Zoeken op deze pagina, druk Ctrl + f ....Olijfgroen of Blauw gekleurde tekst geven toegang tot een bron....onder 'n Index

I Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1415. Reynier is overleden.
Reynier trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1445 met Lijsbeth..., ongeveer 25 jaar oud. Lijsbeth is geboren omstreeks 1420. Lijsbeth is overleden.
 
Zo genoemd in de akten van hun kinderen, de 1e keer dd.des dindsdags in de paasdagen 1488.
 
Kinderen van Reynier en Lijsbeth:
 
1 Goris Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1445. Volgt II-a.
2 Cornelis Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1447. Volgt II-b.
3 Jan Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1450. Volgt II-c.
Adriaan Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1450. Volgt II-d.
5 Marcelis Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1452. Volgt II-e.
6 Dierick Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1455. Volgt II-f.
 
II-a Goris Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1445, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Goris is overleden.
 
ORZ 280 fol. 22 dd.15.05.1487 
Andries Wouter Jennekens heeft verkocht Gorys Reinaer Spierincs een stuk land, genaamd "d’Egeldonck", gelegen noord de beek, met de grachten en holen en met de grachten ter beke toe en de houtwas op de grachten staande. De H.van Nassau behoudt de houtwas op de grond.

ORZ 280 fol. 43 dd.des dindsdags in de paasdagen 1488
Goris Reynier Spierincx heeft geconstenteerd dat Lijsbeth, zijn moeder, heffen zal haar leven lang,
alzulke zester rogge leenpacht als de vs Lijsbeth te andere tijden afgekocht heeft tegen Cornelis van den Broeck erfgenamen,
hoewel Goris vs te boek staat als heffer.

ORZ 280 fol. 64 dd.13.04.1489
Aert Janssen, die men noemt Dulle, heeft verkocht Gorys Reynaer Spierincs
een stuk heiveld met een weide en met al zijn toebehoren, uitgescheiden de aanwas.

ORZ 280 fol. 64 dd.13.04.1489
Gorys Reynaer Spierincs is schuldig Aert Janssen [Dulle], de som van 80 gld tot Pinksteren n.k.
en nog de som van 74 gulden tot Lichtmis n.k., als erfpenningen en met 3 veertel rogge in de zak.

ORZ 280 fol. 71v dd.06.04.1489
Gorys Reynier Speirincx heeft verkocht Peeter Jan Henricx van der Wimaren 1 halster rogge erfpacht,
op en uit alle al zijn goederen die Gorys nu heeft of namaals verkrijgen mag.

ORZ 280 fol. 72 dd.10.05.1489
Jan en Gorys Reynaer Spierincx hebben verkocht Meeus Aert Lodders 6 gld erfcijns,
op en uit een stuk land, geheten "de Molenheyninghe", gelegen bij ten Broeke.

ORZ 280 fol. 92 dd. .08.1490
Gorys Reynaer Spierincx heeft verkocht Peeter Janssen van Eysel ca 2 lopensaet land, gelegen in de Wijdeacker.

ORZ 280 fol. 93 dd.01.04.1490
Huybrecht Willem Eghels heeft doen bezetten zijn kennelijk onderpand,
naar inhoud van de brieven die Marcelys Reyns en Gorys Reyns en meer andere in handen hebben,
om 2 zester rogge erfpacht.

ORZ 280 fol.100v dd.11.10.1490
Gorys Reynaer Spierincs heeft verkocht Jan Rombout Perx 1 halster rogge erfpacht, op een stuk land,
genaamd "de Haeck", gelegen bij de Geerbeke en nog op 2 lopensaet land, gelegen "ten Broeke".

ORZ 280 fol.168v dd.04.12.1492
er is een voorwaarde gemaakt tussen Heynrick Gheert Nouts en Jan en Gorys Spierincx inzake 8 1/2 veertel rogge lijftochtrente,
die Jan en Gorys verkocht hadden aan Heynrick op 06.11.1479

ORZ 280 fol.198 dd.16.12.1493
Gorys Reynaer Spierincs heeft verkocht Machiel van der Voert,
tot zijn leven en tot Machtilde zijn wijfs leven 1 veertel rogge lijftochtrente,
uit een stuk land, gelegen ten Broeke.

ORZ 280 fol.205 dd.07.04.1494
Gorys en Marcelys, Reynaer Spierincs zonen, genoemd als borgers voor de zoenpenningen die
Jan Reynaer Spierincs onder hem heeft genomen voor de 10e penning.

ORZ 281 fol. 81 dd.14.05.1502
Mercelis en Gorys Reyner Spierincx bekenden dat zij schuldig zijn Jan Geert Stoops en Cornelie Jan Reyns,
zijn wijf, de som van 45 gulden, 10 stv. p.q.

ORZ 281 f. 93v dd.03.10.1502
Gorys Reynier Spierincx heeft verkocht Machiel van der Voirt en Machtelt, zijn huisvrouw.
1 veertel rogge lijfrente op een stuk land, genaamd "den Metten Dijck", groot omtrent 3 lopens.,
gelegen in de Klein Zundertse Acker.


GAB dd. 10-06-1505, 233r
Cornelie Jansdr van Buersteden, met man Michiel Cornelis Stevensz, heeft vercoft aen Gorys Reijner Spierinxz.
En Gorys Reijner Spierinxz bekent de erfpacht A. schuldich te sijn aen Cornelie Jansdr van Buersteden.
En om Cornelie Jansdr van Buersteden heur erfpacht te bat te versekeren
heeft Gorys Reijner Spierinxz te bijpande geset sijn erfpacht B.

Bron: Stadsarchief Breda


ORZ 283 fol. 8v dd.08.02.1507
Goris Jan Spierincx heeft verkocht Peeter Jan Barthels 1 zester rogge erfp.,
uitgaande op een stuk land, genaamd de Molenheyninghe en nog op een stuk land, genaamd "de Molenhoff".

ORZ 283 fol. 34 dd.23.07.1508
Cornelis Schobs, i.n.v. Kathelijn zijn huisvrouw, wijlen Jan Oenolfs dtr,
bekende geheel voldaan te zijn van alzulke halster rogge erfp.,
als Nout Jan Oenolfs te andere tijden tegen Goris gekocht heeft en Kathelijn na de dood van Nout verstorven is.

ORZ 283 fol.55v dd. . .1509
Cornelie Jan Rombout Percx, met Jan Janssen haar man en voogd,
heeft verkocht Goris Reyner Spierincx 1 halster rogge erfpacht.

ORZ 283 fol. 61 dd.10.09.1509
Cornelis Jan Smids heeft verkocht Goris Reyner Spierincx 5 veertel rogge erfp.,
uit een stuk land, genaamd "de Steentichelt", met een weide daaraan gelegen, gelegen in de Ticheltse Acker.

ORZ 283 fol. 65v dd.22.10.1509
Jan Jan Janssoens zoon heeft verkocht Goris Reyn Spierincx 1 halster rogge erfpacht,
op en uit een huis en erve met haar toebehoren en met de erve daaraan gelegen,
houdende omtrent 1 bunder, gestaan en gelegen tot Klein Zundert, genaamd "de Heyhoff Stadt".

ORZ 283 fol. 88v dd. . .1510
Jan Janssoens heeft verkocht Goris Reyner Spierincx 1 halster rogge erfp.,
op en uit een huis en hove met toebehoren en met de erve daaraan gelegen,
houdende onder land en weide 1 bunder, gestaan en gelegen te Zundert, genaamd "Heythofstadt".

ORZ 283 fol.159 dd.17.02.1514
Jacop Aert s’Haerden heeft verkocht Goris Reyner Spierincx 3 veertel rogge erfp., in mind. van 1 zester rogge erfp.,
dat Goris aan Jacop schuldig is uit te reiken uit zeker onderpand die Goris in handen heeft.

ORZ 283 fol.223 dd.10.06.1516
Merten Merten Hereijgens heeft verkocht Goris Reyn Spierincx 7 lopen rogge erfpacht,
die Rombout Jan Rombout Percx jaarlijks uitreikt, op een erfstede met huis etc.,
als Rombout te andere tijden tegen Merten gekocht heeft en is gelegen tot Klein Zundert.
Idem nog op een stuk land, met een weike daar teneinde aangelegen,
genoemd "de Zicht" en nog op een stuk land, genoemd "de Cleyn Zicht.

ORZ 283 fol.260 dd.28.11.1517
Goris Reynaert Spierincx genoemd als ingezetene van de parochie van Klein Zundert.

ORR 424 fol.165 dd.01.12.1517
Goris Reyner Spierincx genoemd als H.Geestmr van de Tafel van de H.Geest van Klein Zundert,
zie hieronder:

GAB dd. 01-12-1517, 165r
Jan Janssone de Locker en Cornelis Dyrc Roevers natuerlic sone, kerckmeesters van Cleijn Zundert,  en Jan Janssone de Locker oic namens Gorys Reijner Spierincxz, Heijligeestmeesters van Cleijn Zundert, bekennen om A., met consent van de bisscop van Ludick hen dair af verleent zijnde, de erfpacht B. vercoft te hebben aen Heer Wijnand van Vessem, persoon van deselve kercke.
De penningen wair mede B. gecoft is, zijn met consente van Heer Anthonis Grooten,  abdt des Godshuys van Tongerloo, gecomen van Wijnand van Vessem goeden C. tot en met K.

Bron: Stadsarchief Breda


ORZ 283 fol.277 dd. . .1518
Henrick Cornelis van den Broeck, Leenheer in zijn Leenhove tot Klein Zundert onder M.H. van Nassau, in een geschil met Goris Reyner Spierincx en overgedragen bij Mannen vonnis.

ORR 425 fol.190 dd.03.08.1518
Gorys Reyner Spierincx genoemd als H.Geestmr tot Klein Zundert,
zie hieronder:

GAB dd. 03-08-1518, 190r, 190v
Cornelis Dyrc Roeverssone en Jan Jan Loekerssone als kerckmeesters der kercken van Claijn Zundert,  en Henric Jan Andriesz, oic namens Gorys Reijner Spierincxsone als Heijligeestmeesters van Cleijn Zundert, hebben bij ostroye van den bisscop van Ludick vercoft aen Faes Cornelissone uter Hulst een halster rogs.

Bron: Stadsarchief Breda


ORZ 283 fol.280v dd.06.08.1518
Goris Reyner Spierincx heeft met recht begeerd van Mannen van Leen dat Goris wel schuldig was te hebben  van Mannen van zake daar geen van gehad heeft, inzake 1 halster rogge leenpacht uit 8 zester rogge leenpacht, die Cornelis Mertens van den Broeck te andere tijden Nout Jan Onolfs verkocht had en mits de dood van Nout voornoemd  en Adriaene Marcelis Diericx van de Broeck, zijn huisvrouw open stond.

ORZ 283 fol.294 dd. . .1518
Jacop Aert s’Haerden heeft verkocht Goris Reyns 1 veertel rogge erfpacht en nog 20 stuivers erfcijns, op een stuk goeds, geheten "de Gelsdonck", die Goris zelf in handen heeft.

bronnen ORZ & ORR: Harrie Roelands.
 
Goris trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1470 met Margriet Anthonis Marten Beerts, ongeveer 20 jaar oud. Margriet is geboren omstreeks 1450, dochter van Anthonis Marten Beerts. Margriet is overleden.
 
ORZ 280 fol.116v dd.17.04.1491 
Margriet Thonys Marten Berts dtr, genoemd met haar man Gorys Reynier Spierincx, in een geschil van haar vader met Cornelie Gielys Gielys van Lantscot.

bron: Harrie Roelands.
 
Kinderen van Goris en Margriet:
 
1 Jan Goris Reyns, geboren omstreeks 1475. Volgt III-a.
2 Margriet Goris Reyns, geboren omstreeks 1475. Volgt III-b.
Reynier Goris Reyns, geboren omstreeks 1475. Volgt III-c.
4 Adriaan Goris Reyns, geboren omstreeks 1480. Volgt III-d.
 
 
III-a Jan Goris Reyns is geboren omstreeks 1475, zoon van Goris Reynier Spierincx (zie II-a) en Margriet Anthonis Marten Beerts. Jan is overleden vóór 1518 in zie GAB  dd. 30-01-1518 folio 009r, ten hoogste 43 jaar oud.
 
ORZ 281 fol. 29v dd. .04.1501
Jan [Goris] Reyns en Peeter van Eyssel beloofden samen te betalen Cornelis Witbols,
als voogd van Kathelijn, wijlen Peeter Andries weduwe, 6 veertel rogge in de zak,
de ene helft met Rijsbergs Omgang en de andere helft met Rijsbergs kermis
 


GAB 30-01-1518 folio 009r

Halmale Keessel Quam Herman Aerts sone van Dunne kende ende lijde dat hij gehuert heeft tegens Kathelynen Jan Reyns wedue een buynder weyden oft alsoo groot ende cleyn als’t gelegen is omtrent der Vuchten vijf jaren lang geduerende ende achtereenvervolgende dairaf d’yerste jair ingegaen is te Kersmisse lestleden Elcx jairs om seven Rijnsguldens ende thien stuvers current jairlicx de voirs. huere duerende te betalen op Sinte-Mertensdach in den winter ende d’yerste penningen sullen verschijnen Martini proxima Ende is vorwairt dat die voirs. Herman de schouw van desen velde bewaren ende hem beheynden ende slooten sal gelijc hij bevreedt wil zijn op zijns selfs cost. Actum anno XVcXVIII, XXX januarii.

transcriptie Anton Schuttelaars, Pauwel en Ron

 

GAB dd. 18-04-1518 folio 027v, 028r

Halmale Dyemen Quam Kathelyn wijlen Jan Reyns wedue met Jannen Jans sone van Ham heuren voight etc. Kende ende lijde dat om ende mits eenre somme van penningen die heur Andries Merceliss. vol ende al betaelt heeft, zij wel ende wettelick overgegeven ende getranspoorteert heeft, gaf over ende transpoorteerde den voirs. Andriesen eenen huerbrief van vijf jaren duerende die heur Herman van Dunne opten XXXen dach in januario lestleden verleden heeft luydende van seven Rijnsguldens ende thien stuvers current tsjaers in alle der manieren als den voirs. scepenenhuerbrief inhoudende ende begrijpende is ende gelijc heur die voirs. huere ende penningen bekent zijn alsoo dat die voirgenoemde Andries de voirs. seven Rijnsguldens ende thien stuvers jairlicx de voirs. vijf jaren lanck van den voirs. Hermannen manen heysschen opbeuren ende ontfangen sal mogen t'zijnen proffijte gelijc de voirs. Kathelyn 'tselve soude hebben moghen doen.
Actum anno XVcXVIII XV aprilis.

transcriptie Pauwel en Ron

ORR 739 fol.153 dd.02.08.1532
Jan Joachims van den Berghe, als voogd van wijlen Cornelis Stoffel Ventdauws(?) onmondige k’ren en Dingne,
Claes stoffels weduwe, zet te onderpand tbv de k’ren de helft van 6 1/2 veertel rogge erfp.,
die Jan Gorys Reyns weduwe jaarl. uitreikt uit een onderpand te Klein Zundert "ten Broeck"

bron: Harrie Roelands.
 
 
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1505 met Kathelijn Jan Coppen Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen", ongeveer 40 jaar oud. Kathelijn is geboren omstreeks 1465, dochter van Jan Coppen Leyssen en Lysbeth Dirck Tielmans. Kathelijn is overleden vóór 1559, ten hoogste 94 jaar oud. Kathelijn trouwde voorheen vóór 1505 met Geert Jan van Buerstaden. Kathelijn trouwde later na 1510 met Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs (Maes) (±1508-vóór 1578).
 
ORZ 285 fol. 9v dd.30.10.1521
Kathelijn, wijlen Jan Coppens [Leyssen] dtr, weduwe wijlen Gheerits Janssoons van Buerstaden,
met Jacop Anthonissen haar voogd, heeft verkocht meester Francken Nout Gheerits zone, priester,
een huis met de hove en erve daaraan gelegen, staande in de Molenstraat, aan de zuidzijde van het huis van Kathelijne.

ORZ 285 fol. 31 dd.13.04.1523
Kathelijn wijlen Jan Coppens [Leyssen], weduwe wijlen Gheerits Jans van Buerstaden, met Jacop Anthonissen haar voogd,
voor haar zelf, Aert en Adriaen, gebr. Gheerits zonen, elk voor henzelf en Lysbeth, hun zuster,
met Cornelis Jan Leyssen haar voogd, voor haarzelf, hebben verkocht Jan Symoen Nout Symoens 1 zester rogge erfp.,
op en uit een stuk erve, omtrent 8 lopens.

ORZ 285 fol. 45v dd.03.12.1523
Kathelijn Jan Coppens [Leyssen], waardin in de Zwaen, beloofde te betalen Cornelis Nousschen,
vleeshouwer, 16 Rijnsgld, de ene helft te Vastenavond en de andere helft tot halfvasten n.k.

ORZ 285 fol. 49v dd.05.02.1524
Kathelijn Jan Coppens [Leyssen], met Cornelis Jan Leyssen haar voogd, heeft verkocht Wouter Jan Stevens een
erfstede met huizinge, hove en toebehoren, in de Molenstraat te Zundert.
Deze erfstede is na het verkopen andermaal geveild door de Meyer en daar teneinde veroogst en gevest.

ORR 739 fol. 2 dd.24.01.1525
Kathelijn wijlen Jan Coppens dtr, weduwe wijlen Gheryt Jan Buerstedens, met Adriaen Gorys Weerts haar voogd in deze,
heeft verkocht Jan Peeters zone van den Bolck 1 halster rogge erfpacht, in mindering van 1 zester rogge erfp.,
die Jan van den Bolck zelf jaarlijks uitreikte en waarvan Margriet, Pauwels Meeus weduwe,
die het andere halster rogge jaarlijks en erfelijk heffende is. Op het onderpand,
zijnde een stuk beemd, groot omtrent 8 voeder hooimaat, genaamd "den Boontuyn", gelegen te Zundert in de Acker.

ORZ 285 fol. 95 dd. . .1527
Kathelijn, Jan Coppens [Leyssen], weduwe [Geerit Jans van Buerstaden], met Cornelis Jan Leyssen haar voogd,
Aert en Adriaen, gebr. Geerit Jan van Buerstaden zonen, en Lysbeth Geerts dochter, met Gielis Gielis Embrechts haar voogd,
hebben verkocht Peeter Peeter Jacop Leyssen 1 zester rogge erfp, in mind. van 6 veertel rogge erfp.

ORZ 285 fol. 98 dd. .12.1527
Cornelie [Pauwels van den Bolck dtr], Dierick [Jan] Broexkens weduwe, met Jacop Thonissen haar voogd,
beloofd te betalen Lysn Jan Coppens [Leyssen] 1 halster rogge erfp. tot vastenavond naastkomende en nog
1 halster rogge tot Pinksteren daarna en blijft schuldig 1 veerrtel rogge tot Kerstmis laatstleden verschenen.

ORZ 286 fol.106 dd.18.06.1559
de erfgen. wijlen Kathelijne Jan Leyssen, in haar leven huisvrouw van Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs,
met name voorn. Ghijsbrecht Maes voor hemzelf, Adriaen Jan Goris Reyns voor hemzelf,
Dympna Jan Goris Reyns met Jan Jan Servaessen, haar man en voogd, voor haarzelf, Margriet, Dympna haar zuster,
met Cornelis Nouts, haar man en voogd en Cornelis Maes Cornelis Gijs als voogd van
Jenne, Anne en Kathelijne, Ghijsbrecht Maes dtrs, daar moeder af was voorn. Kathelijne Jan Leyssen.
En bekenden tegen elkaar gescheiden en geerfdeeld te zijn.

bron: Harrie Roelands.
 
Kinderen van Jan en Kathelijn:
 
1 Adriaan Jan Goris Reyns, geboren omstreeks 1505. Volgt IV-a.
2 Margriet Jan Goris Reyns, gedoopt omstreeks 1508. Volgt IV-b.
3 Dympna Jan Goris Reyns, geboren omstreeks 1510. Volgt IV-c.
 
 
IV-a Adriaan Jan Goris Reyns is geboren omstreeks 1505, zoon van Jan Goris Reyns (zie III-a) en Kathelijn Jan Coppen Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen". Adriaan is overleden.
 
ORR 739 fol. 27 dd.27.02.1526
verkoopt 1 zester rogge erfp. op zijn huis etc. op Hulsdonck, aan Cornelis Gherit van der Vloet.
 
ORR 739 fol. 94 dd.15.02.1530 
Adriaen Jan Goris Reijns is toeziende voogd over de kinderen van zijn zuster Margriet met wijlen Merten Gielis Haest


ORR 765 fol.221/222v dd.01.02.1550
Adriaen Jan Ghorys Reijns is schuldig Dingene Jan Ghorys Reijns, zijn zuster,
5 veertel en 3 lopen rogge erfpacht, op zijn gehele hoeve, in verscheiden percelen,
zo in huizinge, in hovinger, in lande, in zande, in heijden, in weijden, in beemden, in bosschen,
in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in verscheijden stukken,
gestaan en gelegen tot Klein Zundert ten Broeck.

ORZ 286 fol. 47 dd.12.02.1558
Adriaen Jan Goris Reyns genoemd als voogd van de onbej. k’ren van Sebastiaen Wouter Wielmans,  daar moeder af was Magriete Adriaen Goris Reyns.

ORZ 286 fol. 47v dd.12.02.1558
de voogd van de onbej. k’ren van Bastiaen Wouter [Wouter] Wielmans bekende dat  Adriaen Jan Goris Reyns aan hem gelost heeft alzulke 10 lopen rogge erfp., onder erve en leen, die Adriaen de weesk’ren uitreikte, daar zij op gedeeld waren, vlg de deelbrief van heden

ORZ 286 fol. 79v dd.25.05.1559
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen, Dympna en Magriet,
Jan Goris Reyns en Cornelis Maes Cornelis Gijs als voogd van Jenne, Anna en Kathelijne,  onbej. k’ren van Gijsbrecht, die hij verwekt had bij wijlen Kathelijn Jan Leyssen, ter andere zijde.

ORZ 286 fol.106 dd.18.06.1559
Jan Goris Reyns genoemd als erfgenaam van wijlen Kathelijne Jan Leyssen,
in haar leven huisvrouw van Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs.

ORZ 286 fol.102v dd.29.01.1560
Jan Wouter Gilsmans beloofd Jan Jan Servaessen en ten name van zijn huisvrouw,
met Adriaen Jan Goris Reyns en Cornelis Nous te Galder tesamen,
te betalen 50 Kar.gld en 2 veertel rogge eens in de zak.

ORZ 286 fol.138v dd.31.03.1561
Adriaen Jan Goris Reyns genoemd als toeziender van de k’ren Dirck Dirck van den Broeck,
daar moeder af is Lysbeth Reyn Goris Reyns.

ORZ 286 fol.147v dd.08.09.1561
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen Jan Goris Reyns en Dimpna, zijn zuster,
met Jan [Jan] Servaessen, aar man en voogd zijn overeengekomen inzake een geschil tussen beide partijen.

ORZ 287 fol.151v dd.27.01.1569
Adriaen Jan Goris Reyns genoemd als voogd van de onbej. k’ren van Anthonis Henrick [Jan] Leyssen,
daar moeder af was Cornelia Dirickx [Dirck] van den Broeck.

bron: Harrie Roelands.


