve op Cauwelaer, waarvan huizing en schuur blijkens een akte uit 1631 mits de belegeringe der stadt Breda afgebrandt ende geruïneert is. De boerderij werd weer opgebouwd, mat in 1634 ongeveer 8 bunder en was toen f 2400 waard.
Laureys Joost Janssen van den Couwelaer bezat in 1665 nog 11 bunder land op Cauwelaer, maar had zich hier als bierbrouwer gevestigd bij de kerk van Ginneken. In1726 lag op Cauwelaer een weiland met de naam den Cauwelaer, dat echter niet meer in handen was van de gelijknamige familie. De vermelding van een zester rogge erfpacht opte hoeve tot Coudelair in een akte uit 1471 doet vermoeden, dat oorspronkelijk Cauwelaer uit een enkele hoeve bestond. In 1400 is sprake van tgoed te Couwelaer, waaruit Steven van Couwelaer dan belasting betaalt. Toen Stevens dochter van Coudelaer bezat een eeuw later een made te Etten naast het goed naar Peter van Riel. 

De oudst bekende generaties van de grote Ginnekense familie Van den Cauwelaer waren in de gelijknamige herdgang gegoed en woonachtig en worden als zodanig vermeld sinds het begin van de zestiende eeuw. De familienaam duikt al eerder op, te beginnen in 1391 met Heynrick van Coudelair, die als wagenmaker in of bij Breda woonde. Niet lang daarna, in 1414, blijken Jan van Coudelaer en Peter Janssoen van Coudelaer geerfden te Alphen te zijnde en in 1416 is Barthelmeus van Coudelaer gegoed te Cauwelaer.
De oudste schepenprotocollen van Breda en de dorpen in de baronie, die omstreeks 1500 beginnen, tonen dat er dan al generaties lang families Van den Couwelaer wonen in Ginneken, Gilze, Alphen en Chaam. Blijkens de schepenregisters van Hilvarenbeek woonden zij terzelfder tijd ook te Riel. In de vijftiende-eeuwse Bossche protocollen figureren Van den Couwelaers als geërfden te Goirle en Poppel.
Onderzoek in de archieven van de Nassause Domeinraad te ’s-Gravenhage leverde Van den Coudelaers op die sedert 1433 te Etten bezittingen hadden en daar woonden. Te Etten wordt in 1553 een 5 bunder groot perceel bouw en heideland vermeld, geheeten Couwelairs brandoffer. Het Cauwelaers eynt te Terover onder Alphen, vermeld sinds 1585, zal zijn vernoemd naar de familie van die naam. 

Door gebrek aan continuïteit in het bronnenmateriaal kan de vijftiende-eeuwse genealogie niet meer worden gereconstrueerd, wellicht met uitzondering van de generaties die zowel te Etten als Ginneken gegoed waren. Hierna geef ik een overzichtje van de vroegere naamdragers in de baronie van Breda. 
Daarna volgt de Ettense-Ginnekense familie Van den Couwelaer.

* Te Ginneken en Princenhage waren in het eerste derde deel van de zestiende eeuw Yda Jan Gheryts van Coudelair en haar man Peter Emonts gegoed. Yda was in 1508 onmondig en werd toen bevoogd door Meeus Ghysbrecht Brocx. Peter Emonts uit Chaam verkocht in 1506 diverse percelen land te Princenhage, gekomen van zijn vader Emondt; daaronder twee gemeten beemd, die hij overdroeg aan Jan Cornelis van Coudelair. Met zijn vrouw verkocht hij in 1534 land te Bavel aent Kerckeyndt en een jaar later geloofde hij een rente op een onderpand te Heusdenhout, geheyten de hooghe Berseldonc. Haar zus Margriet was gehuwd met Hubrecht Anthonis Rombout Sgraeuwen. Of de in 1534 vermelde Dingen, weduwe van Jan Gheryts van Coudelair, Yda’s en Margriets moeder en/of stiefmoeder was, is onbekend.

* Geertruyt Ghysbrechts van Coudelair kocht in 1511 een rente op onderpanden te Ginneken. Wellicht was zij een zus van Peter Ghysbrechts van Coudelair te Ginneken. Deze had blijkens een akte van 1506 zeven dochters: 

1. Jehenne Peeters van Coudelair, gehuwd met Jan Aerts, schepen van Ginneken.
2. Lysbeth Peeters van Coudelaer trouwde met Jan Anssems.
3. Aleyt Peter Ghysbrechts van Coudelaer, gehuwd met Welten Goderts.
4. Geertruyt Peters van Coudelaer was gehuwd met Henrick Wouter Lemmens.34 Zij verkocht in 1507 een 2 lopen bemeten erf te Galder onder Ginneken, 
geheten Dbloc.
5. Kathelyn Peters van Coudelaer, gehuwd met Henrick Pauwels Claess Engelen 
6. Cornelie Peeter Ghysbrechts van Coudelair, ongehuwd in 1506.
7. Marie Peeters van Coudelair. ongehuwd in 1506.

* Willem van Coudelaer had minstens twee kinderen: 
1. Geertruyt Willems van Coudelaer, gegoed te Alphen en te Brakel onder Riel, waar zij woonde.
In 1532 was zij de weduwe van Michiel Goessens en moeder van diens kinderen; 
a. Mathys Michiel Goessens.
b. Willem Michiel Goossens.
c. Elyzabeth Michiel Goossens, gehuwd met Jan Willem Claessen.
d. Luytgaert Michiel Goessens, gehuwd met Claes Henrick Claes Bertroms.
e. Goedelt Michiel Goessens was gehuwd met Joost Jan Meeus.

6. Matheeus Willems van Coudelair verkocht in 1499 een bunder hei te Vijfhuizen onder Alphen en 3/8 bunder beemd int Ghilsche broeck inden Vlaesschen. Zijn vrouw Lysbeth kocht in 1509 een perceel hei en wei, een bunder groot, geheten dWuestland en gelegen bij de kerk te Chaam naast Matheeus’ land. 
Vermoedelijk was de hierna volgende Marye een dochter van Matheeus. In 1525 kocht hij een erfpacht van 1 zester rogge, 
waarmee Marye haar huis te Chaam had belast. 
De verkoper, Aert Jans van Ghestel, was gehuwd met Jehenne Jan Matheus van Coudelair, een zus van Matheus Jan Matheuss.

* Marye dochter wijlen Matheeus van Cauwelaer en haar man Jan Marten Stercken vuyter haghe (uit princenhage) verkochten in 1530 een pacht ten overstaan van schepenen van Hilvarenbeek en Diessen, die in hun ressort ook Riel hadden.

Een jaar later verkochten zij een roggepacht van een half mud, die Maries vader weleer had gekocht van Henrick Henrick Mathyss en zijn vrouw.

* Jan van Coudelaer te Ginneken (geboren omtrend 1460) was gehuwd met Hillegont Laureys Evers. Zij waren de ouders van:
1. Cornelis Jans van Coudelaer.
2. Cornelie Jans van Coudelaer trouwde met Gheryt Gheryts van Colen alias Coleners. 

In 1563 deelden haar verwanten van moederszijde haar nalatenschap collateraal, waaruit blijkt dat ook haar broer Cornelis kinderloos was gebleven.

bron: Leo Adriaenssen

 

de Ettense-Ginnekense familie van den Couwelaer

 

I Steven van Couwelaer, 

* omstreeks 1370 

Steven van Couwelaer betaalde in 1400 een cijns van een halster rogge aan de heilige-geesttafel van Breda uit tgoet te Couwelaer te Ginneken; tvoren was de cijns betaald door Meeus Meyenessoens kinder van Galre (.....) van Willem Mottens weghen. Onder voorbehoud kan hij doorgaan voor de vader van Berthelmeeus.
bron: Leo Adriaenssen.

 

Kind van Steven uit onbekende relatie:

 

1 Berthelmeeus van Coudelaer. Volgt II.

 

II Berthelmeeus van Coudelaer, * omstreeks 1400, zoon van Steven van Couwelaer (zie I). Berthelmeeus is overleden.

Berthelmeeus wordt in 1433 vermeld als schepenen van Etten oorkonden dat hij van het St-Janshuis

en de Potterij te Brugge 18 bunder land in erfcijns had ontvangen voor 38 oude groten per jaar .
Zijn weduwe Zoete (Avesoete) verkocht in 1471, bijgestaan door haar voogd Jan Zeeuwe, een halster erfrogge
per jaar, rijdend over een kwart van die breemade, een perceel land van twee bunders; Zoete mocht
binnen acht jaar de cijns lossen met 32 gulden. Aan haar zoon Lauweris gaf zij in hetzelfde jaar die stede, husinge ende erfenisse met haeren toebehoerten, houdende in erve vier buynren luttel, dar Soete vorscreven nu ter tyt woent, gelegen achter de kercke (.....), met vorweerden dat Soete inde huysinge een camer hebben ende gebruken sal huer leefdagen lanc ende Laureys sal huer besorgen van vuer.
In 1416 had Bartelmeus van Coudelaer te Ginneken bezittingen bij de Chaamse Beek ter hoogte van de huidige Vennekensbrug aan de zuidzijde van de Cauwelaers tiende. Onzeker is of hij identiek is aan Bertelmeeus te Etten.

Aanvullingen:

Ger Klein te Arkel gaf op de eerste aflevering van de stamboom Van den Cauwelaer de volgende aanvullingen op de Ettense tak;

De onzekerheid of Bertelmeeus van Coudelaer te Ginneken (1416) identiek was aan die te Etten (1433) wordt omgezet in zekerheid door een
Antwerpse schepenambt uit 1430, waarin Meeus van Couwelaer samen met Meeus de Coninc, beiden te Etten,
een lijfrente van 12 Rijnsgulden geloofden aan Peter Pot, zijn vrouw Marie en hun zoon Jacob.
Daarvoor verbonden zij als onderpanden een stede met huis, erf en land ter grootte van 3 ½ bunder te Etten ofwel een hoeve te Couwelaer onder Ginneken, voorts drie percelen beemd van samen 4 gemet en 2 ½ bunder, twee percelen bouwland van 2 samen 2 bunder en een stede lands van 1 bunder, alles gelegen te Etten. Uit zijn stede met huis en hof te Etten, ongeveer 3 bunder groot, geloofde Meeus van Coudelaer, woonachtig te Etten, in 1432 een lijfrente van 2 zester rogge aan Hille van de Steene c.a.


Het is verleidelijk de volgende te rangschikken onder de kinderen van Berthelmeeus van Coudelaer.

Aleyt van Couelaert Bartholomeusdochter weduwe Willems Raescops verkocht in 1500 voor schepen van Antwerpen 2 £ Brabants uit de helft van het huis “den Rooden Hondt” in de Koepoortstraat op de hoek van de Nieuwenstraat.

bron: Leo Adriaenssen.

 

Berthelmeeus trouwde met Zoete en zij hebben de volgende kinderen:

 

1 Marie Meeus van Coudelaer. Volgt III-a.

2 Steven Bertelmeeus van Coudelaer, gedoopt omstreeks 1425. Volgt III-b.

Cornelis Meeus van Coudelair, geboren omstreeks 1440. Volgt III-c.

4 Lauweris van Coudelair, geboren omstreeks 1440. Volgt III-d.

 

III-a Marie Meeus van Coudelaer, dochter van Berthelmeeus van Coudelaer (zie II) en Zoete. 

Marie trouwde met Jan Blecx

van de kinderen van Steven van Coudelaer verwierf  Marie de helft in 1400 roeden made aen de Laecke aen Tvaerdeken.

bron: Leo Adriaenssen.

 

III-b Steven Bertelmeeus van Coudelaer, zoon van Berthelmeeus van Coudelaer (zie II) en Zoete. Hij is geboren omstreeks 1425. Steven is overleden.

vermoedelijk in het begin van de vijftiende eeuw (omstreeks 1425) geboren, was gehuwd met Dorf Jonaes (Dierwyf), die blijkens een Ettense oorkonde uit 1453 van haar zus Delie (gehuwd met Pieter van de Vliet) de helft van 7 bunders land op de Swertenberg in erfcijns had verworven. Steven en zijn schoonzus Delie, inmiddels weduwe van Hugo van Gageldonck, beloofden in 1470 aan Henrick Henricx van Etten in twee termijnen, steeds met Allerheiligen, 40 schildden van 14 stuivers te betalen.

Ook in 1470 verklaarde hij jaarlijks f 3 erfcijns te betalen aan Zebrecht Peter Gherits en zijn vrouw Beatrys natuurlijke dochter Adriaens van Brande.
In hetzelfde jaar gaf Steven aan Cornelis Coman Jans een krappe bunder land uit tegen een erfcijns van f 3 van elk 10 stuivers, telkens te betalen met Kerstmis.
Het land was belast met een erfcijns aan de Sint-Bernardusabdij van de cisterzienzers aan de Schelde bij Antwerpen.
Nog dezelfde dag verkocht hij de erfcijns van f 3 aan Bertelmeeus Willem Monnicx.

bron: Leo Adriaenssen.

Kinderen van Steven en Dorf:

 

1 Adriaen Stevens van Coudelaer. Adriaen is overleden.

vermeld in een Ettense schepenakte uit 1526.

bron: Leo Adriaenssen

2 Deliken Stevens van Coudelaer. Deliken is overleden.

Deliken vermaakte in 1518 evenveel als haar broer aan de kerk en de heilige-geestarmen van Etten. In 1527 maakte zij een derde laatste wil.

bron: Leo Adriaenssen.

3 Jan Stevens van Coudelaer. Jan is overleden.

Mede namens zijn moeder, broers en zusters, gaf in 1491 aan Jacob Damas Hermans toestemming te mogen varen, wegende ende keren over den wegh tusschen huer beider erven gelegen. Jacob beloofde zijn heining te zullen slechten en de waterloop open te houden.

bron: Leo Adriaenssen

4 Toen Stevens dochter van Coudelaer. Volgt IV-a.

5 Andries Stevens van Coudelaer, Vermeld In 1495. Andries is overleden.

6 Naes Stevens van Coulaer. Naes is overleden.

Naes verkocht in 1515 vijf bunder made, noordelijk grenzend aan de Mark.

bron: Leo Adriaenssen.

7 Cornelis Stevens van Couwelaer. Cornelis is overleden.

Cornelis stevens van Couwelaer vocht met Gielis Wilbort Jan Chritus en verzoende zich met hem in 1493. Beide tegenstrevers beloofden van alsulken twiste, vechtinge ende quetsinge als zij tanderen tyden tegen malcanderen gehadt ende gehanteert hebben geen strijdpunt meer te maken.

Hij kocht in 1510 een hofstede te Etten opt Molenende, naast zijn eigen erf.
In 1508 bekende hij samen met Heinric Wouters 42 gulden 2 groten Brabants schuldig te zijn, toekomende van moer inden Vinckenbroeck. Hij testeerde in 1518 en1521 samen met zijn zus Deliken; daarbij vermaakte hij aan de Illustre Lieve-Vrouwebroederschap te ’s Hertogenbosch een gouden gulden,
10 schellingen aan de kerkfabriek van Etten en 10 schellingen aan de Heilige Geest aldaar.
Samen met Deliken stichtte hij een dertigste voor zijn ziel.

bron: Leo Adriaenssen.

 

IV-a Toen Stevens dochter van Coudelaer, dochter van Steven Bertelmeeus van Coudelaer (zie III-b) en Dorf Joanaes ( Dierwyf). Toen is overleden.

Kreeg van haar moeder als huwelijksgoed (onder Meer?) zeven gemeten land, waaruit zij aan deze tot haar dood 19 lopense rogge per jaar moest betalen.

Merten beloofde in 1493 aan zijn Oom Maes Hagaert f 32 te betalen. Bij de boedelscheiding van Toens vader Steven erfde zij een huis en erf aan de oostzijde van de herenstraat; uit dit huis, sonder die hooghe camer noortwaert, moest zij aan haar moeder Dierwive elke Lichtmis een erfcijns van f 4 betalen.

bron: Leo Adriaenssen

 

Toen begon een relatie met Merten Peeter Hagaerts. Merten is overleden.

 

III-c Cornelis Meeus van Coudelair is geboren omstreeks 1440, zoon van Berthelmeeus van Coudelaer (zie II) en Zoete. Cornelis is overleden.

Cornelis wordt in 1515 (?) vermeld als Sint-Pieterman van Leuven, woonachtig te Ginneken. Vermoedelijk was hij eigenaar van de 26 bunder grote hoeve annex oliemolen te Cauwelaer onder Ginneken.

bron: Leo Adriaenssen.

 

Cornelis trouwde met ...? , hun kinderen waren:

 

1 Dingen Cornelis van Coudelaer. Volgt IV-b.

Joos Cornelis van Coudelaer. Volgt IV-c.

3 Katheleyn Cornelis van Coudelaer. Katheleyn is overleden.

Katheleyn was in 1504 gegoed in de buurtschap Cauwelaer onder Ginneken.

bron: Leo Adriaenssen

4 Jan Cornelis van Couwelaer. Volgt IV-d.

5 Merten Cornelis van Coudelaer, geboren omstreeks 1470. Volgt IV-e.

 

IV-b Dingen Cornelis van Coudelaer, dochter van Cornelis Meeus van Coudelair (zie III-c) en ...? Dingen is overleden.

bewoonden en beteulden op Cauwelaer een hoeve van 18 tot 20 bunders groot, die in 1548 Dingen Cornelis van Coudelaer aan haar kinderen naliet.

Dingen was getrouwd met Jan Gherit Thiels, Dingen en Jan's dochters waren volgens een opgave uit 1548: 


a. Lysbeth Jan Gheryt Thiels, gehuwd met Denys Jan Denys.
b. Margriet Jan Gherit Thiels, gehuwd met Hubrecht Anthonis Graeuwen.
c. Adriane Jan Thiels, gehuwd met Jan Jan Jacop Leyten de jonge.
d. Marie Jan Gherit Thiels, gehuwd met Jan Claes Cornelis.
e. Jacoppe Jan Gheryt Thiels, gehuwd met Cornelis Claes Cornelis.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

IV-c Joos Cornelis van Coudelaer, zoon van Cornelis Meeus van Coudelair (zie III-c) en ...? Joos is overleden.

Joos bezat en beteulde een hoeve op Cauwelaer en was daar bovendien olieslager.

Liet in 1531 een huizing met een oliemolen na, 2 bunders groot, en onder meer landerijen een bunder met de naam Tcoudelair, in 1570 werd het bedrijf beschreven als “huysinge, schuere, koye, olymolen, postal, hovinge ende erfenisse met heure toebehoirte ende opt erve daeraen liggende,
houdende omtrent twee bunder onder landt, heyde ende weyde, gestaen ende gelegen op Coudelaer"

Daarnaast was hij gegoed te Princenhage, waar hij in 1510 een beemd van anderhalve bunder verkocht,

bron: Leo Adriaenssen.

 

GAB 12-11-1499  folio 127v

Gielis Jan Lippens zone ende Jan Aeriss. scepenen in Ghinneken Quam Joos Cornelissoon van Coudelair heeft vercoft Jannen Mertens zone een halster rogs tsjaers erfpachts goet ende custbair dandum jairlix ende erflix ut in littera transfixa Ende oft de onderpande in desen doirgesteken scepenenbrief begrepen hiernamails voir 't voirs. halster rogs erfpachts niet goet genoich en waeren soe gelooft de vors. Joos in rechter erfvorwerden den voirs. Jannen Mertens zone dat hij de vors. onderpande goet genoich maken sal met sijnen anderen goeden die hij nutertijt heeft. Gevest anno 'XCIX, XII dage in novembri.

 

GAB 13-06-1503 folio 051v

Peter Peter Heys zone ende Cornelis Claeus Laureys zone scepenen in de Haghe Quam Joos Cornelissone van Coudelair heeft vercoft Jan Rombout Meeus zone een schuere ende erve met huerer toebehoirten metten erve daeraen liggende houdende een buynder luttel die gestaen ende gelegen is t'Eyndoven neven Katelijn wedue wijlen Jans Rams erve oistwert suytwert neven Wouter Leytten erve ende westwert neven sheerenstrate te vrijen met heerenchijnse ende met acht stuvers erfchijns ende met vijf viertelen rogs erfpachts daer erflic uutgaende ende dat bijpant ende medepant bliven sal etc. 

Gevest XIII dage in junio XVc ende drie.

 

GAB  03-02-1506 folio 318r

Gielis Jan Lippens zone ende Claeus Gerit Bertrams zone scepenen in Ghinneken Quam Berthelmeeus Laureys zone van Coudelair met Luydolf de Hoghe sijnen voigt etc. Heeft vercoft Joosse van Coudelair sijnen neve vyer gulden stuck te XX grooten vlaems tsjairs erfchijns dandum jairlix ende erflix op Sinte-Mertensdach in den winter uut ende op een stuck erfs geheyten "Den Ouden Hoff" houdende een buynder luttel min of meer gelegen tot Ulvenhout neven Goidsscalcx erve van der Hoelt op d'een side ende de Marck op d'ander side Te vrijen metten erfchijns voirs. ende met heerenchijnse ende dat medepant bliven sal etc. met vorwairden dat men de voirs. vyer gulden erfchijns altoes lossen ende afquiten sal mogen te weten elcke pennick erfchijns met sesthien dergelijke penningen eens te geven opten chijnsdach vorscreven ende metten verschenen chijnsen ende met thien stuvers eens meer te geven.

Gevest, actum anno XVc ende VI drie dage in februario.

 

GAB  02-10-1507 folio 240v

Jan Aarts zone ende Jan Jan Pauwels zone van Ghilze scepenen in Ghinneken Quam Joos Cornelis zone van Coudelair heeft vercoft Henricken Jans zone de thien loepenen rogs tsjaers  enso goet ende custbaer in dese doirgesteken scepenen brieve begrepen dandum jairlix ende erflix tot alsulcken stuck met alsulcken maten ut in litteris transfixis gevest actum anno XVc ende VII    twee dage in Octobri

                                                              data senioris transfixe 1484 8 novembris

                                                              data iunioris transfixe 1485 X maii

 

GAB  30-04-1510 folio 208v

Wouter Jan Leytten zone ende Cornelis Claeus Laureys zone scepenen in de Haghe Quam Joos Cornelis zone van Coudelair heeft vercoft Jan Boydens zone van den Veken tot behoef van Jueten Boydens dochter van den Veken synre suster een stuck beemden houden[de] anderhalf buynder luttel gelegen in in Astaert dair den scouwater]aet doir gaet aen 't suyteyende gelegen neven erfenissen der tafelen
des Heylichs Geests tot Breda erve ende Cornelis Peter Nouts erve beyde opte westzide ende 
Henrick Adriaen Piecs. erve ende des voirs. Cornelis Claeus Laureys zone erve ende neven ander 
alle opte oostzide noorwert neven des voirs Cornelis Peter Nouts zone erve ende suytwert neven de voirs. tafelen des Heylichs Geests erve Te vrijen met seven stuvers erfchijns dair jairlicx uutgaende.

Gevest, actum  ut supra                                          Jan Boydens ad opus sororis.

 

Transcripties, Pauwel Chris en Ron.Hij was getrouwd met Claes Jan Haeyen; haar broer Adriaen en zijn moeder waren gegoed te Ulvenhout.
Voor schepenen van Ginneken werden op 8 maart 1531 de goederen van Joos en Claes, voornamelijk op Cauwelaer gelegen, gedeeld onder de kinderen.

bron: Leo Adriaenssen.

Olieslager:

Ook reeds in de eeuwen voor ons maakte men gebruik van oliën gewonnen uit zaden. Deze oliën werden voor allerhande doeleinden gebruikt, zoals voor bakken en braden, maar ook olie om de olielamp op te laten branden of (lijn)olie om verf mee te bereiden. De lijnolie werd vaak in de grote steden gewonnen, terwijl op het platteland meestal olie gewonnen werd voor lokaal gebruik, uit gewassen die ter plaatse werden geteeld. Zaden waaruit olie gewonnen werd waren onder andere lijnzaad, aardnoten, raapzaad en koolzaad. Om de olie uit de zaden te persen maakte de olieslager gebruik van een molen. Aanvankelijk waren dat watermolens of rosmolens, maar later kwamen de windmolens meer in zwang.

Bronnen: Wikipedia, Nederlandse Molendatabase, Delftse Windmolens

 

Kinderen van Joos en Claes:

 

1 Heylwich Joos Cornelis van Coudelaer. Volgt V-a

Jan Joosen van Coudelaer. Volgt V-b

3 Cornelie Joos Cornelis van Couwelaer. Volgt V-c

Cornelis Joosen van Couwelaer. Volgt V-d

5 Meeus Joosts van Coudelaer, geboren omstreeks 1495. Volgt V-c

Matheeus Joost Cornelis van Coudelaer, geboren omstreeks 1515. Matheeus is overleden.

was in 1532 nog onmondig, zal rond 1515 zijn geboren.

Hij was te Ginneken gegoed onder Geersbroek en Ulvenhout.
In de laatste herdgang verkocht hij in 1565 een boerderij.
Matheeus leefde nog in 1583 in 1596 is er sprake van zijn collaterale erfgenamen.

bron: Leo Adriaenssen

Bron GAB: R767, folio: 294r/294v
Datum: woensdag 10 mei 1564
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: De 14 kargld in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen
Ligging van het goed: ut in littera transfixa wesende van date 1561/02/11 ( R767, fol 149v/150v )
Bijzonderheden: Partij Anthonie Cornelis Piggendr, wed lestmael wijlen Gherit Cornelis Hubrechtszoon, met Cornelis Bouden Wolfaertszone heuren zoon en vgd, heeft de erfchijns vercoft aen Matheeus Joost Corneliszone van Coudelaer. De chijns verschenen te Lichtmisse 1564 metgaders oick tverloop daer nae zal Matheeus Joost Corneliszone van Coudelaer volgen IN MARGE:
De 3 vyerendeelen van 14 kargld in dese brief begrepen zijn gelost. Van dese lossinge is naerderhant vest gepasseert.

7 Joos Joosen van Coudelaer, geboren omstreeks 1520. Volgt V-f.

 

V-a Heylwich Joos Cornelis van Coudelaer, dochter van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Heylwich is overleden.

trouwde met Lenaert Henrick Mercelis van der Avoirt. Zij erfde met haar broer Joost de ouderlijke oliemolen. In 1570 geloofde zij een rente uit haar huysinge, schuere, koye, olymolen, opstal, hovinge ende erffenisse met heure toebehoirte ende opt erve daeraen liggende, houdende omtrent twee bunder onder landt, heide ende weyde, gestaen ende gelegen op Coudelaer. Hetzelfde jaar verkocht zij aan haar broer Cornelis een hoeve ter grootte van ongeveer drie bunder, eveneens op Cauwelaer gelegen.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

V-b Jan Joosen van Coudelaer, zoon van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Jan is overleden.

wordt vermeld in 1541 en in 1552, toen hij het versterf van zijn oom Adriaen Jan Haeyen te Ulvenhout verkocht aan zijn zwager Lenaert van der Avoirt. Zijn beide zoons, Adriaen en Willem, worden in 1596 vermeld als erfgenamen van hun oom Matheeus Joosten Cornelis van Coudelaer. Onder voorbehoud identificeer ik hen met hun tijd-en naamgenoten, de gebroeders Adriaen en Willem Jans Couwelers, die kort daarna te Alphen (zonder traceerbaar voorgeslacht ter plaatse) opduiken. Dan zou Hans Couwelers’ weduwe, te Alphen vermeld in 1612, met Jan Joosen getrouwd zijn geweest.

Dat Willem Jans Couwelers in 1632 te Vijfhuizen - waar hij en zijn broer minstens sedert 1612 waren gegoed - heideland kocht dat was belend aan de kinderen van Adriaen Jan Joosten, maakt de identificatie aannemelijker.
bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde met...? , zij hadden 2 zonen:

 

Adriaen Jans Couwelaers. Volgt VI-a.

2 Willem Jans van Couwelers. Volgt VI-b.

 

VI-a Adriaen Jans Couwelaers, zoon van Jan Joosen van Coudelaer (zie V-b) en ...? Adriaen is overleden.

verkocht in 1606 met zijn vrouw Anneken Willem Cornelis Henricx alias Ykens land te Riel.

Kort na 1620 was hij voogd van de kinderen van zijn zwager Willem Willem Corneliss, eveneens te Riel. Adriaen kocht in 1612 een halve bunder zaailand te Vijfhuizen onder Alphen, belend aan het erfgoed van de weduwe Hans Couwelaers.
In 1623 kocht hij daar 150 roe land, samen met zijn tweede vrouw, Maeyken Michiels.
Adriaen, die wellicht mag worden vereenzelvigd met Adriaen Jan Joosen, die op 26 december 1629 te Alphen overleed, had minstens drie kinderen.
In het doopboek van Alphen staan twee echtparen Adriaen Jans - Anneken genoteerd, die samen de volgende kinderen kregen:

a. Adriaen, te Alphen gedoopt op 19 juni 1605.
b. Maria, te Alphen gedoopt op 27 oktober 1606.
c. Lysbeth, te Alphen gedoopt op 18 januari 1607.
d. Adriaen, te Alphen gedoopt op 19 februari 1609.
e. Anthonis, te Alphen gedoopt op 30 december 1609.
f. Lysbeth, te Alphen gedoopt op 2 juni 1 611.
g. Jan, te Alphen gedoopt op 31 juli 1611.
h. Anthonis, te Alphen gedoopt op 15 mei 1614.
i. Lysbeth, te Alphen gedoopt op 5 november 1618.

De bekende kinderen van Adriaen Jan Joos Couwelaers en Anneken waren:

1 . Adriaen Adriaen Jan Jooss, te Alphen geboren in 1605 of 1609, verkocht in 1632 samen met zijn broer Jan en met Jan Huybrecht Jan Henricx een perceel heide van ½ bunder te Vijfhuizen onder Alphen aan Willem Jan Kouwelaers, hun oom.

2. Jan Adriaenssen van den Couwelaergedoopt op 31-07-1611 in alphen, Volgt VII-a.

3. Lysbeth Adriaen Cauwelaers geboren te Alphen in 1607, 1611 of 1618.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

VII-a Jan Adriaenssen van den Couwelaer, zoon van Adriaen Jans Couwelaers (zie VI-a) en Anneken Willem Cornelis Henricx Alias Ykens. Hij is gedoopt op 31-07-1611 in alphen. Jan is overleden op 16-06-1664 in alphen, 52 jaar oud.

Jan was gegoed te Vijfhuizen onder Alphen.

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde met Dircksken Everts. Dircksken is overleden.

Dircksken was gegoed te Alphen (Vijfhuizen).

bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Jan en Dircksken:

 

1 Adriaen Jans van den Couwelaer (Onder Voorbehoud). Adriaen is overleden. Hij is begraven op 28-10-1664 in alphen.

 

2 Dingeman Janssen van den Cauwelaer. Volgt VIII-a.

 

3 Anna van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 08-03-1635 in alphen. Anna is overleden.

 

Lysbeth Jan Couwelaers. Zij is gedoopt op 29-04-1641 in alphen. Lysbeth is overleden op 06-12-1716 in alphen, 75 jaar oud.

Als Lesken Jan Cauwelaers te Gilze, weduwe van Jan Jan Goossens, sloot zij in 1689 een opvoedingscontract voor diens voorkinderen bij Goeltjen Goijaerts (Aletta en Willemyntjen, 13 en 8 jaar oud). Lesken werd toen geassisteerd door Jan Cornelis van Heijst, haar neef van moederskant. Vijf jaar tevoren, op 23 januari 1684, was zij te Alphen met hem getrouwd. In 1690 later testeerde zij met haar man, met wie zij toen te Riel woonde, waar hij smid was.

Zij was toen zieke maar eind 1692 bleek zij de langstlevende van beiden te zijn.

bron: Leo Adriaenssen

 

5 Huybert van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 04-11-1644 in alphen. Huybert is overleden.

 

6 Anthonis Jan van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 13-02-1652 in alphen. Anthonis is overleden.

 

Notitie bij Anthonis: Inv.nr. 579, Folio 76v, 31.12.1675

Voor schepenen in Alphen quamen Dingeman en Anthonis Jan Adriaen Couwelaers voor hen selven vervangende ende hen sterckmaeckende voor Lijsken henne suster, ende kennen ende lijden wel ende wettelijck schuldich te sijn aen Adriaen van Asten de soome van 61 Carolusguldens eens den gulden tot 40 grooten vlaems gerekent, ende dat tot behoef vande 2 weeskijnderen wijlen Cornelia Adriaen van Ghiels daer hij van Asten voocht aff is,

bron: RAT

 

VIII-a Dingeman Janssen van den Cauwelaer, zoon van Jan Adriaenssen van den Couwelaer (zie VII-a) en Dircksken Everts. Dingeman is overleden op 29-02-1720 in alphen.

trouwde met zijn achternicht, haar ouders vindt U op deze pagina onder VII-b

bron: Leo Adriaenssen

 

Dingeman trouwde op 15-04-1684 in alphen met Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Cathelyn is overleden op 25-02-1717 in alphen.

 

Kinderen van Dingeman en Cathelyn:

 

1 Jenneke Kouwelaars, geboren in alphen. Volgt IX-a.

 

2 Jan Dingeman Kauwelaers De Oude, gedoopt op 12-02-1685 in alphen. Volgt IX-b.

 

3 Hendrick van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 07-08-1686 in alphen. Hendrick is overleden.

 

4 Dirck Dingeman (Theodorus) Kouwelaers, gedoopt op 05-10-1689 in alphen. Volgt IX-c.

 

Adriaan Dingeman Couwelaers, gedoopt op 30-11-1692 in alphen. Volgt IX-d.

 

6 Jan Digman van den Cauwelaer De Jonge, geboren op 22-08-1695 in alphen. Volgt IX-e.

 

IX-a Jenneke Kouwelaars is geboren in alphen, dochter van Dingeman Janssen van den Cauwelaer (zie VIII-a) en Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Jenneke is overleden.

Jenneke Kouwelaars, geboren te Alphen, 27 jaar oud en woonachtig te Goirle, trouwde te Tilburg op 17 januari 1723 met Jan Jans van Dun, 27 jaar, geboren te Goirle, en woonachtig te Tilburg.

bron: Leo Adriaenssen

 

IX-b Jan Dingeman Kauwelaers de Oude, zoon van Dingeman Janssen van den Cauwelaer (zie VIII-a) en Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 12-02-1685 in Alphen. Jan is overleden op 23-04-1737 in goirle, 52 jaar oud. Hij is begraven op 25-04-1737 in goirle. 

 

trouwde op 5 februari 1722 met Dingen van de Vloedt, dochter van Claes Franssen, Zij overleed te Alphen op 11 april 1736.

Vier weken later, nadat Dingen overleed, op 5 mei, liet Jan te Tilburg ondertrouw aantekenen met Klasyn Brocken met de mededeling dat hij al drie maanden weduwnaar was. Omdat zijn leugen uitkwam, werd de huwelijkssluiting uitgesteld tot 1 juli 1736 (Goirle). Klasyn, geboren in 1708, was een dochter van Cornelis Peter Brocken en van Willemijna Claes van Eeten. Beide echtelieden vestigden zich te Goirle, maar het huwelijk was van zeer korte duur: op 12 februari 1737 testeerden Jan en Klasyn (beiden waren analfabeten) en kort nadien, op 23 april, is Jan gestorven.

Klasyn hertrouwde te Tilburg op 11 mei 1738 met Adriaan Geraert Soffers. Een maand later verkocht zij, geassisteerd door Jan Kouwelaers de oude, aan Adriaen Kouwelaers de helft van enkele percelen te Goirle, te weten van een akker van 5/4 lopenzaad inde Vense acker, van een akker van ¾ lopenzaad terzelfder plaatse,

van een akker van 1 lopenzaad, ook in de Vense Akker, en van een perceel heide en beemd van 1 ½ lopenzaad aende Hoogvonder, alles samen voor f 8

Posthuum was Jan Kouwelaers nog vader geworden van: Jan, te Goirle op 7 juli 1737 door Jan Couwelaer ten doop gehouden, werd op de beste daaraanvolgende te Goirle begraven.

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan:

 

(1) trouwde, 36 jaar oud, op 05-02-1722 in alphen met Dingen Klaas Franse van Vloedt. Dingen is een dochter van Claes van Franssen. Dingen is overleden op 11-04-1736 in alphen.

 

(2) trouwde, 50 jaar oud, op 01-07-1736 in Tilburg met Klasyn (Nicolaa) Brocken. Klasyn is overleden.

Kind van Jan en Klasyn:

1 Joannes Couwelaers. Hij is gedoopt op 07-07-1737 in Goirle rk, get: Joes Couwelers en Anna Maria Brocke. Joannes is overleden, 19 dagen oud. Hij is begraven op 26-07-1737 in goirle.

 

 

IX-c Dirck Dingeman (Theodorus) Kouwelaers, zoon van Dingeman Janssen van den Cauwelaer (zie VIII-a) en Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 05-10-1689 in alphen. Dirck is overleden, 46 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-1736 in gilze, zijn vrouw een week later.

Zij vestigden zich te Gilze, Borgbrief 12-02-1727

bron: Leo Adriaenssen

 

Dirck trouwde, 37 jaar oud, op 23-02-1727 in gilze en rijen, ondertrouw 8-2-1727 NG met Maria Adam Jan Aerden de Jong. Maria is overleden.

 

Kinderen van Dirck en Maria:

 

1 Dingeman Dirck Kouwelaers, gedoopt op 10-10-1726 in gilze. Volgt X-a.

2 Joanna Theodori Kouwelaers, gedoopt op 08-09-1734 in gilze. Volgt X-b.

Digmanus Kouwelaershij is gedoopt op 30-04-1737 in gilze. Digmanus is overleden.

 

X-a Dingeman Dirck Kouwelaers, zoon van Dirck Dingeman (Theodorus) Kouwelaers (zie IX-c) en Maria Adam Jan Aerden de Jong. Hij is gedoopt op 10-10-1726 in gilze. Dingeman is overleden. Dingeman trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1751 in gilze, ondertrouw 24-4-1751 NG met Adriana Willem Maes, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 23-12-1726 in gilze en rijen, dochter van Wilhelmus Josephus Maes en Petronella Arnoldus Cuijpers. Adriana is overleden.

 

Kinderen van Dingeman en Adriana:

 

1 Petrus Kouwelaers. Hij is gedoopt op 13-02-1758 in rijen. Petrus is overleden.
2 Petronilla Kouwelaers. Zij is gedoopt op 24-03-1760 in rijen. Petronilla is overleden.
Wilhelmina van den Kouwelaer, geboren op 19-10-1761 in gilze en rijen. Volgt XI-a.
Joannes Baptista Kouwelaers. Hij is gedoopt op 18-02-1764 in rijen. Joannes is overleden.
5 Cornelius Kouwelaers. Hij is gedoopt op 25-09-1767 in rijen. Cornelius is overleden.
 
 

XI-a Wilhelmina van den Kouwelaer is geboren op 19-10-1761 in gilze en rijen, dochter van Dingeman Dirck Kouwelaers (zie X-a) en Adriana Willem Maes. Wilhelmina is overleden op 11-09-1824 in ginneken, 62 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 31 jaar oud, op 05-05-1793 in teteringen, RK met Wilhelmus van Bedaf, Arbeider, 25 jaar oud. Wilhelmus is een zoon van Joannes van Bedaf en Cornelia Verweijmere. Hij is gedoopt op 28-09-1767 in Princenhage. Wilhelmus is overleden.  

 

Kinderen van Wilhelmina en Wilhelmus:

1 Joannes van Bedaf. Hij is gedoopt op 08-06-1794 in Teteringen rk. Joannes is overleden.
2 Adriana van Bedaf. Zij is gedoopt op 20-01-1796 in Teteringen rk. Adriana is overleden.
3 Cornelia van Bedaf. Zij is gedoopt op 13-02-1798 in ginneken. Cornelia is overleden.
4 Gummarus van Bedaf. Hij is gedoopt op 19-10-1799 in ginneken. Gummarus is overleden.
5 Petronilla van Bedaf. Zij is gedoopt op 19-12-1801 in ginneken. Petronilla is overleden.
6 Joanna van Bedaf. Zij is gedoopt op 02-01-1805 in ginneken. Joanna is overleden.
7 Maria van Bedaf. Zij is gedoopt op 27-11-1806 in ginneken en bavel. Maria is overleden. 

 

 

X-b Joanna Theodori Kouwelaers, dochter van Dirck Dingeman (Theodorus) Kouwelaers (zie IX-c) en Maria Adam Jan Aerden de Jong. Zij is gedoopt op 08-09-1734 in gilze. Joanna is overleden.

(1) trouwde, 16 jaar oud, op 02-05-1751 in gilze en rijen, ondertrouw 17-4-1751 met Peter Dingemans Vermeulen. Peter is overleden.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 06-05-1770 in gilze en rijen NH met Jan Timmermans, nadat zij op 21-04-1770 in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in rijen. 

Kinderen van Joanna en Peter:

1 Digna Vermeulen. Zij is gedoopt op 01-10-1757 in rijen. Digna is overleden.
2 Joannes Baptista Vermeulen. Hij is gedoopt op 19-10-1759 in rijen. Joannes is overleden.
3 Petrus Vermeulen. Hij is gedoopt op 03-07-1762 in rijen. Petrus is overleden.
4 Maria Vermeulen. Zij is gedoopt op 07-12-1765 in rijen. Maria is overleden.
Adam Vermeulen. Hij is gedoopt op 27-10-1767 in rijen. Adam is overleden. 

 

 

IX-d Adriaan Dingeman Couwelaers, zoon van Dingeman Janssen van den Cauwelaer (zie VIII-a) en Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 30-11-1692 in alphen. Adriaan is overleden, 54 jaar oud. Hij is begraven op 03-06-1747 in goirle.

vestigde zich te Goirle . Hij kocht aldaar aent Dorp in 1729 voor f 100 een huijsken met aangelag. Zijn vrouw werd weduwe op 1 juni 1747 (Goirle) en Adriaan is er op 17 oktober 1747 zelf begraven. Een week later werden Jan Couwelaars en Adriaan Soffarts beedigd als voogden van de vijf onmondige kinderen van Adriaan Couwelaars en wijlen Annamaria van Dun.


bron: Leo Adriaenssen

 

Adriaan trouwde, 32 jaar oud, op 17-06-1725 in Tilburg met Annamaria Cornelis Brocken. Zij is gedoopt in goirle. Annamaria is overleden, begraven op 17-10-1747 in goirle. 

 

Kinderen van Adriaan en Annamaria:

 

1 Catrien Kouwelaars, gedoopt op 23-09-1726 in goirle. Volgt X-c.

2 Jan Couwelaars. Hij is gedoopt op 19-12-1732 in goirle. Jan is overleden.

3 Anthonij Coulaars, gedoopt op 02-11-1735 in goirle. Volgt X-d.

Maria Coulaars, gedoopt op 08-09-1738 in goirle. Volgt X-e.

5 Dingen Couwelaars. Zij is gedoopt op 06-10-1741 in goirle. Dingen is overleden.

*  begraven op 27-07-1748 te Goirle, 'n kind van wijlen Adrianus Cauwelaers.

 

X-c Catrien Kouwelaars, dochter van Adriaan Dingeman Couwelaers (zie IX-d) en Annamaria Cornelis Brocken. Zij is gedoopt op 23-09-1726 in goirle. Catrien is overleden, 30 jaar oud. Zij is begraven op 14-04-1757 in goirle.

te Goirle gedoopt op 23 september 1726, trouwde aldaar op 23 november 1755 met de 33 jaar oude Marten Stenis uit Antwerpen, die 12 jaar te Goirle woonde. Zij werd in haar geboortedorp begraven op 14 april 1757.


bron: Leo Adriaenssen

 

X-d Anthonij Coulaars, zoon van Adriaan Dingeman Couwelaers (zie IX-d) en Annamaria Cornelis Brocken. Hij is gedoopt op 02-11-1735 in goirle. Anthonij is begraven op 18-03-1765 in goirle, 29 jaar oud.

gedoopt te Goirle, waar hij later woonde aan de kerk. Hij trouwde op 13 januari 1760 te Tilburg met Catharina Adriaan Pijnenborg dochter van Adriaen Henrick Panenborch en van Cornelia Jansen Taet, gedoopt te Goirle op 10 maart 1730, begraven op 08-11-1791 te Goirle.

Aldaar is Anthonij op 15 maart 1765 overleden.

bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Anthonij en Catharina:

 

1 Couwelaers, Vermoedelijk Doodgeboren, levenloos geboren kind. Hij of zij is begraven op 13-12-1760 in goirle.

2 Adriaan Couwelaers. Hij is gedoopt op 07-03-1762 in goirle, en daar vier dagen later begraven. Adriaan is overleden.

3 Peter Couwelaers. Hij is gedoopt op 18-03-1763 in goirle. Peter is overleden.

4 Adriaan Couwelaers. Hij is gedoopt op 13-12-1764 in goirle. Adriaan is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op 04-12-1765 in goirle.

 

X-e Maria Coulaars, dochter van Adriaan Dingeman Couwelaers (zie IX-d) en Annamaria Cornelis Brocken. Zij is gedoopt op 08-09-1738 in goirle. Maria is overleden. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1764 in Tilburg met Cornelis de Beir. Hij is gedoopt in goirle. Cornelis is overleden.

Cornelis: de kinderloze weduwnaar van Jenneken van de Ven.


bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Maria en Cornelis:

Joanna Maria Beir. Zij is gedoopt op 04-02-1765 in Goirle rk, get: Antonius Couwelaers en Joanna vande Pol. Joanna is overleden.
2 Adriana de Beir. Zij is gedoopt op 27-12-1766 in Goirle rk, get: Joannes Bpta de Beir en Catharina Peijnenborg. Adriana is overleden.
3 Cornelius de Beir. Hij is gedoopt op 19-01-1769 in Goirle rk, get: Martinus van Steensel en Judith van Dun. Cornelius is overleden. 
 
 

 

 

IX-e Jan Digman van den Cauwelaer De Jonge is geboren op 22-08-1695 in Alphen, zoon van Dingeman Janssen van den Cauwelaer (zie VIII-a) en Cathelyn Jan Willemsen van den Couwelaer. Jan is overleden op 16-04-1756 in Goirle, 60 jaar oud.

trouwde te Goirle op 17 juli 1740 met Piternel Peter van Meeuwen, geboren in 1710, met wie hij in haar geboortedorp Goirle ging wonen. Bij de deling van de nalatenschap van haar ouders Peter van Meeuwen en Maria Jan Peters in 1742 viel haar de westelijke helft toe van een huis te Goirle aan de kerk. In 1744 had hij voor f 140 een huisje gekocht in de herdgang Abkoven, waar hij tegelijk een half huisje verkocht. Hij was analfabeet. Daar woonden hij en zijn vrouw, toen zij in 1747 testeerden (eenigsints sieckelijck). Op 16 april 1756 is hij te Goirle overleden, Pieternel achterlatend als zijn weduwe. Zij hertrouwde te Tilburg op 14 januari 1758 met Peter van de Logt, met wie zij in 1765 voor f 206:5:0 een huis en hof van 1 lopenzaad te Abkoven verkocht.

bron: Leo Adriaenssen

 

VI-b Willem Jans van Couwelers, zoon van Jan Joosen van Coudelaer (zie V-b) en ???. Willem is overleden op 01-02-1644 in alphen.

was gegoed inde Crochten op Vyfhuysen onder Alphen. In 1617 wordt zijn vrouw vermeld, Lysken Peeter Henricx van Beeck, die dan erft van haar oom Anthonis Godert Adriaenssen. In 1642 wordt Willem voor het laatst gezien; hij kocht toen hei in de Cruchten. Op 1 februari 1644 is hij te Alphen overleden. Twee kinderen van Willem zijn bekend.

bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Willem en Lysken:

 

1 Jan Willemsen Couwelaers. Volgt VII-b.

2 Mayken Willem Janssen van den Couwelaer, gedoopt op 18-02-1609 in alphen. Volgt VII-c.

 

VII-b Jan Willemsen Couwelaers, zoon van Willem Jans van Couwelers (zie VI-b) en Lysken Peeter Henricx van Beeck. Jan is overleden op 23-06-1665 in alphen.

verkocht in 1653 een akker te Vijfhuizen aan Jan Adriaen Janssen Couwelaers, zijn neef. 

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan begon een relatie met Jenneken Janssen. Jenneken is overleden op 26-01-1672 in alphen.

 

Kinderen van Jan en Jenneken:

 

1 Lijsken Jan Willem Cauwelaers. Volgt VIII-b.

2 Anthony Janssen Couwelaers. Volgt VIII-c.

3 Cathelyn Jan Willemsen van den Cauwelaer. Volgt VIII-d.

4 Willem Janssen Cauwelaers. Volgt VIII-e.

5 Peter Jan Willems van den Couwelaer, gedoopt op 25-01-1634 in alphen. Volgt VIII-f.

 

VIII-b Lijsken Jan Willem Cauwelaers, dochter van Jan Willemsen Couwelaers (zie VII-b) en Jenneken Janssen. Lesken is overleden.

trouwde op 12-05-1666 voor schepenen van Hilvarenbeek, waaronder Riel ressorteerde, met Willem Willem Adriaen van Heyst te Riel, nadat zij op 12-05-1666 in hilvarenbeek schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. In 1697 woonde zij met haar tweede man Jan Lambrechts tot Brakel onder den dorpe van Riel; zij maakten dat jaar hun testament, dat beiden met een kruisje ondertekenden.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

VIII-c Anthony Janssen Couwelaers, zoon van Jan Willemsen Couwelaers (zie VII-b) en Jenneken Janssen. Anthony is overleden.

woonde op Vijfhijzen en was analfabeet. Hij trouwde te Alphen op 4 december 1663 met Eva Frans Wouters en hertrouwde daar op 28 januari 1672 met Maeyken Claes Anthonissen Prins, met wie hij al drie jaar samenleefde. Vermoedelijk was zij een dochter van Claes Anthonis Claess en Adriaentje Anthonis van Son. 

Anthony en Maeyken testeerden in 1695 en 1697.

bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Anthony en Eva:

 

1 Jan Couwelaers. Hij is gedoopt op 11-11-1666 in alphen. Jan is overleden.

2 Adriaentjen Teunis Cauweleers, gedoopt op 30-01-1669 in alphen. Volgt IX-f.

 

Kinderen van Anthony en Mayken:

 

3 Peter Couwelaers. Hij is gedoopt op 07-09-1670 in Alphen en jong gestorven. Peter is overleden.

4 Jan Couwelaers. Hij is gedoopt op 13-12-1671 in Alphen en jong gestorven. Jan is overleden.

5 Marieken Anthonis Couwelaers, gedoopt op 09-06-1673 in alphen. Volgt IX-g.

 

IX-f Adriaentjen Teunis Cauweleers, dochter van Anthony Janssen Couwelaers (zie VIII-c) en Eva Frans Wouters. Zij is gedoopt op 30-01-1669 in alphen. Adriaentjen is overleden. Adriaentjen trouwde, 27 jaar oud, op 01-05-1696 in Alphen en Riel met Jacob Peters Vermetten. Jacob is een zoon van Peter Jan Peters Vermetten en Neeltjen Adriaen Joosten. Jacob is overleden.

was eerder getrouwd geweest met achtereenvolgens Maria Cornelis Janssen en Jenneken Peter Meynaerts. Hij werd te Riel begraven op 8 oktober 1703 en liet kinderen na bij zijn beide laatste vrouwen. Adriaentjen woonde te Goirle, toen zij op 20 augustus 1707 in ondertrouw trad met Jan Thijsse Horvorts, die opgaf 97 jaar oud te zijn. Toen hij op 18 mei 1719 te Poppel begraven werd, zou hij 112 jaar oud zijn geworden. Volgens de pastoor was hij nog helder van geest en in het bezit van al zijn tanden; bij Adriaentjen had hij in zijn honderdste levensjaar nog een dochter verwekt. Jan Horvorts was geboortig van Udenhout en eerder getrouwd geweest met achtereenvolgens Heyltjen Jans, Geertruyt Adriaen Geraerts (1664) en Jenneken van Tulder (1697). In 1708 vermaakte Jan Matthyssen te Poppel aan zijn vierde vrouw testamentair het gebruik van een weitje aan de Steenvoort, zie ook hier


a. Anneke Thijssen, gedoopt te Tilburg op 19 augustus 1708, trouwde daar op 4 februari 1731 met Justinus Jan van Beurden en
werd er begraven op 27 september 1763.

bron: Leo Adriaenssen

Kinderen van Adriaentjen en Jacob:

1 Cornelius Vermetten. Hij is gedoopt op 01-02-1697 in Alphen rk. Cornelius is overleden.
2 Antonius Vermetten. Hij is gedoopt op 06-01-1700 in Alphen rk. Antonius is overleden.
3 Joannes Vermetten. Hij is gedoopt op 20-11-1701 in Alphen rk. Joannes is overleden.
4 Jacoba Vermetten. Zij is gedoopt op 21-04-1704 in Alphen rk. Jacoba is overleden.

Kind van Adriaentjen en Jan:

5 Anna Horvoirts. Zij is gedoopt op 19-08-1708 in Poppel rk. Anna is overleden. 

 

 

IX-g Marieken Anthonis Couwelaers, dochter van Anthony Janssen Couwelaers (zie VIII-c) en Mayken Claes Anthonissen Prins. Zij is gedoopt op 09-06-1673 in alphen. Marieken is overleden.

kreeg bij testament van haar ouders in 1697 een prelegaat van f 800 voor haere trouwe diensten ende arbeijt. Zij trouwde met Adriaen Bartholomeus van Poppel, een zoon van Bartholomeus Matthyssen van Poppel en van Piternella Kerckhoffs. In 1712 verkochten Adriaen en zijn onmondige kinderen Helena en Jacobmina, geassisteerd met hun oudoomWillem Jan Cauwelaers, de van Marieken geërfde stede met huizing, hof en boomgaard, groot 150 roeden, gelegen op Vijfhuizen onder Alphen. 

De koopprijs was f 485 plus f 58:5 rente, dus f 543:5:0.

bron: Leo Adriaenssen

Kinderen van Marieken en Adriaen:

Helena van Poppel. Zij is gedoopt op 20-08-1698 in Alphen rk, get: Jois Teijs van Poppel en Antonia Cornelius van den... bergs. Helena is overleden.
Anna Maria van Poppel. Zij is gedoopt op 17-01-1700 in Alphen rk, get: Adriana Huberti vanden Brant. Anna is overleden.
Antonius van Poppel. Hij is gedoopt op 07-08-1701 in Alphen rk, get: Margarita Petri Cauwelaers. Antonius is overleden.
4 Jacoba van Poppel. Zij is gedoopt op 01-02-1703 in Alphen rk, get: Joannes Matthei van Poppel en Catharina Dimpna Janssens. Jacoba is overleden.
5 Antonia van Poppel. Zij is gedoopt op 07-02-1705 in Alphen rk, get: Petrus Cauelaerts en Cornelia Mutssaerts ipv Maria Boemeer. Antonia is overleden.

 

 

VIII-d Cathelyn Jan Willemsen van den Cauwelaer, dochter van Jan Willemsen Couwelaers (zie VII-b) en Jenneken Janssen. Cathelyn is overleden op 29-02-1720 in alphen. Cathelyn trouwde op 15-04-1684 in alphen met Dingeman Jan Adriaen Janssen van den Couwelaer. Dingeman is een zoon van Jan Adriaen Jan Couwelaers. Dingeman is overleden.

trouwde haar achterneef, zijn ouders vindt U op deze pagina onder VII-a

bron: Leo Adriaenssen

Inv.nr. 578, 3.5.1672

Dingeman Jan Adriaen Couwelaers voor hem zelf en Quirijn Jan Jansen Kerckhof als voogd vande onbejaarde dochter en den onbejaarde soone wijlen Jan Adriaen Jan Couwelaers ten overstaan van Dingeman Jan Couwelaers voorss: als toesiener der selve kinderen, en kennen en lijden schuldig te zijn aan en t.b.v. Cornelia Adriaensen vander Voort weduwe Adriaen Adriaen Jannen de somme van 200 car. gulden den gulden tot 40 grooten vlaems gerekend, die in twee verscheijde zijn geleent, te weten de eerste 100 gulden zijn door Adriaen Adriaensen des voorss: Cornelia man aan Jan Adriaen Jan Couwelaers onder gedaan en geleent den 2e febr. 1633 en de tweede 100 gulden zijn door Cornelia vander Voort onder gedaan aan Jacob Peters vanden Corput wonende tot Riel ,

bron: RAT

 

VIII-e Willem Janssen Cauwelaers, zoon van Jan Willemsen Couwelaers (zie VII-b) en Jenneken Janssen. Willem is overleden op 25-05-1723 in alphen.

was ondervorster van Alphen en woonde op Vijfhuijsen. op 24 februari 1688 trouwde hij te Alphen met Maria Bickens, weduwe van Willem Peeter Nouwens. Maria is overleden op 30-10-1724 in alphen.

Op 1 maart daaraanvolgende werden de huwelijkse voorwaarden getekend, door Willem met een kruisje. In 1696 hadden Willem en Maria twee onmondige kinderen.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

VIII-f Peter Jan Willems van den Couwelaer, zoon van Jan Willemsen Couwelaers (zie VII-b) en Jenneken Janssen. Hij is gedoopt op 25-01-1634 in alphen. Peter is overleden. Peter trouwde, 31 jaar oud, op 13-04-1665 in alphen met Margriet Peter Naeykens. Margriet is een dochter van Peter Cornelis Naeykens en Margriet Willem Schellens. Zij is gedoopt in hilvarenbeek. Margriet is overleden op 17-03-1714 in alphen.

 

Kinderen van Peter en Margriet:

 

1 Peter Peterssen van den Couwelaer, gedoopt op 07-06-1665 in alphen. Volgt IX-h.

 

2 Jan Peters van den Couwelaer, gedoopt op 27-08-1667 in alphen. Volgt IX-i.

 

Maria van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 16-12-1673 in alphen. Maria is overleden.

 

IX-h Peter Peterssen van den Couwelaer, zoon van Peter Jan Willems van den Couwelaer (zie VIII-f) en Margriet Peter Naeykens. Hij is gedoopt op 07-06-1665 in alphen. Peter is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 29-03-1747 in alphen, mogelijke datum.

 


Partij 2, persoon 1 op dinsdag 4 oktober 1712 Alphen

Bron: R777, folio: 065r/065v
Datum: 1712/10/04
Plaats: Alphen
Naam partij 1, persoon 1: Willem Kivit
Naam partij 1, persoon 2: Theresia Davrieucx
Naam partij 2, persoon 1: Peeter Peeter van den Cauwelaer
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Een schepenen schultbrief van 207 gld en 10 st, ten laste van Maria Havermans, wed wijlen Jan Wijmers, ende der selver verbonden onderpanden, nu modo der selver kindr en erffg, gepasseert voor schepenen van Alphen en Chaem op 1688/09/30 ( R776, fol 029v/0
Ligging van het goed: onder Alphen ter Over
Bijzonderheden: Partij 1.1, als lasthebber van 1.2, heeft de schultbrief vercoft aen 2.1. Waervan den 40e penn betaelt met 5 gld en 4 st bij quitantie in date ut supra.


Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

Peeter van den Couwelaer

Partij 2, persoon 1 op maandag 12 maart 1714 Alphen

Bron: R778, folio: 003r/003v
Datum: 1714/03/12
Plaats: Alphen
Naam partij 1, persoon 1: Maria Horrevorts
Naam partij 1, persoon 2: Cornelia Horrevorts
Naam partij 1, persoon 3: Ida Horrevorts
Naam partij 2, persoon 1: Peeter van den Couwelaer
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Seeckere acte van verbant ter somme van 150 gld ten laste van Maria Hermen Havermans, wed wijlen Jan Adriaen Wijmers, en derselver verbondene onderpande, gepassert voor schepenen in Alphen en Chaem op 1690/11/17 ( R776, fol 045r/045v )
Ligging van het goed: tot Alphen ter Over
Bijzonderheden: Partij Joffr. 1.1, bagijntje op den Bagijnhove alhier, geassisteert met de voirs schepen De Bruyn, voor d’ een helft, item Joffr 1.2. en Joffr. 1.3, beijde mede bagijntjens op den Bagijnhove alhier, geassisteert metten voirs De Bruyn, item Jan Cornelis Hulst uuytten name van Geeraerdt, Jenneken en Helena Horrevorts sijns comparant neef en nichte, en Bartholomeeus Hullis uuytten name van Maria Horrevorts sijne nicht, alsoo tsamen voor de andere helft, hebben de acte vercoft aen 2.1, woonende tot Alphen. En compareerde mede Hermanus Wijmers, een der erffg van de debitrice, dwelcke verclaerde de somme van 150 gld te sullen betalen tegens 4 gld en 10 st ten 100, ingaende met heden. Waervan den 40e penn betaelt is met 3 gld en 15 st bij quitantie in date ut supra.


Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Peter trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1691 in alphen met Adriaentjen Peters de Gruyter, 34 jaar oud. Adriaentjen is een dochter van Peeter Janssen de Gruyter en Cornelia Driesen. Zij is gedoopt op 24-05-1656 in alphen. Adriaentjen is overleden op 11-01-1736 in alphen, als Adrijana Petri Kouwelaars, 79 jaar oud.

Notitie bij Adriaentjen: In zijn testament uit 1730 maakte Jan Peters de Gruijter, vrijgezel te Alphen, Adriaentjen voor een derde deel tot zijn universele erfgename.

Beiden leefden nog in 1721.

bron: Leo Adriaensen

 

Kinderen van Peter en Adriaentjen:

 

1 Petronella van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 26-10-1691 in alphen. Petronella is overleden.

 

2 Willemina van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 29-01-1694 in alphen. Willemina is overleden.

 

3 Peeter Peeter van den Cauwelaer, gedoopt op 22-04-1697 in alphen. Volgt X-f.

 

X-f Peeter Peeter van den Cauwelaer, zoon van Peter Peterssen van den Couwelaer (zie IX-h) en Adriaentjen Peters de Gruyter. Hij is gedoopt op 22-04-1697 in alphen. Peeter is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1754 in alphen, mogelijke datum.

 

Op 30 april 1730 te Alphen huwt er tevens ’n Josephus van den Kauwelaer met Adriana Joannis ....? Sweers ? Smekens?:


Inv.nr. 83, Folio 12, 16.12.1739

Compareerde voor Hendrick Janssen ende Govaert van Alphen, scheepenen in Alphen,
Cornelis Janssen van Hal voor een derde part ende voor een vierde part in een derde part
Lauwerijs Roelant Geerts als in huwelijck hebbende Adriaentje Voordemans,
Cornelis Reijsbosch als in huwelijck hebbende Jenne Voordemans,
Peeter Peeter Couwelaers als in huwelijck hebbende Elisabeth Voordemans,
Anthonij Brouwers als in huwelijck hebbende Cornelia Voordemans,
Johan Schricxs als in huwelijck hebbende Adriaentje Voordemans,
Michiel de Bont als vaeder ende voogt van sijne kinderen verweckt aen wijlen Maria Voordemans,
voor een derde part ende nogh voor een vierde part in een derde part,
Adriaen Jan Leemans,
Norbertus van Tilborgh als in huwelijck hebbende Clasina Jan Leemans,
voor een vierde in een derde part,
Adriaen Ad Leemans voor hem selven ende nogh als voogt van de kinderen van
Clement Brems daer moeder aff was Jenne Adriaen Leemans,
Jan Adriaen Leemans,
Jan Baptist Anssems als in huwelijck hebbende Adriaentje Adriaen Leemans,
voor een vierde in een derde part,
welcke comparanten bekennen ende verclaeren met den anderen in aller minnen ende vrindtschap te hebben geschift, geschijden ende geerffdeelt de naerbeschreven erffelijcke goederen hun verdeelderen aengecoomen naer doode ende afflijvigheijt van wijlen Elisabeth Adriaen Leemans en van wijlen Peeter Adriaen Leemans ende dat in voegen ende manieren hier naer volgende.
1e CAVEL
eerstelijck soo is Cornelis Janssen van het voor sijn derde part bevallen
een aantal parseelen lant gelegen in Terover
2e CAVEL
Soo sijn Lauwerijs Roelant Geerts, Cornelis Reijsbosch, Peter Peter Couwelaers, Anthonij Brouwers, Johan Schrickx ende Michiel de Bont als vaeder ende voogt van sijne kinderen voor hun derde part en voor hun vierde part in een derde part op de huijsinge, schuere, torffhuijs, hovinge, werff met de voorste helft van de aensteede daer de huijsinge op staet.
Gelegen in Terover
3e CAVEL
soo sijn Adriaen Jan Leemans ende Norbertus van Tilborgh als in huwelijck hebbende Clasina Jan Leemans met de derde cavel voor hun vierde part in een derde part bevallen op achtste part van de aensteede onder Terover
4e CAVEL
soo is Adriaen Adriaen Leemans soo voor hem selven als voogt van de kinderen van Clement Brems daer moeder aff was Jenne Adriaen Leemans, Jan Adriaen Leemans en Jan Baptist Anssems in huwelijck hebbende Adriaentje Adriaen Leemans met de vierde cavel bevallen op een achtste part in de aensteede onder Terover
Is bij partijen condividenten geconditioneert ende besproocken dat ider sijne cavel ende goederen sal aenvaerden als sijn eijgen goederen te weeten de huijsinge, schuere, driessen en leedige landerijen, op half maert 1740

bron: RAT

 

Peeter:

 

(1) trouwde, 32 jaar oud, op 29-01-1730 in alphen, rk met Elisabeth Govardus Voordemans, nadat zij op 14-01-1730 in alphen, rk in ondertrouw zijn gegaan. Elisabeth is een dochter van Godefridus Cornelis Wouters Voordemans en Cornelia Adriaen Leemans. Elisabeth is overleden. Zij is begraven op 13-03-1749 in alphen, (mogelijk de vrouw van Peeter).

ook wel Vodermans, Voddemans

mogelijk begraven 

 

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 17-05-1750 in alphen met Cornelia Dickens, 27 jaar oud. Cornelia is een dochter van Adriaen Dickens en Catharina Adriaen van der Moeren. Zij is gedoopt op 17-07-1722 in ravels. Cornelia is overleden.

Cornelia wordt ook Deckers genoemd.


Cornelia Dickens (°Ravels) x Peeter Cauwelaers (°Alphen) borgbrief Alphen (folio 28 6/5/1750)

 

Kinderen van Peeter en Elisabeth:

 

1 Cornelius van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 11-04-1731 in Alphen rk, get: Petrus van den Cauwelaer en Maria Vodermans. Cornelius is overleden.

Op 03-04-1737 overlijdt te Alphen ’n Cornelius Kauwelaers, zoon van Petrus.

 

Maria Peter Cauwelaers, gedoopt op 01-06-1735 in Alphen rk, get: Norbertus van Tilborg en Adriana Petri de Gruijter. Volgt XI-b.

 

Kinderen van Peeter en Cornelia:

 

3 Adrianus van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 06-02-1752 in alphen, get: Cornelius Kauelaers en Maria Catharina van der Moeren. Adrianus is overleden.

 

4 Elizabetha van den Cauwelaer. Zij is gedoopt op 18-10-1753 in alphen, get: Adriaen Deckers en Maria Cauwelaers. Elizabetha is overleden.

 

 

XI-b Maria Peter Cauwelaers, dochter van Peeter Peeter van den Cauwelaer (zie X-f) en Elisabeth Govardus Voordemans. Zij is gedoopt op 01-06-1735 in Alphen rk, get: Norbertus van Tilborg en Adriana Petri de Gruijter. Maria is overleden op 10-07-1812 in Alphen en Riel, 77 jaar oud.

 

Maria trouwde, 18 jaar oud, op 25-11-1753 in alphen, rk met Adriaen van Eijck, 30 jaar oud, nadat zij op 10-11-1753 in alphen, rk in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is een zoon van Adriaen van Eijck en Henrica Tielemans. Hij is gedoopt op 13-07-1723 in alphen. Adriaen is overleden op 12-05-1809 in alphen, 85 jaar oud.

 

Kinderen van Maria en Adriaen:

 

 1 Joanna van Eijck. Zij is gedoopt op 24-09-1755 in alphen. Joanna is overleden.

2 Petrus van Eijck. Hij is gedoopt op 31-12-1757 in alphen. Petrus is overleden.

3 Adrianus van Eijck. Hij is gedoopt op 31-12-1757 in alphen. Adrianus is overleden.

4 Elizabetha van Eijck. Zij is gedoopt op 28-02-1759 in alphen. Elizabetha is overleden.

5 Cornelius van Eijck. Hij is gedoopt op 16-08-1761 in Alphen rk, get: Walterus van IJck en Adriana Voordermans. Cornelius is overleden.

Petrus van Eijck. Hij is gedoopt op 16-06-1764 in alphen. Petrus is overleden.

7 Arnoldus van Eijck. Hij is gedoopt op 26-02-1767 in alphen. Arnoldus is overleden.  Huwelijk Arnoldus

8 Elizabetha van Eijck. Zij is gedoopt op 07-03-1769 in alphen. Elizabetha is overleden.

9 Adrianus van Eijck. Hij is gedoopt op 04-03-1772 in alphen. Adrianus is overleden.

10 Petrus van Eijck. Hij is gedoopt op 20-07-1775 in alphen. Petrus is overleden.

11 Elizabeth van Eijck. Zij is gedoopt op 13-10-1778 in alphen, get: Cornelius van Eijck en Elizabeth Kouwelaers. Elizabeth is overleden.

12 Joannes Baptista van Eijck. Hij is gedoopt op 24-05-1781 in alphen. Joannes is overleden.

 

IX-i Jan Peters van den Couwelaer, zoon van Peter Jan Willems van den Couwelaer (zie VIII-f) en Margriet Peter Naeykens. Hij is gedoopt op 27-08-1667 in alphen. Jan is overleden op 23-10-1730 in alphen, 63 jaar oud.

Jan was boer. In 1720 kocht hij op de Tulderhoeve onder Hilvarenbeek voor f 21 een zwarte os.

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde, 22 jaar oud, op 11-06-1690 in alphen met Jenneken Janssen van Gilse. Jenneken is overleden.

 

Kinderen van Jan en Jenneken:

 

1 Jan van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 15-08-1690 in alphen. Jan is overleden.

 

2 Maria van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 09-09-1692 in alphen. Maria is overleden.

 

3 Adriana van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 07-11-1694 in alphen. Adriana is overleden.

Adriana trouwde, 29 jaar oud, op 13-02-1724 in Alphen nh met Petrus Francken, nadat zij op 29-01-1724 in Alphen nh in ondertrouw zijn gegaan. Petrus is geboren in Tilburg.

Kinderen van Adriana en Petrus:
 
1 Joanna Catharina Francken. Zij is gedoopt op 28-06-1725 in Alphen rk, get: Adrianus Couwelaers en Joanna Couwelaers. Joanna is overleden.
2 Adriana Francken. Zij is gedoopt op 14-03-1728 in Alphen rk, get: Cornelius Cauwelaers en Maria Jan Cauwelaers ipv Joanna Jan Cauwelaers. Adriana is overleden.
3 Joanna Francken. Zij is gedoopt op 07-11-1730 in Alphen rk, get: Cornelius Smekens en... Francken. Joanna is overleden.
4 Adamus Francken. Hij is gedoopt op 17-01-1733 in Alphen rk, get: Adrianus Kauwelaers en Joanna Kauwelaers. Adamus is overleden.
5 Elisabetha Francken. Zij is gedoopt op 22-04-1737 in Alphen rk, get: Joannes Kauwelaers en Joanna Kauwelaers. Elisabetha is overleden.
 

4 Cornelia van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 28-11-1696 in alphen. Cornelia is overleden.

 

5 Anthony van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 21-09-1699 in alphen. Anthony is overleden.

 

6 Adriaen Jan Couwelaers. Hij is gedoopt op 31-10-1701 in Alphen. Adriaen is overleden.

kreeg op 20 februari 1735 een attest van de kerkeraad van Alphen om te trouwen met Pieternella van Poppel, die daar geboren was, hij woonde toen te Oosterhout.

bron: Leo Adriaenssen

Adriaen trouwde, 33 jaar oud, op 20-02-1735 in Alphen nh met Petronella Henricus van Poppel, 28 jaar oud, nadat zij op 05-02-1735 in Alphen nh in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is een dochter van Henricus Bartholomeus van Poppel en Helena Laurentius Bacx. Zij is gedoopt op 17-07-1706 in Alphen rk. Petronella is overleden

minimaal 2 kinderen van Adriaen en Petronella:

1 Adrianus Couwelaers. Hij is gedoopt op 11-02-1731 in Alphen rk onwettig, get: Cornelius Kauwelaers en Maria Anna van Poppel. Adrianus is overleden.
2 Joanna Couwelaers. Zij is gedoopt op 20-11-1735 in Alphen rk, get: Adrianus van Poppel en Joanna Cauwelaers. Joanna is overleden. 

 

 

7 Cornelis Janssen Cauwelaer, gedoopt op 15-08-1704 in alphen. Volgt X-g.

 

Joanna Catharina van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 06-07-1707 in alphen. Catharina is overleden.

 

9 Elisabeth van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 29-07-1712 in alphen. Elisabeth is overleden.

 

X-g Cornelis Janssen Cauwelaer, zoon van Jan Peters van den Couwelaer (zie IX-i) en Jenneken Janssen van Gilse. Hij is gedoopt op 15-08-1704 in alphen. Cornelis is overleden.

trouwde te Oosterhout, waar hij bij het klooster woonde, op 18 september 1735 met Anna Andriessen Oomen, 

dochter van Andries Govert Oomen en van Maria Jan Andriessen, te Oosterhout gedoopt op 2 november 1702 en aldaar overleden op 26 augustus 1742.
In tweede echt trouwde Cornelis te Oosterhout op 23 juni 1743 met Maria Francis Adriaanse uit Baarle-Nassau,
aldaar gedoopt op 20 juni 1718 en te Oosterhout gestorven op 17 juni 1753. Haar ouders waren Frans Adriaan Franssen en Cornelia Hubert Jacob Claessen.
Beide bruiden woonden te Oosterhout bij de Zandheuvel, zodat het aannemelijk is dat ook Cornelis zich daar heeft gevestigd.

bron: Leo Adriaenssen

Onzeker of beide Fransiscussen uit dit gezin overleven en alle twee trouwen.

 

Cornelis:

 

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 18-09-1735 in oosterhout met Anna Andriessen Oomen, 32 jaar oud. Anna is een dochter van Andreas Govert Oomen en Maria Jan Andriesen. Zij is gedoopt op 02-11-1702 in oosterhout. Anna is overleden op 26-08-1742 in oosterhout, 39 jaar oud.

ook sterven er nog 2 kinderen voor 1743 t.w.


1 op: 04-09-1742
1 op: 07-05-1743

dit kunnen Adriaen, Andries of Anna Maria geweest zijn.

 

(2) trouwde, 38 jaar oud, op 23-06-1743 in oosterhout met Maria Francis Adriaanse, 25 jaar oud. Maria is een dochter van Frans Adriaan Franssen en Cornelia Hubert Jacob Claessen. Zij is gedoopt op 20-06-1718 in baarle-nassau. Maria is overleden op 17-06-1753 in oosterhout, 34 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelis en Anna:

 

1 Jan Cornelis Couwelaer, gedoopt op 20-05-1736 in oosterhout. Volgt XI-c.

 

2 Maria Cornelis Couler, gedoopt op 15-05-1738 in oosterhout. Volgt XI-d.

 

3 Adriaan Cauwelaer. Hij is gedoopt op 07-11-1739 in oosterhout. Adriaan is overleden op 12-11-1739 in oosterhout, 5 dagen oud. Hij is begraven op 14-11-1739 in oosterhout.

 

4 Andries Cauwelaer. Hij is gedoopt op 07-11-1739 in oosterhout, get:. Andries is overleden op 12-11-1739 in oosterhout, 5 dagen oud. Hij is begraven op 14-11-1739 in oosterhout.

 

5 Adriaan Cauwelaer. Hij is gedoopt op 13-12-1740 in oosterhout. Adriaan is overleden.

 

6 Andries Cauwelaer. Hij is gedoopt op 26-08-1742 in oosterhout, get: Govardus Oomis en Adriana Couleers. Andries is overleden.

tweelingbroer van Anna Maria

 

7 Anna Maria Cauwelaer. Zij is gedoopt op 26-08-1742 in oosterhout, get: joannes Couleers en Joanna Couleers. Anna is overleden.

tweelingzus van Andreas

 

Kinderen van Cornelis en Maria:

 

8 Frans Cauwelaer, gedoopt op 21-04-1745 in oosterhout, get: Joannes Cauwelaers en Cornelia Claessen. Volgt XI-e.

 

9 Johanna Catharina Cauwelaer. Zij is gedoopt op 19-09-1746 in oosterhout, get: Joannes Couwelaars en Maria Couwelaars. Johanna is overleden.

 

10 Francis Kouwelaar, gedoopt op 04-06-1748 in oosterhout, get: joannes Coulaer en Maria van den Heijkant. Volgt XI-f.

 

11 Adriaan Cauwelaer. Hij is gedoopt op 07-10-1749 in oosterhout, get:. Adriaan is overleden.

 

12 Johanna Cornelis Kouwelaer, gedoopt op 12-03-1751 in oosterhout, get: Petrus Vrancken en Cornelia Adrianssen. Volgt XI-g.

 

 

XI-c Jan Cornelis Couwelaer, zoon van Cornelis Janssen Cauwelaer (zie X-g) en Anna Andriessen Oomen. Hij is gedoopt op 20-05-1736 in oosterhout. Jan is overleden, 65 jaar oud. Hij is begraven op 20-04-1802 in oosterhout. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1759 in oosterhout met Antonetta Janse Weterings, 21 jaar oud. Antonetta is een dochter van Jan Adriaen Weterings en Anna Nijssen. Zij is gedoopt op 09-09-1738 in oosterhout. Antonetta is overleden op 19-10-1814 in oosterhout, 76 jaar oud.

 

Kinderen van Jan en Antonetta:

 

1 Joannes Joannis Couwelaer, gedoopt op 03-03-1760 in oosterhout, get:. Volgt XII-a.

 

2 Cornelius Couwelaer. Hij is gedoopt op 22-02-1762 in oosterhout, get: Adrianus Weterinxs en Maria Cauwelaer. Cornelius is overleden.

 

3 Anna Maria Couwelaer. Zij is gedoopt op 15-12-1763 in oosterhout. Anna is overleden vóór 1765, ten hoogste 2 jaar oud.

 

4 Annemie Kouwelaers, gedoopt op 22-09-1765 in oosterhout. Volgt XII-b.

 

5 Franciscus Couwelaer. Hij is gedoopt op 01-02-1768 in oosterhout. Franciscus is overleden.

 

6 Dionijsius Couwelaer. Hij is gedoopt op 12-12-1770 in oosterhout. Dionijsius is overleden. 

 

 

7 Adriaan Couwelaer, gedoopt op 14-05-1772 in oosterhout. Volgt XII-c.

 

8 Cornelis Couwelaer. Hij is gedoopt op 09-05-1775 in oosterhout. Cornelis is overleden.

 

9 Cornelius Joannes Couwelaer, Kleermaker, gedoopt op 09-11-1777 in oosterhout, get: Dionisius van Beek en Anna Maria Kouwelaar. Volgt XII-d.

 

10 Cornelia Kouwelaars, gedoopt omstreeks 1782 in oosterhout. Volgt XII-e.

 

 

XII-a Joannes Joannis Couwelaer, zoon van Jan Cornelis Couwelaer (zie XI-c) en Antonetta Janse Weterings. Hij is gedoopt op 31-03-1760 in oosterhout, get:. Joannes is overleden op 12-12-1811 in oosterhout, 51 jaar oud. Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1786 in oosterhout met Anna Korvers, ongeveer 20 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1766. Anna is overleden op 17-12-1838 in oosterhout, ongeveer 72 jaar oud.

 

Kinderen van Joannes en Anna:

 

1 Cornelis Kouwelaar, gedoopt op 19-01-1802 in Oosterhout rk, get: Nicolaus Schrauwers en Hela Spapen. Cornelis is overleden op 19-10-1832 in Extract overlijden der gemeente Strijensas.

2 Johanna Kouwelaars, gedoopt op 20-03-1787 in Oosterhout rk, get: Joannes Kouwelaer en Maria van Eekelen. Volgt XIII-a.

3 Adam Kouwelaar, gedoopt op 17-08-1788 in oosterhout, get: Fransiscus Kouwelaar en Antonia Weeterings. Volgt XIII-c.

4 Francisca Kouwelaer, gedoopt op 28-08-1789 in Oosterhout rk, get: Adrianus Kouwelaer en Francisca Korvers Volgt XIII-b.

5 Antonia Kouwelaar, gedoopt op 27-12-1791 in oosterhout. Volgt XIII-d.

6 Adrianus Couwelaer. Hij is gedoopt op 26-09-1793 in Oosterhout rk, get: Cornelius Koreman en Adriana Korvers. Adrianus is overleden.

7 Cornelius Couwelaer. Hij is gedoopt op 17-06-1796 in Oosterhout rk, get: Cornelius van Hoijdonk en Cornelia Kouwelaer. Cornelius is overleden.
 
8 Maria Couwelaer. Zij is gedoopt op 03-08-1798 in Oosterhout rk, get: Cornelius van Hoijdonk en Maria van den Brulen. Maria is overleden.

9 Cornelia Kouwelaar, gedoopt op 06-06-1800 in oosterhout. Volgt XIII-e.

10 Anna Kouwelaar, gedoopt op 19-09-1804 in oosterhout, get: Petrus de Croon en Anna Maria Kouwelaar. Volgt XIII-f.

11 Petronilla Kouwelaar, gedoopt op 06-05-1807 in oosterhout, get: joannes van Ham en Petronilla van den Arst?. Volgt XIII-g.

 

 

XIII-a Johanna Kouwelaars, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Zij is gedoopt op 20-03-1787 in Oosterhout rk, get: Joannes Kouwelaer en Maria van Eekelen. Johanna is overleden. 

 

(1) trouwde op 12-06-1814 in oosterhout met Thomas van Diesen. Hij is gedoopt in goirle. Thomas is overleden op 26-02-1820 in oosterhout.

(2) trouwde op 14-02-1822 in oosterhout met Johannes Tempelaers. Johannes is overleden.

 

Kinderen van Johanna en Thomas:

 

1 Thomas van Diessen, geboren omstreeks 1814. Thomas is overleden op 19-08-1826 in oosterhout, ongeveer 12 jaar oud.

2 Cornelia van Diesen, geboren op 07-09-1814 in oosterhout. Cornelia is overleden.

3 Johanna van Diesen, geboren op 23-01-1816 in oosterhout. Johanna is overleden.

4 Johannes van Diesen, geboren op 13-01-1820 in oosterhout. Johannes is overleden op 20-01-1820 in oosterhout, 7 dagen oud.

 

Kinderen van Johanna en Johannes:

 

5 Maria Tempelaers, geboren op 13-11-1821 in oosterhout. Maria is overleden op 27-11-1824 in oosterhout, 3 jaar oud.

6 Johanna Maria Tempelaers, geboren op 11-09-1825 in oosterhout. Johanna is overleden.

7 Anna Tempelaars, geboren op 14-12-1828 in oosterhout. Anna is overleden.

 

 

XIII-b Francisca Kouwelaer, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers, gedoopt op 28-08-1789 in Oosterhout rk, get: Adrianus Kouwelaer en Francisca Korvers. Francisca is overleden op 23-01-1865 in oosterhout, , 75 jaar oud. Francisca trouwde op 30-06-1821 in Oosterhout met Wilhelmus Ripzaad. 37 jaar oud. Wilhelmus is een zoon van Wijnand Ripzaad en Johanna de Kivit. Hij is gedoopt op 30-04-1784 in rotterdam. Wilhelmus is overleden op 18-08-1829 in oosterhout, 45 jaar oud. 

huwelijksbijlagen

 

XIII-c Adam Kouwelaar, zoon van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Hij is gedoopt op 17-08-1788 in oosterhout, get: Fransiscus Kouwelaar en Antonia Weeterings. Adam is overleden op 01-11-1843 in oosterhout, 55 jaar oud. Adam:

 

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 03-11-1821 in willemstad met Margarita Eijnden, 24 jaar oud. Margarita is een dochter van Henricus Eijnden en Joanna van Ginneken. Zij is gedoopt op 20-08-1797 in willemstad, of Fijnaart en Heijningen. Margarita is overleden.

 

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 24-09-1829 in oosterhout met Pietronella Snellens, 40 jaar oud. Pietronella is een dochter van Johannes Snellens en Geertruida van Deventer. Zij is gedoopt op 25-03-1789 in oosterhout. Pietronella is overleden op 26-01-1848 in oosterhout, 58 jaar oud.

 

Kinderen van Adam en Margarita:

 

1 Wilhelmina Kouwelaar, geboren in willemstad. Volgt XIV-a.

 

2 Johanna Kouwelaar. Johanna is overleden op 17-08-1828 in oosterhout.

 

 

XIV-a Wilhelmina Kouwelaar is geboren in willemstad, dochter van Adam Kouwelaar (zie XIII-c) en Margarita Eijnden. Wilhelmina is overleden. Wilhelmina trouwde op 10-01-1867 in oosterhout met Leonardus Oerlemans. Leonardus is geboren in Made en Drimmelen. Leonardus is overleden.

 

XIII-d Antonia Kouwelaar, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Zij is gedoopt op 27-12-1791 in oosterhout. Antonia is overleden op 17-11-1858 in oosterhout, 66 jaar oud. Antonia trouwde, 38 jaar oud, op 19-06-1830 in oosterhout met Johannes van Roten, 27 jaar oud. Johannes is een zoon van Pieter van Roten en Adriana Willems. Hij is gedoopt op 01-10-1802 in oosterhout. Johannes is overleden op 16-02-1878 in oosterhout, 75 jaar oud.

Kind van Antonia en Johannes:
 
1 Pieter van Roten, geboren op 27-06-1832 in oosterhout. Pieter is overleden op 28-07-1896 in oosterhout, 64 jaar oud, gehuwd geweest met Johanna Goijaarts.

 

 

XIII-e Cornelia Kouwelaar, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Zij is gedoopt op 06-06-1800 in oosterhout. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 41 jaar oud, op 06-11-1841 in oosterhout met Martinus van Gilst, 40 jaar oud. Martinus is een zoon van Sebastianus van Gilst en Sebillen Aansen. Hij is gedoopt op 16-07-1801 in den Bommel. Martinus is overleden.

 

XIII-f Anna Kouwelaar, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Zij is gedoopt op 19-09-1804 in oosterhout, get: Petrus de Croon en Anna Maria Kouwelaar. Anna is overleden. Anna trouwde, 38 jaar oud, op 27-07-1843 in oosterhout met Pieter Hoeijmans, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 14-12-1818 in oosterhout. Pieter is overleden.

 

XIII-g Petronilla Kouwelaar, dochter van Joannes Joannis Couwelaer (zie XII-a) en Anna Korvers. Zij is gedoopt op 06-05-1807 in oosterhout, get: joannes van Ham en Petronilla van den Arst?. Petronilla is overleden. Petronilla trouwde, 29 jaar oud, op 18-08-1836 in oosterhout met Gualtherus Cornelisse, 28 jaar oud. Gualtherus is een zoon van Martinus Cornelisse en Cornelia de Ruijter. Hij is gedoopt op 23-04-1808 in oosterhout. Gualtherus is overleden.

 

XII-b Annemie Kouwelaers, dochter van Jan Cornelis Couwelaer (zie XI-c) en Antonetta Janse Weterings. Zij is gedoopt op 22-09-1765 in oosterhout. Annemie is overleden op 05-02-1835 in oosterhout, 69 jaar oud.

Annemie trouwde, 26 jaar oud, op 05-05-1792 in oosterhout met Cornelis Jansse Koreman, Arbeider, 28 jaar oud. Cornelis is een zoon van Joannes Koreman en Joanna (Catharina) Peeters. Hij is gedoopt op 03-04-1764 in oosterhout, get: Wilhelmus Michaelis Kerreman en Goverdina Jois van Hulten. Cornelis is overleden op 07-03-1841 in oosterhout, 76 jaar oud. 

 

Kinderen van Annemie en Cornelis:

1 Joannes Koreman, gedoopt op 21-06-1793 in oosterhout, get: joannes Koreman en Joanna Peeters.

 

2 Joanna Koreman, gedoopt op 16-01-1795 in oosterhout, get: joannes Kouwelaar en Antonia Weeterings.

 

3 Anna Maria Koreman, gedoopt op 04-01-1797 in oosterhout, get: Adrianus Kouwelaar en Joanna Koreman.

 

4 Cornelius Koreman, gedoopt op 09-02-1800 in oosterhout, get: joannes Kouwelaar en Maria Koreman.

 

Antonius Koreman, gedoopt op 07-02-1803 in oosterhout, get: Henricus Koreman en Cornelia Kouwelaer.

 

6 Petronilla Koreman, gedoopt op 01-12-1806 in oosterhout, get: Petrus Korreman en Anna Korvers.

 

7 Henrica Koreman, gedoopt op 03-11-1809 in oosterhout, get: joannes Kouwelaar en Aldegondis Klep.

 

 

XII-c Adriaan Couwelaer, zoon van Jan Cornelis Couwelaer (zie XI-c) en Antonetta Janse Weterings. Hij is gedoopt op 14-05-1772 in oosterhout. Adriaan is overleden op 25-01-1840 in oosterhout, 67 jaar oud.

getrouwd als Adrianus Kouwelaar en Anna van den Brulen.

 

Adriaan trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1798 in Oosterhout, rk met Maria van den Brule. Maria is een dochter van Carolus van den Brule en Johanna Reniers. Zij is gedoopt op 05-04-1773 in Princenhage rk, get: Cornelius Reniren en Maria Honings. Maria is overleden op 28-08-1825 in oosterhout, 52 jaar oud.

 

Kinderen van Adriaan en Maria:

1 Carolus Couwelaer. Hij is gedoopt op 04-01-1800 in Oosterhout rk, get: Joannes Kouwelaer en Joanna Reiniren. Carolus is overleden.

2 Joannes Kouwelaars. Hij is gedoopt op 02-07-1802 in Oosterhout rk, get: Carolus Vermijs en Joanna Cornelia Kouwelaer. Joannes is overleden. 

3 Elisabeth Kouwelaars, gedoopt op 10-11-1804 in oosterhout, get: Antonetta Verkoijen, Joannes Kouwelaar en Elisabetha Vermijs. Volgt XIII-h.

4 Henricus Kouwelaar. Hij is gedoopt op 24-12-1806 in oosterhout, get: Philippus Vermeijs, Anna Corvers en Joanna Maria Coppens. Henricus is overleden.

5 Carolus Kouwelaar. Hij is gedoopt op 27-05-1809 in oosterhout, get: adrianus van den Brulen en Petronilla Lodders. Carolus is overleden.

Militair stamboek Korps/Regiment Rijdende Artillerie

 

XIII-h Elisabeth Kouwelaars, dochter van Adriaan Couwelaer (zie XII-c) en Maria van den Brule. Zij is gedoopt op 10-11-1804 in oosterhout, get: Antonetta Verkoijen, Joannes Kouwelaar en Elisabetha Vermijs. Elisabeth is overleden op 26-11-1839 in oosterhout, 35 jaar oud. Elisabeth:

 

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1827 in oosterhout met Johannes Janssens. Johannes is een zoon van Adriaan Janssens en Johanna Pitercelie. Johannes is overleden.

 

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 07-09-1836 in oosterhout met Hugo Baartman, 27 jaar oud. Hugo is een zoon van Hugo Baartman en Pietertje Joa. Hij is gedoopt op 06-08-1809 in Charlois. Hugo is overleden. 

 

 

XII-d Cornelius Joannes Couwelaer, Kleermaker, zoon van Jan Cornelis Couwelaer (zie XI-c) en Antonetta Janse Weterings. Hij is gedoopt op 09-11-1777 in oosterhout, get: Dionisius van Beek en Anna Maria Kouwelaar. Cornelius is overleden op 24-10-1817 in oosterhout, 39 jaar oud. Cornelius:

 

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-09-1804 in oosterhout met Johanna de Graaf, ongeveer 32 jaar oud. Johanna is een dochter van Floris Henricus de Graaf en .... Zij is gedoopt omstreeks 1772. Johanna is overleden op 07-09-1813 in oosterhout, ongeveer 41 jaar oud.

 

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 02-02-1814 in oosterhout met Cornelia Sibs. Cornelia is een dochter van Adriaan Sibs en Adriana Willemen. Cornelia is overleden op 05-07-1818 in oosterhout.

 

Kinderen van Cornelius en Johanna:

 

1 Joannes Kouwelaer, Kleermaker, gedoopt op 21-01-1805 in oosterhout, get: Florus Henricus de Graaf en Cornelia Kouwelaars. Volgt XIII-j.

 

2 Cornelis Kouwelaer, gedoopt op 25-11-1806 in oosterhout, get: Adrianus Brouwers en Paulina Cooremans. Volgt XIII-k.

 

3 Anna Maria Kouwelaers. Zij is gedoopt op 08-04-1808 in oosterhout, get: henricus de Grauw en Anna Maria Kouwelaar. Anna is overleden op 08-11-1817 in oosterhout, 9 jaar oud.

haar doopgetuige Henricus en haar Moeder Joanna omschreven als de Grauw, wat natuurlijk de Graaf moet zijn.

 

Kind van Cornelius en Cornelia:

 

4 Johanna Kouwelaar. Volgt XIII-i.

 

XIII-i Johanna Kouwelaar, dochter van Cornelius Joannes Couwelaer, Kleermaker (zie XII-d) en Cornelia Sibs. Johanna is overleden op 24-02-1888 in zevenbergen. Johanna trouwde op 28-08-1845 in zevenbergen met Johannes Wevers. Johannes is een zoon van Wouter Wevers en Maria Broeders. Johannes is overleden op 26-06-1895 in zevenbergen.

 

XIII-j Joannes Kouwelaer, Kleermaker, zoon van Cornelius Joannes Couwelaer, Kleermaker (zie XII-d) en Johanna de Graaf. Hij is gedoopt op 21-01-1805 in oosterhout, get: Florus Henricus de Graaf en Cornelia Kouwelaars. Joannes is overleden.

Militair stamboek 05e Regiment Infanterie

 

Joannes trouwde, 26 jaar oud, op 12-06-1831 in zevenbergen met Joanna Wevers, 22 jaar oud. Joanna is een dochter van Wouter Wevers en Anna Maria Broeders. Zij is gedoopt op 09-03-1809 in Zevenbergen, get: Antonius Tabak, Anna Wevers, absent en loco Petronella Sins. Joanna is overleden.

 

Kinderen van Joannes en Joanna:

 

1 Wouter Kouwelaars, geboren in oosterhout. Volgt XIV-b.

 

2 Lamberdina Kouwelaar. Lamberdina is overleden op 25-10-1836 in oosterhout.

 

3 Cornelis Johannes Kouwelaer, geboren omstreeks 1849 in oosterhout. Volgt XIV-c.

 

XIV-b Wouter Kouwelaars is geboren in oosterhout, zoon van Joannes Kouwelaer, Kleermaker (zie XIII-j) en Joanna Wevers. Wouter is overleden. Wouter trouwde op 08-08-1878 in oosterhout, akte 57 met Lucia Nevens. Lucia is geboren in oosterhout, dochter van Johannes Nevens en Francisca Koreman. Lucia is overleden.

 

Kinderen van Wouter en Lucia:

 

1 Johanna Kouwelaars, geboren in oosterhout. Volgt XV-a.

 

2 Francisca Paulina Kouwelaars, geboren in oosterhout. Volgt XV-b.

 

3 Lamberdina Adriana Kouwelaars, geboren in oosterhout. Volgt XV-c.

 

4 Cornelia Louisa Kouwelaars, geboren in oosterhout. Volgt XV-d.

 

5 Johannes Cornelis Kouwelaars, kantoorbediende, geboren omstreeks 1883 in oosterhout. Volgt XV-e.

 

XV-a Johanna Kouwelaars is geboren in oosterhout, dochter van Wouter Kouwelaars (zie XIV-b) en Lucia Nevens. Johanna is overleden. Johanna trouwde op 08-06-1905 in oosterhout met Johannes Petrus Hollanders, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1878 in oosterhout, zoon van Adriaan Hollanders en Maria Waegemakers. Johannes is overleden op 17-01-1959 in Tilburg, ongeveer 81 jaar oud.

 

XV-b Francisca Paulina Kouwelaars is geboren in oosterhout, dochter van Wouter Kouwelaars (zie XIV-b) en Lucia Nevens. Francisca is overleden. Francisca trouwde op 02-07-1908 in oosterhout, 67 met Pieter Leonardus Tak, ongeveer 29 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1879 in ’s-Gravenmoer, zoon van Pieter Johannes Tak en Adriana Maria Olislagers. Pieter is overleden op 10-06-1957 in Raamsdonk, ongeveer 78 jaar oud.

 

XV-c Lamberdina Adriana Kouwelaars is geboren in oosterhout, dochter van Wouter Kouwelaars (zie XIV-b) en Lucia Nevens. Lamberdina is overleden. Lamberdina trouwde op 15-10-1914 in oosterhout, akte 72 met Pieter Antonie Johannes Adriaan Goosens. Pieter is geboren in oosterhout, zoon van Johannes Goosens en Petronella Maria van Schuurbeek. Pieter is overleden.

 

XV-d Cornelia Louisa Kouwelaars is geboren in oosterhout, dochter van Wouter Kouwelaars (zie XIV-b) en Lucia Nevens. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde op 05-07-1917 in oosterhout, akte 51 met Hermanus Peter Gielen. Hermanus is geboren in Hilversum, zoon van Hendrik Gielen en Christina van Dijk. Hermanus is overleden.

 

XV-e Johannes Cornelis Kouwelaars, kantoorbediende is geboren omstreeks 1883 in oosterhout, zoon van Wouter Kouwelaars (zie XIV-b) en Lucia Nevens. Johannes is overleden op 09-05-1941 in Tilburg, akte Teteringen, ongeveer 58 jaar oud. Johannes:

 

(1) begon een relatie met Helena Dimphna Maria van Dongen. Helena is overleden.

 

(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 14-01-1909 in oosterhout, akte 5 met Antonetta Johanna van Etten. Antonetta is geboren in oosterhout, dochter van Johannes Antonie van Etten en Adriana Sips. Antonetta is overleden.

 

XIV-c Cornelis Johannes Kouwelaer is geboren omstreeks 1849 in oosterhout, zoon van Joannes Kouwelaer, Kleermaker (zie XIII-j) en Joanna Wevers. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-05-1874 in oosterhout met Elisabeth van Helvert, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 13-11-1848 in oosterhout, dochter van Johannes van Helvert en Geertruida Schoremans. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde later op 19-04-1890 in oosterhout met Jan Baptist van Rooij.

 

Kinderen van Cornelis en Elisabeth:

 

1 Johanna Kouwelaer, geboren op 29-06-1875 in oosterhout. Volgt XV-f.

 

2 Gertrudis Kouwelaer, geboren op 06-07-1876 in oosterhout. Gertrudis is overleden op 14-08-1876 in oosterhout, 1 maand oud.

 

3 Gertrudis Kouwelaer, geboren op 02-02-1878 in oosterhout. Volgt XV-g.

 

4 Maria Kouwelaer, geboren op 01-11-1879 in oosterhout. Maria is overleden op 12-10-1880 in oosterhout, 11 maanden oud.

 

5 Maria Kouwelaer, geboren op 02-08-1882 in oosterhout. Maria is overleden op 21-10-1882 in oosterhout, 2 maanden oud.

 

6 Lamberdina Maria Kouwelaer, geboren op 12-11-1883 in oosterhout. Lamberdina is overleden op 23-11-1883 in oosterhout, 11 dagen oud.

 

XV-f Johanna Kouwelaer is geboren op 29-06-1875 in oosterhout, dochter van Cornelis Johannes Kouwelaer (zie XIV-c) en Elisabeth van Helvert, overleden op 23-05-1949 in Breda, 73 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1895 in roosendaal met Aloisius Cornelis Vreugde, bakker, ongeveer 22 jaar oud. Aloisius is geboren omstreeks 1873 in roosendaal en nispen, zoon van Marinus Cornelis Vreugde en Maria Adriana Kerstens. Aloisius is overleden.

 

Kinderen van Johanna en Aloisius:

 

1 Johannes Marinus Cornelis Vreugde, geboren op 15-11-1895 in roosendaal en nispen. Johannes is overleden.

 

2 Maria Adriana Elisabeth Vreugde, geboren op 25-11-1897 in roosendaal. Maria is overleden op 06-09-1898 in roosendaal en nispen, 9 maanden oud.

 

3 Marinus Adrianus Charles Vreugde, geboren op 28-05-1899 in roosendaal. Marinus is overleden.

 

4 Aloijsius Michel Vreugde, geboren op 05-08-1900 in roosendaal. Aloijsius is overleden.

 

5 Elisabeth Geertruda Johanna Vreugde, geboren op 30-03-1906 in roosendaal. Elisabeth is overleden op 07-08-1906 in roosendaal en nispen, 4 maanden oud.

 

6 Adrianus Antonius Maria Vreugde, geboren op 14-03-1907 in roosendaal. Adrianus is overleden op 28-03-1907 in roosendaal en nispen, 14 dagen oud.

 

7 Antonius Herman Vreugde, geboren op 11-10-1908 in roosendaal. Antonius is overleden.

 

8 Elisabeth Johanna Maria Vreugde, geboren op 21-01-1910 in roosendaal. Elisabeth is overleden.

 

9 Emile Marie Vreugde, geboren op 03-02-1912 in roosendaal. Emile is overleden.

 

10 Antonetta Henriette Vreugde, geboren in 07-1913. Antonetta is overleden op 30-12-1913 in roosendaal en nispen, 5 maanden 9 dagen, 5 maanden oud.

 

 

XV-g Gertrudis Kouwelaer is geboren op 02-02-1878 in oosterhout, dochter van Cornelis Johannes Kouwelaer (zie XIV-c) en Elisabeth van Helvert, overleden op 14-02-1950 in breda, 72 jaar oud. 

getrouwd roosendaal?

 

Gertrudis:

 

(1) begon een relatie in nooit gehuwd met ...? Hij is overleden.

 

(2) trouwde, 24 jaar oud, op 06-08-1902 in roosendaal met Antoon Spoelstra, werkman, ongeveer 25 jaar oud. Antoon is geboren omstreeks 1877 in Leeuwarden, zoon van Petrus Spoelstra en Catharina Buisman. Antoon is overleden.

 

Kind van Gertrudis en ...?:

 

1 Cornelis Johannes Kouwelaars, geboren op 06-07-1895 in Roosendaal, onwettig; volgens bijschrift in marge overleden in 1895. Cornelis is overleden op 26-07-1895 in roosendaal, 20 dagen oud.

 

XIII-k Cornelis Kouwelaer, zoon van Cornelius Joannes Couwelaer, Kleermaker (zie XII-d) en Johanna de Graaf. Hij is gedoopt op 25-11-1806 in oosterhout, get: Adrianus Brouwers en Paulina Cooremans. Cornelis is overleden op 09-07-1871 in oosterhout, 64 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1831 in oosterhout met Lamberta Nevens. Lamberta is overleden.

 

Kind van Cornelis en Lamberta:

 

1 Cornelis Kouwelaer. Cornelis is overleden op 03-08-1835 in oosterhout.

 

XII-e Joanna Cornelia Kouwelaars, dochter van Jan Cornelis Couwelaer (zie XI-c) en Antonetta Janse Weterings. Zij is gedoopt op 21-01-1782 in Oosterhout rk, get: Adrianus Weterings en Elisabetha Schoenmakers in Oosterhout. Cornelia is overleden op 27-02-1823 in oosterhout, ongeveer 41 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 25-10-1813 in Oude-Tonge met Pieter Schoonens, Nachtwaker. Pieter is een zoon van Johannes Schoonens en Petronella Bossers. Hij is gedoopt in Waspik. Pieter is overleden. Pieter trouwde later op 31-01-1824 in oosterhout met Maria de Ruijter.

 

XI-d Maria Cornelis Couler, dochter van Cornelis Janssen Cauwelaer (zie X-g) en Anna Andriessen Oomen. Zij is gedoopt op 15-05-1738 in oosterhout. Maria is overleden.

 

Maria trouwde, 20 jaar oud, op 22-10-1758 in oosterhout met Claes Corstiaans Ligtvoet, 23 jaar oud. Claes is een zoon van Corstiaan Gerritse Ligtvoet en Maria Claas Borsten. Hij is gedoopt op 11-04-1735 in loon op zand. vestigde zich na zijn huwelijk te Oosterhout.

Claes is overleden op 25-12-1819 in oosterhout, 84 jaar oud.

Kinderen van Maria en Claes:

1 Christianus Ligtvoet. Hij is gedoopt op 29-06-1759 in oosterhout. Christianus is overleden.
2 Anna Ligtvoet. Zij is gedoopt op 17-07-1760 in oosterhout. Anna is overleden.
3 Nicolaus Ligtvoet. Hij is gedoopt op 02-10-1762 in oosterhout. Nicolaus is overleden.
4 Andreas Ligtvoet. Hij is gedoopt op 01-12-1764 in oosterhout. Andreas is overleden.
5 Laurentius Ligtvoet. Hij is gedoopt op 10-08-1767 in oosterhout. Laurentius is overleden.
6 Adrianus Ligtvoet. Hij is gedoopt op 30-03-1770 in oosterhout. Adrianus is overleden.
7 Adriana Maria Ligtvoet. Zij is gedoopt op 07-09-1772 in oosterhout. Adriana is overleden.
8 Cornelius Ligtvoet. Hij is gedoopt op 06-02-1775 in oosterhout. Cornelius is overleden.
9 Norbertus Ligtvoet. Hij is gedoopt op 11-07-1778 in oosterhout. Norbertus is overleden. 

 

 

XI-e Frans Cauwelaer, zoon van Cornelis Janssen Cauwelaer (zie X-g) en Maria Francis Adriaanse. Hij is gedoopt op 21-04-1745 in oosterhout, get: Joannes Cauwelaers en Cornelia Claessen. Frans is overleden, 38 jaar oud. Hij is begraven op 19-10-1783 in zevenbergen.

bij Frans zijn doop staat zijn moeder genoteerd als Maria Claessen. 

volgens zijn huwelijksakte, afkomstig van Oosterhout.
Of deze frans toebedeeld kan worden als broer van Francis is eigenlijk niet passend, wel zijn in dit gezin twee Fransiscussen,
maar van een vroegtijdig overlijden te Oosterhout is niets te vinden.
Wel is bij 1 van zijn kinderen de doopgetuige Nicolaes Ligtvoet die getrouwd is met zijn zus Maria.

 

Frans trouwde, 30 jaar oud, op 07-07-1775 in Zevenbergen, nh met Digna Schoenmaeckers, nadat zij op 21-04-1775 in klundert, rk in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-05-1775 in Zevenbergen, get: Joanna de bruijn en Hubertus van Poppel. Digna is overleden. Digna trouwde later op 08-02-1789 in Zevenbergen, rk en nh met Adriaan van Beeck.

 

Kinderen van Frans en Digna:

 

1 Cornelius Cauwelaer. Hij is gedoopt op 23-06-1776 in Zevenbergen, get: Joannes Cauwelaers en Catharina Schoenmaeckers. Cornelius is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 29-05-1781 in zevenbergen.

 

2 Cornelius Cauwelaer. Hij is gedoopt op 05-02-1782 in Zevenbergen, get: Joannes Couleraers, Catharina Schoenmakers en Cornelia van Ginneken. Cornelius is overleden, 8 dagen oud. Hij is begraven op 13-02-1782 in zevenbergen.

tweelingbroer van Joannes

 

3 Joannes Cauwelaer. Hij is gedoopt op 05-02-1782 in Zevenbergen, get: Nicolaus Ligtvoet, Cornelia Heijnen en Petronella van den Nobelen. Joannes is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 22-12-1784 in zevenbergen.

tweelingbroer van Cornelius

 

XI-f Francis Kouwelaar, zoon van Cornelis Janssen Cauwelaer (zie X-g) en Maria Francis Adriaanse. Hij is gedoopt op 04-06-1748 in oosterhout, get: joannes Coulaer en Maria van den Heijkant. Francis is overleden op 08-03-1797 in oosterhout, 48 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1797 in oosterhout.

tekende te Amsterdam op 4 maart 1792 ondertrouw aan met zijn volksgenote Mijntje Schuurmans. De huwelijksafkondigingen waren ongeldig en op 12 maart 1794 sloten Francis en Mijntje een geldig huwelijk te Oosterhout. Hij stierf aldaar op 12 mei 1795.


bron: Leo Adriaenssen

volgens de huwelijksbijlagen in 1814 en 1815 sterft Frans op ( 8 maart 1797 ), begraven 12 maart 1797.

er was nog een Francis Cornelis Couwelaers afkomstig van Oosterhout die ondertrouwde op 21-04-1775 te Kundert en op
07-07-1775 trouwde te Zevenbergen met Digna Schoenmakers, samen hadden ze kinderen.
frans is begraven te Zevenbergen op 19-10-1783.


wordt er in Oosterhout nog een kind gedoopt op 16 juli 1803 genaamd Adriana met als ouders;
Fransisci Kouwelaar en Wilhelma Schuurmans, get: Elisabeth Broekhoven.
Vaders naam zal waarschijnlijk verkeerd vermeld staan ipv Martinus Boot.

 

Francis trouwde, 45 jaar oud, op 12-03-1794 in oosterhout met Mijntje (Wilhelmina) Schuurmans, 25 jaar oud. Mijntje is een dochter van Johannes Schuurmans en Adriana Smits. Zij is gedoopt op 20-03-1768 in oosterhout. Mijntje is overleden op 12-03-1825 in oosterhout, 56 jaar oud. Mijntje trouwde later na 1797 met Martinus Boot, Schipper.

 

Kinderen van Francis en Mijntje:

 

1 Johannes Kouwelaar, gedoopt op 01-05-1792 in oosterhout. Volgt XII-f.

 

2 Adriana Kouwelaar, gedoopt op 13-10-1793 in oosterhout, ng. Volgt XII-g.

 

 

XII-f Johannes Kouwelaar, zoon van Francis Kouwelaar (zie XI-f) en Mijntje (Wilhelmina) Schuurmans. Hij is gedoopt op 01-05-1792 in oosterhout. Johannes is overleden op 22-04-1831 in oosterhout, 38 jaar oud. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 16-10-1814 in oosterhout met Elisabeth Baijens, 19 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Joannes Petri Baijens en Maria Neelneef. Zij is gedoopt op 06-12-1794 in oosterhout, Nelius Nilneef en Maria van den Rijen. Elisabeth is overleden op 16-01-1830 in oosterhout, 35 jaar oud.

 

Kinderen van Johannes en Elisabeth:

 

1 Franciscus Kouwelaar, geboren op 25-08-1815 in oosterhout. Franciscus is overleden.

 

2 Maria Kouwelaar, geboren op 18-04-1817 in oosterhout. Maria is overleden.

 

3 ... Kouwelaar, geboren op 13-03-1819 in oosterhout. Hij of zij is gedoopt op 13-03-1819 in oosterhout. ... is overleden.

 

4 Johannes Kouwelaar, geboren op 01-07-1821 in oosterhout. Johannes is overleden.

 

XII-g Adriana Kouwelaar, dochter van Francis Kouwelaar (zie XI-f) en Mijntje (Wilhelmina) Schuurmans. Zij is gedoopt op 13-10-1793 in oosterhout, ng. Adriana is overleden op 22-11-1858 in oosterhout, 65 jaar oud. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1815 in oosterhout met Pieter Baijens, 21 jaar oud. Pieter is een zoon van Joannes Petri Baijens en Maria Neelneef. Hij is gedoopt op 20-04-1793 in oosterhout, Petrus Baijens en Cornelia Naes?. Pieter is overleden op 08-09-1874 in oosterhout, 81 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Pieter:

1 Johannes Baijens, geboren op 12-05-1815 in oosterhout. Johannes is overleden.
2 Martinus Baijens, geboren op 26-08-1816 in oosterhout. Martinus is overleden.
3 Francus Baijens, geboren op 21-11-1817 in oosterhout. Francus is overleden.
4 Willemina Baijens, geboren op 01-01-1820 in oosterhout. Willemina is overleden.
5 Maria Baijens, geboren op 23-07-1821 in oosterhout. Maria is overleden.
6 Josina Baijens, geboren op 22-08-1823 in oosterhout. Josina is overleden.
7 Franciscus Baijens, geboren op 19-02-1826 in oosterhout. Franciscus is overleden.
8 Johanna Baijens, geboren op 12-09-1828 in oosterhout. Johanna is overleden.
9 Cornelia Baijens, geboren op 26-09-1831 in oosterhout. Cornelia is overleden.
10 Pietronella Baijens, geboren op 04-10-1837 in oosterhout. Pietronella is overleden. 

 

 

XI-g Johanna Cornelis Kouwelaer, dochter van Cornelis Janssen Cauwelaer (zie X-g) en Maria Francis Adriaanse. Zij is gedoopt op 12-03-1751 in oosterhout, get: Petrus Vrancken en Cornelia Adrianssen. Johanna is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 21-02-1820 in oosterhout.

Moeder wordt bij haar doop Maria Adriaenssen genoemd.

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1772 in oosterhout met Adriaan Peter Bakx, 37 jaar oud. Adriaan is een zoon van Peter Janssen Bax en Maria Maes. Hij is gedoopt op 31-10-1734 in oosterhout. Adriaan is overleden op 09-01-1781 in oosterhout, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1786 in oosterhout met Pieter de Prenter, Arbeider, 29 jaar oud. Pieter is een zoon van Cornelis Gabriels de Prenter en Elisabeth Vermeulen. Hij is gedoopt op 25-06-1756 in oosterhout. Pieter is overleden op 14-02-1835 in woerden, 78 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Adriaan:

1 Petrus Bakx. Hij is gedoopt op 10-09-1772 in Oosterhout rk, get: Cornelius Kouwelaer en Joanna Backx. Petrus is overleden.
2 Maria Bakx. Zij is gedoopt op 22-09-1774 in Oosterhout rk, get: Nicolaus Ligtvoet en Maria Kouwelaer. Maria is overleden.
3 Cornelius Bakx. Hij is gedoopt op 05-09-1777 in Oosterhout rk, get: Joannes Kouwelaer en Adriana Backx. Cornelius is overleden.
4 Joannes Bakx. Hij is gedoopt op 23-04-1780 in Oosterhout rk, get: Franciscus Kouwelaer en Antonia van der Ven. Joannes is overleden.
 

Kinderen van Johanna en Pieter:

5 Cornelia de Prenter. Zij is gedoopt op 22-09-1786 in Oosterhout rk, get: Joannes de Prenter en Elisabetha Vermeulen. Cornelia is overleden.
6 Adriana de Prenter. Zij is gedoopt op 21-12-1788 in Oosterhout rk, get: Petrus Bakx en Cornelia Adriaensse. Adriana is overleden.
7 Franciscus de Prenter. Hij is gedoopt op 21-09-1790 in Oosterhout rk, get: Petrus Bakx en Cornelia Adriaenssen. Franciscus is overleden.
8 Antonia de Prenter. Zij is gedoopt op 22-09-1792 in Oosterhout rk, get: Cornelius Bakx en Antonia Liefmans. Antonia is overleden.
9 Adrianus de Prenter. Hij is gedoopt op 14-02-1797 in Oosterhout rk, get: Adrianus Verschuren en Maria de Prenter. Adrianus is overleden. 

 

 

 

VII-c Mayken Willem Janssen van den Couwelaer, dochter van Willem Jans van Couwelers (zie VI-b) en Lysken Peeter Henricx van Beeck. Zij is gedoopt op 18-02-1609 in alphen. Mayken is overleden.

wordt in 1662 gezien met haar man Jan janssen van den Kerckhoff, als zij een akker van 73 roeden te Vijfhuizen onder Alphen verkoopt.


bron: Leo Adriaenssen

 

Mayken begon een relatie met Jan Janssen van den Kerckhoff. Jan is overleden.

 

V-c Cornelie Joos Cornelis van Couwelaer, dochter van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Cornelie is overleden.

was in 1532 e.v. de echtgenote van Pauwels Jan Ghyps te Geersbroek onder Ginneken. Zij overleed in 1556 à 1562.

Hun kinderen deelden in 1568 de erfenis.


1 Anne Pauwels Jan Ghyps.
2 Claese Pauwels Jan Ghyps.
3 Cornelis Pauwels Jan Ghyps. Cornelis is overleden.
4 Cornelis Pauwels Jan Ghyps.
5 Jan Pauwels Jan Ghyps. Jan is overleden.
   voor wie in 1568 zijn dochter Anne compareerde.

   Zij was gehuwd met Reynier Cornelis Claes van der Laeck.

6 Joost Pauwels Jan Ghyps. Joost is overleden.
7 Kathelyn Pauwels Jan Ghyps.
8 Laureys Pauwels Jan Ghyps.
9 Margriet Pauwels Ghyps.
10 Marie Pauwels Ghyps.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

V-d Cornelis Joosen van Couwelaer, zoon van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Cornelis is overleden.

kocht in 1571 zijn zus Heylwich uit haar helft in beider huizing, schuur en hoeve op Coudelaer, drie bunders groot. Hij trouwde met Jenneken Jan Leyten, een dochter van Jan Wouters Leyten de jonge en van Jacoppe Cornelis Cornelis, die te Ginneken bij de kerk woonden. Zij verkocht in 1573 met de mede-erfgenamen van haar oudmoei Marie Cornelis Beatris, vrouw van Joost Jan Faess, de huizing den Engel met het bakhuis, turfhuis, klein huisje, hoving en erfenis bij de kerk te Ginneken. Vermoedelijk woonden ook Cornelis en Jenneken bij de kerk, daar lieten zij althans in 1582 een woonhuis met twee kleine huisjes naast de pastorie na.

De kinderen uit dit huwelijk verkochten in 1612 aan de pastoor van Ginneken, Adriaen Gillis, hun aanstede met de verbrande hoeve op Cauwelaer.
In tweede echt was Cornelis getrouwd met Lyntken Henrick Willems.

bron: Leo Adriaenssen

 

Cornelis:

 

(1) trouwde met Jenneken Jan Leyten. Jenneken is overleden.

 

(2) trouwde met Lyntken Henrick Willems. Lyntken is overleden.

 

Kinderen van Cornelis en Jenneken:

 

1 Jan Cornelis Josen van den Couwelaer. Volgt VI-c.

 

2 Joos Cornelissen van Couwelaer. Volgt VI-d.

 

3 Meeus Cornelis Joosen van Couwelaer. Volgt VI-f.

 

4 Niclaes Cornelis Joosen van den Couwelaer, Alias Leemstekers. Volgt VI-g.

 

Kind van Cornelis en Lyntken:

 

5 Lysken Cornelis Joos van den Couwelaer. Volgt VI-e.

 

VI-c Jan Cornelis Josen van den Couwelaer, zoon van Cornelis Joosen van Couwelaer (zie V-d) en Jenneken Jan Leyten. Jan is overleden.

was in 1582 nog onmondig. In 1640 verkochten zijn erfgenamen een bunder land te Overakker.


bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde met Anna Willem Adriaen Oerlemans. Anna is overleden.

 

VI-d Joos Cornelissen van Couwelaer, zoon van Cornelis Joosen van Couwelaer (zie V-d) en Jenneken Jan Leyten. Joos is overleden.

Joos Cornelissen van Couwelaer en zijn vrouw Elisabeth Peeter Wagemaeckers kochten in 1599 de herberg en bierbrouwerij den Leegen Wyngaert bij de kerk van Ginneken. 

In 1611 verkocht hij samen met zijn dochter deze herberg. Een latere eigenaar verklaarde in l656, dat van alle ouden tijden op mijnen huijse, daer ik wonende ben, genaempt de Wijngaert, staende achter de kerck tot Ginneken, is geweest een coop-brouwerije, ende die oock alsnog is.


bron: Leo Adriaenssen

 

Joos trouwde met Elisabeth Peeter Wagemaeckers. Elisabeth is overleden.

 

Kind van Joos en Elisabeth:

 

1 Jenneken Joosen van Couwelaer. Volgt VII-d.

 

VII-d Jenneken Joosen van Couwelaer, dochter van Joos Cornelissen van Couwelaer (zie VI-d) en Elisabeth Peeter Wagemaeckers. Jenneken is overleden.

trouwde in eerste echt met Peeter Vlamincx en hertrouwde voor1612 met Jan Henrick Jacop Costers. Haar kinderen waren volgens een mededeling uit 1644: Cornelis Peeter Vlamincx, Jacob Jan Kosters, Joost Jan Kosters en Henrik Jan Kosters.


bron: Leo Adriaenssen

 

Jenneken:

 

(1) trouwde met Peter Vlamincx. Peter is overleden.

 

(2) trouwde vóór 1612 met Jan Henrick Jacob Costers. Jan is overleden.

 

Kind van Jenneken en Peter:

 

1 Cornelis Peter Vlamincx. Cornelis is overleden.

 

Kinderen van Jenneken en Jan:

 

2 Henrick Jan Costers. Henrick is overleden.

 

3 Jacob Jan Costers. Jacob is overleden.

 

4 Joost Jan Costers. Joost is overleden.

 

VI-e Lysken Cornelis Joos van den Couwelaer, dochter van Cornelis Joosen van Couwelaer (zie V-d) en Lyntken Henrick Willems. Lysken is overleden.

was in 1640 een van de .erfgenamen van haar broer Jan. Zij was gehuwd met Adriaen Cornelis Nelemans.


bron: Leo Adriaenssen

 

Lysken trouwde met Adriaen Cornelis Nelemans. Adriaen is overleden.

 

VI-f Meeus Cornelis Joosen van Couwelaer, zoon van Cornelis Joosen van Couwelaer (zie V-d) en Jenneken Jan Leyten. Meeus is overleden.

was onmondig in 1582.


bron: Leo Adriaenssen

 

Meeus trouwde met ...?  is overleden.

 

Kind van Meeus en ...?:

 

1 Adriaentken Bartholomeus van den Couwelaer. Volgt VII-e.

 

VII-e Adriaentken Bartholomeus van den Couwelaer, dochter van Meeus Cornelis Joosen van Couwelaer (zie VI-f) en ???. Adriaentken is overleden.

Zij trouwde met Jacob Michielssen van der Haegen (Verhagen) wiens weduwe zij was in 1662. Zij woonden in 1626 in het dorp, Adriaentken leefde nog in 1665. 


bron: Leo Adriaenssen

 

Adriaentken trouwde met Jacob Michielssen van der Haegen (Verhagen). Jacob is overleden.

 

VI-g Niclaes Cornelis Joosen van den Couwelaer, Alias Leemstekers, zoon van Cornelis Joosen van Couwelaer (zie V-d) en Jenneken Jan Leyten. Niclaes is overleden.

wellicht zo bijgenaamd naar zijn kostwinning. Evenals zijn vader pachtte hij regelmatig Heusdenhoutse tienden. Hij trouwde met Jenneken Anthonis Meiren uit wiens nalatenschap hij in 1615 een huis te Heusdenhout bij de draaiboom kocht, die zij zelf had geërfd van haar moeder. Hij overleed voor 1627 en liet een dochter bij Jenneken na,


bron: Leo Adriaenssen

 

Niclaes trouwde met Jenneken Anthonis Meiren. Jenneken is overleden.

 

Kind van Niclaes en Jenneken:

 

1 Theuntken Claessen van den Couwelaer. Volgt VII-f.

 

VII-f Theuntken Claessen van den Couwelaer, dochter van Niclaes Cornelis Joosen van den Couwelaer, Alias Leemstekers (zie VI-g) en Jenneken Anthonis Meiren. Theuntken is overleden.

werd de vrouw van Michiel Michielssen van Hillegaerden in de wandeling genaamd Bruygom en vestigde zich met hem te Roosendaal. Michiel was in 1593 geboren, was blauwverver en wordt in al 1634 gezien als leverancier van hooi. Mogelijk was hij evenals (zijn zoon’?) Anthony Michielssen van Hillegaerden (Roosendaal, 1677) schipper en koopman. Als zijn vader komt in Michiel van Hillegaerden in aanmerking, die in 1613 textielverver te Breda was. Theuntken verkocht in 1632 de van haar moeder geërfde hofstad te Heusdenhout bij de draaiboom, waarvan de huizing tijdens het beleg van Breda was afgebrand en verwoest. In 1640 zat Bruygom in een tweede huwelijk. 

zijn dochter Cornelia, die trouwde met Dirck Jorissen, was een telg uit de eerste echt, evenals zijn zoon Michiel.

bron: Leo Adriaenssen

 

Theuntken trouwde met Michiel Michielssen van Hillegaerden. Michiel is geboren in 1593. Michiel is overleden.