GAB, R762-R778 Schepenbank Breda, 01-02-1550 "Zundert"

Erfpacht van 5 vertel en 3 lop rogs, op sijne geheele hoeve in verscheijden parcheelen,
zoo in huysinge, in hovinge, in lande, in sande, in heijden, in weijden, in beemden, in bosschen,
in hoogen, in leegen, in diepen, in droogen, in verscheijden stucken
Ligging van het goed: tot Cleijn Sundert ten Broeck
Adriaen Jan Ghorys Reijnszone bekent de erfpacht schuldich te zijn aen Dingne Jan Ghorys Reijnsdr, zijn suster.
Hij heeft de 2 derdedeelen van de goeden gecoft van Dingne Jan Ghorys Reijnsdr en Margriet Jan Ghorys Reijns zijn zusters.
Te vrijen mette 5 vertel en 3 lop rogs voirs. Met noch 5 vertel en 3 lop rogs erffelick.
Met noch 1 zester ter quijtinge met 45 kargld die voirs Margriet daer op blijft heffen nae uutwijsen van
de brief op huyden voir ons gepasseert.

bron: stadsarchief Breda
 
Adriaan trouwde met .... Zij is overleden.
Kinderen van Adriaan en ...:
 
1 Thomas Adriaan Jan Goris Reyns, geboren omstreeks 1525. Volgt V-a.
2 Margriet Adriaen Jan Goris Reyns, onder voorbehoud, geboren omstreeks 1530. Volgt V-b.
 
 
V-a Thomas Adriaan Jan Goris Reyns is geboren omstreeks 1525, zoon van Adriaan Jan Goris Reyns (zie IV-a) en .... Thomas is overleden.
 
ORZ 288 fol.184v dd.19.02.1582
Marie Adriaen Jan Cheels met Thomas Adriaen Jan Goris Reyns, haar man en voogd, heeft verkocht
Adriaen Adriaen Jan Cheels een gerecht 12e deel in een erfstede en erve, met het huis,
schuur en kooien daarop staande en van het nieuwe huisje, hove en erve daarp staande,
ten Broecke gelegen, en nog een 12e deel in diverse pachten en renten.

bron: Harrie Roelands.
 
Thomas trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1550 met Marie Adriaan Jan Marcelis (Cheels), ongeveer 25 jaar oud. Marie is geboren omstreeks 1525, dochter van Adriaan Jan Marcelis. Marie is overleden.
 
 
V-b Margriet Adriaen Jan Goris Reyns, onder voorbehoud is geboren omstreeks 1530, dochter van Adriaan Jan Goris Reyns (zie IV-a) en .... Margriet is overleden. Margriet trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1560 met Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, ten hoogste 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1530. Jan is overleden vóór 1598, ten hoogste 68 jaar oud.
 
Kinderen van Margriet en Jan:
 
1 Denijs Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, geboren omstreeks 1560. Denijs is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven op 07-02-1641 in Gr-Zundert rk, als Dionysius Heestermans, aetate pro vertus.
2 Cornelis Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, geboren omstreeks 1560. Cornelis is overleden.
Notitie bij Cornelis: gehuwd geweest met Geertruyd Michiel Marten Goderts
3 Anna Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, geboren omstreeks 1560. Anna is overleden, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven op 07-09-1625 in Gr-Zundert rk.
Notitie bij Anna: gehuwd geweest met Johannes Reyner Voss
4 Margaretha Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, geboren omstreeks 1560. Margaretha is overleden, ongeveer 65 jaar oud. Zij is begraven in 07-1625 in Gr-Zundert rk.
Notitie bij Margaretha: gehuwd geweest met Walterus Matheus Cools, Margaretha was doopgetuige op 22-09-1613 te Groot Zundert bij Jan Aert Hendrik (Gaels) Reyns.
5 Jacob Jan Cornelis Aart Simons Heestermans, geboren omstreeks 1560. Jacob is overleden, gehuwd geweest met Catharina Cornelis.
 
 
IV-b Margriet Jan Goris Reyns, dochter van Jan Goris Reyns (zie III-a) en Kathelijn Jan Coppen Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen". Zij is gedoopt omstreeks 1508. Margriet is overleden vóór 1561 in zie ORZ 286 fol.147v dd.08.09.1561., ten hoogste 53 jaar oud.
 
ORA Breda R765 f.221v/222r dd.01.02.1550
Adriaen Jan Ghorys Reijns is schuldig Margriet, zijn zuster,
5 veertel en 3 lopen rogge erfpacht op zijn gehele hoeve tot Klein Zundert,
ten Broeck en nog 1 zester ter kwijting met 45 kar.gld.

ORZ 286 fol. 79v dd.25.05.1559
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen, Dympna en Magriet,
Jan Goris Reyns en Cornelis Maes Cornelis Gijs als voogd van Jenn, Anna en Kathelijne,
Gijsbrechts dtrs die hij verwekt had bij Kathelijne Jan Leyssen, ter andere zijde.
Magriet Jan Goris Reyns met Cornelis Nouts haar man en voogd.

ORZ 286 fol.106 dd.18.06.1559
Margriet Jan Goris Reyns met Cornelis Nouts, haar man en voogd, genoemd als erfgen.
van wijlen Kathelijne Jan Leyssen, in haar leven huisvrouw van Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs.

ORZ 286 fol.165 dd.26.02.1562
Magriete Jan Goris Reyns met Cornelis Nouts, haar man en voogd, bekende bij kleindeling dat Anna en Kathelijne,
Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs dtrs, tegen haar gescheiden en geerfdeeld zijn op 1 veertel rogge erfp.,
in mind. van 1 zester rogge erfp., uitgaande met de andere 3 veertel rogge in deze 3 schepenbrieven vermeld.
Idem bekende Magriete dat Anna en Kathelijne tegen hen gescheiden zijn op het 3e deel van 2 lopen,
in mind. van 8 lopen rogge erfp., vlg de manbrief dd.30.04.1536.

bron: Harrie Roelands.
 
Margriet begon een relatie met Cornelis Nouts ( van Galder). Cornelis is geboren omstreeks 1505. Cornelis is overleden.
 
ORZ 285 fol. 45v dd.03.12.1523
Kathelijn Jan Coppens [Leyssen], waardin in de Zwaen, beloofde Cornelis Nousschen,
vleeshouwer, te betalen 16 Rijnsgulden, de helft te vastenavond en de andere helft tot halfvasten n.k.

ORZ 286 fol.102v (96v) dd.29.01.1560
Jan Wouter Gilsmans beloofde Jan Jan Servaessen en ten name van zijn huisvrouw,
met Adriaen Jan Goris Reyns en Cornelis Nous te Galder tesamen, te betalen 50 Kar.gld en 2 veertel rogge eens in de zak.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-c Dympna Jan Goris Reyns is geboren omstreeks 1510, dochter van Jan Goris Reyns (zie III-a) en Kathelijn Jan Coppen Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen". Dympna is overleden.
 
ORR 765 fol.221v/222r dd.01.02.1550
Adriaen Jan Ghorys Reijns is schuldig Dingne Jan Ghorys Reijns, zijn zuster,
5 veertel en 3 lopen rogge erfpacht op zijn gehele hoeve, gelegen tot Klein Zundert ten Broeck.

ORZ 286 fol. 68 dd.12.12.1558
Dympna Jan Goris [Reyns] met Jan Jan Servaessen, haar man en voogd, ter eenre en
Jacob Thijs Jan Pauwels als voogd met Adriaen Jan Goris als toeziender van de
onbej. k’ren wijlen Adriaen Thijs Jan Pauwels, daar moeder af is voorn. Dympna,
zijn overeengekomen inzake erfdeling.

ORZ 286 fol. 79v dd.25.05.1559
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen, Dympna en Magriet,
Jan Goris Reyns en Cornelis Maes Cornelis Gijs als voogd van Jenne, Anna en Kathelijne,
Gijsbrechts dtrs, die hij verwekt had bij wijlen Kathelijne Jan Leyssen, ter andere zijde.
Dympna Jan Goris Reyns met Jan [Jan] Servaessen, haar man en voogd.

ORZ 286 fol.106 dd.18.06.1559
Dympna Jan Goris Reyns met Jan Jan Servaessen, haar man en voogd,
genoemd als erfgen. van wijlen Kathelijne Jan Leyssen,
in haar leven huisvrouw van Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs.

ORZ 286 fol.147v dd.08.09.1561
Ghijsbrect Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen Jan Goris Reyns en Dimpna,
zijn zuster, met Jan [Jan] Sevaessen, haar man en voogd,
ter andere zijde zijn overeengekomen inzake een geschil tussn beide partijen.

bron: Harrie Roelands.


GAB 01-02-1550 Schepenbank Breda, R762-R778 "Zundert"

De gerechte 2 derdedeelen die hen toebehoirt hebben van de hoeve oft stede,
dair wijlen Jan Ghorys Reijnszone hon vader eertijts uutgestorven is, zoo in huysinge,
in hovinge, in lande, in sande, in heijden, in weijden, in beemden, in bosschen, in hoogen,
Ligging van het goed: tot Cleijn Sundert ten Broeck
Dingne Jan Ghorys Reijnsdr met Adriaen Mathijs Jan Pauwelszone, man en vgd,
Margriet Jan Ghorys Reijnsdr met Cornelis Nout Corneliszone heuren man en vgd,
hebben vercoft aen Adriaen Jan Ghorys Reijnszone.
Te vrijen mette 2 derdedeelen van 15 zester en 2 vertel rogs in verscheijden parcheelen.

bron: stadsarchief Breda
 
Dympna:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1535 met Adriaan Mathijs Jan Pauwels, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1510, zoon van Mathijs Jan Pauwels. Adriaan is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1550 met Jan Jan Servaessen, ongeveer 40 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1510. Jan is overleden.
 
ORZ 286 fol.102v (96v) dd.29.01.1560
Jan Wouter Gilsmans beloofd te betalen Jan Jan Servaessen en ten name van zijn huisvrouw,
met Adriaen Jan Goris Reyns en Cornelis Nous te Galder tesamen, 50 Kar.gld en 2 veertel rogge eens in de zak.
Daarnaast beloofde Jan Jan Faessen Adriaen Wouter Gilsmans schadeloos te houden van de erfpenn. van
vs 50 Kar.gld tegen Ghijsbrecht Maes en alle andere die dat mochten aangaan.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-b Margriet Goris Reyns is geboren omstreeks 1475, dochter van Goris Reynier Spierincx (zie II-a) en Margriet Anthonis Marten Beerts. Margriet is overleden.
 
ORR 739 fol. 94 dd.15.02.1530
Margriet Ghorys Reyns, weduwe Merten Gielis Haest, met Cornelis van der Heyden, nu haar man.
Thomas Gielis Haest als oom en voogd en Jan Ghorys Reyns als oom en toeziender over de
onmondige kinderen Merten Gielis Haest, hebben verkocht aan Jan Ghorys Vorsselmans 2 koeweiden genaamd
"Boydens Vucht" met 2 beemden daar tegenaan gelegen in de Meyvuchte en 1 perc.heide te Wernhout in de Heystraat.

ORR 739 fol.106 dd.23.08.1530
heeft, samen met haar man Cornelis Wouters van der Heyden, verkocht Cornelis Cornelis Willem Dijckmans,
2 veertel rogge erfp., die Margriet heffende is op de goederen "ten Broeck" en de k’ren Jan Ghorys Reyns nu bezitten.

bron: Harrie Roelands.
 
Margriet:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1500 met Merten Dielis Haest, ongeveer 30 jaar oud. Merten is geboren omstreeks 1470, zoon van Dielis Marten Haest en Marie Thomas Dibbout Conincx. Merten is overleden vóór 1530 in zie ORR 739 fol.15.02.1530. bij Margriet Goris Reyns, ten hoogste 60 jaar oud.
 
ORR 419 fol.189 dd.25.02.1510
Yde Peter Gheryt Ghijs dtr, met Lambrecht Anthonis haar man en voogd,
heeft verkocht Merten Gielis Haest 3 veertel rogge erfpacht, uit en op de huizinge, hovinge etc.,
getaan en gelegen te Zundert aan "t’Herveken"neven de Laerstraat.

ORZ 283 fol.116 dd.24.11.1511
Merten Dielis Haest verkoopt Kerstyne Henrick Mows, wed. Jan Wouter Wielmans,
6 lopen rogge erfp.op de erfstede die Merten nu heeft, gelegen te Zundert aan de Plaetse.

ORZ 283 fol.118v dd.10.12.1511
Merten Dielis Haest heeft verkocht Kerstyne Henrick Mows, weduwe wijlen Jan Wouter Wielmans 6 lopen rogge erfp.,
uit eedn erfstede etc.

ORR 420 fol. 96v dd.30.03.1512
Lysbeth Peter [Geert] Ghijs dtr met Adriaen Jan Hoesschaerts haar wettige man en voogd heeft verkocht
Gheryt [Nout] van der Vloet 10 lopen rogge jaarlijks, die Merten Gielis Haest haar schuldig is uit te reiken,
uit en op een huis en erve, gestaan en gelegen te Zundert aan de Plaetse.

ORR 421 fol.115v dd.12.04.1513
Aert Henrick Bevers heeft uitgegeven Merten Gielis Haest de erfenissen,
t.w. een stuk erve, weide en beemden, ca 1 bunder, geheten "de Groote Meyvuchten" en een heiveld,
ca 1/2 bunder daaraan gelegen, gelegen tot Wernhout.
Idem nog een stuk erve, geheten "de Weyvucht"en nog een stukje erve, geheten "dat Willaerdeken"daaraan liggende,
tesamen omtrent 3 bunder, gelegen tot Wernhout, om 2 veertel rogge jaarlijkse erfpacht.

ORZ 283 fol.167 dd.03.02.1514
Merten Dielis Haest heeft verkocht Jan Willems 1 halster rogge erfp. op 1 perceel erfs,
genaamd "de Vuchten", gelegen te Wernhout.

ORR 424 fol.359v dd.26.11.1516
Merten Gielis Haest heeft verkocht Aert Henrick Bevers 1 1/2 bunder erve,
onder weide en heide, genaamd "de Vucht en de Wildert", gelegen tot Wernhout aan "t’Ruwvelt".

ORR 425 fol.186v dd.23.03.1518
Cornelis wijlen Cornelis Jan Kerstiaens heeft uitgegeven Merten Gielis Haest de huizinge, kooie, hovinge etc.,
houdende tesamen onder land, heide en weide ca 5 bunder, gestaan en gelegen te Wernhout teneinde de Heistraat
en met nog ca 1 bunder erve, heide, weide en groes, geheten "de Vuchten" ook aldaar gelegen,
om 5 veertel rogge jaarlijkse erfpacht.

ORZ 283 fol.284 dd.14.03.1519
Merten Dielis Haest heeft te andere tijden geerfd tegen Cornelis Cornelis Janssen [Kerstiaens] een erfstede etc.
te Wernhout boven de Heystrate, om erfpacht, te lossen staande met 25 gld voor elke veertel rogge.
Marie Thomaes Dibbouts, weduwe Dielis Haest lost hier 1 halster rogge erfp. af in naam van haar zoon Merten.

ORZ 283 fol.287 dd.16.06.1519
Merten Dielis Haest belooft te betalen Janne van Bavel 19 gld 5 stv, toekomende van een paard.

bron: Harrie Roelands.
 
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1530 met Cornelis Wouter van der Heyden, ongeveer 55 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1475, zoon van Wouter van der Heyden. Cornelis is overleden.
 
ORZ 283 fol.124v dd.29.12.1512
Cornelis Wouter van der Heiden, voor hemzelf en voor Kathelijne, zijn zuster,
heeft met recht doen bezetten een stuk beemden gelegen aan de Voirtstraat, genaamd "den Baerlbeemdt",
die Jan Peeter Biermans in handen heeft voor een erfvoorwaarde die Cornelis aannoemde voor afstand bij
Jan Peeter Biermans gedaan te worden van de helft van het stuk beemden.

ORR 421 fol.100 dd.01.03.1513
Jan Peter Byermans heeft verkocht Dyrck Aert Bevers de helft van een stuk beemden,
geheten "den Baerlbeemdt", houdende omtrent 1 bunder in het geheel, gelegen aan de Voortstraat,
gemeen enongedeeld met de andere helft die Wouter van der Heijden kinderen toebehoort.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-c Reynier Goris Reyns is geboren omstreeks 1475, zoon van Goris Reynier Spierincx (zie II-a) en Margriet Anthonis Marten Beerts. Reynier is overleden vóór 1501 in zie ORZ 281 fol. 36 dd.29.07.1501. bij Cornelie Cornelis, ten hoogste 26 jaar oud.
 
Reynier trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1500 met Cornelie Cornelis, ongeveer 25 jaar oud. Cornelie is geboren omstreeks 1475. Cornelie is overleden.
 
ORZ 281 fol. 36 dd.29.07.1501
Willem Jan Broeckmans heeft laten aflossen Cornelie Cornelis, wed. Reyn Goris [Reyn] Spierincx,
1 halster rogge erfp., in mind. van 1 zester rogger erfp., dat Willem heffende is op 11 lop[ens. land,
met een weide daaraan gelegen, gelegen te Klein Zundert, ten Broecke.
 
Bron Harrie Roelands.
 
Kind van Reynier en Cornelie:
1 Lijsbeth Reynier Ghorys Reyns, geboren omstreeks 1500. Volgt IV-d.
 
 
IV-d Lijsbeth Reynier Ghorys Reyns is geboren omstreeks 1500, dochter van Reynier Goris Reyns (zie III-c) en Cornelie Cornelis. Lijsbeth is overleden.
 
ORZ 286 fol.138v dd.31.03.1561
Lysbeth Reyn Goris Reyns, weduwe wijlen Dirck Dirck van den Broeck, met Ghijsbrecht Maes Cornelis Ghijs,
haar man en voogd, met haar kinderenhebben verkocht Cornelis Cornelis Beatris een stuk land, genaamd "den Houtacker",
groot omtrent 8 lopens. met een stuk beemden daar benedenaan gelegen, groot 3 voederhooimaden,
gelegen te Zundert ten einde de Wijacker, o.m. noord de Klein Beek.

ORZ 286 fol.189 dd.07.02.1563
de weduwe [=Lysbeth Reynier Ghorys Reyns] met Ghijsbrecht Maes Cornelis Maes, haar man en voogd, ter ene zijde en Reynier,
de zoon, Cornelia, de dochter, met Anthonis Henrick Jan Leyssen, haar man en voogd en Henrick Dircx [van den Broeck] als voogd en
Adriaen Jan Goris Reyns als toeziender van de onbej. k’ren Pauwels, Frans en Goris, de zonen, Heylwich en Marie, de dochters,
ter andere zijde, zijn tegen elkaar gescheiden en geerfdeeld. De weduwe is gedeeld op enkele rogge en geldrenten.

ORZ 287 fol. 46 dd.09.02.1565
Ghijsbrecht Maes Cornelis Ghijs ter eenre en Elysabeth Reyn Goris Reyns, zijn huisvrouw, met Reynen Diricx van den Broick,
haar zoon en voogd, ter andere zijde en verklaarden gemaakt te hebben een zeker accoord of huw.voorwaarden.

ORZ 287 fol.208 dd.03.03.1571
Lysbeth Reyn Goris Reyns met Ghijsbrecht Maes Cornelis Maes, haar man en voogd, Reyn, Pauwels en Frans,
Dirix van den Broick zonen, Cornelis Cornelis Nout Gijssels als man en voogd van Heylwich Dirix van den Broeck en
Marie Dirix van den Broeck met Jan Cornelis Tacx, haar man en voogd, elk voor hem zelf en in deze vervangende Goris Dirix van den Broick,
bekenden dat Peeter Simon Rommens aan hen gelost heeft 1 veertel rogge jaarl. erfp.,
in mind. van 10 veertel rogge jaarl., uit de goederen bij Peeter gekocht.

ORZ 287 fol.208 dd.03.03.1571
dezelfde personen als voor bekenden ontvangen te hebben van Peeter Simon Rommens de penn. van
1 veertel rogge jaarl. erfp., die hij met zijn moeder heffen op de goederen van Cornelis Cornelis Beatris,
die deze Beatris van hen gekocht heeft.

bron: Harrie Roelands.
 
Lijsbeth:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1525 met Dirck Dirck van den Broeck, ongeveer 25 jaar oud. Dirck is geboren omstreeks 1500, zoon van Dierick Jan van den Broeck en Cornelie Pauwels van den Bolck. Dirck is overleden omstreeks 1560, ongeveer 60 jaar oud.
 
ORR 740 fol. 37 dd.28.04.1534
heeft verkocht, samen met zijn broers Pauwels en Henrick wijlen Dyrcx van den Broeck voor de ene helft en
Henrick Jan Kerstiaens voor de andere helft, aan Peter Jan Sibs 1 perc. beemd, genaamd "de Lyssbemdt"

ORZ 286 fol. 14 dd.17.12.1556
Dirick Dirix van den Broecke bekende schuldig te zijn jaarl. uit te moeten reiken Jan Peeters van de Wijmare
een erfcijns van 3 Kar.gld en 10 stv., op en uit zijn huis, hof, schuur en kooi, die Dirick nu tegenwoordig bezit,
groot omtrent 1 bunder. gestaan en gelegen te Broeck, onder Klein Zundert. Idem op een stuk land, genaamd "de Mortel",
groot omtrent 5 lopens., gelegen tot Klein Zundert in de Ackers. Idem op een plak, zo leen als erve, onder beemden,
heide en weide, genaamd "de Gagel", groot omtrent 10 bunder, gelegen ten Broecke, noord de gr.beek.

ORZ 286 fol. 41 dd.25.10.1557
Dirck Dirck van den Broeck bekende dat Ansem Cornelis Coecx aan hem gelost heeft de halster rogge die
Dirck heffende is op de stede en erve die Ansem tegenwoordig bezit, gelegen in de Wijacker.

ORZ 286 fol. 58v dd.30.04.1558
Dirck Dirck van den Broeck heeft verkocht Lysbeth Bouwen Aert [Boydens] 2 veertel rogge jaarl.
erfp., op en uit al zijn goederen die hij onder den Hertog heeft.

ORZ 286 fol.138 dd.31.03.1561 verkoopt 1 perceel land

ORZ 286 fol.189 dd.07.02.1563 boedelscheiding na overlijden.

ORA 291 fol. 4 dd.14.01.1602 benoeming voogd etc. na zijn overlijden.

bron: Harrie Roelands.
 
(2) trouwde, ongeveer 61 jaar oud, omstreeks 1561 met Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs (Maes), ongeveer 53 jaar oud. Gijsbrecht is geboren omstreeks 1508, zoon van Maes Cornelis Ghijs. Gijsbrecht is overleden vóór 1578 in zie RAWB Zundert 1356 R 5490 dd.21.03.1583., ten hoogste 70 jaar oud. Gijsbrecht trouwde voorheen na 1510 met Kathelijn Jan Coppen Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen".
 
ORZ 286 fol. 66 dd.26.09.1558
Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs genoemd als voogd van Mariken, Adriaen,
Thomas en Anneken, Henrick Maes onbej. k’ren.