 

Kinderen van Theuntken en Michiel:

 

1 Cornelia van Hillegaerden. Cornelia is overleden.

 

2 Michiel van Hillegaerden. Michiel is overleden.

 

V-e Meeus Joosts van Coudelaer is geboren omstreeks 1495, zoon van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Meeus is overleden.

is omstreeks 1495 geboren. Hij trouwde met Marie Mathys Jan Pauwels, die een dochter was van Mathys Jan Pauwels van Ghilze en Jehenne Jan Gherits van Langhdonck. In 1541 was zij wijlen. 


bron: Leo Adriaenssen

 

Meeus trouwde met Marie Mathys Jan Pauwels. Marie is overleden.

 

Kind van Meeus en Marie:

 

1 Mariken Meeus Joosten van Couwelaer. Volgt VI-h.

 

VI-h Mariken Meeus Joosten van Couwelaer, dochter van Meeus Joosts van Coudelaer (zie V-e) en Marie Mathys Jan Pauwels. Mariken is overleden.

was in 1541 onmondig. Later trouwde zij met Laureys Cornelis Cornelis van den Kyeboom alias de Bye te Chaam.

Deze overleed in 1558 of 1559. Hun onmondige dochtertjes Matheeusken en Henricxken verkochten in 1559 hun huis, erf en hof tot Chaem aende kerck, oostwaert aent kerckhof.

bron: Leo Adriaenssen

Bron: R762, folio: 150r
Datum: dinsdag 18 april 1531

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 1 zester rogs in mindernisse van 4 zester en 6 1/2 lop rogs
Ligging van het goed: gelijck een scepenenbrieve van Alfen en Ghinneken, luydende van 5 zester en 6 1/2 lop rogs, cuius data est 1516/10/21, dair af 1 zester rogs eertijts afgelost is
Bijzonderheden: Marie Merten Mertensdr van de Scharen heeft de erfpacht vercoft aen Joost Joostssone van Coudelair als vgd van Mariken, onmondige dochter van wijlen Meus van Coudelair
Marie Merten Mertensdr van de Scharen en Adriaen Jan Hairdensone, man en vgd geloofde het vercofte 1 zester rogs te vrijen na uutwijsen van de scepenenbrieve, wel verstaende dat het vercofte zester rogs ter quyringe staet, en dat men tselve altijt lossen sal mogen met 50 rijnsgld.

Bron:

Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief:
I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Mariken trouwde met Laureys Cornelis Cornelis van den Keyeboom. Laureys is overleden.

 

Notitie bij Laureys: Bron: R767, folio: 055v
Datum: dinsdag 14 februari 1559
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Debet
Aard van het goed: De somme van 91 kargld toecomende van de stede die partij 1 van partij 2 gecoft heeft, te betalen als erfpenn vel latori te Bamisse 1559 sonder commer oft in zoo verre zij dan nyet betalen, zoo zullen zij moeten betalen te Lichtmisse 1560 metgaders een ge
Bijzonderheden: Gherit Peter Gherit Costerszone en zijn huysfrou Adriane Anssem Jacopsdr zijn de som schuldich aen Henrick Henrick van den Kyeboom als vgd en Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als toez van Matheeusken en Henricxken wijlen Laureijs Cornelis Cornelisz van den Kyboom onm kindr.


Bron: R767, folio: 063r/063v
Datum: dinsdag 7 maart 1559
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Een stuck erfs onder heijde en weijde, 2 bdr
Naam van het goed: De Sluysbeemdt
Ligging van het goed: Tot Chaem bij de Wueststrate oost ander erve van Henrick Henricxzone van den Kyeboom hem van te voren toebehoirende zuid wijlen Cornelis Wouter Sprangersz kindr en Jan gieliszoon van Ghilze erven west wijlen Peter van den Venne wed en kindr noord Merten Janszoon van der Voirt
Bijzonderheden: Henrick Henrick Jansz van Ghilze natuerlick zoon als vgd en Joost Jooszone van Coudelaer als toez samentlick in den name van Henricxken en Meeus wijlen Laureijs Cornelisz van den Kyeboom onm kindr, hebben vercoft aen Henrick Henricxzone van den Kyeboom onse mede schepen. Te vrijen met 3 rijnsgld ter quijtinge Heer Henrick Reijns priester pastor der kercke van Chaem. En met noch 2 rijnsgld en 10 st ter quijtinge der wed en kindr wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon. Zonder ennigen anderen commer.


Bron: R767, folio: 116r
Datum: dinsdag 19 maart 1560
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: De huysinge, schuere, hovinge en erve onder landt en weijde, 2 bdr, in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen
Ligging van het goed: ut in littera transfixa wesende van date 1553/12/12 ( R766, fol 103r )
Bijzonderheden: Henrick Henricxzone van den Kyeboom, ons mede schepen, als vgd en Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als toez van Berthelmeeusken en Henricxken wijlen Laureijs Corneliszoon van den Kyeboom onm kindr, hebben vercoft aen Cornelis Adriaen Peter Jacopssone. Wel verstaende dat boven de commer in de brief ute vercofte stede noch uutgaen noch 5 vertel rogs ter quijtinge met 62 kargld en 10 st, en noch 3 kargld en 15 st ter quijtinge oick met 62 kargld en 10 st, die Adriaen Andries Jan Wolfsz en Marie Andries Jan Wolfsdr zijn zuster daer op zijn blijven heffen, en die Cornelis Adriaen Peter Jacopssone oick tzijner last neemt.


Bron:

Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief:
I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Kinderen van Mariken en Laureys:

 

1 Matheeusken van den Keyeboom. Matheeusken is overleden.

 

2 Henricxken van den Keyeboom. Henricxken is overleden.

 

V-f Joos Joosen van Coudelaer is geboren omstreeks 1520, zoon van Joos Cornelis van Coudelaer (zie IV-c) en Claes Jan Haeyen. Joos is overleden.

Op latere leeftijd in onderscheid van zijn zoon d’oude genoemd. Hij erfde van zijn ouders de zeven bunders grote hoeve op Coudelaer, die hij in 1556 en 1558 met kapitalen belastte.

zijn vrouw was Margriet Gherit Gherits Jooris van Keessel, die in 1605 een natuurlijke dochter uit een eerdere of later verbintenis blijkt te hebben.

bron: Leo Adriaenssen.

 

Joos trouwde met Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Margriet is overleden.

Margriet blijkt in 1605 een natuurlijke dochter te hebben uit een eerdere of latere verbintenis.

 

Kinderen van Joos en Margriet:

 

1 Adriaen Joosen van Couwelaer. Volgt VI-i.

 

2 Anneken Joosen van Couwelaer. Volgt VI-j.

 

3 Neelken Joosen van Couwelaer. Volgt VI-k.

 

4 Joos Joosen van Couwelaer De Jonge. Volgt VI-l.

 

5 Jan Joosen van Couwelaer, gedoopt in 1558. Volgt VI-m.

 

VI-i Adriaen Joosen van Couwelaer, zoon van Joos Joosen van Coudelaer (zie V-f) en Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Adriaen is overleden.

leefde nog in 1597, terwijl Lysken Laureys Schoenmaeckers in 1606 zijn weduwe was. 

Eerder was hij getrouwd geweest met Neelken Jan Peeter Wagemaeckers.
Hij had drie kinderen, die samen een vijfde deel van de grootouderlijke hoeve op Cauwelaer erfden.

bron: Leo Adriaenssen

 

Adriaen:

 

(1) begon een relatie met Neelken Jan Peeter Wagemaeckers. Neelken is overleden.

 

(2) begon een relatie met Lysken Laureys Schoemaeckers. Lysken is overleden.

 

Kinderen van Adriaen uit onbekende relatie:

 

1 Cornelis Adriaan Joosten van Couwelaer. Volgt VII-g.

 

2 Maeyken Cornelis Joosen van Couwelaer. Volgt VII-i.

 

Kind van Adriaen en Neelken:

 

Iken Adriaen Joosen van Couwelaer. Volgt VII-h.

 

VII-g Cornelis Adriaan Joosten van Couwelaer, zoon van Adriaen Joosen van Couwelaer (zie VI-i). Cornelis is overleden.

verkocht in 1606 zijn vijftiende deel van de boerderij op Cauwelaer aan zijn oom Jan Joosen van Couwelaer. In 1627 lag hij als als ruiter onder ritmeester Balfour in het (Staatse) Garnizoen te Nijmegen. Verwarrend is dat Adriaen Cornelis Cauwelaers in 1623 diende als ruiter in het (Spaanse) garnizoen van Breda. Hij was gehuwd met Maeyken Bartholomeus van den Eynde, dochter van Bartholomeus Michiels van den Eynde en van Lysbeth Anthonis Mathys Schelckens.


bron: Leo Adriaenssen

 

Cornelis begon een relatie met Maeyken Bartholomeus van den Eynde. Maeyken is een dochter van Bartholomeus Michiels van den Eynde en Lysbeth Anthonis Mathys Schelckens. Maeyken is overleden.

 

VII-h Iken Adriaen Joosen van Couwelaer, dochter van Adriaen Joosen van Couwelaer (zie VI-i) en Neelken Jan Peeter Wagemaeckers. Iken is overleden.

Iken Adriaen Joosen van Couwelaer en haar man Joost Peeter Joosten verkochten in 1611 hun vijftiende deel van de boerderij. Iken was een dochter van Neeltken Wagemaeckers.

bron: Leo Adriaenssen

 

Iken begon een relatie met Joost Peter Joosten. Joost is overleden.

 

VII-i Maeyken Cornelis Joosen van Couwelaer, dochter van Adriaen Joosen van Couwelaer (zie VI-i). Maeyken is overleden.

Hun dochter Cornelie verkocht in 1606 haar vijftiende deel van de zes bunder grote hoeve op Couwe1aer.

Hun zoon Jan Peter Cornelis Jans wordt in 1621 gezien als erfgenaam van Matheeus Joost Cornelis van Coudelaer.


bron: Leo Adriaenssen

 

Maeyken begon een relatie met Peter Cornelis Janss. Peter is overleden.

 

Kinderen van Maeyken en Peter:

 

1 Cornelie Janss. Cornelie is overleden.

 

2 Jan Peter Cornelis Janss. Jan is overleden.

 

VI-j Anneken Joosen van Couwelaer, dochter van Joos Joosen van Coudelaer (zie V-f) en Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Anneken is overleden.

 trouwde met Rombout Cornelis Mathysen, pachter van de hoeve van Hooidonk van jonkheer Willem van Lier, die te Berlicum woonde. In 1585 werd deze geïsoleerde, midden in de hei gelegen hoeve tweemaal beroofd door geuzensoldaten, die Rombout opsloten in zijn kelder en zijn vee en have meenamen.

Anneken erfde evenals haar broers en zuster een vijfde deel in de hoeve op Cauwelaer.
In tegenstelling tot haar mede-erfgenamen verkocht zij het niet aan haar broer Jan.
Pas in 1631 kochten diens kinderen van Joosken Rombout Cornelis Matthys en haar man Laureys Willem Lenaerts een vijfde in een hofstad, waarvan de huizing en de schuur mits de belegeringe der staat Breda afgebrande ende geruïneert is. Deze Joosken moet een nakomelinge (kleindochter?), althans erfgename van Anneken zijn geweest.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

VI-k Neelken Joosen van Couwelaer, dochter van Joos Joosen van Coudelaer (zie V-f) en Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Neelken is overleden.

zij erfde een vijfde in haar vaders hoeve op Cauwelaer.

Dit deel werd in 1605 door haar dochter Magdaleenken Peeter Cornelissen en diens man Jan Peter Corneliss verkocht aan
Jan Joosen van Couwelaer.

bron: Leo Adriaenssen

 

Neelken begon een relatie met Peter Cornelissen. Peter is overleden.

 

 

VI-l Joos Joosen van Couwelaer De Jonge, zoon van Joos Joosen van Coudelaer (zie V-f) en Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Joos is overleden.

Mogelijk was hij gehuwd met Maeyken Joos uit Princenhage, 

Dochter van Joos Henrick Peeter Sibs en Peerken Adriaen Lambrechts van Beeck;
zij hertrouwde met Cornelis Henrick Cornelis Floris. Joos was rechtens erfgenaam van een vijfde deel in de hoeve op Cauwelaer.
Dit deel vererfde op zijn beide zoons:


bron: Leo Adriaenssen

 

Joos trouwde met Maeyken Joos. Maeyken is geboren in princenhage, dochter van Joos Henrick Peeter Sibs en Peerken Adriaen Lambrechts van Beeck. Maeyken is overleden.

 

Kinderen van Joos en Maeyken:

 

1 Joos Joosen van Couwelaer. Joos is overleden.

verkocht in 1612 zijn tiende part in de Cauwelaerse hoeve, die overigens was belast met een rente van 3 carolusgulden op hemzelf en zijn broeders.


bron: Leo Adriaenssen

 

2 Matheeus Joosen van Couwelaer. Matheeus is overleden.

verkocht zijn aandeel in 1613.


bron: Leo Adriaenssen

 

VI-m Jan Joosen van Couwelaer, zoon van Joos Joosen van Coudelaer (zie V-f) en Margriet Gherit Gheerits Jooris van Keessel. Hij is gedoopt in 1558. Jan is overleden na 1614, minstens 56 jaar oud.

geboren in 1558, wordt in 1587 en 1594 Jan Joos zone op Couwelaer genoemd. 

Hij woonde en teulde op de ouderlijke hoeve, waarvan hij successievelijk tot in 1614 de meeste delen van zijn mede-erfgenamen opkocht.
In 1613 kocht hij nog anderhalve bunder erf op Cauwelaer en 130 roeden van een erf genaamd het Coudelaer.

bron: Leo Adriaenssen.

 

Jan trouwde met Neelken Peeter Wagemaeckers. Neelken is overleden.

 

Kinderen van Jan en Neelken:

 

1 Joost Janssen van den Couwelaer. Volgt VII-j.

 

2 Margriet Jan Joosen van den Couwelaer. Volgt VII-k.

 

3 Peeter Jan Joosten van de Couwelaer, gedoopt omstreeks 1590. Volgt VII-l.

 

VII-j Joost Janssen van den Couwelaer, zoon van Jan Joosen van Couwelaer (zie VI-m) en Neelken Peeter Wagemaeckers. Joost is overleden.

Woonde te Ginneken en bezat een derde van de familieboerderij op Cauwelaer, zijn twee zonen verwierven een stede te Notsel van hun oom Cornelis laureys Nijs.


bron: Leo Adriaenssen.

 

Joost trouwde met Lysken Laureys Denys. Lysken is overleden.

 

Kinderen van Joost en Lysken:

 

1 Laureys Joosten van den Couwelaer. Volgt VIII-g.

 

2 Jacob Joost Janssen van den Couwelaer, geboren omstreeks 1614 in ginneken. Volgt VIII-h.

 

 

VIII-g Laureys Joosten van den Couwelaer, zoon van Joost Janssen van den Couwelaer (zie VII-j) en Lysken Laureys Denys. Laureys is overleden.

 breidde zijn bezit op Cauwelaer uit tot een oppervlakte van 1 1 bunder in 1665. In dat jaar bezat hij samen met zijn broer bovendien een stede van 18 lopenzaad in het dorp en op eigen naam 10 lopenzaad wei- en zaailand te Molenschot onder Gilze. Ook te Bavel, ter plaatste Ter Voort, was hij toen gegoed. Hij was in 1665 gezworen van Cauwelaer en Notsel en wachtmeester van Rechterstraet ende Notsel. Tot deze laatste functie was hij reeds in 1663 aangesteld, maar doordat hij de benoeming weigerde moest hij rechtens tot ambtsaanvaarding worden gedwongen. Laureys was voorts schepen van Ginneken, alsmede schepen en leenman van het Oude Hof van Thorn te Gilze. Hij woonde in het dorp bij de kerk, waar hij een huis met bierbrouwerij, schuur en turfschop had gekocht. Hij was koopbrouwer. Op 18 september 1634 trouwde Laureys te Ginneken met Lysken Adriaen Huybrechts; zij was in 1671 en 1676 zijn weduwe. Zij stond in 1672 aan het hoofd van een huishouden van acht personen, twee paarden en twaalf koeien.


bron: Leo Adriaenssen

 

Laureys trouwde op 18-09-1634 in Ginneken, rk met Lysken Adriaen Huybrechts, nadat zij op 27-08-1634 in Ginneken, rk in ondertrouw zijn gegaan. Lysken is overleden.

 

Kinderen van Laureys en Lysken:

 

1 Jacob Laureijssen van den Couwelaer. Jacob is overleden.

dient wellicht te worden geïdentificeerd met Jacobus Laureijssen, die in 1672 te Cauwelaer aan het hoofd stond van een huishouden met zes mensen.

Met zijn drie paarden en dertien koeien behoorde hij tot de drie veerijkste boeren van Ginneken. Deze Jacobus boerde op de hoeve van de Hondsdonk te Rakens onder Ulvenhout.

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan Lauwereijssen van den Couwelaer, geboren in ginneken. Volgt IX-j.

 

3 Lysbeth Lauwereijns Joosen van den Cauwelaer, gedoopt op 31-08-1635 in ginneken. Volgt IX-k.

 

4 Joost van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 27-04-1637 (niet gevonden). Joost is overleden.

 

5 Adriaen Laureijssen van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 24-04-1644 in het Ginneken rk, get: Joannes Henrici en Joanna Lamberti. Adriaen is overleden in 1720 in Ginneken, zonder nageslacht, 75 of 76 jaar oud.

Overleed in het jaar 1720 te Ginneken zonder nageslacht. In 1712 had hij een bakhuis met een driesje te Notsel verkocht.


bron: Leo Adriaenssen.

 

6 Joost Laureijssen van den Cauwelaer, gedoopt omstreeks 1640 , geboren in het Ginneken. Volgt IX-l.

 

 Maria van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 11-04-1650 in het Ginneken rk, get: Cornelia Walteri loco Margarita Gerardi Scrawen, Maria is overleden.

 

8 Clara Laureijssen van den Couwelaer, gedoopt op 11-04-1650 in ginneken. Volgt IX-m.

 

9 Kornelis Laureijssen van den Couwelaer, gedoopt op 27-10-1654 in ginneken. Volgt IX-n.

 

IX-j Jan Lauwereijssen van den Couwelaer is geboren in het Ginneken, zoon van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie VIII-g) en Lysken Adriaen Huybrechts. Jan is overleden.

Volgde zijn vader op als tapper en bierbrouwer. In 1698 was hij te Ginneken een van de negen huisbrouwers, tevens om de nabueren oick toe te laten, dat deselve haer drinke bier daerop brouwen. Bovendien was Jan bouwman. Hij pachtte een van de hoeven van stadhouder Willem III en huurde in 1701 hooiland in de Klundert ten behoeve van de voeding van zijn paarden en beesten. De reden dat hij zo ver zijn beemden huurde, was gelegen in de inundatie van Breda in 1701, waardoor Jans weyden bij den Buystelbergh, de Ganseweijde en de beemdt achter den molen waren ondergelopen. Daarvoor kreeg hij een schadevergoeding van f 8o uitgekeerd. Op 22 oktober 1673 was Jan van den Couwelaer te Ginneken getrouwd met Margriet Jan Cornelis Lips van de Molengracht onder Teteringen. Zij overleed in maart 1709 te Ginneken en liet drie kinderen na.


bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde op 22-10-1673 in ginneken en bavel, schepenbank met Margriet Jan Cornelis Lips, nadat zij op 07-10-1673 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Margriet is geboren in Molengracht onder Teteringen. Margrriet is overleden.

 

Kinderen van Jan en Margriet:

 

1 Pieternel Janssen van den Couwelaer, gedoopt op 11-03-1676 in Teteringen rk, get: Elisabetha Laurentius Volgt X-h.

 

2 Maeyken Jan Laureijssen van den Couwelaer, gedoopt op 16-10-1678 in ginneken. Volgt X-i.

 

3 Elisabeth Janssen van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 01-02-1681 in het Ginneken. Elisabeth is overleden.

Ze sleet haar leven als geestelijke dochter. Aangezien zij overleed te Ulvenhout op het slotje Grimhuizen, waar de schuilkerk was gevestigd en de pastoor woonde, kan zij pastoorsmeid en/of kosteres zijn geweest. In maart 1721 heette zij kortelings overleden. 


bron: Leo Adriaenssen

 

4 Jenneken van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 30-04-1684 in ginneken. Jenneken is overleden in jong gestorven..

 

5 Clara van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 30-08-1687 in ginneken. Clara is overleden in jong gestorven..

 

6 Joost van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 03-07-1691 in ginneken. Joost is overleden in jong overleden.

 

X-h Pieternel Janssen van den Couwelaer, dochter van Jan Lauwereijssen van den Couwelaer (zie IX-j) en Margrriet Jan Cornelis Lips, gedoopt op 11-03-1676 in Teteringen rk, get: Elisabetha Laurentius. Pieternel is overleden op 11-06-1736 in Breda, 60 jaar oud. Zij is begraven op 14-06-1736 in Breda

Pieternel Janssen van den Couwelaer trouwde te Ginneken op 2 november 1691 met Anthonis Jan Huybrecht Janssen uit Teteringen, die zich naar de huizing die hij bewoonde Anthonis van Grimhuijsen noemde.

Op Grimhuizen aan de Steenweg te Ulvenhout was de schuilkerk gevestigd. De familienaam van Anthonis was wellicht Van Besouw, volgens een duistere aantekening uit november 1701 althans was Peternella Cauwelaer toen in ondertrouw met Peter Willems en had zij van Anthony van Grimhuysen een dochter, genaamd Adriaantje van Besouw. Nadat Anthonis in maart 1701 te Ginneken was gestorven, hertrouwde Piternel op 6 november 1702 aldaar met Peter Willemsen de Nobele uit Bavel, die toen te Breda woonde. Peter had in januari van dat jaar de huur van Grimhuizen overgenomen. Hij overleed in de twintigerjaren.


bron: Leo Adriaenssen

 

Pieternel:

 

(1) trouwde op 11-11-1691 in ginneken en bavel, schepenbank met Anthonis Jan Huybrechts Janssen, nadat zij op 24-10-1691 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Anthonis is geboren in teteringen. Anthonis is overleden in 03-1701 in ginneken.

 

(2) trouwde op 06-11-1701 in ginneken en bavel, nh met Peter Willemsen, De Nobele, nadat zij op 22-10-1701 in ginneken en bavel, nh in ondertrouw zijn gegaan. Peter is overleden.

 

Kinderen van Pieternel en Anthonis:

1 Adriaentje Janssen alias "van Besouw". Zij is gedoopt op 17-04-1693 in Teteringen rk, get: Joannes Jois Huberti en Margareta Jois Lips. Adriaentje is overleden.
2 Joanna Janssen. Zij is gedoopt op 31-03-1696 in Teteringen rk, get: Adrianus Couwlaers en Catharina Daniele. Joanna is overleden.
3 Elisabeth Janssen. Zij is gedoopt op 31-10-1698 in Teteringen rk, get: Henricus Hofmakers en Elisabeth van de Cauwlaer. Elisabeth is overleden.
4 Antonius Janssen. Hij is gedoopt op 26-11-1700 in Ginneken rk, get: Joannes van den Cauwelaer en Maria Jan Huijbrachts. Antonius is overleden.
 

Kinderen van Pieternel en Peter:

5 Johanna Willemsen. Zij is gedoopt op 27-12-1708 in Ginneken rk, get: Cornelia Willemse en Margareta van den Cauwelaer ipv Cornelia Willemse. Johanna is overleden.
6 Margaretha Willemsen. Zij is gedoopt op 23-09-1712 in Ginneken rk, get: Antonius Jan Janssen en Anna Lips. Margaretha is overleden.
7 Clara Willemsen. Zij is gedoopt op 02-05-1716 in Ginneken rk, get: Cornelius van den Cauwelaer en Maria Molemans. Clara is overleden.

 

X-i Maeyken Jan Laureijssen van den Couwelaer, dochter van Jan Lauwereijssen van den Couwelaer (zie IX-j) en Margrriet Jan Cornelis Lips. Zij is gedoopt op 16-10-1678 in ginneken. Maeyken is overleden.

Met haar zus Elisabeth verkocht zij in 1713 de brouwerij bij de kerk. In 1734 was Maeyken weduwe.


bron: Leo Adriaenssen

 

Maeyken trouwde, 32 jaar oud, op 30-11-1710 in ginneken en bavel, schepenbank met Wirck Hendricks van Gils, nadat zij op 30-11-1710 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Wirck is geboren in gilze. Wirck is overleden.

 vestigde zich te Ginneken alwaar hij Wirck van Gils ging heten.


bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Maeyken en Wirck:

 

1 Margaretha van Gils. Zij is gedoopt op 13-10-1711 in ginneken. Margaretha is overleden.

2 Henricus van Gils. Hij is gedoopt op 16-12-1712 in ginneken. Henricus is overleden.

3 Joannes van Gils. Hij is gedoopt op 21-10-1714 in ginneken. Joannes is overleden.

4 Henricus van Gils. Hij is gedoopt op 29-10-1716 in ginneken. Henricus is overleden.

Henricus van Gils. Hij is gedoopt op 17-11-1718 in ginneken. Henricus is overleden.

 

IX-k Lysbeth Lauwereijns Joosen van den Cauwelaer, dochter van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie VIII-g) en Lysken Adriaen Huybrechts. Zij is gedoopt op 31-08-1635 in het Ginneken rk, get: Jacobus Josephi en Catharina Laurentij. Lysbeth is overleden.

Zij testeerde in 1700 en was in 1701 weduwe van Roovers. In 1712 was zij mede-eigenares van de gemene heide en weide het Goor te Notsel.


bron: Leo Adriaenssen

 

Lysbeth:

 

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 20-02-1667 in princenhage, schepenbank met Cornelis Peter Leyten, 34 jaar oud, nadat zij op 06-02-1667 in princenhage, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Cornelis Adriaen Leyten en Cornelia Adriaen Denijs Hendrickx. Hij is gedoopt op 24-03-1632 in princenhage. Cornelis is overleden.

 

(2) trouwde, 43 jaar oud, op 31-05-1679 in princenhage, schepenbank met Adriaen Marten Roovers, 39 jaar oud, nadat zij op 07-05-1679 in princenhage, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is een zoon van Marten Jan Roovers en Jenneken Anthonis Lips. Hij is gedoopt op 02-10-1639 in princenhage. Adriaen is overleden.

 

Kinderen van Lysbeth en Cornelis:

 

1 Cornelia Leyten. Zij is gedoopt op 15-12-1667 in princenhage. Cornelia is overleden.

2 Maria Leyten. Zij is gedoopt op 26-06-1669 in princenhage. Maria is overleden.

3 Cornelius Leyten. Hij is gedoopt op 25-10-1671 in princenhage. Cornelius is overleden.

4 Adriana Leyten. Zij is gedoopt op 24-12-1673 in princenhage. Adriana is overleden.

5 Laurentius Leyten. Hij is gedoopt op 02-02-1676 in princenhage. Laurentius is overleden.

 

Kind van Lysbeth en Adriaen:

 

6 Joanna Roovers. Zij is gedoopt op 21-04-1680 in princenhage. Joanna is overleden.

 

IX-l Joost Laureijssen van den Cauwelaer, zoon van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie VIII-g) en Lysken Adriaen Huybrechts. Hij is geboren omstreeks 1640 in het Ginneken. Joost is overleden.

Hij trad als schepen van Ginneken in zijn vaders voetsporen. Op 10 oktober 1677 trouwde hij te Ginneken met Maeyken Adriaensen van der Avoirt. 

Haar ouders, Adriaen Michielssen van der Avoirt en Engeltjen Gysbrecht Janssen, waren eigenaars van de 78 lopenzaad grote hoeve Couckelbergh onder Ginneken en in de Vuchtpolder, die zij in 1642 voor f 4150 hadden gekocht.


bron: Leo Adriaenssen

 

Joost trouwde, 27 jaar oud, op 10-10-1677 in Ginneken, schepenbank, getuigen: Petrus van Beeck en Nicolaa Lambert. met Maeyken Adriaensen van der Avoirt, 35 jaar oud, nadat zij op 25-09-1677 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-10-1677 in Ginneken, getuigen: Petrus van Beeck en Nicolaa Lambert.. Maeyken is een dochter van Adriaen Michielssen van der Avoirt en Engeltjen Gysbrecht Janssen. Zij is gedoopt op 27-10-1641 in breda. Maeyken is overleden.

 

Kinderen van Joost en Maeyken:

 

1 Anneken Joos Lauwereijssen van den Couwelaer, gedoopt op 23-07-1678 in ginneken. Volgt X-j.

 

2 Elisabeth Joosten van den Cauwelaer, gedoopt op 01-05-1680 in ginneken. Volgt X-k.

 

X-j Anneken Joos Lauwereijssen van den Couwelaer, dochter van Joost Laureijssen van den Cauwelaer (zie IX-l) en Maeyken Adriaensen van der Avoirt. Zij is gedoopt op 23-07-1678 in ginneken. Anneken is overleden.

trouwde daar op 18 december 1707 met Cornelis Ghysbrechts Oomen te Princenhage, zoon van Ghysbrecht Anthonie Oomen en van Jenneken Michiel Govert Rops. 

Later woonde deze tot Galder op de Hoeve. De dochters deelden de nalatenschap in 1767.
a. Jenneken Cornelis Oomen, gehuwd met Jan Peeter Adam Schoenmakers uit Teteringen, landbouwer
te Ginneken. Hun kleinzoon Hendrik Schoenmaekers trouwde met Catharina van de Kouwelaer (hierna).
b. Josina Cornelis Oomen, bejaarde dochter te Notsel.
c. Antonetta Cornelis Oomen, gehuwd met Willem Laureijs Pebergen te Notsel.
d. Elisabeth Cornelis Oomen, gehuwd met Hendrik Verhees te Bavel.
e. Adriaantje Cornelis Oomen, gehuwd met Adriaan Jan Dirven te Princenhage.

bron: Leo Adriaenssen

 

Anneken trouwde, 29 jaar oud, op 18-12-1707 in ginneken en bavel, schepenbank met Cornelius Gijsbreght Oomen, nadat zij op 03-12-1707 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelius is een zoon van Ghysbrechts Antonie Oomen en Jenneken Mighiel Godert Rops. Cornelius is overleden.

 

Kinderen van Anneken en Cornelius:

 

1 Maria Oomen. Zij is gedoopt op 18-08-1708 in ginneken, get: Judocus van den Cauwelaer en Elisabeth van den Cauwelaer. Maria is overleden.

 tweelingzus van Joannes.

2 Joannes Oomen. Hij is gedoopt op 18-08-1708 in ginneken, get: Marinus Oomen en Maria Adriaen Lochten. Joannes is overleden.

tweelingbroer van Maria.

3 Johanna Oomen. Zij is gedoopt op 11-08-1709 in ginneken, get: Jacobus Lambrecht Leijten, Elisabeth Laureijsse van den Cauwelaer, Josina Cornelii Meiren en Adriana Verdaesdonck. Johanna is overleden.

4 Maria Oomen. Zij is gedoopt op 08-10-1710 in ginneken, get: Adrianus Laurentii van den Cauwelaer en Anna Gijsbrachts Oomen. Maria is overleden.

5 Josina Oomen. Zij is gedoopt op 26-12-1711 in ginneken, get: Cornelius Leijten en Johanna Adriani Robs. Josina is overleden.

6 Antonet Oomen. Zij is gedoopt op 27-09-1713 in ginneken, get: Wouter Molemans en Theuntie Oomen. Antonet is overleden.

7 Antonius Oomen. Hij is gedoopt op 06-05-1715 in ginneken, get: Adrianus Gijsbracht Oomen en Aldegonda Adriani Rops. Antonius is overleden.

8 Adrianus Oomen. Hij is gedoopt op 18-12-1716 in ginneken, get: Adrianus Petri en Christina Oomen. Adrianus is overleden.

tweelingbroer van Joannes.

9 Joannes Oomen. Hij is gedoopt op 18-12-1716 in ginneken, get: Hermannus Judocus Perquin en Elisabeth Joannis van den Cauwelaer. Joannes is overleden.

tweelingbroer van Adrianus.

10 Elisabeth Oomen. Zij is gedoopt op 22-03-1718 in ginneken, get: Gijsbertus Antonii Oomen en Elisabeth Henrici van Dijck. Elisabeth is overleden.

11 Adriana Oomen. Zij is gedoopt op 19-01-1720 in ginneken, get: Lucia Cornelisse van den Cauwelaer. Adriana is overleden.

12 Joannes Oomen. Hij is gedoopt op 11-10-1721 in ginneken, get: Marinus Antonii Oomen en Maria van der Avoirt. Joannes is overleden.

13 Maria Oomen. Zij is gedoopt op 17-09-1723 in ginneken, get: Jacobus Jansse van den Cauwelaer en Vrouwe Maria van der Avoirt. Maria is overleden.

 

 

X-k Elisabeth Joosten van den Cauwelaer, dochter van Joost Laureijssen van den Cauwelaer (zie IX-l) en Maeyken Adriaensen van der Avoirt. Zij is gedoopt op 01-05-1680 in Ginneken rk, get: Elisabeth Joannis ipv Gertrudis van der Avort. Elisabeth is overleden.

Zij trouwde aldaar met Hendrick Adriaensen van Dijck uit Princenhage, die zich te Ginneken vestigde en daar lange tijd schepen was. 

Hendrick en Elisabeth kochten in 1712 een bakhuis met een perceel dries en in 1717 voor f 800 land te Notsel.
Uit dit huwelijk stammen acht kinderen, die in 1749 de ouderlijke nalatenschap deelden;

a. Corstiaen Hendriks van Dijk erfde de ouderlijke hoeve te Notsel. Hij was gehuwd met Cornelia Janssen Boomaers, dochter van Jan Gijsbregt
Boomaers en Pitronella Stoffel Vlamincx.
b. Lauwerijs van Dijk.
c. Josephus van Dijk.
d. Pietronella Hendriks van Dijk (Ginneken, 1713- 1796) was gehuwd met Cornelis HendriksMeeren (Ginneken, 1718-1793).
e. Cornelis van Dijk erfde van zijn ouders een stede te Teteringen.
f. Johannes van Dijk.
g. Adriaan van Dijk.
h. Peeter Hendriks van Dijk (Ginneken, 1722 - Meerle, 1794), gehuwd met Catharina Adriaans Meeren (Ginneken, 1736-1801).

bron: Leo Adriaenssen

 

Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1704 in Ginneken, schepenbank met Hendrick Adriaensen van Dijck, 26 jaar oud, nadat zij op 25-10-1704 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Hendrick is een zoon van Adriaen Corstens van Dijck. Hij is gedoopt op 19-02-1678 in Princenhage rk, get: Cornelia Peeters. Hendrick is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Hendrick:

1 Christianus van Dijck. Hij is gedoopt op 11-11-1705 in Ginneken rk, get: Eerw.Hr Joannes Ignatius Dingman ipv Judocus van den Cauwelaer en Cornelia Peeter van der Avoirt ipv Helena Cornelia Dijckers. Christianus is overleden.
2 Laurentius van Dijck. Hij is gedoopt op 17-04-1707 in Ginneken rk, get: Adrianus van den Cauwelaer en Josina Jan Matthijssen ipv Maria van Velthoven. Laurentius is overleden.
3 Maria van Dijck. Zij is gedoopt op 07-04-1709 in Ginneken rk, get: Adrianus van den Cauwelaer en Anna van den Cauwelaer ipv Thomas Paepen en Petronilla van der Avoirt. Maria is overleden.
4 Judocus van Dijck. Hij is gedoopt op 19-02-1711 in Ginneken rk, get: Walterus Antonii en Elisabeth Laurijsse van den Cauwelaer. Judocus is overleden.
5 Petronilla van Dijck. Zij is gedoopt op 08-08-1713 in Ginneken rk, get: Joannes Jacobus van den Cauwelaer en Maria Nico;ai Arnouts. Petronilla is overleden.
6 Cornelius van Dijck. Hij is gedoopt op 16-10-1715 in Ginneken rk, get: Cornelius Gijsberti Oomen en Helena Adroaensse van Dijck. Cornelius is overleden.
7 Joannes van Dijck. Hij is gedoopt op 30-11-1717 in Ginneken rk, get: Cornelius Petri Leijten en Johanna Antonisse van Miert. Joannes is overleden.
8 Adrianus van Dijck. Hij is gedoopt op 12-11-1719 in Ginneken rk, get: Adrianus Christiani van Dijck en Anna Joosten van den Cauwelaer. Adrianus is overleden.
9 Petrus van Dijck. Hij is gedoopt op 07-07-1722 in Ginneken rk, get: Petrus Adriaensse van Dijck en Maria Jansse van der Avoirt. Petrus is overleden.
10 Helena van Dijck. Zij is gedoopt op 05-01-1725 in Ginneken rk, get: Jacobus Jansse van den Cauwelaer en Helena Adriaensse van Dijck. Helena is overleden. 

 

 

IX-m Clara Laureijssen van den Couwelaer, dochter van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie VIII-g) en Lysken Adriaen Huybrechts. Zij is gedoopt op 11-04-1650 in het Ginneken RK, get: Maria Petri loco Maria Cornelij. Clara is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 01-01-1687 in teteringen.

 zij gingen in Teteringen wonen. In 1718 was Adriaen haar weduwnaar.


bron: Leo Adriaenssen

 

Clara trouwde, 26 jaar oud, op 24-11-1676 in Ginneken, rk met Adriaen Wouter Molemans, nadat zij op 14-11-1676 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-11-1676 in Ginneken, schepenbank. Adriaen is geboren in teteringen. Adriaen is overleden.

 

Kinderen van Clara en Adriaen:

 

1 Maria Molemans. Zij is gedoopt op 05-04-1678 in teteringen. Maria is overleden.

 

2 Gualterus Molemans. Hij is gedoopt op 24-05-1680 in teteringen. Gualterus is overleden.

 

3 Laurentius Molemans. Hij is gedoopt op 17-09-1682 in teteringen. Laurentius is overleden.

 

4 Elysabetha Molemans. Zij is gedoopt op 13-11-1684 in teteringen. Elysabetha is overleden.

 

5 Gaulterus Molemans. Hij is gedoopt op 13-06-1687 in teteringen. Gaulterus is overleden.

 

IX-n Kornelis Laureijssen van den Couwelaer, zoon van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie VIII-g) en Lysken Adriaen Huybrechts. Hij is gedoopt op 27-10-1654 in het Ginneken rk, get: Cornelia Joannis. Kornelis is overleden op 10-08-1688 in het Ginneken, in het water genaemt de Merck verongeluckt., 33 jaar oud.

Kornelis: hij vestigde zich in 1688 te Breda, waar hij op 3 mei het burgerschap kocht en op 6 februari het huis met mouterij en grutmolen den Rooster in de Gasthuisstraat. 

Op 14 februari 1688 trouwde hij te Ginneken met Anneken Hermans Vlugh uit Breda. Reeds op 10 augustus van dat jaar kwam Cornelis te overlijden: hij was tot Ginneken in het water genaemt de Merck verongeluckt. Hij liet goederen na te Breda, Ginneken, Princenhage en Gilze.
Cornelis’ weduwe verkocht in januari 1689 de grutterij voor f 2418: 15:0 en hertrouwde te Breda op 21 juli 1697 met Christiaen van Esch uit Alphen.


bron: Leo Adriaenssen

 

Kornelis trouwde, 33 jaar oud, op 14-02-1688 in ginneken en bavel, ng met Anneken Hermans Vlugh, nadat zij op 31-01-1688 in ginneken en bavel, ng in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is geboren in breda. Anneken is overleden. Anneken trouwde later op 21-07-1697 in Breda, Hervormde Gemeente trouwboek 1691-1699 met Christiaen van Esch.

 

Kind van Kornelis en Anneken:

 

1 Cornelis Cornelissen van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 25-02-1689 in breda. Cornelis is overleden.

In 1717 verkocht hij een heiveld onder Galder uit de erfenis van zijn Vader.


bron: Leo Adriaenssen

 

VIII-h Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (afb. 3) is geboren omstreeks 1614 in ginneken, zoon van Joost Janssen van den Couwelaer (zie VII-j) en Lysken Laureys Denys. Jacob is overleden op 04-11-1678 in meerle, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-1678 in meerle.

Jacob joost janssen van den Couwelaer vestigde zich te Meerle, waar hij in 1675 wordt gezien als schepen.
In 1657 leende hij een kapitaal van f 2000 met zijn boerderij te Notsel als onderpand.
Deze hoeve was hem aanbestorven van zijn oom Cornelis laureys Nijs.
Te Antwerpen werd hij in 1660 in rechte getrokken door Jan marten Cools wegens het achterstel van een rente van f 25 gedurende 6 jaar op het huis de Berry te Hoogstraten en een hoeve lands in de herdgang Cleijn Eijssel onder Meerle.
was gehuwd met Tanneken Adriaen Janssen Kess alias Keesen die op 23 november 1678 te Meerle overleed en onder zijn zerk in de kerk werd begraven.
‘Jacob van de Couwelaer’ was volgens deze grafsteen borgemeester, schepen, gezworen en heilige geestmeester van Meerle,
waar hij op 64-jarige leeftijd op 4 november 1673 is gestorven.
Hun zonen Peter, ‘Louvres’ en ‘Cornelies’worden in een gelagboekje van een herbergier (1700-1704) afwisselend Van den Kouler en Koulers genoemd.

 

 

Te Meerle in de St. Salvatore kerk een grafsteen: Jacob van den Cauwelaer, borgemeester en schepene, gezworene Heilige Geest Meester ten dorpe van Meerle out 64 jaren, sterft den 4 november 1678 ende Anneke Adriaenssen zijne huisvrouw sterft den 23 november 1678 ende Adriaen hare lieder sone sterft den 20e maart 1678.

bron: Leo Adriaenssen.


In 1653, 1654 en 1657 vinden we een Cornelis Koyen in de ledenlijst van de St.Joris schuttersgilde van Meerle. In 1665 is hij één van de gildenbroeders die een brief van de gilde mee ondertekent, gericht aan de Buitenbank (Schepene) van Hoogstraten. Zoals de meesten in die tijd kon hij niet schrijven, maar toch deed hij dat met iets anders dan het traditionele kruisje. Hij had een persoonlijk "merkteken" nu zouden wij dat een paraaf noemen.
We lezen "Dit ist hantmerk van Cornelis Koyen

In 1665 vinden we de naam nog eens terug. In dat jaar had Jacob Joossen Vanden Couwelaer "zich zodanige beledigingen laten ontvallen" dat het tot een proces kwam voor de buitenbank van Hoogstraten. Niet minder dan 44 van de oudste gekende gildenbroeders (waaronder onze Cornelius) ondertekenden op 6 oktober 1665 een brief waarin zij aan procureur Laerhoven volmacht gaven om er een rechtzaak van te maken (Rijksarchief Antwerpen Meerle nr.49/5).

Bron: Jeff Koyen "Geschiedenis van de St.Jorisgilde"in "Oudheid en Kunst" 1963 afl 1-3, blz 7-65.

 

Jacob trouwde met Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Tanneken is overleden op 23-11-1678 in meerle.

 

Kinderen van Jacob en Tanneken:

 

1 Joost Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 14-02-1643 in Meerle, rk, get: Jesper Ariaensen ipv Peeter Wagemaeckers, Maeyken wed. van Ariaen Keep en Lisken vrouw van Lambrecht Jacobs. Volgt IX-o.

 

2 Adriaen Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 12-05-1645 in Meerle rk, get: Mathias Joannis en Anna Jacobi Boudewijns. Volgt IX-p.

 

3 Jan Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 25-12-1647 in Meerle (kerstdag) rk, get: Petrus Jodoci Sprangers en Cornelia Petri Timmers ipv Joanna Arnoldi Janssen. Volgt IX-q.

 

4 Elisabeth Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 06-03-1650 in Meerle rk, get: Cornelius Cornelii Mouwen en Joanna Henrickx. Volgt IX-r.

 

5 Cornelis Jacob Joosten van den Couwelaer, Woonde In Het Ginneken. Hij is gedoopt op 18-02-1653 in Meerle rk, get: Adrianus Reneyri en Elisabetha Cornelissen. Cornelis is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 15-06-1720 in Meerle, begraven in de graftombe van zijn vader.

vestigde zich te Ginneken alwaar Cornelis in 1695 van een van de regenten aldaar een paspoort kreeg. 

Hij was in 1715 een van de vijftien partijen die de gemene hei en wei het Goor te Notsel verkochten.
Hij liet een boerderij te Notsel na.

bron: Leo Adriaenssen

 

6 Jaspar (Gasparus) Jacobs van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 29-08-1655 in Meerle rk, get: Matthias Anthony en Elisabetha Joannis Elssackers. Jaspar is overleden op 27-02-1680, 24 jaar oud. Hij is begraven op 29-02-1680 in meerle.

 

7 Laureys Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 01-03-1658 in Ginneken rk, get: Elisabeth Laurentii. Volgt IX-s.

 

8 Peter Jacobs van den Couwelaer, gedoopt op 30-05-1662 in Meerle rk, get: Adrianus Henrickx van Thurnhoudt en Adriana Janssen Clerckx. Volgt IX-t.

 

IX-o Joost Jacobs van den Couwelaer, zoon van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Hij is gedoopt op 14-02-1643 in Meerle, rk, get: Jesper Ariaensen ipv Peeter Wagemaeckers, Maeyken wed. van Ariaen Keep en Lisken vrouw van Lambrecht Jacobs. Joost is overleden omstr. 1685,

akte nalatenschap op 01-01-1686 van Joos Van Den Cauwelaer en Mayken Matthijs Sweerts te Meerle.


Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 205/03.

 

Joost trouwde, 29 jaar oud, op 24-11-1672 in Meerle, rk met Maria Matthijssen Swerts, 26 jaar oud, nadat zij op 05-11-1672 in Meerle, rk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Mattheus Anthonis Swerts, Schepen Te Meerle en Adriana Cornelij Vrients. Zij is gedoopt op 07-10-1646 in meerle, get: Henricus Adriani en Maria Adriaenssen. Maria is overleden. Maria trouwde later op 23-11-1686 in Meerle rk met Joannes Cornelii Brouwers.

 

Kinderen van Joost en Maria:

 

1 Laureys Joosten van den Couwelaer, gedoopt op 22-10-1673 in Meerle, werd uit noodzaak thuis gedoopt door vroedvrouw Elisabetha Lappers, rk, get: Cornelius Matthie en Elisabetha Jacobi van den Cauwelaer. Volgt X-l.

 

Cornelis van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 22-11-1676 in Meerle rk, get: Adrianus van den Cauwelaer en Lucia Matthie Swerts. Cornelis is overleden.

 

Jacob van den Couwelaer. hij is gedoopt op 28-01-1680 in Meerle rk, get: Cornelius Cauwelaer en Magdalena Adriani van Tuernhout. Jacob is overleden op 21-03-1680, 1 maand oud. Hij is begraven op 24-03-1680 in Meerle, in het graf van Gasparus Jacobi "avunculus sui" die op 27 februari 1680 overleed, (zijn oom aan vaderszijde).

 

4 Anna Maria van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 21-12-1681 in Meerle rk, get: Joannes Jacobi van den Cauwelaer en Cornelia Gommari Jansen. Anna is overleden.

1858 Hoofd- en Leenbank van Stad en Lande van Breda, 1532-1804
261-287 Dossiers van appelzaken van de schepenbank van Baarle-Nassau

Anna Maria Joosten van den Couwelaer, met haar man Cornelis Nuyts, c.s. contra Erfgen. van Adriaen van Reuth, 1711-1712

bron BHIC

Anna trouwde met Cornelis Nuyts.

Kind van Anna en Cornelis:
 
1 Joanna Nuyts. Zij is gedoopt op 17-09-1712 in Meerle rk, get: Joannes Gevaerts ipv Cornelius Jacobi van den Cauelaer en Maria Joannis Brouwers ipv Joanna Cruysweeghs. Joanna is overleden

 

X-l Laureys Joosten van den Couwelaer, zoon van Joost Jacobs van den Couwelaer (zie IX-o) en Maria Matthijssen Swerts. Hij is gedoopt op 22-10-1673 in Meerle, werd uit noodzaak thuis gedoopt door vroedvrouw Elisabetha Lappers, rk, get: Cornelius Matthie en Elisabetha Jacobi van den Cauwelaer. Laureys is overleden op 28-06-1707, 33 jaar oud. Hij is begraven op 30-06-1707 in Meerle, begraven in de kerk tussen de altaren van de H.Maagd en Ste Anna.

Hij werd op 25 april 1702 wegens "fornicatio simplex" door de officialiteit van het bisdom van Antwerpen veroordeeld tot de betaling van een 

voorlopige donatie van f 200 aan Lucia gommer Jans, bij wie hij een kind had verwekt en de huwelijksbeloften had geschonden.
Twee jaar later, te Meerle op 28 maart 1704, toen de verbintenis dus al vijf jaar oud was en de strijd tussen de partners even lang had gewoed,
traden zij alsnog in het huwelijk; het probleem was geweest, dat zij verwant waren in de derde graad en geen huwelijksdispensatie hadden gevraagd.
Enkele dagen na de geboorte van zijn jongste kind is Laureys overleden.

bron: Leo Adriaenssen.


In dit geval waren Laureys en Lucia's beider overgrootouders Cornelius Jan Vrients en Maria Petri.


01-01-1708 (1708), nalatenschap van Lauwereys van den Couwelaer en Lucia Gommer Janssen,
Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 248/03.

bron: Rijksarchief Belgie

 

Laureys trouwde, 30 jaar oud, op 28-03-1704 in meerle, met dispensatie voor bloedverwantschap in de 3e graad. met Lucia Gommer Jans, ongeveer 28 jaar oud. Lucia is geboren omstreeks 1676, dochter van Gommari Janssen Anthonissen Gommaerts en Cornelia Petri Henrick Snoeys. Lucia is overleden, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven op 14-01-1758 in Rijsbergen rk. Lucia trouwde later op 19-04-1711 in meer met Martinus Cornelii Leys.

de Ouders van Lucia, kopier  VIII-q  en zoek op "deze" pagina

 

Kinderen van Laureys en Lucia:

 

Cornelis Laureyssen van den Couwelaer, gedoopt op 02-04-1700 in meerle, onwettig, echter bij het huwelijk in 1704 van zijn ouders gewettigd, get: Gasper Gevaerts ipv Petrus Gommari Janssen en Anna Maria Judoci van den Cauwelaer. Volgt XI-h.

 

2 Anna van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 07-04-1704 in meerle. Anna is overleden op 18-03-1719 in meerle, 14 jaar oud.

 

3 Adriana van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 26-02-1706 in meerle. Adriana is overleden op 27-10-1706 in meerle, 8 maanden oud. Zij is begraven op 29-10-1706 in meerle.

 

4 Elisabeth Laureyssen van den Couwelaer, gedoopt op 16-06-1707 in meerle. Volgt XI-i.

 

XI-h Cornelis Laureyssen van den Couwelaer, zoon van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie X-l) en Lucia Gommer Jans. Hij is gedoopt op 02-04-1700 in meerle, onwettig, echter bij het huwelijk in 1704 van zijn ouders gewettigd, get: Gasper Gevaerts ipv Petrus Gommari Janssen en Anna Maria Judoci van den Cauwelaer. Cornelis is overleden op 25-01-1772 in meerle, 71 jaar oud.

Wonende te Meerle toen hij daar in 1743 met zijn zus Elisabeth een stede te Notsel onder Ginneken verkocht aan Jacob Janssen van den Couwelaer.


bron: Leo Adriaenssen.

Akte van nalatenschap op 01-01-1742 te Meerle van Anna Laurijs Brackx, Cornelis Laurijs Van Cauwelaer en Maria Schrauwen.
Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 305/09.

Akte nalatenschap op 01-01-1772 te Meerle van Anna Braeckx en Cornelis Laureys Van Den Cauwelaer.
Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 347/03.

 

Cornelis:

 

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 12-02-1726 in Meerle, rk met Maria Jan Schrauwen, 23 jaar oud, nadat zij op 02-02-1726 in Meerle, rk in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Jan Marijnis Huybrecht Schrauwen en Catharina Joannis Maes. Zij is gedoopt op 04-10-1702 in Meerle, Maria werd uit noodzaak thuis gedoopt door vroedvrouw Adriana Guilielmi Voet, get; gerardus van dun loco cornelius joannis maes en catharina petri tacx. Maria is overleden, 35 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-1738 in meerle.

 

(2) trouwde, 41 jaar oud, op 06-02-1742 in meerle, ot 27 januari met Joanna (Anna) Aert Brackx, 20 jaar oud. Joanna is een dochter van Aert Laureijs Braeckx en Bettina Dierck Lemmens. Zij is gedoopt op 24-04-1721 in Loenhout. Joanna is overleden op 06-03-1794 in meerle, 72 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-1794 in meerle

 

Kinderen van Cornelis en Maria:

 

1 Jan Laureys van den Couwelaer, geboren op 18-10-1727 in meerle. Jan is overleden op 27-09-1809 te Meerle, 81 jaar oud.

 

2 Laureys Cornelis van den Kouwelaer, geboren op 11-08-1729 in meerle. Volgt XII-h.

 

Adriana Begga van den Couwelaer, geboren op 22-07-1731 in meerle. Adriana is overleden op 22-10-1794 in meerle, 63 jaar oud.

 

4 Anna Maria van den Couwelaer, geboren op 16-03-1733 in meerle. Anna is overleden in meerle.

 

Cornelis Cornelis van den Couwelaer, gedoopt op 10-02-1735 in Meerle, rk, get: Joannes Joannis Laureysen ipv R D Schrauwen en Joanna Cornelia Nuyts. Volgt XII-i.

 

6 Dingen Cornelis van den Couwelaer, geboren op 24-05-1738 in meerle. Dingen is overleden op 15-07-1752 in meerle, 14 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelis en Anna (2):

 

Joseph van den Cauwelaer, geboren op 07-05-1742 in meerle. Joseph is overleden op 08-11-1783 in meerle, 41 jaar oud.

 

8 Adriaen Cornelis van den Couwelaer, gedoopt op 03-02-1744 in meerle. Volgt XII-j.

 

Quirinus van den Cauwelaer, geboren op 30-04-1747 in meerle. Volgt XII-k.

 

10 Anna Cornelis (gedoopt Susanna) van den Couwelaer, gedoopt op 28-09-1751 in Meerle rk, get: Adrianus Severijns en Anna Arnoldi Brax, sorosis (zuster). Anna is overleden op 22-10-1829 in meerle, 78 jaar oud. 

Anna trouwde, 29 jaar oud, op 07-11-1780 in meerle met Joannes Peter Jansen, 29 jaar oud, nadat zij op 28-10-1780 in meerle in ondertrouw zijn gegaan. Joannes is een zoon van Peter Jansen en Joanna Cornelii Gabriels. Hij is gedoopt op 22-11-1750 in meerle. Joannes is overleden op 26-02-1811 in baarle nassau, 60 jaar oud. 

Kinderen van Anna en Joannes:

1 Joanna Jansen. Zij is gedoopt op 24-09-1781 in meerle. Joanna is overleden.
2 Anna Maria Jansen. Zij is gedoopt op 30-01-1784 in minderhout. Anna is overleden.
3 Cornelia Jansen. Zij is gedoopt op 08-11-1785 in minderhout. Cornelia is overleden.
4 Petrus Cornelis Jansen. Hij is gedoopt op 28-04-1788 in minderhout. Petrus is overleden.
5 Cornelius Jansen, gedoopt op 17-07-1791 in minderhout, trouwde met Willemina (Jacomijna) van den Kouwelaer, haar ouders

 

 

11 Maria Catharina van den Couwelaer, gedoopt op 30-06-1754 in Meerle rk, get: Hendrik Jan Schrauwen en Catharina Jacob van den Cauelaer, overleden, 45 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1800 in baarle nassau. Maria trouwde met Mattheus Joannis Matthijsen. Mattheus is geboren in meerle

Kinderen van Maria en Mattheus:

1 Cornelius Matthijsen. Hij is gedoopt op 03-01-1775 in Meerle rk, get: Antonius van dorst en Anna Jacobi Brackx. Cornelius is overleden.

2 Joannes Matthijsen. Hij is gedoopt op 06-12-1776 in Meerle rk, get: Joannes van Ham en Anna Cornelii van den Kouwelaer. Joannes is overleden.
3 Jacobus Matthijsen. Hij is gedoopt op 18-01-1779 in Baarle Hertog rk, get: Gummarus Jacobus van den Kauwelaer en Maria Adriani Michielse. Jacobus is overleden.
4 Jacobus Matthijsen. Hij is gedoopt op 05-08-1780 in Baarle Hertog rk, get: Joannes Jansen en Dymphna Cornelis van de Cauwelaerde. Jacobus is overleden.
5 Anna Maria Matthijsen. Zij is gedoopt op 10-08-1782 in Baarle Hertog rk, get: Joannes Petrus Jansen en Dimphna Cornelis van den Cauelaer. Anna is overleden.
6 Josephus Matthijsen. Hij is gedoopt op 01-11-1784 in Baarle Hertog rk, get: Quirinus van den Cauwelaer en Susanna Arnoldi Brakx. Josephus is overleden.
7 Adrianus Matthijsen. Hij is gedoopt op 02-01-1787 in Baarle Hertog rk, get: A: Sprenkels ipv Adrianus van de Cauwelaer en Joanna Cleiren ipv Maria J: Matthijsen. Adrianus is overleden.
8 Henricus Matthijsen. Hij is gedoopt op 11-02-1789 in Baarle Hertog rk, get: Jac. Jansen en Cornelia Mathijsen. Henricus is overleden.
9 Josephus Matthijsen. Hij is gedoopt op 02-10-1791 in Baarle Hertog rk, get: Cornelius Matthijsen en Maria Jansen. Josephus is overleden. 

 

 

12 Dinhgen Catharina van den Couwelaer, gedoopt op 15-03-1759 in Meerle. Volgt XII-l.

 

 

XII-h Laureys Cornelis van den Kouwelaer is geboren op 11-08-1729 in meerle, zoon van Cornelis Laureyssen van den Couwelaer (zie XI-h) en Maria Jan Schrauwen. Laureys is overleden.

Hij werd molenaar te Effen onder Princenhage, hij trouwde met een dochter uit een molenaarsfamilie.


bron: Leo Adriaenssen.

 

Laureys trouwde, 34 jaar oud, op 29-12-1763 in meerle, met dispensatie voor bloedverwantschap in de 4e graad met Johanna van Mechelen, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 26-02-1738 in meerle (belgie), dochter van Jan Baptist van Mechelen, Molenaar Te Meersel en Cornelia van den Couwelaer. Johanna is overleden, 40 jaar oud. Zij is begraven op 16-09-1778 in princenhage.

 

Kinderen van Laureys en Johanna:

 

1 Maria van den Couwelaer, gedoopt op 13-02-1765 in Princenhage rk, get: Cornelius van den Caulaer en Cornelia van Meijle. Volgt XIII-l.

 

Cornelia van den Couwelaer, wonende te Bavel, gedoopt op 06-02-1767 in Princenhage rk, get: Cornelius van Mechgelen en Carolina van Mechgelen. Volgt XIII-m.

 

3 Elisabeth van den Couwelaer, gedoopt op 02-10-1769 in Princenhage rk, get: Josephus van Mechelen en Elisabetha van Mechelen. Volgt XIII-n.

 

4 Justina van den Couwelaer, gedoopt op 28-09-1772 in Princenhage rk, get: Michael van Mechelen en Cornelia Flooren. Volgt XIII-o.

 

5 Adriana van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 01-12-1775 in Princenhage rk, get: R.D.Laurijsen en Adriana van Mechelen. Adriana is overleden op 16-08-1812 te Meerle, 36 jaar oud.

 

 

XIII-l Maria van den Couwelaer, dochter van Laureys Cornelis van den Kouwelaer (zie XII-h) en Johanna van Mechelen. Zij is gedoopt op 13-02-1765 in princenhage. Maria is overleden op 25-09-1851 in essen, 86 jaar oud.

11-03-1845; Obligatie Hubertus Blom en Johannes Maria Kerstens te Roosendaal aan Maria van de Couwelaer te Esschen fl.1200.-


12-11-1845; Handligting Mejufvrouw Maria van de Couwelaer weduwe van den heer Christianus Schriekx en mejufvrouw Johanna Lucia Schriekx en hare man den heer Carolus Christianus van Beeck alle wonende te Esschen België

12-02-1846; Obligatie Henricus en Wilhelmus Roeken te Nispen onder Rosendaal aan Jufvrouw Maria van den Couwelaer te Esschen België fl.4000.-

12-02-1846; Obligatie Johannes van Hal en Francisca Konings, Zundert aan Maria van den Couwelaer voornoemd fl.1650.-

03-07-1846; Obligatie Johannes van den Berg te Huibergen, aan mejufvrouw Maria van de Couwelaer weduwe Christiaan Schrickx te Esschen fl.3500.-

17-04-1847; obligatie door Nicolaas van Ginderen te Nispen onder Roosendaal aan mejuffrouw Maria van den Couwelaar, weduwe van Christiaan Schrieckx te Essen, voor fl. 3.100,-

13-09-1847; obligatie door Maria Schrauwen, weduwe van Pieter Jan van Beek, te Zundert, aan Maria van den Couwelaer te Essen, voor fl. 1.200,-

16-10-1848; handlichting door Maria van den Couwelaar, weduwe van Christianus Schrieckx, Johanna Lucia Schrieckx en haar man Carolus Christianus van Beeck te Essen

12-01-1849; Obligatie Cornelis Joechem en Cornelia Herrijgers,zijn vrouw te Zundert aan Maria van den Couwelaar,weduwe Christiaan Schrickx te Essen fl.2000-=

27-01-1849; Volmacht juffrouw Maria van den Couwelaar,weduwe Christiaan Schrickx,Johanna Lucia Schrickx en hare echtgenoot Carolin Christiaan van Baall,allen wonende te Essen.