ORZ 286 fol. 79v dd.25.05.1559
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs vor hemzelf ter ene zijde en Adriaen Jan Goris Reyns voor hemzelf,
Dympna Jan Goris Reyns met Jan [Jan] Servaessen, haar man en voogd, Magriete Jan Goris Reyns met Cornelis Nouts,
haar man en voogd, Cornelis Maes Cornelis Gijs als voogd van Jenne, Anna en Kathelijne, Ghijsbrecht Maes k’ren,
die hij verwekt had bij wijlen Kathelijne Jan Leyssen, ter andere zijde, zijn overeengekomen dat Ghijsbrecht aan zijn
voorn. k’ren en aan de andere bovengenoemde erfgenamen van Kathelijn, zal hebben en ontvangen eens de som van
25 li.gld, boven hetgeen daar hij op gedeeld is, nopens de haaflijke goederen, hiervan zal Ghijsbrecht geen
voordeel noch tocht behouden en zal daartegen hebben alle schulden van het sterfhuis,
dat deze k’ren erfgen. na hem zullen nemen al de pachten en cijnzen die op Gijsbrecht zijn bevallen.
Verder zal hij nog houden 10 daalders in het sterfhuis bevonden.

ORZ 286 fol.106 dd.18.06.1559
Ghijsbrecht Maes Cornelis Maes genoemd als erfgen. van wijlen Kathelijne Jan Leyssen, zijn huisvrouw was.

ORZ 286 fol.102v dd.29.01.1560
Jan Jan Faessen beloofd Adriaen Wouter Gilsmans schadeloos te houden van 50 Kar.gld tegen
Ghijsbrecht Maes [CornelisGijs] en alle andere die dat zouden mochten aangaan.

ORZ 286 fol.103v dd.13.02.1560
Ghijsbrecht Maes Cornelis Ghijs genoemd als voogd van Adriaen, Thomas en Anna,
Henrick Maes nog onbejaarde k’ren.

ORZ 286 fol.109 dd.29.02.1560
Ghijsbrecht Maes Cornelis Ghijs heeft verkocht Adriaen Marck Adriaenssen 1 zester rogge erfp.,
op de onderpanden vlg de manbrief dd.14.02.1547.

ORZ 249 dd. 1561 Rekeninghouder, als getouwd hebbende de weduwe wijlen Dirick Dircx van den Broeck,
over de goederen achtgerlaten door Dirick Dircx van den Broeck.

ORZ 286 fol.138 dd.31.03.1561
verkoop van een stuk land door Elysabeth Reyn Goris Reyns

ORZ 286 fol.147v dd.08.09.1561
Gijsbrecht Maes Cornelis Gijs ter ene zijde en Adriaen Jan Goris Reyns en Dimpna, zijn zuster,
met Jan [Jan] Servaessen, haar man en voogd, ter andere zijde zijn overeengekomen inzake een geschil tussen beide partijen.

ORZ 286 fol.164v dd.26.02.1562
Ghijsbrecht Cornelis Gijs heeft getransporteerd aan Anna en Kathelijne Ghijsbrecht Maes dtrs,
2 veertel rogge erfp., op onderpand als de brief dd.23.06.1545 vermeldt. Idem 1 veertel rogge erfp.,
uitgaande met vs 2 veertel rogge op hetzelfde onderpand, in mind. van 1 zester rogge,
daarvan de 4e veertel rogge toebehoort Magriete Jan Goris Reyns.
Idem heeft Ghijsbrecht getransporteerd aan zijn 2 dtrs Anna en Kathelijne 6 lopen rogge erfp, in mind. van 8 lopen rogge,
vlg de manbrief dd.30.04.1536, waarvan de andere 2 lopen Anna en Kathelijne en Jenna,
hun zuster, reeds eerder zijn toegekomen, vlg 2 brieven dd.18.06.1560 en 22.09.1561.
Tegen welke erfdeling Gijsbrecht bekende tegen Anna en Kathelijne verleken te zijn met penn.

ORZ 287 fol. 44v dd.03.02.1565
Ghijs Maes Cornelis Maes bekende dat Jan Meeussen van der Groesen aan hem gelost heeft met
25 lichte gld 3 veertel rogge jaarl. erfkwijtpacht, in de brief dd.27.05.1544 begrepen.

ORZ 287 fol. 46 dd.09.02.1565
Ghijsbrecht Maes Cornelis Ghijs ter eenre en Elysabeth Reyn Goris Reyns, zijn huisvrouw,
met Reynen Diricx van den Broick, haar zoon en voogd.
En verklaarden dat zij gemaakt hebben een zeker accoord of huw. voorwaarden.

ORZ 287 fol. 55 dd.09.03.1565
Ghijs Maes Cornelis Ghijs als getrouwd hebbende de weduwe Dirick [Dirck] van den Broeck =[Lysbeth Reynier Ghorys Reyns]
en ook als koper van de goederen van voorn. Dirick v.d. Broeck, verklaarde dat Cornelis Cornelis Beatris gelost heeft 1 veertel rogge,
in mind. van 2 zester rogge jaarl., welke 1 veertel Anthonis Merten Goderts, mede comparerend, bekende van voorn. Cornelie,
zijn zuster, gekomen te zijn bij erfdeling, na de dood van Kathelyne van den Broeck, zijn moeder.

ORZ 287 fol.163v dd.18.04.1569
Ghijsbrecht Maes Cornelis Gijs genoemd als gemachtigde en toeziender van de k’ren Jan Peeter Adriaenssen.

RAWB Zundert 1356 R 5490 dd.21.03.1583
rekening, bewijs en reliqua welke Jacob Jans Verwijmer is doende al collecteur van de koopdagen van de haaflijke goederen van
wijle Ghijsbrecht Maes [Cornelis Ghijs], welke gehouden is dd.21.10.1578 en dieverschenen is te St. Jansmisse 1579.
Gepresenteerd en gelezen dd.21.03.1583.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-d Adriaan Goris Reyns is geboren omstreeks 1480, zoon van Goris Reynier Spierincx (zie II-a) en Margriet Anthonis Marten Beerts. Adriaan is overleden vóór 1558 in zie ORZ 286 fol. 47v dd.12.02.1558., ten hoogste 78 jaar oud.
 
ORR 425 fol.183v dd.16.02.1518
Boyden Aert Boydens heeft verkocht Adriaen Gorys Reyns de huizinge, schure,
hovinge etc., ca 2 bunder, gelegen tot Rijsbergen te Tichelt.

ORR 740 fol. 30 dd.07.01.1534
heeft met recht bedongen het onderpand voor 7 lopen rogge erfp. op een erfstede etc.
die Peter Jan Roevers nu in handen heeft.

ORR 740 fol. 38 dd.19.05.1534
Jan Jan Luycx lost af met 36 Kar.gld, een erfrente van 2 Kar.gld en 5 stv die hij jaarl. uitreikt aan
Dyrck Adriaen Vrients, kinds en onnozel zijnde, en nu toebehoort Peter Jan Lemmens.

ORR 740 fol. 38 dd.19.05.1534
Willem Jan Vrients is voogd van Dyrck Adriaen Vrients, kinds en onnozel zijnde, i.z. de stede te Cleyn Zundert
die Peter Jan Lemmens toebehoorde en Adriaen Gorus Reyns opgewonnen heeft.

ORR 740 fol. 39 dd.18.08.1534
heeft verkocht Jan Jan Luycx, de erfstede die Adriaen voor zijn erfpacht opgewonnen had.
Adriaen blijft hier op heffen 7 lopen rogge erfp.jaarl.

ORZ 286 fol. 46 dd.12.02.1558
Adriaen Goris Reyns genoemd als voogd van de onbej. k’ren Bastiaen Wouter [Wouter] Wielmans,
daar moeder af was Magriete Adriaen Goris [Reyns].

ORZ 286 fol. 87 dd.18.02.1559
Adriaen Goris Reyns heeft verkocht Cornelis Adriaen Marcelis et suis 3 Kar.gld 15 stv. jaarl. erfcijns. uit en
in mind. van 1 zester rogge erfp. en 20 srv. erfcijns, die Adriaen Goris Reyns heffende is op d’Egeldonck.
Adriaen toebehorende naar uitwijzen van een manbrief dd.16.05.1428 en hem aangedeeld na de dood van zijn vader.


bron: Harrie Roelands.
 
Adriaan trouwde met .... Zij is overleden.
 
Kinderen van Adriaan en ...:
 
1 Margriet Adriaan Goris Reyns, geboren omstreeks 1510. Volgt IV-e.
2 Jan Adriaen Goris Reyns, geboren omstreeks 1512. Jan is overleden.
 

vestbrief 02-01-1577 van Jan Adriaen Ghoris Reijns te Klein Zundert:


01. Moutens, Ypelaer; quam Jan Adriaen Ghoris Reynszone
02. kende ende lijde, dat hij van Henricken Maes Meliszone
03. wittelick gehuert heeft zijn hoeve t' Effen onder De Hage met
04. alle de stucken ende parcheelen erven daertoe behoirende, zoo-
05. als Jan de Backer deselve in huere gebruyckt heeft, eenen
06. termijn van twelf jaren lang duerende, ende achter malcanderen
07. zonder middel vervolgende, behoudelick elcken van de parthijen
08. voors. zijn berouw ten zess jaeren. Dies zal deghene, die
09. zijn berouw alsdan nemen zal willen, 'tzelve den anderen
10. een jaer tevoren opseggen ende vercundigen moeten. Elcx
11. jaers om ende voor tzeventich karolusgulden 't stuck tot
12. veertich grooten Vleems, ende zess zesteren rogs met
13. een zester boeckweyts al goet ende custbaer te betalen
14. ende te leveren, ende voirts op alle alsucke andere vor-
15. waerden ende conditiën als de verhuercedule hieraf zijnde
16. breeder inhout ende verclaert. Verbyndende daervoor
17. de voorgen. Jan, huerder, voor de huere ende vorwaerden
18. voors. alle zijn beesten levende have en[de] andere die hij
19. opte hoeve voors. brengen hebben ende vervueden zal,
20. ende voirts hemzelven ende alle zijn andere goeden,
21. ruerende ende onruerende, presentia et futura, met pande etc.
22. t' elcken t[er]mijne. Voirt zijn voor de schepenen voors.
23. gecomen de voorgen. Adriaen Ghoris Reynszone,
24. des voors. huerders vader, Thomas Adriaen Ghoris Reyns-
25. zone, desselven huerders brueder, beyde tot Cleyn Zundert,
26. ende Jan Cornelis Aert Symonszone, tot Groot Zuyndert in 't
27. dorp woonende. Ende geloofden gesamenderhant onge-
28. sundert ende een voor al voor den voorgen. Jannen, huerder,
29. te doen als goede borgen in zooverre aen denselven Jannen,
30. principalen, e[n]nich gebreck waer, verbyndende daer-
31. voor oick ^als borgen pariter et in solidu[m]^ henzelve ende hen goeden ruerende en[de]
32. onruerende, presentia et futura. Dies geloofde de voorgen. Jan,
33. principael onder de verbyntenisse van hem ende
34. van alle zijn goeden voors., zijn drie borgen voors. ende elcken
35. van hen hieraf altijt schadeloos te quijten. Actu[m] a[n]no XVc
36. zevenentzeventich twee dage in januario.


Stadsarchief Breda. transcriptie Kasper Ludeman

 
 
ORW 36 fol. 23 dd.13.03.1611
genoemd in deze akte, als destijds wonende onder de Vierschare van den Haghe en nu onder Nispen,
hebbende op 2 maart 1583 een obligatie, inhoudende 27 Kar.gld 5 Stv, verleden aan Adriaen Gabriel Alaerts.
Hij woont te Nispen.

bron: Harrie Roelands.
 
Anna Adriaan Goris Reyns, geboren omstreeks 1515. Volgt IV-f.
4 Thomas Adriaen Ghoris Reijns, geboren omstreeks 1518,
wordt genoemd in akte  02-01-1577 van zijn broer Jan Adriaen Ghoris Reijns
 
 
IV-e Margriet Adriaan Goris Reyns is geboren omstreeks 1510, dochter van Adriaan Goris Reyns (zie III-d) en . Margriet is overleden vóór 1558 in zie ORZ 286 fol. 46 dd.12.02.1558., ten hoogste 48 jaar oud.

Margriet trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1540 met Bastiaen Wouter Wouter Wielmans, ongeveer 40 jaar oud. Bastiaen is geboren omstreeks 1500, zoon van Wouter Wouter Wielmans en Beel Willem van den Wijngaert. Bastiaen is overleden.
 
ORZ 285 fol. 91 dd.28.04.1527
Wouter Jan Wielmans heeft verkocht Cornelis, Geert en Bastiaen, Wouter Wouter Wielmans zonen,
30 Stuyvers erfchijns op een erfstede etc. te Zundert in de Molenstraat.

ORZ 285 fol. 91 dd.28.04.1527
Wouter Jan Wielmans bekent jaarl. schuldig te zijn de broers Cornelis, Geert en Bastiaen,
Wouter Wouter Wielmans zonen, 1 zester en het 3e deel in 1 veertel rogge erfp.

ORR 742 fol.109 dd.10.03.1551
Bastiaen Wouters [Wouter Wielmans] als man en voogd en i.n.v. Margriet Adriaen Ghorys Reyns,
zijn huisvrouw, genoemd als mede erfgen. wijlen Andries Henricx van Ghilse,
hebben verkocht Peeter Cornelis van den Bolck de huizinge, schuur, kooien, hovinge en erfenisse,
samen groot 4 bunder, gestaan en gelegen te Zundert aan het Laer.

ORZ 286 fol. 46 dd.12.02.1558
Bastiaen Wouter [Wouter] Wielmans, bij advies en consent van Adriaen Goris Reyns als voogd van
voorn. Bastiaens onbej. k’ren, daarmoeder af was Magriete Adriaen Goris [Reyns dtr],
heeft deze k’ren aangenomen te onderhouden in kost en kleding totdat elk van hen 20 jaar zal zijn.

ORZ 286 fol. 47 dd.12.02.1558
Adriaen Jan Goris Swrijters als getrouwd hebbende Anna Adriaen Jan Goris Reyns ter eenre en
Adriaen Jan Goris Reyns als voogd van de onbej. k’ren van Sebastiaen Wouter [Wouter] Wielmans,
daar moeder af was Magriete Adriaen Goris Reyns, ter andere zijde, hebben gescheiden en geerfdeeld.
De weesk’ren met hun voogd zijn gedeeld op de stede en erfenisse, gelegen op de Raamberg,
onder Klein Zundert, daar Anna Goris Reyns uit gestorven is. Idem op 10 lopen rogge erfp.,
onder eve en leen, uit de hoeve die Adriaen Jan Goris Reyns in handen heeft.

ORZ 286 fol. 47v dd.12.02.1558
Bastiaen Wouter [Wouter] Wielmans bekende schuldig te zijn uit te reiken Adriaen Jan Swrijters 1 veertel rogge jaarl. erfp.

ORZ 286 fol. 47v dd.12.02.1558
de voogd van de onbej. weesk’ren bekende dat Adriaen Jan Goris Reyns aan hem gelost heeft 10 lopen rogge erfp.,
onder erve en leen, die Adriaen deze k’ren uitreikte en daar zij op gedeeld waren
na de dood wijlen Adriaen Reyns, vlg de deelbrief van heden

ORZ286 fol.114 dd.01.04.1560
Sebastiaen Wouter Jan Wielmans ter ene zijde en Adriaen Jan Goris Reyns als voogd van de weeskinderen van Sebastiaen,
die hij verwekt had bij Margriete Adriaen Goris Reyns, ter andere zijde, bekenden tegen elkaar gemangeld te hebben.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-f Anna Adriaan Goris Reyns is geboren omstreeks 1515, dochter van Adriaan Goris Reyns (zie III-d) en . Anna is overleden.

Anna trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1550 met Adriaan Jan Cornelis Swrijters, ongeveer 40 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1510. Adriaan is overleden.
 
ORR 742 fol.109 dd.10.03.1551
Adriaen Jan Cornelis Wrijters als man en voogd en i.n.v. Anne Adriaen Ghorys Reyns, zijn huisvrouw,
genoemd als mede erfgen. wijlen Andries Henricx van Ghilse, hebben verkocht Peeter Cornelis van den Bolck
de huizinge, schuur, kooien, hovingen en erfenisse, sammen 4 bunder, gestaan en gelegen te Zundertt aan het Laer.

ORZ 286 fol. 47 dd.12.02.1558
Adriaen Jan Swrijters, als getrouwd hebbende Anna Adriaen Goris Reyns ter eenre en Adriaen Jan Goris Reyns als voogd
van de onbej. k’ren van Sebastiaen Wouter Wielmans, daar moeder af was Magriete Adriaen Goris Reyns dtr,
ter andere zijde, hebben gescheiden en geerfdeeld. Adriaen Jan Swrijters is gedeeld op 10 lopen rogge, erve en leen,
uitgaande op de hoeve dien Adriaen Jan Goris Rens in handen heeft,
in mind. van 6 veertel rogge, vlg de schepenbrief dd.08.08.1548.

ORZ 286fol. 47v dd.12.02.1558
Bastiaen Wouter [Wouter] Wielmans bekende schuldig te zijn uit te reiken Adriaen Jan Swrijters a veertel rogge jaarl. erfp.


bron: Harrie Roelands.
 
 
II-b Cornelis Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1447, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Cornelis is overleden vóór 13-09-1502 in ORR 415 fol.383v dd.13.09.1502. bij Cornelie Heynrick Bevers, ten hoogste 55 jaar oud.
 
ORZ 280 fol. 99v dd.11.09.1490
Cornelys Reynaer Spierincs heeft beloofd Dierick Claeus van den Broeke schadeloos te houden van alle alzulke tochten als Huybrecht Willem Eghels met recht zal mogen winnen op Diericx goederen of op alzulke goederen als
Dierick aangedeeld zijn en dat om reden dat Dierick bewezen heeft Katheline, zijn nicht, 1 zester rogge leenpacht, om te volvoeren de huwelijkse voorwaarden die Rombout Severijns de voornoemde Cornelys, als vader van Katheline beloofd heeft.

ORZ 280 fol.191v dd. augustus 1493
Cornelys Reyn Spierincs heeft verkocht Aernout Jan Oenolfs 6 veertel rogge erfpacht,
op een stuk land, geheten "den Bettendijck", met een weike daaraan gelegen.
Idem op een stuk land, geheten "den Kerckacker"

bron: Harrie Roelands.
 
Cornelis trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1480 met Cornelie Heynrick Bevers, ongeveer 30 jaar oud. Cornelie is geboren omstreeks 1450, dochter van Heynrick Aert Bevers en Christina Goosen Marck Wouter Mouws. Cornelie is overleden.
 
ORZ 280 fol.164 dd.15.10.1492 benoeming Aert Heynrick Bevers tot gevolmachtigde, na overlijden vader.

ORZ 280 fol.164v dd.15.10.1492 Cornelie Heynrick Bevers, met Cornelis Reyns [Spierincx], haar wettige man en voogd, bekende dat Aert Heynrick Bevers tegen haar gedeeld is op alle  alzulke have en schuld als Heynrick Bevers en Christine zijn huisvrouw plachten te bezitten.

ORR 415 fol.383v dd.13.09.1502
Adriaen Jan Reyns [Spierincx] heeft verkocht Nout Jan Oenolfs 1 zester rogge erfpacht dat Cornelie Henrick Bevers, weduwe wijlen Cornelis Reyns [Spierincx] en haar kinderen jaarlijks uitreiken op een stuk land, gelegen tot Klein Zundert in de Acker.

ORZ 282 fol. 81 dd.02.09.1504
Cornelia Heynrick Bevers, wed. Cornelis Reyn Spierincx, heeft samen met haar zoon Henrick, tot een rechte bijpand gezet een perceel beemdem, genaamd "de Cloot", geleg. o.m. oostwaert van de beek.

ORR 417 fol.249 dd.16.11.1507
Peter Noyt Aert Noydens heeft verkocht Jan Jan Noyts 1 halster rogge erfpacht,
dat hem Cornelie Henrick Bevers, wed. wijlen Cornelis Reynaer Spierincx jaarlijks uitreikt op een stuk beemden, gelegen ten Broeck onder Klein Zundert.

ORZ 283 fol.207v dd.23.01.1516
Mercelis Jan Everaerts heeft verkocht Cornelie Henrick Bevers dtr, weduwe wijlen Cornelis Reyns [Spierincx] 1 halster rogge erfp., uit 1 zester rogge erfp., Mercelis verstorven na de dood Adriaene Mercelis Diericx van den Broeck,
weduwe wijlen Aernouts Jan Onolfs, op een stuk land land, gelegen te Klein Zundert in de Acker.

ORZ 283 fol.219v dd.05.04.1516
Mercelis Jan Everaerts heeft verkocht Cornelie Hanrick Bevers, weduwe wijlen Cornelis Reyns 1 halster rogge erfp.

ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
Thonys Cornelis Reyner Spierincx bekende dat Cornelia Henrick Bevers,
zijn moeder en zijn broers en zusters hem uitgepast hebben met erfdeling uit alle goederen hem verstorven van Cornelis, zijn vader, en die hem versterven zullen na de dood van zijn moeder.

ORR 427 fol.214v dd.24.01.1520
Cornelie, wijlen Henric Bevers dtr, weduwe wijlen Cornelis Reyner Spierincx, met Hieronymus haar zoon en voogd, heeft verkocht Peter Jan Buersteedts eenszins 13 lopen rogge erfpacht en anderszins 11 lopen rogge erfpacht,
die Cornelie te andere tijden tegn haar moeder, broers en zusters aangeerfdeeld zijn, te weten de 11 lopen op de erve geheten "de Weyvuchten" en "t’Wildaertken" en de 13 lopen op de erve, geheten "de Meyvuchten".

ORR 427 fol.226 dd.20.11.1520
Henrick Peter Conincx heeft verkocht Cornelie Henrick Bevers, weduwe wijlen Cornelis Reyner Spierincx een stuk land, ca 2 lopensaat, gelegen tot Klein Zundert int Acker.

ORZ 285 fol. 27 dd.10.12.1522
Jan Jan Smits heeft verkocht Cornelie Henrick Bevers, weduwe wijlen Cornelis Reynier Spierincx 9 lopen rogge erfp. op een erfstede te Cleyn Zundert "ten Broecke".

ORZ 285 fol. 39 dd.14.09.1523
Reyn Cornelis Renier Spierincx, voor hemzelf en voor zijn broer Geronimus en zijn moeder Cornelie, heeft verkocht Jan Peetr Jan Barthels 1 halster rogge erfp. op een heyning, genaamd "den Spijck".


bron: Harrie Roelands.
 
kinderen van Cornelis en Cornelie:
 
1 Anthonys Cornelis Reynier (Thonys) Spierincx, geboren omstreeks 1480. Anthonys is overleden.
 

vestbrief Anthonis Cornelis Reijnssone. 23-02-1518

 

01 Iidem scabini, quam Willem Gherytssone van Buersteden, heeft vercoft
02 Anthonis Cornelis Reynssone een half huys en[de] erve met zijne[n] toebehoirte[n]
03 en[de] metten hove dairacht[er] aenliggen[de], in desen doirsteken scepen[en]brieve begrepe[n]
04 tot alsulcker staet gelegen en[de] voort ut in li[tter]a transfixa. Te vrijen mette[n]
05 co[m]mer in desen doirsteken brief genoempt en[de] voort met vijfen[de]twintich silv[er]?
06 stuver erfch[ijns] die[n] Adriane Jansdocht[er] va[n] Gageldonc heffen[de] is
07 t[er] quiti[n]ge den pe[n]ninc sestien dair jairlicx uutgaen[de] behoud[elick] dat medepa[n]t en[de] bijpa[n]t bliven sal dair ’t met
08 recht sculd[ich] is etc. Gevest. Actum ut sup[ra], data transfixe 1517 28 augusti.


Stadsarchief Breda, transcriptie Chris van Dijkum

 
 
ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
Thonys Cornelis Reyner Spierincx bekende dat Cornelie Henrick Bevers, zijn moeder en Jheromme, zijn broer en Reynaert en Henrick, zijn broers en Lysbeth, zijn zusters, hem uitgepast hebben met erfdeling in al de goederen die hem van Cornelis, zijn vader, verstorven zijn en ook hem mogen aankomen van zijn moeder, zodat hij daar geen recht meer op hebben.

bron: Harrie Roelands.
 
2 Adriaen Cornelis Reijns, onder voorbehoud, geboren omstreeks 1482. 
 
GAB dd. 08-11-1502 folio 393r (laatste 2 stukken op akte):

Claeus Rombout Mertens zone ende Gerit Stoops scepenen in der Eeninge quam Wouter Gerits zone heeft vercoft Adriaen Cornelis Reijns zone die huysinge schuere hovinge ende erfenissen met hueren toebehoiren metten erve dairaen liggende houdende de een veertelsaet luttel die gestaen ende gelegen sijn tot Wernhout in de Heystrate neven Cornelis erve van der Heyden westwert ende oistwert neven Merten Jan Dierix zone erve ende sheerenstrate noortwert Item noch een stuck weyden geheten In de Vucht houdende twee buynder luttel oft alsoe groot ende cleyn alst gelegen is tot Wernhout neven Heinrick Aert Bevers zone erve westwert, oistwert Aert Bevers erve ende suytwert neven sheeren vroente Item noch een stuck lants geheten Die Heyninge houdende een vertelsaet luttel gelegen tot Wernhout oistwert ende noortwert neven Peter Willems zone ^erve^ westwert neven Peter Thys zone erve, ende suytwert neven sheeren strate te vrijen met derthien vertelen rogs erfpachts ende met heeren chijnse dair erflic uutgaende. Gevest, actum ut supra [= als boven] [= 29 april? 8 november?]


Jacop Anthonis zone ende Claeus Rombout Mertens zone scepenen in der Eeningen quam Adryaen Cornelis Reyns zone bekent in rechter erfvorwerden jairlix ende erflix uut te reycken Wouteren Gerits zone twee sester rogs tsiaers erfpachts goet ende custbair dandum jairlix ende erflix opten onderpant op Lichtmisse uut ende op alle dese huysinge ende op alle de erfenissen bovengescreven te vrijen metten commer bovengescreven vanuut te gaen voort soe gelooft de voirtscreven Adriaen in rechter erfvorwer-den den voirs. Wouteren dat hij een sester rogs erfpachts in mindernissen van den voirs. twee sester rogs erfpachts lossen ende afquiten sal moeten van nu Onsen Lieven Vrouwen dage Lichtmisse naist-comende bynnen drie jaeren daernaistvolgende te weten met veertich rijnsguldens ’t stuck te veertich groten vlaems eens te geven opten pachtdachvoirs. Ende metten verschenen pachte oft de vors. Adriaen sal de vor twee sester rogs erfpachts verponden met eenen sester rogs erfpachts bynnen de voirs. drie jaeren sonder argelist. Actum ut supra.


GAB dd. 28-11-1514  folio 162Ar

Margriet Willem Jan Wils dochter ^weduwe wijlen Adriaen Cornelis Reyns zone^ met Jan Stevens heuren voight heur metter? etc. heeft ende deselve Jan als voight met recht gegeven van Cornelis, Willem ende Kathelijn wettige onmundige kynderen des voirs. wijlen Adriaen Cornelis zone ende der voirs. Margriete ende Jan Willem Jan Wils sone als toesiender hebben vercoft Cornelisen Cornelis
Kerstiaens sone Een stuck erfs geheyten De Vuchten houdende ouder heyde ende weyde omtrent een halff buynder luttel >gelegen tot Weernout< oostwert neven des voirs. Cornelis Cornelis Kerstiaens zone erve hem van te voren toebehoirende suytwert aen sheeren vroente westwert neven des voirs.
Adriaens Cornelis Reyns zone wedue ende kynder erve d’welck zij behouden noortwert ^ende^ neven
Dyrck ^Cornelis^ Stevens zone erve Te vrijen met eenen halster rogs erfpachts dair jairlicx uutgaende ende dat medepant ende bijpant bliven sul? Des eest vorwerrt dat de voirs. Cornelis ende zijn? na[...] besitteren [...] stuck erfs voirs. alleen onderhouden?sullen moeten de heyninge oft den gracht tusschen tselve stuc erfs ende der voirs.Margrieten ende heur kynder erve voirs. gelegen alsoe datse dair beyde mede sullen [...] zijn.
Voirt soe hebben de voight ende toesiender gezwoeren dat sij tvoirs. stuck erfs? van der voirs. kynder? moghen?mede? vercoft hebben totter selven kynder meesten orbair ende profijt om huere andere goeden dairmede te vrijen etc. ende huere scade te weren ende te [...] ende Adriaen Gorys Weerts zone ende Jan Gheryt Conincx zone scepenen in der Eeningen.
Gevest, actum anno XVC XIIII, XXVIII novembri.

transcripties Pauwel en Ron
 
Adriaen trouwde met Margriet Willem Jan Wilsdr..
 
Kinderen van Adriaen en Margriet:
 
A Cornelis Reijns.
B Willem Reijns.
C Kathelijn Reijns.
 
 
3 Gerominus Cornelis Reynier (Gheromme) Spierincx, geboren omstreeks 1485. Gerominus is overleden.
 
ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
erfdeling met zijn broer Thonys

ORR 427 fol.214v dd.24.01.1520
Heronymus Cornelis Reynier Spierincx genoemd als voogd van zijn moeder Cornelie wijlen Henric Bevers dtr, weduwe wijlen Cornelis Reyner Spierincx.

ORZ 285 fol. 39 dd.14.09.1523
Reyn Cornelis Renier Spierincx, voor hemzelf en voor zijn broer Geronimus en zijn moeder Cornelie, heeft verkocht Jan Peeter Jan Barthels 1 halster rogge erfpacht op een heyning, genaamd "den Spijck".

bron: Harrie Roelands.
 
4 Reynier Cornelis Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1487. Volgt III-e.
5 Henrick Cornelis Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1490. Henrick is overleden.
hypothetisch: zou getrouwd geweest kunnen zijn met Anna Claesdr. Cheels
 
ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
erfdeling met zijn broer Thonys

bron: Harrie Roelands.
 
6 Lysbeth Cornelis Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1492. Lysbeth is overleden.
 
ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
erfdeling met haar broer Thonys.

ORR 740 fol. 53 dd.13.07.1535
koopt van Reyner Cornelis Reyns, haar broer, 1 perc. uitgestoken moer en heide,
samen ca 2 buynder, gelegen te Zundert aan de "Cappelberch" achter de Waeyenberch.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-e Reynier Cornelis Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1487, zoon van Cornelis Reynier Spierincx (zie II-b) en Cornelie Heynrick Bevers. Reynier is overleden.
 
ORZ 283 fol.280 dd.28.06.1518
erfdeling met zijn broer Thonys

ORZ 285 fol. 39 dd.14.09.1523
Reyn Cornelis Reynier Spierincx, voor hemzelf en voor zijn moeder Cornelie en zijn broer Geronimus, heeft verkocht Jan Peeter Jan Barthels 1 halster rogge erfp. op een heyning, genaamd "den Spijck".

ORR 740 fol. 53 dd.13.07.1535
verkoopt aan Lysbeth Cornelis Reyns, zijn zuster, 1 perc. uitgestoken moer en heide, samen ca 2 buynder, gelegen te Zundert op de "Cappelberch" achter de Waeyenberch.

bron: Harrie Roelands.
 
Reynier trouwde met ...?.
Kinderen van Reynier en ...?:
 
1 Jan Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud, geboren omstreeks 1504. Jan is overleden in tussen 1565 en 1581.
2 Cornelis Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud, geboren omstreeks 1511. Volgt IV-g.
 
 
IV-g Cornelis Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud is geboren omstreeks 1511, zoon van Reynier Cornelis Reynier Spierincx (zie III-e) en ...?. Cornelis is overleden in tussen 7 september 1611 en 15 mei 1615.
 
De stede, huis, hof en erve met toebehoren wordt verkocht door de
erfgenamen van Cornelis Reiniersz. Spierincx aan Roeland Adriaan
Hendrik Sibs en Elisabeth Cornelis Reynsdr. (mede-erfgename).
Deze hoeve is gelegen in Klein Zundert op Stuivezand.

Bron: Jan Willem van Gils

Op 8 februari 1609 is ’n Cornelis Reinerus Spierincx te Groot Zundert getuige bij een doop.
 
Cornelis trouwde met Cornelia Antoniusdr. Jan Lenaerts. Cornelia is geboren omstreeks 1510. Cornelia is overleden.
 
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
 
1 Maria Cornelis Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1536. Volgt V-c.
2 Johanna Cornelis Reyns Spierincx, geboren omstreeks 1544. Volgt V-d.
3 Elisabeth Cornelis Reyns Spierincx, geboren omstreeks 1551 in kl-zundert. Volgt V-e.
 
 
V-c Maria Cornelis Reyn Spierincx is geboren omstreeks 1536, dochter van Cornelis Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud (zie IV-g) en Cornelia Antoniusdr. Jan Lenaerts. Maria is overleden in voor 1618. Maria trouwde met Adriaan Jan Anthonissen. Adriaan is geboren omstreeks 1534. Adriaan is overleden in voor 1611.
 
ORA 185-I, 7 september 1611:
rekening door de voogd Lenaert Jan Theuns,
Adriaan Cornelis Pauwels als toesiender en
Cornelis Hendrik Peter Sibs als toesiender.

Bron Jan Willem van Gils
 
Kinderen van Maria en Adriaan:
 
1 Peter Adriaan Anthonissen, geboren omstreeks 1554. Peter is overleden in tussen 1615 en 1621.
 
ORA 184, 30 juni 1601: rekening door de voogd Jan Goris Jan
Goris Donckers, sedert 12 juni 1593.
Testament voor schepenen van Wernhout.

Peter was gehuwd (1) met Anna Jan Aart Mers, geboren rond 1546 (?),
overleden voor 1593, dochter van Jan Jan Mers en onbekende vrouw.

Peter was gehuwd (2) met Maria Jacobs van Gestel, geboren rond 1570 (?),
overleden tussen 1621 en 1663, dochter van Jacob van Gestel en Cornelia Vervloet.

Bron Jan Willem van Gils
 
2 Mathys Adriaan Anthonissen, geboren omstreeks 1562. Mathys is overleden.
3 Adriaan Adriaan Anthonissen, geboren omstreeks 1564. Adriaan is overleden vóór 1587, ten hoogste 23 jaar oud.
 
ORA 184, 19 november 1587: rekening door de voogd Peter Adriaan Anthonissen.
Adriaan was gehuwd met Maria van den Bolck, geboren rond 1564 (?),
overleden na 1587.

Bron: Jan Willem van Gils
 
4 Anthonis Adriaan Jan Anthonissen, geboren omstreeks 1581. Anthonis is overleden in tussen 1645 en 1674.
 
Vader in 1620 en 1622. Vermeld als Anthonis Lathouders.

bron: Jan Willem van Gils
 
5 Elisabeth Adriaan Jan Anthonissen. Zij is gedoopt op 24-08-1594 in Gr-Zundert rk, get: Jan Adriaansen en Martine Kerckers. Elisabeth is overleden.
 
 
V-d Johanna Cornelis Reyns Spierincx is geboren omstreeks 1544, dochter van Cornelis Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud (zie IV-g) en Cornelia Antoniusdr. Jan Lenaerts. Johanna is overleden. Johanna trouwde met Adriaan Cornelis Pauwels Swrijters. Adriaan is geboren omstreeks 1547. Adriaan is overleden.
 
Kinderen van Johanna en Adriaan:
 
1 Anna Adriaan Cornelis Pauwels Swrijters, geboren omstreeks 1579. Anna is overleden,
was gehuwd met Cornelis Leendert Jan Anthonissen ook genaamd Theuns, gedoopt te Groot Zundert op 9 oktober 1597, overleden te Klein Zundert op 16 oktober 1631.
In begraafboek staat Cornelis Leonardus.

Bron: Jan Willem van Gils
 
2 Margaretha Adriaan Cornelis Peter Swrijters, geboren omstreeks 1583. Margaretha is overleden na 1668.
was gehuwd met Anthonis Peter Jansen van de Broeck,
geboren rond 1590 (?), overleden te Klein Zundert op 5 maart 1643.
 
Bron: Jan Willem van Gils
 
 
V-e Elisabeth Cornelis Reyns Spierincx is geboren omstreeks 1551 in Kl-Zundert, dochter van Cornelis Reyn Cornelis Spierincx, onder voorbehoud (zie IV-g) en Cornelia Antoniusdr. Jan Lenaerts. Elisabeth is overleden op 18-03-1628 in Kl-zundert, als Elizabeth Cornelis Reyns, ongeveer 77 jaar oud.
 
was op 3 november 1602 getuige bij een doop te Groot Zundert, genaamd, Elisabet Cornelis Reyns Spierincx filia, weduwe van Johannes Roovers.

Op 8 januari 1617 is Elisabeth Cornelis Reyn Spierincx getuige bij een doop te Groot Zundert.

Op 20 april 1624 is Elizabeth Cornelis Reyns grtuige bij een doop te Groot Zundert van Lucia, ’n kind van Simonis Gommers en Maria Adrianus.
 
Elisabeth:
(1) trouwde met Jan Rooversz. Janssen. Jan is geboren omstreeks 1547. Jan is overleden in voor 1602.
 
gemeentemeester, Rijsbergen 1581/82 en leenman van Breda onder Rijsbergen.

Bron: Jan Willem van Gils
 
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 01-06-1606 in Gr-Zundert rk, get: Laurentius a Foro, Johannes Johannes Luycx en Johannes Adrianus met Roeland Adriaensz. Hendrick Sibs, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 20-05-1606 in groot zundert in ondertrouw zijn gegaan. Roeland is geboren omstreeks 1576 in nispen. Roeland is overleden. Roeland trouwde voorheen met Cornelia Jansdr. Wouters (±1584-1635).
 
 
II-c Jan Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1450, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Jan is overleden vóór 1502 in zie ORZ 281 fol. 80v dd.14.05.1502. bij zijn kinderen, ten hoogste 52 jaar oud.
 
ORZ 280 fol. 17 dd.21.05.1487 
Jan Renaer Spierincs bekent, met meer anderen, dat zij volgens thiendenrecht gepacht hebben tegen de persoon van Klein Zundert, als gemachtigde van de Abt van Tongerlo, de thienden van Klein Zundert voor de tijd van 3 jaar achtereenvolgende, elk jaar voor 40 zester rogge en 2 nobelen.

ORZ 280 fol. 18 dd.28.05.1487 
heeft verkocht Meeus Aert Lodders van den Broeck 1 zester rogge erfp., op een erfstede etc. en 4 v.h.m., gelegen ten Broecke.

ORZ 280 fol. 24 dd.des maandags na St.Jacobsdag 1487 bekent Jan Reynier Spierincx dat Lysbeth Ceels ontvangen heeft van Willem Jans van den Broeck 33 sch en 1 Grote Brabants.

ORZ 280 fol. 27 dd.07.10.1487 
Jan Reynaer Spierincs heeft verkocht Peter Jan Heyns van de Wijmaren 1 zester rogge erfelijk. Onderpand de goederen die Jan nu in handen heeft.

ORZ 280 f. 56v dd.30.09.1488 
Jan Reynaer Spierincx heeft verkocht Aernout Jan Onolfs 6 veertel rogge erfpacht, op al zijn goederen die Jan nu heeft en die hij daarin verbindt.

ORZ 280 fol. 61 dd. .01.1489 
Jan Reynaer Spierincx heeft verhuurd Jan Wouter Maes een stuk land, omtrent 1/2 lopensaet, te Zundert bij de Broeken

ORZ 280 fol. 68 dd.07.02.1489 
Jan Reynaer Spierincx heeft verkocht Peeter Jan Heyns 2 zester rogge erfpacht, op al zijn goederen.

ORZ 280 fol. 71 dd.10.05.1489 
Jan en Gorys Reynaer Spierincx bekenden dat zij verkocht hebben Meeus Aert Lodders 6 gld erfcijns, op en uit een stuk land, geheten "de Molenheyninghe", gelegen bij ten Broeke.

ORZ 280 fol. 72 dd.03.05.1489 
Jan Reynaer Spierincx heeft verkocht Wouter Aert Jan Thijs 15 lopen rogge erfpacht, op al zijn goederen.

ORZ 280 fol. 72 dd.03.05.1489 
Noyt Aert Noytens heeft verkocht Jan Reynaer Spierincx 6 lopen rogge erfpacht, op al zijn goederen.

ORZ 280 fol. 88 dd.17.05.1490 
Jan Reynaer Spierincs heeft verkocht Peeter Jan Heyns van der Wimaren 1 zester rogge erfpacht, op een stuk land, omtrent 5 lopensaet houdende, met een weike van 2 lopensaet daaraan gelegen

ORZ 280 fol. 88v dd.17.05.1490 
Jan Reynaer Spierincs belooft te betalen Peeter Jan Heyns van der Wimaren de som van 40 gld.

ORZ 280 fol. 98v dd.15.06.1488 
Jan Reynaer Spierincs heeft geerfd en tot een gerechte erve genomen tegen Aerde Janssen, die men noemt Aert dulle, als voogd Peeter Jan Peeters van Buerstaden en Jan Heynrick Hoesschaerts als toeziender, een stuk goeds, geheten "d’Egeldonck", onder weide en beemden, ca 2 bubnder houdende, zoals Jan Peeters van Buerstaden die placht te bezitten, gelegen bij Egeldonck, om 9 1/2 veertel rpgge erfpacht.

ORZ 280 fol.127v dd.09.08.1491 
Jan Reynier Spierincx bekende dat hij schuldig is Nout Jan Oenolfs 6 gld erfcijns, binnen een jaar.

ORZ 280 fol.148v dd.16.05.1492 
Jan Reynaer Spierincs bekende schuldig te zijn Wouter Aert Jan Thijs de som van 81 gld en 15 lopen rogge in de zak.

ORZ 280 fol.168v dd.04.12.1492 
er is een voorwaarde gemaakt tussen Heynrick Gheert Nouts en Jan en Gorys Spierincs inzake 8 1/2 veertel rogge lijftochtrente, die Jan en Gorys aan Heynrick verkocht hebben op 06.11.1479

ORZ 280 fol.181v dd. februari 1493 
Jan Reynaer Sperincs heeft verkocht Cornelie Jans dtr van Buerstaden 1 halster rogge erfpacht, op een stuk beemden, geheten "den Nederlaet", gelegen ten Broeke.

ORZ 280 fol.186v dd.10.06.1493 
Lysbeth Jan van Buerstaden heeft voor Jan Reynier Spierincs, haar man, tot een bijpand gezet 3 gld en 2 1/2 stv. erfcijns, voor zijn jaarl. erfcijns die hij schuldig is Aernout Jan Oenolfs. 

ORZ 280 fol.205 dd.07.04.1494 
Jan Reynaer Spierincs genoemd als onder hem hebbende van de zoenpenningen Anthonys Thonys Jan Maes.

ORR 415 f. 99 dd.09.04.1499 
Jan Reyner Spierincx heeft met recht bedongen en gekocht uit s’heren hand 1 halster rogge erfpacht, dat hem Yde Dyrck Willem Buys dtr jaarl. schuldig was op een stuk land, geheten "Syken Heyninge", gelegen tot Wernhout in de Heystraat.

ORZ 281 fol. 16 dd.10.12.1500 
Jan Reynier Speirincx heeft verkocht Machiel van der Voirt, tot zijn leven en Machtelden, zijn huisvrouw, leven en ten langstlevende van hen beiden en niet langer, 1 veertel rogge erfp. uit 1 halster rogge erfp. en in mindering van dien, 
die Jan jaarl. heffende is op en uit zekere goederen die Yde Willem Dierick Buijs dtr in handen placht te hebben, t.w. op een stuk land, genaamd "Sijken Heyninge", houdende 3 lopens., gelegen te Wernhout in de Heystraat.

ORZ 281 fol. 25 dd.29.03.1501 
Jan Reyns [Spierincx] beloofde Machielen Closkens af te dragen alzulke schade en last als Machiel aankomen mochten van alzulke levering van 12 zester rogge in de zak, als Adriaen Peeters Jongen erfgen. is en daar Machiel van beschadigd is en dat hij Machiel daarvan schadeloos houden zal.

ORZ 281 fol. 25 dd.29.03.1501 
Jan Reyns en Adriaen van Eyssel beloofden samen te betalen Lenaert [Colckmans] 
Meyer M.H.van Nassau 4 1/2 zester rogge in de zak. 

ORZ 281 fol. 52 dd.27.11.1501 
Jan Reyns genoemd als borger van de huur van Peeter van Eyssel.

ORZ 281 fol. 52v dd.06.12.1501 
Jan Reyns wordt als borger van Peeter van Eyssel verzocht te betalen 3 veertel rogge in de zak tot Kerstmis n.k. en 1 zester rogge in de zak tot Ste Jacobsdag in juli.

bron: Harrie Roelands.


Vestbrief 09-04-1499 van Jan Reyner Spierinxz.

1. Jacop Anthonisz. en[de] Claeus Rombout M[er]tensz. scepen[en] in d[er] Eeni[n]g[en], quam Jan Reyner
2. Spierinxz. en[de] heeft met etc bedingdt en[de] gecoft uut ’sheeren hant p[enningen] een halst[er] rogs ‘ts[jairs]
3. erfp[acht], goet en[de] custb[aer] dat hem Yde Dyrck Willem Buys docht[er] jairlix en[de] erflicx schuld[ig]
4. was te gelden en[de] te leve[re]n opte[n] ond[er]p[and] op lichtmisse alsoe de vors. Yde met Willeme[n]
5. Dyrck Buysz. hue[re]n voigt etc voir ons bekende, dats te wete[n] uut en[de] van een[en] stuck lants geheyt[en]
6. Fyken Heyni[n]ge, houden[de] drie lop[en]s[aet] oft also g[roo]t en[de] cleyn als ’t geleg[en] is tot
7. Wernhout in de Heystrate neve[n] Anthonis van den Langenb[er]ge erfg[enamen] erve op d’een side
8. en[de] ‘sHee[re]nstrate op d’and[er] side, etc ut in for[ma], gevest. A[nn]o XCIX, IX dage in aprille

WNT: Kooping uit ’s heeren hand, ”eene soort van ingebeelden koop, geschiedende door den schuldeischer, die bezetting gedaan heeft op zijns schuldenaars goederen, welke hij geacht wordt te koopen van den Heer, vertegenwoordigd of verbeeld wordende door den schout”.

bron: stadsarchief Breda, transcriptie, Chris van Dijkum.
 