11-04-1871; royement door Petrus Vos te Roosendaal q.q. de erven Maria van de Couwelaere, weduwe van Christiaan Schrieckx te Essen

bron: Notarieel archief Roosendaal

 

Maria trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1790 in meerle (belgie) met Christiaan Jacobus Schrikcx, 22 jaar oud. Christiaan is geboren op 14-09-1767 in rijsbergen, zoon van Jacobus Christiaen Schrikcx en Adriana Maria Josephus van Aert. Christiaan is overleden op 12-11-1842 in meerle (belgie), 75 jaar oud.

gedurende 25 jaar was christiaan burgemeester van Meerle.


Hij ging in 1789 te Meerle wonen en was molenaar aldaar. Zijn watermolen met het bovenhuis en de stal brandde rond 2.00 uur ’s nachts op 18 augustus 1809 af. Schriekx begrootte de schade op f 1610 aan de molen en f 3308 aan de huisraad.
De grootste posten betroffen twee paar molenstenen ( f 208 en f 308), het waterrad (f 100), het grote binnenrad (/300), het kleine binnenrad met de as ( f 100) en in de woning tafels en stoelen (f 150), koper en tin (f 200), porcelijn (f40), twee bedden met beddegoed ( f 110), kleren, linnengoed en servetten (f 600), de voorraad granen (f 250) en meel (f 180) en paarden en boerengereedschap (f 100). Daarna werd de watermolen weer opgebouwd. Blijkens een taxatie op Kerst- avond 1821, toen Christiaan weer als pachter aantrad, bleek het bedrijf f 1970:18:9 waard te zijn. Het waterrad uit 1797 functioneerde toen nog, maar de meeste onderdelen van het molenwerk waren vernieuwd in 1811. Er waren twee molenstenen (een liggende en een lopende) voor de rogge en twee voor de boekweit.

In 1813 sloot Schrickx een overeenkomst met Nicolaas Damen te Terheijden, die zijn windkorenmolen van Wagenberg wilde verplaatsen naar Oosterhout.
Voor elke maand dat Schrickx’ molen werkloos zou zijn, zou Damen 100 frank betalen, terwijl hij alle belastingen daarop zou voldoen. Voor zijn opzicht over de werkzaamheden kreeg Sehrickx een honorarium en kost en inwoning. Van 15 december 1813 tot 1 maart 1814 gaf Christiaan Schrickx In 1 8 13 sloot Schrickx een overeenkomst met Niclaas Damçn te Terheijden, die zijn windkorenmolen van Wagenberg wilde verplaatsen naar Oosterhout.
Voor elke maand dat Schrickx’ molen werkloos zou zijn, zou Damen 100 frank betalen, terwijl hij alle belastingen daarop zou voldoen. Voor zijn opzicht over de werkzaamheden kreeg Sehrickx een honorarium en kosten inwoning.4o van 15 december 1813 tot 1 maart 1814 gaf Christiaan Schrickx f 881:19 1/2 uit voor leve- ranties, bevoorrading en logement van de geallieerde troepen, te weten tarwemeel, rogge, haver, aardappels, een koe, spek, vet, boter, kippen, koffie, bier, olie, brandhout, kaarsen, een paar laarzen, een wollen deken en vier lege zakken; 313 man en 304 paarden logeerden bij hem, aan wie hij 11560 U hooi leverde; de kozakken maakten hem f 187:8 1/2 afhandig.
In 1817 kreeg hij van de gouverneur van Antwerpen toestemming om te Meerle een korenwindmolen te bouwen. Op 12 november 1842 is hij te Meerle overleden, volgens zijn bidprentje na eene langdurige ziekte. Hij was toen meer dan vijfentwintig jaar burgemeester geweest van Meerle.
Uit het huwelijk werden 3 kinderen geboren.

Kinderen van Christiaan en Maria:

1 Jacobus Schrikcx. Hij is gedoopt op 16-01-1791 in meerle. Jacobus is overleden.
2 Joanna Elisabeth Schrikcx. Zij is gedoopt op 22-12-1792 in meerle. Joanna is overleden.
3 Joanna Lucia Schrikcx, gedoopt op 13-12-1793 in meerle.

bron: Leo Adriaenssen

 

XIII-m Cornelia van den Couwelaer, wonende te Bavel, dochter van Laureys Cornelis van den Kouwelaer (zie XII-h) en Johanna van Mechelen. Zij is gedoopt op 06-02-1767 in princenhage. Cornelia is overleden op 13-10-1820 in Meerle, 53 jaar oud.

In 1813 testeerden zij, zij hadden een zoon Bartholomeus Oomen.

bron: Leo Adriaenssen

 

Registratiedatum 19-08-1819, L. Beens, Minuutakten, 1819 - 1823

Christiaan Schrikx, Burgemeester van Meerle en aldaar woonachtig, is gemachtigd door Cornelia van den Cauwelaar (Couwelaer), wed. van Jan Oomen, particuliere te Meer, om over te gaan tot de verkoping van onderstaande vaste goederen. Een en ander vindt plaats in de herberg van Martinus van Miert, alhier. De verkoopvoorwaarden worden in de akte nader omschreven. Het betreft onderstaande projecten; De eerste koop betreft een recent gebouwd huis, arbeidershuis, bakhuis, stallen, grote schuur, kooi, hof en boomgaard met een perceel zaailand genaamd ’den Krommen Akker’, staand en gelegen aan het Cromreeken te Heusdenhout, groot tezamen ca. 1 bunder, belendend oost de kinderen van Jan Flooren, zuid ’s Heeren- en Gebuurstraat, west wed. Egidius van den Corput en noord het andere erf. De tweede koop betreft een perceel zaailand, genaamd ’den Kleine Ijpelaarschen Akker’, gelegen als voornoemd, groot ca. 1 bunder, oost de Baan, zuid Cornelis Verdaasdonk, west Hendrik van Dijk en noord het Gebuurstraatje. De derde koop betreft een perceel zaailand genaamd ’de Hoogt’, gelegen a.v., groot ca. 300 roeden, oost het Weegstraatje, zuid het andere erf, west de wed. Egidius van den Corput en noord het straatje. De vierde koop betreft een perceel zaailand genaamd ’de voorste Raam’, gelegen a.v., groot ca. 240 roeden, oost Hendrik van Dijk, zuid en noord de andere erven en west de kinderen van Hendrik van Hooydonk. De vijfde koop betreft ee perceel zaailand genaamd ’de middelste Raam’, gelegen a.v., groot ca. 150 roeden, oost Hendrik van Dijk, zuid en noord de andere erven, west de kinderen van Hendrik van Hooydonk. De zesde koop betreft een perceel weiland genaamd ’de achterste Raam’, gelegen a.v., groot ca. 260 roeden, oost Hendrik van Dijk, zuid Antoine Schoenmakers, west de kinderen van Hendrik van Hooydonk en noord het andere erf. De zevende koop betreft een perceel weiland genaamd de ’Vonder Weide’, gelegen a.v., groot ca. 200 roeden, oost en west de andere erven, zuid wed. Egidius van den Corput en noord het straatje. De achtste koop betreft een perceel weiland genaamd ’het Achterste Weyke’, gelegen a.v., groot ca. 105 roeden, oost wed. Egidius van den Corput, zuid de kinderen van Jan Flooren, west de andere erven en noord het straatje. De negende koop betreft een perceel zaailand met het straatje genaamd ’Dielis Akker’, gelegen a.v., groot ca, 160 roeden, oost wed. van den Corput, zuid de Gebuurstraat, west begijn Vlamincx en noord het andere erf. De tiende koop betreft een perceel zaailand genaamd ’het Langveld’, groot ca. 300 roeden, oost het straatje, zuid en noord de andere erven en west de armen van Bavel. De elfde koop betreft een perceel wei- en zaailand, genaamd ’het Keiserveld’, gelegen a.v., groot ca. 1 bunder, oost en zuid wed. van den Corput, west en noord de andere erven. De twaalfde koop betreft een perceel zaai- en weiland genaamd ’het Heylaar’, gelegen a.v., groot 310 roeden, oost de andere erven, zuid de armen van Bavel, west de kinderen van Hendrik van Hooydonk en noord Cornelis van Raak. De dertiende koop betreft een perceel zaailand genaamd ’den Haverhof’, gelegen a.v., groot ca. 270 roeden, oost onleesbaar, zuid ’s Heerenstraat, west en noord de kinderen van Jan Flooren. De veertiende koop betreft een perceel weiland genaamd ’het Hoolblok’, gelegen a.v., groot ca. 600 roeden, oost Mevrouw Thijssen, zuid de Ley, west Pieter Leyten en noord Jan en Josephus van Sundert. De vijftiende koop betreft een perceel heide, gelegen in Schoutene Veld op het Valkenburg te Gilze, groot ca. 200 roeden, oost de Baan, zuid Adriaan van Dijk, west en noord ’s Heeren Vroente. De eerste koop wordt ingezet door Wynand Beens, loodgieter te Breda, op f. 2000,-- (strijkt f. 20,--). De tweede koop ingezet door Johannes Petrus Eeltiens, particulier te Breda, op f. 720,-- (strijkt f. 10,--). De derde koop wordt ingezet door Jacobus van der Maden, bakker te Breda, op f. 590,-- (strijkt f. 10,--). De vierde koop wordt ingezet door dezelfde op f. 580,-- (strijkt f. 10,--). De vijfde koop wordt ingezet door Johannes de Poorter, koopman te Breda, op f. 340,-- (strijkt f. 6,--). De zesde koop wordt ingezet door van der Maden voornoemd, op f. 650,-- (strijkt f. 10,--). De zevende koop wordt ingezet door Cornelis van Dijk, bouwman te Teteringen, op f. 470,-- (strijkt f. 10,--). De achtste koop wordt ingezet door Cornelis Janssen, hovenier te Breda, op f. 225,-- (strijkt f. 5,--). De negende koop wordt ingezet door de Poorter voornoemd, op f. 330,-- (strijkt f. 6,--). De tiende koop wordt ingezet door Bartholomeus Oomen, bouwman te Ginneken, op f. 720,-- (strijkt f. 10,--) De elfde koop wordt ingezet door van der Maden voornoemd, op f. 790,-- (strijkt f. 10,--). De twaalfde koop wordt ingezet door de Poorter voornoemd, op f. 740,-- (strijkt 10,--). De dertiende koop wordt ingezet door Christiaan Schrickx, Burgemeester te Meer, op f. 600,-- (strijkt f. 10,--). De veertiende koop wordt ingezet door de Poorter voornoemd, op f. 210,-- (strijkt f. 10,--). De vijftiende koop wordt ingezet door Johannes de Kort, kleermaker te Bavel, op f. 36,-- (strijkt f. 5,--). Getuigen zijn Adrianus Eestermans, bakker en Wouter van de Laer, winkelier, beiden alhier woonachtig. No. 58 Op 2 september 1819 wordt de verkoping gecontinueerd in de herberg van Jan van der Steen, alhier. De veertiende koop wordt verhoogd door Antoine l’Olivier, onderwijzer te Heusdenhout met f. 90,-- naar f. 300,-- (strijkt f. 22,--). De vijfde koop wordt verhoogd door van der Maden voornoemd, met f. 60,-- naar f. 710,-- (strijkt f. 30,--). De eerste koop wordt definitief verkocht aan Beens voornoemd voor f. 2000,--. De tweede koop wordt finaal verkocht aan Eeltiens voornoemd, voor f. 720,--. De derde koop wordt finaal verkocht aan van der Made voornoemd, voor f. 590,--. De vierde koop wordt finaal verkocht aan van der Made voornoemd, voor f. 580,-- De vijfde koop gaat finaal naar van der Made voornoemd, voor f. 400,--. De zesde koop gaat finaal naar Schoenmakers voornoemd, voor f. 710,-- en hij verklaart dat de koop is bestemd voor Hendrik van Dijk, bouwman alhier. De zevende koop gaat finaal naar genoemde van Dijk voor f. 470,--. De achtste koop gaat (na verhoging) finaal naar Beens voornoemd, voor f. 235,--. De negende koop gaat de Poorter voornoemd, voor f. 330,--. De tiende koop gaat finaal naar Oomen voornoemd, voor f. 720,-- die verklaart de koop te hebben gedaan ten behoeve van Christiaan Schrickx, Burgemeester te Meerle. De elfde koop gaat finaal naar van der Made voornoemd, voor f. 790,--, die verklaart de koop te hebben gedaan ten behoeve van Johannes Kieckens te Breda. De twaalfde koop gaat finaal naar de Poorter voornoemd, voor f. 740,--. De dertiende koop gaat finaal naar Beens voornoemd, voor f. 710,-- (na verhoging). De veertiende koop gaat naar l’Olivier voornoemd, voor f. 300,--. Getuigen zijn Hermanus Schauikes, particulier en Adrianus Eestermans,bakker, beiden alhier woonachtig.

bron: stadsarchief Breda

Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 09-05-1797 in meerle met Jan (Joannes) Oomen, 27 jaar oud. Jan is een zoon van Bartholomeus Adriaen Oomen, Brouwer en Adriana Cornelii Boomaers. Hij is gedoopt op 09-05-1770 in teteringen, get: rev.dom.Joannes Huygens en Maria Oomen. Jan is overleden op 22-01-1801 in ginneken en bavel, 30 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelia en Jan:

 

1 Laurentius Antonius Oomen. Hij is gedoopt op 13-06-1798 in bavel, get: Bartholomeus Oomen, Maria van de Couwelaer en Adriana Boomaers. Laurentius is overleden.

 

2 Bartholomeus Oomen, gedoopt op 30-09-1799 in bavel, get: Christianus Schrickx en Adriana Boomaers.

 

19-06-1829, meester bierbrouwer in Ginneken, die acoord gaat met royering die ten laste was van hemzelf.

 

Bron Stadsarchief Breda

 

Bartholomeus trouwde, 18 jaar oud, op 01-05-1818 in princenhage, rk met Cornelia Noijens. Cornelia is overleden. 

 

 

XIII-n Elisabeth van den Couwelaer, dochter van Laureys Cornelis van den Kouwelaer (zie XII-h) en Johanna van Mechelen. Zij is gedoopt op 02-10-1769 in princenhage. Elisabeth is overleden. 

huwelijk franse republikeinse kalender 20e dag van de maand pluviose

Elisabeth trouwde, 32 jaar oud, op 09-02-1802 in meerle met Josephus Franciscus Keysers, 29 jaar oud. Josephus is geboren op 06-02-1773 in Hoogstraten, zoon van Johannes Keysers en Elisabetha Gijsels. Josephus is overleden.

 

XIII-o Justina van den Couwelaer, dochter van Laureys Cornelis van den Kouwelaer (zie XII-h) en Johanna van Mechelen. Zij is gedoopt op 28-09-1772 in princenhage. Overleden op 28-03-1830 in ginneken en bavel, 58 jaar oud.

trouwde op 05-02-1798 in Hoogstraten met Jacobus Schrickx, molenaar, een volle broer van haar zwager Christiaan Schrickx.

Hij is gedoopt op 27-02-1773 in rijsbergen. Jacobus is overleden op 15-02-1855 in ginneken en bavel, 81 jaar oud.

Kinderen  van Justina en Jacobus:

1 Jacobus Josephus Schrickx. Hij is gedoopt op 11-11-1798 in Meerle.

2 Joannes Laurentius Schrickx. Hij is gedoopt op 12-11-1801 in Etten-Leur.

3 Joanna Cornelia Schrickx. Zij is gedoopt op 23-06-1804 in Etten-Leur.

4 Maria Catharina Schrickx. Zij is gedoopt op 08-12-1806 in Etten-Leur.

5 Christianus Schrickx. Hij is gedoopt op 02-03-1809 in Etten-Leur.

6 Adriana Maria Schrickx, geboren op 01-10-1811 in Etten-Leur.

7 Hubertus Schrieckx, geboren op 21-03-1814 in Wouw.

8 Anna Schrickx, geboren op 20-03-1817 in Etten-Leur.

 

 

XII-i Cornelis Cornelis van den Couwelaer, zoon van Cornelis Laureyssen van den Couwelaer (zie XI-h) en Maria Jan Schrauwen. Hij is gedoopt op 10-02-1735 in Meerle, rk, get: Joannes Joannis Laureysen ipv R D Schrauwen en Joanna Cornelia Nuyts. Cornelis is overleden op 07-02-1800 in princenhage, 64 jaar oud.

Vestigde zich als landbouwer op Heylaer onder Princenhage, later op Overveld.


bron: Leo Adriaenssen.

A. van de Laar, Allerhande acten (Minuten), 1774, Breda
Cornelis van de Caaijwelaar, 26-06-1774, aktenummer 9

Op heden den zesentwintigten July 1774
Compareerde voor mij Andries Van De Laar
Notaris bij den { d: Mog: Rade en Leenhove
van Braband, en landen van Overmaaze
gecre eert, Mitsgaders bij D’ld Mog: Heeren
President, Raden, en Rekenmeesters van
Zijne doorlugtigste Hoogheid den Heere
Prince van Oranje en Nassau etc. etc. etc.
geadmitteert, binnen Breda residerende, ende
de getuijgen naargenoemt, Cornelis Cornelisse
van de Cauijwelaar Lantman wonende op
Heylaar onder s ’Princehage Baronie van
Breda, denwelcken bekent bij deese wel en deugdelijk
Schuldig te Sijn, aan De Weledelen Gestren-
gen Heer Laurens Pels Rentmeester over
Sijnen Hoogheids Geestelijke goederen over
de Stadt en Baronnie van Breda, ofte
aan die geene die deese fijne Acte Sal
bekomen, eene Somme van Vijfhonderd
Guldens van twintig Stuijvers het stuk,
spruijtende ter saake van goede geleende
gelden, bekennende den eersten met den
laatsten penning uyt handen van Den Heere
Crediteur ontfangen te hebben, renuntreerende
mits die van de Exceptie van niet aangetelde
gelden, belovende mits deze voors Somme
van Vijff Honderd guldens, wederom te sullen
restitueeren, aan den voors Heere Crediteur,
ofte Sijn regt verkregen hebbende binnen
dese Stadt ten sijnen woonhuijsen, den drie en twintigsten
Julij van den toekomende jaar met den Intrest daer bij begint vier
guldens van ider hondert, En ingevalle van
langer onderhoudinge dan voors staat, dat
egter niet sal mogen geschieden als met goed-
vinden en Consent van den Heere Crediteur
in deese, Soo sal den gemelden Intrest
blijven continueeren tot den volle en effectuele
aflossing incluijs die altoos ten vermane en
na goetvinden van den Heere Crediteur in dese
sal moeten geschieden, sonder in eenige opleg-
ging alvorens gehouden te sijn, of den vervaldag inten laten mits betalende
intrest na rato destijts, des blijft den Debiteur
gehouden, wanneer dit Capitaal van den Heere
Crediteur Sal willen aflossen, sulix drie volle
maanden voor den jaarlijkse vevaldag behoor-
lijk aan den Heere Crediteur te sullen
moeten komen opleggen,
voor alle het geene den debiteur verklaart
te verbinden Sijn Persoon en goederen
deselve stellende ten bedwang en Excecutie
van alle Heeren Hoven Regten ende Regteren
met Effect dat altoos namptisatisatie sal moe-
ten voorrgaan, voor alle oppositie en Contra-
dictie, onder verband als naar regten.
Ende tot meerdere versekering van de restitutie
van gem Capitaal, ende betaling der Intresten
verklaart de tweeden Comparant Cornelis
Frijters mede wonende op Heylaar onder de
Hage voors, hem selven te stellen en
Constitueeren als Borge en Principale
Schuldenaar, en dat onder renuntiatie van
de Benefitien Ordinis et Excussionis hem van den
effecte van dien voor volkomen onderegt
houdende, ende dat alles mede Voor, ende
Soo ende gelijk den Inhoud der vorenstaende
Obligatie is luijdende, vebindende ten dien
eijnde mede sijn persoon en goederen, onder
veband en namptisatie als vooren.

Aldus gedaan en gepassert binnen
Breda voors ter prsentie van Anthonij
Allebes, en Johannes Hendrikus Bammens
beide alhier woonagtig als getuijgen hier toe
versogt
Dit is het hant + merk van den Debiteur
die verklaarde niet te kennen schrijven
Dit is het hant + merk van Cornelis
Frijters, die verklaarde als voor.

bron: Stadsarchief Breda

 

Cornelis:

 

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 24-04-1768 in princenhage, Schepenbank trouwboek 1730-1785 met Cornelia Cornelis Frijters, 22 jaar oud, nadat zij op 09-04-1768 in princenhage, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan, present ondertrouw: Jan Lauta van Aijsma (schout), Frans Leijten en Lambert Oomen (schepenen); present trouwen: Jan Lauta van Aijsma (schout), Jan Jacob Geleijns en Jan van Genk (schepenen).Cornelia is een dochter van Cornelis Simon Frijters en Anna Jan Henricus Oonincx. Zij is gedoopt op 29-07-1745 in princenhage, get: Antonius van Dongen en Antonia van Eijsel. Cornelia is overleden op 30-07-1782 in princenhage, in haar kraambed, 37 jaar oud.

 

(2) trouwde, 48 jaar oud, op 06-12-1783 in princenhage, rk met Elisabeth Cornelis Oomen, 26 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Cornelis Joannis Oomen en Adriana Laurentius Bastiaansen. Zij is gedoopt op 26-01-1757 in princenhage, get: Cornelius Bastiaensen en Cecilia van Eijkeren. Elisabeth is overleden, 31 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-1788 in princenhage, woonde op Overveld; laat kinderen na.

 

Kinderen van Cornelis en Cornelia:

 

1 Cornelius van den Caulaer (Couwelaer), gedoopt op 13-08-1769 in Princenhage, rk, get: Cornelius van de Kauwelaer en Anna Oonickx. Volgt XIII-p.

 

Petronella Couwelaars, geboren op 09-11-1770 in princenhage. Petronella is overleden op 20-08-1817 in princenhage, 46 jaar oud.

woonde als ongehuwde arbeidster op de Donk onder Etten, in de overlijdensakte is de oorspronkelijke K van Kouwelaars geradeerd en vervangen door een C.


bron: Leo Adriaenssen

 

3 Maria Couwelaars, geboren op 21-07-1772 in princenhage. Maria is overleden.

 

4 Joannes van den Caulaer, geboren op 02-08-1777 in princenhage. Joannes is overleden.

 

Willibrordus (Willem) van den Caulaer, Dagloner en Boerenarbeider, gedoopt op 02-08-1777 in princenhage. Volgt XIII-q.

 

Jacoba van den Couwelaer, geboren op 17-07-1782 in princenhage. Jacoba is overleden.

 

Kinderen van Cornelis en Elisabeth:

 

7 Cornelia van den Cauelaer, gedoopt op 28-04-1784 in princenhage. Volgt XIII-r.

 

8 Adriana van den Cauelaer. Zij is gedoopt op 14-01-1786 in princenhage. Adriana is overleden.

 

kind begraven op 21-10-1777 te Princenhage
kind begraven op 17-07-1780 te Princenhage
kind begraven op 10-01-1787 te Princenhage

 

 

XIII-p Cornelius van den Caulaer (Couwelaer), zoon van Cornelis Cornelis van den Couwelaer (zie XII-i) en Cornelia Cornelis Frijters. Hij is gedoopt op 13-08-1769 in Princenhage, rk, get: Cornelius van de Kauwelaer en Anna Oonickx. Cornelius is overleden op 02-09-1842 in etten leur, 73 jaar oud.

heette volgens aantekeningen van de burgerlijke stand van Etten-Leur in 1811 Vanden Kouwelaar en in 1817 Couwelaars. 

Als Cornelis van de Couwelaar is hij op 2 september 1842 te Etten overleden.
Hij had te Leur gewoond en de kost verdiend als arbeider en dagloner. Uit zijn huwelijk met Marie Manniën (gedoopt te Etten op 23 oktober 1772 als dochter van Adriaan Adriaanse Manni en van Maria Lambert van der Locht en daar overleden op 31 januari 1823), met wie hij op 11 januari 1801 voor schepenen en rk van Oud- en Nieuw-Gastel was getrouwd, ken ik zes kinderen. Zij werden voorafgegaan door een bastaard.

bron: Leo Adriaenssen

Overledene Cornelis van de Couwelaar
Soort registratie memories van successie
Aktenummer 30
Plaats Oudenbosch
Plaats overlijden Etten
Datum overlijden 02-09-1842
Deel Memories van successie Oudenbosch deel 1
Toegangsnr. 036.03.13
Inv.nr. 1

 

Cornelius:

 

(1) begon een relatie, 29 of 30 jaar oud, in 1799 in nooit gehuwd met Adriana Wilhelmi Gommers, arbeidster en dienstmeid, wonende te Rijsbergen, 23 of 24 jaar oud. Adriana is een dochter van Willem Cornelis Johannes Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert en Dingena Jacobi van den Broeck, wonende te Rijsbergen. Zij is gedoopt op 28-01-1775 in rijsbergen rk, get: Cornelius Lijs en Joanna Corn. Gommers. Adriana is overleden op 29-08-1839 in rijsbergen akte 26, 64 jaar oud. Adriana trouwde later op 31-01-1826 in zundert met Marijnis Verschueren (1762-1827).

 

Ouders Adriana Wilhelmi Gommers kopier X-au en zoek op "deze" pagina 

 

(2) trouwde, 31 jaar oud, op 11-01-1801 in Oud en Nieuw Gastel met Maria Mannien, 28 jaar oud, nadat zij op 27-12-1800 in Oud en Nieuw Gastel in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Adrianus Mannien en Maria van der Locht. Zij is gedoopt op 23-10-1772 in etten leur. Maria is overleden op 30-01-1823 in etten leur, 50 jaar oud.

 

Kind van Cornelius en Adriana:

 

1 Cornelius Gommers (van de Kouwelaar), arbeider en landbouwer, gedoopt op 26-01-1800 in rijsbergen (onwettig), doopgetuigen: Cornelis Wilhelmus Gommers en Elisabeta Knaep.

Volgt XIV-e.   zijn familiegeschiedenis vindt U  "hier" 

 

Kinderen van Cornelius en Maria:

 

2 Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht), gedoopt op 16-05-1801 in etten leur. Volgt XIV-f.

 

3 Anna Catharina van den Couwelaer, gedoopt op 17-02-1803 in etten leur. Volgt XIV-g.

 

4 Adriana van den Kouwelaer, gedoopt op 10-06-1805 in etten leur. Volgt XIV-h.

 

Willibrordus Couweleers, Arbeider, gedoopt op 17-01-1807 in etten leur. Volgt XIV-i.

 

6 Cornelia van den Couwelaer, gedoopt op 30-04-1809 in etten leur. Volgt XIV-j.

 

7 Maria van den Kouwelaar, geboren op 16-08-1811 in etten leur. Volgt XIV-k.

 

8 Antonetta van den Couwelaer, geboren op 27-04-1814 in etten leur. Antonetta is overleden op 04-05-1814 in etten leur, 7 dagen oud.

 

XIV-f Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht) (afb. 17), zoon van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Hij is gedoopt op 16-05-1801 in etten leur. Gerardus is overleden op 13-11-1874 in gilze-rijen, 73 jaar oud.

 


huwelijkse bijlagen

Volgens de ligting van den jare 1820 uit hoofde van lichaamsgebreken finaal vrijgesteld van de Nationale Militie, geen signalement genoteerd.

Koopcontract door Gerardus van den Kouwelaar te Chaam, Anna van den Kouwelaar, huisvrouw van Cornelis van Oekelen, te ... 19-09-1842 Oudenbosch
Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck
Akte 19-09-1842, akte 090

Inhoud
Koopcontract door Gerardus van den Kouwelaar te Chaam, Anna van den Kouwelaar, huisvrouw van Cornelis van Oekelen, te Rijsbergen,
Willem van den Kouwelaar onder Princenhage, Cornelia van den Kouwelaar, ongehuwd, te Etten en Maria van den Kouwelaar,
huisvrouw van Pieter van Gurp, onder Princenhage, aan Adriana van den Kouwelaar, huisvrouw van Willem Vissenberg,
onder Etten van 5/6e gedeelten in een tuin in de Laserijen onder Etten, een huis en erf en bouwland daarbij gelegen

bron: regionaalarchiefwestbrabant

Gerardus trouwde, 31 jaar oud, op 29-11-1832 in meerle met Cornelia Ceustermans, 33 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-10-1799 in etten leur, dochter van Cornelis Ceustermans en Anna Goorden. Cornelia is overleden op 31-10-1851 in chaam, 52 jaar oud.

ook wel Ceusters, Kuijstermans enz.

 

Kinderen van Gerardus en Cornelia:

 

Cornelis van den Couwelaer, Boerenknecht, geboren op 21-10-1833 in chaam. Volgt XV-m.

 

2 Anna Maria Couwelaers, geboren op 14-07-1836 in chaam. Volgt XV-n.

 

3 Willem Couwelaers, geboren op 01-03-1839 in chaam. Volgt XV-o.

 

4 Cornelia Couwelaers, geboren op 09-10-1842 in chaam. Volgt XV-p.

 

 

XV-m Cornelis van den Couwelaer, Boerenknecht is geboren op 21-10-1833 in chaam, zoon van Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht) (zie XIV-f) en Cornelia Ceustermans. Cornelis is overleden op 30-09-1871 in ginneken, 37 jaar oud.

huwelijksbijlagen

 

Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 27-04-1861 in ginneken met Adriana van der Put, Wollennaaister, 32 jaar oud. Adriana is geboren op 16-11-1828 in ginneken en bavel, dochter van Petrus van der Put en Anna Voeten. Adriana is overleden op 02-07-1919 in gilze en rijen, 90 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelis en Adriana:

 

1 Anna Maria van den Cauwelaer, geboren op 05-04-1862 in ginneken en bavel. Anna is overleden op 05-04-1862 in ginneken en bavel, geen dag oud.

 om 9 uur in de morgen geeft haar vader Anna Maria bij de Gemeente Ginneken en Bavel als geborene aan en twee uren later staat Cornelis opnieuw bij de Gemeente om haar aan te geven als overledene.

 

2 Anna Cornelia van den Couwelaer, geboren op 14-12-1863 in ginneken. Volgt XVI-p.

 

3 Jacobus van den Couwelaer, geboren op 26-07-1866 in Ginneken, overleden op 20-02-1943 in breda, 76 jaar oud. 

 

Petrus van den Cauwelaer, geboren op 15-12-1867 in ginneken. Petrus is overleden.

er bestaat ook een akte met daarin als naam Maria Cornelia genoemd!

is dit een tweeling? het betreft beide akte no. 116
verkeerd genoteerd door de BS?
de voorgaande akte 115 is van Maria Cornelia van der Laan; verkeerd overgeschreven?
zou betekenen dat Petrus de goeie naam is!


geboorteakte Petrus
geboorteakte Maria Cornelia ?

 

5 Maria Cornelia? van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 15-12-1867 in ginneken en bavel. Maria is overleden.

een kind van de mannelijke kunne?

er bestaat ook een akte met daarin als naam Petrus genoemd!
is dit een tweeling? het betreft beide akte no. 116
verkeerd genoteerd door de BS?
de voorgaande akte 115 is van Maria Cornelia van der Laan; verkeerd overgeschreven?
zou betekenen dat Petrus de goeie naam is!

6 Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider, geboren op 03-01-1870 in ginneken. Volgt XVI-q.

 

 

XVI-p Anna Cornelia van den Couwelaer is geboren op 14-12-1863 in ginneken, dochter van Cornelis van den Couwelaer, Boerenknecht (zie XV-m) en Adriana van der Put, Wollennaaister. Anna is overleden op 09-03-1940 in ginneken, 76 jaar oud.

Anna trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1888 in ginneken en bavel met Adrianus van Rijen, landbouwer, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op 06-09-1864 in gilze en rijen, zoon van Henricus van Rijen en Petronella van Loon. Adrianus is overleden op 24-01-1942 in breda, 77 jaar oud. 

 

Kinderen van Anna en Adrianus:

 

1  Pietronella Adriana van Reijen, geboren omstreeks 1889 in

ginneken en bavel.

          2 Cornelis van Rijen, remmer bij de Nederlandse Spoorwegen, geboren omstreeks 1891 in ginneken en bavel.

       3 Johannes van Rijen, geboren omstreeks 1894 in ginneken en bavel. 

     4 Adriana van Rijen, geboren omstreeks 1897 in ginneken en bavel. 


    5 Jacobus Cornelis van Rijen, geboren omstreeks 1898. Jacobus is   overleden op 27-04-1904 in ginneken en bavel, ongeveer 6 jaar oud.

 

 

 

 

 

XVI-q Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (afb. 18) is geboren op 03-01-1870 in ginneken, zoon van Cornelis van den Couwelaer, Boerenknecht (zie XV-m) en Adriana van der Put, Wollennaaister. Gerardus is overleden op 11-11-1946 in ginneken (ulvenhout), 76 jaar oud. Gerardus trouwde, 26 jaar oud, op 22-04-1896 in ulvenhout met Adriana Maria van der Velden, 23 jaar oud. Adriana is geboren op 30-09-1872 in ulvenhout, dochter van Wilhelmus van der Velden en Cornelia Kokx. Adriana is overleden op 05-06-1939 in ginneken, 66 jaar oud.

Kinderen van Gerardus en Adriana:

1 Cornelis van den Cauwelaer, geboren op 24-01-1897 in ulvenhout. Volgt XVII-ac.

2 Cornelia van den Cauwelaer, geboren op 10-09-1898 in ulvenhout. Volgt XVII-ad.

3 Wilhelmus van den Cauwelaer, geboren op 22-02-1902 in ulvenhout. Volgt XVII-ae.

4 Anna Adriana van den Cauwelaer, geboren op 29-08-1907 in ulvenhout. Volgt XVII-af.

5 Elisabeth van den Cauwelaer, geboren op 28-11-1906 in ginneken en bavel. Elisabeth is overleden op 23-12-1908 in ginneken en bavel, 2 jaar oud.

6 Elisabeth van den Cauwelaer, geboren op 20-09-1909 in ulvenhout. Volgt XVII-ag.

 

XVII-ac Cornelis van den Cauwelaer is geboren op 24-01-1897 in ulvenhout, zoon van Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (zie XVI-q) en Adriana Maria van der Velden. Cornelis is overleden op 23-06-1966 in rijen, 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op 22-04-1920 in chaam met Anna Maria van Loon, 21 jaar oud. Anna is geboren op 08-02-1899. Anna is overleden op 20-01-1959 in rijen, 59 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Anna:

1 Adriana van den Cauwelaer, geboren op 17-11-1920. Adriana is overleden in 12-1970, 50 jaar oud.

2 Jozephus van den Cauwelaer, geboren op 04-09-1928. Volgt XVIII-ax.

 

XVIII-ax Jozephus van den Cauwelaer is geboren op 04-09-1928, zoon van Cornelis van den Cauwelaer (zie XVII-ac) en Anna Maria van Loon. Jozephus trouwde met Ciska in het Groen. Ciska is geboren op 28-06-1929.

Kinderen van Jozephus en Ciska:

Maria van den Cauwelaer, geboren op 30-11-1961. Volgt XIX-r.

2 Jacobus van den Cauwelaer, geboren op 19-03-1964.

 

XIX-r Maria van den Cauwelaer is geboren op 30-11-1961, dochter van Jozephus van den Cauwelaer (zie XVIII-ax) en Ciska in het Groen. Maria trouwde met H van Gils.

 

XVII-ad Cornelia van den Cauwelaer is geboren op 10-09-1898 in ulvenhout, dochter van Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (zie XVI-q) en Adriana Maria van der Velden. Cornelia is overleden. Cornelia:

(1) trouwde met Johannes Adrianus Mannien. Johannes is overleden.

(2) trouwde, 21 jaar oud, op 12-01-1921 in ginneken en bavel met Marijn Heeren. Marijn is overleden.

 

XVII-ae Wilhelmus van den Cauwelaer is geboren op 22-02-1902 in ulvenhout, zoon van Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (zie XVI-q) en Adriana Maria van der Velden. Wilhelmus is overleden op 28-08-1979 in breda, aan een hartaanval na een uitstapje voor bejaarden, 77 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 21 jaar oud, op 30-05-1923 te Ginneken en Bavel met Johanna Adriana Nous, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 05-09-1899 in teteringen, dochter van Bartholomeus Nous en Maria Paulussen. Johanna is overleden op 10-01-1993 in breda in verzorgingstehuis huize elisabeth, 93 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmus en Johanna:

1 Gerardus Bartholomeus van den Cauwelaer, geboren op 16-10-1923 in teteringen. Volgt XVIII-ay.

2 Bartholomeus Gerardus van den Cauwelaer, geboren op 17-12-1924 in ginneken en bavel. Volgt XVIII-az.

3 Maria Adriana van den Cauwelaer, geboren op 03-05-1926 in ginneken en bavel. Volgt XVIII-ba.

4 Adrianus Cornelis van den Cauwelaer, geboren op 23-09-1927 in ginneken en bavel. Volgt XVIII-bb.

 

XVIII-ay Gerardus Bartholomeus van den Cauwelaer is geboren op 16-10-1923 in teteringen, zoon van Wilhelmus van den Cauwelaer (zie XVII-ae) en Johanna Adriana Nous. Gerardus is overleden op 02-08-1991 te Breda, 67 jaar oud. Gerardus trouwde, 33 jaar oud, op 07-06-1957 in hannover met Christa Arndt, 28 jaar oud. Christa is geboren op 03-11-1928 in dietrichsdorf (duitsland oost-pruisen).

Kind van Gerardus en Christa:

1 Karin van den Cauwelaer, geboren op 01-06-1960 in breda.

 

XVIII-az Bartholomeus Gerardus van den Cauwelaer is geboren op 17-12-1924 in ginneken en bavel, zoon van Wilhelmus van den Cauwelaer (zie XVII-ae) en Johanna Adriana Nous,  overleden op 20-06-2013 in Eindhoven, 88 jaar oud. Bartholomeus trouwde met Everdina Jacoba Petronella van Beuningen. Everdina is geboren op 19-02-1930 in valkenswaard.

Kinderen van Bartholomeus en Everdina:

1 Anna Johanna Jacoba van den Cauwelaer, geboren op 07-08-1956 in eindhoven.

2 Wilhelmus Gerardus van den Cauwelaer, geboren op 28-06-1958 in veldhoven.

3 Johanna Anna van den Cauwelaer, geboren op 04-09-1962 in veldhoven.

4 Lidwina Maria van den Cauwelaer, geboren op 16-06-1964 in veldhoven.

 

XVIII-ba Maria Adriana (Ria) van den Cauwelaer is geboren op 03-05-1926 in ginneken en bavel, dochter van Wilhelmus van den Cauwelaer (zie XVII-ae) en Johanna Adriana Nous,  overleden op 12-06-2012 in Son en Breugel, 86 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1954 in breda met Catharinus Johannes (Rino) Mous, 27 jaar oud. Catharinus is geboren op 28-07-1926 in ginneken en bavel, is overleden in December-2010 te Son en Breugel, 84 jaar oud. 

Kinderen van Maria en Catharinus:

1 Maria Johanna Wilhelmina Antoinetta (Marjo) Mous, geboren op 13-12-1954 in breda.

2 Wilhelmina Johanna Maria Cornelia (Wik) Mous, geboren op 27-12-1956 in gilze-rijen.

 

XVIII-bb Adrianus Cornelis van den Cauwelaer is geboren op 23-09-1927 in ginneken en bavel, zoon van Wilhelmus van den Cauwelaer (zie XVII-ae) en Johanna Adriana Nous. Adrianus is overleden op 17-09-1975, 47 jaar oud. Adrianus:

(1) trouwde met Cornelia Dielemans. Cornelia is geboren in etten leur.

(2) trouwde met Theresia van Amersfort. Theresia is geboren in Tilburg.

Kind van Adrianus en Cornelia:

1 ... van den Cauwelaer, levenloos geboren kind, geboren op 10-05-1963 in breda.

 

 

XVII-af Anna Adriana van den Cauwelaer is geboren op 29-08-1904 in ulvenhout, dochter van Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (zie XVI-q) en Adriana Maria van der Velden. Anna is overleden. Anna trouwde, 18 jaar oud, op 11-07-1923 te Ginneken en Bavel met Cornelius Antonius Nous, 22 jaar oud. Cornelius is geboren op 29-11-1900. Cornelius is overleden.

 

XVII-ag Elisabeth van den Cauwelaer is geboren op 20-09-1909 in ulvenhout, dochter van Gerardus van den Cauwelaer, Bosarbeider (zie XVI-q) en Adriana Maria van der Velden. Elisabeth is overleden op 04-05-1945 in ginneken, 35 jaar oud. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 24-09-1930 in ginneken en bavel met Cornelius Severeijnen. Cornelius is overleden.

Kinderen van Elisabeth en Cornelius:

1 Adriana Severeijnen.
2 ... Severeijnen, levenloos geboren kind, geboren op 12-02-1942 in breda.

 

XV-n Anna Maria Couwelaers is geboren op 14-07-1836 in chaam, dochter van Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht) (zie XIV-f) en Cornelia Ceustermans. Anna is overleden op 26-10-1883 in chaam, 47 jaar oud. Anna:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-10-1864 in chaam met Johannes Baptist Peeters, 37 jaar oud. Johannes is geboren op 11-03-1827 in chaam. Johannes is overleden op 27-01-1872 in chaam, 44 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 23-11-1872 in chaam met Adrianus Oomen, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 20-08-1841 in chaam, zoon van Paulus Oomen en Cornelia Hendrickx. Adrianus is overleden op 13-01-1921 in chaam, 79 jaar oud.

Kinderen van Anna en Johannes:

1 Johannes Babtist Peeters, geboren op 24-09-1865 in chaam. Johannes is overleden.

2 Adriana Cornelia Peeters, geboren op 24-07-1867 in chaam. Adriana is overleden.

3 Cornelis Antonius Peeters, geboren op 10-10-1869 in chaam. Cornelis is overleden.

4 Adrianus Francuscus Peeters, geboren op 13-03-1871 in chaam. Adrianus is overleden op 19-04-1872 in chaam, 1 jaar oud.

Kinderen van Anna en Adrianus:

5 Elisabeth Oomen, geboren op 25-01-1874 in chaam. Elisabeth is overleden.

6 Cornelia Maria Oomen, geboren op 09-05-1875 in chaam. Cornelia is overleden.

Johanna Catharina Oomen, geboren op 06-04-1877 in chaam. Johanna is overleden.

8 Jan Paulus Oomen, geboren op 25-03-1879 in chaam. Jan is overleden.

 

XV-o Willem Couwelaers is geboren op 01-03-1839 in chaam, zoon van Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht) (zie XIV-f) en Cornelia Ceustermans. Willem is overleden op 14-08-1907 in ginneken en bavel, 68 jaar oud. Willem:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 24-10-1870 in teteringen met Anna Maria Gooijaars, 31 jaar oud. Anna is geboren op 16-03-1839 in teteringen, dochter van Willem Gooijaars en Maria Kin. Anna is overleden op 31-12-1885 in ginneken en bavel, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 47 jaar oud, op 28-07-1886 in ginneken en bavel met Johanna Gits, 38 jaar oud. Johanna is geboren op 23-05-1848 in ginneken en bavel, dochter van Peter Gits en Maria van der Aa. Johanna is overleden op 27-12-1902 in ginneken en bavel, 54 jaar oud.

(3) trouwde, 65 jaar oud, op 23-11-1904 in ginneken en bavel met Rosalia Mertens, 47 jaar oud. Rosalia is geboren op 05-04-1857 in meir ( belgie ), dochter van Joannes Franciscus Mertens en Cornelia Hoefmans. Rosalia is overleden op 20-12-1918 in zundert, 61 jaar oud. Rosalia is weduwe van Adriaan Vlaminckx. Rosalia trouwde later na 1907 met Marinus van Zunderd.

 

Kinderen van Willem en Anna:

1 Maria Couwelaers, geboren op 10-02-1871 in ginneken en bavel, overleden op 13-02-1938 in ginneken en bavel, 67 jaar oud. Maria:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 07-05-1890 in ginneken en bavel met Cornelis van Baal.

 

(2) trouwde, 52 jaar oud, op 05-12-1923 in ginneken en bavel met Kornelis van Oosterbos.

 

(3) trouwde, 66 jaar oud, op 10-11-1937 in ginneken en bavel met Cornelius Petrus Schrama
 

 

2 Willem Couwelaers, geboren op 19-08-1873 in ginneken en bavel. Willem is overleden.

emigratie tussen 1901 en 1915 naar Antwerpen

3 Adriana Couwelaars, geboren op 31-10-1875 in ginneken en bavel. Volgt XVI-r.

4 Couwelaers, levenloos geboren dochter op 16-10-1877 in ginneken en bavel.

5 Cornelia Couwelaers, geboren op 17-11-1879 in ginneken en bavel. Cornelia is overleden op 24-11-1881 in ginneken en bavel, 2 jaar oud. 

6 Johanna Couwelaers, geboren op 06-11-1882 in ginneken en bavel, overleden op 05-07-1953 in breda, 70 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 11-01-1905 in ginneken en bavel met Gerardus van Lit, 25 jaar oud. Gerardus is geboren op 30-10-1879 in Pr.Hage, zoon van Adrianus van Lit en Johanna Pas. Gerardus is overleden op 19-11-1956 in breda, 77 jaar oud. 

 

XVI-r Adriana Couwelaars is geboren op 31-10-1875 in ginneken en bavel, dochter van Willem Couwelaers (zie XV-o) en Anna Maria Gooijaars. Adriana is overleden. Adriana trouwde, 19 jaar oud, op 24-04-1895 in ginneken en bavel met Cornelis Leppers. Cornelis is overleden.

 

XV-p Cornelia Couwelaers is geboren op 09-10-1842 in chaam, dochter van Gerardus Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht) (zie XIV-f) en Cornelia Ceustermans. Cornelia is overleden op 14-02-1915 in gilze-rijen, 72 jaar oud. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1866 in chaam met Hendrik van Gils, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-10-1842 in gilze en rijen, zoon van Johannes van Gils en Johanna Martens. Hendrik is overleden op 21-02-1927 in gilze en rijen, 84 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Hendrik:

1 Johannes van Gils, geboren op 11-06-1867 in gilze en rijen. Johannes is overleden op 29-04-1922 in breda, 54 jaar oud.

2 Johanna Maria van Gils, geboren op 01-01-1870 in gilze en rijen. Johanna is overleden op 12-06-1933 in breda, 63 jaar oud.

3 Cornelia van Gils, geboren op 05-03-1873 in gilze en rijen. Cornelia is overleden op 15-05-1952 in gilze en rijen, 79 jaar oud.

4 Antonetta Maria van Gils, geboren op 27-11-1875 in gilze en rijen. Antonetta is overleden.

5 Gerardus Johannes van Gils, geboren op 11-01-1879 in gilze en rijen. Gerardus is overleden.

6 Johanna Francina van Gils, geboren op 16-03-1882 in gilze en rijen. Johanna is overleden.

7 Adrianus van Gils, geboren op 18-04-1885 in gilze en rijen. Adrianus is overleden.

 

XIV-g Anna Catharina van den Couwelaer, dochter van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Zij is gedoopt op 17-02-1803 in etten leur. Anna is overleden op 26-09-1856 in rijsbergen, 53 jaar oud.

Publieke verkoop ten verzoeke van Anna van de Couwelaar, huisvrouw van Cornelis van Oekel, te Rijsbergen, Gerardus van ... 19-09-1842 Oudenbosch
Notaris Oudenbosch, A.W. de Klerck
Akte 19-09-1842, akte 089

Inhoud
Publieke verkoop ten verzoeke van Anna van de Couwelaar, huisvrouw van Cornelis van Oekel, te Rijsbergen, Gerardus van de Couwelaar te Chaam,
Willem van de Couwelaar onder Princenhage, Cornelia van de Couwelaar, gehuwd, onder Etten, Maria van de Couwelaar, huisvrouw van Pieter van Gurp,
onder Princenhage en Adriana van de Couwelaar, huisvrouw van Willem Vissenberg, onder Etten van roerende goederen onder Etten

bron: regionaalarchiefwestbrabant

Anna trouwde, 28 jaar oud, op 26-01-1832 in rijsbergen met Cornelis van Hoeckel, 36 jaar oud. Cornelis is een zoon van Peeter van Hoeckel en Catharina Vriens. Hij is gedoopt op 27-09-1795 in rijsbergen. Cornelis is overleden op 03-03-1863 in rijsbergen, 67 jaar oud.

Kinderen van Anna en Cornelis:

1 Petrus van Hoeckel, geboren op 16-04-1832 in rijsbergen. Petrus is overleden.

2 Cornelis van Hoeckel, geboren op 26-06-1833 in rijsbergen. Cornelis is overleden.

3 Anna Maria van Hoeckel, geboren op 07-04-1835 in rijsbergen. Anna is overleden.

4 Willibrordus van Hoeckel, geboren op 22-07-1836 in rijsbergen. Willibrordus is overleden.

5 Cornelis van Hoeckel, geboren op 06-05-1838 in rijsbergen. Cornelis is overleden.

6 Willibrordus van Hoeckel, geboren op 03-10-1840 in rijsbergen. Willibrordus is overleden.

7 Adriana van Hoeckel, geboren op 18-03-1843 in rijsbergen. Adriana is overleden.

8 Adrianus van Hoeckel, geboren op 18-03-1843 in rijsbergen. Adrianus is overleden.

 

XIV-h Adriana van den Kouwelaer, dochter van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Zij is gedoopt op 10-06-1805 in etten leur. Adriana is overleden op 09-06-1891 in etten en Leur, als Adriana van den Kouwelaar, 85 jaar oud. Adriana:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 05-05-1839 in etten leur met Wilhelmus Vissenberg, 36 jaar oud. Wilhelmus is een zoon van Christophorus Vissenberg en Catharina Rommis. Hij is gedoopt op 06-10-1802 in hoeven. Wilhelmus is overleden op 01-09-1849 in extract overlijden der gemeente Nieuwerkerk op de IJssel, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op 17-01-1851 in etten leur met Cornelius Verstraeten, 47 jaar oud. Cornelius is een zoon van Petrus Verstraeten en Maria Gerardusse Roovers. Hij is gedoopt op 06-02-1803 in etten. Cornelius is overleden op 22-11-1872 in etten en Leur, 69 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Wilhelmus:

1 Maria Vissenberg, geboren op 05-03-1843 in etten leur. Maria is overleden op 18-12-1916 in etten leur, 73 jaar oud.

2 Anna Catharina Vissenberg, geboren op 01-04-1845 in etten leur. Anna is overleden op 15-01-1943 in etten leur, 97 jaar oud.

3 Adriana Cornelia Vissenberg, geboren op 14-11-1847 in etten leur. Adriana is overleden.

 

XIV-i Willibrordus Couweleers, Arbeider, zoon van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Hij is gedoopt op 17-01-1807 in etten leur. Willibrordus is overleden op 08-01-1884 in princenhage, 76 jaar oud.

Nationale Militie signalement:
lengte;1 EL, 755 strepen, aangezicht; ovaal, voorhoofd; rond, ogen; bruin, neus; gewoon, mond; idem, kin; rond, haar; donkerbruin, wenkbrauwen; idem, merkbare tekenen; geen.

huwelijkse bijlagen

Willibrordus trouwde, 32 jaar oud, op 07-02-1839 in princenhage met Joanna Lucia van Welt, 29 jaar oud. Joanna is een dochter van Joannis Joannis van Welt en Adriana Maria Gommers. Zij is gedoopt op 09-01-1810 in princenhage. Joanna is overleden op 17-04-1886 in princenhage, 76 jaar oud.

Kinderen van Willibrordus en Joanna:

1 Adriana Maria Couweleers, geboren op 31-10-1839 in princenhage. Volgt XV-q.

2 Johannes Couweleers, bouwman, geboren op 04-05-1841 in princenhage. Volgt XV-r.

3 Adriana Cornelia Couweleers, geboren op 17-04-1843 in princenhage. Volgt XV-s.

4 Johanna Couweleers, geboren op 03-01-1848 in princenhage. Volgt XV-t.

5 Adriana Couweleers, geboren op 12-03-1852 in princenhage. Volgt XV-u.

 

XV-q Adriana Maria Couweleers is geboren op 31-10-1839 in princenhage, dochter van Willibrordus Couweleers, Arbeider (zie XIV-i) en Joanna Lucia van Welt. Adriana is overleden op 11-05-1909 in princenhage, 69 jaar oud. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op 19-04-1871 in princenhage met Cornelis Matthijsen, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-01-1840 in princenhage, zoon van Johannes Pieter Matthijsen en Maria Lambregts. Cornelis is overleden op 11-07-1917 in princenhage, 77 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Cornelis:

1 Maria Matthijsen, geboren op 28-02-1872 in princenhage. Maria is overleden op 23-09-1938 in princenhage, 66 jaar oud.

2 Lucia Matthijsen, geboren op 03-07-1874 in princenhage. Lucia is overleden op 02-05-1937 in princenhage, 62 jaar oud.

3 Johanna Maria Matthijsen, geboren op 15-11-1875 in princenhage. Johanna is overleden op 14-05-1921 in princenhage, 45 jaar oud.

4 Adriana Cornelia Matthijsen, geboren op 23-11-1877 in princenhage. Adriana is overleden.

 

XV-r Johannes Couweleers, bouwman is geboren op 04-05-1841 in princenhage, zoon van Willibrordus Couweleers, Arbeider (zie XIV-i) en Joanna Lucia van Welt. Johannes is overleden op 13-09-1920 in princenhage, 79 jaar oud.

huwelijkse bijlagen

Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 14-05-1879 in etten leur met Petronella Bedaf, 21 jaar oud. Petronella is geboren op 28-12-1857 in etten leur, dochter van Dominicus Bedaf en Maria Dingenouts. Petronella is overleden op 20-12-1912 in princenhage, 54 jaar oud.

Kinderen van Johannes en Petronella:

1 Wilhelmus Couweleers, geboren op 22-07-1880 in princenhage. Wilhelmus is overleden op 27-11-1891 in princenhage (ongehuwd), 11 jaar oud.

2 Adriana Maria Couweleers, geboren op 24-06-1881 in princenhage. Volgt XVI-s.

3 Johanna Lucia Couweleers, geboren op 24-01-1883 in princenhage. Johanna is overleden op 26-03-1884 in princenhage, 1 jaar oud.

4 Dominicus Couweleers, geboren op 07-07-1884 in princenhage. Dominicus is overleden op 28-05-1888 in princenhage, 3 jaar oud.

5 Johannes Cornelis Couweleers, geboren op 06-07-1885 in princenhage. Johannes is overleden op 11-12-1891 in princenhage, 6 jaar oud.

6 Johanna Cornelia Couweleers, geboren op 29-01-1887 in princenhage. Johanna is overleden op 01-02-1887 in princenhage, 3 dagen oud.

volgens het verhaal van johanna mertens zou de tweeling verbrand zijn voor een kachel

7 Johanna Lucia Couweleers, geboren op 29-01-1887 in princenhage. Johanna is overleden op 01-02-1887 in princenhage, 3 dagen oud.

8 Johanna Lucia Couweleers, geboren op 04-02-1888 in princenhage. Volgt XVI-t.

9 Dominicus Couweleers, geboren op 07-04-1890 in princenhage. Volgt XVI-u.

10 Johanna Cornelia Couweleers, geboren op 15-12-1891 in princenhage. Johanna is overleden op 28-01-1893 in princenhage, 1 jaar oud.

11 Willebrordus Johannes Couweleers, geboren op 27-03-1893 in Pr.Hage, trouwde met Maria Braat.

minimaal 3 kinderen van Willebrordus en Maria:
 
1 Johanna Petronella Couweleers. Johanna is overleden op 25-04-1937 in ginneken en bavel.
2 Wilhelmus Johannes Couweleers. Wilhelmus is overleden op 21-09-1931 in ginneken en bavel.
3 Bastiaan Johannes Couweleers, geboren op 30-01-1929, overleden op 04-11-1987 in Emmen, 58 jaar oud. Bastiaan trouwde met Maria Aleid Kocks. Maria is geboren in Emmen, dochter van Gerhardus Hermannus Kocks en Maria Gesina Mensen.
 
minimaal 1 kind van Bastiaan en Maria:
 
       1 Robert Martinus Petrus Couweleers, geboren op 11-12-1965.
           Robert is overleden op 23-10-1991 in Barger-Oosterveld, 25 jaar oud. 

 

12 Johannes Couweleers, Tuinder, geboren op 04-08-1894 in princenhage. Volgt XVI-v.

13 Cornelis Couweleers, geboren op 18-12-1896 in princenhage, overleden op 19-06-1965 in breda, 68 jaar oud.

bron van dit gezin: Bas de Vet

Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 19-04-1929 in Made en Drimmelen met Cornelia Laming, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 11-05-1903 in Made en Drimmelen. Cornelia is overleden op 16-01-1995 in Geertruidenberg, 91 jaar oud.

Kinderen van Cornelis en Cornelia:
 
1 Johannes Petrus Couweleers, geboren op 09-10-1930 in Made en Drimmelen, trouwde met Lucia Verhoef
2 Petrus Adrianus Couweleers, geboren op 01-05-1932 in Made en Drimmelen.
3 Petronella Johanna Couweleers, geboren op 08-12-1933 in Made en Drimmelen, overleden op 28-08-1985 in breda, 51 jaar oud. Petronella trouwde met Johannes Antonius van Kaam. Johannes is overleden op 05-11-2000 in Moordrecht
4 Johanna Petronella Couweleers, geboren op 01-06-1935 in Made en Drimmelen, trouwde met Anthonie Heil. Anthonie is overleden op 09-12-1998 in Made en Drimmelen
Maria Johanna Couweleers, geboren op 29-01-1939 in Made en Drimmelen, trouwde met Marcel Deijkers
 
14 Johanna Couweleers, geboren op 16-12-1897 in Pr.Hage. Johanna is overleden op 11-02-1898 in Pr.Hage, 1 maand oud. 

 

15 Waltherus Couweleers, geboren op 18-03-1899 in princenhage. Waltherus is overleden op 29-06-1899 in princenhage, 3 maanden oud.

16 Andries Couweleers, Opperman, Grondwerker, geboren op 09-02-1900 in princenhage. Volgt XVI-w.

17 Waltherus Couweleers, Grondwerker Te Made, geboren op 26-03-1902 in princenhage. Volgt XVI-x.

18 Johanna Couweleers, geboren op 05-09-1905 in Pr.Hage. Johanna is overleden op 25-10-1905 in Pr.Hage, 1 maand oud.

 

XVI-s Adriana Maria Couweleers is geboren op 24-06-1881 in princenhage, dochter van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf. Adriana is overleden op 19-01-1955 in breda, 73 jaar oud. Adriana trouwde, 33 jaar oud, op 03-05-1915 in princenhage met Johannes de Koning, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 04-05-1887 in ginneken en bavel, zoon van Cornelis de Koning en Catharina Voeten. Johannes is overleden op 24-06-1974 in etten en Leur, 87 jaar oud.

Kind van Adriana en Johannes:

Marinus Dominicus de Koning. Marinus is overleden op 09-05-1921 in ginneken en bavel.

 

XVI-t Johanna Lucia Couweleers is geboren op 04-02-1888 in princenhage, dochter van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf. Johanna is overleden op 16-01-1973, 84 jaar oud. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1914 in princenhage met Marinus Schalk, 24 jaar oud. Marinus is geboren op 10-03-1890 in princenhage, zoon van Johannes Schalk en Cornelia de Grauw. Marinus is overleden op 31-12-1979 in prinsenbeek, 89 jaar oud.

 

XVI-u Dominicus Couweleers is geboren op 16-04-1890 in princenhage, zoon van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf, overleden op 06-12-1953 in prinsenbeek, 63 jaar oud.  Dominicus trouwde, 32 jaar oud, op 19-05-1922 in gilze en rijen met Catharina Raaijmakers, 35 jaar oud. Catharina is geboren op 22-10-1886 in gilze en rijen, dochter van Adriaan Raaijmakers en Anna Maria Wagemakers. Catharina is overleden.

 

XVI-v Johannes Couweleers, Tuinder is geboren op 04-08-1894 in princenhage, zoon van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf. Johannes is overleden op 14-09-1961 in breda, 67 jaar oud.

Notitie bij Johannes: 22-10-1961

Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 06-05-1918 in princenhage met Johanna Snoeijs, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 21-09-1892 in princenhage, dochter van Adrianus Snoeijs en Anna Maria Hermus. Johanna is overleden.

Kinderen van Johannes en Johanna:

1 Petronella Couweleers, geboren op 07-08-1918 in princenhage. Volgt XVII-ah.

2 Maria Couweleers, geboren op 24-11-1919 in princenhage. Maria is overleden op 16-10-1925 in princenhage, 5 jaar oud.

3 Johannes Couweleers, geboren op 09-02-1921 in princenhage. Volgt XVII-ai.

4 Elisabeth Couweleers, geboren op 12-09-1923 in princenhage. Volgt XVII-aj.

5 Maria Couweleers, geboren op 28-03-1926 in princenhage. Maria is overleden op 11-07-1936 in Extract overlijden der gemeente Breda ; datum van overlijden, 10 jaar oud.

6 Lucia Couweleers, geboren op 19-03-1928 in princenhage. Volgt XVII-ak.

7 Adrianus Couweleers, geboren op 01-05-1930 in princenhage. Adrianus is overleden op 29-02-1932 in princenhage, 1 jaar oud.

8 Adrianus Couweleers, geboren op 15-03-1935 in princenhage.

 

XVII-ah Petronella Couweleers is geboren op 07-08-1918 in princenhage, dochter van Johannes Couweleers, Tuinder (zie XVI-v) en Johanna Snoeijs. Petronella is overleden. Petronella trouwde, 23 jaar oud, op 25-06-1942 in princenhage met J.l. van Nispen. J.l. is overleden.

 

XVII-ai Johannes Couweleers is geboren op 09-02-1921 in princenhage, zoon van Johannes Couweleers, Tuinder (zie XVI-v) en Johanna Snoeijs, overleden op 15-08-1995 in prinsenbeek, 74 jaar oud. Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1949 in breda met Cornelia Maria Trouw.

minimaal 1 kind van Johannes en Cornelia:

1 Elbertus Antonius Maria Couweleers, trouwde met Johanna Maria Cornelia Bastiaansen

 

 

XVII-aj Elisabeth Couweleers is geboren op 12-09-1923 in princenhage, dochter van Johannes Couweleers, Tuinder (zie XVI-v) en Johanna Snoeijs, overleden op 14-10-2014 in Etten en Leur, 91 jaar oud. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 15-10-1948 met A.J. (Toon) Giesbergen.

 

XVII-ak Lucia Couweleers is geboren op 19-03-1928 in princenhage, dochter van Johannes Couweleers, Tuinder (zie XVI-v) en Johanna Snoeijs. Lucia trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1953 met A.M. Giesbergen.

 

XVI-w Andries Couweleers, Opperman, Grondwerker is geboren op 09-02-1900 in princenhage, zoon van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf. Andries is overleden op 02-07-1949 in breda, 49 jaar oud.

Verhuisde in de oorlog naar Teteringen.

bron: Leo Adriaenssen

Andries trouwde, 25 jaar oud, op 02-07-1925 in princenhage met Johanna Mertens, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 08-01-1905 in breda. Johanna is overleden.

Kinderen van Andries en Johanna:

1 Andreas Couweleers, geboren op 23-03-1925 in princenhage.

2 Johannes Couweleers, geboren op 07-04-1926 in princenhage.

3 Cornelia Petronella Couweleers, geboren op 20-01-1931 in Ginneken, overleden op 18-12-2007 in breda, 76 jaar oud. 

4 Petronella Lucia Couweleers, geboren op 15-10-1934 in ginneken.

5 Adriana Maria Couweleers, geboren op 24-05-1940 in ginneken.

6 Dominicus Wilhelmus Couweleers, geboren op 03-02-1942 in Nieuw-Ginneken.

 

XVI-x Waltherus Couweleers, Grondwerker Te Made is geboren op 26-03-1902 in princenhage, zoon van Johannes Couweleers, bouwman (zie XV-r) en Petronella Bedaf. Waltherus is overleden op 06-01-1952 in breda, 49 jaar oud. Waltherus trouwde, 28 jaar oud, op 12-09-1930 in Made met Adriana van Geloof, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 17-11-1905 in Made. Adriana is overleden op 02-02-1982 in Geertruidenberg, 76 jaar oud.

Kinderen van Waltherus en Adriana:

1 Pieternella Maria Couweleers, geboren op 20-10-1931 in Made, overleden op 28-02-2016 in Made, 84 jaar oud. Pieternella trouwde met ... Sterkens

2 Johanna Maria Couweleers, geboren op 15-02-1933 in Made.

3 Johannes Marinus Couweleers, geboren op 04-10-1934 in Made. Johannes is overleden op 20-01-2013 in Made, 78 jaar oud.

4 Maria Johanna Couweleers, geboren op 01-05-1936 in Made.

5 Dominicus Johannes Couweleers, geboren op 16-05-1938 in Made.

6 Johanna Adriana Couweleers, geboren op 04-01-1941 in Made.

7 Marinus Cornelis Couweleers, geboren op 12-05-1942 in Made.

8 Waltherus Andreas Couweleers, geboren op 11-06-1948 in Made.

 

XV-s Adriana Cornelia Couweleers is geboren op 17-04-1843 in princenhage, dochter van Willibrordus Couweleers, Arbeider (zie XIV-i) en Joanna Lucia van Welt. Adriana is overleden op 20-10-1925 in breda, 82 jaar oud. Adriana trouwde, 40 jaar oud, op 05-11-1883 in breda met Andries Adriaansen, 36 jaar oud. Andries is geboren op 15-12-1846 in breda, zoon van Jan Adriaansen en Maria Bruijns. Andries is overleden.

 

XV-t Johanna Couweleers is geboren op 03-01-1848 in princenhage, dochter van Willibrordus Couweleers, Arbeider (zie XIV-i) en Joanna Lucia van Welt. Johanna is overleden op 27-11-1910 in princenhage, 62 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1876 in princenhage met Johannes Timmers, 43 jaar oud. Johannes is geboren op 09-03-1833 in princenhage, zoon van Cornelis Timmers en Maria Dekkers. Johannes is overleden op 01-03-1889 in princenhage, 55 jaar oud.

Kinderen van Johanna en Johannes:

Johanna Lucia Timmers. Johanna is overleden op 26-02-1886 in princenhage.

2 Maria Timmers, geboren op 13-09-1877 in princenhage. Maria is overleden op 05-03-1879 in princenhage, 1 jaar oud.

3 Cornelis Josephus Timmers, geboren op 10-03-1880 in princenhage. Cornelis is overleden.

4 Johanna Maria Timmers, geboren op 03-01-1882 in princenhage. Johanna is overleden.

Willebrordus Timmers, geboren op 22-12-1884 in princenhage. Willebrordus is overleden.

 

XV-u Adriana Couweleers is geboren op 12-03-1852 in princenhage, dochter van Willibrordus Couweleers, Arbeider (zie XIV-i) en Joanna Lucia van Welt. Adriana is overleden op 08-09-1927 in gilze en rijen, 75 jaar oud. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1875 in princenhage met Jacobus Timmermans, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 13-03-1850 in etten en Leur, zoon van Antonie Timmermans en Antonetta Roovers. Jacobus is overleden op 18-11-1925 in princenhage, 75 jaar oud.

Kinderen van Adriana en Jacobus:

1 Antonia Timmermans, geboren op 15-03-1876 in etten leur. Antonia is overleden.

2 Willebrordus Timmermans, geboren op 02-04-1877 in etten leur. Willebrordus is overleden.

3 Lucia Timmermans, geboren op 18-08-1878 in etten leur. Lucia is overleden.

4 Johanna Timmermans, geboren op 18-08-1881 in etten leur. Johanna is overleden op 26-07-1934 in princenhage, 52 jaar oud.

5 Maria Timmermans, geboren op 13-03-1884 in etten leur. Maria is overleden.

6 Cornelia Timmermans, geboren op 01-12-1886 in etten leur. Cornelia is overleden.

7 Wilhelmina Timmermans, geboren op 27-03-1889 in etten leur. Wilhelmina is overleden.

8 Adriana Timmermans, geboren op 01-08-1892 in etten leur. Adriana is overleden op 17-07-1893 in etten leur, 11 maanden oud.

 

XIV-j Cornelia van den Couwelaer, dochter van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Zij is gedoopt op 30-04-1809 in etten leur. Cornelia is overleden op 30-04-1881 in princenhage, 72 jaar oud. Cornelia trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1848 in princenhage met Joannes van Laarhoven, hoveniersknecht, 42 jaar oud. Joannes is een zoon van Petrus van Laarhoven en Anna Timmers. Hij is gedoopt op 08-08-1805 in princenhage. Joannes is overleden op 28-05-1869 in princenhage, 63 jaar oud.

Kinderen van Cornelia en Joannes:

1 Petrus van Laarhoven, geboren op 20-04-1850 in princenhage. Petrus is overleden op 21-08-1891 in princenhage, 41 jaar oud.

2 Maria van Laarhoven, geboren op 24-10-1853 in princenhage. Maria is overleden op 16-02-1924 in breeda, 70 jaar oud.

 

XIV-k Maria van den Kouwelaar is geboren op 16-08-1811 in etten leur, dochter van Cornelius van den Caulaer (Couwelaer) (zie XIII-p) en Maria Mannien. Maria is overleden op 24-09-1861 in princenhage, 50 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 29-04-1837 in princenhage met Petrus van Gurp, 29 jaar oud. Petrus is een zoon van Sebastiaan van Gurp en Antonia van Dongen. Hij is gedoopt op 05-11-1807 in princenhage. Petrus is overleden op 25-11-1864 in princenhage, 57 jaar oud.

Kinderen van Maria en Petrus:

1 Christianus van Gurp, geboren op 07-03-1838 in princenhage. Christianus is overleden.

2 Maria van Gurp, geboren op 13-07-1840 in princenhage. Maria is overleden.

3 Antonia van Gurp, geboren op 22-03-1843 in etten leur. Antonia is overleden.

4 Cornelis van Gurp, geboren op 22-03-1845 in etten leur. Cornelis is overleden.

5 Petronella van Gurp, geboren op 24-05-1848 in etten leur. Petronella is overleden.

6 Adriaan van Gurp, geboren op 01-02-1851 in etten leur. Adriaan is overleden.

7 Bastiaan van Gurp, geboren op 01-02-1851 in etten leur. Bastiaan is overleden.

8 Adriana Cornelia van Gurp, geboren op 22-08-1855 in etten leur. Adriana is overleden.

 

XIII-q Willibrordus (Willem) van den Caulaer, Dagloner en Boerenarbeider, zoon van Cornelis Cornelis van den Couwelaer (zie XII-i) en Cornelia Cornelis Frijters. Hij is gedoopt op 02-08-1777 in princenhage. Willibrordus is overleden op 03-01-1832 in breda, 54 jaar oud.

Met Maria testeerde hij te Breda op 1 september 1811.

bron: Leo Adriaenssen

tijdens het testeren lag Maria ziek te bedde, echter bij haar volle verstand.

Willibrordus:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1804 in Teteringen, RK met Maria Kulaers, 29 jaar oud, nadat zij op 31-03-1804 in teteringen, RK in ondertrouw zijn gegaan. Maria is een dochter van Anthonius Kulaers en Anna van Poppel. Zij is gedoopt op 05-09-1774 in teteringen. Maria is overleden op 03-09-1811 in breda, 36 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 31-10-1813 te Breda met Johanna Nuyten, 35 jaar oud. Johanna is een dochter van Johannes Cornelis Nuyten en Maria Catharina van Hees. Zij is gedoopt op 25-11-1777 in ginneken. Johanna is overleden op 03-10-1860 in breda, 82 jaar oud.

zij verdiende de kost als werkster.

bron: Leo Adriaenssen

Kinderen van Willibrordus en Maria:

1 Cornelius van den Caulaer. Hij is gedoopt op 14-07-1805 in teteringen. Cornelius is overleden op 30-08-1805 in teteringen, 1 maand oud.

2 Antonius Kouwelaers. Hij is gedoopt op 05-11-1806 in teteringen, overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 27-12-1806 in teteringen.

3 Cornelia van den Kouweleir. Zij is gedoopt op 08-11-1807 in teteringen, overleden op 14-03-1812 in breda, 4 jaar oud.

4 Anna van den Kouweleir. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in teteringen. Anna is overleden op 09-04-1822 in breda, 12 jaar oud.

Maria van den Cauelaer, geboren op 24-08-1811 te Breda, overleden op 27-08-1813 in princenhage, twee jaar oud.

Kinderen van Willibrordus en Johanna:

6 Joannes Couwelaers, geboren op 14-09-1814 in Breda, overleden op 17-06-1849 in Breda, dragonder, 34 jaar oud.

7 Maria Couwelaers, geboren op 21-11-1816 in breda. Maria is overleden op 25-11-1816 in breda, 4 dagen oud.

8 Willibrordus Couwelaers, geboren op 25-08-1818 in breda. Willibrordus is overleden op 18-01-1819 in breda, 4 maanden oud.

9 Adriana Couwelaers, geboren op 30-03-1822 in breda. Adriana is overleden.

 

XIII-r Cornelia van den Cauelaer, dochter van Cornelis Cornelis van den Couwelaer (zie XII-i) en Elisabeth Cornelis Oomen. Zij is gedoopt op 28-04-1784 in princenhage. Cornelia is overleden op 19-11-1855 in etten leur, 71 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1812 in etten leur met Jan Haast. Jan is een zoon van Adriaan Cornelis Haast en Adriana Hopstaken. Jan is overleden op 04-04-1827 in etten leur.

Kinderen van Jan en Cornelia:

1 Levenloos Haast. Levenloos is overleden op 24-05-1823 in etten leur.
2 Maria Haast, geboren op 14-10-1812 in etten leur. Maria is overleden op 15-07-1834 in etten leur, 21 jaar oud.
3 Elizabeth Haast, geboren op 20-07-1814 in etten leur.
4 ... Haast, geboren op 31-12-1815 in etten leur. ... is overleden op 09-01-1816 in etten leur, 9 dagen oud.
5 Adriana Haast, geboren op 11-06-1818 in etten leur. Adriana is overleden op 17-06-1818 in etten leur, 6 dagen oud.

 

XII-j Adriaen Cornelis van den Couwelaer, zoon van Cornelis Laureyssen van den Couwelaer (zie XI-h) en Anna Aert (Johanna) Brackx. Hij is gedoopt op 03-02-1744 in meerle. Adriaen is overleden op 26-10-1793 in princenhage, 49 jaar oud.

Adriaen Cornelis van den Couwelaer heette bij de burgelijke stand ook van der Caulaar, van den Caulaer en van den Caulaar.
Nadat zijn vrouw Anna Meeussen op 26 october 1793 te Princenhage weduwe was geworden, sloot zij daar op 2 mei 1795 een tweede huwelijksverbintenis met Adriaan Grauwmans.

bron: Leo Adriaenssen.

Adriaen trouwde, 39 jaar oud, op 18-05-1783 in princenhage, schepenbank met Anna Meeussen, 30 jaar oud, nadat zij op 03-05-1783 in princenhage, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. present ondertrouw en trouwen: J.A.Rijcken (schout), Johannes van Genk en Ernestus van der Creke (schepenen). 

Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-05-1783 in princenhage, rk. Anna is een dochter van Jan Jacob Meeussen en Cornelia Cornelis Schrauwen. Zij is gedoopt op 13-01-1753 in princenhage. Anna is overleden op 20-10-1816 in princenhage, 63 jaar oud. Anna trouwde later op 17-05-1795 in princenhage, Schepenbank trouwboek 1786-1801 met Adriaan Grauwmans.

Kinderen van Adriaen en Anna:

1 Cornelia van den Caulaer, geboren op 17-02-1784 in princenhage. Cornelia is overleden.

2 Cornelis van den Caulaer, geboren op 18-09-1785 in princenhage. Cornelis is overleden.

3 Joannes van den Caulaer, Landbouwer, geboren op 25-11-1786 in princenhage. Volgt XIII-s.

4 Josephus van den Caulaer, geboren op 31-05-1788 in princenhage. Josephus is overleden op 12-02-1855 in princenhage, ongehuwd, 66 jaar oud.

5 Cornelis van den Caulaer, geboren op 04-11-1791 in princenhage. Cornelis is overleden op 02-06-1851 in princenhage, ongehuwd, 59 jaar oud.

6 Anna van den Caulaer, geboren op 18-03-1793 in princenhage. Anna is overleden.

 

begraven een kind op 07-08-1788 te Princenhage
begraven een kind op 28-01-1790 te Princenhage
begraven een kind op 14-02-1794 te Princenhage

 

 

XIII-s Joannes van den Caulaer, landbouwer is geboren op 25-11-1786 in princenhage, zoon van Adriaen Cornelis van den Couwelaer (zie XII-j) en Anna Meeussen. Joannes is overleden op 24-08-1859 in princenhage, 72 jaar oud.

huwelijkse bijlagen

Joannes trouwde, 27 jaar oud, op 08-06-1814 in princenhage met Helena Hermana Pistorius, Dienstmeid, 25 of 26 jaar oud. Helena is geboren in 1788 in etten leur, dochter van Hendrik Pistorius en Barbara Buijs. Helena is overleden op 22-06-1870 in princenhage, 81 of 82 jaar oud.

 

XII-k Quirinus van den Cauwelaer is geboren op 30-04-1747 in meerle, zoon van Cornelis Laureyssen van den Couwelaer (zie XI-h) en Anna Aert (Johanna) Brackx. Quirinus is overleden op 11-12-1801 in meerle, 54 jaar oud.

de moeder van zijn kinderen (1779-1798) wordt in de doopakten echter Theresia Cornelis Wouters genoemd; zij kwam uit Wortel.
Op 25 Germinal van het jaar VII gaf hij aan het dorpsbestuur een kwitantie voor de f 9:3:0 die hij had verdiend met werkzaamheden aan de kerktoren.

bron: Leo Adriaenssen.

Quirinus trouwde, 30 jaar oud, op 24-11-1777 in hoogstraten (belgie) met Maria Wouters. Maria is geboren in wortel. Maria is overleden.

Kinderen van Quirinus en Maria:

1 Cornelius van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 13-03-1779 in minderhout (belgie). Cornelius is overleden.

2 Anna Cornelia van den Cauwelaer, gedoopt op 30-11-1781 in minderhout (belgie). Volgt XIII-t.

3 Joannes Baptista van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 11-07-1784 in minderhout (belgie). Joannes is overleden.

4 Adrianus van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 03-12-1786 in minderhout (belgie). Adrianus is overleden.

5 Gerardus van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 22-12-1789 in minderhout (belgie). Gerardus is overleden.

6 Catharina van den Cauwelaer. Zij is gedoopt op 01-01-1791 in minderhout (belgie). Catharina is overleden.

7 Elisabeth van den Cauwelaer. Zij is gedoopt op 07-01-1796 in meerle. Elisabeth is overleden.

8 Adriaan van den Couwelaer, geboren in meerle. Volgt XIII-u.

 

XIII-t Anna Cornelia van den Cauwelaer, dochter van Quirinus van den Cauwelaer (zie XII-k) en Maria Wouters. Zij is gedoopt op 30-11-1781 in minderhout (belgie). Anna is overleden.

Uit hun huwelijk stammen minimaal 6 kinderen, Cornelia vertrok in 1847 naar Antwerpen.

bron: Leo Adriaenssen.

huwelijk franse republikeinse kalender 3e dag van de maand fructidor

Anna trouwde, 20 jaar oud, op 21-08-1802 in meerle met Lambert van der Pas, Boerenknecht, Broodslijter En Koopman Te Breda, 31 jaar oud. Lambert is een zoon van Willem van der Pas en Elisabeth van Aert. Hij is gedoopt op 11-10-1770 in princenhage. Lambert is overleden op 27-12-1844 in breda, in het oudemannengasthuis aan de haagdijk, 74 jaar oud. 

minimaal 6 kinderen van Lambert en Anna:

1 Quirinus van der Pas, gedoopt op 28-04-1807 in meerle.

 

2 Anna Elisabeth van der Pas, gedoopt op 07-12-1809 in meerle.

 

3 Guillaume van der Pas, geboren op 11-12-1812 in ginneken en bavel. Guillaume is overleden.

 

4 Josephus van der Pas, geboren op 19-03-1816 in ginneken en bavel, overleden op 25-03-1816 in ginneken en bavel, 6 dagen oud.
tweeling met Maria

 

5 Maria van der Pas, geboren op 19-03-1816 in ginneken en bavel. Maria is overleden.
tweeling met Josephus

 

6 Theresia van der Pas, geboren op 28-03-1823 in breda. Theresia is overleden op 15-08-1898 in breda, 75 jaar oud. 

 

 

XIII-u Adriaan van den Couwelaer is geboren in meerle, zoon van Quirinus van den Cauwelaer (zie XII-k) en Maria Wouters. Hij is gedoopt op 21-10-1798 in baarle-nassau. Adriaan is overleden op 14-08-1848 in oosterhout, 49 jaar oud.

Nationale Militie signalement:
lengte;1 EL, 730 strepen, aangezicht; ovaal, voorhoofd; ....., ogen; lichtbruin, neus; middelmatig, mond; idem, kin; rond, haar; bruin, wenkbrauwen; idem, merkbare tekenen; .....

huwelijkse bijlagen

Adriaan trouwde, 31 jaar oud, op 21-06-1830 in oosterhout met Anna Mertens, 35 jaar oud. Anna is een dochter van Philippus Mertens en Anna van Dongen. Zij is gedoopt op 04-09-1794 in oosterhout. Anna is overleden op 07-12-1870 in oosterhout, 76 jaar oud. Anna is weduwe van Johannes van Beurden, met wie zij trouwde vóór 1830.

Kinderen van Adriaan en Anna:

1 Theresia van den Couwelaer, geboren op 30-06-1834 in oosterhout. Volgt XIV-l.

2 Johanna van den Couwelaer, geboren op 25-05-1837 in oosterhout. Johanna is overleden.

 

XIV-l Theresia van den Couwelaer is geboren op 30-06-1834 in oosterhout, dochter van Adriaan van den Couwelaer (zie XIII-u) en Anna Mertens. Theresia is overleden. Theresia begon een relatie in nooit gehuwd met ...? Hij is overleden.

Kind van Theresia en ..?:

1 Adriana van den Couwelaer, geboren op 03-02-1870 in oosterhout, onwettig. Volgt XV-v.

 

XV-v Adriana van den Couwelaer is geboren op 03-02-1870 in oosterhout, onwettig, dochter van ... en Theresia van den Couwelaer (zie XIV-l). Adriana is overleden. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 26-11-1891 in oosterhout met Godefridus Vroomans. Godefridus is geboren in vlijmen. Godefridus is overleden.

 

XII-l Dinghen Catharina van den Couwelaer, dochter van Cornelis Laureyssen van den Couwelaer (zie XI-h) en Joanna (Anna) Aert Brackx. Zij is gedoopt op 15-03-1759 in Meerle. Dinghen is overleden op 13-11-1827 in meerle, 68 jaar oud, bij de overlijdensakte heet Anna Brackx haar moeder te zijn. 

Anna Stoops "uit Meir"?. heet zo in de doopakte zijnde de Moeder van Dinghen Catharina van den Couwelaer, wanneer Dinghen overlijdt staat daar als Moeder geschreven "Anna Brackx".
Van Cornelis en Anna Stoops is geen huwelijk te vinden (doop van Dinghen was legitiem), Anna Stoops is ook in Meer nergens te vinden.
mogelijk een schrijffout van de pastoor?, Anna Brackx overlijdt pas in 1794, als de weduwe van Cornelis van den Couwelaer.

Dinghen trouwde, 30 jaar oud, op 04-02-1790 in Meerle, rk met Joannes Baptista van Gaelen, Landbouwersknecht, 28 jaar oud. Joannes is een zoon van Peter Petrus van Gaelen en Elisabeth Gerardus Snoeys. Hij is gedoopt op 03-01-1762 in Meerle, get: Joannes Baptista van Gaele ipv Petrus van Gaele en Maria Gerardi Snoys. Joannes is overleden op 15-04-1821 in meerle, 59 jaar oud.

Kinderen van Dinghen en Joannes:

1 Petrus van Galen. Hij is gedoopt op 23-10-1790 in meerle, overleden op 02-07-1870 in Hoogstraten, 79 jaar oud.

Anna Cornelia van Gaelen. Zij is gedoopt op 14-03-1792 in meerle. Anna is overleden op 25-12-1854 in meerle, 62 jaar oud.

3 Elisabeth van Galen. Zij is gedoopt op 19-05-1794 in meerle. Elisabeth is overleden.

4 Gerardus van Gaelen. Hij is gedoopt op 29-11-1796 in meerle. Gerardus is overleden op 29-12-1871 in Meerle, gemeente Hoogstraten, 75 jaar oud.

5 Anna Catharina van Gaelen. Zij is gedoopt op 31-01-1801 in meerle. Anna is overleden op 20-02-1801 in meerle, 20 dagen oud.

 

XI-i Elisabeth Laureyssen van den Couwelaer, dochter van Laureys Joosten van den Couwelaer (zie X-l) en Lucia Gommer Jans. Zij is gedoopt op 16-06-1707 in meerle. Elisabeth is overleden. Zij is begraven in Meerle, begraven tussen 1745 en 1749.

We hebben een copie gekregen, van Celine Jacobs-Koyen uit Rijkevorsel, van de aankoopakte van een boerderij uit 1742 (origineel in het Rijksarchief Antwerpen).
Uit deze akte van 31.12.1742 blijkt dat Jan Peter Coyen en Elisabeth Lauwereys van den Couwelaer, van de familie Otten, het volgende kopen: een huis met schuur, een turfhuis, een schaapskooi, erven, landerijen, beemden, bossen en heiden, genaamd "de Schijhoeve"op Groot Eijssel in Meerle, voor de som van 365 gulden.
Uit dit handschrift (2 bladen van 40x23cm), het is een Schepenakte van Hoogstraten (te vergelijken met een huidige notarisakte van nu) geven we een korte passage met de transcriptie.

... dato 28 9bris(=november).Ende bekennen sij comparanten omme ende mits eene somme van drij hondert vijff en sestigh guldens vier stvrs.(stuivers) courant gelt des koninx schellinck tot seven stvrs. ende soo voorts de ander speciën naer advenant gerekent vercogt te hebben well ende wettelijc aen Jan Peter Cooijen ende Elisabeth Lauwerijs vanden Caauwelaere sijne huijsvrouw ingesetenen van Meerle, sekere huns comparanten stedemet twee separate woonhuijsen, eene schure, torffhuijs ende schaepskoije, hove ende aengelegene erffve, met allen de landerijen, weijden, bempden, bosschen ende heijden ende voordere grondendaertoe behoorende genaempt de Heijhoeve, sonder de beke ( aent Nat Schoor dewelcke over eenige jaeren is vercoght aen Adr.Borghmans met alle appendentiën...)

bron: Jeff Koyen

Akte van nalatenschap op 01-01-1764 te Meerle van Elisabeth Lauwrijsse Van Den Cauwelaer en Jan Peeter Coeyen.
Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 338/06. plaats van de handeling onzeker.

Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1732 in meerle met Jan Peeter Corstiaan Cooijen, 39 jaar oud. Jan is geboren op 31-12-1692 in meerle, zoon van Peter Corstiaen Cooijen en Lucia Christiaen Janssen. Jan is overleden op 25-05-1760 in meerle, 67 jaar oud.

Notitie bij Jan: In de voetsporen van zijn vader (1709) schoot hij zich in 1743 koning van het Sint Jorisgilde.
In 1742 hadden Jan en Elisabeth voor f 365 de Schijhoeve gekocht op Groot Eijssel onder Meerle.
Hun kleindochter cornelia Koyen trouwde met Jacob van de Kouwelaer.
Jan Coijen hertrouwde te Ginneken op 28 juni 1749 (ondertrouw) met Johanna Jacobs van het Zanddaarbuiten uit Oud Gastel .


bron: Leo Adriaenssen


Jan Peter Coye wordt koning van de St.Jorisgilde van Meerle in 1743.
In een Bedeboek van 1762 van Bedemeester Peter Anthoni Geerts van Meersel zien we als betalingen: "Jan Peeter Koeyen van sijne stede gecomen van d’erfgenamen Adrianus Mattheus Otten 14-12-0 en een volgende maal 14-12-1."

bron: Jeff Koyen

Kinderen van Elisabeth en Jan:

1 Petronilla Corstiaen Cooijen, geboren op 26-08-1733 in meerle. Petronilla is overleden.

2 Elisabeth Cooijen, geboren op 28-03-1736 in meerle. Elisabeth is overleden op 20-04-1739 in meerle, 3 jaar oud.

3 Laurentius Corstiaen Cooijen, geboren op 06-07-1741 in meerle. Laurentius is overleden op 16-01-1817 in meerle, 75 jaar oud.

4 Christianus Cooijen, geboren op 04-03-1745 in meerle. Christianus is overleden op 19-02-1817 in meerle, 71 jaar oud.

 

IX-p Adriaen Jacobs van den Couwelaer, zoon van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Hij is gedoopt op 12-05-1645 in meerle. Adriaen is overleden op 20-03-1678, 32 jaar oud. Hij is begraven op 23-03-1678 in Meerle, en werd begraven bij zijn ouders in de graftombe.. Adriaen trouwde, 21 jaar oud, op 17-02-1667 in meerle met Jacoba Andriessen. Jacoba is overleden.

 

IX-q Jan Jacobs van den Couwelaer, zoon van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Hij is gedoopt op 25-12-1647 in meerle (kerstdag). Jan is overleden op 20-02-1717 in meerle, 69 jaar oud.

Hij was kapitaalkrachtig genoeg om aan de Gemeente f 1000 te lenen, waarvoor hij een rente van f 56 per jaar kreeg uitbetaald.
Volgens zijn grafsteen was hij Borghermeester ende Schepen van Meerle geweest.

bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde, 28 jaar oud, op 18-02-1676 met Cornelia Matthias Swerts, 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 21-11-1649 in meerle. Cornelia is overleden op 03-02-1723 in meerle, 73 jaar oud.

 

Kinderen van Jan en Cornelia:

 

1 Joost Jan van den Couwelaer, gedoopt op 26-05-1676 in Meerle rk, get: Guilielmus Janssen en Catharina Joannis Hendrickx. Joost is overleden voor 26-05-1684 te Meerle.

 

2 Cornelis Janssen van den Couwelaer, gedoopt op 07-12-1677 in Meerle rk, get: Judocus van den Cauwelaer ipv Cornelius van den Cauwelaer en Lucia Matthei Swerts. Volgt X-m.

 

3 Anna van den Couwelaer, geboren op 14-01-1681 in Meerle rk, get: Cornelius Laurenti van den Couwelaer en Elisabeth Jacobi van den Couwelaer. Anna is overleden op 17-04-1690 in meerle, 9 jaar oud.

 

4 Jacob Janssen van den Kouwelaer, geboren op 05-04-1683 in Meerle rk, get: Laurentius Jacobi van den Couwelaer en Maria Matthei Sweerts. Volgt X-n.

 

5 Joost Jan van den Couwelaer, gedoopt op 26-05-1684 in Meerle rk, get: Adrianus Theodori ipv Joannes Matthei Sweerts en Cornelia Corneli Mouw, overleden op 24-10-1704 in meerle, 20 jaar oud. Hij is begraven op 26-10-1704 in meerle.  

 

X-m Cornelis Janssen van den Couwelaer, zoon van Jan Jacobs van den Couwelaer (zie IX-q) en Cornelia Matthias Swerts. Hij is gedoopt op 07-12-1677 in meerle. Cornelis is overleden op 29-04-1739 in Meerle, begraven in de kerk aan het altaar van de H.Maagd, 61 jaar oud.

In 1720 wordt Cornelis gezien als peter van zijn nichtje

 

Cornelis trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1709 in meerle met Josina Cornelis van Heijst, 33 jaar oud. Josina is een dochter van Cornelis Anthonis van Heijst en Johanna Isaec Beckers. Zij is gedoopt op 26-12-1675 in meerle. Josina is overleden, 92 jaar oud. Zij is begraven op 08-01-1768 in meerle.

 

Kinderen van Cornelis en Josina:

 

1 Joanna van den Couwelaer, geboren op 17-01-1710 in meerle. Volgt XI-j.

 

2 Anna Maria van den Couwelaer, geboren op 27-09-1711 in meerle. Anna is overleden.

 

3 Cornelia Cornelis van den Couwelaer, gedoopt op 05-12-1712 in meerle. Volgt XI-k.

 

4 Cornelis Cornelis van den Couwelaer, geboren op 20-11-1715 in meerle. Cornelis is overleden op 17-03-1717 in meerle, 1 jaar oud.

 

5 Johanna Cornelis van den Couwelaer, gedoopt op 17-01-1720 in meerle. Volgt XI-l.

 

XI-j Joanna van den Couwelaer is geboren op 17-01-1710 in meerle, dochter van Cornelis Janssen van den Couwelaer (zie X-m) en Josina Cornelis van Heijst. Joanna is overleden. Joanna trouwde, 32 jaar oud, op 01-07-1742 in meerle met Cornelius Johannes Laureijsen. Cornelius is overleden.

minimaal 2 kinderen van Joanna en Cornelius:

1 Joannes Laureijsen. Hij is gedoopt op 09-06-1743 in meerle. Joannes is overleden.
2 Cornelia Laureijsen. Zij is gedoopt op 21-02-1745 in meerle. Cornelia is overleden. 

 

 

XI-k Cornelia Cornelis van den Couwelaer, dochter van Cornelis Janssen van den Couwelaer (zie X-m) en Josina Cornelis van Heijst. Zij is gedoopt op 05-12-1712 in meerle. Cornelia is overleden op 05-06-1765 in meerle, 52 jaar oud.

4 van hun 11 kinderen werden uit noodzaak thuis gedoopt door vroedvrouw Cornelia Leenders.

 

Cornelia trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1735 in schoten (belgie) met Joannis Baptist van Mechelen, Molenaar Te Meersel, 23 of 24 jaar oud. Joannis is een zoon van Joseph Guilliam van Mechelen en Elisabeth Cornelis Heijst. Hij is gedoopt op 14-04-1711 in meerle. Joannis is overleden op 29-11-1761 in meerle, 50 jaar oud.

 

Kinderen van Cornelia en Joannis:

 

1 Josephus van Mechelen. Hij is gedoopt op 04-10-1736 in meerle. Josephus is overleden.

 

2 Joanna van Mechelen. Zij is gedoopt op 26-02-1738 in meerle. Joanna is overleden.

 

Notitie bij Joanna: vervolg stamboom

 

3 Cornelius Petrus van Mechelen. Hij is gedoopt op 23-12-1739 in meerle. Cornelius is overleden.

 

4 Elisabetha van Mechelen. Zij is gedoopt op 04-03-1741 in meerle. Elisabetha is overleden.

 

5 Cornelius van Mechelen. Hij is gedoopt op 22-03-1742 in meerle. Cornelius is overleden.

 

6 Gulielmus van Mechelen. Hij is gedoopt op 06-07-1744 in meerle. Gulielmus is overleden.

 

7 Anna Catharina van Mechelen. Zij is gedoopt op 02-09-1746 in meerle. Anna is overleden.

 

8 Josyna van Mechelen. Zij is gedoopt op 30-11-1748 in meerle. Josyna is overleden.

 

9 Josephus Isaac van Mechelen. Hij is gedoopt op 08-08-1751 in meerle. Josephus is overleden.

 

10 Anna Elisabetha van Mechelen. Zij is gedoopt op 26-07-1753 in meerle. Anna is overleden.

 

11 Petronilla van Mechelen. Zij is gedoopt op 19-04-1757 in meerle. Petronilla is overleden.

 

 

XI-l Johanna Cornelis van den Couwelaer, dochter van Cornelis Janssen van den Couwelaer (zie X-m) en Josina Cornelis van Heijst. Zij is gedoopt op 17-01-1720 in meerle. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 01-07-1742 in hoogstraten (belgie) met Cornelis Jan Laureyssen. Cornelis is overleden.

 

X-n Jacob Janssen van den Kouwelaer is geboren op 05-04-1683 in meerle, zoon van Jan Jacobs van den Couwelaer (zie IX-q) en Cornelia Matthias Swerts. Jacob is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1754 in Ginneken, in de kerk.

Hij vestigde zich te Meersel en na zijn huwelijk te Ginneken, waar hij in 1729 e.v. wordt gezien als Schepen, testeerde hij met zijn vrouw Barbara in 1731, 

van Cornelis en Elisabeth laureyssen van den Couwelaer kocht Jacob in 1743 een stede te Notsel.

Bron: Leo Adriaenssen

 

Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-1716 in ginneken en bavel, schepenbank met Barbara Andries Snijders, nadat zij op 25-04-1716 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Barbara is geboren in terheijden. Barbara is overleden.

 

Kinderen van Jacob en Barbara:

 

1 Jan van den Kouwelaer, geboren op 18-02-1717 in ginneken. Jan is overleden.

Mogelijk identiek aan Jan Jacob Couwelaer, die op 23 april 1749 te Ulvenhout overleed.


Bron: Leo Adriaenssen

 

2 Maria Jacobs van den Couwelaer, geboren op 04-11-1720 in ginneken. Volgt XI-m.

 

3 Joseph van den Kouwelaer, geboren op 12-02-1722 in ginneken. Joseph is overleden.

 

4 Anneke Jacobs van den Cauwelaer, geboren op 29-10-1723 in ginneken. Volgt XI-n.

 

XI-m Maria Jacobs van den Couwelaer is geboren op 04-11-1720 in ginneken, dochter van Jacob Janssen van den Kouwelaer (zie X-n) en Barbara Andries Snijders. Maria is overleden vóór 1766, ten hoogste 46 jaar oud.

bezit bij haar huwelijk f. 1390-14-14; Galder Blaauwcamer 


bron: Rienstra

 

Maria trouwde, 27 jaar oud, op 11-08-1748 in Ginneken, schepenbank met Cornelis Peter Verhoeven, 21 jaar oud, nadat zij op 27-07-1748 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is een zoon van Peter Cornelis Verhoeven en Maria Cornelis Jacob Meiren. Hij is gedoopt op 15-01-1727 in ginneken. Cornelis is overleden.

 

Kinderen van Maria en Cornelis:

 

1 Maria Verhoeven. Zij is gedoopt op 04-01-1750 in ginneken. Maria is overleden.

2 Joannes Verhoeven. Hij is gedoopt op 24-02-1751 in ginneken en bavel. Joannes is overleden.

3 Barbara Verhoeven. Zij is gedoopt op 19-04-1753 in ginneken. Barbara is overleden op 14-03-1803 in breda, 49 jaar oud. Zij is begraven op 17-03-1803 in breda.

4 Petrus Verhoeven. Hij is gedoopt op 10-05-1755 in ginneken. Petrus is overleden.

5 Josina Verhoeven. Zij is gedoopt op 25-05-1756 in ginneken en bavel. Josina is overleden.
 
6 Jacobus Verhoeven. Hij is gedoopt op 06-04-1760 in ginneken. Jacobus is overleden.
 
7 Petrus Verhoeven. Hij is gedoopt op 03-11-1762 in ginneken. Petrus is overleden. 

 

XI-n Anneke Jacobs van den Cauwelaer is geboren op 29-10-1723 in ginneken, dochter van Jacob Janssen van den Kouwelaer (zie X-n) en Barbara Andries Snijders. Anneke is overleden op 02-11-1794 in meerle, 71 jaar oud. Zij is begraven op 04-11-1794 in breda. Anneke trouwde, 31 jaar oud, op 02-02-1755 in ginneken en bavel, schepenbank met Niclaes Jacobs van Miert, nadat zij op 18-01-1755 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 02-02-1755 in ginneken en bavel, rk. Niclaes is overleden.

 

Kinderen van Anneke en Niclaes:

 

1 Barbara van Miert. Zij is gedoopt op 08-11-1755 in ginneken. Barbara is overleden.

2 Gertrudis van Miert. Zij is gedoopt op 22-02-1757 in ginneken. Gertrudis is overleden.

3 Jacoba van Miert. Zij is gedoopt op 07-09-1758 in ginneken. Jacoba is overleden.

Jacobus van Miert. Hij is gedoopt op 03-10-1759 in ginneken. Jacobus is overleden.

5 Joannes van Miert. Hij is gedoopt op 28-03-1762 in ginneken. Joannes is overleden.

 

IX-r Elisabeth Jacobs van den Couwelaer, dochter van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Zij is gedoopt op 06-03-1650 in meerle. Elisabeth is overleden. Elisabeth trouwde met Justinus. Hij is overleden.

 

Kind van Elisabeth en Justinus:

 

1 (Joffer) Anna Margaretha Justinus. (Joffer) is overleden in 1710 in brussel.

 

Notitie bij (Joffer): Anna was kinderloos overleden en liet te Ginneken onroerende goederen na ter waarde van f 1685:13:2

bron: Leo Adriaenssen

 

IX-s Laureys Jacobs van den Couwelaer, zoon van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Hij is gedoopt op 01-03-1658 in ginneken. Laureys is overleden.

Was de derde gebroeder die trouwde met een dochter van Matthys Swerts, met name Lucia. Hun vader, Matthys Antonis Jans Sweerts, was in 1635 kapelmeester van Meerle.


Bron: Leo Adriaenssen

 

Laureys trouwde, 26 jaar oud, op 05-10-1684 in meerle met Lucia Matthijs Swerts, 31 jaar oud. Zij is gedoopt op 11-01-1653 in meerle. Lucia is overleden.

 

Kinderen van Laureys en Lucia:

 

1 Jacob Laureys Cauwelaers, gedoopt op 13-08-1685 in meerle. Volgt X-o.

 

2 Matthijs van den Couwelaer, geboren op 14-12-1686 in meerle. Matthijs is overleden op 24-12-1686 in meerle, 10 dagen oud.

 

X-o Jacob Laureys van den Cauwelaer, zoon van Laureys Jacobs van den Couwelaer (zie IX-s) en Lucia Matthijs Swerts. Hij is gedoopt op 13-08-1685 in meerle. Jacob is overleden op 27-11-1766 in meerle, 81 jaar oud.

trouwden met attestatie van Zundert, in 1749 verkochten zij een vervallen huizing en 2 bunder land daaraan te Galder "op den Deunt" en een perceel land te Rijsbergen; zij woonden te Rijsbergen, maar lieten hun kinderen in Meerle dopen.


Bron: Leo Adriaenssen

 

Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 23-02-1715 in Ginneken, nh met Geertruyt Cornelis Oninckx, 29 jaar oud, nadat zij op 09-02-1715 in Ginneken, nh in ondertrouw zijn gegaan. Geertruyt is een dochter van Cornelius Ooninckx en Pitronella Adriaenssen. Zij is gedoopt op 30-07-1685 in Pr.Hage, get: Adriana Ooninckx. Geertruyt is overleden.

 

er overlijdt een Gertrudis Jacobi van den Cauelaer op 15-12-1753 te Meerle, gehuwd.
Aan te nemen is dat dit de vrouw van Jacob was, die onder deze naam ook verschillende keren als doopgetuige optrad.

 

 

Kinderen van Jacob en Geertruyt:

 

1 Ida van den Cauwelaer, gedoopt op 11-11-1715 in Meerle rk, get: Jacobus Petri van den Cauwelaer en Catharina Gerardi Verheyden. Ida is overleden.

 

Petronilla van den Cauwelaer, gedoopt op 25-02-1717 in Meerle rk, get: Cornelius Adriani Oninckx en Josina van Heyst. Petronella is overleden op 17-02-1722 in meerle, 4 jaar oud.

 

3 Anna Maria van den Cauwelaer, gedoopt op 24-02-1720 in Meerle rk, get: Joannes Gevaerts ipv Cornelius Jacobi van den Cauelaer en Cornelia Matthei Swerts. Anna is overleden.

4 Lucia Jacobus van den Kauwelaer is geboren omstreeks 1723, overleden, ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op 04-06-1785 in Ginneken rk, als Lucia van den Cauwelaer weduwe van Antonii Staeltjens.

Zou Lucia de gedoopte zus Ida kunnen zijn?

begraven NH Ginneken als Lucia van den Cauwelaar huisvrouw van Jan Staaltjens.
 
Lucia trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 07-05-1743 in meerle met Antonius Adriaen Staeltiens, 36 jaar oud, nadat zij op 27-04-1743 in meerle in ondertrouw zijn gegaan. Antonius is een zoon van Adrianus Joannis Staeltiens en Maria Denijs. Hij is gedoopt op 24-11-1706 in Meer rk, get: Gerardus Van Dun ipv Leonardus Nijssen en Catharina Nicolai Lievens ipv Clara Cornely Staeltiens. Antonius is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 17-05-1768 in Meer, als Antonius, man van Lucia van den Kauwelaer
 
Kinderen van Lucia en Antonius:
 
1 Joannes Staeltiens. Hij is gedoopt op 22-01-1745 in Meer rk, get: Adrianus Jan Staeltiens en Gertrudis Jacobus van den Kauwelaer. Joannes is overleden.
2 Anna Maria Staeltiens. Zij is gedoopt op 26-07-1750 in Meer rk, get: Joannes Cornelissen en Cornelia Jacobus van Cauwelaer. Anna is overleden.
Gerardus Staeltiens. Hij is gedoopt op 27-12-1753 in Meer rk, get: Laurentius Jacobus van den Cauwelaer en Anna Jacobus Staeltiens. Gerardus is overleden.
tweeling met Cornelius, 1 dag na elkaar gedoopt.
4 Cornelius Staeltiens. Hij is gedoopt op 28-12-1753 in Meer rk, get: Cornelius Embreghts en Barbara Adriaen Courtiens. Cornelius is overleden.
tweeling met Gerardus, 1 dag na elkaar gedoopt.
5 Adrianus Staeltiens. Hij is gedoopt op 05-11-1755 in Meer rk, get: Jacobus van den Cauwelaer en Elisabeth Cornelius Koeyen. Adrianus is overleden.
6 Cornelius Staeltiens. Hij is gedoopt op 10-01-1759 in Meer rk, get: Cornelius Henmbrechts en Maria Antonius Staeltiens. Cornelius is overleden. 
 
 
5 Cornelia Jacobi van den Cauwelaer, gedoopt op 22-05-1727 in Meerle rk, get: Cornelius Adriani Woninx en Joanna Cornelii van den CauelaerVolgt XI-o.
 

Laureijs Jacob van den Kouwelaer, Landbouwer, geboren omstreeks 1730 te Meerle. Volgt XI-q.

 

 

XI-o Cornelia Jacobi van den Cauwelaer, dochter van Jacob Laureys Cauwelaers (zie X-o) en Geertruyt Cornelis Oninckx. Zij is gedoopt op 22-05-1727 in meerle. Cornelia is overleden op 24-05-1766 in Meerle, mogelijke overlijdensdatum, 39 jaar oud. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1756 in Meerle rk, get: Henrico Jacobi Huijbereghts en Henrico Jois Jois Verheyden met Jan Hendrick Huybrechts, nadat zij op 22-05-1756 in Meerle rk, get: Henrico Jacobi Huijbereghts en Henrico Jois Jois Verheyden in ondertrouw zijn gegaan. Jan is overleden. 

 

Kinderen van Cornelia en Joannes:

 

1 Henricus Huybrechts. Hij is gedoopt op 14-09-1758 in Meerle rk, get: Jacobus van den Cauelaer en Catharina Sloeckers. Henricus is overleden.
2 Jacobus Huybrechts. Hij is gedoopt op 25-03-1761 in Meerle rk, get: Henricus Jacobi Henrucus Jan Huibereghts en Jacoba Laurentius Jacobi van den Cauelaer. Jacobus is overleden.
3 Jacobus Huybrechts. Hij is gedoopt op 23-02-1762 in Meerle rk, get: Laurentius Jacobi van den Cauwelaer en Antonetta Henrici Huybrechts. Jacobus is overleden. 

 

IX-t Peter Jacobs van den Couwelaer, zoon van Jacob Joost Janssen van den Couwelaer (zie VIII-h) en Tanneken Adriaen Janssen Kess Alias Keesen. Hij is gedoopt op 30-05-1662 in meerle. Peter is overleden op 27-11-1706 in meerle, 44 jaar oud.

 01-01-1708 (1708), nalatenschap van Peeter van den Couwelaer en Catlijn Verheyden,

Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 248/04.

bron: Rijksarchief Belgie

 

Peter trouwde, 27 jaar oud, op 22-11-1689 in meer met Catharina Geertsen Verheyden. 25 jaar oud. Catharina is een dochter van Geert Adriaen Verheyden en Cornelia Marijnis Antonij Marijnissen. Zij is gedoopt op 15-11-1664 in Meer rk, get: Joannes Michael Jonas en Anna Adriaen Grootens. Catharina is overleden. 

mogelijk als Catharina Petri van de Cauelaer begraven in de kerk te Meerle op 25-10-1724.

 

Kinderen van Peter en Catharina:

 

1 Jacob van den Couwelaer, geboren op 01-07-1690 in Meerle rk, get: Cornelia Verheyden. Jacob is overleden op 01-07-1690 in meerle, geen dag oud.

 

2 Jacob Peters van den Cauwelaer, gedoopt op 11-11-1691 in Meerle rk, get: Gaspar Gevaerts ipv Cornelis van Ballaer en Cornelia Joannis Couwelaer. Volgt X-p.

 

3 Cornelia Peter van den Couwelaer, geboren op 16-08-1693 in Meerle rk, get: Gaspar Gevaerts ipv Joannis Jacobi Cauwelaers en Anna Peters ipv Adriana Gerardi Verheyden. Volgt X-q.

 

4 Joost Peters van den Couwelaer, gedoopt op 07-07-1696 in Meerle rk, get: Matthijs Laureijssen ipv Cornelis van de Couwelaer en Elisabeth Michaelis Janssen ipv Cornelia .... . Volgt X-r.

 

5 Laureys Peter van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 11-10-1698 in Meerle rk, get: Adrianus Laurenti van den Couwelaer en Elisabetha Gerardi Verheyden. Laureys is overleden op 18-03-1708, 9 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-1708 in meerle.

 

6 Anna Peters van den Couwelaer, geboren op 20-03-1702 in Meerle rk, get: Cornelius Joannis van den Cauwelaer en Joanna Cornely Willemsen ipv Anna Judoci van den Cauwelaer. Volgt X-s.

 

7 Geerit Peter van den Couwelaer, gedoopt op 02-02-1703 in Meerle rk, get: Guilielmus Cornely Bastiaensen en Maria Gerardi Verheyden. Volgt X-t.

 

 

X-p Jacob Peters van den Cauwelaer, zoon van Peter Jacobs van den Couwelaer (zie IX-t) en Catharina Geertsen Verheyden. Hij is gedoopt op 11-11-1691 in meerle. Jacob is overleden op 23-12-1759 in meerle, 68 jaar oud.

Samen met Jacob Laureijssen van den Cauwelaer bekende hij in 1731 f 300 tegen 4% schuldig te zijn aan een vrouw te Breda, waarbij zij de helft van een stede te Notsel als onderpand stelden. Te Meerle trouwde hij op 1 juli 1725 met Joanna Maria Geerts uit Hoogstraten. Zij was een dochter van Peeter Geerts en eerder getrouwd geweest met Adriaen Coertiens. Op 23 december 1759 (Meerle) werd zij weduwe en in 1771 zat zij met Hendrick Deckers in een derde huwelijk.


bron: Leo Adriaenssen

 

Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 01-07-1725 in Meerle rk, get: Gerardus Petri van de Cauelaer en Joannes Petri Geerts met Joanna Petri Geerts, 27 jaar oud, nadat zij op 16-06-1725 in Meerle rk in ondertrouw zijn gegaan. Joanna is een dochter van Petrus Jan Geerden en Maria Gommari Jans Gommers* Zij is gedoopt op 16-08-1697 in Minderhout rk, get: Antonius Jan Geertsen en Elisabeth Jan Geertsen. Joanna is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1763 in meerle

* Maria is 'n dochter van: kopier Gommari Janssen Anthonissen Gommaerts en zoek hier

 

Kinderen van Jacob en Joanna:

1 Catharina Jacobs van den Cauwelaer, gedoopt op 10-06-1726 in Meerle rk, get: Cornelius Feskens en Gertruydis Jacobi Laurentius van de CauelaerVolgt XI-r.

 

2 Anna Jacobs van den Cauwelaer, gedoopt op 25-10-1727 in Meerle rk, get: Joannes Gevaarts ipv Jacobus Laurentius van den Cauelaer en Maria Gommari Janssen, echtgenote van Cornelius FeskensVolgt XI-s.

 

3 Peter van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 10-08-1729 in Meerle rk, get: Petrus Adriani Aarts en Maria Petri Geerts. Peter is overleden op 15-03-1748 in meerle, 18 jaar oud. 

 

4 Jan van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 24-03-1732 in Meerle rk, get: Joannes Gevaarts en Cornelia Nicolai Jorissen. Jan is overleden op 04-03-1748 in meerle, 15 jaar oud. 

 

5 Cornelis Jacob van den Couwelaer, gedoopt op 01-01-1734 in Meerle rk, get: Adrianus Cornelii Feskens en Lucia Jacobus Laurentii van den CauelaerVolgt XI-t.

 

6 Gommer Jacobs van den Cauwelaer. Hij is gedoopt op 28-10-1735 in Meerle rk, get: Cornelius Marini Leys en Anna Joannis Campenaers. Gommer is overleden op 14-11-1781 in in den Elsacker, 46 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1781 in Meerle, ongehuwde landbouwersknecht.

 

 

XI-q Laureijs Jacob van den Kouwelaer, Landbouwer, is geboren omstreeks 1730 in meerle, zoon van Jacob Laureys van den Cauwelaer en Geertruyt Cornelis Oninckx. Laureijs is overleden. 

 armenmeester, schepen van Meerle in 1779.


bron: Leo Adriaenssen

 

Laureijs trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 01-06-1756 in Meerle rk, get: Cornelius Joannis Theodori Lambereghts en Gummarus Jacobi Cauelaers met Mijntje (Jacomyna) Jan Lambrechts, 21 jaar oud, nadat zij op 22-05-1756 in Meerle rk in ondertrouw zijn gegaan. Mijntje is een dochter van Jan Theodorus Lambrechts en Wilhelmina Adriaen Nuyten. Zij is gedoopt op 27-02-1735 in Meerle rk, get: Jacobus Adriani Kerstens en Cornelia Adriani Nuyten. Mijntje is overleden op 22-09-1794 in meerle, 59 jaar oud. 

ook Jacomina, Jacoba en Wilhelmina.

 

Kinderen van Laureijs en Mijntje:

 

1 Cornelis Laurens van den Kouwelaer, ged. Meerle rk, get: Jacobus Laurentius van den Cauelaer en Wilhelma Nuyten, echtgenote van Joannes Theodori Lambereghts 21-04-1757. Volgt XII-m.

 

2 Jan Laureijs van den Kouwelaer, ged. Meerle rk, get: Joannes Arnoldi Lambereghts en Cornelia Joannis Huybereghts 16-01-1759. Volgt XII-n.

 

3 Philippus Jacobus van den Kouwelaer, ged. Meerle rk, get: Cornelius Lauryse en Joanna Antonii van den Kieboom 15-06-1760, overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1761 in meerle.

 

Adriaen van den Kouwelaer, ged. Meerle rk, get: Cornelius Jan Thedori Lamberghts en Wilhelmina, echtgenote van Theodorus Lamberghts 15-06- 1760. Adriaen is overleden op 03-07-1760 in meerle, 18 dagen oud.

 

5 Adriaen van den Kouwelaer, d. Meerle rk, get: Joannes Henrici Huybrechts en Catharina Cornelii Mertens 20-11-1761. Adriaen is overleden.

 

6 Peter Laurens van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Cornelius Jan Dirck Lambreghts en Lucia Jacobi van den Kouwelaer 22-04-1763. Peter is overleden.

 was getuige bij het huwelijk van zijn broer Cornelis in 1786, hij woonde toen als landbouwersknecht te Strijbeek (Ginneken).


bron: Leo Adriaenssen

 

7 Maria Laurentii van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Joannes Antonii Staeltjens en Joanna Petri Broymans 10-05-1765. Maria is overleden op 10-05-1765 te Meerle, 41 jaar oud.

Maria trouwde, 24 jaar oud, op 29-09-1789 in meerle met "Jan" Francis Cornelis Janssens.

Kinderen van Maria en "Jan":
 
1 Cornelius Janssens, geboren op 06-09-1791 in meerle. Cornelius is overleden.
2 Laurentius Janssens, geboren op 12-07-1793 in meerle. Laurentius is overleden.
3 Maria Elisabeth Janssens, geboren op 03-11-1795 in meerle. Maria is overleden.
4 Jacobus Janssens, geboren op 11-10-1797 in meerle. Jacobus is overleden.
5 Adrianus Janssens, geboren op 03-01-1800 in meerle. Adrianus is overleden.
6 Joannes Janssens, geboren op 12-03-1802 in meerle. Joannes is overleden. 

 

8 Jacob van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Cornelius Jacobus van den Kouwelaer en Guelmina Adriani Nuyten 04-10-1766. Jacob is overleden op 27-11-1766 in meerle, 1 maand oud.

 

9 Cornelia van den Kouwelaer, ged. Meerle rk, get: Antonius van den Kieboom en Anna Maria Antonii Staeltjens 17-07-1768. Volgt XII-o.

 

10 Anna Maria van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Gummarus Jacobus van den Cauelaer en Cornelia Antoni Jansen 03-01-1771. Anna is overleden.

 

11 Wilhelmina van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Joannes Dirck Lamberghts en Joanna Jacobi Michielsen 31-10-1772. Wilhelmina is overleden.

 

12 Jacob van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Cornelius Joannes Lambrechts en Maria Mertens 19-03-1774. Jacob is overleden.

 

13 Petronella van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Cornelius Mertens en Joanna Petri Broomans ipv Cornelia Walteri Govaerts 27-09-1775. Petronella is overleden.

 

14 Henricus van den Kouwelaer. ged. Meerle rk, get: Henricus Jacobi Huybrechts en Maria Waltheri Leenaerts 01-11-1777. Henricus is overleden.

 

XII-m Cornelis Laurens van den Kouwelaer, zoon van Laureijs Jacob van den Kouwelaer, Landbouwer (zie XI-q) en Mijntje Jan Lambrechts. Hij is gedoopt op 21-04-1757 in meerle, overleden op 16-02-1810 te Meerle, 52 jaar oud.

tijdens zijn huwelijk was hij landbouwersknecht te Strijbeek onder Ginneken evenals zijn broer Peter die toen de huwelijksgetuige was.

 

Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 31-01-1786 in Meerle, rk met Elisabeth Cornelis Janssen, Landbouwersdochter, 29 jaar oud. Elisabeth is een dochter van Cornelis Jan Janssen en Elisabeth Adriaan Geert Boeren. Zij is gedoopt op 02-03-1756 in meerle. Elisabeth is overleden op 30-04-1819 in meerle, 63 jaar oud. 

 

Kinderen van Cornelis en Elisabeth:

 

1 Anna Elisabetha van den Kouwelaer. Zij is gedoopt op 23-03-1787 in Meerle. Elisabeth is overleden.

Anna trouwde, 26 jaar oud, op 27-08-1813 in meerle met Jan Baptist Verheijen, 23 jaar oud. Jan is een zoon van Cornelius Joannes Verheijen en Maria Catharina Michiel Sterckens. Hij is gedoopt op 14-11-1789 in meer. Jan is overleden. 

2 Cornelia van den Kouwelaer. Zij is gedoopt op 24-08-1789 in meerle. Cornelia is overleden.

 

3 Anna Maria van den Kouwelaer. Zij is gedoopt op 09-06-1792 in meerle. overleden op 21-12-1832 in meerle, 40 jaar oud, trouwde, 28 jaar oud, op 16-11-1820 in meerle met Petrus Sterkens, 31 jaar oud. Petrus is een zoon van Gerard Sterkens en Joanna Nuijten. Hij is gedoopt op 27-01-1789 in meerle. Petrus is overleden. 

 

4 Willemina (Jacomijna) van den Kouwelaer, gedoopt op 02-08-1798 in baarle nassau. Volgt XIII-v.

 

 

XIII-v Willemina (Jacomijna) van den Kouwelaer, dochter van Cornelis Laurens van den Kouwelaer (zie XII-m) en Elisabeth Cornelis Janssen, Landbouwersdochter. Zij is gedoopt op 02-08-1798 in Meerle. Willemina is overleden.

haar doopregister vermeld 29 Thermidor VII, dit zou 16 augustus 1799 zijn, huwelijk meldt 2 augustus 1798.

Willemina trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1820 in Meerle met Cornelis Jansen, , 28 jaar oud. Cornelis is een zoon van Joannes Peter Jansen en Anna Cornelis (gedoopt Susanna) van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 17-07-1791 in minderhout. Cornelis is overleden. 

 

XII-n Jan Laureijs van den Kouwelaer, zoon van Laureijs Jacob van den Kouwelaer, Landbouwer (zie XI-q) en Mijntje Jan Lambrechts. Hij is gedoopt op 16-01-1759 in meerle. Jan is overleden. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 13-09-1785 in meerle met Joanna Jacobs van den Heuvel. Joanna is overleden.

 

XII-o Cornelia van den Kouwelaer, dochter van Laureijs Jacob van den Kouwelaer, Landbouwer (zie XI-q) en Mijntje Jan Lambrechts. Zij is gedoopt op 17-07-1768 in meerle. Cornelia is overleden op 04-09-1794, 26 jaar oud. Zij is begraven op 05-09-1794 in meerle. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 21-08-1792 in meerle met Jacobus van Gastel. Hij is gedoopt in ginneken. Jacobus is overleden.

Kind van Cornelia en Jacobus:

1 Jacobus van Gastel. Hij is gedoopt op 20-07-1793 in Ginneken rk, get: Cornelius van den Kauwelaar en Wilhelmina Lambregts. Jacobus is overleden. 

 

 

XI-r Catharina Jacobs van den Cauwelaer, dochter van Jacob Peters van den Cauwelaer (zie X-p) en Joanna Petri Geerts. Zij is gedoopt op 10-06-1726 in Meerle. Catharina is overleden. Catharina trouwde, 31 jaar oud, op 10-02-1756 in meerle met Mathys Schuermans. Mathys is overleden.

Kinderen van Catharina en Mathys:

1 Joannes Antonius Schuermans. Hij is gedoopt op 10-02-1757 in Hoogstraten rk, get: Christianus Schuermans en Joanna Jacobus van den Cauwelaer. Joannes is overleden.
2 Maria Catharina Schuermans. Zij is gedoopt op 02-11-1758 in Hoogstraten rk, get: Petrus van de Kauweleer ipv Gummarus Kauweleer en Maria Catharina Schuermans. Maria is overleden.
3 Jacobus Schuermans. Hij is gedoopt op 05-06-1761 in Hoogstraten rk, get: Cornelius van de Kauweleer ipv Franciscus Gislain en Cornelia Hortiens ipv Maria Dirckx. Jacobus is overleden. 

 

 

XI-s Anna Jacobs van den Cauwelaer, dochter van Jacob Peters van den Cauwelaer (zie X-p) en Joanna Petri Geerts. Zij is gedoopt op 25-10-1727 in Meerle. Anna is overleden op 14-08-1790 in meerle, 61 jaar oud. Zij is begraven op 16-08-1790 in meerle.

 akte nalatenschap op 01-01-1761 te Meerle van Anna Jacobus Van Den Cauwelaer en Antonius Boeren.

Vindplaats: RAA, OGA Hoogstraten, 335/05.

 

Anna:

 

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 13-05-1749 in meerle met Anthony Heyliger Boeren, 42 jaar oud. Anthony is een zoon van Heijliger Jacob Boeren en Anna Jan Huybreghts. Hij is gedoopt op 19-04-1707 in meerle. Anthony is overleden.