Jan trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1475 met Lysbeth Jan van Buerstaden, ongeveer 23 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1452, dochter van Jan Aert van Buerstaden en Lysbeth.... Lysbeth is overleden.
 
ORZ 280 fol.185v dd.10.06.1493 
Lysbeth Jan van Buerstaden, met Jan Reynier Spierincx haar voogd, 
genoemd bij de erfdeling na de dood van haar moeder Lysbeth.

ORZ 280 fol.186v dd.10.06.1493 
Lysbeth Jans van Buerstaden heeft voor Jan Reynaer Spierincs tot een bijpande gezet 3 gld en derdalve stv. erfcijns, voor de 6 gld erfcijns die Jan jaarlijks schuldig is Aernout Jan Oenolfs. 

bron: Harrie Roelands.
 
kinderen van Jan en Lysbeth:
 
Cornelie Jan Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1475. Volgt III-f.
2 Adriaan Jan Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1477. Adriaan is overleden.
 
ORZ 281 fol. 80v dd.14.05.1502 
Adriaen Jan Reyns is gedeeld tegen Lysbet en Marie, Jan Reyns dtrs, met Gheerde van Buerstaden hun voogd en Jan Geert stoops als voogd en in naam van Cornelie Jan Reyns dtr, zijn wettige wijf, op alle goederen daar Jan Reyns uit gestorven is.

ORR 415 fol.383v dd.13.09.1502 
Adriaen Jan Reyns heeft verkocht Nout Jan Oenolfs 1 zester rogge erfpacht, 
dat Cornelie Henrick Bevers dtr, weduwe wijlen Cornelis Jan Reyns en haar kinderen, jaarlijk uitreiken, op een stuk land, gelegen tot Klein Zundert in de Acker.

ORR 417 fol. 73v dd.29.01.1508 
Adriaen Jan Reyns [Spierincx] heeft verkocht Gerit Dyrck sWevers omtrent 1 bunder heiveld, gelegen op de Waeyenberch.

ORR 419 fol.103v dd.05.08.1511 
Adriaen, wijlen Jan Reyn Spierincx heeft verkocht Faes Cornelis Uter Hulst 1 halster rogge erfpacht, dat Faes zelf uitreikte.

ORZ 283 fol.156v dd.03.11.1513 
Lysbeth en Marie, Jan Reynier Spierincx dtrs, bekenden dat Adriaen Jan Reynier Spierincx, hun broer, tegen hen geerfdeeld is op alzulke aanpart als zij hebbende waren aan een stuk goren, gelegen in de Oude Goren aan de Buynderdijck, en dat zij daartegen verlijkt zijn op andere goederen.

ORR 424 fol.359 dd.18.11.1516 
Peter Noyt Aert Noyens heeft uitgegeven Adriaen Jan Reijns [Spierincx] een stuk land, houdende ca 1/2 bunder, daar Adriaen een huis op gezet heeft, 
gestaan en gelegen tot Klein Zundert op de Raamberg, om 26 stuivers jaarlijkse erfcijns.

ORZ 283 fol.232 dd.25.01.1517 
Cornelis Geerts sRoeyen heeft verkocht Adriaen Jan Reyns [Spierincx] derthiendalve stuivers erfcijns, op een erfstede met huis etc., die Cornelis met zijn broers Peeter en Jan in handen hebben, gelegen tot Klein Zundert.

ORZ 283 fol.263 dd.23.11.1517 
Adriaen Jan Reyns heeft gehuurd tegen Lysbeth, Dries Wouter Jennekens weduwe, met Jan Stevens haar voogd, de stede die Lysbeth in tochten bezit, voor een termijn van 12 jaren, om 2 zester rogge jaarlijks.

ORR 739 fol. 12 dd.30.05.1525 
heeft verkocht Roever Adriaen Roevers, het 6e deel van een beemd of goren, 
ongedeeld met de ander 5/6e delen gelegen aan de Buytendijck in de Oude Ghooren, onder Rijsbergen, groot omtrent 2 bunder. Bleast met het 6e deel van 3 stv en 1 1/2 oort erfchijns. 

ORR 428 fol.254v dd.14.05.1521 
Peter Gheryt Rooyen heeft verkocht Adriaen Jan Reyns [Spierincx] een heining of stuk land, ca 3 bunder, gelegen op Hulsdonk.

ORR 428 fol.254v dd.14.05.1521 Adriaen Jan Reyns [Spierincx] is schuldig Peter Gheryts Rooyen 22 Rijnsgld en 10 stivers, toekomende van de koop van een stuk land, zie vorige akte.

ORA Breda R765 fol.221v/222r dd.01.02.1550 
Adriaen Jan Ghorys Reijns bekent schuldig te zijn Dingne Jan Ghorys Reijns dtr  5 veertel en 3 lopen rogge erfpacht op zijn gehele hoeve, gelegen tot Klein Zundert, ten Broeck. 
Hij heeft de 2 derdedelen gekocht van Dingne en Margriet, zijn zuster. 

bron: Harrie Roelands.
 
3 Lysbeth Jan Renier Spierincx, geboren omstreeks 1477. Volgt III-g.
4 Marie Jan Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1480. Volgt III-h.
5 Cornelis Jan Reyns, geboren omstreeks 1485. Cornelis is overleden.
hypothetisch: zou getrouwd geweest kunnen zijn met Cornelie Jacob Cornelis Witbolsdr. zie onderaan.
 
ORR 421 fol.421 dd.31.12.1513(=1512) 
Anthonis Aert Vrients heeft verkocht Cornelis Jan Reijns een huizinge, kooie en erfenissen, gestaan en gelegen tot Rijsbergen aan de Risten.

ORR 424 fol.157 dd.24.03.1517 
Adriane, weduwe eijlen Lodewijck wijlen Adriaen Denijs, met Adriaen Denijs haar voogd en dezelfde Adrien Denijs ook als oudoom en voogd van Anneken, Cornelisken en Lynken, wetige onmondige kinderen wijlen Lodewijck Adriaen Denijs en hebben verkocht Cornelis Jan Reyns [Spierincx] een stuk erve, onder land en heide ca 2 bunder, geheten "den Cleyne Legut".

ORZ 283 fol.242v dd.30.03.1517 
Cornelis Jan Reyns [Spierincx] bekende schuldig te zijn jaarl. uit te reiken Janne Jan Cornelis Witbols, t.b.v. Margriet zijn moeder, 6 lopen rogge erfpacht, op een stuk goeds, houdende onder land en heide omtrent 2 bunder, geheten "de Cleyne Legute".

ORZ 283 fol.242v dd.31.03.1517 
Cornelis Jan Reyns [Spierincx] heeft verkocht Anthonis Adriaen Peeter Jongx 6 lopen rogge erfpacht, op het onderpand voornoemd

ORR 740 fol. 35 dd.31.03.1534 
heeft verkocht Peter Symon Daems, 1 perc. lan en heide.

ORR 740 fol. 36 dd.31.03.1534 
heeft verkocht Peter Symons Daems, 1 perc. lan en heide, ca 2 buynder, gelegen te Rijsbergen, genaamd "de Leguut", welk Cornelis destijds gekocht heeft van Lodewijck Adriaen Denijs weduwe.

ORR 740 fol. 43 dd.05.01.1535 
koopt van de k’ren wijlen Jan Gielis Cheels, een huis etc., ca 3 buynder, te Tichelt onder Rijsbergen.

ORR 740 fol. 43 dd.05.01.1535 
bekent dat hij schuldig is jaarl. uit te reiken Adriaen en Gieliske wijlen Jan Gielis Cheels, 4 Kar.gld en 10 stv. erfchijns op een huis etc. te Tichelt onder Rijsbergen.

bron: Harrie Roelands.

Onderstaande zou over Cornelie als echtgenote en een zoon van Cornelis kunnen gaan.

Jacob Cornelis Witbolsz., overl. tussen 13-2-1543 en 15-9-1545, tr. Barbara Peter Jan Heijnsdr.

Op 15 september 1545 verkopen Jacop, wijlen Jacop Cornelis Witbolsz., Cornelie, wijlen Jacop Cornelis Witbolsz.dr., geassisteerd met haar zoon Jan Cornelisz. Reijns, Lijsbeth Jacop Cornelis Witbolsz.dr., met man en voogd Jan Jan Dyrcxz., Kathelijn Jacop Cornelis Witbolsz. dr., Marie Jacop Cornelis Witbolszdr., met man en voogd Cornelis Mertens, Dingne Jacop Cornelis Witbolsz.dr., met man en voogd Dyrck Jan Roeversz., en Adriaene Peter Goossensz.dr., dochter van wijlen Petere Jacop Cornelis Witbolsz.dr. aan Andries Jacop Cornelis Witbo1sz.z. (= 34) 7/8e deel van een stede, groot omtrent 1 bunder, bij het dorp Rijsbergen.
 
 
III-f Cornelie Jan Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1475, dochter van Jan Reynier Spierincx (zie II-c) en Lysbeth Jan van Buerstaden. Cornelie is overleden.
 
ORZ 281 fol. 80v dd.14.05.1502 
Adriaen Jan Reyns is gescheiden en gedeeld tegen Lysbeth en Marie, Jan reyns dtrs, met Gheerde van Buerstaden hun voogd en Jan Gert Stoops als voogd en in naam van Cornelie Jan Reyns dtr, zijn wettige wijf, op alle goederen daar Jan Reyns uit gestorven is.
Voorts is Cornelie gedeeld op haar huwelijkse goederen.

ORZ 281 fol. 81 dd.14.05.1502 
Jan Geert Stoops, in naam van Cornelie, zijn wijf, bekent dat hij voldaan is op de huwelijkse goederen. 
Mercelis en Gorys Reyner Spierincx bekenden dat zij schuldig zijn Jan Geert Stoops en Cornelie Jan Reyns, zijn wijf, 
de som van 45 gld, 10 stv. p.q.

ORZ 282 fol.116 dd.14.06.1505 
Cornelie Jan Reyns, wed. Jan Geert Stoops, koopt 4 1/2 lopen rogge erfp. op een alinge hoeve op Hulsdonck, die Peeter Jan Rombouts nu in handen heeft.

ORZ 282 fol.122 dd.04.08.1505 
koopt van Thomas Laureys Jan Nouts, 1 veertel rogge erfpacht op een erfstede te Wernhout. 

bron: Harrie Roelands.
 
Cornelie trouwde met Jan Gheert Jan Stoops. Jan is geboren omstreeks 1460. Jan is overleden vóór 1505 in zie ORZ 282 fol.116 dd.14.06.1505. bij Cornelie Jan Reynier Spierincx, ten hoogste 45 jaar oud.
 
 
III-g Lysbeth Jan Renier Spierincx is geboren omstreeks 1477, dochter van Jan Reynier Spierincx (zie II-c) en Lysbeth Jan van Buerstaden. Lysbeth is overleden.
 
ORZ 281 fol. 80v dd.14.05.1502 
Adriaen Jan Reyns is gescheiden en gedeeld tegen Lysbeth en Marie, Jan Reyns dtrs, met Gheerde van Buerstadeen hun voogd en Jan Geert Stoops als voogd en in naam van Cornelie Jan Reyns, zijn wettige wijf, op alle goederen daar Jan Reyns uit gestorven is..

ORR 421 fol. 93 dd.10.02.1513 
Lysbeth Jan Reyns [Spierincx] dtr, met Jan Jan Rombout Percx haar man en voogd, heeft verkocht Peter Janssen van Onstaden 1 halster rogge erfpacht, die haar aangeerfdeeld was na de dood van Willem Buerstedens, haar oom, in mindering van 6 veertel rogge erfpacht, uit zekere onderpanden gelegen tot Achtmaal..

ORZ 283 fol.156v dd.03.11.1513 
Lysbeth Jan Reynier Spierincx, met Jan Jan Rombout Percx, haar man en voogd, en Marie Jan Renier Speierincx, met Adriaen Jan [Jan] Lemmens, haar man en voogd, bekenden dat Adriaen Jan Reynier Spierincx, hun broer, tegen hen gescheiden en geerfdeeld is op alzulke gedeelte als Lysbeth en Marie hebende is op een stuk goren, gelegen in de Oude Goren aan de Buynderdijck en bekenden daartegen verlijkt te zijn met andere goederen.

bron: Harrie Roelands.


GAB dd. 09-02-1513 fol. 093r 

Lijsbeth Jan Reijnsdr. met man Jan Jan Rombout Percxsone heeft de erfpacht vercoft aen Peter Janssen van Onstaden. En Adriaen Jan Reijns sone, en Cornelie Jan Reijnsdr. met voogd Geryt Stoops, en Marie Jan Reijnsdr. met man Adriaen Jan Lemmensz bekennen dat hun zuster Lijsbeth Jan Reijnsdr. 
tegens hen opte erfpacht gedeelt is.

bron: stadsarchief Breda
 
Lysbeth trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1500 met Jan Jan Rombout Percx, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1475, zoon van Jan Rombout Percx en Mechteld Jan Staelkens. Jan is overleden.
 
ORZ 283 fol.101v dd.05.04.1511 
Jan Jan Rombout Percx heeft verkocht Peeter Willem Peeter Heyns 3 veertel rogge erfp. op en uit een erfstede met huis hove en toebehoren, groot 5 lopens., gelegen op de Raemberch.

ORZ 283 fol.140 dd.07.03.1513 
Jan Jan Rombout Percx heeft verkocht Adriaen Jan Vrients 3 veertel rogge erfp. op een erfstede, gelegen te Klein Zundert aan de Raemberch, komende van zijn vader Jan Rombouts en Lysbeth Jan Reyns, zijn huisvrouw, heeft tot verzekring van deze 3 veertel rogge te onderpand gezet al haar versterve, haar aangekomen na de dood Willem Janssen van Buerstaden en andere.

ORR 739 fol.133 dd.05.12.1531 
zijn broer Adriaen heeft met recht bedongen en gekocht het onderpand voor zijn erfp. op alle goederen die Jan van zijn vader waren aanbestorven.

ORR 739 fol.137 dd.02.01.1532 
Jan Gheryt Ghijsels heeft met recht bedongen het onderpand voor 3 veertel rogge erfp. op alle goederen die Jan van zijn vader waren aanbestorven. 

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-h Marie Jan Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1480, dochter van Jan Reynier Spierincx (zie II-c) en Lysbeth Jan van Buerstaden. Marie is overleden.
 
ORZ 281 fol. 80v dd.14.05.1502 
Adriaen Jan Reyns is gescheiden en gedeeld tegen Lysbeth en Marie, Jan Reyns dtrs, met Gheerde van Buerstaden hun voogd en Jan Geert Stoops als voogd en in naam van Cornelie Jan Reyns dtr, zijn wettige wijf, op alle goederen daar Jan Reyns uit gestorven is.

ORZ 283 fol.156v dd.03.11.1513 
Lysbeth Jan Renier Speierincx, met Jan Jan Rombout Percx en Marie Jan Reynier Spierincx, met Adriaen Jan [Jan] Lemmens, haar man en voogd, bekenden dat Adriaen Jan Reniet Speierincx tegen hen geerfdeeld is op alzulke aanpart als Lysbeth en Marie hebbende waren op een stuk goren, gelegen in de Oude Goren aan de "Buynderdijck" en dat zij daartegen verlijkt zijn met andere goederen. 

bron: Harrie Roelands.
 
Marie trouwde met Adriaan Jan Jan Lemmens. Adriaan is geboren omstreeks 1465, zoon van Jan Jan Lemmens en Anthonie.... Adriaan is overleden.
 
ORR 420 fol.138 dd.19.10.1512 
Adriaen Jan [Jan] Lammens heeft verkocht Cornelis Dyrck Roevers natuurlijke zoon 6 vertel rogge erfpacht, die Adriaen gebleven zijn na de dood van zijn vader en van zijn moeder en welke hem Jan Jan [Jan] Lammens, zijn broer, hem schuldig is jaarlijks te leveren uit zijn hoeve tot Klein Zundert gelegen.

ORZ 283 fol. 83 dd.25.04.1510 
Adriaen Jan Lemmens heeft verkocht Margriet Jan Lemmens, zijn zuster, 1 halster rogge erfp. op de alinge hoeve die Jan Lemmens en Anthonie zijn vrouw plachten te bezitten en uit gestorven zijn en die Jan Jan Lemmens nu ter tijd in handen heeft.

ORR 419 fol.121v dd.02.12.1511 
Jehenne Wouter [Jan] Wrijters, weduwe wijlen Adriaen Peter [Nout] van Oeckel, heeft verkocht Adriaen Jan [Jan] Lemmens een huis en erve met de kooien en haar toebehoren, houdende onder land en weide omtrent 1 1/2 bunder.

ORZ 283 fol.125v dd.12.04.1512 
Jan Jan [Jan] Lemmens en Henrick Jan [Jan] Lemmens, zijn broer, in naam en vanwege Adriaen Jan [Jan] Lemmens, hun broer, als principale handdadige van het ongeval nabenoemd ter ene zijde en Willem, Anthonys en Jan, Jans van Onstaden zonen, als wettige broer van Henrick [Jans] van Onstaden zaliger, met hun vrienden en magen, ter andere zijde, hebben overgegeven aan de uitspraak van de keerluiden n.a.v. het ongeval bij Adriaen Jan [Jan] Lemmens veroorzaakt..

ORZ 283 fol.130v dd.15.08.1512 
zo hebben de borgen van de zoenen,t.w. Cornelis, Dirck Rovers natuurlijke zoon, en Jan Lemmens vanwege Ariaen Jan Lemmens als principale hantdadige des misgrijpe aan Henrick Janssen van Onstadenovergelegd in handen van de kerkmeester van Groot Zundert, het gerecht 3e deel van 80 gld. de broers van Henrick toegezegd zijnde. 

ORR 420 fol.145 dd.23.11.1512 
Adriaen Jan [Jan] Lammens heeft verkocht Marie Henrick Cornelis Wouters een huis en erve met de kooien etc., houdende onder land en weide ca 1 1/2 bunder.

ORZ 283 fol.142 dd.11.04.1513 
Willem, Thonys en Jan, Janssen van Onstaden, bekenden dat Adriaen Jan Lemmens hen vol en al  betaald heeft volgens de uitspraak van de zoenen inzake het ongeval en misgrijpen in de persoon van  Henrick Jans van Onstaden zaliger, bij toedoen van Adriaen Jan Lemmens.

ORR 422 fol.159v dd.30.05.1514 
Kathelijn Adriaen Snijders dtr, heeft uitgegeven Adriaen Jan [Jan] Lemmens een huis en erve en met de erve daaraan liggende en met nog een 1/2 bunder erve, zo heide en zand, gelegen tot Klein Zundert op de Raamberg.

ORZ 283 fol.179v dd.11.09.1514 
Kathelijn Adriaen [Wouter] Snijders dtr, die men noemt Lyn Gollen, met Jan Jan Lemmens haar voogd heeft verkocht Cornelis Jans van der Gouwen 5 1/2 lopen rogge erfp, op een erfstede met huis, hove etc, gelegen op de Raamberg. 
Welke erfstede Adriaen Jan Lemmens te andere tijden gekodht heeft tegen Kathelijn.

ORR 424 fol.360v dd.16.12.1516 
Adriaen Jan [Jan] Lemmens met Marie [Jan] Henrick Reyns [Spierincx] dtr, haar man en voogd, hebben verkocht Adriaen Hubrecht Peter Jannes 1 halster rogge erfpacht.

ORR 740 fol. 37 dd.19.05.1534 
heeft verkocht Noyt Peter Jans, een huis etc. op de Raemberch onder Cleyn Zundert. 

bron: Harrie Roelands.
 
 
II-d Adriaan Reyn Spierincx is geboren omstreeks 1450, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Adriaan is overleden. Adriaan trouwde met ...?
Kinderen van Adriaan en ..?:
 
1 Dierick Adriaan Reynier Spierincx, geboren omstreeks 1465. Volgt III-i.
2 Laureys Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1467. Laureys is overleden.
 
ORZ 280 fol.191 dd.25.07.1493
Peeter [Jan] van Eysel en Laureys Adriaan Reyns tesamen, beloofden te betalen een voor al Jan Peeters van den Bolke, t.b.v. Johanne Jan Boemans, 18 gouden Rijnsgulden.

bron: Harrie Roelands.
 
3 Anthonis Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1470. Volgt III-j.
4 Reynaert Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1470. Volgt III-k.
 
 
III-i Dierick Adriaan Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1465, zoon van Adriaan Reyn Spierincx (zie II-d) en .... Dierick is overleden.
 
ORZ 280 fol. 67 dd.16.02.1489 
Jan van Nederven heeft in laatschap uitgegeven Dierick Ariaen Reynaer Spierincs zijn hoeve in de Veldstraat, met huis, hove en haar toebehoren en met de Boontuyn, met de Strijbemde en met de Goeren achter de Waeyenbergh, 
voor een termijn van 6 jaar.

ORZ 280 fol.107 dd.20.12.1490 
Jan Boemans bekende, bij consent van Jenne zijn dochter, met Dierick Adriaen Reynaer Spierincx haar wettige man en voogd, dat hij verkocht heeft Wouter Jan Writers tot zijn leven en tot Cornelys zijn zoons leven 1 veertel rogge lijftochtrente, op een erfstede etc., groot omtrent 1 veertelsaet land.

ORZ 280 fol.107 dd.20.12.1490 
Jan Boemans beloofde, als hij de veertel rogge lijfticht rente niet aflost en Jenne, 
zijn dochter en Dierick haar man daar schade van zouden hebben, en Jenne en Dierick de veertel rogge moesten lossen, dat zij dti zullen mogen verhalen op Jans havelijke goed.

ORZ 280 fol.113v dd.28.02.1491 
Dierick Ariaen Reyns belooft te betalen Jan Wilmaers vijfdalff gld

ORZ 280 fol.113v dd.28.02.1491 
Dierick Ariaen Reyns [Spierincx] en Peeter van Eysel beloven te betalen Heynrick Gheeryt Nours 36 gld

ORZ 280 fol.119v dd. .05.1491 
Gheert [Jan] van Buerstaden belooft Jan Cornelys Jan Gielys te betalen 13 lopen rogge in de zak. 
Hiervan belooft Dierick Ariaen Reynaert Spierincs Gheerde schadeloos te houden.

ORZ 280 fol.149v dd.21.05.1492 
Dierick Ariaen Reyns [Spierincx] belooft te betalen Noyt Willems [Rombouts] tot behoef Cornelys van Etten, 1 halster rogge binnen een maand of dit halster rogge af te doen aan Jan van Nederven.

bron: Harrie Roelands.
 
Dierick trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1490 met Jenneke Jan Boomans, ongeveer 28 jaar oud. Jenneke is geboren omstreeks 1462, dochter van Jan Boomans en Lysbeth Dierick Wevers. Jenneke is overleden.
 