 

(2)trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1760 in meerle met Hendrick Matthijs Hillen, Landbouwer. Hendrick is geboren in baarle. Hendrick is overleden.

zijn stal werd in 1770 geteisterd door een veeziekte


bron: Leo Adriaenssen

 

Kinderen van Anna en Hendrick:

 

1 Mattheus Hillen, geboren op 30-05-1761 in meerle (belgie). Mattheus is overleden.

 

Joanna Hillen, geboren op 11-05-1768 in meerle (belgie). Joanna is overleden.

 

XI-t Cornelis Jacob van den Couwelaer, zoon van Jacob Peters van den Cauwelaer (zie X-p) en Joanna Petri Geerts. Hij is gedoopt op 01-01-1734 in meerle, overleden op 01-11-1796 in meerle, 62 jaar oud. Hij is begraven op 04-11-1796 in meerle.

 

Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1762 in meerle met Joanna Peter Peter Broeymans, 22 jaar oud. Joanna is een dochter van Peter Peter Cornelis Broomans en Catharina Jan Goris. Zij is gedoopt op 17-03-1740 in loenhout. Joanna is overleden op 20-10-1794 in meerle, 54 jaar oud. Zij is begraven op 22-10-1794 in meerle.

 

Kinderen van Cornelis en Joanna:

 

Petrus Jacobus van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 31-10-1762 in minderhout (belgie). Petrus is overleden.

 

2 Jacob van den Couwelaer, gedoopt op 10-12-1764 te Meerle, overleden op 15-08-1813 in meerle, 48 jaar oud. 

Jacob trouwde, 44 jaar oud, op 22-05-1809 in meerle met Cornelia Koijen, 31 jaar oud. Cornelia is een dochter van Laurentius Koijen en Joanna Francken. Zij is gedoopt op 25-04-1778 in meerle. Cornelia is overleden. 

Kinderen van Jacob en Cornelia:

1 Joanna van den Couwelaer, geboren op 30-04-1809 in meerle. Joanna is overleden. 
2 Anna Catharina van den Couwelaer, geboren op 16-02-1812 in meerle. Anna is overleden. 

 

3 (Joanna) Maria van den Kauwelaer, gedoopt op 19-12-1766 in meerle. Volgt XII-p.

 

4 Catharina van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 17-11-1768 in Meerle. 

 

Anna Maria van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 03-01-1771 in meerle. Anna is overleden.

 

6 Joost van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 04-02-1773 in meerle. Joost is overleden.

 

7 (Maria) Catharina van den Couwelaer, gedoopt op 01-09-1775 in meerle. Volgt XII-q.

 

8 Anthonis van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 22-04-1777 in meerle. Anthonis is overleden op 10-04-1852 in diessen, ongehuwd, 74 jaar oud.

 vestigde zich te Diessen.


bron: Leo Adriaenssen

Overledene Antonius van den Kouwelaar
Soort registratie memories van successie
Aktenummer 307
Plaats Oirschot
Plaats overlijden Diessen
Datum overlijden 10-04-1852
Deel Memories van successie Oirschot deel 40
Toegangsnr. 036.03.10
Inv.nr. 40

 

Cornelia van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 02-12-1778 in meerle. Cornelia is overleden.

 

10 Catharina van den Couwelaer, gedoopt op 30-07-1781 in meerle. 

 

XII-p (Joanna) Maria van den Kauwelaer, dochter van Cornelis Jacob van den Couwelaer (Caulaerts) (zie XI-t) en Joanna Peter Peter Broeymans. Zij is gedoopt op 19-12-1766 in meerle. (Joanna) is overleden op 07-12-1807 in breda, 40 jaar oud.

Gingen in de herdgang Raakens en Notsel wonen, in 1795 bestond hun gezin uit beide echtelieden en de kinderen Thomas, Jan en Anna-Maria.


bron: Leo Adriaenssen

 

(Joanna) trouwde in ginneken met Antony Jacobs, nadat zij op 12-01-1788 in ginneken en bavel, ng in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-01-1788 in ginneken en bavel, rk. Hij is gedoopt in ginneken. Antony is overleden.

 

Kinderen van Antony en (Joanna):

1 Thomas Jacobs, gedoopt op 28-04-1789 in ginneken.
2 Petrus Jacobs. Hij is gedoopt op 28-04-1791 in ginneken. Petrus is overleden.
3 Joannes Jacobs. Hij is gedoopt op 29-03-1793 in ginneken. Joannes is overleden.
4 Joanna Jacobs. Zij is gedoopt op 12-11-1795 in ginneken. Joanna is overleden.
5 Catharina Jacobs. Zij is gedoopt op 11-05-1800 in ginneken. Catharina is overleden.

6 Joannes Jacobs. Hij is gedoopt op 30-05-1802 in ginneken en bavel. Joannes is overleden.
7 Anna Jacobs. Zij is gedoopt op 04-12-1803 in ginneken. Anna is overleden.
8 Elisabetha Jacobs. Zij is gedoopt op 26-01-1806 in ginneken. Elisabetha is overleden.
9 Antonia Jacobs. Zij is gedoopt op 17-10-1807 in ginneken en bavel. Antonia is overleden. 

 

 

XII-q (Maria) Catharina van den Couwelaer, dochter van Cornelis Jacob van den Couwelaer (Caulaerts) (zie XI-t) en Joanna Peter Peter Broeymans. Zij is gedoopt op 01-09-1775 in meerle. (Maria) is overleden op 27-03-1835 in ravels, 59 jaar oud. (Maria) trouwde, 21 jaar oud, op 21-02-1797 in meerle met Henricus Schoenmaekers, Landbouwer, 22 jaar oud. Henricus is een zoon van Jan Jan Peter Schoenmaekers en Lucia Norbert Willemse. Hij is gedoopt op 04-02-1775 in ginneken. Henricus is overleden op 07-02-1845 in poppel, 70 jaar oud.

 

Kinderen van (Maria) en Henricus:

 

1 Joanna Maria Schoenmaekers. Joanna is overleden op 08-07-1850 in turnhout.

2 Catharina Schoenmaekers. Catharina is overleden op 23-10-1885 in diessen.

3 Cornelius Schoenmaekers. Hij is gedoopt op 20-07-1798 in ginneken. Cornelius is overleden.

4 Maria Schoenmaekers. Zij is gedoopt op 15-08-1801 in meerle. Maria is overleden.

 

X-q Cornelia Peter van den Couwelaer is geboren op 16-08-1693 in meerle, dochter van Peter Jacobs van den Couwelaer (zie IX-t) en Catharina Geertsen Verheyden. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 25-06-1718 in meerle met Jan Cornelis Verhoeven. Jan is overleden. Hij is begraven op 26-10-1771 in kalmthout, op het kerkhof, uitvaart met gezongen mis.

 

X-r Joost Peters van den Couwelaer, zoon van Peter Jacobs van den Couwelaer (zie IX-t) en Catharina Geertsen Verheyden. Hij is gedoopt op 07-07-1696 in meerle. Joost is overleden op 06-12-1764 in alphen, 68 jaar oud. Joost:

 

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 30-04-1730 in alphen met Janneken Adriaen Jan Everts. Janneken is geboren in alphen.

 

(2) trouwde, 59 jaar oud, op 28-09-1755 in alphen met Magelien van Riel. Magelien is geboren in alphen. Magelien is overleden op 26-04-1777 in alphen.

 

 

X-s Anna Peters van den Couwelaer is geboren op 20-03-1702 in meerle, dochter van Peter Jacobs van den Couwelaer (zie IX-t) en Catharina Geertsen Verheyden. Anna is overleden. Anna trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1724 in meerle met Peter Anthonis Aerts. Peter is overleden.

 

Kind van Anna en Peter:

 

1 Catharina Aerts, geboren op 08-05-1725 in meerle. Catharina is overleden.

 

 

X-t Geerit Peter van den Couwelaer, zoon van Peter Jacobs van den Couwelaer (zie IX-t) en Catharina Geertsen Verheyden. Hij is gedoopt op 02-02-1703 in meerle. Geerit is overleden op 09-09-1759 in meerle, 56 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1759 in Meerle. Geerit trouwde, 41 jaar oud, op 06-01-1745 in Meer met Antonia Michaelis van de Velde. Antonia is overleden.

 

Kinderen van Geerit en Antonia:

 

1 Peter Gerardus van den Kouwelaer, gedoopt op 21-03-1745 in meer. Volgt XI-u.

 

2 Catharina van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 26-12-1746 in meer. Catharina is overleden, 16 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1763 in meerle, ongehuwd.

 

3 Willem van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 16-06-1748 in meer. Willem is overleden op 21-06-1749 in meer, 1 jaar oud.

 

4 Cornelis van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 16-06-1748 in meer. Cornelis is overleden op 25-06-1749 in meer, 1 jaar oud.

 

5 Cornelis van den Couwelaer. Hij is gedoopt op 21-06-1749 in meer. Cornelis is overleden.

 

6 Cornelia van den Couwelaer. Zij is gedoopt op 07-08-1750 in meer. Cornelia is overleden.

 

7 Machiel Geraerd van den Kouwelaer, gedoopt op 09-08-1752 in meer, vestigde zich te princenhage. Volgt XI-v.

 

XI-u Peter Gerardus van den Kouwelaer, zoon van Geerit Peter van den Couwelaer (zie X-t) en Antonia van de Velde. Hij is gedoopt op 21-03-1745 in meer. Peter is overleden op 11-03-1798 in Rijsbergen, laet kinderen en goederen na, 52 jaar oud. Peter trouwde, 25 jaar oud, op 20-01-1771 in rijsbergen met Cornelia Simons Faes, 27 jaar oud. Cornelia is een dochter van Simon Faes en Catharina Roovers. Zij is gedoopt op 15-11-1743 in rijsbergen. Cornelia is overleden op 25-02-1822 in rijsbergen, 78 jaar oud.

 

Kinderen van Peter en Cornelia:

 

1 Anthonet van den Kouwelaer. Zij is gedoopt in 1771. Anthonet is overleden, geen jaar oud. Zij is begraven op 27-12-1771 in rijsbergen.

 

2 Gerardus van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 07-08-1774 in rijsbergen. Gerardus is overleden op 11-01-1828 in rijsbergen, 53 jaar oud.

 

3 Jacobus Peeter van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 11-05-1776 in rijsbergen, overleden, 17 jaar oud. Hij is begraven op 02-08-1793 in rijsbergen

 

4 Henricus van den Kouwelaer, gedoopt op 08-09-1778 in rijsbergen. Volgt XII-s.

 

5 Joannes van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 23-11-1781 in rijsbergen. Joannes is overleden.

 

6 Antonia van den Kouwelaer. Zij is gedoopt op 09-08-1783 in rijsbergen. Antonia is overleden.

 

7 Antonia van den Kouwelaer. Zij is gedoopt op 29-09-1786 in rijsbergen. overleden op 11-05-1852 in meer, 65 jaar oud, trouwde, 35 jaar oud met de vader van haar schoonzus, op 15-04-1822 in meer met Henricus Roos, 49 jaar oud. Henricus is een zoon van Franciscus Roos en Maria Colen. Hij is gedoopt op 09-10-1772 in Helmond, overleden op 02-02-1847 in meer, 74 jaar oud.

Kind van Antonia en Henricus:

1 Adriana Cornelia Roos, geboren op 04-02-1823 in Meer, overleden op 02-03-1906 in Meer, 83 jaar oud. 

 

Adrianus van den Kouwelaer. Hij is gedoopt op 13-02-1788 in rijsbergen. Adrianus is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 21-06-1788 in rijsbergen.

 

XII-s Henricus van den Kouwelaer, zoon van Peter Gerardus van den Kouwelaer (zie XI-u) en Cornelia Simons Faes. Hij is gedoopt op 08-09-1778 in rijsbergen. Henricus is overleden op 01-12-1831 in rijsbergen, 53 jaar oud.

Henricus trouwde, 42 jaar oud, op 08-05-1821 in meer met Anna Maria Roos, 26 jaar oud. Anna is geboren op 19-04-1795 in meer, dochter van Henricus Roos en Maria Catharina Tackx, overleden op 06-12-1879 in meerle, 84 jaar oud.

minimaal 2 kinderen van Henricus en Anna:

1 Maria van den Kouwelaer, geboren op 09-03-1822 in meer. Maria is overleden. 
2 Joannes Franciscus van den Kouwelaer, geboren op 20-06-1828 in meerle. Joannes is overleden.
 
 

XI-v Machiel Geraerd van den Kouwelaer, zoon van Geerit Peter van den Couwelaer (zie X-t) en Antonia van de Velde. Hij is gedoopt op 09-08-1752 in meer, vestigde zich te princenhage. Machiel is overleden, 42 jaar oud. Hij is begraven op 11-09-1794 in rijsbergen. Machiel:

 

(1) trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1782 in princenhage met Antonetta Adriaen Magielsen. Zij is gedoopt in rijsbergen, overleden. Zij is begraven op 30-07-1782 in rijsbergen.

 

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19-04-1789 in rijsbergen, ondertrouw 04-04-1789 schepenbank met Catharina Gysbregt Gabriels. Catharina is overleden.

 

 

VII-k Margriet Jan Joosen van den Couwelaer, dochter van Jan Joosen van Couwelaer (zie VI-m) en Neelken Peeter Wagemaeckers. Margriet is overleden.

Margriet Jan Joosen van den Couwelaer trouwde met (1) Peeter Peeter Adriaen Jacops geheten Speelman, borgemeester van Ginneken op zijn tour.

 

Hun zoon Adriaen Peeter Peeter Peermans werd geboren in 1620. Deze procedeerde in 1670 als oom en voogd van een dochter van Neeltje Peermans over de nalatenschap van zijn stiefmoeder, Tanneken Jaspaers van Hoijdonck. Deze had op 19 oktober 1653 getesteerd als weduwe van Peeter Peeter Peermans ten gunste van haar kinderen en kleinkinderen:

a Adriaentje Peeter Peeter Peermans, geboren ca. 1626, gehuwd met Adriaen Adriaens Verhoeven en hertrouwd met Jan Jan Cornelis Adriaenssen Coremans, lantman te Ginneken, met wie zij in 1670 op de hoeve Daasdonk in de kerkgang van Galder woonde.
de Ouders van Jan Jan Cornelis Adriaenssen Coremans vindt U  "hier"

b. Maeyken Peeter Peeter Peermans, gedoopt te Ginneken op 17 december 1628, gehuwd met de tien jaar oudere Wouter Adriaen Anthonis Lips, met wie zij op Heestaden woonde.

c. Neeltjen Peeter Peermans, gedoopt te Ginneken op 26 september 1630, trouwde met achtereenvolgens Frans Aerts van Oeckel en Cornelis Marsie (Marcii), poorter van Breda.
Haar (na) dochter Anneken was in 1672 ongeveer 5 jaar oud.

bron: Leo Adriaenssen

 

 

VII-l Peeter Jan Joosten van de Couwelaer, zoon van Jan Joosen van Couwelaer (zie VI-m) en Neelken Peeter Wagemaeckers. Hij is gedoopt omstreeks 1590. Peeter is overleden.

Is omstreeks 1590 geboren. Hij kocht in 1634 van zijn broers kinderen een derde van een acht bunder grote stede op Cauwelaer waarvan hij reeds een derde bezat en kocht in 1642 zijn neef Adriaen Peermans uit diens Cauwelaerse deel in de erfenis van Jan Joosten hun (groot) vader, waardoor hij in het ongedeelde bezit kwam van de aloude familie- hoeve op Cauwelaer. Peter was getrouwd met Cathelyn Laureys Sgrauwen, met wie hij in 1660 testeerde. Zij werd op 26 maart 1663 als zijn weduwe te Ginneken begraven. 

Hun kinderen werden in 1665 voor de verponding aangeslagen over hun stede, groot onder landt ende weijden met het goet tot Notsel ende aende Blaeuw Camer omstreeks 30 lopenzaad.


bron: Leo Adriaenssen

 

Peeter trouwde met Cathelyn Laureys Sgrauwen. Cathelyn is overleden. Zij is begraven op 26-03-1663 in Ginneken, als Cathelyn, de weduwe van Peter Jan Jooste van Couwelaer.

 

Kinderen van Peeter en Cathelyn:

 

1 Cornelia Peeter Jan Josen van de Couwelaer. Volgt VIII-i.

 

2 Margriet Peter Janssen van de Couwelaer. Margriet is overleden.

wordt vermeld in 1664.


bron: Leo Adriaenssen

 

3 Jan Peter Jan Joosten van de Couwelaer, geboren in Notsel. Volgt VIII-j.

 

4 Adriaentken Peeter Jan Joosten van de Couwelaer, gedoopt op 30-04-1634 in ginneken. Volgt VIII-k.

 

5 Maeyken Peeter Janssen van de Couwelaer, gedoopt op 25-07-1636 in ginneken. Volgt VIII-l.

 

6 Laureijs Peter Jan Joosten van de Couwelaer, gedoopt op 06-03-1637 in ginneken. Volgt VIII-m.

 

7 Rombout Peter Jan Joosten van de Couwelaer, gedoopt op 08-03-1650 in ginneken. Volgt VIII-n.

 

VIII-i Cornelia Peeter Jan Josen van de Couwelaer, dochter van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Cornelia is overleden. Cornelia trouwde op 13-02-1663 in Ginneken, schepenbank met Adriaen Wouter Janssen, nadat zij op 27-01-1663 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Adriaen is geboren in chaam. Adriaen is overleden.

 

VIII-j Jan Peter Jan Joosten van de Couwelaer is geboren in Notsel, zoon van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Hij is gedoopt op 02-04-1632 in ginneken. Jan is overleden.

trouwde aldaar op 16 oktober 1667 met Anneken Cornelis Marten Oomen.

Haar vader was pachter op het zeventien bunder grote goed Groot Wolfslaer en gezworen van Ginneken en Overakker.
Jan en Anneken woonden op Cauwelaer.
In hun huishouden werden in 1672 twee paarden, zeven koeien en vier mensen geteld.

bron: Leo Adriaenssen

Jan trouwde, 35 jaar oud, op 16-10-1667 in ginneken en bavel, schepenbank met Anneken Cornelis Marten Oomen, nadat zij op 17-09-1667 in ginneken en bavel, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Anneken is een dochter van Cornelis Marten Oomen, Vermoedelijke Vader en Anneken (Anna) Joannis Sebastiaenssen, Vermoedelijke Moeder. Anneken is overleden.

 

Kind van Jan en Anneken:

 

1 Cathelyn Jan Peeters van de Couwelaer, gedoopt op 21-10-1668 in ginneken, mogelijke doopdatum, get: Anna Cornelii en Henrica Cornelii. Volgt IX-u.

 

 

IX-u Cathelyn Jan Peeters van de Couwelaer, dochter van Jan Peter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VIII-j) en Anneken Cornelis Marten Oomen. Zij is gedoopt op 21-10-1668 in ginneken, mogelijke doopdatum, get: Anna Cornelii en Henrica Cornelii. Cathelyn is overleden.

Zij kochten in 1713 voor f 400 de helft van een huis, schuur en hof te Ginneken omtrent het dorp. 

In 1701 kreeg Niclaes van de regering van Ginneken een paspoort voor het transport per schip naar Breda van het hooi dat hij te Terheijden had gemaaid.
Cathelyn maakte in 1729 als Niclaes’ weduwe haar testament, dat zij wegens zwakte niet kon ondertekenen.
De kinderen moesten hun broer Abraham laten studeren.

bron: Leo Adriaenssen

 

Cathelyn trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1691 in ginneken met Nicolaus Peeter Beckers, 31 jaar oud. Nicolaus is een zoon van Peeter Abraham Beckers en Adriaentjen Claes Oomen. Hij is gedoopt op 17-07-1660 in chaam, get: Nicolaus Janssen en Joanna Abraham Beckers. Nicolaus is overleden.

Partijen delen de goederen hen aengecomen soo van Adriaentjen Claes Oomen, haere moeder zaliger, 

daer op sij op heden tegens Jan Claes Oomen en Geerit vanden Nouwelant met Cornelia Henri Claes Oomen, echteluyden,
gedeelt sijn, als mede naer doode van Peeter Beckers haeren vader zaliger.
DE CAVEL VAN PARTIJ 2: Belast met een vierde paert van 5 loopen reductie rogge aen de Armen van Chaem
op het eerste parcheel ofte aenstede uuytgaende (goed N).

bron: isis.breda

 

Kinderen van Cathelyn en Nicolaus:

 

1 Petrus Beckers. Hij is gedoopt op 29-03-1693 in ginneken. Petrus is overleden.

 

2 Adriana Beckers. Zij is gedoopt op 10-10-1694 in ginneken. Adriana is overleden.

 

3 Maria Beckers. Zij is gedoopt op 04-11-1698 in ginneken. Maria is overleden.

 

4 Maria Beckers. Zij is gedoopt op 23-12-1699 in ginneken. Maria is overleden.

 

5 Joannes Beckers. Hij is gedoopt op 01-03-1705 in ginneken. Joannes is overleden.

 

6 Cornelia Beckers. Zij is gedoopt op 25-02-1708 in ginneken. Cornelia is overleden.

 

7 Abraham Beckers. Hij is gedoopt op 18-03-1711 in ginneken. Abraham is overleden.

 

Henricus Beckers. Hij is gedoopt op 15-06-1713 in ginneken. Henricus is overleden.

 

VIII-k Adriaentken Peeter Jan Joosten van de Couwelaer, dochter van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Zij is gedoopt op 30-04-1634 in ginneken. Adriaentken is overleden. Adriaentken trouwde, 33 jaar oud, op 24-01-1668 in Ginneken, schepenbank met Adriaen Cornelis Jacobs, nadat zij op 07-01-1668 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt in minderhout (belgie). Adriaen is overleden.

 

VIII-l Maeyken Peeter Janssen van de Couwelaer, dochter van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Zij is gedoopt op 25-07-1636 in ginneken. Maeyken is overleden.

Haar collaterale nakomelingen deelden in 1696 de erfenis op Cauwelaer, die werd geschat op een waarde van f 609:10:0.

bron: Leo Adriaenssen

 

Maeyken trouwde, 48 jaar oud, op 06-05-1685 in ginneken met Claes Janssen van Beeck. Hij is gedoopt in princenhage. Claes is overleden.

 

 

VIII-m Laureijs Peter Jan Joosten van de Couwelaer, zoon van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Hij is gedoopt op 06-03-1637 in ginneken. Laureijs is overleden.

 trouwde daar op 21 oktober 1674 met Jacobmijn Adriaen Stouts alias Verdaesdonck. Zij was een dochter van Adriaen Floren Verdaesdonck, schepen van Ginneken, wiens weduwe in 1672 drie paarden en tien koeien op stal had.

Jacobmijn hertrouwde aldaar op 2 mei 1699 met Paulus Lenaert Schellekens, weduwnaar van Mariken Cornelis Meeus Brocx.


bron: Leo Adriaenssen

 

Laureijs trouwde, 37 jaar oud, op 21-10-1674 in Ginneken, schepenbank met Jacobmijn Adriaen Stouts alias Verdaesdonck, nadat zij op 07-10-1674 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Jacobmijn is geboren in ginneken, dochter van Adriaen Floren Verdaesdonck en Maeijcken Adriaen Gijsels. Jacobmijn is overleden. Jacobmijn trouwde later op 17-05-1699 in ginneken en bavel, schepenbank met Paulus Lennert Schellekens.

 

Kinderen van Laureijs en Jacobmijn:

 

1 Adriaentjen Laureijssen van de Couwelaer, geboren in ginneken. Volgt IX-v.

 

2 Mariken Laureijs Peters van de Couwelaer. Volgt IX-w.

 

3 Peternella Laureyssen van de Couwelaer, gedoopt op 19-09-1684 in ginneken en bavel. Volgt IX-x.

 

IX-v Adriaentjen Laureijssen van de Couwelaer is geboren in ginneken, dochter van Laureijs Peter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VIII-m) en Jacobmijn Adriaen Stouts alias Verdaesdonck. Adriaentjen is overleden. Adriaentjen trouwde op 30-01-1701 in Ginneken, schepenbank met Cornelis Wouter Adriaens van Hoydonck, nadat zij op 15-01-1701 in Ginneken, schepenbank in ondertrouw zijn gegaan. Cornelis is geboren in ginneken. Cornelis is overleden.

 

Kinderen van Adriaentjen en Cornelis:

 

1 Walterus van Hoydonck. Hij is gedoopt op 17-12-1701 in ginneken. Walterus is overleden.

 

2 Maria van Hoydonck. Zij is gedoopt op 28-10-1702 in ginneken. Maria is overleden.

 

3 Maria van Hoydonck. Zij is gedoopt op 28-10-1703 in ginneken. Maria is overleden.

 

4 Catharina van Hoydonck. Zij is gedoopt op 24-01-1706 in ginneken. Catharina is overleden.

 

5 Maria van Hoydonck. Zij is gedoopt op 31-12-1708 in ginneken. Maria is overleden.

 

Laurentius van Hoydonck. Hij is gedoopt op 03-08-1711 in ginneken. Laurentius is overleden.

 

7 Jacoba van Hoydonck. Zij is gedoopt op 11-04-1714 in ginneken. Jacoba is overleden.

 

8 Johanna van Hoydonck. Zij is gedoopt op 20-05-1717 in ginneken. Johanna is overleden.

 

IX-w Mariken Laureijs Peters van de Couwelaer, dochter van Laureijs Peter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VIII-m) en Jacobmijn Adriaen Stouts alias Verdaesdonck. Mariken is overleden. Zij is begraven op 29-06-1741 in princenhage.

woonde te Teteringen, toen zij op 5 januari 1716 te Ginneken trouwde met Peter Kornelis de Jong, een weduwnaar uit Gilze, toen woonachtig te Heusdenhout.

Zij werd te Princenhage begraven op 29 juni 1741.
bron: Leo Adriaenssen

 

Mariken trouwde op 05-01-1716 in ginneken met Peter Kornelis de Jong. Peter is overleden.

Kinderen van Mariken en Peter:

1 Adriana de Jong. Zij is gedoopt op 20-11-1716 in ginneken en bavel. Adriana is overleden.
2 Cornelia de Jong. Zij is gedoopt op 21-05-1719 in ginneken en bavel. Cornelia is overleden.
3 Petronilla de Jong. Zij is gedoopt op 28-01-1723 in ginneken. Petronilla is overleden. 

 

IX-x Peternella Laureyssen van de Couwelaer, dochter van Laureijs Peter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VIII-m) en Jacobmijn Adriaen Stouts alias Verdaesdonck. Zij is gedoopt op 19-09-1684 in ginneken en bavel. Peternella is overleden.

leefde nog in 1710. In 1717 en 1719 werden te Ginneken kinderen gedoopt van Francis Adriaen Linders en Petronella.


bron: Leo Adriaenssen

 

Peternella begon een relatie met Franciscus Adriaensse Linderts. Franciscus is overleden.

 

Kinderen van Peternella en Franciscus:

 

1 Adriana Linderts. Zij is gedoopt op 02-09-1712 in ginneken. Adriana is overleden.

 

2 Abraham Linderts. Hij is gedoopt op 04-09-1714 in ginneken. Abraham is overleden.

drieling met Isaac en Jacob

 

3 Isaac Linderts. Hij is gedoopt op 04-09-1714 in ginneken. Isaac is overleden.

drieling met Abraham en Jacob

 

4 Jacob Linderts. Hij is gedoopt op 04-09-1714 in ginneken. Jacob is overleden.

drieling met Abraham en Isaac

 

5 Joannes Linderts. Hij is gedoopt op 25-04-1717 in ginneken. Joannes is overleden.

 

Catharina Linderts. Zij is gedoopt op 25-11-1719 in ginneken. Catharina is overleden.

 

7 Francisca Linderts. Zij is gedoopt op 29-07-1721 in ginneken. Francisca is overleden.

 

VIII-n Rombout Peter Jan Joosten van de Couwelaer, zoon van Peeter Jan Joosten van de Couwelaer (zie VII-l) en Cathelyn Laureys Sgrauwen. Hij is gedoopt op 08-03-1650 in ginneken. Rombout is overleden.

vestigde zich als landbouwer te Chaam, waar hij op 19 juli 1676 trouwde met Geertruyt Jan Peter Brueren Buys, wiens moeder Maeyken Peter Bruer Buys heette. 

In 1676 kocht Rombout zijn schoonfamilie uit haar boerenbedrijf.


bron: Leo Adriaenssen

 

Rombout trouwde, 26 jaar oud, op 19-07-1676 in chaam met Geertruyt Jan Peter Brueren Buys. Geertruyt is overleden.

 

 

IV-d Jan Cornelis van Couwelaer, zoon van Cornelis Meeus van Coudelair (zie III-c) en ...? Jan is overleden.

Jan Cornelis van Couwelaer vestigde zich te chaam en zat in 1509-1515 in de schepenbank van Alphen. In 1509 kocht hij tot Tswilden Kaem een huizing schuur, hoeve en erfenis, groot 4 ½ bunder, alsmede het ½ bunder grote weiland den Raephof, den Dongacker, l ½ lopenzaad groot, de Gansacker, ½ bunder groot, en ¾ bunder beemd, geheten Dagerven en gelegen in Swildenacker. Voorts was hij gegoed te Princenhage en Etten.

Hij verkocht in 1503 een schuur en erf te Eindhoven onder Princenhage en kocht van Peter Emonts, de man van Yde Jan Gheryts van Coudelair, in 1506 twee gemeten beemd tot Haghe. Te Etten verkocht hij in 1544 een gemet land met daarop een huis. Zijn vrouw was gegoed te Dorst, waar zij in 1508 een kwart in de beemd den Ryeschot (groot in totaal drie bunders, de andere kwarten waren in handen van Peter Adriaen Reynersen en zijn zusters) verkocht. Jan leefde nog in 1546. In 1551 en 1557 was Juet Peter Henricx van Ghilze zijn weduwe. Haar kinderen verkochten in 1559 aan Peter Weyn Michiel Beckers en zijn vrouw Henricxken Jan Adriaens van der Voirt de stede met huizing, schuur, kooi, hoving en erfenis, groot drie bunders en gelegen tot Chaem onder Swilden huis, alsook driekwart bunder wei, drie akkers van samen 4 bunders, anderhalve bunder beemd, een bunder land en hei, vier bunders land en hei, twee bunders hei en wei en twee bunders beemd en hei.

bron: Leo Adriaenssen


Bron: R764, folio: 139r
Datum: dinsdag 3 april 1543

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: De erfchijns van 5 gld, tstuck tot 20 grooten Vleems, in dese doirsteken schepenenbrieven begrepen wesende in date den oudtsten van 1488/11/04 en den jongsten van 1538/03/12 ( R763, fol 184v )
Ligging van het goed: ut in litteris transfixis
Bijzonderheden: Joost Hubrecht Wildenz heeft de erfchijns vercoft aen Jan Cornelis van Coudelaer. Dies consenteert Jan Cornelis van Coudelaer dat Werner Wijnricxz absent als priester de uutreijcker op dese tijt van den erfchijns dese altijt alst hem belieft weder aen hem selven nemen mag tegen den penn 16 en met 10 st eens meer te geven. De chijns die verschijnen zal Laurentij 1543 zal Jan Cornelis van Coudelaer volgen. IN MARGE: De erfchijns in dese brief is bij Jan Back aen Andries Jan Cornelis van Coudelaer voir hem selven en in de name van zijn moeder, brueders en zusters gelost nae uutwijsen van de quitantie daer af bij voirs Andries in de name als voir den voirs Jan Back verlijt op 1554/09/04


Bron: R765, folio: 030v/031r
Datum: dinsdag 19 mei 1545
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 4 kargld en 10 st, en d’yerste chijnsdach sal zijn te Lichtmisse 1546, op: zijne stede, huysinge, hovinge en erve, 2 bdr
Ligging van het goed: tot Chaem opte Legge oost Cornelis Adriaen Schoemaickerszoon zuid sHeeren strate west Cornelis Cornelissen noord de wed en kindr van wijlen Henrick Reijnersz van Ghilse
Bijzonderheden: Cornelis Jan Bonsschaertszone heeft de erfchijns vercoft aen Jan Cornelisz van Coudelaer. Te vrijen met 3 rijnsgld. Daer en boven met 18 lop rogs die Cornelis Jan Bonsschaertszone nu ter tijt heft en op huyden daer inne gevest is ( R765, fol 030v ), welcke 18 lop rogs Cornelis Jan Bonsschaertszone voir de erfchijns te onderpande geset heeft, en de 18 lop rogs voirs zullen nacommer zijn na de vercofte erfchijns.


Bron: R765, folio: 091r/091v
Datum: dinsdag 5 oktober 1546
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 1 vertel rogs en een erfchijns van 30 st, en d’yerste verschijndach zal zijn te Lichtmisse 1547, op een stuck erfs, 1/2 bdr, dwelck 1.1 van de vroente verchijnst en ingenomen heeft, en opt huys dwelck hij dair op geset heeft oft begonst te se
Ligging van het goed: tot Chaem aen de Wijschoot oost aen den Cattendijck voort omgaens aen sHeeren vroente
Bijzonderheden: Adriaen Jan Matheeuszone heeft de erfpacht en erfchijns vercoft aen Jan Corneliszone van Coudelair. Te vrijen mette vercofte 1 vertel rogs en 30 st sonder ennigen andere commer. En om de erfpacht en erfchijns bat te versekeren is gecomen Adriane Adriaen Cornelisdr, met Adriaen Jan Matheeuszone heuren man en vgd, en heeft te bijpande geset alsulcken versterft en gedeelt van goeden als heur aenbestorven is van heuren oudvader wijlen Jan Mertensz achtervolgende zijn testamente, en na de doot van Lijsbeth Jan Mertensdr heure moeder die de tochte daer af heeft, heur vervallen zullen. Men mag altijt lossen te weten de 1 vertel rogs met 10 kargld, en de 30 st tegen den penn 16, en met 10 st eens meer te geven.


Bron: R767, folio: 190v/192v
Datum: dinsdag 9 december 1561.
Plaats: Chaam, Ulvenhout, Ginneken, Baarle, Oosterhout, Dorst, Princenhage, Sprundel, Gilze, Ulicoten en Teteringen

Aard van de handeling: Deling
Aard van het goed: A. Erfpacht van 4 vertel rogs in mindernisse van 10 vertel rogs, die Mechtelt wijlen Adriaen Mathijs Merenzoons wed uut zekere onderpande uutreijct, evengelijck uutgaende mette andere 6 vertel rogs, daer af partij 2 twee vertel rogs en de kindr van partij
Naam van het goed: G. de Eussel
Ligging van het goed: A. onder Ghinneken B. onder Chaem in de Vijselpoort C. tot Chaem Ghinderdoor D. tot Chaem F. ongedeelt in eenen block van 3 bdr, in de Langebuynder onder de Hage G. tot Chaem opte Laren H. onder Ghinneken I. tot Dorst onder Oosterhout J. tot Chaem in de Vijselpoorte K. tot Chaem aent Ven L. die tot Sprundel geheven worden M. tot Chaem Ghinderdoor opte Braeck N. tot Chaem aen de kercke O. tot Chaem opte Dasmisse P. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage Q. aldaer op hem zelven buytensdijcx gelegen S. tot Ghilze T. tot Chaem opte Leg U. tot Chaem opte Wijschoot opten Cattendijck V. tot Chaem opte Leg W. te Baerle t Ulencote X. tot Chaem aent Ven Y. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langbuynder onder de Hage Z. t Ulvenhout in de Rechte strate AA. tot Dorst onder Oosterhout AB. tot Chaem opte Leg AC. tot Ghinneken te Notselt AD. tot Chaem opte Leg AE. tot Chaem opte Leg AF. tot Chaem opte Dasmisse AG. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage AH. t Ulvenhout in de Rechte Strate onder Ghinneken AI. tot Baerle te Bosschoven (sic!) AJ. t Ulvenhout in de Rechte Strate AK. tot Snijders Chaem AL. tot Ghilze AM. tot Baerle t Ulencote AN. tot Baerle t Ulencote AO. tot Chaem AP. ter Teteringen AQ. tot Chaem aent Ven AR. onder Oosterhout
Bijzonderheden: Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed van wijlen Jan Peter Reijnszone, tot Ghilze te Molenschot wonende, met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in d’een parthije; Margriet Jan Corneliszone van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon, met voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in de tweede parthije; Partij 3: Heijlwich, des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, met man en vgd Joost Lenaert Jan Lenaertszone; Partij 4: Jan des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt zoon, oudt omtrent 17 jaeren, geassisteert met zijn vader Jan Jan Adriaenszone van der Voirt, zijnen vgd oft curator, en oick met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer zijnen toez oft curator, Henricke des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, met man en vgd Peter Weijn Michiel Beckerszone, en Marie des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, oudt omtrent 20 jaeren, geassisteert oick met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vader en vgd en met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer heuren toez, van welcke kindr moeder was wijlen Petere des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter; Partij 5: de voirs Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als vgd en Peter Jan Lippenszone als toez samentlick in den name van Jan wijlen Andries Jan Corneliszoons van Coudelaer onm zoon; bekennen dat zij gedeelt hebben alsulcke erfgoeden, pachten en renten als hen van wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer en Inete Peter Henricxdr van Ghilze zijn huysfrou, honnen vader en moeder, oudevader en oudemoeder respective waren, aenbestorven zijn. 
Partij 1 is gedeelt op de goeden A. tot en met E. Partij 2 is gedeelt op de goeden F. tot en met O. Partij 3 is gedeelt op de goeden P. tot en met X. Partij 4 is gedeelt op de goeden Y. tot en met AF. Partij 5 is gedeelt op de goeden AG. tot en met AO. Van dat des eens gedeelt meerder oft beter is dan des anders bekenden parthijen verlijct te zijn met penn daer zij mede te vreden zijn. Goeden AP. tot en met AR. blijven ongedeelt, soo dat elck van de parthijen van de 3 pachten heft een gerecht vijfstedeel


Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Jan trouwde met Inete Peter Henricx van Ghilze. Inete is overleden.

 

Notitie bij Inete: Bron: R766, folio: 292r/292v
Datum: dinsdag 11 mei 1557


Aard van de handeling: Opwinning
Aard van het goed: Voir 6 vertel garsten, verschenen te Lichtmisse 1556, doen van bynnen jaers was, de onderpande daer af zijnde die de wed en erffg wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer in handen hebben
Bijzonderheden: Henrick, natuerlick zoon van Henrick Janszoon van Ghilze, als gemechtich van Adriaen Ghijsbrecht Meeus Brocxzone, als rentmeester van den Capittle van Breda, in den name van den selven capittle, heeft opgewonnen.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Kinderen van Jan en Inete:

 

1 Andries Jan Cornelis (Jansone) van CoudelaerVolgt V-g.

 

2 Heylwich Jans van CoudelaerVolgt V-h.

 

3 Margriet Jans van CoudelaerVolgt V-i.

 

4 Petere Jan Cornelis van CoudelaerVolgt V-j.

 

5 Cornelie Jan Cornelis van CouwelaerVolgt V-k.

 

V-g Andries Jan Cornelis (Jansone) van Coudelaer, zoon van Jan Cornelis van Couwelaer (zie IV-d) en Inete Peter Henricx van Ghilze. Andries is overleden.

Woonde te Chaam, waar hij in 1557 de functie van Heilige Geestmeester bekleedde. In 1556 verkocht hij aldaar een hei te ’Ginderoren aan de Laren’ .


bron: Leo Adriaenssen


Bron: R765, folio: 023v/024r
Datum: dinsdag 17 maart 1545
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Erfchijns van 25 st, in mindernisse van 30 st in dese doirsteken schepenenbrieve begrepen, luydende van 2 rijnsgld en 10 st, daer af de 20 st die ter quijtinge stonden eertijts gelost zijn, daer af 1.1 en Jan Wouter Sprangers elck 10 st, en de kindr wijle
Ligging van het goed: Ut in littera transfixa wesende van 1527/03/26 ( R762, fol 047r )
Bijzonderheden: Margriet Jan Aert Stevensdr, wed wijlen Steven Wouter Stevenszoon, met vgd Cornelis Jan Lenaertszone voir heur selven, Jan Wouter Sprangerszone, daer moeder af was wijlen Cornelie Jan Aert Stevensdr, oick voir hem selven, en Aert Wouter Sprangerszone als oom en vgd en voirs Jan Wouter Sprangerszone als oom en toez namens Wouter, Werner en Jenneken wijlen Cornelis Wouter Sprangerszoons onm kindr, hebben de erfchijns vercoft aen Andries Jan Corneliszone van Coudelaer tot behoef van voirs Jan Corneliszone van Coudelaer zijn vader.


Bron: R765, folio: 049v/050r
Datum: maandag 23 november 1545
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 3 kargld, en d’yerste chijnsdach zal zijn te Lichtmisse 1546, op: A. zijne stede, huysinge, schuere, hovinge en erve, 4 bdr B. een stuck erfs onder landt en driesch, 1 bdr C. een stuck erfs onder heijde en weijde, 1/2 bdr
Naam van het goed: B. ’t Heijlaer
Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Legge oost en west Cornelis Cornelisz van den Kyeboom zuid comende aen Cornelis Peter Janssen noord sHeeren strate B. oick opte Legge noord sHeeren vroente zuid en west Jan Meeussen C. tot Chaem in de Maey noord sHeeren vroente zuid Cornelis Cornelissen van den Kyeboom
Bijzonderheden: Rochus Jan Anssemszone heeft de erfchijns vercoft aen Andries Jan Corneliszone van Coudelaer tot behoef van zijn vader Jan Corneliszone van Coudelaer Te vrijen met 1 halster rogs. Met 3 rijnsgld. Met noch 4 rijnsgld en 10 st ter quijtinge, en met sHeeren chijnse. Men mag de 3 kargld altijt lossen tegen den penn 16 IN MARGE: Joost Adriaen Mercelissen Margellus heeft verclaert dat Adriaen Henricx van Ghilse hem afgelost heeft de 3 kargld, die hem Joost van Jan Cornelissone van Coudelaer, sijn oudt grootvader van moeders zijde, aenbestorven zijn. Actum 1609/03/10.


Bron: R765, folio: 113r/113v
Datum: dinsdag 22 maart 1547
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 2 kargld, en d’yerste chijnsdach is geweest te Lichtmisse 1546, op: A. honne geheele stede, huysinge, schuere, kooye, torfhuys, hove en erve onder landt en weijde, tesamen 5 bdr B. een stuck weijden, 3 bdr
Naam van het goed: B. de Kooyweijde
Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Legge oost Pauwels Jan Meeussen zuid sHeeren strate west Cornelis Adriaen Gherytszoon noord Werner Wyrincx en Jan Peterszoons erven B. daer omtrent noord Henrick Henricxz van den Kyeboom voort omgaens aen Cornelis Adriaen Gherytsz
Bijzonderheden: Peter Adriaenssone van Houtghoir en zijn zuster Alijt Adriaensdr van Houtghoir, met Adriaen Wouter Gherytssen, man en vgd, hebben de erfchijns vercoft aen Andries Jan Corneliszone van Coudelaer, tot behoef van Jan Cornelisz van Coudelaer zijn vader. Peter Adriaenssone van Houtghoir en Alijt Adriaensdr van Houtghoir hebben de stede en erve onderling gedeelt Te vrijen met 2 zester en 2 lop rogs. Met noch 18 lop rogs ter quijtinge. Met noch 5 rijnsgld en 10 st ter quijtinge Met noch 16 1/2 st den Hove ter Braken. Wel verstaende dat alsulcke 6 vertel rogs ter quijtinge als de vercooperen, elck van hen 3 vertel, alnu vercoft hebben nae uutwijsen van 2 schepenenbrieven ( R765, fol 112r/112v en R765, fol 112v/113r ), nae staen en nacommer zijn na de vercofte 2 kargld.


Bron: R765, folio: 285v/286r
Datum: dinsdag 9 juni 1551
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 3 kargld, en d’yerste chijnsdach sal zijn te Lichtmisse 1552, op zijn huys en erve, 1/2 bdr
Ligging van het goed: tot Snijders Chaem aen de Cattendijck rontomgaens aen sHeeren vroente
Bijzonderheden: Adriaen Jan Matheeuszone heeft de erfchijns vercoft aen Andries Jan Corneliszone van Coudelaer voir hem zelven en tot behoef van zijn moeder, brueders en zusters, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer wed en erffg. Te vrijen met 1 vertel rogs ter quijtinge. Met noch 30 st erfchijns oick ter quijtinge. En met sHeeren chijns. Voirt is onlancx geleden gecomen Adriane Adriaen Corneliszoonsdr met voirs Adriaen Jan Matheeuszone heuren man en vgd, en heeft voir de vercofte erfchijns te onderpande geset alsulcken versterft als heur na de doot van Lijsbeth Jan Mertensdr, wed wijlen Adriaen Corneliszoon, heure moeder aenbesterven zal. En is noch onlancx geleden gecomen Jan Matheeus Engbrechtszone, en geloofde de onderpande voirs altijt goet genoech te houden voir de vercofte 3 kargld. Dies zoo geloofde Adriaen Jan Matheeuszone den voirs Jan zijnen vader hier af altijt schadeloos te quijten. Men mag de 3 kargld altijt lossen tegen den penn 16 en met 10 st eens meer te gheven.


Bron: R766, folio: 156v/157r
Datum: dinsdag 4 september 1554
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 2 kargld en 10 st, en d’yerste chijnsdach sal zijn te Sint Laureijs dach in augusto 1555, op een stuck lants, 1 bdr
Naam van het goed: de Braeck
Ligging van het goed: tot Chaem Ghinderdoor west wijlen Willem Jan Willemsz kindr noord Jan Adriaensz van den Wildert oost en zuid ander erve van 1.1 dwelck nyet te onderpande zal staen
Bijzonderheden: Cornelis Henrick Reijnerssone van Ghilze heeft de erfchijns vercoft aen Andries Jan Cornelissone van Coudelaer voir hem selven en tot behoef van sijn moeder, brueders en zusters. Te vrijen mette vercofte erfchijns. En met sHeeren chijnse sonder ennigen anderen commer. Men mag de vercofte erfchijns altijt lossen tegen den penn 16 en met 10 st eens meer te gheven.


Bron: R766, folio: 229v
Datum: dinsdag 2 juni 1556
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Een stuck heijvelts, 3 bdr
Ligging van het goed: tot Chaem Ghinderdoor aen de Laren oost Wouter Wouter Buysz zuid Wouter Steven Woutersz west Cornelis Adriaen Peter Jacopszoons kindr noord sHeeren vroente
Bijzonderheden: Wouter Jan Wouter Stevenssone heeft vercoft aen Andries Jan Cornelissone van Coudelaer. Te vrijen met sHeeren chijnse zonder ennigen anderen commer.


Bron: R766, folio: 233v/234r
Datum: dinsdag 4 augustus 1556
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Een stucxken lants, 1/4 bdr, daer af d’een helft Jacop Peter Snel Peterssone toebehoirde en d’ander helft wijlen Reijner Snel Peterssone, die bynnen zijn leven zijn helft tot behoef van de Tafele sHeijlichs Gheests tot Chaem voir zijn onderhoudinge overgegeven heeft; metgaders o
Ligging van het goed: tot Chaem opt Houtghoir oost Kathelijn, Willem Snel Peterszoons wed, dwelck de wederdeel is hier af gedeelt zijnde zuid sHeeren strate west Jan Gielis Stevensz noord ander erve van Cornelis Michiel Jan Anssemsz hem van te voren toebehoirende
Bijzonderheden: Jacop Peter Snel Peterssone voir hem selven, en Cornelis Adriaen Gheritszone en Andries Jan Corneliszone van Coudelaer als heijligeestmeesters in den name van de Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem, hebben samentlick vercoft aen Cornelis Michiel Jan Anssemsz. Te vrijen mette helft van 10 lop rogs der Tafele sHeijlichs Gheests tot Chaem. En mette heflft van 1 1/2 st te Heeren chijns. Voirt zijn omtrent 2 mnd geleden gecomen Jan en Godert gebruederen des voirs Reijner Snel Petersz zonen voir hen selven en samentlick oick in den name van Adriaen des voirs wijlen Teyner Snel Peterszoons soon honnen brueder, en bekenden dat bij honne consente is dat de heijligeestmeesters de helft, die voirs wijlen Reijner Snel Peterszone honnen vader toe te behoiren plach, metten vyerendeel van den huysken vercoft hebben, en dat zijluyden daertoe geen recht behouden.


Bron: R766, folio: 234r
Datum: dinsdag 4 augustus 1556
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Debet
Aard van het goed: de somme van 31 kargld en 10 st toecomende vant stucxken lants mette helft van den huysken voirs ( R766, fol 233v/234r ), dandum vel latori te weten 4 kargld en 10 st alnu gereet opte vest, en de andere 27 kargld te Lichtmisse 1557
Bijzonderheden: Cornelis Michiel Jan Anssemssone debet aen Jacop Peter Snel Peterszone voir hem selven, en aen Cornelis Adriaen Gheritszone en Andries Jan Corneliszone van Coudelaer als heijligeestmeesters der Tafele sHeijlichs Gheests tot Chaem.

Bron:
Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief:
I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Andries trouwde met ...? is overleden.

 

Kind van Andries en ...?:

 

1 Jan Andries van Couwelaer. Jan is overleden.

was onmondig in 1563- 1569 en werd bevoogd door zijn oom Joos Joos Cornelis van Couwelaer.


bron: Leo AdriaenssenBron: R767, folio: 189v/190v
Datum: dinsdag 9 december 1561
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 14 vertel rogs en erfchijns van 10 kargld en 10 st, en d’yerste verschijndach is geweest te Lichtmisse 1561, op hon stede naebescreven die Peter Weijn Michiel Beckerszone en Henricke Jan Jan Adriaensdr van der Voirt gecoft hebben van 2.1 als vgd en 2.2 als toez in den name van 2.3 en van zijn andere mede e
Ligging van het goed: A. tot Chaem onder Wildenhuys B. ut in littera precedenti ( R767, fol 186v/188r )
Bijzonderheden: Partij Peter Weijn Michiel Beckerszone en zijn huysfrou Henricke Jan Jan Adriaensdr van der Voirt bekennen de erfpacht en erfchijns schuldich te zijn aen Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als vgd en aen Peter Jan Lippenszone als toez van Jan Andries Jan Corneliszoon van Coudelaer de onm zoon van wijlen Andries Jan Corneliszoon van Coudelaer. Te vrijen mette 14 vertel rogs en de 10 kargld en 10 st voirs. Met noch 5 vertel en 2 lop rogs en 4 kargld 2 st en 2 ort st ter quijtinge tesamen met 137 kargld en 10 st eens die Heijlwich Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, wittige huysfrou van Joost Lenaert Jan Lenaertszoon, met noch 11 vertel en 2 lop rogs en 8 kargld 12 st en 2 ort st ter quijtinge tesamen met 287 kargld en 10 st eens die Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr wed wijlen Jan Peter Reijnszoon, en met noch 5 vertel en 2 lop rogs en 4 kargld 2 st en 2 ort st ter quijtinge tesamen met 137 kargld en 10 st eens die Margriete Jan Corneliszoon van Coudelaerdr wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon respective zijn blijven heffen nae uutwijsen der brieven alnu oick gepasseert daer al evengelijck mee uutgaende. En met noch 5 vertel en 2 lop rogs en 1 zester garsten beijde den Capellanen van Breda. Met noch 4 vertel en 2 1/3 lop rogs in verscheijden parcheelen. Met noch 10 rijnsgld en 2 1/2 st oick den voirs Capellanen van Breda. En met sHeeren chijnse. Men mag de vercofte erfpacht en erfchijns altijt lossen met 150 kargld, in termijnen van 50 kargld oft meer, mer nyet min, altijt half rog en half gelt, en met 3 mnd opseggen.

Bron: R765, folio: 049v/050r
Datum: maandag 23 november 1545
Plaats: Chaam

 

V-h Heylwich Jans van Coudelaer, dochter van Jan Cornelis van Couwelaer (zie IV-d) en Inete Peter Henricx van Ghilze. Heylwich is overleden.

Heylwich Jans van Coudelaer was gehuwd met Joost Lenaert Jan Lenaerts wiens vader schepen was in de bank van Alphen en Chaam. Hij woonde tot Chaem opte Houtgoir.


bron: Leo Adriaenssen

Bron: R767, folio: 189r/189v
Datum: dinsdag 9 december 1561
Plaats: Chaam
Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 5 vertel en 2 lop rogs en erfchijns van 4 kargld 2 st en 2 ort st, en d’yerste verschijndach is geweest te Lichtmisse 1561, op hon stede naebescreven die 1.1 en 1.2 gecoft hebben van 2.1 en van heur zusters en mede erffg nae uutwijsen des bri
Ligging van het goed: A. tot Chaem onder Wildenhuys B. ut in littera precedenti ( R767, fol 186v/188r )
Bijzonderheden: Peter Weijn Michiel Beckerszone en zijn huysfrou Henricke Jan Jan Adraensdr van der Voirt bekennen de erfpacht en de erfchijns schuldig te zijn aen Heijlwich Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, de wittige huysfrou van Joost Lenaert Jan Lenaertszoon. Te vrijen mette 5 vertel en 2 lop rogs en de 4 kargld 2 st en 2 ort st voirs. Met noch 11 vertel en 2 lop rogs en 8 kargld 12 st en 2 ort st ter quijtinge tesamen met 287 kargld en 10 st eens die Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, wed wijlen Jan Peter Reijnszoon, met noch 5 vertel en 2 lop rogs en 4 kargld 2 st en 2 ort st ter quijtinge tesamen met 137 kargld en 10 st eens die Margriete Jan Corneliszoon van Coudelaerdr wed wijlen Henrick ANthonis Jan Peter Ghielszoon, en met noch 14 vertel rogs en 10 kargld en 10 st ter quijtinge tesamen met 350 kargld eens die Jan wijlen Andries Jan Corneliszoon van Coudelaer onm zoon respective zijn blijven heffen nae uutwijsen der brieven alnu oick gepasseert daer al evengelijck mee uutgaende. En met noch 5 vertel en 2 lop rogs en 1 zester garsten beijde den Capellanen van Breda. Met noch 4 vertel en 2 1/3 lop rogs in verscheijden parcheelen. Met noch 10 rijnsgld en 2 1/2 st oick den voirs Capellanen van Breda. En met sHeeren chijnse. Men mag de vercofte erfpacht en erfchijns altijt lossen met 137 kargld en 10 st, in termijnen van 50 kargld oft meer, mer nyet min, altijt half rog en half gelt. IN MARGE 1: Joost Lenaert Jan Lenaertszone, als man en vgd van Heijlwich Jan Cornelisz van Coudelaerdr, heeft bekent dat Peter Weijn Michiel Beckerszone mette som van 50 kargld hem wittelick gelost heeft 2 vertel rogs en 30 st in mindernisse van de erfpacht en erfchijns in dese brief, alsoo dat met dese brief nyet meer geheven wordt dan 3 vertel en 2 lop rogs en 2 kargld 12 st en 2 ort st. Actum 1562/09/01. IN MARGE 2: Joost Lenaert Jan Lenaertszone, als man en vgd van Heijlwich Jan Cornelissen van Coudelaerdr, heeft bekent dat Peter Weijn Michiel Beckerszoon hem alnu voirts gelost heeft de andere 3 vertel en 2 lop rogs en 2 kargld 12 st en 2 ort st. Alsoo dat dese brief nu te nyet is. Actum 1563/11/16.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

V-i Margriet Jans van Coudelaer, dochter van Jan Cornelis van Couwelaer (zie IV-d) en Inete Peter Henricx van Ghilze. Margriet is overleden.

Margriet Jans van Coudelaer trouwde na 1540 met Henrick Anthonis Jan Peter Ghiels te Chaam, zoon van Anthonis bij Enghel Henricx van den Nuweleynde.

In eerdere echt was hij gehuwd geweest met Jenneken Mertens van der Scharen. Margriet wordt in 1550 en 1557 als Henricks weduwe gezien.

bron: Leo Adriaenssen


Bron: R765, folio: 241r/241v
Datum: dinsdag 29 juli 1550
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: De gerechte helftscheijdeinge van een stuck erfs onder landt, heijde en weijde, 1/2 bdr, daer af de wederhelft behoirt aen de erffg van wijlen Anthonis Adriaen Gherytszoon
Naam van het goed: Den Huspot
Ligging van het goed: tot Chaem in de Wueststrate noord Sijmon Stevens oost Steven desselven Sijmon Stevenszoon erve zuid Heer Henrick Reijns priester ende pastoir der kercken van Chaem west Heijlwich, Matheeus Stevens wed, en heurder kindr.
Bijzonderheden: Kathelijn Ghijsbrecht Willemszoonsdr, wed wijlen Anthonis Adriaen Gherytszoon, met Peter Jan Haerdenzoon vorster tot Chaem heuren vgd, heeft vercoft aen Margriet Jan Corneliszoonsdr van Coudelaer, wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon. Te vrijen metten helft van 1 1/2 lop rogs die Heer Henrick Reijns voirs nu ter tijt heffende is. Mette helft van noch 3 3/4 ort st Adriaen Ghijsbrechtszone van den Parre. Behoudelick eenen yegelicken zijn erfwegen en erfwaterlaten daer over te gebruycken.


Bron: R765, folio: 297r
Datum: dinsdag 15 december 1551
Plaats: Chaam
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: een stucxken erfs onder landt en heijde, 1/4 bdr
Ligging van het goed: tot Chaem omtrent de Wueststrate oost ander erve van 2.1 heur van te voren toebehoirende zuid en west Steven Matheeus Stevenszoon noord Sijmon Steven Aertszoon
Bijzonderheden: Cornelis Henrick Gheritszone als vgd en Cornelis Adriaen Gheritszone als toeziender in den name van Adriaen, Kerstiaen, Petere en Henricke, de kindr van Steven Sijmon Stevenszoon, hebben vercoft aen Margriet Jan Corneliszoonsdr van Coudelaer, wed wijlen Henrick Anthonis Janszoon. Te vrijen met 3/4 lop rogs. En met de helft van 3 3/4 ort st, zonder ennigen anderen commer.Bron: R766, folio: 261r/261v
Datum: woensdag 3 februari 1557
Plaats: Alphen
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Erfchijns van 30 st die Jacoppe Gherit Jan Kerstendr heft in mindernisse van 3 rijnsgld en 9 1/2 st gelijck de brief cuius data est 1538/12/03 ( R763, 197v ), evengelijck uutgaende mette andere 39 st en 2 ort st, daer af Yefken Gherit Jan Kerstendr de 30 st en Jan Kersten de 9 st
Bijzonderheden: Jan Gherit Laureijszone, als man en vgd van Jacoppe Gherit Jan Kerstendr, heeft de erfchijns vercoft aen Margriet Jan Cornelisdr van Coudelaer, de wed van Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon. De chijnsen verschenen te Sint Jansdage in junio 1555 en 1556 metgaders de chijns die verschijnen zal te Sint Jansdage in junio 1557 zullen Margriet Jan Cornelisdr van Coudelaer volgen.


Bron: R766, folio: 262v
Datum: 9 februari 1557
Plaats: Chaam
Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfchijns van 25 st, en d’yerste chijnsdach is geweest te Lichtmisse 1557, op een stuck beemden, 1/3 bdr
Ligging van het goed: tot Snijders Chaem oost Henrick Jacop Henricxzoon zuid Jan Henrick Lambrechtszoon west Jan Lambrecht Reijnszoon noord ander erve van Jan Denyszone van den Houtghoir dwelck nyet te onderpande staet
Bijzonderheden: Jan Denyszone van den Houtghoir heeft de erfchijns vercoft aen Margriet Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, de wed van wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon. Te vrijen met 1/2 vertel evenen. Men mag de erfchijns altijt lossen tegen den penn 16 te weten met 20 kargld, en met 10 st eens meer te geven.


Bron: R767, folio: 164r/164v
Datum: dinsdag 22 april 1561
Plaats: Alphen en Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: A. De coop van de stede en erve, die Peter Weijn Michiel Beckerszone van Margriet Cornelisdr van Coudelaer, de wed van Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon, gecoft heeft B. Erfpacht van 2 vertel rogs en erfchijns van 4 kargld en 10 st ter quijtinge tesamen met 100 kargld eens, die Pauwels Jan Michielszone hem, Peter Weijn Michiel Beckerszone voirs, uutreijct op zijn stede
Ligging van het goed: A. tot Chaem opte Dasmisse B.1. t Alfen Oosterwijck B.2. ut in littera precedenti ( R767, fol 163r/163v )
Bijzonderheden: Partij Peter Weijn Michiel Beckerszone bekent dat hij, tot voldoenige van goed A., nu wittelick transporteert de erfpacht en de erfchijns B. aen Margriet Cornelisdr van Coudelaer, de wed van Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon. Te vrijen mette 2 vertel rogs en 4 kargld en 10 st voirs. Met noch 2 vertel rogs en 9 kargld ter quijtinge tesamen met 175 kargld eens die Michiel Weijn Michiel Beckerszone, en met noch 3 kargld ter quijtinge met 50 kargld eens die Inete Adriaen Meeus Laureijs Canterszoons onm dochter, daer moeder af was wijlen Anne Weijn Michiel Beckersdr, respective daer op oick heffende zijn, daer jaerlicx evengelijck mee uutgaende. Met noch 2 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Alfen. Met noch 2 lop rogs Sint Anthonis altaer in de kercke van Alfen.
Met noch 2 rijnsgld en 10 st ter quijtinge met 40 rijnsgld eens Jan Mathijs Thielmanszone. Met alsulcken chijns alst Hof ter Braecken heft. En met sHeeren chijns. De pacht en chijns verschenen te Lichtmisse 1561 zullen Margriet Cornelisdr van Coudelaer volgen.