ORZ 280 fol. 83 dd. .01.1490 
Jenneken Jan Boemans dtr, bij consent van Dierick Adriaen Reyns, haar man, heeft kwijtgescholden Faese Boemans haar voogd en Cornelys Gheert Dierick Wevers als toeziender van alle handelingen van haar goederen, als zij als voogd en toeziender gehanteerd hebben. 

ORZ 280 fol.119 dd.03.05.1491 
Janne Jan Boemans dtr, met Dierick Ariaen Reyns [Spierincx], haar man en voogd, heeft verkocht Heynrick Gheert Nout Oenolfs 1 halster rogge erfpacht, op alzulke goederen, have en erve, als Janne na de dood van haar moeder aangekomen en verstorven zijn.

ORZ 280 fol.119 dd.03.05.1491 
Peeter Jan van Eysel belooft Janne voornoemd schadelos te houden van 1 veertel rogge erfpacht.

ORZ 280 fol.149 dd.21.05.1492 
Jenne Jan Boemans dtr, met Dierick Ariaen Reyns [Spierincs], bekende dat zij verkocht heeft Jan Wouter Maes, tot zijn leven en tot Lysbeth zijn wijfs leven, 1 veertel rogge lijftochtrente, uit 2 lopen rogge erfpacht, uit goederen die Jan Peeter van den Bolke in handen heeft en bezit.

ORA 280 fol.170v dd.13.12.1492 
Christina Cornelys Gheert Nouts heeft verhuurd 3 lopensaet land, die Jan Boemans in handen placht te hebben en nu Jenneken zijn dochter in handen heeft voor 6 lopen rogge erfpacht.

ORZ 280 fol.191 dd.25.07.1493 
Peeter [Jan] van Eysel en Laureys Adriaen Reyns tesamen beloofden een voor al te betalen Jan Peeters van den Bolke, t.b.v. Johanne Jan Boemans 18 gouden Rijnsgld.

ORZ 280 fol.197 dd.27.11.1493 
Jenne Jan Boemans dtr, met Reynaer Adriaens [Spierincs] haar voogd, heeft verkocht Cornelys Dierics, die men noemt Vijfrock, een erfstede met huis, hove en haar toebehoren. 
Verder zijn gekomen Reynaer voornoemd als voogd Cornelys Dieric Adriaen Reyns, nog onder zijn jaren zijnde en Jan Boemans als toeziender.

ORZ 280 fol.199v dd. januari 1494 
Jenneke Jan Boemans bekende dat Cornelys Dieric Vijfroc haar betaald heeft vol en al van de 8 gulden als van de bate van de stede, die Cornelys tegen Jeneken gekregen heeft.

ORZ 280 fol.203v dd.03.03.1494 
Jenneken Jan Boemans dtr, met Jan de Bruijn haar voogd, bekende dat Cornelys Diericx, die men noemt Vijfrock, haar voldaan heeft van de 1 veertel rogge lijftochtrente, die zij te nadere tijden verkocht heeft Jan Wouter Maes, op de stede die Cornelys nu in handen heeft.

ORA 281 f. 11 dd.10.10.1500 
inzake erfdeling van 10 lopen rogge erfp. met de andere erfgen. na de dood van oom Jan Dierick Wevers, waarvan Jenne de helft toekomt.

ORA 281 f. 12 dd.10.10.1500 
Jenne Jan Boomans bekende dat Cornelis Diericx Wevers gedeeld is op voorn. 5 lopen rogge erfp. en dat zij daartegen gedeeld is op andere goederen. 

ORZ 281 fol. 25v dd. . .1501 
zo zeide Jenne Jan Boomans dtr dat het waar is dat zij te andere tijden gewild heeft dat haar kind, dat zij had bij Dieric Reynkens mede delen zou in 1 halster rogge erfpacht van haar oude premonale goederen op de Waeyenberch en dat Reyn Adriaen Reyns haar toen beloofde dat Jenneken mede delen zou in de have als zij van de hoeve opbreken zullen, in de Veldtraat, en ook in moey Reyns haaflijke goederen en ook mede beloofde 6 lopen rogge voor het gelag dat Jenneken betaalde toen zij vergaderd waren en in haar erfgenamen na haar dood, welke haaflijke goederen met de 6 lopen rogge Jenneken alzo lief had als 10 Rijnsgulden of de deling in de haaflijke goederen en daarvoor presenteert Jenneken haar eed.

bron: Harrie Roelands.
 
Kind van Dierick en Jenneke:
 
1 Cornelis Dierick Adriaan Spierincx, geboren omstreeks 1490. Cornelis is overleden.
 
ORZ 280 fol.197 dd.27.11.1493 
Jenne Jan Boemans dtr, met Reynaer Adriaen Reyns [Spierincs, haar voogd, 
heeft verkocht Cornelys Dierics, die men noemt Vijfrock, een erfstede met huis etc. 
Verder zijn gekomen Reynaar voornoemd als voogd Cornelys Dierick Adriaen Reyns en Jan Boemans als toeziender.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-j Anthonis Adriaan Reyns is geboren omstreeks 1470, zoon van Adriaan Reyn Spierincx (zie II-d) en .... Anthonis is overleden vóór 1518 in zie ORZ 283 fol.260 dd.28.11.1517., ten hoogste 48 jaar oud.
 
ORZ 281 fol. 30v dd.03.05.1501 
Heynrick Cornelis van der Haert heeft verkocht Anthonys Adriaen Reyns tot zijn land en tot Lysbette zijn wijfs land 1 veertel rooge lijftochtrente, op en uit een stuk weiland, groot 2 lopens., gelegen te Zundert aan het Laer.

ORZ 281 fol. 63v dd. .02.1502 
Cornelia Heynrick Makaerts, weduwe wijlen Jannes [Jan] Gheertssen heeft verkocht Anthonis Adriaen Reyns een erfstede, met huis, hove en toebehoren.

ORZ 283 fol.260v dd.28.11.1517 
Mychiel Adriaen Scosters heeft verkocht Reynaert Adriaen Reyns als voogd en Jan Peeter Leyssen als toeziender van de onbejaarde k’ren wijlen Thonys Adriaen Reyns en Lysbeth Peeter Leyssen, 4 gld erfchijns op alzulke goederen als Mychiel nu in handen heeft. Jacop Claeus Peeter Baten blijft borg. Anthonys Pullekens van Wuustwezel belooft Jacob schadeloos te houden.

bron: Harrie Roelands.
 
Anthonis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1495 met Lysbeth Peter Leyssen, ongeveer 22 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1473, dochter van Peter Jan Leyssen "de jonge" en Kathelijn.... Lysbeth is overleden.
 
 
III-k Reynaert Adriaan Reyns is geboren omstreeks 1470, zoon van Adriaan Reyn Spierincx (zie II-d) en .... Reynaert is overleden.
 
ORZ 280 fol.197 dd.27.11.1493 
Reynaer Adriaen Reyns [Spierincs] genoemd als voogd Jenne Jan Boemans en van haar zoon Cornelys Dierick Adriaen Reyns.

ORZ 282 fol. 58 dd.21.03.1504 
heeft verkocht Peeter Jacob Peeter Baten 1 veertel rogge erfp., uitgaande op een weide , genaamd "t’Ghinhoven", gelegen aan Jans van den Bolcke erve westwaart. Idem nog een stukje beemd daaraan gelegen, genaamd "d’Biesblock". 
Verder is gekomen Henrick Christiaen Maes en bekende dat hij Reynier, zijn zwager, het vs onderpand geleend heeft om deze veertel rogge erfp. te verpanden.

ORZ 283 fol.260v dd.28.11.1517 
Reynaer Adriaen Reyns genoemd als voogd over de kinderen van wijlen zijn broer Thonys Adriaan Reyns en Lysbeth Peeter Leyssen.

ORZ 285 fol. 1 dd.04.03.1521 
Reyn Adriaen Reyns stelt zich borg voor Kertiaen Henrick [Jan] Kerstiaens [Jan Maes], (zijn schhonbroer).

bron: Harrie Roelands.
 
Reynaert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1490 met Lysbeth Henrick Jan Christiaens, ongeveer 20 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1470, dochter van Henrick Jan Christiaens en Margriet Servaes van Lanschot. Lysbeth is overleden omstreeks 1535 in zie ORZ 287 fol. 1 dd.xx.xx.1563, ongeveer 65 jaar oud, zij hertrouwt met Jan Geert Jan Conincx, hertrouwt met Denijs Geert Aert Heyns.

ORZ 281 fol. 28v dd.19.04.1501 
Heynrick Jan Christiaenssen, in naam van Janne en Lysbetten, zijn wettige kinderen die hij had bij Margriet Faes van Lancschot, genoemd bij de erfdeling tegen zijn broer Willem, van de nagelaten goederen wijlen Jans Wouter van den Eynde te Antwerpen.

ORZ 281 fol. 34v dd.14.06.1501 
Celie Faes van Lancschot met Andries Wouter Jennekens, haar man en voogd en Heynrick Jan Christiaens, in naam en als voogd van Jan en Lysbeth, zijn kinderen die hij had bij Margriet Faes van Lanschot, hebben gescheiden enkele erfgoederen.

ORZ 282 fol. 80 dd.18.09.1504 
Lysbeth Henricx Jan Christiaens, met haar man Jan Gheert Conincx als voogd, verkoopt, samen met haar broer Jan, aan Jan Cornelis Swrijters 1 perceel beemden bij de Veldstraat te Zundert.

ORZ 283 fol. 57 dd.21.05.1509 
Jan van den Brande zet tot een waarborg Kerstiaen Henrick Christiaens, 
vanwege Lysbeth Henrick Christiaens dtr 5 veertel rogge erfp., 
op een weide aan het Laer gelegen. 

bron: Harrie Roelands.
 
Kinderen van Reynaert en Lysbeth:
 
1 Marie Reyn Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1490. Volgt IV-h.
2 Henrick Reyn Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1505. Volgt IV-i.
 
 
IV-h Marie Reyn Adriaan Reyns is geboren omstreeks 1490, dochter van Reynaert Adriaan Reyns (zie III-k) en Lysbeth Henrick Jan Christiaens. Marie is overleden.
 
ORZ 286 fol. 88v dd.22.02.1559 
Marie Reyn Adriaen Reyns, weduwe wijlen Pauwels Peeter Schoenmakers, met Henrick Reyn Adriaen Reyns, haar broer en voogd, heeft verkocht Marie Jan Swrijters 1 halster rogge erfp., op onderpanden vlg de 2 manbrieven daarvan zijnde. Op welke halster rogge Marie is geerfdeeld na de dood wijlen Lysbeth, 
Denijs Geert Aert Heyns weduwe, haar moeder. (dd.21.01.1562 heeft Gijs Maesch, u.n.v. Dirick van den Broeck de halster rogge gelost aan Marie Jan Swrijters). 

bron: Harrie Roelands.
 
Marie trouwde met Paulus Peter Schoenmakers. Paulus is geboren omstreeks 1485. Paulus is overleden, is eerder getrouwd geweest met Anna Cornelis van den Broeck.
 
 
IV-i Henrick Reyn Adriaan Reyns is geboren omstreeks 1505, zoon van Reynaert Adriaan Reyns (zie III-k) en Lysbeth Henrick Jan Christiaens. Henrick is overleden.
 
ORZ 286 fol. 84v dd.13.02.1559 
Reyn Henrick Adriaen Reyns voor hemzelf en Cornelis Aert sKeysers als voogd van Henrick, zoon van Henrick Adriaen Reyns, bekenden dat na de dood van Lysbeth Aert sKeysers, moeder was van Reyn en Henrick. 
Dat zij comparante, bij consent van de Heer, diverse zitdagen hebben gehouden om te verkopen de stede en erve die Henrick Reyns Adriaenssen [Reyns] bezit en met hun moeder samen hadden verkregen en geerfd, gelegen tot Caerschot. Maar zlzo deze stede niet genoeg mocht gelden ter contentiment van voorn. comp., verklaren zij daarom dat Henrick Reyn Adriaen Reyns tegen hen, bij advies van schepenen en goede mannen, daarop gescheiden en geerfdeeld is van deze erfstede en erve te hebben en behouden als zijn andere goederen. 
Renuncierende daarvan voorn. comparanten net deze zodat hen daarvan geen verder recht meer toe competeert van hun moederszijde.

ORZ 286 fol. 88v dd.22.02.1559 
Henrick Reyn Adriaen Reyns genoemd als voogd in deze van Marie Reyn Adriaen Reyns, weduwe wijlen Pauwels Peeter Schoenmakers, zijn zuster.

bron: Harrie Roelands
 
Henrick trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1530 met Lysbeth Aert Jan Keysers, ongeveer 30 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1500, dochter van Aert Jan Keysers en Henrick Henrick Ansems. Lysbeth is overleden vóór 1559 in zie ORZ 286 fol. 84v dd.13.02.1559, ten hoogste 59 jaar oud.
 
Kinderen van Henrick en Lysbeth:
 
1 Reyn Henrick Reyn Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1533. Reyn is overleden.
 
ORZ 286 fol. 84v dd.13.02.1559 
Reyn Henrick Adriaen Reyns voor hemzelf en Cornelis Aert sKeysers als voogd van Henrick, zoon van Henrick Adriaen Reyns, bekenden dat na de dood van Lysbeth Aert sKeysers, moeder was van Reyn en Henrick, zij, bij consent van de Heer, diverse zitdagen hebben gehouden om te verkopen de stede en erve die Henrick Reyn Adriaenssen bezit en met hun moeder samen gekregen en geerfd hadden, gelegen tot Caerschot. 
Maar alzo deze stede niet genoeg mocht gelden ter contentement van hen comparanten. 
Verklaren daarom zij comp. dat Henrick Reyn Adriaen Reyns tegen hen bij advies van schepenen en van goede mannen, 
daarop gescheiden en geerfdeeld is om deze erfstede te behouden als zijn andere goederen. 
Renuncierende daarvan met deze zodat hen daarvan geen verder recht meer toe competeert van hun moederszijde. 

bron: Harrie Roelands.
 
2 Henrick Henrick Reyn Adriaan Reyns, geboren omstreeks 1536. Henrick is overleden.
 
ORZ 286 fol. 84v dd.13.02.1559 
Reyn Henrick Adriaen Reyns voor hemzelf en Cornelis Aert sKeysers als voogd van Henrick, zoon van Henrick Adriaen Reyns, bekenden dat na de dood van Lysbeth Aert sKeysers, moeder was van Reyn en Henrick, Henrick Reyn Adriaen Reyns, zij comparaten bij consent van de Heer, diverse zitdagen hebben gehouden om te verkopen de stede en erve die voorn. Henrick Reyn Adriaenssen bezit en met hun moeder samen gekregn en geerfd hadden, gelegen tot Caerschot. Maar alzo deze srtede niet genoeg mocht gelden tot contentiment van hen comp., verklaren daarom zij comp. de voornoemde Henrick Reyn Adriuaen Reyns tegen hen, bij advies van schepenen en goede mannen, daarop gescheiden en geerfdeeld is om deze erfstede te hebben en te behoeuden asls zijn andere goederen. 
Renuncierende daarvan met deze zodat hen daarvan geen verder recht meer toe competeert van hun moederszijde.

bron: Harrie Roelands.
 
 
II-e Marcelis Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1452, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Marcelis is overleden.
 
ORZ 280 fol. 93 dd.01.04.1490 
Huybrecht Willem Eghels heeft doen bezetten zijn kennelijk onderpand, 
naar inhoud van de brieven die Marcelys Reyns en Gorys Reyns en 
meer andere in handen hebben, om 2 zester rogge erpacht.

ORZ 280 fol.132v dd.15.11.1491 
Marcelys Reyns [Spierincx] heeft verkocht Machiel van der Voert, t
ot zij leven en tot Machtilde zijn wijfs leven, 2 lopen rogge lijftochtrente, 
op een stuk land, genaamd "den Gheer".

ORZ 280 fol.205 dd.07.04.1494 
Gorys en Marcelys, Reynaer Spierincs zonen, 
genoemd als borgers van de zoenpenningen die Jan Reynaer Spierincs 
onder hem heeft genomen tegen de 10e penninck.

ORZ 281 fol. 81 dd.14.05.1502 
Mercelis en Gorys Reyner Spierincx bekenden schuldig te zijn Jan Geert Stoops en Cornelie Jan Reyns, zijn wijf, de som van 45 gulden, 10 stv. p.q.

ORZ 281 fol.110 dd.25.01.1503 
Mercelis Reyn Spierincx heeft verkocht Jan Jacops van Huffele 1 veertel rogge erfpacht, op een stuk land genaamd "de Metterdijck", 
gelegen inde Klein Zundertse akker.

ORZ 280 fol.111v dd.25.01.1491 
Marcelys Reynaer Spierincx heeft verkocht Peeter Jan Heynricx van der Wimaren 1 halster rogge erfpacht, op en uit een stuk goeds, geheten "de Nyeuwe Heyninghe", gelegen te Zundert bij d’Egeldonck.

ORZ 283 fol.191v dd.04.06.1515 
Mercelis Reyn Spierincx heeft verkocht Jacop Jan Lemmens 1 halster rogge erfpacht, op een stuk land, genaamd "de Biesheyninge".


bron: Harrie Roelands.
 
Marcelis trouwde met ...?
Kind van Marcelis en ..?:
 
1 Aert Mercelis Reyns, geboren omstreeks 1485. Aert is overleden.
 
ORZ 285 fol. 68A dd.18.06.1525 
Aert Marcelis Reyns heeft verkocht Jan Peeters van der Wijmaren 1 halster rogge erfp., op een stuk lamd, houden omtrent 3 lopensaet, te lossen staande met 40 gld to Sinxen, met de pacht tot Lichtmis verschenen.

ORR 739 fol.143 dd.27.02.1532 
verkoopt aan Adriaen Gielis Bouten 3 zester rogge erfp. op diverse perc. land te Cleyn Zundert in de Acker.

bron: Harrie Roelands.
II-f Dierick Reynier Spierincx is geboren omstreeks 1455, zoon van Reynier Spierincx (zie I) en Lijsbeth.... Dierick is overleden vóór 1520 in zie ORR 427 fol.218v dd.27.03.1520. bij zijn zoon Bartholomeus Dierick Reyn Spierincx, ten hoogste 65 jaar oud.
 
ORZ 280 fol. 34v dd.11.02.1488
Dierick Reynier Spierincx bekent schuldig te zijn jaarlijks uit te reiken Peeter Gheeryt Ghijs
1 zester rogge erfpacht, uitgaande op een stuk beemden met een weide daar beneden aangelegen.

ORZ 280 fol. 41 dd. .02.1488
dit is de voorwaarde die geschied is tussen Jannes [Jan] Geerytssen en
Diercx Reynaer Spierincx inzake zekere erfenissen gelegen op de Wildert.

ORZ 280 fol.136v dd.02.01.1492
Dierick Reynaer Spierincs heeft verkocht Godevaert Marten Berts een stuk beemden,
geheten "den Boontuyn"

ORZ 280 fol.140 dd.13.02.1492
Noyt Willems [Roembouts] belooft te betalen Dierick Reynaer Spierincs 5 gld binnen
een maand en nog 9 gld tot St.Jansmisse n.k.

ORZ 280 fol.218 dd. sept.1494
het zeggen van Dierick Reynkens [Spierincs] en Thonys Noyt Heyn Peeters beloofd zijnde van de
rechtelijk geschied tussen Leuken de Bongher en Heynrick Cornelis van der Haert.

ORR 416 fol.196 dd.10.12.1504
Jan Willem Jan Jacops heeft verkocht Lenaerde Koremans 5 veertel en 1 lopen rogge erfpacht,
die Dierick Reiner Spierincx jaarlijks uitreikte, uit zijn huizinge, schure, hovingen en erfenissen,
houdende omtrent 2 bunder, gestaan en gelegen te Zunder op de Wildert en nog uit 1/2 bunder weiden,
geheten "den Biesblock" en nog op 2 gemeten weiden, geheten "den Bolck", alle gelegen te Zundert op de Wildert.

bron: Harrie Roelands


vestbrief 04-08-1500 van Dyrck Reijnkensz.

Jacop Anthonisz. ende Gerit Stoops scepenen in der Eeningen, quam Andries Wouter Jansz., heeft vercoft Heinricken Gerit Aert Heynsz. sone die rechte helft seyden van eenen stuck beemden, houdende in ’t geheel ontrent twee buynder luttel oft also groot ende cleyn als ’t gelegen is t’ Sundert opte Willaert,
gemeyn ende ongedeelt metten voirs. Andriesen dien d’ander helft daeraf toebehoirt, neve desselfs Andries ander erve westwert ende Cornelis Roevers erve oestwert, suytwert neven Dyrck Reynkensz. erve ende noortwert neven den voirs. Heinricx erve. Te vrijen commerloes behoudelic dien dat den vors. geheelen beemdt medepant bliven sal metter geheelder hoeven den voirs. Andriesen toebehoerende als van mijns heeren van Nassou erfpacht ende erfthijns die hij daerop heffende is jairlix alsoe verre etc. Voort soe is voir ons comen Dyerick Reynkensz. voirs. ende bekende dat de voirs. Heinrick Gerit Aert Heynsz. met sijnen beemde achter d’ vors. helftsceyden van den vors. stuck beemden gelegen jairlix ende erflix uutwegen sal over des voirs. Dyrck Reynkensz. erve voir dese voirs. helftsceyden van stuck beemden gelegen voir ter straten uut, sonder argelist gevest anno XVC, IIII dage in augusto.

transcriptie: Chris van Dijkum
Vestbrief 10-12-1504, Dierick Reyner Spierinxz.

Claeus Rombout Mertensz. ende Cornelis Jan Leyssenz., scepenen in der Eeningen van Rijsbergen, quam Jan Willem Jan Jacopsz. heeft vercoft Lenairde Koremans vijf viertelen ende een lopen rogs tsjairs erfpacht goet ende custbaer, die hem Dierick Reyner Spierinxz. jairlix ende erflix schuldich is te gelden ende te leveren opte onderpa[nt metter maten van Breda op lichtmisse, alsoe de voirs. Dierick voir ons bekende dats te weten uut ende van sijnder huysinge, schuere, hovinge ende erffenisse met hueren toebehoren ende uuten erve daer liggende, houdende twee  luttel die gestaen ende gelege sijn t’ Sundert opte Willdert neven
neven Jannis Jannis Geritsz. erfgenamen erve suytwaert ende Heerenstrate noortwaert, item noch uut eenen halven buynder weyden geheyten D’ Byesblock neven Anthonis Nout Gorysz. oestwaert ende des voirs. Jannis erfgenamen erve westwaert, item noch uut ende op twee gemeten weyden luttel min oft meer geheyten Den Bolck, also groet ende cleyn alse gelegen sijn t’ Sundert opte Wildert neven Sinte Claeus Altaers erve staende in der kercken van Sundert op d’ een siden ende Nout Symoens ergenamen erve op d’ ander siden, te vrijen alle dese onderpanden voirs. metten erfpacht voirs. ende negen lopen rogs erfpacht met eenen ouden groeten erfthijns ende met vierthien oude groete erfthijns dair erflic voir uutgaende, voort soe sijn voir ons comen Laureys, Godert ende Symoen gebruederen des voirs. Willem Jan Jacopszoons sonen ende Cornelie des voirs. Laureys suster met Jannis van den Veken, hueren man ende voigt ende Peter der voirs suster met Peter Jan Horstenz. hueren man ende voigt ende bekenden dat de voirs. Jan huer brueder tegens hen na doode Katelijnen Jan Noytsz. dochter huer ouder moeder opte voirs. vijf viertelen ende een lopen rogs erfpacht geërfden is gevest. Actum ut supra.

transcriptie: Kasper Ludeman.
vestbrief 10-11-1506, met vermelding Dyrck Reyn[er] Spierincxz.

Geert Stoops ende Jan Jan Romboutszone van der Wijmeren scepenen in der Eeningen, quam Symoen Nout Symoenszone, heeft vercoft Cornelizen Janszone van Lyer die huysinge, hovinge ende erfenissen met hueren toebehoirten ende metten erve daeraen liggende, houdende ontrent neghen loepensaet oft alsoe groot ende cleyn alse gelegen sijn t’Sundert opte Wildert neven ‘sheeren vroint oestwert, noortwert aen Nout Nout Symoensz. erve, suytwert aen Gielis Janss. van Lyer erve. Item noch een stuck lants houdende thien loepensaet luttel geheyten Jan Gielis Wildert gelegen neven Nout Nout Symoensz. erve oestwert ende Claeus Elyaes zone erve noirtwert ende west[ert streckende suytwert aen ‘sheeren vroint. Item noch een stuck erfs geheyten ‘tgrootgoir houdende ontrent een buynder oft alsoe groot ende cleyn alse gelegen is aen den leysloot neven Willem Dyrck Buys erve oestwert ende westwert aen Claeus Elyaesz. erve ende suytwert aen Dyrck Reyner Spierincxz. erve, te vrijen met vijf sester ende sess loepensaet rogs erfpachts metter weerden van seven stuvers erfthijns ende met
‘sheeren chijnse daer erfelick uutgaende ende datse medepande bliven sullen daerse met recht sculdich etc.

Gevest. Actum anno XVC ende zesse, X dage in novembri.

transcriptie: Chris van Dijkum.

 
Dierick trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1480 met Lysbeth..., ongeveer 20 jaar oud. Lysbeth is geboren omstreeks 1460. Lysbeth is overleden vóór 1510, ten hoogste 50 jaar oud.
 
Kinderen van Dierick en Lysbeth:
 
1 Anthonie Dierick Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1480. Volgt III-l.
2 Marie Dierick Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1482. Volgt III-m.
3 Bartholomeus Dierick Reijns, geboren omstreeks 1485. Volgt III-n.
4 Kathelijn Dierick Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1488. Kathelijn is overleden.
 
ORZ 283 fol. 81 dd.15.04.1510
Bartholomeus Dierick Reyner Spierincx is na de dood van hun moeder Lysbeth gescheiden
en geerfdeeld tegen zijn zusters, met name Anthonie, met Claesen Jan Claeus haar man en voogd, Marie,
met Peeter Jan Aert Heyns haar man en voogd en Kathelijn, met Dierick Reyn Spierincx haar vader en voogd.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-l Anthonie Dierick Reyn Spierincx is geboren omstreeks 1480, dochter van Dierick Reynier Spierincx (zie II-f) en Lysbeth.... Anthonie is overleden.
 
ORZ 283 fol. 81 dd.15.04.1510
Bartholomeus Dierick Reyner Spierincx is na de dood van hun moeder lysbeth gescheiden en
geerfdeeld tegen zijn zusters, met name Anthonie, met Claessen Jan Claeus haar manen voogd, Marie,
met Peeter Jan Aert Heyns haar man en voogd en Kathelijn, met Dierick Reyn Spierincx haar vader en voogd.

bron: Harrie Roelands.
 
Anthonie trouwde met Claeus Jan Clays. Claeus is geboren omstreeks 1480. Claeus is overleden.
 
 
III-m Marie Dierick Reyn Spierincx is geboren omstreeks 1482, dochter van Dierick Reynier Spierincx (zie II-f) en Lysbeth.... Marie is overleden.
 
ORZ 283 fol. 81 dd.15.04.1510
Bartholomeus Dierick Reyner Spierincx is na de dood van hun moeder Lysbeth is gescheiden en
geerfdeeld tegen zijn zusters, met name Anthonie, met Claesen Jan Claeus haar man en voogd, Marie,
met Peeter Jan Aert Heyns haar man en voogd en Kathelijn, met Dierick Reyn Spierincx haar vader en voogd.

bron: Harrie Roelands.
 
Marie trouwde met Peeter Jan Aert Heyns. Peeter is geboren omstreeks 1480. Peeter is overleden.
 
ORZ 280 fol. 26 dd.13.08.1487
Heer Heynrick Gorys Werds, Persoon tot Klein Zundert,
heeft uitgegeven Peeter Jan Heyns het thiendrecht,
gedurende 2 jaar, om 21 zester rogge elk jaar.

bron: Harrie Roelands.
 
 
III-n Bartholomeus Dierick Reijns is geboren omstreeks 1485, zoon van Dierick Reynier Spierincx (zie II-f) en Lysbeth.... Bartholomeus is overleden vóór 1560 in zie ORZ 286 f.105 dd.19.02.1560. bij zijn kinderen, ten hoogste 75 jaar oud.
 
ORZ 283 fol. 81 dd.15.04.1510
Bartholomeus Dierick Reyner Spierincx is na de dood van hun moeder Lysbeth gescheiden en geerfdeeld
tegen zijn zusters, met name Anthonie, met Claesen Jan Claeus haar man en voogd, Marie,
met Peeter Jan Aert Heyns haar man en voogd en Kathelijn, met Dierick Reyn Spierincx haar vader en voogd.

ORZ 283 fol.218 dd.03.03.1516
Laureys Adriaen van Buyssel heeft verkocht Barthelen Dierick Reynkens [Spierincx] 5 1/2 lopen rogge erfpacht,
die deze Barthel Laureys en Kathelijn zijn zuster jaarl. uitreikt uit zijn huis etc.

ORZ 283 fol.241 dd.09.03.1517
Bartholomeeus Dierick Reynkens [Spierincx], bekende in gerechte ervoorwaarden schuldig te zijn te betalen
Margriet Dries Wouter Jennekens dtr 5 gld erfcijns, op een stuk beemden, dat Dierick Reynkens, zijn vader,
te andere tijden tegen Andries Wouter Jennekens geerfd heeft, gelegen op de Wildert.

ORR 425 fol.185v dd.16.03.1518
Henrick Jan Huessaerts heeft verkocht Bertel Dyrc Reyns [Spierincx] 2 veertel rogge erfpacht, in mind. van
5 veertel rogge erfpacht, die wijlen Anthonis Jan Huessaerts bedongen en uit s’heren hand gekocht heeft dd.15.07.1501.

ORZ 283 fol.274 dd.28.05.1518
Laureys Adriaens van Buysel bekende dat Barthel Dierick Reynkens [Spierincx] aan hem gelost heeft 6 lopen rog erfp

ORR 427 fol.218v dd.27.03.1520
Berthel Dyrc Reyns [Spierincx] heeft met recht doen gedagen al degene die enig recht mochten vermeten
aan de gehele stede en erfenissen, die Dyrc Reyns [Spierincx] plascht te bezitten en te bewonen en
uit gestorven is en nog aan een perceel beemden , geheten "Aerts Ghooren", gelegen te Zundert in de Ghooren.

ORR 428 fol.262 dd.10.12.1521
Peter Sijmon Nout Sijmons heeft verkocht Berthel Dyrc Reyns [Spierincx] een stuk land,
ca een 1/2 bunder en nog een stuk heiveld ca 1 bunder met nog een huiske daarop staande,
gestaan en gelegen te Zundert op de Wildert.

ORR 739 fol.126 dd.23.05.1531
koopt van Jacop Cornelis Schootmans, 1 halster rogge erfp. op een huis etc. te Wernhout in de Heystraet.

ORR 740 fol. 61 dd.11.01.1536
heeft verkocht Adriaen Adriaen Mermans, een perc. heide, ca 1 buynder, gelegen op de Waeyenberg.

ORR 740 fol. 61 dd.11.01.1536
Adriaen Adriaen Mermans belooft Berthel jaarl. uit te reiken 5 lopen rogge erfp.,
die Berthel moet uitreiken Jacop van Baerle op de verkochte buynder heide.

ORW 34 fol. 40 dd.14.09.1582
de erfgen. verklaren dat Jan Geert Sloeckers aan hen heeft gelost 25 stuivers erfchijns op de stede die Jan Geert Sloeckers
nu in handen heeft, welke rente Antonis van Onstaden voor vele jaren Berthel Dierick Reyns verleden heeft.


bron: Harrie Roelands.


GAB dd. 16-03-1518, 185v


01. Cornelis Jan Leyssensone ende Godert Jan Peter Ghielsz. scep[enen]
02. in der Eeni[n]gen, quam Henrick Jan Huessaertssone, heeft
03. vercoft Berthelen Dyrc Reynssone twee veertelen rogs tsjairs erfp[acht], goet en[de]
04. custbair uut en[de] in mindernissen en[de] evengelijc uutgaende van vijf
05. veertelen rogs erfp[acht] die t’anderen tijden bij wijlen Anthonisen Jan Huess[aer]ts-
06. sone bedingt en[de] uut ’s hee[re]n hande gecoft zijn na uutwijsen des briefs
07. dairaf zijnde van der daten in ’t jair M Vc en[de] viere, vijftien dage in julio, die doir den brief van den voirs. vijf veertelen rogs erfp[acht]
08. gesteken is, dair den dese? vercofte twee veertelen rogs erfp[acht] jairlicx
09. en[de] erffelic den voirs. Berthelen en[de] zijn[en] nac[omelingen] tot alsulcker stede met
10. alsulcker maten op alsulcken pachtdach uut alsulcken onderpanden
11. met alsulcker wairnissen en[de] voort etc. gelijck een[en] ouden scepenbrief
12. van den voirs. vijf veertelen rogs erfp[acht] gemaect en[de] besegelt zijnde,
13. die wij scepe[en] voirs. gesien hebben ende hoeren lesen, breeder uut-
14. wijst ende verclaert dairaf de tenuer hierna bescr[even] volght
15. ende luydt aldus: wij Henric Nout Oenolfsz. en[de] Henric Henric
16. Neezensone scepen[en] in der Eeni[n]gen etc. cuius data est M IIIIc XLII,
17. XXX octobr[is]. Voort soe zijn voir ons gecomen Adriaen en[de] Laureys
18. gebruederen wijlen Jan Huessaertssonen en[de] Marie Jan Huessaerts-
19. dochter met heuren voight etc., kenden en[de] lijden dat die voirgen. Henric hen
20. brueder tegens henluyden naer doot van wijlen Anthonisen Jan Huess[aer]ts-
21. z. huers brueders opte voirs. vercofte twee veertele[n] rogs erfp[acht]
22. geërfdeelt is en[de] dat zij dairtegens verlijct zij[n] met ande[re] goeden,
23. gevest. Actu[m] a[nn]o XVc XVIII, XVI dage in meerte. q[u]oad ad division[em] re[...]

bron: stadsarchief Breda, transcriptie, Chris van Dijkum.


GAB dd. 20-03-1520, 218v, 219r

01. Cornelis Jan Leyssen en[de] Gielis Dyrc Dyelssone scepen[en] in d[er] Eeni[n]gen, qua[m] Berthel
02. Dyrc Reynszone en[de] heeft met recht doen gedagen alle deghene die hen rechts
03. vermeten mochten tot en[de] aen de geheele stede en[de] erffenissen met heure
04. toebehoerten en[de] tot allen den parceele[n] erfs dairaen liggen[de] en[de] toebehoeren[de], gelijc wyle[n] de
05. voirs. Dyrc Reynszn. vader deselve te bewoon[en] en[de] te besette[n] plach en[de] dairuut gestorven is, hoe oft men
06. welcken deselve stede en[de] erffeniss[en] gestaen en[de] gelege[n] zij[n] t’ Zund[er]t opte Wildert.
07. Item tot noch een[en] stuck beemden, geh[eyten] Aerts Ghooren houden[de] omtre[n]t een buynd[er]
08. luttel etc. gelegen t’ Zundert in de Ghooren, suytw[er]t aen de leysloot, oostw[er]t aen
09. Cornelis van Lyer erve, noortw[er]t aen Dingus Claeus Eels wed[uw]e erve en[de]
10. westw[er]t aen Gielis va[n] Lyer erve, welcke stede en[de] erffenissen metten stuck beemden voirs. de voirgen. Berthel Dyrck
11. Reynszn. voort vervolght en[de] opgewonne[n] heeft met alledaeghs recht en[de] deselve
12. Berthel is daerinne voort gevest. In for[ma]. Actu[m] a[nn]o XVc XX, XX dage in meerte.

bron: stadsarchief Breda, transcriptie, Chris van Dijkum.


GAB dd. 10-12-1521, 262r, 262v

01. Iidem scabini, quam Peter Symon Nout Symonsz., heeft vercoft Berthel
02. Dyrc Reynszone een stuck lants houden[de] omtre[n]t een half buynd[er] en[de] noch een
03. stuck heyvelts houden[de] omtre[n]t een buynd[er] met een[en] huyske[n] d[aer]op staen[de], oft alsoo groot en[de] cleyn alse aen-
04. een gestaen en[de] gelegen zij[n] en[de] van des voirs. Peter Symons ander erve d’welc hij
05. aldair behoudt afgedeelt gelege[n] t’ Zund[er]t opte Wildert,
06. oostw[er]t aen desselve[n] Pet[er] Symons erve d’welc hij behoudt, suytw[er]t
07. aen ’s hee[re]n vroente en[de] aen Jan Noutsz. erve, westw[er]t aen Henric Geryt
08. Aert Heynsz. erve en[de] noortw[er]t aen Claeus Eels erfg[enamen] erve. Te vrije[n]
09. met een[en] zester rogs erfp[acht] d’welc Cornelis Noyt Symonsz. heffen[de] is,
10. hem bij Jan[nis] Symon Noyt Symonsz. overgedrage[n] en[de] bewesen zijn[de] ter q[uij]tinge
11. staen[de] met drienvijftich rijnsgulden en[de] vijftien st. elcke[n] r[ijns]g[ulden] tot XX st.
12. en[de] den stuver tot drie gro[ote]n Br[aban]t eens, dair jairlix uutgaen[de] sond[er]
13. e[n]nige[n] ande[re]n co[m]mer behouden dair onderpa[n]t en[de] bijpa[n]t blive[n] zulle[n] dairse
14. met recht sculdich zij[n] etc. Des ... en[de] geloofde de
15. voirs. Peter Symons in recht[en] erfvorwairden voir hem en[de] voir zijn[en] nac[omelingen]
16. dat hij alle alsulcke[n] co[m]mer als hij uutreyckende blijft uut zij[n]er stede en[de]
17. erffenisse[n], dair de voirs. vercofte dair onderpa[n]t af zij[n], jairlix wel
18. duechdelic betale[n] zal zoodat de voirs. Berthel Dyrc Reynsz. oft zijn[en] nac[omelinge] d[aer]af aen
19. ‘tselve vercofte erve nyet belast of bescadicht en zull[en] worden in e[n]nig[er] man[ieren],
20. verbynden[de] dairvoir hem zelve[n] en[de] alle zijne goeden aen de welcke indien
21. d[aer]af e[n]nich gebrec ware. Is voir ons gecome[n] de voirgen. Cornel[is] Noyt Symon-
22. zn. en[de] geloofde d[aer]af voir de[n] voirs. Pet[er] Symons principale[n] te doen als een goet borge en[de] de p[ri]ncipale voirs.
23. geloofde zijn[en] borge scadeloos te quijte[n]. Gevest. Actu[m] a[nn]o XVc XXI, X dage
24. in decembri.

Bron: Stadsarchief Breda, transcriptie: Chris van Dijkum.
 
Bartholomeus trouwde met ...? Zij is overleden.
Kinderen van Bartholomeus en ..?:
 
1 Cornelia Bartholomeus Dierick Reyns, geboren omstreeks 1510. Volgt IV-j.
2 Henrick Bartholomeus Dierick Reyns, geboren omstreeks 1515. Henrick is overleden.
 
ORZ 286 fol.205 dd.04.03.1558
Cornelis Gerrit Baeyens stelde in handen van Jan Cornelis Haest al zijn goederen, have en erve,
huis en hof, en beloofde deze niet te verteren of te bezwaren voor aleer hij betaald heeft de 18 Rijnsgld,
als Jan voor Cornelis hade voorgeschoten als borg van de zoenpenningen,
die Cornelis schuldig is Henrick Barthel Dierick Reyns.

ORZ 286 fol.105 dd.19.02.1560
de k’ren en erfgen. wijlen Barthel Dirck Reynkens, met name Hendrick en Thomas, de zonen,
Cornelia, Lysbeth en Anna, de dtrs, hebben met elkaar geerfdeeld.

ORW 34 fol. 19 dd.23.03.1578
aanwezig bij het proces tegen zijn broer Thomas i.v.m. doodslag op Anthonis Christiaenssen van Wechelen.

bron: Harrie Roelands.
 
3 ...? Bartholomeus Dierick Reyns, geboren omstreeks 1525. Volgt IV-k.
4 Anna Bartholomeus Dierick Reyns, geboren omstreeks 1525. Volgt IV-l.
5 Elisabeth Bartholomeus Dierick Reyn Spierincx, geboren omstreeks 1530. Volgt IV-m.
6 Thomas Bartholomeus Dierick Reyns, geboren omstreeks 1530. Volgt IV-n.
 
 
IV-j Cornelia Bartholomeus Dierick Reyns is geboren omstreeks 1510, dochter van Bartholomeus Dierick Reijns (zie III-n) en .... Cornelia is overleden vóór 1566 in zie ORZ 287 fol. 72v dd.11.02.1566. bij Jan Faes Jan Verlier, ten hoogste 56 jaar oud.
 
ORZ 286 fol.105 dd.19.02.1560
de k’ren en erfgen. wijlen Barthel Dirck Reynkens, met name Cornelia, de dtr, met Jan Faes Verlier,
haar man en voogd, Hendrick en Thomas, de zonen en Lysbeth en Anna, de dtrs,
hebben met elkaar geerfdeeld.

bron: Harrie Roelands.
 
Cornelia:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1538 met Aert Jan Simons, ongeveer 28 jaar oud. Aert is geboren omstreeks 1510. Aert is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1555 met Jan Faes Jan Verlier (De Jonge), ongeveer 40 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1515, zoon van Faes Jan Verlier. Jan is overleden.
 
ORZ 287 fol. 72v dd.11.02.1566
Jan Faes Janssen [Verlier] ter eenre en Hubrecht Aert Jan Simonssen,
daar moeder af was Cornelia Barthel Dirix [Reyns], oud bij de 25 jaar,
voor hem zelf en i.n.v. Jan Aert Jan Simonssen, zijn broer, simpel van verstand, ter andere zijde,
bekenden met elkaar overeengekomen tezijn inzake de nagelaten goederen wijlen Cornelia Barthel Dirix.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-k ...? Bartholomeus Dierick Reyns is geboren omstreeks 1525, dochter van Bartholomeus Dierick Reijns (zie III-n) en .... ...? is overleden. ...? trouwde, ongeveer 50 jaar oud, omstreeks 1575 met Cornelis Jan Maes, ongeveer 40 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1535. Cornelis is overleden.
 
ORW 34 fol. 19 dd.23.03.1578
aanwezig bij het proces tegen zijn schoonbroer Thomas Bartholomeus Dierick Reyns
i.v.m. doodslag op Anthonis Christiaenssen van Wechelen.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-l Anna Bartholomeus Dierick Reyns is geboren omstreeks 1525, dochter van Bartholomeus Dierick Reijns (zie III-n) en .... Anna is overleden vóór 1582 in ORW 34 fol. 40 dd.14.09.1582., ten hoogste 57 jaar oud.
 
ORZ 286 fol.105 dd.19.02.1560
de k’ren en erfgen. wijlen Barthel Dirck Reynkens, met name Lysbeth, de dtr,
met Cornelis Martens van den Broeck, haar man en voogd, Cornelia en Anna, de dtrs, en Hendrick en Thomas, de zonen, hebben met elkaar geerfdeeld.

bron: Harrie Roelands.
 
Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1550 met Hendrick Marten van den Broeck, ongeveer 30 jaar oud. Hendrick is geboren omstreeks 1520, zoon van Marten van den Broeck. Hendrick is overleden.
 
ORZ 287 fol. 5v dd.01.05.1563
Jan Adriaen Cornelis Wilmers ter eenre en Henrick Marten van den Broeck
ter andere zijde hebben geerfmangeld erve om erve.

ORZ 287 fol. 5v dd.01.05.1563
Henrick Martens van den Broeck heeft verkocht Jan Cornelis [Jan] Willem Snijders,
uit naam en t.b.v. de weduwe en k’ren wijlen Cornelis Jan Willem Snijders 3 veertel en
1 lopen rogge erfp., op hetzelfde onderpand als de schepenbrief van
heden inhoudt en welke erfpacht voorn. weduwe verschenen zijn Lichtmis 1563.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-m Elisabeth Bartholomeus Dierick Reyn Spierincx is geboren omstreeks 1530, dochter van Bartholomeus Dierick Reijns (zie III-n) en .... Elisabeth is overleden.
 
ORZ 286 fol.105 dd.19.02.1560
de k’ren en erfgen. wijlen Barthel Dirck Reynkens, met name Lysbeth, de dtr,
met Cornelis Martens van den Broeck, haar man en voogd,
en Hendrick en Thomas, de zonen, en Cornelia en Anna, de dtrs,
hebben met elkaar geerfdeeld.

bron: Harrie Roelands.
 
Elisabeth trouwde met Cornelis Marten van den Broeck. Cornelis is geboren omstreeks 1525, zoon van Marten van den Broeck. Cornelis is overleden.
 
ORZ 286 fol.112v dd.27.03.1560
Cornelis Matheus van den Broeck heeft verkocht Jannen Peeter ...?... een erfstede met huis,
hof en erve, groot 1 veertels., gestaan en gelegen te Zundert aan de Langeraeck,
met de houtwas staande aan deze verkochte erve, op de kant van de beek, zonder het hole.

bron: Harrie Roelands.
 
 
IV-n Thomas Bartholomeus Dierick Reyns is geboren omstreeks 1530, zoon van Bartholomeus Dierick Reijns (zie III-n) en .... Thomas is overleden.
 
ORZ 286 fol.105 dd.19.02.1560
de k’ren en erfgen. wijlen Barthel Dirck Reynkens,
met name Hendrick en Thomas, de zonen, Cornelia, Lysbeth en Anna, de dtrs,
hebben met elkaar geerfdeeld.