Bron: R767, folio: 190v/192v
Datum: dinsdag 9 december 1561.
Plaats: Chaam, Ulvenhout, Ginneken, Baarle, Oosterhout, Dorst, Princenhage, Sprundel, Gilze, Ulicoten en Teteringen

Aard van de handeling: Deling
Aard van het goed: A. Erfpacht van 4 vertel rogs in mindernisse van 10 vertel rogs, die Mechtelt wijlen Adriaen Mathijs Merenzoons wed uut zekere onderpande uutreijct, evengelijck uutgaende mette andere 6 vertel rogs, daer af partij 2 twee vertel rogs en de kindr van partij
Naam van het goed: G. de Eussel
Ligging van het goed: A. onder Ghinneken B. onder Chaem in de Vijselpoort C. tot Chaem Ghinderdoor D. tot Chaem F. ongedeelt in eenen block van 3 bdr, in de Langebuynder onder de Hage G. tot Chaem opte Laren H. onder Ghinneken I. tot Dorst onder Oosterhout J. tot Chaem in de Vijselpoorte K. tot Chaem aent Ven L. die tot Sprundel geheven worden M. tot Chaem Ghinderdoor opte Braeck N. tot Chaem aen de kercke O. tot Chaem opte Dasmisse P. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage Q. aldaer op hem zelven buytensdijcx gelegen S. tot Ghilze T. tot Chaem opte Leg U. tot Chaem opte Wijschoot opten Cattendijck V. tot Chaem opte Leg W. te Baerle t Ulencote X. tot Chaem aent Ven Y. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langbuynder onder de Hage Z. t Ulvenhout in de Rechte strate AA. tot Dorst onder Oosterhout AB. tot Chaem opte Leg AC. tot Ghinneken te Notselt AD. tot Chaem opte Leg AE. tot Chaem opte Leg AF. tot Chaem opte Dasmisse AG. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage AH. t Ulvenhout in de Rechte Strate onder Ghinneken AI. tot Baerle te Bosschoven (sic!) AJ. t Ulvenhout in de Rechte Strate AK. tot Snijders Chaem AL. tot Ghilze AM. tot Baerle t Ulencote AN. tot Baerle t Ulencote AO. tot Chaem AP. ter Teteringen AQ. tot Chaem aent Ven AR. onder Oosterhout
Bijzonderheden: Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed van wijlen Jan Peter Reijnszone, tot Ghilze te Molenschot wonende, met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in d’een parthije; Margriet Jan Corneliszone van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon, met voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in de tweede parthije; Partij 3: Heijlwich, des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, met man en vgd Joost Lenaert Jan Lenaertszone; Partij 4: Jan des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt zoon, oudt omtrent 17 jaeren, geassisteert met zijn vader Jan Jan Adriaenszone van der Voirt, zijnen vgd oft curator, en oick met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer zijnen toez oft curator, Henricke des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, met man en vgd Peter Weijn Michiel Beckerszone, en Marie des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, oudt omtrent 20 jaeren, geassisteert oick met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vader en vgd en met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer heuren toez, van welcke kindr moeder was wijlen Petere des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter; Partij 5: de voirs Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als vgd en Peter Jan Lippenszone als toez samentlick in den name van Jan wijlen Andries Jan Corneliszoons van Coudelaer onm zoon; bekennen dat zij gedeelt hebben alsulcke erfgoeden, pachten en renten als hen van wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer en Inete Peter Henricxdr van Ghilze zijn huysfrou, honnen vader en moeder, oudevader en oudemoeder respective waren, aenbestorven zijn. 
Partij 1 is gedeelt op de goeden A. tot en met E. Partij 2 is gedeelt op de goeden F. tot en met O. Partij 3 is gedeelt op de goeden P. tot en met X. Partij 4 is gedeelt op de goeden Y. tot en met AF. Partij 5 is gedeelt op de goeden AG. tot en met AO. Van dat des eens gedeelt meerder oft beter is dan des anders bekenden parthijen verlijct te zijn met penn daer zij mede te vreden zijn. Goeden AP. tot en met AR. blijven ongedeelt, soo dat elck van de parthijen van de 3 pachten heft een gerecht vijfstedeelBron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

V-j Petere Jan Cornelis van Coudelaer, dochter van Jan Cornelis van Couwelaer (zie IV-d) en Inete Peter Henricx van Ghilze. Petere is overleden.

Petere Jan Cornelis van Coudelaer werd de vrouw van Jan Jan Adriaens van der Voirt. Deze kocht in 1548 van zijn verwanten een huis, schuur, kooi, hoving en erfenis van 5 tot 6 bunder groot te Boshoven onder Alphen. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren: 

a. Henrick Jans van der Voirt, die trouwde met Peter Weyn Michiels Beckers.
b. Marie Jans van der Voort, geboren in 1541 .
c. Jan Jans van der Voort, geboren in 1544.

bron: Leo Adriaenssen

Bron: R767, folio: 192v/194r
Datum: dinsdag 9 december 1561
Plaats: Chaam, Oosterhout, Bavel, Baarle, Alphen, Dorst, Hoogstraten, Breda, Ginneken, Hage, Teteringen, Ulvenhout

Aard van de handeling: Deling
Aard van het goed: A. alsulcken deel als den kindr van Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt zoo nae de doot van de voirs wijlen Petere Jan Corneliszoons van Coudelaerdr hon moeder, zoo nae de doot van de voirs wijlen Jan Corneliszone van Coudelaer en wijlen Inete Peter Henricxdr van Ghilze zijn huysfrou ho
Naam van het goed: S. d’ Exter
Ligging van het goed: A. tot Chaem onder Wildenhuys en daer omtrent C. tot Bavel ter Poirt? D. tot Baerle te Looven E. tot Baerle t Oordel F. tot Chaem G. t Alfen te Bosschoven H. tot Dorst onder Oosterhout I. tot Baerle te Bosschoven (sic!) J. tot Hoochstraten opt Moleneijnde K. tot Chaem opte Leg L. tot Chaem opte Leg M. tot Chaem in Snijdersbroeck N. t Ulvenhout in de Rechte Strate O. t Alfen te Bosschoven P. tot Baerle t Oordel Q. tot Chaem opte Dasmisse R. ter Teteringen S. tot Breda in de Eijntpoortstrate T. tot Chaem opte Dasmisse U. tot Chaem opte Leg V. tot Chaem opte Dasmisse W. tot Notzelt onder Ghinneken X. ongedeelt in eenen block van omtrent 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage Y. tot Chaem aent Ven Z. onder Oosterhout
Bijzonderheden: Henricke Jan Jan Adriaenszoon van der Voirtdr, de dochter van Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt, met Peter Weijn Michiel Beckerszone, man en vgd in d’een parthije; Partij Jan Jan Jan Adriaenszone van der Voirt, des voirs Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt zone, oudt omtrent 17 jaeren, geassisteert met Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt zijn vader en vgd oft curator, en oick met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer zijnen toez oft curator in de tweede parthije; Partij 3: Marie des voirs Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt dochter, oudt omtrent 20 jaeren oick geassisteert met Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt heuren vader en vgd en oick met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer heuren toez. Partijen bekenden dat zij gedeelt hebben alsulcke goeden als hen zoo van wijlen Petere wijlen Jan Corneliszoons van Coudelaerdr hon moeder was, zoo van wijlen Jan Corneliszone van Coudelaer en wijlen Inete Peter Henricxdr van Ghilze zijn huysfrou, hon oudevader en oudemoeder waeren, en oick van wijlen Jacop Jan Jan Adriaenszoon van der Voirt zone hon brueder was aenbestorven. Partij 1 is gedeelt op de goeden A. tot en met B. Partij 2 is gedeelt op de goeden C. tot en met L. Partij 3 is gedeelt op de goeden M. tot en met W. En dat des eens gedeelt meerder oft beter is dan des anders, bekenden parthijen met penn verlijct te zijn daer zij mede te vreden zijn. De goeden X. tot en met Z. blijven ongedeelt.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Petere trouwde met Jan Jan Adriaens van der Voirt. Jan is overleden.

 

Kinderen van Petere en Jan:

 

1 Henrick Jans van der Voirt. Henrick is overleden.

 

2 Marie Jans van der Voort, geboren omstreeks 1541. Marie is overleden.

 

3 Jan Jans van der Voort, geboren omstreeks 1544. Jan is overleden.

 

V-k Cornelie Jan Cornelis van Couwelaer, dochter van Jan Cornelis van Couwelaer (zie IV-d) en Inete Peter Henricx van Ghilze. Cornelie is overleden.

Cornelie Jan Cornelis van Couwelaer trouwde met

Jan Peter Reyns of Reynkens met wie zij te Molenschot onder Gilze woonde.

bron: Leo Adriaenssen


Bron: R767, folio: 095r/096v
Datum: vrijdag 1 december 1559
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: A. De stede, huysinge, schuere, kooye, hovinge en erve, 3 bdr B. een huys en erve metten hof en ander erve, tesamen 1/2 bdr C. een stuck erfs onder weijde en bosch, 3/4 bdr D. een stuck lants, 1/2 bdr E. een stuck weijden, 3/4 bdr F. drie stucken erfs, te
Naam van het goed: C. den Voirsten Beemdt D. den Raephof E. den Scherpenhof F.1. den Dongacker F.2. de Elst F.3. de Grootdonck G. den Rietbeemdt H. den Gansacker I. de Heijninge J. t Hulsevelt
Ligging van het goed: A. tot Chaem onder Wilden Huys oost sHeeren strate zuid Cornelis Henrick Costerssoon west Cornelis Adriaen Peterssoons kindr noord Adriaen Cornelis Jan Lenaertssoon B. daer omtrent oost en zuid de Gebuerwech west Philips Jan Cornelis Godschalcxsoon die men noemde Boenders noord wijlen Henrick Willem Denyszoon erffg C. tegens de stede yerst voirs over de strate oost wijlen Jan van Ginhoven wed en kindr zuid Peter Jan Haerdensoon west sHeeren strate noord Jan Cornelis Jan Lenaertssoon en meer andere D. daer omtrent oost de Ackerstrate zuid en west Adriaen Cornelis Jan Lenaertssoon E. oick daer omtrent oost Philips Jan Cornelis Godschalcxz zuid en west aen de Ackerstrate noord wijlen Henrick Willem Denyszoons erffg F. aeneengelegen oick daer omtrent oost Adriaen Cornelis Jan Lenaertssoon zuid en west wijlen Henrick Willem Denyssoons erffg noord Philips Jan Cornelis Godschalcxsoon G. oick daer omtrent oost de waterloop zuid wijlen Henrick Willem Denyssoons erffg west wijlen Jan Peterssoon van Ginhoven wed en kindr noord Adriaen Merten Gheritszoon H. tot Chaem in Wilden acker zuid Philips Jan Cornelis Godschalcx voirt omgaens Joachim Willem Wertszoon I. daer omtrent oost Philips Jan Cornelis Godschalcxzoon zuid wijlen Gherit Merten Gherit Wrijterszoons kindr west wijlen Henrick Jan Vincxsoons erffg noord sHeeren vroente J. oick daer omtrent oost sHeeren vroente zuid Henrick Laureijs Henricxsoon van Asten west aen de waterloop en oick aen Adriaen Ghijsbrechtsz van den Parre noord Jan Adriaenssoon van der Voirt K. tot Chaem opte Laren oost Adriaen Jansz van Ghestel zuid wijlen Henrick Willem Denyssoons erffg west sHeeren strate noord des Godshuys oft Nonnenclooster van Vredenberch tot Boeymer erve
Bijzonderheden: Cornelie Jan Cornelissoons van Coudelaerdr, wijlen Jan Cornelissoon van Coudelaer dochter, wed wijlen Jan Peter Reijnssoon, woonende tot Ghilze te Molenschot, met Henrick Henricxsone van den Kyeboom ons mede schepen heuren vgd, Margriete des voirs Jan Cornelissoon van Coudelaer dochter, wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon met Merten Henrick Willem Denyssone heuren vgd, Heijlwich des voirs wijlen Jan Cornelissoon van Coudelaer dochter met man en vgd Joost Lenaert Jan Lenaertssone, alle voir hen selven, Joost Joost Cornelissone van Coudelaer als vgd en Peter Jan Lippenssone als toesiender samentlick in den name van Jan wijlen Andries Jan Cornelissoon van Coudelaer onm soon, Marie Jan Adriaenszoon van der Voirtdr met de voirs Jan Adriaenszoon van der Voirt heuren vader en vgd voir heur selven, en deselve Jan Adriaenszoon van der Voirt als vader en vgd, en de voirs Joost Joost Cornelissone van Coudelaer als toez samentlick in den name van Jan des voirs Jan Adriaenszone van der Voirt onm soon, van welcke soon en dochter moeder was wijlen Petere des voirs wijlen Jan Cornelissoon van Coudelaer dochter, hebben vercoft aen Peter Weijn Michiel Beckerssone en Henricke Jan Adriaenssoon van der Voirtdr zijn huysfrou. Henricke Jan Adriaenssoon van der Voirtdr heeft heur gedeelte in de vercofte goeden, daer in sij nae wijlen heurder moeders, soo nae wijlen heurder oudemoeders doot competerende was. Te vrijen met 1 zester garsten en 5 vertel en 2 lop rogs beijde den Cappelanie ? van Breda. Met noch 5 lop rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Breda. Met noch 2 vertel rogs den voirs Henrick Henricxsone van den Kyeboom. Met noch 1 vertel rogs der Tafele sHeijlichs Geests tot Chaem. Met noch 10 rijnsgld en 2 1/2 st oick den voirs Cappelanie van Breda. En met sHeeren chijnse.


Bron: R767, folio: 190v/192v
Datum: dinsdag 9 december 1561.
Plaats: Chaam, Ulvenhout, Ginneken, Baarle, Oosterhout, Dorst, Princenhage, Sprundel, Gilze, Ulicoten en Teteringen

Aard van de handeling: Deling
Aard van het goed: A. Erfpacht van 4 vertel rogs in mindernisse van 10 vertel rogs, die Mechtelt wijlen Adriaen Mathijs Merenzoons wed uut zekere onderpande uutreijct, evengelijck uutgaende mette andere 6 vertel rogs, daer af partij 2 twee vertel rogs en de kindr van partij
Naam van het goed: G. de Eussel
Ligging van het goed: A. onder Ghinneken B. onder Chaem in de Vijselpoort C. tot Chaem Ghinderdoor D. tot Chaem F. ongedeelt in eenen block van 3 bdr, in de Langebuynder onder de Hage G. tot Chaem opte Laren H. onder Ghinneken I. tot Dorst onder Oosterhout J. tot Chaem in de Vijselpoorte K. tot Chaem aent Ven L. die tot Sprundel geheven worden M. tot Chaem Ghinderdoor opte Braeck N. tot Chaem aen de kercke O. tot Chaem opte Dasmisse P. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage Q. aldaer op hem zelven buytensdijcx gelegen S. tot Ghilze T. tot Chaem opte Leg U. tot Chaem opte Wijschoot opten Cattendijck V. tot Chaem opte Leg W. te Baerle t Ulencote X. tot Chaem aent Ven Y. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langbuynder onder de Hage Z. t Ulvenhout in de Rechte strate AA. tot Dorst onder Oosterhout AB. tot Chaem opte Leg AC. tot Ghinneken te Notselt AD. tot Chaem opte Leg AE. tot Chaem opte Leg AF. tot Chaem opte Dasmisse AG. ongedeelt in den block van 3 bdr beemden in de Langebuynder onder de Hage AH. t Ulvenhout in de Rechte Strate onder Ghinneken AI. tot Baerle te Bosschoven (sic!) AJ. t Ulvenhout in de Rechte Strate AK. tot Snijders Chaem AL. tot Ghilze AM. tot Baerle t Ulencote AN. tot Baerle t Ulencote AO. tot Chaem AP. ter Teteringen AQ. tot Chaem aent Ven AR. onder Oosterhout
Bijzonderheden: Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed van wijlen Jan Peter Reijnszone, tot Ghilze te Molenschot wonende, met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in d’een parthije; Margriet Jan Corneliszone van Coudelaerdr, wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, wed wijlen Henrick Anthonis Jan Peter Ghielszoon, met voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vgd in de tweede parthije; Partij 3: Heijlwich, des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter, met man en vgd Joost Lenaert Jan Lenaertszone; Partij 4: Jan des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt zoon, oudt omtrent 17 jaeren, geassisteert met zijn vader Jan Jan Adriaenszone van der Voirt, zijnen vgd oft curator, en oick met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer zijnen toez oft curator, Henricke des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, met man en vgd Peter Weijn Michiel Beckerszone, en Marie des voirs Jan Jan Adriaenszone van der Voirt dochter, oudt omtrent 20 jaeren, geassisteert oick met Jan Jan Adriaenszone van der Voirt heuren vader en vgd en met Joost Joost Corneliszone van Coudelaer heuren toez, van welcke kindr moeder was wijlen Petere des voirs wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer dochter; Partij 5: de voirs Joost Joost Corneliszone van Coudelaer als vgd en Peter Jan Lippenszone als toez samentlick in den name van Jan wijlen Andries Jan Corneliszoons van Coudelaer onm zoon; bekennen dat zij gedeelt hebben alsulcke erfgoeden, pachten en renten als hen van wijlen Jan Corneliszoon van Coudelaer en Inete Peter Henricxdr van Ghilze zijn huysfrou, honnen vader en moeder, oudevader en oudemoeder respective waren, aenbestorven zijn. 
Partij 1 is gedeelt op de goeden A. tot en met E. Partij 2 is gedeelt op de goeden F. tot en met O. Partij 3 is gedeelt op de goeden P. tot en met X. Partij 4 is gedeelt op de goeden Y. tot en met AF. Partij 5 is gedeelt op de goeden AG. tot en met AO. Van dat des eens gedeelt meerder oft beter is dan des anders bekenden parthijen verlijct te zijn met penn daer zij mede te vreden zijn. Goeden AP. tot en met AR. blijven ongedeelt, soo dat elck van de parthijen van de 3 pachten heft een gerecht vijfstedeel


Bron: R767, folio: 202r/202v
Datum: dinsdag 13 januari 1562
Plaats: Chaam

Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: Erfpacht van 2 vertel rogs in mindernisse van de 11 vertel en 2 lop rogs de welcke met noch 8 kargld, 12 st en 2 ort st erfchijns, ter quijtinge tesamen met 287 kargld en 10 st eens, die Peter Weijn Michiel Beckerszone en zijn huysfrou Henricke Jan Adriae
Ligging van het goed: tot Chaem onder Wildenhuys
Bijzonderheden: Cornelie Jan Corneliszoon van Coudelaerdr, met heuren vgd Jan Jan Adriaenszone van der Voirt, heeft de erfpacht vercoft aen Jan Jan Jan Adrianeszone van der Voirt, de zoon van Jan Jan Adriaenszone van der Voirt. Het is vorwaert dat de pacht verschenen te Lichtmisse 1561 en oick die verschijnen zal te Lichtmisse 1562, Jan Jan Jan Adrianeszone van der Voirt volgen zullen.


Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

Cornelie trouwde met Jan Peter Reyns (Of Reynkens). Jan is overleden.

 

Notitie bij Jan: Bron: R766, folio: 248v/249r
Datum: dinsdag 5 januari 1557

Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 1 zester rogs, en d’yerste pachtdach zal zijn te Lichtmisse 1557, op alsulcken versterft te weten een gerecht zestendeel als heur Cornelie Jan Cornelisdr van Coudelaer toebehoirt en van den voirs wijlen Jan Cornelisz van Coudelaer aenbestorven is, en welcke goeden Cornelie Jan Cornelisdr van Coudelaer oft heu
Ligging van het goed: onder de vyerschare van Alfen
Bijzonderheden: Jan Peter Reijnszone, woonende tot Ghilze te Molenschot, bekende dat hij en zijn huysfrou Cornelie Jan Cornelisdr van Coudelaer samentlick de erfpacht schuldich zijn. Men mag de erfpacht altijt lossen met 50 kargld, en met 10 st eens meer te geven.

Bron: Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717
Archief: I-1b inventarisnummer R762-R778
Schepenbank Breda

 

IV-e Merten Cornelis van Coudelaer is geboren omstreeks 1470, zoon van Cornelis Meeus van Coudelair (zie III-c) en ?????. Merten is overleden.

geboren omstreeks 1470. Hij was gegoed te Alphen, waar hij in 1505 twee aaneengesloten beemden van samen zeven bunders kocht aende Zeeptvoert neven tgoet van Valkenberge. Hij woonde echter op Cauwelaer. Voor 1501 geloofde hij een rente uit een bunder beemd op Coudelair neven de beeck.

In 1504 kocht hij van Merten Aert Vrients anderhalve bunder wei op Coudelair, west grenzend aan zijn eigen goed, oost, noord en zuid aan dat van zijn zus Kathelyn.
Merten was gehuwd met Kathelyn Jan Gherits als die in 1531 zijn weduwe was en in 1540 die van Peter Cornelis Mattheeus. In 1545 compareerde zij met haar zoon Meeus van Couwelaer voor schepenen van Etten om een rente uit onderpanden te Ulvenhout af te lossen. De kinderen gingen in 1559 een boedelscheiding van de ouderlijke nalatenschap aan.

bron: Leo Adriaenssen

 

Merten trouwde met Kathelyn Jan Gherits. Kathelyn is overleden.

 

Kinderen van Merten en Kathelyn:

 

1 Anthonis Mertens van CoudelaerVolgt V-l.

 

2 Cornelis Mertens Cornelis van Coudelaer. Cornelis is overleden.

 is in 1571 à 1576 kinderloos overleden. Hij was gegoed geweest op Cauwelaer.


bron: Leo Adriaenssen

 

3 Jehenne Mertens van CoudelaerVolgt V-m.

 

4 Margriet Mertens van CoudelaerVolgt V-n.

 

5 Berthelmeeus Mertens van Coudelair. Berthelmeeus is overleden.

Berthelmeeus Mertens van Coudelair vermeld in  1538 en 1545, maar niet bij de boedelscheiding van de goederen van zijn ouders in 1559.


bron: Leo Adriaenssen

 

6 Marie Mertens van CouwelaerVolgt V-o.

 

V-l Anthonis Mertens van Coudelaer, zoon van Merten Cornelis van Coudelaer (zie IV-e) en Kathelyn Jan Gherits. Anthonis is overleden.

Anthonis wordt nergens vermeld onder de kinderen van Merten Cornelis van Coudelaer, maar deze komt gezien zijn leeftijd voor zijn vaderschap in aanmerking. Nochthans is hij niet de enige kandidaat, want ook Merten Jans van Coudelair, die in 1503 aan zijn moeder Kathelyn een erfpacht verkocht uit zijn huis tot Quaelborch Talfen aenden Papenacker en landerijen te Chaam en Alphen had de goede leeftijd. Anthonis Mertens van Coudelaer was in 1558 deser stadt van Breda leydekker en gehuwd met Kathelyn Aerts weduwe van Henrick Jan Henricks Raes alias Loeyers. Als schaliedekker wordt Anthonis nog vermeld in 1579-1588.


bron: Leo Adriaenssen

 

V-m Jehenne Mertens van Coudelaer, dochter van Merten Cornelis van Coudelaer (zie IV-e) en Kathelyn Jan Gherits. Jehenne is overleden.

trouwde met Jan Jacop Buys, wiens moeder een dochter was van Jan Gielis van Barnagiën. 

Zijn ouders moeten wellicht worden geidentificeerd met de in 1540 vermelde Jacop Peter Jan Aert Symons en Anthonielan Gielis van Barnagiën. 
Jan Buys was in 1555 een van de erfgenamen van Gielis Jans de Hoen, zoon van Cornelis dochter Gielis van Barnagiën. 
Jan en Jehenne woonden op Cauwelaer of te Overakker, beiden onder Ginneken gelegen.

bron: Leo Adriaenssen

Kinderen van Jehenne en Jan:

1 Anneken Jan Jacobs Buys. Anneken is overleden. 
2 Cornelie Jan Buys. Cornelie is overleden. 
3 Joris Jans Buys. Joris is overleden. 
4 Merten Jan Jacobs Buys, gedoopt omstreeks 1550.

 

 

V-n Margriet Mertens van Coudelaer, dochter van Merten Cornelis van Coudelaer (zie IV-e) en Kathelyn Jan Gherits. Margriet is overleden.

gehuwd met Joost Jan Ghysbrechts Brocx. Zij woonden op Cauwelaer.


Kinderen van Margriet en Joost:

1 Anna Joost Brocx.
2 Cornelia Joost Brocx. 
3 Merten Joost Jan Brocx alias Van Couwelaer, geboren omstreeks 1544. 
4 Adriaen Joost Jan Brocx, geboren in 1546. Adriaen is overleden. 

bron: Leo Adriaenssen

 

V-o Marie Mertens van Couwelaer, dochter van Merten Cornelis van Coudelaer (zie IV-e) en Kathelyn Jan Gherits. Marie is overleden.

vestigde zich te Chaam als vrouw van Jan Jan Cornelis Koecx. Zij bezat in 1570 samen met haar broer Cornelis een stede met huizing, schuur, turfhuis, hoving en erfenis van twee bunder op Cauwelaer, deze verkocht zij in 1575 aan haar neef Merten Joost Jan Brocx, die zich wellicht daarom Van Couwelaer ging noemen. Jan Koex was een zoon van Jan Cornelis Anssem Koecx.

Van zijn moeder erfde hij een deel in een acht bunder grote stede te Ghinderdoor onder Chaam, waarvan hij de overige delen van zijn mede-erfgenamen kocht.
Ziin laatste vermelding dateert van 1598; hii is dan weduwnaar van Marie van coudelaer. 

bron: Leo Adriaenssen

 

Marie trouwde met Jan Jan Cornelis Koecx. Jan is overleden.

 

Notitie bij Jan: Partij 2, persoon 2 op dinsdag 12 mei 1573 Chaam

Bron: R768, folio: 295v/296r
Datum: 1573/05/12
Plaats: Chaam
Naam partij 1, persoon 1: Henrick Cornelis Adriaen Peter Jacopszone
Naam partij 2, persoon 1: Jan Jan Cornelis Koecxzone
Naam partij 2, persoon 2: Marie Mertensdr van Couwelaer
Aard van de handeling: Schuldbrief
Aard van het goed: Erfpacht van 2 zester rogs, te leveren de 1 zester rogs opte onderpande en d’ander zester rogs bynnen Breda en al mette mate van Breda, en d’yerste pachtdach zal zijn te Lichtmisse 1575, op zijn gecofte gedeelten te weten opte 3 1/2 vijfstedeelen van de s
Ligging van het goed: A. tot Chaem Ghinderdoor B. ut in littera precedenti ( R768, fol 295r/295v )
Bijzonderheden: Partij 1.1 bekent de erfpacht schuldich te zijn aen 2.1. Te vrijen de 3 1/2 vijfstedeelen van de selve stede met 2 zester en 2 lop rogs in verscheijden parcheelen. Met noch 3 kargld en 15 st den kindr Adriaen Jacop Leijtenzoon daer moeder af was wijlen Paulijne Jan Cornelis Koecxdr, ter quijtinge als de jongste van de selve kindr bejaert zal zijn, mer nyet eer, met 50 kargld eens. Met noch de helft van 2 rijnsgld Wouter Jan Mertenszone. En met sHeeren chijns. Met vorwaerde dat men de vercofte 2 zester rogs na de doot van de langstlevende van 2.1 en zijn huysfrou 2.2, altijt lossen zal mogen ’t zester tegen 80 kargld te weten tesamen met 160 kargld. Voirt is verschenen 2.2, de huysfrou van 2.1, en consenteerde dat de 2 zester rogs altijt succederen zullen ten zelven recht gelijck des voirs 2.1 oude erfgoeden, van zijn zijde alleen gecomen na den lantrecht van Breda. IN MARGE: Compareerde Jan Jan Cornelis Koecxzone en verclaerde, aengaende de 2 zester rogs in dese brief begrepen, hoewel de brief luydende is dat de 2 zester rogs pas gelost mogen worden na de doot van de langstlevende van hem en Marie Martensdr van Couwelaer, zijn huysfrou was, dat nochtans Henrick Cornelis Adriaen Peter Jacopszone hem alnu gelost heeft 1 zester rogs opten onderpant metter mate van Breda te leveren. Met vorwaerde dat de ander 1 zester rogs bynnen Breda te leveren yerst nae de doot van hem Jan Jan Cornelis Koecxzone, Elizabeth, Ghijsbrecht Adriaen Peter Oomenzoons wed was, en nu ter tijt des voirs Jans huysfrou, en Katherijne zijns Jans dochter, daer moeder af was wijlen Yde Pauwels Wyercxdr, oick des voirs Jan Jan Cornelis Koecxzoons huysfrou was, en van de langstlevende van hen dryen, en nyet eer, mer wel daer nae, sal mogen lossen, te weten met 80 kargld. Actum 1587/05/26.

Partij 2, persoon 2 op dinsdag 12 mei 1573 Chaam

Bron: R768, folio: 296r/296v
Datum: 1573/05/12
Plaats: Chaam
Naam partij 1, persoon 1: Henrick Cornelis Adriaen Peter Jacopszone
Naam partij 1, persoon 2: Anthonie Adriaen Willem Jan Willemsdr
Naam partij 2, persoon 1: Jan Jan Cornelis Koecxzone
Naam partij 2, persoon 2: Marie Mertensdr van Couwelaer
Aard van de handeling: Transport
Aard van het goed: A. de 3 1/2 vijfstedeelen die 1.1 alnu van 2.1 gecoft heeft, van zeker stede B. De 15 kargld en 15 st erfchijns in dese doorsteken schepenenbrieve begrepen
Ligging van het goed: A. tot Chaem Ghinderdoor en daer omtrent B. ut in littera transfixa wesende van date 1570/03/04 ( R768, fol 214r/214v )
Bijzonderheden: Partij 1.1 bekent dat hij in mindernisse van de coop van goed A. de erfchijns B. aen 2.1 getransporteert heeft. Voirt is gecomen 2.2, de huysfrou van 2.1, en consenteerde dat erfchijns B. altijt succederen zal gelijck de oude erfgoeden van 2.1, van zijn zijde alleen gecomen. IN MARGE: Jan Jan Cornelis Koecxz heeft bekent dat Peter Adriaen Willemszone hem wittelick gelost heeft de 15 kargld en 15 st in dese brief begrepen, alzoo dat dese brief nu te nyet is. Actum 1576/02/23.

Bron:
Vestbrieven Alphen en Chaam 1525-1717

Archief:
I-1b inventarisnummer R762-R778

Schepenbank Breda

 

III-d Lauweris van Coudelair is geboren omstreeks 1440, zoon van Berthelmeeus van Coudelaer (zie II) en Zoete. Lauweris is overleden.

Lau Coudelaer is rond 1440 geboren. In 1471 kreeg hij van zijn moeder haar huis bij de kerk, op voorwaarde dat hij haar zou onderhouden.

Minstens sinds 1491 en nog rond de eeuwwisseling was hij schepen en in 1502 kerkmeester van Etten. 
Daar bezat hij de helft van 1400 roeden made, waarvan hij de wederhelft uit de nalatenschap van zijn zus Marie in 1516 verwierf.
In Bollendonc, langs de wegh die de gegoeden van butendycx, gebruycken, kocht hij in 1491 een erf, waarbij hij met de verkoper het volgende overeen kwam:
Ende is te weten dat de putten die de voerscreven gegoeden vutgegraven ende gesteken hebben, sullen wesen tot des voerscreven Lauwreys sloet, die hy maken sal langs neven den wegh voerscreven.

Lauweris trouwde in eerste echt met Mechtelt Peter Smits, dochter van Peter Willem Smits. Zij wordt vooral omschreven als de zuster van heer Wouter Smeets alias Fabri, maar ook haar broer Jan was priester (en plaatsvervangend pastoor van Etten).

Wouter Smeets (smits) was geboortig van Ginneken. In 1483 woonde hij als student in het kanonieke recht bij de predikheren te Leuven; daar was hij tevens socius curie Leodiensis. Later studeerde hij aan de universiteit van Keulen. Hij verwierf een kanunninksdij in het kapittel van Breda, het pastoraat van ’s Gravenmoer, beneficies in de kerken van ’s Gravenmoer en Princenhage en in de kapellen van Galder en Ulicoten, altaren in de kerken van Etten en Baarle . In 1505 verkocht hij de driekwart bunder grote Plaetsterbeemdt te Ulvenhout onder Ginneken, gelegen naast het erf van de voorkinderen van Laureys van Coudelair, alsmede een stukje erf en bos, in ongedeeld bezit met zijn zusters kinderen. Nadat heer Wouter op 27 augustus 1533 was overleden, verviel zijn nalatenschap niet alleen aan de voorkinderen van Laureys van Coudelair, maar tevens aan zijn bastaarddochter Magdalena.
Lauweris van Coudelair hertrouwde met Janneken Alaerts, waarschijnlijk in 1498, want in dat jaar ging hij een erfdeling met zijn voorkinderen aan en het jaar daarop werd zijn zoon bij Jehanna geboren.
Haar vader was Barbier, haar broer, mr Adriaen Alaerts, werd gezworen Chirurgijn te Antwerpen. 

Van Lauweris’ kinderen stamt alleen Frans uit het tweede huwelijk.

bron: Leo Adriaenssen.

 

Lauweris:

 

(1) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1475 met Mechtelt Peter Smeets (Smits). Mechtelt is overleden.

 

(2) trouwde, ongeveer 58 jaar oud, in 1498 met Janneken Alaerts. Janneken is overleden.

 

Kinderen van Lauweris en Mechtelt:

 

1 Jan Laureyss van CoudelaerVolgt IV-f.

 

2 Margriet Lauwreys Meeus van CoudelaerVolgt IV-g.

 

3 Pyeter Laureys van CoudelaerVolgt IV-h.

 

4 Adriaen Laureys van Coudelair. Adriaen is overleden.

Adriaen Laureys van Coudelair was in 1498 onmondig en woonde later te Etten aende kerck achter de doelen. Bovendien bezat hij een drie bunder grote stede met huizing aen der Monicken strate, waaruit hij in 1555 een zester rogge jaarlijks schonk aan zijn achternicht Peterken Symons Schuytmans, simpele van verstande. Hij was voorts gegoed Tulvenhout ter Schoondonck, waar hij in 1536 anderhalve bunder wei en hei verkocht. In oktober 1559 is Adriaen kinderloos te Etten overleden. Hij werd overleefd door zijn vrouw Gheertruydt Peters van Loven. Deze had in 1549 getesteerd ten gunste van Cornelis Cornelis Luyten, de wettige zoon van haar broer, en in 1552 ten gunste van Janneken, dochter van haar broer Jan, en van Adriaen, Sebastiaen, Neesken, Maria de oude en Maria de jonge, kinderen van haar zus Clara; bovendien reserveerde zij ½ £ Vlaams voor het Sacraments- gilde in de kerk van Etten en twee viertelen rogge voor de Heilige Geest.


bron: Leo Adriaenssen

 

5 Meeus Laureyss van Coudelair. Meeus is overleden.

Meeus Laureyss van Coudelair wordt gezien in 1506, als hij, geassisteerd met zijn momboir Ludolf de Hoghe, 4 gulden erfelijk op het erf den Oudenhoff, een bunder groot te Ulvenhout gelegen, verkoopt aan zijn neef Joose van Coudelaer. In hetzelfde jaar verkocht hij een huis met erf en anderhalve bunder land te Lyndonck onder Ulvenhout.


bron: Leo Adriaenssen.

 

6 Zoetken Laureyss van CoudelairVolgt IV-i.

 

7 Cornelie Laureyss van CoudeleerVolgt IV-j.

 

8 Anthonia Lauweris van Koudeleer. Anthonia is overleden.

Anthonia Lauweris van Koudeleer kweet in 1516 haar vader van een zester erfrogge op diens stede. Later in dat jaar verkocht zij met toestemming van Jorijs crudenier van Antwerpen aan haar zwager Pier Hofs de helft van een bunder made aent Vaerdeken, oost aen de ryole.


bron: Leo Adriaenssen

 

9 Pieter van Coudelaer. Pieter is overleden op 14-03-1518 in breda. Hij is begraven in de Grote Kerk te Breda.

Pieter van Coudelaer was onmondig in 1498. Hij geloofde in 1512 een rente van f 3 per jaar te betalen uit zijn kwart in de 1400 roe aen de Lake. Een jaar later wordt hij genoemd met de titel ’heer’ , hij was inmiddels tot priester gewijd. Hij had een beneficie in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Breda en overleed op 14 maart 1518. Het familiewapen op zijn grafzerk in de Grote Kerk te Breda is weggesleten.


bron: Leo Adriaenssen

Obitus Domini Petri Couwelaer capellani 5 st. anno 1518// ortL20

 

Kind van Lauweris en Janneken:

 

10 Frans Couwelers, Priester, geboren omstreeks 1499. Frans is overleden.

Frans Couwelers, geboren omstreeks 1499, ging in 1518 aan de universiteit van Leuven studeren. Hij liet zich tot priester wijden en woonde te Etten, vermoedelijk als beneficiant. Van heer Jacop Alaerts, priester, verwierf hij een huis en hoeve int dorp, die hij in 1532 belastte met 300 rijnsyulden ad 40 groten Vlaams en vervolgens verkocht. In 1539 of 1540 is heer Frans gestorven. Hij liet twee bastaarddochters na, die hij had verwekt bij Lyn Theuwen de Cuyper: 


A. Jaenken Franschoyss van Couwelaer (Adriana) was ziek toen zij in 1550 met haar man Wilbordt Gielis Wilborts testeerde. (ln 1533 bezaten de natuurlijke kinderen van Gielys Wilboorts een huis en hoeve te Leur opten waterloop.)
In 1554 herriep zij het testament. Wilbort hertrouwde in 1557 met Cornelia Jans van Putte.
Zijn voorkinderen waren toen Gielis, Neelken en Maeyken.

B. Janneken heer Frans van Coudelaer is vermoedelijk in 1537 geboren. Zij leefde nog in 1559, in welk jaar zij een rente van 6 rijnsgulden erfde van haar oom Adriaen van Coudelaer.

 

Kind van Lauweris uit onbekende relatie:

 

11 Margriet van Coudelaer. Margriet is overleden.

Margriet was een bastaarddochter van Lau Caudelaer, zij kreeg in 1495 van hem een erfpacht van een zester rogge erfpacht, die haar grootmoeder en zijn moeder Avezoete testamentair aan haar had gelegateerd. De erfpacht werd gevestigd op Lauweris’ stede met huizing en erfenis en hij betaalde haar het achterstel sinds Avezoets overlijden. Terzelfder gelegenheid beloofde Marie Bertelmeeus van Coudelaer aan Margriet f 80, te ontvangen na haar overlijden.


bron: Leo Adriaenssen

 

IV-f Jan Laureyss van Coudelaer, zoon van Lauweris van Coudelair (zie III-d) en Mechtelt Peter Smeets (Smits). Jan is overleden.

Jan Laureys van Coudelaer kocht in 1513 zijn broer Pieter uit diens kwart in de 1400 roeden made sent Tvaerdeken bi thoot te Etten. Hij vestigde zich in de Visstraat te Breda, waar hij voor 1534 kwam te overlijden.

In 1509 verkocht hij een bunder beemd te Notsel onder Ginneken, belend aan het goed van heer Wouter Smeets.
Jan trouwde met Dingen Adriaen Henricx, die in l 546 weduwe was van haar tweede man, Lenaert van Venlo.
Op 6 of 7 september 1554 is Dingen te Breda gestorven.
Uit het tweede huwelijk was een dochter geboren, Adriana Lenaerts van Venlo, die trouwde met Jacop Jan Gielis Wygans. Zij ging in 1546 een deling aan met haar halfbroers en halfzusters en verkocht hen in 1555 haar tweederde deel in een bunder erf (land en wei) Tulvenhout over de beke. In 1547 verkochten de kinderen van Jan van Coudelaer samen met Cornelis Anthonis Meren een beemd te Notsel onder Ginneken; de kinderen hadden hun helft geerfd van hun oudoom heer Wouter Smeets, Cornelis de zijne van zijn moeder, Kathelyn Adriaen van Hoedonck. 

De nalatenschap van Jan Laureys van Coudelaer werd gedeeld op 9 januari 1527. Van zijn kinderen waren Zoetje, Laureysken en Hanneken nog onmondig. 
Voogd en toeziender waren Peeter Jan Hofs en Adriaen van Putte. 
Dingne, de moeder, is dan al hertrouwd met Lenaert van Venlo. Hiermee is het tijdstip van overlijden van vader Jan Laureys nader bepaald.


bron: Leo Adriaenssen

 

Jan trouwde met Dingen Adriaen Henricx. Dingen is overleden.

 

Kinderen van Jan en Dingen:

 

1 Adriaen Jans van Coudelaer. Adriaen is overleden.

 

2 Jan Jan Laureys van Coudelaer. Jan is overleden.

Jan Jan Laureys van Coudelaer te Breda was in1533 en 1535 onmondig. Hij verkocht in 1553 aan zijn zwager Piggen een deel van de erfenis te Ulvenhout van zijn oudoom Wouter Smeets, kanunnik van Breda, en ging in 1555 een subdivisie aan met de wezen van zijn zus Zoete. Vermoedelijk was hij bierbrouwer, want in 1558 bekende hij aan zijn zwager Jacob Wygans 125 gulden schuldig te zijn voor de levering van honderd viertelen mout.

De erfpacht van 4 gulden die Lauken en Hanneken Jans van Coudeleer in 1533 hadden gekocht, werd in 1614 afgelost aan Jan van Couwelaer te Adolfsland onder Ooltgensplaat.

Laureys en Jan Jans van Coudelaer waren kennelijk mondig 21 mei 1538, als Meeus Anthonis Kerstiaens hen in een vestbrief voor schepenen van Terheijden verseeckert van een erfcijns van 6 ½ rijnsgulden uit een meerdere cijns van 8 ½ rijnsgulden.

Jan Jan Laureys van Coudelaer woonde in 1552 nog in Breda, maar later in Niervaart (Klundert), waar hij na het overlijden van mr. Jacob Apollonisse sinds 1564 schepenklerk en koster was. Hij huwde Anthonie Cornelis Piggen, die in 1564 weduwe was geworden van Stoffel Cornelis Steenhouwers. In 1565 verkochten zij voor schepenen van Terheijden aan Jacob Oom Denys een huis met erf in ter Heyden int dorp, en wel krachtens het testament dat Anthonie op 11 mei 1562 ten overstaan van de priester Mercelis Dekens had gemaakt met haar eerste man. Ik heb het sterke vermoeden dat, toen hij met Anthonie Piggen trouwde, Jan Jans van Coudelaer weduwnaar was. In een schepenprotocol van Terheijden staat een opsomming van erfhuizen over de periode van november 1561 tot en met 1575. Er staan geen bijzonderheden bij, alleen de opmerking erfhuis gehouden ten huyse van. Op 30 januari 1564 was er een erfhuis gehouden ten huyse van Jannen van Couwelaer. Dit zal het overlijden van zijn eerste vrouw aanduiden en kan zijn tweede huwelijk markeren, in 1564 of 1565.
Vervolgens kom ik Jan tegen in een uitgebreide schepenakte te Etten van 1 februari 1561, waarbij hij optreedt met alle erfgenamen van zijn moeder Dingne Adriaen Henricx, die uit Sprundel kwam. Dingne was een dochter van Adriaen Heyn Willem Dircks en Heyltje Hendricks de Vrome.
Het laatst vind ik Jan Jans in een Ettense akte van 25 februari 1581, waarin hij compareert namens zichzelf en voor Jacob Wijgaerts’ weduwe en als voogd van Anneke en Maycke Henrick Piggen.
Jan Jans van Couwelaer de jonghe, zoon van de vorige, woonde al in 1610 op Ooltgensplaat. In 1614 machtigde hij een procureur om van diverse personen te Etten te ontvangen.

bron: Leo Adriaenssen

 

3 Zoete Jans van CouwelaerVolgt V-p.

 

4 Laureyns Janss van Coudelaer. Laureyns is overleden in 1550 in breda.

 Onmondig in 1533 en 1535, werd in 1550 te Breda doodgeslagen.


Laureys en Jan Jans van Coudelaer waren kennelijk mondig 21 mei 1538, als Meeus Anthonis Kerstiaens hen in een vestbrief voor schepenen van Terheijden verseeckert van een erfcijns van 6 ½ rijnsgulden uit een meerdere cijns van 8 ½ rijnsgulden.

bron: Leo Adriaenssen

 

5 Cornelis Jan Laureys van Couwelaer. Cornelis is overleden in 01-1559 in breda, ongehuwd.

 Maakte op 12 december 1558 zijn testament en is in januari 1559 ongehuwd te Breda gestorven.


bron: Leo Adriaenssen

 

V-p Zoete Jans van Couwelaer, dochter van Jan Laureyss van Coudelaer (zie IV-f) en Dingen Adriaen Henricx. Zoete is overleden.

Zij erfde een hoeve te Etten, die zij in 1536 verkocht. In 1553 of 1554 is zij overleden. Haar weeskinderen waren in 1555 Heylken, Jan, mariken, Anneken, Claudynken en Dingen.

Marie, 22 jaar oud, verscheen in 1563 voor schepenen van Antwerpen om haar zwager Peeter van Coolen Peeters en aangetrouwde oom Jacop Wynants te machtigen te Breda de nalatenschap van haar moeder te vereffenen en met haar voogd Jan van Couweler af te rekening over diens voogdijschap.

Zoete Jans van Couwelaer was kennelijk voor Henrick Godert Poggen getrouwd geweest met Adriaen Adriaens. 
In 1532 handelde Domaes Adriaen Aerden als voogd en in naam van Zoete bij de opwinding van een erfcijns, 
zoals genoemd in enkele transfixen, waarin Adriaen Adriaens haar man wordt genoemd.

bron: Leo Adriaenssen

 

Zoete trouwde in breda met Henrick Godert Piggen. Henrick is overleden.

 

 

IV-g Margriet Lauwreys Meeus van Coudelaer, dochter van Lauweris van Coudelair (zie III-d) en Mechtelt Peter Smeets (Smits). Margriet is overleden.

Woonde samen met Anthonis, die smid van beroep was, op de Leur, die in 1498 haar weduwnaar was. In 1499 blijkt zijn tweede vrouw Helwich Jacob Kocx te zijn.


bron: Leo Adriaenssen.

 

 

IV-h Pyeter Laureys van Coudelaer, dochter van Lauweris van Coudelair (zie III-d) en Mechtelt Peter Smeets (Smits). Pyeter is overleden.

hun kinderen worden opgesomd in de testamenten van Adriaen en Cornelie Laureys van Couwelaer. Pyeter trouwde met Cornelis Cornelis Schuytmans (Schuyten). Cornelis is overleden.


Kinderen van Pyeter en Cornelis:

1 Marie Cornelis Schuytmans. 
2 Matte Cornelis Schuytmans. 
3 Simon Cornelis Schuytmans. Simon is overleden, wiens dochter Peterken simpele van verstande was.


bron: Leo Adriaenssen

 

IV-i Zoetken Laureyss van Coudelair, dochter van Lauweris van Coudelair (zie III-d) en Mechtelt Peter Smeets (Smits). Zoetken is overleden. Zoetken:

 

(1) begon een relatie met Lam Cornelis Lams Coman Nelen. Lam is overleden.

 

(2) trouwde in 1537 met Merten Dyrcx Moelmans (Ook Genaamd Smolenaers). Merten is een zoon van Dirck Jans Molenaer en Batte Jan Lams. Merten is overleden.

 

Kind van Zoetken en Lam:

 

1 Cornelis Lambrecht Coman Nelen, was sinds 1572 Secretaris en Notaris te Breda. Cornelis is overleden.

 

 Kind van Merten en Zoetken:

 


1 Mechtelt Marten Moelmans.

 

 

 

IV-j Cornelie Laureyss van Coudeleer, dochter van Lauweris van Coudelair (zie III-d) en Mechtelt Peter Smeets (Smits). Cornelie is overleden.

Cornelie Laureyss van Coudelaer was gehuwd met Pier Jan Clais Hof. Deze verkocht in 1554 zijn stede met huizing en aangelag tot Etten achter de kercke. Op 13 april 1558 tekende hij voor een notaris zijn huwelijkse voorwaarden met Mariken Florijs Geerts Bouwens. 

Cornelie van Coudelaer had op 10 Zille 1545 Luikse stijl haar testament gemaakt. Zij vermaakte haar bonten tabbaard aan Malie Cornelis Scuytmans voor haar arbeid: haar peetje Anneken, dochter van genoemde Marie, kreeg haer faelyie; naar Anneken Cornelis Scuytmans ging haren besten rock; haren besten rock naest den besten viel Matte Cornelis Scuytmans toe; aan Symon Cornelis Scuytmans had zij voor zijn bruiloft een koe beloofd, welke belofte zij omzette in haar beste koe of 16 lichte guldens; aan haar nicht Toenken, die bij haar woonde en nooit huur had gekregen, liet zij een philippusgulden jaarlijks, de naastbeste koe of 16 guldens van elk 10 stuivers, de naastbeste tabbaard en het naastbeste bed met toebehoren, te weten een zaerdsie, een opraissen ende een paer slapellaken; voorAdriaen Jacops die men noemt Hoenderman reserveerde zij een halve grote Vlaams eens, terwijl zijn vrouw een half pond groot Vlaams kreeg om laken voor kleding te kopen; Jaenken, de dochter van haar broer heer Frans, kreeg een philippusgulden; de kinderen van haar zus Peerken hadden recht op wat tot haar lijf behoorde; wat haar broer Adriaen zou erven, mocht hij niet vervreemden, tenzij hij vader werd; wat haar nicht Anneken, vrouw van Adriaen Piers, ging erven, moest versterven op haar kinderen; ten slotte bedacht Cornelie het pesthuis van Etten met 16 gulden van 10 stuivers elk eens, te beleggen in een rente om met Pasen bier, vlees en wittebrood te spinden.

bron: Leo Adriaenssen

 

Cornelie trouwde met Pier Jan Clais Hof. Pier is overleden.

 

 

 

 

 

 

 

Index (1143 personen)

 

Aa, Maria van der 

Aansen, Sebillen

Adriaanse, Maria Francis (~20-06-1718, †17-06-1753) 

Adriaansen, Andries (*15-12-1846) 

Adriaansen, Jan

Aert, Adriana Maria Josephus van

Aert, Elisabeth van

Aerts, Catharina (*08-05-1725) 

Aerts, Kathelyn 

Aerts, Peter Anthonis 

Alaerts, Janneken

Amersfort, Theresia van [Partner van 129]  129

Andriesen, Maria Jan [Schoonmoeder van 38]  38

Andriessen, Jacoba [Partner van 167]  167

Avoirt, Adriaen Michielssen van der [Schoonvader van 100]  100

Avoirt, Lenaert Henrick Mercelis van der [Partner van 9]  9

Avoirt, Maeyken Adriaensen van der (~27-10-1641) [Partner van 100]  100; 101; 102

Baartman, Hugo [Schoonvader van 51]  51

Baartman, Hugo (~06-08-1809) [Partner van 51]  51

Baijens, Elisabeth (~06-12-1794, †16-01-1830) [Partner van 69]  69

Baijens, Joannes Petri [Schoonvader van 69]  69

Baijens, Joannes Petri (†16-01-1821) [Schoonvader van 70]  70

Baijens, Pieter (~20-04-1793, †08-09-1874) [Partner van 70]  70

Bakx, Adriaan Peter (~31-10-1734, †09-01-1781) [Partner van 71]  71

Bastiaansen, Adriana Laurentius [Schoonmoeder van 115]  115

Bax, Peter Janssen [Schoonvader van 71]  71

Beckers, Abraham (~18-03-1711) [Zoon van 205]  205,7

Beckers, Adriana (~10-10-1694) [Dochter van 205]  205,2

Beckers, Cornelia (~25-02-1708) [Dochter van 205]  205,6

Beckers, Henricus (~15-06-1713) [Zoon van 205]  205,8

Beckers, Joannes (~01-03-1705) [Zoon van 205]  205,5

Beckers, Johanna Isaec [Schoonmoeder van 169]  169

Beckers, Maria (~04-11-1698) [Dochter van 205]  205,3

Beckers, Maria (~23-12-1699) [Dochter van 205]  205,4

Beckers, Nicolaus Peeter (~17-07-1660) [Partner van 205]  205

Beckers, Peeter Abraham [Schoonvader van 205]  205

Beckers, Petrus (~29-03-1693) [Zoon van 205]  205,1

Bedaf, Cornelia van (~13-02-1798) [Dochter van 18]  18,1

Bedaf, Dominicus [Schoonvader van 140]  140

Bedaf, Gummarus van (~19-10-1799) [Zoon van 18]  18,2

Bedaf, Joanna van (~02-01-1805) [Dochter van 18]  18,4

Bedaf, Petronella (*28-12-1857, †20-12-1912) [Partner van 140]  140; 141; 142; 143; 144; 149; 150

Bedaf, Petronilla van (~19-12-1801) [Dochter van 18]  18,3

Bedaf, Arbeider, Wilhelmus van (~±1764) [Partner van 18]  18

Beeck, Adriaan van  67

Beeck, Claes Janssen van [Partner van 207]  207

Beeck, Lysken Peeter Henricx van [Partner van 25]  25; 26; 72

Beeck, Peerken Adriaen Lambrechts van [Schoonmoeder van 92]  92

Beer, Cornelis [Partner van 23]  23

Besouw, Adriaentje van [Dochter van 97]  97,1

Beuningen, Everdina Jacoba Petronella van (*19-02-1930) [Partner van 127]  127

Beurden, Johannes van  162

Bickens, Maria (†30-10-1724) [Partner van 32]  32

Blecx, Jan [Partner van 3]  3

Boeren, Anthony Heyliger (~19-04-1707) [Partner van 189]  189

Boeren, Heijliger Jacob [Schoonvader van 189]  189

Boomaers, Adriana Cornelii (~11-09-1741) [Schoonmoeder van 111]  111

Boot, Schipper, Martinus  68

Borsten, Maria Claas [Schoonmoeder van 66]  66

Bossers, Petronella [Schoonmoeder van 65]  65

Brackx, Anna Aert (Johanna) ([]06-03-1794) [Partner van 108]  108; 158; 160

Brocken, Annamaria Cornelis [Partner van 20]  20; 21; 22; 23

Brocken, Klasyn [Partner van 15]  15

Brocx, Joost Jan Ghijsbrechts [Partner van 222]  222

Broeck, wonende te Rijsbergen, Dingena Jacobi van den (~03-06-1735, †31-01-1790) [Schoonmoeder van 116]  116

Broeders, Anna Maria [Schoonmoeder van 54]  54

Broeders, Maria [Schoonmoeder van 53]  53

Broeymans, Joanna Peter Peter (~17-03-1740, †20-10-1794) [Partner van 190]  190; 191; 192; 193

Broomans, Peter Peter Cornelis (~04-09-1696) [Schoonvader van 190]  190

Bruijns, Maria [Schoonmoeder van 151]  151

Brule, Carolus van den [Schoonvader van 50]  50

Brule, Maria van den (†28-08-1825) [Partner van 50]  50; 51

Buijs, Barbara [Schoonmoeder van 159]  159

Buisman, Catharina [Schoonmoeder van 63]  63

Buys, Geertruyt Jan Peter Brueren [Partner van 212]  212

Buys, Jan Jacob [Partner van 221]  221

Cauelaer, Adriana van den (~14-01-1786) [Dochter van 115]  115,8

Cauelaer, Cornelia van den (~28-04-1784, †19-11-1855) [Nummer 157]  157

Cauelaer, Maria van den (~1811, †27-08-1813) [Dochter van 156]  156,5

Caulaer, Anna van den (*18-03-1793) [Dochter van 158]  158,6

Caulaer, Cornelia van den (*17-02-1784) [Dochter van 158]  158,1

Caulaer, Cornelis van den (*18-09-1785) [Zoon van 158]  158,2

Caulaer, Cornelis van den (*04-11-1791, †02-06-1851) [Zoon van 158]  158,5

Caulaer, Cornelius van den (~14-07-1805, †30-08-1805) [Zoon van 156]  156,1

Caulaer, Joannes van den (*02-08-1777) [Zoon van 115]  115,4

Caulaer, Josephus van den (*31-05-1788, †12-02-1855) [Zoon van 158]  158,4

Caulaer (Couwelaer), Cornelius van den (~13-08-1769, †02-09-1842) [Nummer 116]  116; 117; 136; 137; 138; 154; 155

Caulaer, Dagloner En Boerenarbeider, Willibrordus (Willem) van den (~02-08-1777, †03-01-1832) [Nummer 156]  156

Caulaer, Landbouwer, Joannes van den (*25-11-1786, †24-08-1859) [Nummer 159]  159

Cauwelaer, Adriaan (~07-11-1739, †12-11-1739) [Zoon van 38]  38,3

Cauwelaer, Adriaan (~13-12-1740) [Zoon van 38]  38,5

Cauwelaer, Adriaan (~07-10-1749) [Zoon van 38]  38,11

Cauwelaer, Adriana van den (*17-11-1920, †?-12-1970) [Dochter van 121]  121,1

Cauwelaer, Adrianus van den (~06-02-1752) [Zoon van 35]  35,3

Cauwelaer, Adrianus van den (~03-12-1786) [Zoon van 160]  160,4

Cauwelaer, Adrianus Cornelis van den (*23-09-1927, †17-09-1975) [Nummer 129]  129

Cauwelaer, Andries (~07-11-1739, †12-11-1739) [Zoon van 38]  38,4

Cauwelaer, Andries (~26-08-1742) [Zoon van 38]  38,6

Cauwelaer, Anna Adriana van den (*29-08-1907) [Nummer 130]  130

Cauwelaer, Anna Cornelia van den (~30-11-1781) [Nummer 161]  161

Cauwelaer, Anna Jacobs van den (~10-08-1729, †14-08-1790) [Nummer 189]  189

Cauwelaer, Anna Johanna Jacoba van den (*07-08-1956) [Dochter van 127]  127,1

Cauwelaer, Anna Maria (~26-08-1742) [Dochter van 38]  38,7

Cauwelaer, Anna Maria van den (*05-04-1862, †05-04-1862) [Dochter van 118]  118,1

Cauwelaer, Anneke Jacobs van den (*29-10-1723, †02-11-1794) [Nummer 175]  175

Cauwelaer, Bartholomeus Gerardus van den (*17-12-1924) [Nummer 127]  127

Cauwelaer, Catharina van den (~01-01-1791) [Dochter van 160]  160,6

Cauwelaer, Catharina Jacobs van den (~10-06-1724) [Nummer 188]  188

Cauwelaer, Cathelyn Jan Willemsen van den (†29-02-1720) [Nummer 31]  31

Cauwelaer, Cornelia van den (*10-09-1898) [Nummer 124]  124

Cauwelaer, Cornelis van den (*24-01-1897, †23-06-1966) [Nummer 121]  121; 122

Cauwelaer, Cornelis Janssen (~15-08-1704) [Nummer 38]  38; 39; 66; 67; 68; 71

Cauwelaer, Cornelius van den (~11-04-1731) [Zoon van 35]  35,1

Cauwelaer, Cornelius (~23-06-1776, []29-05-1781) [Zoon van 67]  67,1

Cauwelaer, Cornelius van den (~13-03-1779) [Zoon van 160]  160,1

Cauwelaer, Cornelius (~05-02-1782, []13-02-1782) [Zoon van 67]  67,2

Cauwelaer, Dingeman Janssen van den (†29-02-1720) [Nummer 13]  13; 14; 15; 16; 20; 24

Cauwelaer, Elisabeth van den (~07-01-1796) [Dochter van 160]  160,7

Cauwelaer, Elisabeth van den (*20-09-1909, †04-05-1945) [Nummer 131]  131

Cauwelaer, Elisabeth Joosten van den (~01-05-1680) [Nummer 102]  102

Cauwelaer, Elizabetha van den (~18-10-1753) [Dochter van 35]  35,4

Cauwelaer, Frans (~21-04-1745, []19-10-1783) [Nummer 67]  67

Cauwelaer, Gerardus van den (~22-12-1789) [Zoon van 160]  160,5

Cauwelaer, Gerardus Bartholomeus van den (*16-10-1923, †02-08-1991) [Nummer 126]  126

Cauwelaer, Gommer Jacobs van den (~28-10-1735, †14-11-1781) [Zoon van 181]  181,8

Cauwelaer, Hendrick van den (~07-08-1686) [Zoon van 13]  13,3

Cauwelaer, Jacob Peters van den (~11-11-1691, †23-12-1759) [Nummer 181]  181; 182; 183; 188; 189; 190

Cauwelaer, Jacobus van den (*19-03-1964) [Zoon van 122]  122,2

Cauwelaer, Jan van den (~24-03-1732, †04-03-1748) [Zoon van 181]  181,6

Cauwelaer, Joannes (~05-02-1782, []22-12-1784) [Zoon van 67]  67,3

Cauwelaer, Joannes Baptista van den (~11-07-1784) [Zoon van 160]  160,3

Cauwelaer, Johanna Anna van den (*04-09-1962) [Dochter van 127]  127,3

Cauwelaer, Johanna Catharina (~19-09-1746) [Dochter van 38]  38,9

Cauwelaer, Joost Laureijssen van den (~omstreeks 1640) [Nummer 100]  100; 101; 102

Cauwelaer, Joseph van den (*07-05-1742, †08-11-1783) [Zoon van 108]  108,7

Cauwelaer, Jozephus van den (*04-09-1928) [Nummer 122]  122; 123

Cauwelaer, Karin van den (*01-06-1960) [Dochter van 126]  126,1

Cauwelaer, Lidwina Maria van den (*16-06-1964) [Dochter van 127]  127,4

Cauwelaer, Lysbeth Lauwereijns Joosen van den (~31-08-1635) [Nummer 99]  99

Cauwelaer, Maria van den (*30-11-1961) [Nummer 123]  123

Cauwelaer, Maria Adriana van den (*03-05-1926) [Nummer 128]  128

Cauwelaer, Peeter Peeter van den (~22-04-1697, []21-10-1754) [Nummer 35]  35; 36

Cauwelaer, Peter van den (~10-08-1729, †15-03-1748) [Zoon van 181]  181,4

Cauwelaer, Petrus van den (*15-12-1867) [Dochter van 118]  118,4

Cauwelaer, Quirinus van den (*30-04-1747, †11-12-1801) [Nummer 160]  160; 161; 162

Cauwelaer, Wilhelmus van den (*22-02-1902, †28-08-1979) [Nummer 125]  125; 126; 127; 128; 129

Cauwelaer, Wilhelmus Gerardus van den (*28-06-1958) [Zoon van 127]  127,2

Cauwelaer De Jonge, Jan Digman van den (*22-08-1695, †16-04-1756) [Nummer 24]  24