ORW 34 fol. 19 dd.23.03.1578
proces tegen Thomas Bartholomeus Dierick Reyns
i.v.m. doodslag op Anthonis Christiaens van Wechelen, zie hieronder:

bron: Harrie Roelands.RAWB Wernhout R 34, f. 29 e.v., 23-03-1578, fol. 29, 30 en 31

fol. 29
1 Voor Jan Cornelissen van den Vloet ende Geert
2 van den Wayenberge schepenen der heerlyckheyt
3 van Weernhout, doen condt eenen eygelycken,
4 dat alsoo sekeren onderslach ende ongeval geschiedt is
5 inden persoon van wylen Anthonis Christiaenssen
6 van Wechelen geboren van Sundert wiens siele Godt
7 genadich syn in handen ende … van Thomas
8 Bertholomeeus Dierick Reyns zn. dwelck hem Godt
9 vergeven wille, daer aff Henrick Bertholomeeus
10 Dierick Reyns zn. broeder van de hantdadighe, Cornelis
11 Jan Maessen swager vanden selven, met Jan Jan Faes
12 Verliere zn. ter eenre syde, Christiaen van Weghelen
13 als principael montso… ende broeder van
14 wylen (saligher) Anthonis voors[creven] mede geslagenen
15 voor hen selven, Jan Christiaenssen van Wechelen oock
16 broedere met Wouter Anthonis Stoops ende synen
17 voight, Geert Hubrechts als man en voight van
18 Catarina Kerstens voors[screven] d[ochte]re ende de voors[creven]
19 Wouter ende Jacob Anthonis Stoops sonen als oomen
20 ende naevrienden, mitsgaders inden namen van
21 alle de vrunden ende maghen vanden selven daeder
22 syden, die sy hierinne vervanghen, ter andere syde,
23 hen (alst wy verstonden) gesubmitteert hadden, int
24 seggen ende arbitteren vande eersame Jan Aert
25 Mers, ende Jan Jacob Heselmans onsse mede schepen
26 vande doode syde, ende heer Sebastiaen Lodewyck
27 van Beersel vicecureyt van Grootsundert, Jan
28 Adriaen Roovers oock onsse mede schepen ende mr.
29 Peeter Willaerts vanden levende syde, als
30 minlycke keersluyden, paysmaeckers ende
31 segluyden, om te voldvueren alsulcken soen
32 wtsprake ende ordonnantie als sy luyden vande
33 voors[creven] ongevalle, maecken, ordonneren ende wt-
34 spreecken soude al wtwysens der Submissien daer
35 aff gemaeckt ende gepasseert in date den xix marty
36 des jegenwoirdich jaers. Soo syn voor ons
37 schepenen voors. gepasseert den voors. keersluyden
38 ende hebben eendrachtelyck geordonneert, besloten,
39 ende wtgesprocken tzelve hiernae beschreven
40 volght. Inden yerste dat den voors. Thomas
41 hantdadighe sal doen tot Weernhout vs.
42 opde Meystrate ende ootmoedich voorgeval comende

fol. 30
43 wte huyse van Jan vander Vloet Jacobs zn. daer hyt
44 tfeyt geperpetreert hadde aen wylen Anthonis voors.
45 welck hem Godt vergeven willen en syn Lynwale??
46 vernoets?? blootshoofs, met eenen halve in syne
47 geloken ende genadich souden, op syne bloote knien
48 biddende Godt den hemelsschen vader almachtich ende
49 Christiaen Christiaenssen van Wechelen broeder vanden
50 nedergeslagene ende alle synen vrienden van syne misgaders
51 verghiffenisse. Item alsoo de voorseyde levende
52 syde van sinne is te doen een tamelyck wtvaert
53 tot laeffenisse der sielen, sal de delinquant daertoe
54 gehouden syn te geven twee k[arolus]g[ulden] eens, den g[ulden] tot
55 twintich st[uyvers]. Ende boven desen sal hy gehouden
56 syn te betalen alle oncosten, alreede gedaen soo int
57 beslagen ende ontslagen vande doode lichaem, int vergaderen
58 vande dmaken vande soene mitsgaders oock de costen
59 die op heden gedaen sullen worden vant hantdadighe
60 gehouden sal syn te betalen binnen veertich daghen
61 nae date van deser. Item hier en boven is noch
62 expresselyck besprocken, dat de voors. Thomas
63 hantdadighe tot egheene daghen en sal mogen comen
64 in eenich geselschap oft herberghe daer de voors.
65 Christiaen van Wechelen oft yemant vande naeste vriende
66 voor ende aleer inne geweest syn, behoudelycken oft
67 soo quame dat de voors. Thomas daer onversiens
68 oft onverhuets inne quame, oft gebrocht werden,
69 dat hy alsdan eens samelycken sal mogen drincken
70 ende dan wederom wtgaen onbegrepen maer ofte
71 de voors. Thomas daervoor ende eer Inne geweest
72 ware, soo sal hy moghen blijffnen oft hy wille.
73 Item want hier mede de voors. misdaet noch
74 niet genoech gebetert en ware, soo sal de voors.
75 Thomas hantdadighe geven ende betalen de somme
76 van vyfftich soenguldenen waer aff hier de gerechte
77 helft sal gehouden syn te geven den yersten mey
78 naestcomende ende dander helft oock te bamische daernaest
79 volgende te leveren dese penninghen voors.
80 elck respective tot heuren daghe in handen van
81 een van de keersluyden van de doode syde, welcke
82 voors. soenpenninghen die voors. Christiaen sal moghen
83 employeren daer ende alsoo hem sal gelieven.

fol. 31
84 Ende oft vande voors. wtsprake hiervoore geruert
85 eenich gebreck ware, int geheel oft in eenich deel
86 soo syn voor ons schepenen gecompareert Henrick
87 Berthel Dierick Reyns ende Cornelis Jan Maessen ende Jan
88 Jan Faes Verlier sone die welcke gesamenderhant
89 ende elck van hen bisondere, syn borghe gebleven van
90 wegen den levende syde als principael ende Wouter
91 Anthonis Stoops sone ende Jacob Anthonis Stoops vande doode
92 syden. Ende hiermede hebben de voors. keersluyden
93 de voors. p[ar]tyen wel versoent vanden voors. onge-
94 valle ende nederslach geperpetreert aen den p[er]sone vs.
95 naer alle soenrechten die daer toe schuldich syn te
96 geschieden, voor vrienden ende maghen, voor levende
97 voor doode, voor geboren ende ongeboren, voor gezonde
98 ende ongezonde, voor mondighe en onmondighe, voor
99 schuldighe ende onschuldighe, voor hulpende ende s…chren
100 wel te houden ende te doen houden, te volvueren ende
101 te doen volvueren, opde pene van soenbrakich ende
102 vredebrakich te syn ende te wordene, behoudelyck oft
103 yemant vande doode oft levende syde eenighe
104 soenbrake metter hant ende daer dede, dat daer
105 de voors. borghe oft sullen ongemolesteert ende
106 onbelast blijffnen. Ende oft gevalle dat in dese
107 voors. wtsprake eenighe duisterheyt, onwaaerheyt
108 oft misverstant gemelt, soo behouden dat de vs.
109 keersluyden tot hueren v[er]claren, oft tot den meestendeel
110 van hen. Alles sonder fraude oft argelist. Ende
111 des toirconden hebben wy Schepenen vs. dese brieffe
112 besegelt int jaer ons heeren als men screve 1578
113 den xxiii marty.

Bron RAWB, transcriptie door Ger Klein.


Thomas trouwde met ...?Zij is overleden.
 
Kinderen van Thomas en ...?:
 
Nuyt Domas Bertels, geboren omstreeks 1560. Volgt V-b.
Jenneken Claes was zijn vrouw, hun nazaten te Princenhage dragen de achternaam Nuijten, zie hier
 
2 Gommaar Thomas Bartels, geboren omstreeks 1560. Volgt V-c.
Samen met Maria Anthonis Henrick Geerts zorgen ze voor nakomelingen genaamd Gommers en Gommeren, zie hier
 
 

Voorgaande genealogie van Reynier Spierincx is samengesteld door

Harrie Roelands uit Zundert. 

Schematisch

index Reynier Spierincx (151 personen)

 

 
NN [Partner van 1.1.4]  1.1.41.1.4.11.1.4.3
... [Partner van 1.1.1.1]  1.1.1.11.1.1.1.11.1.1.1.2
... [Partner van 1.6.3]  1.6.31.6.3.11.6.3.31.6.3.41.6.3.51.6.3.6
... [Partner van 1.6.3.6]  1.6.3.6
... [Partner van 1.4]  1.41.4.11.4.31.4.4
... [Partner van 1.5]  1.5
..., Anthonie [Schoonmoeder van 1.3.4]  1.3.4
..., Kathelijn [Schoonmoeder van 1.4.3]  1.4.3
..., Lijsbeth (*±1420) [Partner van 1]  11.11.21.31.41.51.6
..., Lysbeth [Schoonmoeder van 1.3]  1.3
..., Lysbeth (*±1460, †<1510) [Partner van 1.6]  1.61.6.11.6.21.6.3
...? [Partner van 1.2.3]  1.2.31.2.3.2
Ansems, Henrick Henrick [Schoonmoeder van 1.4.4.2]  1.4.4.2
Anthonissen, Adriaan Adriaan (*±1564, †<1587) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.3
Anthonissen, Adriaan Jan (*±1534) [Partner van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1
Anthonissen, Anthonis Adriaan Jan (*±1581) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.4
Anthonissen, Elisabeth Adriaan Jan (~24-08-1594) [Dochter van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.5
Anthonissen, Mathys Adriaan (*±1562) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.2
Anthonissen, Peter Adriaan (*±1554) [Zoon van 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1.1
Bartels, Gommer Thomas (*±1560)
Beerts, Anthonis Marten [Schoonvader van 1.1]  1.1
Beerts, Margriet Anthonis Marten (*±1450) [Partner van 1.1]  1.11.1.11.1.21.1.31.1.4
Bertels, Nuyt Domas (*±1560)
Bevers, Cornelie Heynrick (*±1450) [Partner van 1.2]  1.21.2.3
Bevers, Heynrick Aert [Schoonvader van 1.2]  1.2
Bolck, Cornelie Pauwels van den [Schoonmoeder van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Boomans, Jan [Schoonvader van 1.4.1]  1.4.1
Boomans, Jenneke Jan (*±1462) [Partner van 1.4.1]  1.4.1
Broeck, Cornelis Marten van den (*±1525) [Partner van 1.6.3.5]  1.6.3.5
Broeck, Dierick Jan van den [Schoonvader van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Broeck, Dirck Dirck van den (*±1500, †±1560) [Partner van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Broeck, Hendrick Marten van den (*±1520) [Partner van 1.6.3.4]  1.6.3.4
Broeck, Marten van den [Schoonvader van 1.6.3.4]  1.6.3.4
Broeck, Marten van den [Schoonvader van 1.6.3.5]  1.6.3.5
Buerstaden, Geert Jan van  1.1.1
Buerstaden, Jan Aert van [Schoonvader van 1.3]  1.3
Buerstaden, Lysbeth Jan van (*±1452) [Partner van 1.3]  1.31.3.11.3.31.3.4
Christiaens, Henrick Jan [Schoonvader van 1.4.4]  1.4.4
Christiaens, Lysbeth Henrick Jan (*±1470, †±1535) [Partner van 1.4.4]  1.4.41.4.4.11.4.4.2
Clays, Claeus Jan (*±1480) [Partner van 1.6.1]  1.6.1
Conincx, Marie Thomas Dibbout [Schoonmoeder van 1.1.2]  1.1.2
Cornelis, Cornelie (*±1475) [Partner van 1.1.3]  1.1.31.1.3.1
Ghijs, Maes Cornelis [Schoonvader van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Gijs (Maes), Gijsbrecht Maes Cornelis (*±1508, †<1578) [Partner van 1.1.3.1]  1.1.3.1
Gijs (Maes), Gijsbrecht Maes Cornelis (*±1508, †<1578)  1.1.1
Haest, Dielis Marten [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Haest, Merten Dielis (*±1470, †<1530) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Heestermans, Anna Jan Cornelis Aart Simons (*±1560, []07-09-1625) [Dochter van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.3
Heestermans, Cornelis Jan Cornelis Aart Simons (*±1560) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.2
Heestermans, Denijs Jan Cornelis Aart Simons (*±1560, []07-02-1641) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.1
Heestermans, Jacob Jan Cornelis Aart Simons (*±1560) [Zoon van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.5
Heestermans, Jan Cornelis Aart Simons (*±1530, †<1598) [Partner van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Heestermans, Margaretha Jan Cornelis Aart Simons (*±1560, []?-07-1625) [Dochter van 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2.4
Heyden, Cornelis Wouter van der (*±1475) [Partner van 1.1.2]  1.1.2
Heyden, Wouter van der [Schoonvader van 1.1.2]  1.1.2
Heyns, Peeter Jan Aert (*±1480) [Partner van 1.6.2]  1.6.2
Janssen, Jan Rooversz. (*±1547) [Partner van 1.2.3.2.3]  1.2.3.2.3
Keysers, Aert Jan [Schoonvader van 1.4.4.2]  1.4.4.2
Keysers, Lysbeth Aert Jan (*±1500, †<1559) [Partner van 1.4.4.2]  1.4.4.2
Lanschot, Margriet Servaes van [Schoonmoeder van 1.4.4]  1.4.4
Lemmens, Adriaan Jan Jan (*±1465) [Partner van 1.3.4]  1.3.4
Lemmens, Jan Jan [Schoonvader van 1.3.4]  1.3.4
Lenaerts, Cornelia Antoniusdr. Jan (*±1510) [Partner van 1.2.3.2]  1.2.3.21.2.3.2.11.2.3.2.21.2.3.2.3
Leyssen, Jan Coppen [Schoonvader van 1.1.1]  1.1.1
Leyssen, Lysbeth Peter (*±1473) [Partner van 1.4.3]  1.4.3
Leyssen "de jonge", Peter Jan [Schoonvader van 1.4.3]  1.4.3
Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen", Kathelijn Jan Coppen  1.1.3.1
Leyssen (Coppens), waardin in "De Zwaen", Kathelijn Jan Coppen (*±1465, †<1559) [Partner van 1.1.1]  1.1.11.1.1.11.1.1.21.1.1.3
Maes, Cornelis Jan (*±1535) [Partner van 1.6.3.3]  1.6.3.3
Marcelis, Adriaan Jan [Schoonvader van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Marcelis (Cheels), Marie Adriaan Jan (*±1525) [Partner van 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Mouws, Christina Goosen Marck Wouter (*±1425) [Schoonmoeder van 1.2]  1.2
Nouts ( van Galder), Cornelis (*±1505) [Partner van 1.1.1.2]  1.1.1.2
Pauwels, Adriaan Mathijs Jan (*±1510) [Partner van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Pauwels, Mathijs Jan [Schoonvader van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Percx, Jan Jan Rombout (*±1475) [Partner van 1.3.3]  1.3.3
Percx, Jan Rombout [Schoonvader van 1.3.3]  1.3.3
Reijns, Bartholomeus Dierick (*±1485, †<1560) [Nummer 1.6.3]  1.6.31.6.3.11.6.3.31.6.3.41.6.3.51.6.3.6
Reyns, ...? Bartholomeus Dierick (*±1525) [Nummer 1.6.3.3]  1.6.3.3
Reyns, Adriaan Goris (*±1480, †<1558) [Nummer 1.1.4]  1.1.41.1.4.11.1.4.3
Reyns, Adriaan Jan Goris (*±1505) [Nummer 1.1.1.1]  1.1.1.11.1.1.1.11.1.1.1.2
Reyns, Aert Mercelis (*±1485) [Zoon van 1.5]  1.5.1
Reyns, Anna Adriaan Goris (*±1515) [Nummer 1.1.4.3]  1.1.4.3
Reyns, Anna Bartholomeus Dierick (*±1525, †<1582) [Nummer 1.6.3.4]  1.6.3.4
Reyns, Anthonis Adriaan (*±1470, †<1518) [Nummer 1.4.3]  1.4.3
Reyns, Cornelia Bartholomeus Dierick (*±1510, †<1566) [Nummer 1.6.3.1]  1.6.3.1
Reyns, Cornelis Jan (*±1485) [Zoon van 1.3]  1.3.5
Reyns, Dympna Jan Goris (*±1510) [Nummer 1.1.1.3]  1.1.1.3
Reyns, Henrick Bartholomeus Dierick (*±1515) [Zoon van 1.6.3]  1.6.3.2
Reyns, Henrick Henrick Reyn Adriaan (*±1536) [Zoon van 1.4.4.2]  1.4.4.2.2
Reyns, Henrick Reyn Adriaan (*±1505) [Nummer 1.4.4.2]  1.4.4.2
Reyns, Jan Adriaen Goris (*±1512) [Zoon van 1.1.4]  1.1.4.2
Reyns, Jan Goris (*±1475, †<1532) [Nummer 1.1.1]  1.1.11.1.1.11.1.1.21.1.1.3
Reyns, Laureys Adriaan (*±1467) [Zoon van 1.4]  1.4.2
Reyns, Lijsbeth Reynier Ghorys (*±1500) [Nummer 1.1.3.1]  1.1.3.1
Reyns, Margriet Adriaan Goris (*±1510, †<1558) [Nummer 1.1.4.1]  1.1.4.1
Reyns, Margriet Goris (*±1475) [Nummer 1.1.2]  1.1.2
Reyns, Margriet Jan Goris (~±1508, †<1561) [Nummer 1.1.1.2]  1.1.1.2
Reyns, Marie Reyn Adriaan (*±1490) [Nummer 1.4.4.1]  1.4.4.1
Reyns, Reyn Henrick Reyn Adriaan (*±1533) [Zoon van 1.4.4.2]  1.4.4.2.1
Reyns, Reynaert Adriaan (*±1470) [Nummer 1.4.4]  1.4.41.4.4.11.4.4.2
Reyns, Reynier Goris (*±1475, †<1501) [Nummer 1.1.3]  1.1.31.1.3.1
Reyns, Thomas Adriaan Jan Goris (*±1525) [Nummer 1.1.1.1.1]  1.1.1.1.1
Reyns, Thomas Adriaen Ghoris (*±1518) [Zoon van 1.1.4]  1.1.4.4
Reyns, Thomas Bartholomeus Dierick (*±1530) [Nummer 1.6.3.6]  1.6.3.6
Reyns, onder voorbehoud, Margriet Adriaen Jan Goris (*±1530) [Nummer 1.1.1.1.2]  1.1.1.1.2
Schoenmakers, Paulus Peter (*±1485) [Partner van 1.4.4.1]  1.4.4.1
Servaessen, Jan Jan (*±1510) [Partner van 1.1.1.3]  1.1.1.3
Sibs, Roeland Adriaensz. Hendrick (*±1576) [Partner van 1.2.3.2.3]  1.2.3.2.3
Simons, Aert Jan (*±1510) [Partner van 1.6.3.1]  1.6.3.1
Spierincx, Adriaan Jan Reyn (*±1477) [Zoon van 1.3]  1.3.2
Spierincx, Adriaan Reyn (*±1450) [Nummer 1.4]  1.41.4.11.4.31.4.4
Spierincx, Anthonie Dierick Reyn (*±1480) [Nummer 1.6.1]  1.6.1
Spierincx, Anthonys Cornelis Reynier (Thonys) (*±1480) [Zoon van 1.2]  1.2.1
Spierincx, Cornelie Jan Reynier (*±1475) [Nummer 1.3.1]  1.3.1
Spierincx, Cornelis Dierick Adriaan (*±1490) [Zoon van 1.4.1]  1.4.1.1
Spierincx, Cornelis Reynier (*±1447, †<1504) [Nummer 1.2]  1.21.2.3
Spierincx, Dierick Adriaan Reynier (*±1465) [Nummer 1.4.1]  1.4.1
Spierincx, Dierick Reynier (*±1455, †<1520) [Nummer 1.6]  1.61.6.11.6.21.6.3
Spierincx, Elisabeth Bartholomeus Dierick Reyn (*±1530) [Nummer 1.6.3.5]  1.6.3.5
Spierincx, Elisabeth Cornelis Reyns (*±1551, †18-03-1628) [Nummer 1.2.3.2.3]  1.2.3.2.3
Spierincx, Gerominus Cornelis Reynier (Gheromme) (*±1485) [Zoon van 1.2]  1.2.2
Spierincx, Goris Reynier (*±1445) [Nummer 1.1]  1.11.1.11.1.21.1.31.1.4
Spierincx, Henrick Cornelis Reynier (*±1490) [Zoon van 1.2]  1.2.4
Spierincx, Jan Reynier (*±1450, †<1502) [Nummer 1.3]  1.31.3.11.3.31.3.4
Spierincx, Johanna Cornelis Reyns (*±1544) [Nummer 1.2.3.2.2]  1.2.3.2.2
Spierincx, Kathelijn Dierick Reyn (*±1488) [Dochter van 1.6]  1.6.4
Spierincx, Lysbeth Cornelis Reynier (*±1492) [Dochter van 1.2]  1.2.5
Spierincx, Lysbeth Jan Renier (*±1477) [Nummer 1.3.3]  1.3.3
Spierincx, Marcelis Reynier (*±1452) [Nummer 1.5]  1.5
Spierincx, Maria Cornelis Reyn (*±1536) [Nummer 1.2.3.2.1]  1.2.3.2.1
Spierincx, Marie Dierick Reyn (*±1482) [Nummer 1.6.2]  1.6.2
Spierincx, Marie Jan Reynier (*±1480) [Nummer 1.3.4]  1.3.4
Spierincx, Reynier (*±1415) [Nummer 1]  11.11.21.31.41.51.6
Spierincx, Reynier Cornelis Reynier (*±1487) [Nummer 1.2.3]  1.2.31.2.3.2
Spierincx, onder voorbehoud, Cornelis Reyn Cornelis (*±1511) [Nummer 1.2.3.2]  1.2.3.21.2.3.2.11.2.3.2.21.2.3.2.3
Spierincx, onder voorbehoud, Jan Reyn Cornelis (*±1504) [Zoon van 1.2.3]  1.2.3.1
Staelkens, Mechteld Jan [Schoonmoeder van 1.3.3]  1.3.3
Stoops, Jan Gheert Jan (*±1460, †<1505) [Partner van 1.3.1]  1.3.1
Swrijters, Adriaan Cornelis Pauwels (*±1547) [Partner van 1.2.3.2.2]  1.2.3.2.2
Swrijters, Adriaan Jan Cornelis (*±1510) [Partner van 1.1.4.3]  1.1.4.3
Swrijters, Anna Adriaan Cornelis Pauwels (*±1579) [Dochter van 1.2.3.2.2]  1.2.3.2.2.1
Swrijters, Margaretha Adriaan Cornelis Peter (*±1583) [Dochter van 1.2.3.2.2]  1.2.3.2.2.2
Tielmans, Lysbeth Dirck [Schoonmoeder van 1.1.1]  1.1.1
Verlier, Faes Jan [Schoonvader van 1.6.3.1]  1.6.3.1
Verlier (De Jonge), Jan Faes Jan (*±1515) [Partner van 1.6.3.1]  1.6.3.1
Wevers, Lysbeth Dierick [Schoonmoeder van 1.4.1]  1.4.1
Wielmans, Bastiaen Wouter Wouter (*±1500) [Partner van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Wielmans, Wouter Wouter [Schoonvader van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Wijngaert, Beel Willem van den [Schoonmoeder van 1.1.4.1]  1.1.4.1
Wouters, Cornelia Jansdr. (*±1584, †16-03-1635)  1.2.3.2.3