Cauwelaer, Bosarbeider, Gerardus van den (*03-01-1870, †11-11-1946) [Nummer 120]  120; 121; 124; 125; 130; 131

Cauwelaers, Anna Maria (~24-02-1720) [Dochter van 178]  178,3

Cauwelaers, Cornelia Jacobi (~22-05-1727, †24-05-1766) [Nummer 179]  179

Cauwelaers, Ida (~11-11-1715) [Dochter van 178]  178,1

Cauwelaers, Jacob Laureys (~13-08-1685, †27-11-1766) [Nummer 178]  178; 179

Cauwelaers, Lesken Jan Willem [Nummer 27]  27

Cauwelaers, Maria Peter (~01-06-1735, †10-07-1812) [Nummer 36]  36

Cauwelaers, Petronella (~25-02-1717, †17-02-1722) [Dochter van 178]  178,2

Cauwelaers, Willem Janssen (†25-05-1723) [Nummer 32]  32

Cauweleers, Adriaentjen Teunis (~30-01-1669) [Nummer 29]  29

Ceustermans, Cornelia (*08-10-1799, †31-10-1851) [Partner van 117]  117; 118; 132; 133; 135

Ceustermans, Cornelis (†23-03-1821) [Schoonvader van 117]  117

Chiels, Henrick Anthonis Jan Peter [Partner van 216]  216

Claessen, Cornelia Hubert Jacob [Schoonmoeder van 38]  38

Cooijen, Christianus (*04-03-1745, †19-02-1817) [Zoon van 166]  166,4

Cooijen, Elisabeth (*28-03-1736, †20-04-1739) [Dochter van 166]  166,2

Cooijen, Jan Peeter Corstiaan (*31-12-1692, †25-05-1760) [Partner van 166]  166

Cooijen, Laurentius Corstiaen (*06-07-1741, †16-01-1817) [Zoon van 166]  166,3

Cooijen, Peter Corstiaen [Schoonvader van 166]  166

Cooijen, Petronilla Corstiaen (*26-08-1733) [Dochter van 166]  166,1

Cornelisse, Gualtherus (~23-04-1808) [Partner van 48]  48

Cornelisse, Martinus [Schoonvader van 48]  48

Cornelissen, Peter [Partner van 91]  91

Costers, Henrick Jan [Zoon van 77]  77,2

Costers, Jacob Jan [Zoon van 77]  77,3

Costers, Jan Henrick Jacob [Partner van 77]  77

Costers, Joost Jan [Zoon van 77]  77,4

Coudelaer, Adriaen Jans van [Zoon van 225]  225,1

Coudelaer, Adriaen Stevens van [Zoon van 4]  4,1

Coudelaer, Andries Jan Cornelis (Jansone) van [Nummer 214]  214

Coudelaer, Anthonis Mertens van [Nummer 220]  220

Coudelaer, Berthelmeeus van [Nummer 2]  2; 3; 4; 6; 224

Coudelaer, Cornelis Mertens Cornelis van [Zoon van 219]  219,2

Coudelaer, Deliken Stevens van [Dochter van 4]  4,2

Coudelaer, Dingen Cornelis van [Nummer 7]  7

Coudelaer, Heylwich Jans van [Nummer 215]  215

Coudelaer, Heylwich Joos Cornelis van [Nummer 9]  9

Coudelaer, Jan Jan Laureys van [Zoon van 225]  225,2

Coudelaer, Jan Joosen van [Nummer 10]  10; 11; 25

Coudelaer, Jan Laureyss van [Nummer 225]  225; 226

Coudelaer, Jan Stevens van [Zoon van 4]  4,3

Coudelaer, Jehenne Mertens van [Nummer 221]  221

Coudelaer, Joos Cornelis van [Nummer 8]  8; 9; 10; 73; 74; 83; 85

Coudelaer, Joos Joosen van (*±1520) [Nummer 85]  85; 86; 90; 91; 92; 93

Coudelaer, Katheleyn Cornelis van [Dochter van 6]  6,3

Coudelaer, Laureyns Janss van (†1550) [Zoon van 225]  225,4

Coudelaer, Margriet van [Dochter van 224]  224,11

Coudelaer, Margriet Jans van [Nummer 216]  216

Coudelaer, Margriet Lauwreys Meeus van [Nummer 227]  227

Coudelaer, Margriet Mertens van [Nummer 222]  222

Coudelaer, Marie Meeus van [Nummer 3]  3

Coudelaer, Matheeus Joost Cornelis van (*±1515) [Zoon van 8]  8,6

Coudelaer, Meeus Joosts van (*±1495) [Nummer 83]  83; 84

Coudelaer, Merten Cornelis van (*±1470) [Nummer 219]  219; 220; 221; 222; 223

Coudelaer, Petere Jan Cornelis van [Nummer 217]  217

Coudelaer, Pieter van (†14-03-1518) [Zoon van 224]  224,9

Coudelaer, Pyeter Laureys van [Nummer 228]  228

Coudelaer, Steven Bertelmeeus van (~±1425) [Nummer 4]  4; 5

Coudelaer, Toen Stevens dochter van [Nummer 5]  5

Coudelaer, Vermeld In 1495, Andries Stevens van [Zoon van 4]  4,5

Coudelair, Adriaen Laureys van [Zoon van 224]  224,4

Coudelair, Berthelmeeus Mertens van [Zoon van 219]  219,5

Coudelair, Cornelis Meeus van (*±1440) [Nummer 6]  6; 7; 8; 213; 219

Coudelair, Lauweris van (*±1440) [Nummer 224]  224; 225; 227; 228; 229; 230

Coudelair, Meeus Laureyss van [Zoon van 224]  224,5

Coudelair, Zoetken Laureyss van [Nummer 229]  229

Coudeleer, Cornelie Laureyss van [Nummer 230]  230

Coulaars, Anthonij (~02-11-1735, †15-03-1765) [Nummer 22]  22

Coulaars, Maria (~08-09-1738) [Nummer 23]  23

Coulaer, Naes Stevens van [Zoon van 4]  4,6

Couler, Maria Cornelis (~15-05-1738) [Nummer 66]  66

Couwelaars, Adriana (*31-10-1875) [Nummer 134]  134

Couwelaars, Dingen (~06-10-1741) [Dochter van 20]  20,5

Couwelaars, Jan (~19-12-1732) [Zoon van 20]  20,2

Couwelaars, Maria (*21-07-1772) [Dochter van 115]  115,3

Couwelaars, Petronella (*09-11-1770, †20-08-1817) [Dochter van 115]  115,2

Couwelaer, (Maria) Catharina van den (~01-09-1775, †27-03-1835) [Nummer 192]  192

Couwelaer, Adriaan (~14-05-1772, †25-01-1840) [Nummer 50]  50; 51

Couwelaer, Adriaan van den (~21-10-1798, †14-08-1848) [Nummer 162]  162; 163

Couwelaer, Adriaen Cornelis van den (~03-02-1744, †26-10-1793) [Nummer 158]  158; 159

Couwelaer, Adriaen Jacobs van den (~12-05-1645, †20-03-1678) [Nummer 167]  167

Couwelaer, Adriaen Joosen van [Nummer 86]  86; 87; 88; 89

Couwelaer, Adriaen Laureijssen van den (~24-04-1644, †1720) [Zoon van 95]  95,5

Couwelaer, Adriaentjen Laureijssen van de [Nummer 209]  209

Couwelaer, Adriaentken Bartholomeus van den [Nummer 80]  80

Couwelaer, Adriaentken Peeter Jan Joosten van de (~30-04-1634) [Nummer 206]  206

Couwelaer, Adriana van den (~07-11-1694) [Dochter van 37]  37,3

Couwelaer, Adriana van den (~26-02-1706, †27-10-1706) [Dochter van 107]  107,3

Couwelaer, Adriana van den (~01-12-1775) 

Couwelaer, Adriana van den (*03-02-1870) [Nummer 164]  164

Couwelaer, Adriana Begga van den (*22-07-1731, †22-10-1794) [Dochter van 108]  108,3

Couwelaer, Anna van den (~08-03-1635) [Dochter van 12]  12,3

Couwelaer, Anna van den (*14-01-1681, †17-04-1690) [Dochter van 168]  168,3

Couwelaer, Anna van den (~07-04-1704, †18-03-1719) [Dochter van 107]  107,2

Couwelaer, Anna Catharina van den (~17-02-1803, †26-09-1856) [Nummer 136]  136

Couwelaer, Anna Cornelia van den (*14-12-1863, †09-03-1940) [Nummer 119]  119

Couwelaer, Anna Maria van den (~21-12-1681) [Dochter van 106]  106,4

Couwelaer, Anna Maria van den (*27-09-1711) [Dochter van 169]  169,2

Couwelaer, Anna Maria van den (*16-03-1733) [Dochter van 108]  108,4

Couwelaer, Anna Maria (~15-12-1763, †<1765) [Dochter van 39]  39,3

Couwelaer, Anna Maria van den (~03-01-1771) [Dochter van 190]  190,5

Couwelaer, Anna Peters van den (*20-03-1702) [Nummer 196]  196

Couwelaer, Anneken Joosen van [Nummer 90]  90

Couwelaer, Anneken Joos Lauwereijssen van den (~23-07-1678) [Nummer 101]  101

Couwelaer, Anthonis Jan van den (~13-02-1652) [Zoon van 12]  12,6

Couwelaer, Anthony van den (~21-09-1699) [Zoon van 37]  37,5

Couwelaer, Antonetta van den (*27-04-1814, †04-05-1814) [Dochter van 116]  116,7

Couwelaer, Catharina van den (~06-07-1707) [Dochter van 37]  37,8

Couwelaer, Catharina van den (~26-12-1746, []21-09-1763) [Dochter van 197]  197,2

Couwelaer, Catharina van den (~17-11-1768) [Dochter van 190]  190,4

Couwelaer, Catharina van den (~30-07-1781. [Nummer 193]  193

Couwelaer, Cathelyn Jan Peeters van de (~21-10-1668) [Nummer 205]  205

Couwelaer, Cathelyn Jan Willemsen van den (†25-02-1717) [Partner van 13]  13; 14; 15; 16; 20; 24

Couwelaer, Clara van den (~30-08-1687) [Dochter van 96]  96,6

Couwelaer, Clara Laureijssen van den (~11-04-1650, []01-01-1687) [Nummer 103]  103

Couwelaer, Cornelia van den [Schoonmoeder van 109]  109

Couwelaer, Cornelia van den (~28-11-1696) [Dochter van 37]  37,4

Couwelaer, Cornelia van den (~07-08-1750) [Dochter van 197]  197,6

Couwelaer, Cornelia van den (~02-12-1778) [Dochter van 190]  190,9

Couwelaer, Cornelia van den (~30-04-1809, †30-04-1881) [Nummer 154]  154

Couwelaer, Cornelia Cornelis van den (~05-12-1712, †05-06-1765) [Nummer 171]  171

Couwelaer, Cornelia Peeter Jan Josen van de [Nummer 203]  203

Couwelaer, Cornelia Peter van den (*16-08-1693) [Nummer 194]  194

Couwelaer, Cornelie Jan Cornelis van [Nummer 218]  218

Couwelaer, Cornelie Joos Cornelis van [Nummer 73]  73

Couwelaer, Cornelis van den (~22-11-1676) [Zoon van 106]  106,2

Couwelaer, Cornelis van den (~16-06-1748, †25-06-1749) [Zoon van 197]  197,4

Couwelaer, Cornelis van den (~21-06-1749) [Zoon van 197]  197,5

Couwelaer, Cornelis (~09-05-1775) [Zoon van 39]  39,6

Couwelaer, Cornelis Adriaan Joosten van [Nummer 87]  87

Couwelaer, Cornelis Cornelis van den (*20-11-1715, †17-03-1717) [Zoon van 169]  169,4

Couwelaer, Cornelis Cornelis van den (~10-02-1735, †07-02-1800) [Nummer 115]  115; 116; 156; 157

Couwelaer, Cornelis Cornelissen van den (~25-02-1689) [Zoon van 104]  104,1

Couwelaer, Cornelis Jan Laureys van (†?-01-1559) [Zoon van 225]  225,5

Couwelaer, Cornelis Janssen van den (~07-12-1677, †29-04-1739) [Nummer 169]  169; 170; 171; 172

Couwelaer, Cornelis Joosen van [Nummer 74]  74; 75; 76; 78; 79; 81

Couwelaer, Cornelis Laureyssen van den (~02-04-1700, †25-01-1772) [Nummer 108]  108; 109; 115; 158; 160; 165

Couwelaer, Cornelis Stevens van [Zoon van 4]  4,7

Couwelaer, Cornelius (~22-02-1762) [Zoon van 39]  39,2

Couwelaer, Dimphna Catharina (Dingen) van den (~15-03-1759, †13-11-1827) [Nummer 165]  165

Couwelaer, Dingeman Jan Adriaen Janssen van den [Partner van 31]  31

Couwelaer, Dingen Cornelis van den (*24-05-1738, †15-07-1752) [Dochter van 108]  108,6

Couwelaer, Elisabeth van den (~29-07-1712) [Dochter van 37]  37,9

Couwelaer, Elisabeth van den (~02-10-1769) [Nummer 113]  113

Couwelaer, Elisabeth Jacobs van den (~06-03-1650) [Nummer 176]  176

Couwelaer, Elisabeth Janssen van den (~01-02-1681) [Dochter van 96]  96,4

Couwelaer, Elisabeth Laureyssen van den (~16-06-1707) [Nummer 166]  166

Couwelaer, Geerit Peter van den (~02-02-1703, †09-09-1759) [Nummer 197]  197; 198; 200

Couwelaer, Huybert van den (~04-11-1644) [Zoon van 12]  12,5

Couwelaer, Iken Adriaen Joosen van [Nummer 88]  88

Couwelaer, Jacob van den (~28-01-1680, †21-03-1680) [Zoon van 106]  106,3

Couwelaer, Jacob van den (*01-07-1690, †01-07-1690) [Zoon van 180]  180,1

Couwelaer, Jacob van den (*10-12-1764) [Zoon van 190]  190,2

Couwelaer, Jacob Joost Janssen van den (*±1614, †04-11-1678) [Nummer 105]  105; 106; 167; 168; 176; 177; 180

Couwelaer, Jacob Laureijssen van den [Zoon van 95]  95,1

Couwelaer, Jacoba van den (*17-07-1782) [Dochter van 115]  115,6

Couwelaer, Jacobus van den (*26-07-1866) [Zoon van 118]  118,3

Couwelaer, Jan van den (~15-08-1690) [Zoon van 37]  37,1

Couwelaer, Jan Adriaenssen van den (~31-07-1611, †16-06-1664) [Nummer 12]  12; 13

Couwelaer, Jan Andries van [Zoon van 214]  214,1

Couwelaer, Jan Cornelis van [Nummer 213]  213; 214; 215; 216; 217; 218

Couwelaer, Jan Cornelis (~20-05-1736, []20-04-1802) [Nummer 39]  39; 40; 49; 50; 52; 65

Couwelaer, Jan Cornelis Josen van den [Nummer 75]  75

Couwelaer, Jan Jacobs van den (~25-12-1647, †20-02-1717) [Nummer 168]  168; 169; 173

Couwelaer, Jan Joosen van (~1558, †>1614) [Nummer 93]  93; 94; 201; 202

Couwelaer, Jan Laureys van den (*18-10-1727) [Zoon van 108]  108,1

Couwelaer, Jan Lauwereijssen van den [Nummer 96]  96; 97; 98

Couwelaer, Jan Peter Jan Joosten van de (~02-04-1632) [Nummer 204]  204; 205

Couwelaer, Jan Peters van den (~27-08-1667, †23-10-1730) [Nummer 37]  37; 38

Couwelaer, Jenneken van den (~30-04-1684) [Dochter van 96]  96,5

Couwelaer, Jenneken Joosen van [Nummer 77]  77

Couwelaer, Joanna van den (*17-01-1710) [Nummer 170]  170

Couwelaer, Joannes Joannis (~31-03-1760, †12-12-1811) [Nummer 40]  40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48

Couwelaer, Johanna van den (*25-05-1837) [Dochter van 162]  162,2

Couwelaer, Johanna Cornelis van den (~17-01-1720) [Nummer 172]  172

Couwelaer, Joos Cornelissen van [Nummer 76]  76; 77

Couwelaer, Joos Joosen van [Zoon van 92]  92,1

Couwelaer, Joost van den (~27-04-1637) [Zoon van 95]  95,4

Couwelaer, Joost van den (*26-05-1684) [Zoon van 168]  168,5

Couwelaer, Joost van den (~03-07-1691) [Zoon van 96]  96,7

Couwelaer, Joost van den (~04-02-1773) [Zoon van 190]  190,6

Couwelaer, Joost Jacobs van den (~14-02-1643) [Nummer 106]  106; 107

Couwelaer, Joost Jan van den (*26-05-1676, †24-10-1704) [Zoon van 168]  168,1

Couwelaer, Joost Janssen van den [Nummer 94]  94; 95; 105

Couwelaer, Joost Peters van den (~07-07-1696, †06-12-1764) [Nummer 195]  195

Couwelaer, Justina van den (~28-09-1772, †28-09-1830) [Nummer 114]  114

Couwelaer, Kornelis Laureijssen van den (~27-10-1654, †10-08-1688) [Nummer 104]  104

Couwelaer, Laureijs Peter Jan Joosten van de (~06-03-1637) [Nummer 208]  208; 209; 210; 211

Couwelaer, Laureys Jacobs van den (~01-03-1658) [Nummer 177]  177; 178

Couwelaer, Laureys Joosten van den [Nummer 95]  95; 96; 99; 100; 103; 104

Couwelaer, Laureys Joosten van den (~22-10-1673, †28-06-1707) [Nummer 107]  107; 108; 166

Couwelaer, Laureys Peter van den (~11-10-1698, †18-03-1708) [Zoon van 180]  180,5

Couwelaer, Lysken Cornelis Joos van den [Nummer 78]  78

Couwelaer, Maeyken Cornelis Joosen van [Nummer 89]  89

Couwelaer, Maeyken Jan Laureijssen van den (~16-10-1678) [Nummer 98]  98

Couwelaer, Maeyken Peeter Janssen van de (~25-07-1636) [Nummer 207]  207

Couwelaer, Margriet Jan Joosen van den [Nummer 201]  201

Couwelaer, Margriet Peter Janssen van de [Dochter van 202]  202,2

Couwelaer, Maria van den (~11-04-1650) [Dochter van 95]  95,7

Couwelaer, Maria van den (~16-12-1673) [Dochter van 33]  33,3

 

Couwelaer, Maria van den (~09-09-1692) [Dochter van 37]  37,2

Couwelaer, Maria van den (~13-02-1765, †25-09-1851) [Nummer 110]  110

Couwelaer, Maria Catharina van den (*30-06-1754) [Dochter van 108]  108,11

Couwelaer, Maria Cornelia ? van den (~15-12-1867) [Dochter van 118]  118,5

Couwelaer, Maria Jacobs van den (*04-11-1720, †<1766) [Nummer 174]  174

Couwelaer, Marie Mertens van [Nummer 223]  223

Couwelaer, Mariken Laureijs Peters van de ([]29-06-1741) [Nummer 210]  210

Couwelaer, Mariken Meeus Joosten van [Nummer 84]  84

Couwelaer, Matheeus Joosen van [Zoon van 92]  92,2

Couwelaer, Matthijs van den (*14-12-1686, †24-12-1686) [Zoon van 177]  177,2

Couwelaer, Mayken Willem Janssen van den (~18-02-1609) [Nummer 72]  72

Couwelaer, Meeus Cornelis Joosen van [Nummer 79]  79; 80

Couwelaer, Neelken Joosen van [Nummer 91]  91

Couwelaer, Peeter Jan Joosten van de (~±1590)

Couwelaer, Peter Jacobs van den (~30-05-1662, †27-11-1706) [Nummer 180]  180; 181; 194; 195; 196; 197

Couwelaer, Peter Jan Willems van den (~25-01-1634) [Nummer 33]  33; 34; 37

Couwelaer, Peter Peterssen van den (~07-06-1665, []29-03-1747) [Nummer 34]  34; 35

Couwelaer, Peternella Laureyssen van de (~19-09-1684) [Nummer 211]  211

Couwelaer, Petronella van den (~26-10-1691) [Dochter van 34]  34,1

Couwelaer, Petrus Jacobus van den (~31-10-1762) [Zoon van 190]  190,1

Couwelaer, Pieternel Janssen van den [Nummer 97]  97

Couwelaer, Rombout Peter Jan Joosten van de (~08-03-1650) [Nummer 212]  212

Couwelaer, Steven van [Nummer 1]  1; 2

Couwelaer, Suzanna van den (*28-09-1751) [Dochter van 108]  108,10

Couwelaer, Theresia van den (*30-06-1834) [Nummer 163]  163; 164

Couwelaer, Theuntken Claessen van den [Nummer 82]  82

Couwelaer, Willem van den (~16-06-1748, †21-06-1749) [Zoon van 197]  197,3

Couwelaer, Willemina van den (~29-01-1694) [Dochter van 34]  34,2

Couwelaer, Zoete Jans van [Nummer 226]  226

Couwelaer (Onder Voorbehoud), Adriaen Jans van den ([]28-10-1664) [Zoon van 12]  12,1

Couwelaer (Caulaerts), Cornelis Jacob van den

Couwelaer De Jonge, Joos Joosen van [Nummer 92]  92

Couwelaer, Alias Leemstekers, Niclaes Cornelis Joosen van den [Nummer 81]  81; 82

Couwelaer, Boerenknecht, Cornelis van den (*21-10-1833, †30-09-1871) [Nummer 118]  118; 119; 120

Couwelaer, Kleermaker, Cornelius Joannes (~09-11-1777, †24-10-1817) [Nummer 52]  52; 53; 54; 64

Couwelaer, Wonende Te Bavel, Cornelia van den (~06-02-1767, †14-10-1820) [Nummer 111]  111; 112

Couwelaer, Woonde In Het Ginneken, Cornelis Jacob Joosten van den (~18-02-1653, []15-06-1720) [Zoon van 105]  105,5

Couwelaers (levenloos *16-10-1877) [Dochter van 133]  133,3

Couwelaers, Adriaan (~07-03-1762) [Zoon van 22]  22,2

Couwelaers, Adriaan (~13-12-1764, []04-12-1765) [Zoon van 22]  22,4

Couwelaers, Adriaan Dingeman (~30-11-1692, []17-10-1747) [Nummer 20]  20; 21; 22; 23

Couwelaers, Adriaen (~31-10-1701) [Zoon van 37]  37,6

Couwelaers, Adriaen Adriaen Jan Jooss [Zoon van 11]  11,1

Couwelaers, Adriaen Jans [Nummer 11]  11; 12

Couwelaers, Adriana (*30-03-1822) [Dochter van 156]  156,9

Couwelaers, Anna Maria (*14-07-1836, †26-10-1883) [Nummer 132]  132

Couwelaers, Anthony Janssen [Nummer 28]  28; 29; 30

Couwelaers, Cornelia (*09-10-1842, †14-02-1915) [Nummer 135]  135

Couwelaers, Jan (~11-11-1666) [Zoon van 28]  28,1

Couwelaers, Jan (~13-12-1671) [Zoon van 28]  28,4

Couwelaers, Jan Adriaen Jan [Schoonvader van 31]  31

Couwelaers, Jan Willemsen (†23-06-1665) [Nummer 26]  26; 27; 28; 31; 32; 33

Couwelaers, Joannes (*14-09-1814) [Zoon van 156]  156,6

Couwelaers, Lysbeth Adriaen [Dochter van 11]  11,2

Couwelaers, Lysbeth Jan (~29-04-1641, †06-12-1716) [Dochter van 12]  12,4

Couwelaers, Maria (*21-11-1816, †25-11-1816) [Dochter van 156]  156,7

Couwelaers, Marieken Anthonis (~09-06-1673) [Nummer 30]  30

Couwelaers, Peter (~07-09-1670) [Zoon van 28]  28,3

Couwelaers, Peter (~18-03-1763) [Zoon van 22]  22,3

Couwelaers, Willem (*01-03-1839, †14-08-1907) [Nummer 133]  133; 134

Couwelaers, Willem (*19-08-1873) [Zoon van 133]  133,1

Couwelaers, Willibrordus (*25-08-1818, †18-01-1819) [Zoon van 156]  156,8

Couwelaers, Arbeider (Boerenknecht), Gerardus (~16-05-1801, †13-11-1874) [Nummer 117]  117; 118; 132; 133; 135

Couwelaers, Vermoedelijk Doodgeboren (levenloos []13-12-1760) [Kind van 22]  22,1

Couweleers, Adriana (*12-03-1852, †08-09-1927) [Nummer 153]  153

Couweleers, Adriana Cornelia (*17-04-1843, †20-10-1925) [Nummer 151]  151

Couweleers, Adriana Maria (*31-10-1839, †11-05-1909) [Nummer 139]  139

Couweleers, Adriana Maria (*24-06-1881, †19-01-1955) [Nummer 141]  141

Couweleers, Adriana Maria (*24-05-1940) [Dochter van 149]  149,5

Couweleers, Adrianus (*01-05-1930, †29-02-1932) [Zoon van 144]  144,7

Couweleers, Adrianus (*15-03-1935) [Zoon van 144]  144,8

Couweleers, Andreas (*23-03-1925) [Zoon van 149]  149,1

Couweleers, Cornelia Petronella (*20-01-1931) [Dochter van 149]  149,3

Couweleers, Cornelis (*18-12-1896) [Zoon van 140]  140,12

Couweleers, Dominicus (*07-07-1884, †28-05-1888) [Zoon van 140]  140,4

Couweleers, Dominicus (*07-04-1890) [Nummer 143]  143

Couweleers, Dominicus Johannes (*16-05-1938) [Zoon van 150]  150,5

Couweleers, Dominicus Wilhelmus (*03-02-1942) [Zoon van 149]  149,6

Couweleers, Elisabeth (*12-09-1923) [Nummer 147]  147

Couweleers, Johanna (*03-01-1848, †27-11-1910) [Nummer 152]  152

Couweleers, Johanna Adriana (*04-01-1941) [Dochter van 150]  150,6

Couweleers, Johanna Cornelia (*29-01-1887, †01-02-1887) [Dochter van 140]  140,6

Couweleers, Johanna Cornelia (*15-12-1891, †28-01-1893) [Dochter van 140]  140,10

Couweleers, Johanna Lucia (*24-01-1883, †26-03-1884) [Dochter van 140]  140,3

Couweleers, Johanna Lucia (*29-01-1887, †01-02-1887) [Dochter van 140]  140,7

Couweleers, Johanna Lucia (*04-02-1888, †16-01-1973) [Nummer 142]  142

Couweleers, Johanna Maria (*15-02-1933) [Dochter van 150]  150,2

Couweleers, Johannes (*09-02-1921) [Nummer 146]  146

Couweleers, Johannes (*07-04-1926) [Zoon van 149]  149,2

Couweleers, Johannes Cornelis (*06-07-1885, †11-12-1891) [Zoon van 140]  140,5

Couweleers, Johannes Marinus (*04-10-1934, †20-01-2013) [Zoon van 150]  150,3

Couweleers, Lucia (*19-03-1928) [Nummer 148]  148

Couweleers, Maria (*24-11-1919, †16-10-1925) [Dochter van 144]  144,2

Couweleers, Maria (*28-03-1926, †11-07-1936) [Dochter van 144]  144,5

Couweleers, Maria Johanna (*01-05-1936) [Dochter van 150]  150,4

Couweleers, Marinus Cornelis (*12-05-1942) [Zoon van 150]  150,7

Couweleers, Petronella (*07-08-1918) [Nummer 145]  145

Couweleers, Petronella Lucia (*15-10-1934) [Dochter van 149]  149,4

Couweleers, Pieternella Maria (*20-10-1931) [Dochter van 150]  150,1

Couweleers, Waltherus (*18-03-1899, †29-06-1899) [Zoon van 140]  140,13

Couweleers, Waltherus Andreas (*11-06-1948) [Zoon van 150]  150,8

Couweleers, Wilhelmus (*22-07-1880, †27-11-1891) [Zoon van 140]  140,1

Couweleers, Arbeider, Willibrordus (~17-01-1807, †08-01-1884) [Nummer 138]  138; 139; 140; 151; 152; 153

Couweleers, bouwman, Johannes (*04-05-1841, †13-09-1920) [Nummer 140]  140; 141; 142; 143; 144; 149; 150

Couweleers, Grondwerker Te Made, Waltherus (*26-03-1902, †06-01-1952) [Nummer 150]  150

Couweleers, Opperman, Grondwerker, Andries (*09-02-1900, †02-07-1949) [Nummer 149]  149

Couweleers, Tuinder, Johannes (*04-08-1894, †14-09-1961) [Nummer 144]  144; 145; 146; 147; 148

Couwelers, Willem Jans van (†01-02-1644) [Nummer 25]  25; 26; 72

Couwelers, Priester, Frans (*±1499) [Zoon van 224]  224,10

Cuijpers, Petronella Arnoldus [Schoonmoeder van 17]  17

Dekkers, Maria [Schoonmoeder van 152]  152

Denys, Lysken Laureys [Partner van 94]  94; 95; 105

Deventer, Geertruida van [Schoonmoeder van 43]  43

Dickens, Adriaen [Schoonvader van 35]  35

Dickens, Cornelia (~17-07-1722) [Partner van 35]  35

Dielemans, Cornelia [Partner van 129]  129

Diesen, Cornelia van (*07-09-1814) [Dochter van 41]  41,2

Diesen, Johanna van (*23-01-1816) [Dochter van 41]  41,3

Diesen, Johannes van (*13-01-1820, †20-01-1820) [Zoon van 41]  41,4

Diesen, Thomas van (†26-02-1820) [Partner van 41]  41

Diessen, Thomas van (*±1814, †19-08-1826) [Zoon van 41]  41,1

Dijck, Adriaen Corstens van [Schoonvader van 102]  102

Dijck, Hendrick Adriaensen van (~19-02-1678) [Partner van 102]  102

Dijk, Christina van [Schoonmoeder van 59]  59

Dingenouts, Maria [Schoonmoeder van 140]  140

Dongen, Anna van [Schoonmoeder van 162]  162

Dongen, Antonia van [Schoonmoeder van 155]  155

Dongen, Helena Dimphna Maria van [Partner van 60]  60

Driesen, Cornelia [Schoonmoeder van 34]  34

Dun, Jan Jans van [Partner van 14]  14

Eijck, Adriaen van [Schoonvader van 36]  36

Eijck, Adriaen van (~13-07-1723, †12-05-1809) [Partner van 36]  36

Eijck, Adrianus van (~31-12-1757) [Zoon van 36]  36,3

Eijck, Adrianus van (~04-03-1772) [Zoon van 36]  36,8

Eijck, Arnoldus van (~26-02-1767) [Zoon van 36]  36,6

Eijck, Elizabeth van (~13-10-1778) [Dochter van 36]  36,10

Eijck, Elizabetha van (~28-02-1759) [Dochter van 36]  36,4

Eijck, Elizabetha van (~07-03-1769) [Dochter van 36]  36,7

Eijck, Joanna van (~24-09-1755) [Dochter van 36]  36,1

Eijck, Joannes Baptista van (~24-05-1781) [Zoon van 36]  36,11

Eijck, Petrus van (~31-12-1757) [Zoon van 36]  36,2

Eijck, Petrus van (~16-06-1764) [Zoon van 36]  36,5

Eijck, Petrus van (~20-07-1775) [Zoon van 36]  36,9

Eijnden, Henricus [Schoonvader van 43]  43

Eijnden, Margarita (~20-08-1797) [Partner van 43]  43; 44

Esch, Christiaen van  104

Etten, Antonetta Johanna van [Partner van 60]  60

Etten, Johannes Antonie van [Schoonvader van 60]  60

Etten en Ginneken, Genealogie van Couwelaer te [Vader van 1]  1

Everts, Dircksken [Partner van 12]  12; 13

Everts, Janneken Adriaen Jan [Partner van 195]  195

Eynde, Bartholomeus Michiels van den [Schoonvader van 87]  87

Eynde, Maeyken Bartholomeus van den [Partner van 87]  87

Faes, Cornelia Simons (~15-11-1743, †25-02-1822) [Partner van 198]  198; 199

Faes, Simon [Schoonvader van 198]  198

Franssen, Claes van [Schoonvader van 15]  15

Franssen, Frans Adriaan [Schoonvader van 38]  38

Frijters, Cornelia Cornelis (~29-07-1745, †30-07-1782) [Partner van 115]  115; 116; 156

Frijters, Cornelis Simon (~26-01-1720, †09-11-1789) [Schoonvader van 115]  115

Gabriels, Catharina Gysbregt [Partner van 200]  200

Gaele(N), Peter Petrus van (~14-05-1722, †23-12-1764) [Schoonvader van 165]  165

Gaele(N), Landbouwersknecht, Joannes Baptista van (~03-01-1762, †15-04-1821) [Partner van 165]  165

Gaelen, Anna Catharina van (~31-01-1801, †20-02-1801) [Dochter van 165]  165,5

Gaelen, Anna Cornelia van (~14-03-1792, †25-12-1854) [Dochter van 165]  165,2

Gaelen, Gerardus van (~29-11-1796, †29-12-1871) [Zoon van 165]  165,4

Galen, Elisabeth van (~19-05-1794) [Dochter van 165]  165,3

Galen, Petrus van (~23-10-1790) [Zoon van 165]  165,1

Gastel, Jacobus van [Partner van 187]  187

Geerts, Joanna Petri ([]17-12-1763) [Partner van 181]  181; 182; 183; 188; 189; 190

Geloof, Adriana van (*17-11-1905, †02-02-1982) [Partner van 150]  150

Ghilze, Inete Peter Henricx van [Partner van 213]  213; 214; 215; 216; 217; 218

Ghyps, Pauwels Jan [Partner van 73]  73

Gielen, Hendrik [Schoonvader van 59]  59

Gielen, Hermanus Peter [Partner van 59]  59

Giesbergen, A.j. [Partner van 147]  147

Giesbergen, A.m. [Partner van 148]  148

Gijsels, Maeijcken Adriaen [Schoonmoeder van 208]  208

Gils, Adrianus van (*18-04-1885) [Zoon van 135]  135,7

Gils, Antonetta Maria van (*27-11-1875) [Dochter van 135]  135,4

Gils, Cornelia van (*05-03-1873, †15-05-1952) [Dochter van 135]  135,3

Gils, Gerardus Johannes van (*11-01-1879) [Zoon van 135]  135,5

Gils, H van [Partner van 123]  123

Gils, Hendrik van (*18-10-1842, †21-02-1927) [Partner van 135]  135

Gils, Henricus van (~16-12-1712) [Zoon van 98]  98,2

Gils, Henricus van (~29-10-1716) [Zoon van 98]  98,4

Gils, Henricus van (~17-11-1718) [Zoon van 98]  98,5

Gils, Joannes van (~21-10-1714) [Zoon van 98]  98,3

Gils, Johanna Francina van (*16-03-1882) [Dochter van 135]  135,6

Gils, Johanna Maria van (*01-01-1870, †12-06-1933) [Dochter van 135]  135,2

Gils, Johannes van [Schoonvader van 135]  135

Gils, Johannes van (*11-06-1867, †29-04-1922) [Zoon van 135]  135,1

Gils, Margaretha van (~13-10-1711) [Dochter van 98]  98,1

Gils, Wirck Hendricks van [Partner van 98]  98

Gilse, Jenneken Janssen van [Partner van 37]  37; 38

Gilst, Martinus van (~16-07-1801) [Partner van 46]  46

Gilst, Sebastianus van [Schoonvader van 46]  46

Ginneken, Joanna van [Schoonmoeder van 43]  43

Gits, Johanna (*23-05-1848, †27-12-1902) [Partner van 133]  133

Gits, Peter [Schoonvader van 133]  133

Gommaerts, Gommari Janssen Anthonissen (†14-07-1710) [Schoonvader van 107]  107

Gommers, Adriana Maria [Schoonmoeder van 138]  138

Gommers, arbeidster en dienstmeid, wonende te Rijsbergen, Adriana Wilhelmi (~28-01-1775, †29-08-1839) [Partner van 116]  116

Gommers, wonende te Rijsbergen en te Zundert, Willem Cornelis Johannes (~01-02-1745, †18-11-1827) [Schoonvader van 116]  116

Gooijaars, Anna Maria (*16-03-1839, †31-12-1885) [Partner van 133]  133; 134

Gooijaars, Willem [Schoonvader van 133]  133

Goorden, Anna (†11-01-1828) [Schoonmoeder van 117]  117

Goosens, Johannes [Schoonvader van 58]  58

Goosens, Pieter Antonie Johannes Adriaan [Partner van 58]  58

Goris, Catharina Jan (~21-12-1701) [Schoonmoeder van 190]  190

Graaf, Floris Henricus de (†16-11-1808) [Schoonvader van 52]  52

Graaf, Johanna de (~±1772, †07-09-1813) [Partner van 52]  52; 54; 64

Grauw, Cornelia de [Schoonmoeder van 142]  142

Grauwmans, Adriaan  158

Groen, Ciska in het (*28-06-1929) [Partner van 122]  122; 123

Gruyter, Adriaentjen Peters de (~24-05-1656, †11-01-1736) [Partner van 34]  34; 35

Gruyter, Peeter Janssen de [Schoonvader van 34]  34

Gurp, Adriaan van (*01-02-1851) [Zoon van 155]  155,6

Gurp, Adriana Cornelia van (*22-08-1855) [Dochter van 155]  155,8

Gurp, Antonia van (*22-03-1843) [Dochter van 155]  155,3

Gurp, Bastiaan van (*01-02-1851) [Zoon van 155]  155,7

Gurp, Christianus van (*07-03-1838) [Zoon van 155]  155,1

Gurp, Cornelis van (*22-03-1845) [Zoon van 155]  155,4

Gurp, Maria van (*13-07-1840) [Dochter van 155]  155,2

Gurp, Petronella van (*24-05-1848) [Dochter van 155]  155,5

Gurp, Petrus van (~05-11-1807, †25-11-1864) [Partner van 155]  155

Gurp, Sebastiaan van [Schoonvader van 155]  155

Haast, Adriaan Cornelis [Schoonvader van 157]  157

Haast, Jan (†04-04-1827) [Partner van 157]  157

Haegen (Verhagen), Jacob Michielssen van der [Partner van 80]  80

Haeyen, Claes Jan [Partner van 8]  8; 9; 10; 73; 74; 83; 85

Hagaerts, Merten Peeter [Partner van 5]  5

Heeren, Marijn [Partner van 124]  124

Hees, Maria Catharina van [Schoonmoeder van 156]  156

Heijst, Cornelis Anthonis van [Schoonvader van 169]  169

Heijst, Elisabeth Cornelis [Schoonmoeder van 171]  171

Heijst, Josina Cornelis van (~26-12-1675, []08-01-1768) [Partner van 169]  169; 170; 171; 172

Helvert, Elisabeth van (*13-11-1848) [Partner van 61]  61; 62; 63

Helvert, Johannes van [Schoonvader van 61]  61

Hendrickx, Cornelia (†26-03-1866) [Schoonmoeder van 132]  132

Hendrickx, Cornelia Adriaen Denijs [Schoonmoeder van 99]  99

Henricx, Dingen Adriaen [Partner van 225]  225; 226

Henricx Alias Ykens, Anneken Willem Cornelis [Partner van 11]  11; 12

Hermus, Anna Maria [Schoonmoeder van 144]  144

Heuvel, Joanna Jacobs van den [Partner van 186]  186

Heyst, Willem Willem Adriaen van [Partner van 27]  27

Hillegaerden, Cornelia van [Dochter van 82]  82,1

Hillegaerden, Michiel van [Zoon van 82]  82,2

Hillegaerden, Michiel Michielssen van (*1593) [Partner van 82]  82

Hillen, Joanna (*11-05-1768) [Dochter van 189]  189,2

Hillen, Mattheus (*30-05-1761) [Zoon van 189]  189,1

Hillen, Landbouwer, Hendrick Matthijs [Partner van 189]  189

Hoeckel, Adriana van (*18-03-1843) [Dochter van 136]  136,7

Hoeckel, Adrianus van (*18-03-1843) [Zoon van 136]  136,8

Hoeckel, Anna Maria van (*07-04-1835) [Dochter van 136]  136,3

Hoeckel, Cornelis van (~27-09-1795, †03-03-1863) [Partner van 136]  136

Hoeckel, Cornelis van (*26-06-1833) [Zoon van 136]  136,2

Hoeckel, Cornelis van (*06-05-1838) [Zoon van 136]  136,5

Hoeckel, Peeter van [Schoonvader van 136]  136

Hoeckel, Petrus van (*16-04-1832) [Zoon van 136]  136,1

Hoeckel, Willibrordus van (*22-07-1836) [Zoon van 136]  136,4

Hoeckel, Willibrordus van (*03-10-1840) [Zoon van 136]  136,6

Hoefmans, Cornelia [Schoonmoeder van 133]  133

Hoeijmans, Pieter (*14-12-1818) [Partner van 47]  47

Hof, Pier Jan Clais [Partner van 230]  230

Hollanders, Adriaan [Schoonvader van 56]  56

Hollanders, Johannes Petrus (*±1878, †17-01-1959) [Partner van 56]  56

Hopstaken, Adriana [Schoonmoeder van 157]  157

Hoydonck, Catharina van (~24-01-1706) [Dochter van 209]  209,4

Hoydonck, Cornelis Wouter Adriaens van [Partner van 209]  209

Hoydonck, Jacoba van (~11-04-1714) [Dochter van 209]  209,7

Hoydonck, Johanna van (~20-05-1717) [Dochter van 209]  209,8

Hoydonck, Laurentius van (~03-08-1711) [Zoon van 209]  209,6

Hoydonck, Maria van (~28-10-1702) [Dochter van 209]  209,2

Hoydonck, Maria van (~28-10-1703) [Dochter van 209]  209,3

Hoydonck, Maria van (~31-12-1708) [Dochter van 209]  209,5

Hoydonck, Walterus van (~17-12-1701) [Zoon van 209]  209,1

Huybrechts, Henricus (~14-09-1758) [Zoon van 179]  179,1

Huybrechts, Jacobus (~25-03-1761) [Zoon van 179]  179,2

Huybrechts, Jacobus (~23-02-1762) [Zoon van 179]  179,3

Huybrechts, Jan Hendrick [Partner van 182]  182

Huybrechts, Joannes Henrici [Partner van 179]  179

Huybrechts, Lysken Adriaen [Partner van 95]  95; 96; 99; 100; 103; 104

Huybreghts, Anna Jan [Schoonmoeder van 189]  189

Jacobs, Adriaen Cornelis [Partner van 206]  206

Jacobs, Antony [Partner van 191]  191

Jacops Geheten Speelman,, Peeter Peeter Adriaen [Partner van 201]  201

Jans, Lucia Gommer (*±1676, []14-01-1758) [Partner van 107]  107; 108; 166

Jansen, Cornelis [Partner van 185]  185

Janss, Cornelie [Dochter van 89]  89,1

Janss, Jan Peter Cornelis [Zoon van 89]  89,2

Janss, Peter Cornelis [Partner van 89]  89

Janssen, Adriaen Wouter [Partner van 203]  203

Janssen, Anthonis Jan Huybrechts (†?-03-1701) [Partner van 97]  97

Janssen, Antonius (~26-11-1700) [Zoon van 97]  97,2

Janssen, Engeltjen Gysbrecht [Schoonmoeder van 100]  100

Janssen, Jenneken (†26-01-1672) [Partner van 26]  26; 27; 28; 31; 32; 33

Janssen, Lucia Christiaen [Schoonmoeder van 166]  166

Janssen, Landbouwersdochter, Elisabeth Cornelis [Partner van 184]  184; 185

Janssens, Adriaan [Schoonvader van 51]  51

Janssens, Johannes [Partner van 51]  51

Joa, Pietertje [Schoonmoeder van 51]  51

Joanaes ( Dierwyf), Dorf [Partner van 4]  4; 5

Jong, Maria Adam Jan Aerden de [Partner van 16]  16; 17; 19

Jong, Peter Kornelis de [Partner van 210]  210

Jong, Petronilla de (~28-01-1723) [Dochter van 210]  210,1

Joos, Maeyken [Partner van 92]  92

Joosten, Joost Peter [Partner van 88]  88

Joosten, Neeltjen Adriaen [Schoonmoeder van 29]  29

Justinus [Partner van 176]  176

Justinus, (Joffer) Anna Margaretha (†1710) [Dochter van 176]  176,1

Kauwelaer, (Joanna) Maria van den (~19-12-1766, †07-12-1807) [Nummer 191]  191

Kauwelaers De Oude, Jan Dingeman (~12-02-1685) [Nummer 15]  15

Keessel, Margriet Gherit Gheerits Jooris van [Partner van 85]  85; 86; 90; 91; 92; 93

Kerckhoff, Jan Janssen van den [Partner van 72]  72

Kerstens, Maria Adriana [Schoonmoeder van 62]  62

Kess Alias Keesen, Tanneken Adriaen Janssen (†23-11-1678) [Partner van 105]  105; 106; 167; 168; 176; 177; 180

Keyeboom, Henricxken van den [Kind van 84]  84,2

Keyeboom, Laureys Cornelis Cornelis van den [Partner van 84]  84

Keyeboom, Matheeusken van den [Kind van 84]  84,1

Keysers, Franciscus [Partner van 113]  113

Kin, Maria [Schoonmoeder van 133]  133

Kivit, Johanna de [Schoonmoeder van 42]  42

Kocx, Helwich Jacob Jacob [Partner van 227]  227

Koecx, Jan Jan Cornelis [Partner van 223]  223

Kokx, Cornelia [Schoonmoeder van 120]  120

Koning, Cornelis de [Schoonvader van 141]  141

Koning, Johannes de (*04-05-1887, †24-06-1974) [Partner van 141]  141

Koning, Marinus Dominicus de (†09-05-1921) [Zoon van 141]  141,1

Koreman, Francisca [Schoonmoeder van 55]  55

Koreman, Joannes (~16-01-1737, †20-11-1812) [Schoonvader van 49]  49

Koreman, Arbeider, Cornelis Jansse (~03-04-1764, †07-03-1841) [Partner van 49]  49

Korvers, Anna (~±1766, †17-12-1838) [Partner van 40]  40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48

Koudeleer, Anthonia Lauweris van [Dochter van 224]  224,8

Kouwelaar, ... (*13-03-1819) [Kind van 69]  69,3

Kouwelaar, Adam (~17-08-1788, †01-11-1843) [Nummer 43]  43; 44

Kouwelaar, Adriana (~13-10-1793, †22-11-1858) [Nummer 70]  70

Kouwelaar, Anna (~19-09-1804) [Nummer 47]  47

Kouwelaar, Antonia (~27-12-1791, †17-11-1858) [Nummer 45]  45

Kouwelaar, Carolus (~27-05-1809) [Zoon van 50]  50,4

Kouwelaar, Cornelia (~06-06-1800) [Nummer 46]  46

Kouwelaar, Cornelis (†19-10-1832) [Zoon van 40]  40,2

Kouwelaar, Francis (~04-06-1748, †08-03-1797) [Nummer 68]  68; 69; 70

Kouwelaar, Franciscus (*25-08-1815) [Zoon van 69]  69,1

Kouwelaar, Henricus (~24-12-1806) [Zoon van 50]  50,3

Kouwelaar, Johanna (†17-08-1828) [Dochter van 43]  43,2

Kouwelaar, Johanna (†24-02-1888) [Nummer 53]  53

Kouwelaar, Johannes (~01-05-1792, †22-04-1831) [Nummer 69]  69

Kouwelaar, Johannes (*01-07-1821) [Zoon van 69]  69,4

Kouwelaar, Lamberdina (†25-10-1836) [Dochter van 54]  54,2

Kouwelaar, Maria van den (*16-08-1811, †24-09-1861) [Nummer 155]  155

Kouwelaar, Maria (*18-04-1817) [Dochter van 69]  69,2

Kouwelaar, Petronilla (~06-05-1807) [Nummer 48]  48

Kouwelaar, Wilhelmina [Nummer 44]  44

Kouwelaars, Catrien (~23-09-1726, []14-04-1757) [Nummer 21]  21

Kouwelaars, Cornelia (~±1782, †27-02-1823) [Nummer 65]  65

Kouwelaars, Cornelia Louisa [Nummer 59]  59

Kouwelaars, Cornelis Johannes (*06-07-1895, †26-07-1895) [Zoon van 63]  63,1

Kouwelaars, Elisabeth (~10-11-1804, †26-11-1839) [Nummer 51]  51

Kouwelaars, Francisca Paulina [Nummer 57]  57

Kouwelaars, Jenneke [Nummer 14]  14

Kouwelaars, Johanna [Nummer 41]  41

Kouwelaars, Johanna [Nummer 56]  56

Kouwelaars, Johannes [Zoon van 50]  50,1

Kouwelaars, Lamberdina Adriana [Nummer 58]  58

Kouwelaars, Wouter [Nummer 55]  55; 56; 57; 58; 59; 60

Kouwelaars, kantoorbediende, Johannes Cornelis (*±1883, †09-05-1941) [Nummer 60]  60

Kouwelaer, Adriaen van den (~15-06-1760, †03-07-1760) [Zoon van 183]  183,4

Kouwelaer, Adriaen van den (~20-11-1761) [Zoon van 183]  183,5

Kouwelaer, Adriana van den (~10-06-1805, †09-06-1891) [Nummer 137]  137

Kouwelaer, Adrianus van den (~13-02-1788, []21-06-1788) [Zoon van 198]  198,8

Kouwelaer, Anna van den (~23-03-1787) [Dochter van 184]  184,1

Kouwelaer, Anna Maria van den (~03-01-1771) [Dochter van 183]  183,10

Kouwelaer, Anna Maria van den (~09-06-1792) [Dochter van 184]  184,4

Kouwelaer, Anthonet van den (~1771, []27-12-1771) [Dochter van 198]  198,1

Kouwelaer, Anthonis van den (~22-04-1777, †10-04-1852) [Zoon van 190]  190,8

Kouwelaer, Antonia van den (~09-08-1783) [Dochter van 198]  198,6

Kouwelaer, Antonia van den (~29-09-1786) [Dochter van 198]  198,7

Kouwelaer, Cornelia van den (~17-07-1768, †04-09-1794) [Nummer 187]  187

Kouwelaer, Cornelia van den (~24-08-1789) [Dochter van 184]  184,3

Kouwelaer, Cornelia Jacob van den [Nummer 182]  182

Kouwelaer, Cornelis (†03-08-1835) [Zoon van 64]  64,1

Kouwelaer, Cornelis (~25-11-1806, †09-07-1871) [Nummer 64]  64

Kouwelaer, Cornelis Johannes (*±1849) [Nummer 61]  61; 62; 63

Kouwelaer, Cornelis Laurens van den (~21-04-1757) [Nummer 184]  184; 185

Kouwelaer, Elisabeth van den (~23-03-1787) [Dochter van 184]  184,2

Kouwelaer, Francisca (†23-01-1865) [Nummer 42]  42

Kouwelaer, Gerardus van den (~07-08-1774, †11-01-1828) [Zoon van 198]  198,2

Kouwelaer, Gertrudis (*06-07-1876, †14-08-1876) [Dochter van 61]  61,2

Kouwelaer, Gertrudis (*02-02-1878) [Nummer 63]  63

Kouwelaer, Henricus van den (~01-11-1777) [Zoon van 183]  183,14

Kouwelaer, Henricus van den (~08-09-1778, †01-12-1831) [Nummer 199]  199

Kouwelaer, Jacob van den (~04-10-1766, †27-11-1766) [Zoon van 183]  183,8

Kouwelaer, Jacob van den (~19-03-1774) [Zoon van 183]  183,12

Kouwelaer, Jacob Janssen van den (*05-04-1683, []04-04-1754) [Nummer 173]  173; 174; 175

Kouwelaer, Jacobus Peeter van den (~11-05-1776, []27-12-1771) [Zoon van 198]  198,3

Kouwelaer, Jan van den (*18-02-1717) [Zoon van 173]  173,1

Kouwelaer, Jan Laureijs van den (~16-01-1759) [Nummer 186]  186

Kouwelaer, Jaspar (Gasparus) Jacobs van den (~29-08-1655, †27-02-1680) [Zoon van 105]  105,6

Kouwelaer, Joannes van den (~23-11-1781) [Zoon van 198]  198,5

Kouwelaer, Johanna (*29-06-1875) [Nummer 62]  62

Kouwelaer, Johanna Cornelis (~12-03-1751, []21-02-1820) [Nummer 71]  71

Kouwelaer, Joseph van den (*12-02-1722) [Zoon van 173]  173,3

Kouwelaer, Lamberdina Maria (*12-11-1883, †23-11-1883) [Dochter van 61]  61,6

Kouwelaer, Laureys Cornelis van den (*11-08-1729) [Nummer 109]  109; 110; 111; 113; 114

Kouwelaer, Machiel Geraerd van den (~09-08-1752, []11-09-1794) [Nummer 200]  200

Kouwelaer, Maria van den (~10-05-1765) [Dochter van 183]  183,7

Kouwelaer, Maria (*01-11-1879, †12-10-1880) [Dochter van 61]  61,4

Kouwelaer, Maria (*02-08-1882, †21-10-1882) [Dochter van 61]  61,5

Kouwelaer, Peter Gerardus van den (~21-03-1745, †11-03-1798) [Nummer 198]  198; 199

Kouwelaer, Peter Laurens van den (~22-04-1762) [Zoon van 183]  183,6

Kouwelaer, Petronella van den (~27-09-1775) [Dochter van 183]  183,13

Kouwelaer, Philippus Jacobus van den (~15-06-1760) [Zoon van 183]  183,3

Kouwelaer, Wilhelmina van den (*19-10-1761, †11-09-1824) [Nummer 18]  18

Kouwelaer, Wilhelmina van den (~31-10-1772) [Dochter van 183]  183,11

Kouwelaer, Willemina (Jacomijna) van den (~02-08-1798) [Nummer 185]  185

Kouwelaer, Kleermaker, Joannes (~21-01-1805) [Nummer 54]  54; 55; 61

Kouwelaer, Landbouwer, Laureijs Jacob van den [Nummer 183]  183; 184; 186; 187

Kouwelaers, Anna Maria (~08-04-1808, †08-11-1817) [Dochter van 52]  52,3

Kouwelaers, Annemie (~22-09-1765, †05-02-1835) [Nummer 49]  49

Kouwelaers, Antonius (~05-11-1806) [Zoon van 156]  156,2

Kouwelaers, Digmanus (~30-04-1737) [Zoon van 16]  16,3

Kouwelaers, Dingeman Dirck (~10-10-1726) [Nummer 17]  17; 18

Kouwelaers, Dirck Dingeman (Theodorus) (~05-10-1689, []01-02-1736) [Nummer 16]  16; 17; 19

Kouwelaers, Joanna Theodori(~08-09-1734) [Nummer 19]  19

Kouweleir, Anna van den (~26-12-1809, †09-04-1822) [Dochter van 156]  156,4

Kouweleir, Cornelia van den (~08-11-1807) [Dochter van 156]  156,3

Kulaers, Anthonius [Schoonvader van 156]  156

Kulaers, Maria (~05-09-1774, †03-09-1811) [Partner van 156]  156

Laarhoven, Maria van (*24-10-1853, †16-02-1924) [Dochter van 154]  154,2

Laarhoven, Petrus van [Schoonvader van 154]  154

Laarhoven, Petrus van (*20-04-1850, †21-08-1891) [Zoon van 154]  154,1

Laarhoven, hoveniersknecht, Joannes van (~08-08-1805, †28-05-1869) [Partner van 154]  154

Lambrechts, Mijntje Jan (†22-09-1794) [Partner van 183]  183; 184; 186; 187

Lambregts, Maria [Schoonmoeder van 139]  139

Lams, Batte Jan [Schoonmoeder van 229]  229

Laureijsen, Cornelius Johannes [Partner van 170]  170

Laureyssen, Cornelis Jan [Partner van 172]  172

Leemans, Cornelia Adriaen [Schoonmoeder van 35]  35

Lenaerts, Joost Lenaert Jan [Partner van 215]  215

Leppers, Cornelis [Partner van 134]  134

Leys, Martinus Cornelii  107

Leyten, Adriana (~24-12-1673) [Dochter van 99]  99,4

Leyten, Cornelia (~15-12-1667) [Dochter van 99]  99,1

Leyten, Cornelis Adriaen [Schoonvader van 99]  99

Leyten, Cornelis Peter (~24-03-1632) [Partner van 99]  99

Leyten, Cornelius (~25-10-1671) [Zoon van 99]  99,3

Leyten, Jenneken Jan [Partner van 74]  74; 75; 76; 79; 81

Leyten, Laurentius (~02-02-1676) [Zoon van 99]  99,5

Leyten, Maria (~26-06-1669) [Dochter van 99]  99,2

Ligtvoet, Claes Corstiaans (~11-04-1735, †25-12-1819) [Partner van 66]  66

Ligtvoet, Corstiaan Gerritse [Schoonvader van 66]  66

Linderts, Abraham (~04-09-1714) [Zoon van 211]  211,2

Linderts, Adriana (~02-09-1712) [Dochter van 211]  211,1

Linderts, Catharina (~25-11-1719) [Dochter van 211]  211,6

Linderts, Francisca (~29-07-1721) [Dochter van 211]  211,7

Linderts, Franciscus Adriaensse [Partner van 211]  211

Linderts, Isaac (~04-09-1714) [Zoon van 211]  211,3

Linderts, Jacob (~04-09-1714) [Zoon van 211]  211,4

Linderts, Joannes (~25-04-1717) [Zoon van 211]  211,5

Lips, Jenneken Anthonis [Schoonmoeder van 99]  99

Lips, Margrriet Jan Cornelis [Partner van 96]  96; 97; 98

Locht, Maria van der [Schoonmoeder van 116]  116

Loon, Anna Maria van (*08-02-1899, †20-01-1959) [Partner van 121]  121; 122

Loon, Petronella van [Schoonmoeder van 119]  119

Maes, Adriana Willem (*23-12-1726) [Partner van 17]  17; 18

Maes, Catharina Joannis (~08-03-1673, †03-07-1743) [Schoonmoeder van 108]  108

Maes, Maria [Schoonmoeder van 71]  71

Maes, Wilhelmus Josephus [Schoonvader van 17]  17

Magielsen, Antonetta Adriaen [Partner van 200]  200

Mannien, Adrianus [Schoonvader van 116]  116

Mannien, Johannes Adrianus [Partner van 124]  124

Mannien, Maria (~23-10-1772, †30-01-1823) [Partner van 116]  116; 117; 136; 137; 138; 154; 155

Martens, Johanna [Schoonmoeder van 135]  135

Mathysen, Rombout Cornelis [Partner van 90]  90

Matthijsen, Adriana Cornelia (*23-11-1877) [Dochter van 139]  139,4

Matthijsen, Cornelis (*24-01-1840, †11-07-1917) [Partner van 139]  139

Matthijsen, Johanna Maria (*15-11-1875, †14-05-1921) [Dochter van 139]  139,3

Matthijsen, Johannes Pieter [Schoonvader van 139]  139

Matthijsen, Lucia (*03-07-1874, †02-05-1937) [Dochter van 139]  139,2

Matthijsen, Maria (*28-02-1872, †23-09-1938) [Dochter van 139]  139,1

Mechelen, Anna Catharina van (~02-09-1746) [Dochter van 171]  171,7

Mechelen, Anna Elisabetha van (~26-07-1753) [Dochter van 171]  171,10

Mechelen, Cornelius van (~22-03-1742) [Zoon van 171]  171,5

Mechelen, Cornelius Petrus van (~23-12-1739) [Zoon van 171]  171,3

Mechelen, Elisabetha van (~04-03-1741) [Dochter van 171]  171,4

Mechelen, Gulielmus van (~06-07-1744) [Zoon van 171]  171,6

Mechelen, Joanna van (~26-02-1738) [Dochter van 171]  171,2

Mechelen, Johanna van (*26-02-1738, []16-09-1778) [Partner van 109]  109; 110; 111; 113; 114

Mechelen, Joseph Guilliam van [Schoonvader van 171]  171

Mechelen, Josephus van (~04-10-1736) [Zoon van 171]  171,1

Mechelen, Josephus Isaac van (~08-08-1751) [Zoon van 171]  171,9

Mechelen, Josyna van (~30-11-1748) [Dochter van 171]  171,8

Mechelen, Petronilla van (~19-04-1757) [Dochter van 171]  171,11

Mechelen, Molenaar Te Meersel, Jan Baptist van [Schoonvader van 109]  109

Mechelen, Molenaar Te Meersel, Joannis Baptist van (~14-04-1711, †29-11-1761) [Partner van 171]  171

Meeussen, Anna (~13-01-1753, †20-10-1816) [Partner van 158]  158; 159

Meeussen, Jan Jacob [Schoonvader van 158]  158

Meeuwen, Piternel Peter van (~1710) [Partner van 24]  24

Meiren, Jenneken Anthonis [Partner van 81]  81; 82

Meiren, Maria Cornelis Jacob [Schoonmoeder van 174]  174

Mertens, Anna (~04-09-1794, †07-12-1870) [Partner van 162]  162; 163

Mertens, Joannes Franciscus [Schoonvader van 133]  133

Mertens, Johanna (*08-01-1905) [Partner van 149]  149

Mertens, Philippus [Schoonvader van 162]  162

Mertens, Rosalia (*05-04-1857, †20-12-1918) [Partner van 133]  133

Miert, Barbara van (~08-11-1755) [Dochter van 175]  175,1

Miert, Gertrudis van (~22-02-1757) [Dochter van 175]  175,2

Miert, Jacoba van (~07-09-1758) [Dochter van 175]  175,3

Miert, Jacobus van (~03-10-1759) [Zoon van 175]  175,4

Miert, Joannes van (~28-03-1762) [Zoon van 175]  175,5

Miert, Niclaes Jacobs van [Partner van 175]  175

Moelmans (Ook Genaamd Smolenaers), Merten Dyrcx [Partner van 229]  229

Moeren, Catharina Adriaen van der [Schoonmoeder van 35]